สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภ

เปิดเหมือนปกติ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
14/09/2020

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

14 กันยายน 2563 ณ โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส /ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (การเพิ่มมูลค่าการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ปีงบประมาณ 2563 และจัดทำแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 โดยมีนางวนิด้า บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโลยี กล่าวรายงาน และมีผู้บริหาร อว. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชน เข้าร่วมในการประชุมฯ ดังกล่าว นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการอภิปราย เรื่อง แนวทางสนับสนุนการพัฒนาศัพยภาพการผลิตด้านการเกษตร (ด้านปศุสัตว์) พื้นที่ภาคใต้ชายแดน รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการนำเสนอโครงการต่างๆ อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์ ด้วยทาง อว. เล็งเห็นความสําคัญของการใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ 3 จังหวัด
ภาคใต้ชายแดน เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต การแปรรูปเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมด้านการตลาด
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจอาหารฮาลาล

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล กล่าวว่าสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดําเนินโครงการ
ที่มีการบูรณาการกับหน่วยงานภายในกระทรวงฯ และหน่วยงานภารกิจในพื้นที่ โดยการนําใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนายกระดับกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน การพัฒนาแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ปศุสัตว์ และส่งเสริมด้านการตลาด ซึ่ง
การพัฒนาร่วมกันดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างรายได้เพิ่มให้กับ
เกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ แพะเนื้อ แพะนม และไก่เบตง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ให้เห็น
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และเป็นโอกาสอันดีที่มีการประชุมเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้ ซึ่งจะ
ช่วยให้มองเห็นภาพรวมของโครงการฯที่ได้ดําเนินการไปแล้วในปี 2563 ได้เห็นโอกาสใน
การพัฒนากระบวนการทํางานให้ดีขึ้น และได้ร่วมหาแนวทางการดําเนินงานต่อในปี 2564

นางวนิดา บุญนาคค้า กล่าวว่า สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสํานัก
ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีและศูนย์ประสานงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ประจําภูมิภาค ภาคใต้ ได้ดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้าน
การเกษตร (การเพิ่มมูลค่าการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ปศุสัตว์ ด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน) ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ได้แก่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยฟาฏอนีและ
หน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ สํานักงานปศุสัตว์ และภาคีอื่นๆ โดยโครงการฯมุ่งเน้นการนําองค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาปรับใช้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตให้มีคุณภาพ การสนับสนุนฟาร์มเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐาน การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ การสนับสนุนเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์สูงเชิงพาณิชย์ และเพิ่ม
ศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจอาหารฮาลาล ผล
การดําเนินงานโครงการมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ แพะเนื้อ แพะนม และไก่เบตงจาก 3 จังหวัด

ภาคใต้ชายแดนเข้าร่วมโครงการทั้งหมดจํานวน 735 คน ซึ่งเกษตรกรทั้งหมดได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์ให้มีคุณภาพและได้แนวทางในการพัฒนาฟาร์มสูง
มาตรฐาน ได้ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ต้นแบบพร้อมบรรจุภัณฑ์ จํานวน 36 ผลิตภัณฑ์ เป็น
ผลิตภัณฑ์จากโคเนื้อ 12 ผลิตภัณฑ จากแพะเนื้อ 9 ผลิตภัณฑ์ จากนมแพะ 9 ผลิตภัณฑ์
และจากไก่เบตง 6 ผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ต้นแบบดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบตลาดและ
เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้ถูกนําไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มเกษตรกรแล้ว และเพื่อให้ได้รับทราบผลการดําเนินงานโครงการฯ พรัอมทั้งหาแนวทางบูรณาการงานร่วมกันในปี 2564
#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #MHESI

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค-ภาคเหนือตอนบน
14/09/2020

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค-ภาคเหนือตอนบน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 11 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ ภายใต้แนวคิด "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย (รัชกาลที่4), เทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย (รัชกาลที่ 9), นิทรรศการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10, กิจกรรมเปิดบ้านแม่โจ้-แพร่ และกิจกรรมการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจอีกมากมาย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
14/09/2020

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

13 กันยายน 2563 / “ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง” เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษาฯ ลงพื้นที่ “นราธิวาส ยะลา ปัตตานี” ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร(ด้านปศุสัตว์) พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมหามาตรการช่วยเหลือชาวบ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วยการ “อัพสกิล-รีสกิล" เพิ่มศักยภาพรวมทั้งเปิดรับอาสาสมัครวิทยาศาสตร์ ดึงชาวบ้าน เข้ามามีส่วนร่วมนำเสนอปัญหา ให้กับคลินิกเทคโนโลยีของ อว.เข้าไปแก้ไข ขณะเดียวกัน อว.จะหาช่วยหาช่องทางโปรโมทสินค้าและหาช่องทางการตลาดกับชาวบ้าน
เมื่อวันที่ 13 ก.ย.ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) พร้อมผู้บริหาร อว.ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลสำเร็จโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร(ด้านปศุสัตว์) พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จ.นราธิวาส ยะลาและปัตตานี
โดยจุดแรกเยี่ยมชมผลสำเร็จจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร(ด้านปศุสัตว์) ที่กลุ่มเลี้ยงโคช่องเขต อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีสมาชิก ทั้งหมด 30 ราย จำนวนโค 200 กว่าตัว เป็นกลุ่มที่มีการขุนเพื่อขายทั้งตัว และมีการแปรรูปเนื้อ โดยกลุ่มจะมีพื้นที่คอกกลางสำหรับรับโคของสมาชิกมาขุนให้ได้น้ำหนักและรอจำหน่าย อีกส่วนก็จะแปรรูปเป็นเนื้อสไลด์ เนื้อเบอร์เกอร์ เนื้อสเต๊ก โดยมีตลาดเนื้อโคแปรรูปจากการขายออนไลน์เกือบทั้งหมด สมาชิกทุกคนมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการผลิตโคขุนคุณภาพสูง มีการพัฒนาสายพันธุ์โค การทำผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่าย สิ่งที่ทางโครงการกำลังเร่งดำเนินการ มีดังนี้ 1. การพัฒนามาตรฐานฟาร์ม 2. การพัฒนาความหลากหลายของผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค 3.การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายให้มีความหลากหลาย 4.การสร้างห้องแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการผลิตที่ได้มาตรฐาน และ 5.การให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการชิ้นส่วน แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มเลี้ยงโคช่องเขต มีความต้องการตลาดรองรับที่แน่นอน โรงเชือด/ ชำแหละ/ แปรรูป ที่ได้มาตรฐาน มาตรฐานฟาร์มที่ยได้มาตรฐานและต้องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายขึ้น เพื่อแก้ปัญหาเนื้อที่ลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาถูกกว่า
ต่อมา ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เดินทางไปยังกลุ่มแพะอารมณ์ดี ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งเป็นฟาร์มภายใต้เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนมจังหวัดยะลา เป็นฟาร์มแพะนมสายพันธุ์ซาแนน ซึ่งสามารถให้น้ำนมเฉลี่ยตัวละกิโลครึ่งต่อวัน ปัจจุบันที่ฟาร์มมีแพะเลี้ยงจำนวนทั้งหมด 20 ตัว มีแพะที่พร้อมให้น้ำนมได้แล้วสามารถให้น้ำนมได้ประมาณวันละ 5– 6 กิโลกรัม ในฟาร์มมีการเปิดเพลงให้ฟังอยู่เสมอ ทั้งในช่วงเวลาให้อาหารและช่วงรีดนมแพะเพื่อให้แพะรู้สึกผ่อนคลาย อาหารที่ใช้เลี้ยงจะเป็นหญ้าหวาน ผิวถั่วเหลือง ต้นข้าวโพด เป็นต้น มีแปลงปลูกหญ้าหวาน ประมาณ 1 ไร่ โดยหญ้าหวาน และผิวถั่วเหลืองเป็นอาหารที่ให้โปรตีนสูง ส่งผลให้น้ำนมมีคุณภาพดี ให้มีความหวานในน้ำนม เพิ่มน้ำนม และช่วยให้น้ำนมแพะไม่มีกลิ่นคาว ในด้านการทำการตลาดนั้นมีทั้งการขายตรงจากฟาร์ม และทางตลาดออนไลน์ผ่านทางช่องทางเฟสบุ๊ค
ปัจจุบันกลุ่มแพะอารมณ์ดี ได้ทำความร่วมมือบริษัทเอกชนเพื่อต่อยอดทางการตลาด รวมทั้งการพัฒนามาตรฐานฟาร์ม การพัฒนาความหลากหลายของสินค้าที่ใช้น้ำแพะเป็นส่วนประกอบหลัก การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายให้มีความหลากหลาย การหาโรงงานแปรรูปที่ได้มาตรฐานเพื่อจ้างผลิตนมแพะพร้อมดื่มรสชาติต่างๆ การนำนมแพะมาทำนมผง เป็นต้น เนื่องจากที่ผ่านมา ในช่วงโควิดได้ประสบปัญหาเรื่องนมแพะล้นตลาดจึงต้องการหันมาแปรรูปนมแพะเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นและสามารถเก็บไว้ได้นานขึ้น ฟาร์มยังไม่ได้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์จากนมยังไม่ได้มาตรฐาน ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากนมแพะให้หลากหลายขึ้น
จากนั้น ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เดินทางไปเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโค นมแพะ แพะเนื้อ และ ไก่เบตง ที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการแปรรูปต้นแบบขนาดเล็ก ในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ด้านปศุสัตว์ (โคเนื้อ แพะเนื้อ แพะนม และไก่เบตง) ผ่านกระบวนการเทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้วยใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการพัฒนาเพื่อเข้าสู่กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย และได้รับมาตรฐาน อย. และฮาลาล
ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ ให้สัมภาษณ์ หลังเยี่ยมว่า โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร(ด้านปศุสัตว์) พื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน เป็นโครงการที่ดี และจะต้องสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่เป็นผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะการต่อยอดสินค้าที่ทำอยู่ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดย อว.จะเข้าไปช่วย “อัพสกิล-รีสกิล" ให้กับชาวบ้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันได้อย่างเต็มที่ในโลกธุรกิจยุคใหม่ ทั้งจะเปิดรับอาสาสมัครวิทยาศาสตร์ โดยดึงชาวบ้านและประชาชน ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครวิทยาศาสตร์ เพื่อนำเสนอปัญหาที่แต่ละกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้กับคลินิกเทคโนโลยีของ อว.เข้าไปแก้ไข เช่น เรื่อของการรับรองมาตรฐานสินค้า การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ขณะเดียวกัน อว.จะหาช่วยโปรโมทสินค้าและหาช่องทางการตลาดกับชาวบ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เช่น อาจจะเปิดตลาดให้ใหม่ทั้งในและต่างประเทศ
“ที่สำคัญ ผมได้สั่งการให้สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัด อว.เก็บประเด็นความต้องการของชาวบ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มต่างๆ เพื่อนำมากแก้ปัญหาต่อ เช่น สินค้าที่ผลิตยังไม่มีการรับรองมาตรฐาน มาตรฐานฟาร์ม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้มามาตรฐาน เป็นต้น เพื่อแนวทางการต่อยอดทางธุรกิจของสินค้าให้กับชาวบ้าน” ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ กล่าว
#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #MHESI

อว.เพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชน เสริมองค์ความรู้ สู่การยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นวันที่ 11 กันยายน 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงกา...
12/09/2020

อว.เพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชน เสริมองค์ความรู้ สู่การยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

วันที่ 11 กันยายน 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์” ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวรายงาน ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อ “การพัฒนากระบวนการคิดเพื่อสร้างแนวคิดในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคุณธนนันท์ สงครามภักดี ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ และนักพัฒนาธุรกิจ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติให้แก่คณาจารย์ ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชน ณ Meeting Room 5 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ ทักษะและแนวคิดด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม รวมทั้งเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า “กระทรวงอว. ได้ดำเนินโครงการที่มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ในการนำวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มาพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ กระบวนการผลิต มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งองค์ความรู้ด้านวทน. ไม่ใช่เรื่องไกลตัว เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และนำไปปรับใช้ ยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจของภูมิภาคได้”

แหล่งที่มา : https://sciencepark.kku.ac.th/blogs/detail/260

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
10/09/2020

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

(วันที่ 3 - 4 กันยายน 2563) สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดป...
08/09/2020

(วันที่ 3 - 4 กันยายน 2563) สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สู่เศรษฐกิจฐานราก ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นการนำเสนอการดำเนินงานของเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ในแต่ล่ะภูมิภาค ประกอบไปด้วย ภาคเหนือ, ภาคใต้, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคตะวันออก และภาคกลาง และเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในพื้นที่ผ่านเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีในแต่ละภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนา Show and Share Success Case ซึ่งเป็นกิจกรรมยกตัวอย่างการบูรณาการขับเคลื่อนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป

🔊วันที่ 4 - 6 กันยายน 2563 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม...
05/09/2020

🔊วันที่ 4 - 6 กันยายน 2563 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สส.สป.อว.)
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ”การจัดทำแผนปฏิบัติการภายในกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทาง ววน ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564” ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง นำโดย นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

👉โดยโครงสร้างของกองใหม่ประกอบด้วย 5 กลุ่มงาน และ 1 ฝ่าย ได้แก่
🤝กลุ่มยุทธศาสตร์ส่งเสริมประโยชน์ ววน.
🤝กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์
🤝กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม
🤝กลุ่มเครือข่าย อว.ภูมิภาค
🤝ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

➡️โดยได้รับเกียรติจาก
ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานการประชุมพร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานในอนาคต
————————————————————

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค-ภาคเหนือตอนบน
02/09/2020

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค-ภาคเหนือตอนบน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ผอ.ศวภ.1) ได้ร่วมติดตาม หัวหน้าผู้ตรวจราชการ นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ในการเข้าร่วมประชุมกับอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย และส่วนงานที่เกี่ยวข้องในช่วงเช้า วันที่ 1 กันยายน 2563 ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เพื่อหารือถึงกรอบแนวทางในการบูรณาการแผนงาน/ โครงการ ด้าน วทน. ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงราย ด้วยการนำองค์ความรู้ ด้าน วทน. ต่างๆ ที่สอดคล้องและสอดรับกับบทบาทหน้าที่ และแนวทางการดำเนินงานของทั้งสองหน่วยงาน มาเชื่อมโยงให้เกิดกระบวนการพัฒนาจังหวัดเชียงรายอย่างครบวงจร
และในช่วงบ่าย ได้เข้าประชุมร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รองอธิการบดีและคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงแผนงานโครงการ ด้าน วทน. ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เข้ากับ มรภ. เชียงรายในฐานะเครือข่ายทางการอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนและให้เกิดการบูรณาการเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงราย ด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่าง สป.อว. หน่วยงานในสังกัด อว. และหน่วยงานเครือข่ายสถาบันการศึกษา ของ อว.ในพื้นที่ต่อไป

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
31/08/2020

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Event Update : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีงานเด่นของ อว. มาฝาก กับ "ปักหมุด...จุดชมวิทย์" ฉบับที่ 62 (ประจำสัปดาห์ที่ 31 ส.ค. - 6 ก.ย. 2563) เนื่องจากมาตรการผ่อนปรนการควบคุมโรคโควิด-19 ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเริ่มที่จะกลับมาเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ประชาชนทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการเฝ้าระวังของแต่ละสถานที่ ในสัปดาห์นี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้

▶️งานกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ประจำปี 2563” โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สนุกสนานและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามอัธยาศัย ผ่านชิ้นงานสื่อสัมผัสและกิจกรรมที่หลากหลายของ อพวช. ซึ่งนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกทักษะและกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ผ่านการทดลองด้วยตนเอง สร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้อย่างสนุกสนานที่จะช่วยกระตุ้นให้เยาวชนสนใจ เข้าใจ และเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
ระหว่างวันที่ 1 - 4 กันยายน 2563
ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

▶️งาน Demo Day และพิธีมอบรางวัล Life Sci. Level Up Challenge 2020 โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จัดกิจกรรมส่งเสริมและบ่มเพาะกลุ่มนักวิจัยและบริษัทสตาร์ทอัพ ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพรายใหม่ 2020 โดยจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Sciences Technology) ให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับภูมิภาคและสากล อีกทั้งยังเป็นการขยายการค้า การลงทุน และเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจทางการตลาดในอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ของประเทศ
ในวันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 10.00 – 20.00 น.
ณ ลาน Charoennakorn Hall M Floor ICONSIAM กรุงเทพมหานคร

▶️กิจกรรมการรับฟังความเห็นของประชาชน เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ : เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ปว.มทส.) จ.นครราชสีมา โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยทางมหาวิทยาลัยมีแผนการสร้าง และดำเนินการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยขนาดเล็ก เพื่อผลิตนิวตรอนสำหรับนำมาใช้งานด้านต่าง ๆ เพื่อการศึกษาวิจัย และให้บริการด้านรังสีรักษา
ในวันที่ 4 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 14.30 น.
ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จ.นครราชสีมา

🚍ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร พร้อมอัพเดททุกความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่าง ๆ ของ อว. ได้ทาง www.mhesi.go.th หรือเข้าไปกด Like❤️facebook และกดติดตาม twitter : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แค่นี้ก็ไม่พลาดกิจกรรมดี ๆ แล้วครับ👍

#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#MHESI

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค-ภาคเหนือตอนบน
31/08/2020

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค-ภาคเหนือตอนบน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ผอ.ศวภ.1) ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดน่าน โดยลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการหมู่บ้านมละบริวิถีวิทย์ แห่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

ที่อยู่

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

ดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม เป็นโครงการที่เน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งจากในประเทศและจากต่างประเทศโดย มีการพิจารณาคัดเลือกสรรเทคโนโลยีอย่างมีเหตุผล เพื่อเป็นฐานความรู้ทางเทคโนโลยีที่สำคัญในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ ในการผลิต ทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการบริการ โดยใช้วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่นิยมใช้กันมากที่สุด และใช้ต้นทุนต่ำ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

023333931

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติWeifo(เวยโฟ)...ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์ดูดความชื้น...ควบคุมความชื้น20-60%rh...iso9001... รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่องหลังการขาย... สอบถาม Idline:weifo1/0923624299