สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขัน

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สส.สป.อว. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำตัวชี้วัด...
25/12/2020

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สส.สป.อว. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคลของสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว.
- แนะแนวทางในการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล
นำโดย นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักฯ
- แบ่งกลุ่มจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคลตามส่วนงานโครงการภายในสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

วันที่ 23 ธันวาคม 2563  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเท...
23/12/2020

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.3) ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) ลงพื้นที่ส่งมอบ"เครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมากระบบกึ่งอัตโนมัติ"แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรณ์ชาวสวนยาง ตำบลท่าอุเทน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎ์ธานี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม เป็นประธานการส่งมอบ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ นายก อบจ. ผอ.ศวภ3 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฯ ผู้แทนเกษตรและสหกรห์จังหวัดฯ พลังงานจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด การยางจังหวัด ฯลฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบ ซึ่งเครื่องจักรดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนภายใต้โครงการ “การพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน”
ดร. ธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎ์ธานีผู้วิจัยพัฒนาเครื่องฯ ได้กล่าวว่าพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการปลูกหมากเป็นจำนวนมาก แต่ส่วนใหญ่จะเก็บเกี่ยว
เฉพาะผลหมากมาจำหน่ายหรือแปรรูปทำหมากแห้งส่วนกาบหมากก็จะทิ้งไว้ในสวน ทั้งนี้หากนำกาบหมากเฉพาะผลหมากมาจำหน่ายหรือแปรรูปทำหมากแห้งส่วนกาบหมากก็จะทิ้งไว้ในสวน ทั้งนี้หากนำกาบหมาก มาทำผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้น ประจวบกับในสภาวะปัจจุบันราคา พืชผลทางเกษตรมีราคาตกต่ำลงมากทำให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง ดังนั้นทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงมีแนวคิดที่สร้างกิจกรรมของชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้จากเดิมที่รวมกลุ่มกันผลิตปุ๋ยใส่ยางพาราจำหน่ายแต่ปัจจุบันจำหน่ายได้น้อยลง นอกจากนั้นยังได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้มีการพัฒนา
กลุ่มเพื่อยกระดับเกษตรกรเป็นเกษตรอุตสาหกรรม โดยเบื้องต้นได้มีมติที่จะนำวัสดุที่ไม่ก่อประโยชน์ (กาบหมาก) มาผลิตเป็นภาชนะต่าง ๆ แทนโฟม โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต เพื่อเพิ่ม
ปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สามารถจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ แต่เนื่องจากในปัจจุบันเครื่องแปรรูปกาบหมากมีราคาที่ค่อนข้างแพง และยังใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยาก กลุ่มเกษตรกรไม่มีกำลังในการจัดซื้อรวมทั้งยังไม่มีบุคลากรที่มีความสามารถในการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรหากผ่านการใช้งานแล้วมีการชำรุด ดังนั้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้ประสานกับวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีเพื่อคิดค้นและพัฒนาเครื่องจักรสำหรับผลิตบรรจุ
ภัณฑ์อาหารจากกาบหมากแทนโฟมที่เหมาะสมกับการใช้งานในระดับชุมชนทั้งราคา กระบวนการทำงาน
กำลังการผลิตและการบำรุงรักษา
จากสภาพและปัญหาดังกล่าวทางผู้วิจัยจึงได้คิดสร้างเครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมาก
แทนโฟมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ที่พัฒนาระบบการทำงานและพัฒนาอุปกรณ์ให้ใช้
กระบอกสูบเพียงกระบอกเดียว แต่สามารถเลือกอัดได้ 2 รูปทรง เช่น จานหรือถ้วยโดยไม่ต้องเปลี่ยนโมล ส่งผลให้ทำงานได้สะดวกและราคาถูกเพราะลดชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์ประกอบของเครื่องลง และประการสำคัญคือได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู่การจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และมีส่วนช่วยในการลดมลภาวะแก่สิ่งแวดล้อม สร้างคุณภาพที่ดีให้กับคนในชุมชน สังคมและของโลกได้ ดังนั้นการสร้างเครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมากแทนโฟมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน จึงช่วยให้เกษตรกรและสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนสามารถสร้างงานเพิ่มจากสิ่งของที่เหลือจากการแปรรูป มาสร้างรายได้ที่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักรที่ทำงานอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และยังสามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อประโยชน์มาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ก่อประโยชน์ให้กับเกษตรกรได้อีกด้วย โดยมีเป้าหมายการนำไปใช้ประโยชน์จริงในพื้นที่/ชุมชนอย่างยั่งยืน

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค-ภาคเหนือตอนบน
22/12/2020

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค-ภาคเหนือตอนบน

วันนี้ 22 ธันวาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ร่วมกับ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคเหนือ (ศปส. ภาคเหนือ) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช. ) เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน NSP Networking and Year End 2020 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่ง ศวภ. ได้แนะนำหน่วยงาน และนำผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีจากทางหน่วยงานไปร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้วย และนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆมากมาย อาทิ กิจกรรมระดมความสนุก (NSP Raise Fun) , กิจกรรม Neighbor Next Doors แข่งขันตอบคำถามผ่านโปรแกรม Kahoot และ กิจกรรม NSP Year End 2020

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์ประสานงาน อว. ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่ว...
22/12/2020

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์ประสานงาน อว. ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมกับหน่วยงานสังกัด อว. ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) รวมทั้งคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, มหาวิทยาลัยนครพนม, มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวและโคครบวงจร” ในงาน “เทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 20 จังหวัดร้อยเอ็ด” ณ บริเวณสนามบิน มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 21 - 24 ธันวาคม 2563

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
21/12/2020

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศ!! กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ฉบับที่ 8

#MHESI
#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

“แนวทางการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำจังหวัดเล...
17/12/2020

“แนวทางการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำจังหวัดเลย”

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นางดารนี ศุภธีรารักษ์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและบูรณาการด้าน วทน. สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นายเมธี ลิมนิยกุลผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อว. ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน และนายวิทยา สุวรรณสุข ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อว. ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยคณะ ร่วมการประชุมหารือ “แนวทางการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำจังหวัดเลย” โดยมี ผศ.ดร.ชัชชัย พีรกมล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผศ.ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ และ ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วย อว.ส่วนหน้า จังหวัดเลย) และอาจารย์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทั้งนี้ได้มีการชี้แจงนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. และประเด็นความต้องการรวมถึงรูปแบบการดำเนินงาน อว.ส่วนหน้า ในพื้นที่จังหวัดเลย

"พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"Faculty of Industrial Technology, Loei Rajabhat Universityเมื่อวันที่ 15 ธั...
17/12/2020

"พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
Faculty of Industrial Technology, Loei Rajabhat University

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นำโดย นางดารนี ศุภธีรารักษ์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและบูรณาการด้าน วทน. สป.อว. และคณะ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการยุวชนอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ร่วมกับโครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีอาจารย์ณัชชา สมจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนกิจการพิเศษและที่ปรึกษาโครงการฯ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายอดุลย์ ผลคำ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 (บ้านน้อย : แก่งดุดคู้) ผู้ประกอบการผลิตมะพร้าวแก้ว นำเสนอผลที่ได้รับจากโครงการด้านการส่งเสิรมการท่องเทียวชุมชนและโครงการต่อยอดเพื่อยกระดับเศษฐกิจของชุมชน ภายใต้หัวข้อ "Upcycling" การใช้ของเก่าหรือวัสดุเหลือทิ้งมาประดิษฐ์เป็นของใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่า เพื่อลดปัญหาขยะล้นเมือง พัฒนาของเหลือใช้จากกระบวนการผลิตมะพร้าวแก้วต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรม เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม การตลาด และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมุ่งสู่การสร้าง "ยุวชนสตาร์ทอัพ" เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

(16 ธันวาคม 2563) -  ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็...
16/12/2020

(16 ธันวาคม 2563) - ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบาย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน พื้นที่ภาคใต้ โดยมี ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ อว. นายสำราญ รอดเพชร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ อว. ศ.ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงฯ ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากูล รองปลัดกระทรวงฯ รองศาสตราจารย์พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดโนโลยี นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันการศึกษาและหัวหน้าหน่วย อว.ส่วนหน้า เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการฯ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี

https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/2394-2020-12-16-04-29-37

MHESI News 2020/087 : 16 ธันวาคม 2563 - ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบาย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน พื้นที่ภาคใต้ โดยมี ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ อว. นายสำราญ รอดเพชร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ อว. ศ.ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงฯ ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากูล รองปลัดกระทรวงฯ รองศาสตราจารย์พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดโนโลยี นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันการศึกษาและหัวหน้าหน่วย อว.ส่วนหน้า เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินการฯ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/2394-2020-12-16-04-29-37
#opsMHESI #สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #อว #mhesi

วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำน...
10/12/2020

วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ผอ.สส.) พร้อมด้วย นายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ผอ.ศวภ.1) ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเสนอความคิดการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อยกระดับสู่เชิงพาณิชย์ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานและสรุปประเด็นการประชุมผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร ปี 2563 และแนวทางการพัฒนาด้านปศุสัตว์ ในปี 2564 รวมถึงชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการในปี 2564

วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ผอ.สส.) พร้อมด้วย นายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ผอ.ศวภ.1) ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเสนอความคิดการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อยกระดับสู่เชิงพาณิชย์ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานและสรุปประเด็นการประชุมผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร ปี 2563 และแนวทางการพัฒนาด้านปศุสัตว์ ในปี 2564 รวมถึงชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการในปี 2564

วันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และ...
10/12/2020

วันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาสร้างเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ ได้มีการตรวจติดตามโครงการดังนี้

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 การพัฒนาเครื่องผลิตผงชาปลีกล้วยพร้อมบรรจุอัตโนมัติ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกกล้วยน้ำว้าบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน , การพัฒนาเครื่องสกัดสารสมุนไพรด้วยคลื่นไมโครเวฟ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรแสนดีบ้านกอม่วง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 การพัฒนาเครื่องคั้นน้ำแยกกากเสาวรส ณ วิสาหกิจชุมชนน้ำสมุนไพรใบโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 การพัฒนาเครื่องคั่วใบชาเมี่ยง ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาเมี่ยง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน , การพัฒนาโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านนาเหลืองนอก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 การพัฒนาเครื่องสานเส้นใยสับปะรด ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

วันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาสร้างเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ ได้มีการตรวจติดตามโครงการดังนี้

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 การพัฒนาเครื่องผลิตผงชาปลีกล้วยพร้อมบรรจุอัตโนมัติ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกกล้วยน้ำว้าบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน , การพัฒนาเครื่องสกัดสารสมุนไพรด้วยคลื่นไมโครเวฟ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรแสนดีบ้านกอม่วง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 การพัฒนาเครื่องคั้นน้ำแยกกากเสาวรส ณ วิสาหกิจชุมชนน้ำสมุนไพรใบโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 การพัฒนาเครื่องคั่วใบชาเมี่ยง ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาเมี่ยง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน , การพัฒนาโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านนาเหลืองนอก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 การพัฒนาเครื่องสานเส้นใยสับปะรด ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
08/12/2020

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

อว. ผลักดัน มรภ. เชียงใหม่ ขับเคลื่อน “การพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน”

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะผู้บริหารของกระทรวง อว. เข้าร่วมการประชุมหารือกับคณะผู้บริหารและอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน นำโดย ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธานกรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จ.เชียงใหม่ และจ.แม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุม Ursa Major ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จ.เชียงใหม่

ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้นำเสนอข้อมูล และแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ในการพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานของศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างความมั่นคงของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่ว่าจะเป็นด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา การพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตนเอง การพัฒนาครู (คุณภาพ) และการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ สอดคล้องกับหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมทั้งนำเสนอ ข้อแนะนำเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1.การพัฒนาแหล่งน้ำในชนบท (Water Resource Development)
2.นโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Utilization)
3.ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture)
4.นำใช้เศรษฐกิจพอเพียง (Self-Sufficiency Economy)
5.การท่องเที่ยวและการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนาธรรม (Tourism and Education for Natural Resources and Cultures)

จากนั้น ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำเสนอทิศทางและให้นโยบายการดำเนินการแก่คณะผู้บริหาร และอาจารย์มหาวิทยาลัย รมว.อว. กล่าวตอนหนึ่งว่า กระทรวง อว. พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทางมหาวิทยาลัย ในส่วนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สนับสนุนความรู้ด้านงานวิจัยจาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) รวมไปถึงความรู้ด้านชีววิทยาจาก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) และอยากให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ตระหนักว่าท่านไม่ได้โดดเดี่ยว หากต้องการความช่วยเหลืองทางกระทรวง อว. รวมไปถึงมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก็พร้อมที่เข้าไปช่วย

แม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดภาคเหนือด้านตะวันตก เมื่อเทียบกับ จ.น่านที่อยู่คนละฝั่ง น่านมีการผสม 2 วัฒนธรรมทั้งล้านช้างและล้านนาเข้าด้วยกัน จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ ทำให้คนทั้งประเทศอยากที่จะเข้ามาศึกษาวิถีชีวิตของคน จ.น่าน ซึ่งมีความเป็น “น่านนิยม” ทำให้ จ.น่าน มีความมั่นใจในการสร้างจุดแข็งด้านนี้ จึงอยากให้ จ.แม่ฮ่องสอน เติมความเป็น “ไต-ไทนิยม” มากขึ้น เพื่อเพิ่มจุดขายเป็น “ล้านนา-ไต” อยากให้คนในเมืองได้รู้จักวัฒนธรรมไต-ไท ไม่ใช่แค่วัฒนธรรมล้านนาเพียงอย่างเดียว ซึ่งจุดนี้เองจะช่วยให้ทางมหาวิทยาลัยมีพลังมากขึ้น จนกระทั่งสามารถดึงนักศึกษาจากพม่า และไทใหญ่เข้ามาเรียน โดยมองว่า จ.แม่ฮ่องสอน มีจุดแข็ง อย่าไปเลียนแบบจังหวัดอื่น ๆ จนเกินไป และอยากให้ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด

#MHESI
#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค-ภาคเหนือตอนบน
04/12/2020

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค-ภาคเหนือตอนบน

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) เข้าร่วมงานเปิดตัวคู่มือเมืองอัจฉริยะประเทศไทยและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างกลไกการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ณ โรงแรม U Nimman โดยวัตถุประสงค์ของงานคือ การสร้างการรับรู้ถึงกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นผ่านความร่วมมือกับสหราชอาณาจักรและโครงการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเมืองอัจฉริยะในประเทศ รวมถึงส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐ เอกชน และชุมชนเพื่อจะเป็นโอกาสทางการค้าและความเป็นหุ้นส่วนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั้งจากประเทศไทยและประเทศอังกฤษ

ที่อยู่

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

ดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม เป็นโครงการที่เน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งจากในประเทศและจากต่างประเทศโดย มีการพิจารณาคัดเลือกสรรเทคโนโลยีอย่างมีเหตุผล เพื่อเป็นฐานความรู้ทางเทคโนโลยีที่สำคัญในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ ในการผลิต ทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการบริการ โดยใช้วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่นิยมใช้กันมากที่สุด และใช้ต้นทุนต่ำ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

023333931

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

นำเข้าโดย หจก.ดับบลิวที คาบิเนต เว็บไซด์ www.weifothailand.com
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติWeifo(เวยโฟ)...ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์ดูดความชื้น...ควบคุมความชื้น20-60%rh...iso9001... รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่องหลังการขาย... สอบถาม Idline:weifo1/0923624299