Clicky

กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมั

กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมั #กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย #ศิลปะ?

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 20 มีนาคม 2565 ภาพบรรยากาศกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Art Workshop ในโครงการสุขศิลป์แบบองค์รวมเพื่อการพัฒนาศักยภ...
21/03/2022

วันที่ 20 มีนาคม 2565
ภาพบรรยากาศกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Art Workshop ในโครงการสุขศิลป์แบบองค์รวมเพื่อการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนศิลปะเด็กพิการภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดย รศ.ลิปิกร มาแก้ว กิจกรรมที่ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ Art Workshop ครูผู้สอน โรงเรียนเฉพาะความพิการ ภาคเหนือ และโรงเรียนเครือข่าย จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ เฮินศิลป์ใจยอง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) เพื่อเป็นการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ ทักษะวิชาชีพ และวิธีการสอนศิลปะรูปแบบใหม่ๆ ให้แก่ครูผู้สอนศิลปะ จำนวน 40 คน ในโรงเรียนเฉพาะความพิการภาคเหนือ และโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาพิเศษ ให้สามารถนำองค์ความรู้ไปบูรณาการในการเรียนการสอนในชั้นเรียน ให้แก่เด็กพิการและเด็กพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจมากขึ้น
โดยในวันที่ 19 มีนาคม 2565 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยกิจกรรมการบรรยายพิเศษและ Art Workshop โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แก่ การบรรยาย "Creative Thinking" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ Art Workshop : เทคนิคประติมากรรมนูนต่ำ โดย อาจารย์ธัญญารัตน์ ทองใจ อาจารย์สาขาศิลปกรรม หลักสูตรทัศนศิลป์ Art Workshop : เทคนิคแม่พิมพ์ลายฉลุหลากสี โดย รศ.ลิปิกร มาแก้ว อาจารย์สาขาศิลปกรรม หลักสูตรทัศนศิลป์ Art Workshop : เทคนิคการสร้างพื้นหลังด้วยสีอะคริลิค โดย อาจารย์เนติ พิเคราะห์ อาจารย์สาขาศิลปกรรม หลักสูตรทัศนศิลป์ บรรยายพิเศษ "การสร้างแรงบันดาลใจทางศิลปะ" ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงใหม่ โดย อาจารย์พรชัย ใจมา ศิลปินศิลปาธร ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงใหม่

กิจกรรมในวันที่ 20 มีนาคม 2565 กิจกรรม Art Workshop : เทคนิค Mono print โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีใจ กันทะวัง ผู้อำนวยการ Srijai Art Studio อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ การบรรยายพิเศษ "การสร้างแรงบันดาลใจทางศิลปะ” โดย อาจารย์พิชัย นิรันต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ณ หอศิลป์ อาจารย์พิชัย นิรันต์ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ กิจกรรม Art Workshop : เทคนิคสีน้ำ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พลวิฑูรย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม , ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ,บริษัท นานมี จำกัด,คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ,เฮินศิลป์ ใจ๋ยอง โดยมีระยะเวลาดำเนินงานระหว่างเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2565 แบ่งเป็น 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 พิธีเปิดโครงการและการอบรมเชิงปฏิบัติการ Art Workshop โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บรรยายให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ แก่ ครูผู้สอนเด็กพิการภาคเหนือและโรงเรียนเครือข่ายโดย ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินศิลปาธร และวิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะ ในระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่๑๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ 2 ครูผู้สอนฝึกปฏิบัติการทางศิลปะ และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นักเรียนพิการ ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 10 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนเฉพาะความพิการภาคเหนือ และโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาพิเศษ

กิจกรรมที่ 3 การประกวดผลงานศิลปะจากเด็กพิการ ดำเนินงานระหว่างวันที่ 13 – 22 มิถุนายน 2565 ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

กิจกรรมที่ 4 นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ และส่งมอบผลงานศิลปะ ให้กับสถาบันการพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เชียงใหม่ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ เฮินศิลป์ ใจ๋ยอง
ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารโครงการได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100076937828136

วันนี้ เวลา 17.00 น. นายโกวิท  ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการการรับรู้ที่บ...
20/03/2022

วันนี้ เวลา 17.00 น. นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการการรับรู้ที่บริสุทธิ์? (เศษเสี้ยว) พร้อมด้วยนางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ และเจ้าหน้าที่ของกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ณ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นิทรรศการดังกล่าว เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของนายคามิน เลิศชัยประเสริฐ ศิลปินศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ ผู้ศึกษาหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ปรัชญาต่าง ๆ มาตลอดระยะเวลาหลายปี อีกทั้งยังได้ลงมือทดลองปฏิบัติ วิเคราะห์ตีความคำสอน นำมาถ่ายทอดออกมาอยู่ในรูปแบบของผลงานศิลปะที่งดงามบนผืนผ้าใบ จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 มีนาคม – 20 เมษายน 2565 ณ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
นิทรรศการการรับรู้ที่บริสุทธิ์? (เศษเสี้ยว) แบ่งเป็น 4 นิทรรศการย่อย ดังนี้
ครั้งที่ 1 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ระหว่างวันที่ 8 มี.ค. - 20 เม.ย. 2565
ครั้งที่ 2 ณ ATTA Gallery ระหว่างวันที่ 12 พ.ค. - 12 มิ.ย 2565
ครั้งที่ 3 ณ Numthong Art Space ระหว่างวันที่ 14 พ.ค. - 25 มิ.ย. 2565
ครั้งที่ 4 ณ Part IV 31st Century Museum of Contemporary Spirit ระหว่างวันที่ 11 ก.ย. - 31 ธ.ค. 2565

ติดตาม “กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย” ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Website : www.ocac.go.th
www.rcac84.com
# โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 #

19/03/2022

พิธีเปิดนิทรรศการ PURE PERCEPTION ? (Debris)
การรับรู้ที่บริสุทธิ์ (เศษเสี้ยว)
ณ.หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#“รากุที่รัก” คิด ปั้น เผา จุ่ม กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ขอเชิญร่วมกิจกรรมดี ๆ ในวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2565-แล้วพบกับ...
15/03/2022

#“รากุที่รัก” คิด ปั้น เผา จุ่ม
กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ขอเชิญร่วมกิจกรรมดี ๆ ในวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2565
-
แล้วพบกับ
- Work Shop “รากุที่รัก” คิด ปั้น เผา จุ่ม
ภายใต้โครงการศิลปะหลอมเมือง“นครศรีธรรมราชศิลปะไฉไล 2”
- ระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2565 ณ Paretas Art Club
📣 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/paretasartclub
-
โครงการศิลปะหลอมเมือง “นครศรีธรรมราชศิลปะไฉไล 2” ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปี 2565 โดย หอศิลป์ Paretas Art Club ของผู้ช่วยศาสตรจารย์ปริทรรศ หุตางกูร เป็นเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนางานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย (MOU) กับกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
-
Work Shop “รากุที่รัก” คิด ปั้น เผา จุ่ม เป็นการนำเสนอและสร้างไลฟ์สไตล์ทางเลือกให้กับผู้คนในจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้มีความรักความสนใจในศิลปะ และความมุ่งหวังที่จะให้ความรู้และประสบการณ์ใหม่ควบคู่ไปกับการผ่อนคลายในชีวิตประจำวันของคนเมือง โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ หรือผู้ชื่นชอบสมัครเล่นที่มีกำลังทรัพย์ รักงานศิลปะ ที่มีกำลังทรัพย์ จะทำเป็นงานอดิเรกสร้างรายได้เสริม ตลอดจนเป็นอุดหนุน สนับสนุนที่ดี ในศิลปะแขนงนี้ต่อไปในอนาคต
-
ติดตาม “กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย” ในช่องทางอื่น ๆ ได้ที่
Website : www.ocac.go.th
#กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
#ศิลปะร่วมสมัย #กองทุนสศร

วันนี้ เวลา 20.00 น. นายปรารพ  เหล่าวานิช ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เข้าร่วมงานเทศกาลหนังสั้นโลกป่ว...
19/02/2022

วันนี้ เวลา 20.00 น. นายปรารพ เหล่าวานิช ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เข้าร่วมงานเทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน ครั้งที่ 2 และมอบรางวัล ที่ 2 สาขาภาพยนตร์ฟิคชั่น พร้อมด้วยนางสาวแสงทิวา นราพิชญ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ผู้แทนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ซึ่งเทศกาลดังกล่าวได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดจัดขึ้นทุกปี เพื่อประกวดและฉายหนังสั้นจากประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นการสร้างบทสนทนาเกี่ยวกับวิกฤติโลกรวนและส่งเสริมให้เยาวชนเห็นคุณค่าของสื่อศิลปะประเภทภาพยนตร์ จัดขึ้น ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ
เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน ครั้งที่ 2 จัดขึ้นโดยมูลนิธิแสง เปิดรับสมัครรับผลงานหนังสั้นที่ผลิตในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน – 17 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยแบ่งผลงานออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ประเภทสารคดี และประเภทภาพยนตร์ฟิคชั่น หรือภาพยนตร์ทดลอง ผ่านทางเว็บไซต์ FilmFreeway
ผู้ชนะการประกวด ประกอบด้วย
- ประเภทสารคดี
รางวัลที่ 1 ได้แก่ นางสาวชนน์ชนก ธนัสทีปต์วงษ์ และนายปฏิภาณ บุญฑริก จากเรื่องเบื้องหลังกำแพง
รางวัลที่ 2 ได้แก่ นายวีระพรรณ ถาวร จากเรื่องคน-ป่า
รางวัลที่ 3 ได้แก่ นายปภพ แสงคง และนายศุภณัฎพล สุขศาล จากเรื่องเสียงกลางนา
- ประเภทภาพยนตร์ฟิคชั่น
รางวัลที่ 1 ได้แก่ นายภูนิชญญัฐ มิตรธีรโรจน์ จากเรื่อง The perfect li (f)e
รางวัลที่ 2 ได้แก่ นายการันตร์ วงศ์ปราการสันติ จากเรื่อง Lichens
รางวัลที่ 3 ได้แก่ นายเมธัส จันทวงศ์ จากเรื่อง Temperature
รางวัลขวัญใจยุวทูต ได้แก่ เรื่อง egg
รางวัลขวัญใจผู้ชม ได้แก่ เรื่อง Lifecycle
สามารถรับชมภาพยนตร์ที่ชนะการประกวดได้ทาง www.ccclfilmfestival.com มาดูหนังกันนะคะ

ติดตาม “กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย” ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Website : www.ocac.go.th
#โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.30 น. นายปรารพ เหล่าวานิช ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ,ดร. วิมลลักษ...
18/02/2022

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.30 น. นายปรารพ เหล่าวานิช ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ,ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ที่ปรึกษาด้านส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย, ศาสตราจารย์ดร. ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์, นางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ผู้แทนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนเรื่องราวอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของเมืองผ่านงานออกแบบศิลปะแห่งแสงไฟ ณ คลองโอ่งอ่าง ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มนักออกแบบศิลปะแห่งแสงไฟ
.
.
ภายในงานได้เล่าเรื่องราวที่กล่าวถึง ดอกไม้แห่งมิตรภาพ ( Light Artist )ซึ่งเปรียบเหมือนขับเคลื่อนเรื่องราวอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของเมืองผ่านงานออกแบบศิลปะแห่งแสงไฟ “ดอกไม้แห่งมิตรภาพ” สื่อกลางของความรัก ความสดใส และความหวัง เพื่อส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่ช่วยพลิกฟื้นพื้นที่จากความมืดมิดและน้ำเน่าเสีย อีกทั้ง การแสดงฯ ได้นำผลงานวาดภาพดอกไม้ในจินตนาการ จากน้องๆ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มาร่วมแสดงผลงานด้วย
.
.
อยากรู้ว่า แสงดอกไม้แห่งมิตรภาพจะสวยงามและสร้างสรรค์เพียงใด
ต้องไม่พลาด ไปให้กำลังใจและชมผลงานได้ที่ ถนน คนเดิน คลองโอ่งอ่าง บริเวณเชิงสะพานดำรงสถิต
.
- เริ่มแสดงงานศิลปะแสง "ดอกไม้แห่งมิตรภาพ" ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 18.30 - 22.00 น. ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง บริเวณเชิงสะพานดำรงสถิต
- ติดตามผลงานได้ทางเพจ https://www.facebook.com/LightartThailand
.
.
ติดตาม “กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย” ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Website : www.ocac.go.th
#โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการ Native Spin โดย นายธีระ ฉันทสวัสดิ์ หรืออาจารย์ต่าย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภัณ...
10/02/2022

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการ Native Spin โดย นายธีระ ฉันทสวัสดิ์ หรืออาจารย์ต่าย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์และสินค้าแฟชั่น เจ้าของแบรนด์ Rabbit Habit และแบรนด์ T-ra ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงพื้นที่ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เพื่อพัฒนากลุ่ม OTOP ภายในจังหวัด จาก 5 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วยนครราชสีมา /เชียงใหม่/สกลนคร/กระบี่/อุทัยธานี ที่ได้คัดเลือกไว้เป็นต้นแบบของกลุ่มผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการผลิตสินค้าของตนเองที่มีแพทเทิรน์ที่สวยงามและรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นความต้องการของตลาดทั้งในและนอกประเทศ และเป็นตัวอย่างที่ดีของกลุ่ม OTOP อื่น ๆ ในการให้ความสำคัญของการมีแพทเทิรน์ที่สวยงามและการตัดเย็บที่ดีมีความร่วมสมัย สวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันเหมาะสำหรับคนเมืองและคนทั่วไป ขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มีแผนจะลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ในเดือนมีนาคม ต่อไป
.
กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย โทร 02 209 3754
ติดตาม “กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย” ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Website : www.ocac.go.th
#กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
#ศิลปะร่วมสมัย #กองทุนสศร
#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
#โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

การอบรมละครเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ “จับโซเชียล เป็นโซโล่” โดยกลุ่มคณะละครมาร็องดู หนึ่งในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกอ...
09/02/2022

การอบรมละครเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ “จับโซเชียล เป็นโซโล่” โดยกลุ่มคณะละครมาร็องดู หนึ่งในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565
.
.
โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
.
กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย โทร 02 209 3754
ติดตาม “กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย” ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Website : www.ocac.go.th
#กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
#ศิลปะร่วมสมัย #กองทุนสศร
#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
#โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

ศิลปะแสงไฟ ดอกไม้แห่งมิตรภาพ จัดแสดงที่ถนนคนเดินคลองโอ่งอรางระหว่างวันที่ 1 -28 ก.พ. นี้รีบมาชมกันจ้า บอกได้คำเดียวว่าจึ...
06/02/2022

ศิลปะแสงไฟ ดอกไม้แห่งมิตรภาพ จัดแสดงที่ถนนคนเดินคลองโอ่งอราง
ระหว่างวันที่ 1 -28 ก.พ. นี้
รีบมาชมกันจ้า บอกได้คำเดียวว่าจึ้งมาก

(กระซิบทริก ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับชมแสงแบบจั้งๆ แบบปราศจากไฟส่องสว่างอื่นใดรบกวนมาในวันจันทร์ - พฤหัส เวลา 19.00 เป็นต้นไป
ณ ริมคลองโอ่งอ่าง บริเวณสะพานดำรงค์สถิต รับรองถ่ายรูปสวยมากกกกกกกก)

พบกับผลงานศิลปะแห่งแสงไฟชื่อว่า "ดอกไม้แห่งมิตรภาพ" จากกลุ่มนักออกแบบแสง ( Light Artist )ที่จะแปลงพื้นที่ให้ สว่างไสว สดใสและงดงามด้วยแสงไฟรูปดอกไม้นานาพันธุ์ เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกขอบคุณจากใจ แทนคำอวยพร และส่งมอบกำลังใจให้กับทุกๆ คน ที่ช่วยกันพลิกฟื้นคลองโอ่งอางให้กับมามีชีวิตชีวา ดั่งดอกไม้ที่กำลังเบ่งบานที่พร้อมเปิดรับโอกาสและสิ่งใหม่ๆ เข้ามา นอกจากนี้ศิลปินยังได้นำผลงานวาดภาพดอกไม้ในจินตนาการ จากน้องๆ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มาร่วมแสดงผลงานด้วย โดยแปลงภาพวาดให้เป็นงานศิลปะแห่งแสงไฟและฉายลงบนพื้นที่ให้ว้าวๆ กันอีกด้วย
อยากรู้ว่า แสงดอกไม้แห่งมิตรภาพจะสวยงามและสร้างสรรค์เพียงใด
ต้องไม่พลาด ไปให้กำลังใจและชมผลงานได้ที่ ถนน คนเดิน คลองโอ่งอ่าง บริเวณเชิงสะพานดำรงสถิต

เริ่มแสดงงานศิลปะแสง วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.30 - 22.00 น.
อย่าลืม ถ่ายรูป แชร์
และติดตามผลงานได้ที่ เพจ [email protected]

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน
กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
กรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตพระนคร
ประชาคมย่านคลองโอ่งอ่าง
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
บริษัทอองกา อาทฟูล ไลท์ จำกัด www.onga.co.th

สนใจติดต่อแสดงผลงาน โทร / Line ID 0922651119

, , ,
#โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565
#กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
#ศิลปะร่วมสมัย #กองทุนสศร
#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
#โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย, #กรุงเทพมหานคร, #คลองโอ่งอ่าง, #สำนักงานเขตพระนคร, #ประชาคมย่านคลองโอ่งอ่าง

ขอบคุณภาพจาก ประชาคมย่านคลองโอ่งอ่าง เขตพระนคร

วันนี้ เวลา 14.00 น. นางนพพร มุกดามณี กรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลศิลปะแห่งเมืองห...
06/02/2022

วันนี้ เวลา 14.00 น. นางนพพร มุกดามณี กรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลศิลปะแห่งเมืองหัวหินประจำปี 2565 Art Arbour: Hun Hin Festival 2022 ณ บ้านศิลปินหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ กรรมการบริหารกองทุนฯ ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ที่ปรึกษาด้านส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และนางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ผู้แทนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว
โครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย อีกทั้งบ้านศิลปินหัวหิน เป็นเครือข่ายที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย อีกด้วย
เทศกาลศิลปะแห่งเมืองหัวหินประจำปี 2565
ได้รวบรวมเหล่าศิลปินร่วมสมัยมากความสามารถ ภายในงานจะมีการออกบูธร้านค้าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งยังมีกิจกรรมทางศิลปะให้กับผู้ที่สนใจได้ร่วมสนุกมากมาย สลับสับเปลี่ยนกันไปในทุกสุดสัปดาห์ตลอดเดือนกุมภาพันธ์
ระหว่างวันที่ 5-27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 - 17.00 น.
ติดตามได้ที่
Facebook: Village Hua Hin : บ้านศิลปินหัวหิน
Instagram: Artistvillage.huahin

🕒 บ้านศิลปินหัวหินเปิด 10:00 น. ถึง 17:00 น. (ปิดวันจันทร์ทุกกรณี)
Open: 10:00 AM to 5:00 PM (Closed on Mondays all in cases)
☎️ Call: 0929256352 (K.Pin)
🌍 Map: https://goo.gl/maps/Ff2NGAQh8jX54azw8
💚 Line: https://lin.ee/UusLZUKw

ดอกไม้แห่งมิตรภาพ ขับเคลื่อนเรื่องราวอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของเมืองผ่านงานออกแบบศิลปะแห่งแสงไฟ “ดอกไม้แห่งมิตรภาพ” สื่อก...
03/02/2022

ดอกไม้แห่งมิตรภาพ ขับเคลื่อนเรื่องราวอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของเมืองผ่านงานออกแบบศิลปะแห่งแสงไฟ
“ดอกไม้แห่งมิตรภาพ” สื่อกลางของความรัก ความสดใส และความหวัง เพื่อส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่ช่วยพลิกฟื้นพื้นที่จากความมืดมิดและน้ำเน่าเสีย ด้วยดอกไม้ไทยๆ ที่มีความหมายดี รวมทั้งดอกไม้ในจินตนาการอันบริสุทธ์ของศิลปินตาบอดตัวน้อยๆ ได้มีโอกาสเบ่งบานผ่านงานศิลปะแห่งแสงไฟนี้
ดอกไม้แห่งมิตรภาพบานสะพรั่งและโปรยปรายบนถนน เพื่อพลิกมุมมองเมืองในเชิงพื้นที่ให้มีทัศนียภาพงดงามในตอนกลางคืน เป็นงานศิลปะดิจิทัลร่วมสมัยที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนำเสนอศิลปะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพื้นที่ โดยใช้แสงไฟเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงผู้คน เมือง รวมทั้งส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมอย่างสมดุล
เริ่มแสดงแล้ว
งานศิลปะแสง "ดอกไม้แห่งมิตรภาพ"
วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 18.30 - 22.00 น.
ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง บริเวณเชิงสะพานดำรงสถิต
อย่าลืม ถ่ายรูป แชร์
และติดตามผลงานได้ที่ เพจ [email protected]
ขอขอบคุณผู้สนับสนุน
กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
กรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตพระนคร
ประชาคมย่านคลองโอ่งอ่าง
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
บริษัทอองกา อาทฟูล ไลท์ จำกัด www.onga.co.th
สนใจติดต่อแสดงผลงาน โทร / Line ID 0922651119
, , ,
#โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565
#กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
#ศิลปะร่วมสมัย #กองทุนสศร
#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
#โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย, #กรุงเทพมหานคร, #คลองโอ่งอ่าง, #สำนักงานเขตพระนคร, #ประชาคมย่านคลองโอ่งอ่าง

ที่อยู่

Bangkok
10310

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622093754

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมั:

วิดีโอทั้งหมด


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรียนเชิญร่วมงานแสดงผลงานทางศิลปะ "ในสองรัชกาล" ที่เซ็นทรัลโคราช ตุลาคมนี้ตลอดเดือน
ขอบคุณครับ