สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผ

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร [Strategy and Evaluation Department, Bangkok Metropolitan Admistration (BMA)] Strategy and Evaluation Department, Bangkok Metropolitan Admistration (BMA)

เปิดเหมือนปกติ

25/05/2021
แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ร...
17/05/2021

แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับหน่วยงาน สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่

1. นางสำอาง พจนามธุรส นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ

2. นายสมชาย เทือกคำชาว พนักงานขับรถยนต์ ส2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ

แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับหน่วยงาน สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่

1. นางสำอาง พจนามธุรส นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ

2. นายสมชาย เทือกคำชาว พนักงานขับรถยนต์ ส2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร เตรียมพร้อมรับมือโควิด-19นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และปร...
03/05/2021

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร เตรียมพร้อมรับมือโควิด-19

นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้กำชับให้ข้าราชการและบุคลากรของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 เช่น ได้มีการดำเนินการจัดทำฉากกั้นระหว่างโต๊ะทำงานและห้องประชุม การเว้นระยะห่าง การลดจำนวนคนและให้มีการจัดตารางการทำงานนอกสถานที่ (work from home) เพื่อลดความแออัด รวมถึงได้มีการติดตั้งจุดทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ในบริเวณต่างๆ ภายในหน่วยงาน เป็นต้น

Photos from depa Thailand's post
29/04/2021

Photos from depa Thailand's post

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ จัดทำหนังสือที่ระลึก และจดหมายเหตุ ครั้งที่ 2/2564สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลโดยกองย...
26/04/2021

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ จัดทำหนังสือที่ระลึก และจดหมายเหตุ ครั้งที่ 2/2564

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลโดยกองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ จัดทำหนังสือที่ระลึก และจดหมายเหตุ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า) และประชุมทางไกล (teleconference) โดยมีนางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ และมีรองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (นายประสพสุข พิมพโกวิท) ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อสรุปการปรับปรุงร่างคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายจัดการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนคร

ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ :👇👇 https://opd...
21/04/2021

ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ :👇👇

https://opdc.csn.cx/?fbclid=IwAR35qvKfVwLAw_7PIydtsD0Ud_UzhHr8Zq-UebFRyWPYhQb5Lurv5q9Ljz8

หรือ สแกน QR-Code จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ :👇👇

https://opdc.csn.cx/?fbclid=IwAR35qvKfVwLAw_7PIydtsD0Ud_UzhHr8Zq-UebFRyWPYhQb5Lurv5q9Ljz8

หรือ สแกน QR-Code จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ 📢📢 กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ขอปิดสถานที่ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 19-23 เม.ย. 64 และเปลี่ยนรูปแบบการ...
18/04/2021

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ 📢📢

กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ขอปิดสถานที่ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 19-23 เม.ย. 64 และเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ รายละเอียดเพิ่มเติมตาม link ด้านล่างนี้

http://www.bangkok.go.th/sed/page/sub/383/title/0/info/246113/

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ 📢📢

กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ขอปิดสถานที่ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 19-23 เม.ย. 64 และเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ รายละเอียดเพิ่มเติมตาม link ด้านล่างนี้

http://www.bangkok.go.th/sed/page/sub/383/title/0/info/246113/

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลโดยกองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของคณ...
16/04/2021

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลโดยกองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายจัดการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนคร ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องนพรัตน์

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ประธานคณะทำงาน ได้มอบหมาย รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (นายประสพสุข พิมพโกวิท) เป็นประธานการประชุม โดยนางธีรวรรณ บุญรอด ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงร่างคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายจัดการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนครให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

🌺💦 สุขสันต์วันสงกรานต์และปีใหม่ไทย 💦🌺สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลขอให้ทุกท่านสุขกายสบายใจ มีสุขภาพดี แข็งแรงปลอดภัย พ้นจา...
13/04/2021

🌺💦 สุขสันต์วันสงกรานต์และปีใหม่ไทย 💦🌺

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลขอให้ทุกท่านสุขกายสบายใจ มีสุขภาพดี แข็งแรงปลอดภัย พ้นจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวง

สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ 🙏🏻💖

🌺💦 สุขสันต์วันสงกรานต์และปีใหม่ไทย 💦🌺

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลขอให้ทุกท่านสุขกายสบายใจ มีสุขภาพดี แข็งแรงปลอดภัย พ้นจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวง

สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ 🙏🏻💖

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.ขอพระองค์ทรงพระเจริญ...
02/04/2021

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร

🙏💜

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร

🙏💜

การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายจัดการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนคร ครั้งที่ 1/2...
31/03/2021

การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายจัดการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนคร ครั้งที่ 1/2564

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลโดยกองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายจัดการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนคร ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องนพรัตน์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ประธานคณะทำงาน ได้มอบหมาย รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (นายประสพสุข พิมพโกวิท) เป็นประธานการประชุม โดยนางธีรวรรณ บุญรอด ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจกับคณะทำงานในเรื่องของการจัดทำคู่มือฯ เปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นในการจัดทำคู่มือฯ และเพื่อรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินการจัดทำคู่มือฯ

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 - 16:00 น. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมกับที่ปรึกษาจากสำนักงานศูนย์วิจัยและ...
25/03/2021

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 - 16:00 น. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมกับที่ปรึกษาจากสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร โดยมีผู้แทนจากสำนักการคลัง สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก. สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานกฎหมายและคดี กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต จำนวนรวม 64 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องหลานหลวง โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับปรับปรุง ก่อนนำสู่การจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 - 16:00 น. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมกับที่ปรึกษาจากสำนักงานศูนย์วิจัยและ...
18/03/2021

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 - 16:00 น. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมกับที่ปรึกษาจากสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ โดยมีผู้แทนจากสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักพัฒนาสังคม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักการคลัง สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักเทศกิจ สำนักงานการต่างประเทศ สำนักงานการประชาสัมพันธ์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และสำนักงานเขต จำนวนรวม 66 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับปรับปรุง ก่อนนำสู่การจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 ต่อไป

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 – 14.00 น.นายประสพสุข พิมพโกวิท รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นผู้แท...
18/03/2021

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 – 14.00 น.
นายประสพสุข พิมพโกวิท รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการฯ ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 108 อรรถไกวัลวที สำนักงานปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรี โดย นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ เป็นประธานการประชุม มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร ดังนี้
1. รายงานผลการสอบถามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับมอบหมายและรับมอบอำนาจ “เจ้าท่า”
ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
2. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพาน

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ จัดทำหนังสือที่ระลึก และจดหมายเหตุ ครั้งที่ 1/2564สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลโดยกองย...
16/03/2021

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ จัดทำหนังสือที่ระลึก และจดหมายเหตุ ครั้งที่ 1/2564

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลโดยกองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ จัดทำหนังสือที่ระลึก และจดหมายเหตุ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า) โดยมีนางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นกรรมการ และมีรองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (นายประสพสุข พิมพโกวิท) ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม โดยนางธีรวรรณ บุญรอด ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง เป็นกรรมการและเลขานุการ

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อมอบหมายภารกิจการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายจัดการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนครเพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือประมวลองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไต...
11/03/2021

ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 - 16:00 น. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมกับที่ปรึกษาจากสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย โดยมีผู้แทนจากสำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการระบายน้ำ สำนักพัฒนาสังคม สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก. สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และสำนักงานเขต จำนวนรวม 48 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับปรับปรุง ก่อนนำสู่การจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 ต่อไป

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า กองยุทธศาสตร์บริหารจัดกา...
09/03/2021

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ จัดการประชุมเพื่อพิจารณาคำขออุทธรณ์การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน/ส่วนราชการ สังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (รอบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (นายประสพสุข พิมพโกวิท) เป็นประธานการประชุมฯ

Photos from กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล's post
05/03/2021

Photos from กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล's post

ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกค...
04/03/2021

ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 - 16:00 น. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมกับที่ปรึกษาจากสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน โดยมีผู้แทนจากสำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักพัฒนาสังคม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักการศึกษา สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และสำนักงานเขต จำนวนรวม 53 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับปรับปรุง ก่อนนำสู่การจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:00 - 16:00 น. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมกับที่ปรึกษาจากสำนักงานศูนย์วิจั...
25/02/2021

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:00 - 16:00 น. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมกับที่ปรึกษาจากสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) ด้านที่ 4 มหานครกระชับ โดยมีผู้แทนจากสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการระบายน้ำ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และสำนักงานเขต จำนวนรวม 35 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับปรับปรุง ก่อนนำสู่การจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 ต่อไป

ประชุมหารือเพื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพ...
22/02/2021

ประชุมหารือเพื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง จัดประชุมหารือเพื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับผู้แทนสำนักต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้อง ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยมี นายประสพสุข พิมพโกวิท รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นประธานการประชุม

ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะ...
18/02/2021

ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:00 - 16:00 น. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมกับที่ปรึกษาจากสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย โดยมีผู้แทนจากสำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการระบายน้ำ สำนักเทศกิจ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการแพทย์ สำนักการคลัง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และสำนักงานเขต จำนวนรวม 54 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับปรับปรุง ก่อนนำสู่การจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 ต่อไป

ประชุมคณะผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ครั้งที่ 1/2564วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นางสุธาทิพย์ สนเอี่...
17/02/2021

ประชุมคณะผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายประสพสุข พิมพโกวิท รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่ายงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:00 - 16:00 น. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมกับที่ปรึกษาจากสำนักงานศูนย์วิจัยและใ...
17/02/2021

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:00 - 16:00 น. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมกับที่ปรึกษาจากสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย เฉพาะมิติ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด มิติ 1.3 ปลอดอุบัติเหตุ และมิติ 1.5 ปลอดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้าง โดยมีผู้แทนจากสำนักการโยธา สำนักอนามัย สำนักเทศกิจ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และสำนักงานเขต จำนวนรวม 31 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับปรับปรุง ก่อนนำสู่การจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 ต่อไป

ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย เฉ...
11/02/2021

ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย เฉพาะมิติ 1.1 ปลอดมลพิษ มิติ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ และมิติ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:00 - 16:00 น. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมกับที่ปรึกษาจากสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย เฉพาะมิติ 1.1 ปลอดมลพิษ มิติ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ และมิติ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย โดยมีผู้แทนจากสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการโยธา สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการระบายน้ำ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักพัฒนาสังคม สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และสำนักงานเขต จำนวนรวม 105 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องราชดำเนิน ห้องหลานหลวง และห้องวิมานทิพย์ 1 โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับปรับปรุง ก่อนนำสู่การจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 ต่อไป

ที่อยู่

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ชั้น 5 เลขที่ 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร
Bangkok
10200

ข้อมูลทั่วไป

พบเห็นข้าราชการและบุคลากรของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กระทำทุจริตประพฤติมิชอบ โปรดแจ้งผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โทรศัพท์/Fax 02 224 3007

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622242988

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (นายขจิต ชัชวานิชย์) และรองผู้อำนวยการสำนักฯ (นายพีระพงศ์ ศิริเกษม) เข้าร่วมประชุมกับผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ผู้อำนวยการกองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ด้านIT เกี่ยวกับการติดตามงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมกองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
วันที่ 1 กันยายน 2560 ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และรองสำนักฯ พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าตรวจเยี่ยมการลงทะเบียนจิตอาสา งานถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ สำนักงานเขตบางกอกน้อย และสำนักงานเขตคลองสาน