สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผ

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร [Strategy and Evaluation Department, Bangkok Metropolitan Admistration (BMA)] Strategy and Evaluation Department, Bangkok Metropolitan Admistration (BMA)

เปิดเหมือนปกติ

⚠️ กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ แจ้งปิดรับงานซ่อมเฉพาะเครื่องพิมพ์ และจอภาพ ระหว่างวันที่ 16 ส.ค. - 30 ก.ย. 64
27/07/2021

⚠️ กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ แจ้งปิดรับงานซ่อมเฉพาะเครื่องพิมพ์ และจอภาพ ระหว่างวันที่ 16 ส.ค. - 30 ก.ย. 64

ฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สยป. ขอปิดรับงานซ่อมเฉพาะเครื่องพิมพ์ และจอภาพ ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. – 30 ก.ย. 64 (เนื่องจากปิดงบประมาณ) เปิดรับเครื่องอีกครั้ง วันที่ 1 ต.ค. 64 ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ ยังดำเนินการส่งซ่อมได้ตามปกติ

21/07/2021
www.bangkok.go.th

📢📢ข่าวประชาสัมพันธ์📢📢

กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ ขอปิดการให้บริการในสถานที่ตั้งหน่วยงานเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 21-23 ก.ค. 2564 และจะปฏิบัติงานในรูปแบบ WFH หากประสงค์จะติดต่อประสานงานหรือรับบริการในด้านต่าง ๆ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ตามรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ตาม link ด้านล่างนี้

http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000052/2021/Pdf/contact_cssd.pdf

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้...
12/07/2021

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) นายประสพสุข พิมพโกวิท รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยมีนายเลอพงษ์ ลิ้มรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีเรื่อง เพื่อพิจารณา จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่
๑. เรื่องการอบรมสัมมนาปัญหาและอุปสรรคในการสร้างสัมฤทธิ์ผลในการจัดการศึกษาของ อบจ.
๒. เรื่องคัดค้านการเปิดประมูลให้เอกชนเข้าบริหารจัดการท่าเทียบเรือเกาะพีพี อ่าวนาง อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่
๓. เรื่องการใช้ที่ราชพัสดุเพื่อดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพาน

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) นายประสพสุข พิมพโกวิท รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยมีนายเลอพงษ์ ลิ้มรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีเรื่อง เพื่อพิจารณา จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่
๑. เรื่องการอบรมสัมมนาปัญหาและอุปสรรคในการสร้างสัมฤทธิ์ผลในการจัดการศึกษาของ อบจ.
๒. เรื่องคัดค้านการเปิดประมูลให้เอกชนเข้าบริหารจัดการท่าเทียบเรือเกาะพีพี อ่าวนาง อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่
๓. เรื่องการใช้ที่ราชพัสดุเพื่อดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพาน

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28กรกฎาคม 2564  สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ขอเชิญชวน...
08/07/2021

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28กรกฎาคม 2564 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสบทบทุนช่วยเหลือวัดนนทีรุทธาราม(วัดห้วยขวาง) ซึ่งเป็นสถานที่ฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตโควิด-19 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ รายละเอียดดังรูปข้างล่างนี้

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28กรกฎาคม 2564 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสบทบทุนช่วยเหลือวัดนนทีรุทธาราม(วัดห้วยขวาง) ซึ่งเป็นสถานที่ฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตโควิด-19 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ รายละเอียดดังรูปข้างล่างนี้

การประชุมคณะทำงานปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ในวันจันทร์ ที่5กรกฏาคม 2564 เวลา 09.30น. ณ ห...
05/07/2021

การประชุมคณะทำงานปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ในวันจันทร์ ที่5กรกฏาคม 2564 เวลา 09.30น. ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่ากากรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า) โดย นายประสพสุข พิมพโกวิท รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นประธานการประชุม

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 5 ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 256...
30/06/2021

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 5 ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2564) ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) นายประสพสุข พิมพ์โกวิท รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและการพัฒนาการวิจัย ระบบข้อมูล เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการติดตามประเมินผล ครั้งที่ 2/2564 โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผู้แทนจากสำนักการศึกษา สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักพัฒนาสังคม และผู้แทนจากกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตทั้ง 6 กลุ่มเขต เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยที่ประชุมมีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามโครงการสำคัญ (Flagship) ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2564) ระยะสิ้นสุดแผน ผลการพิจารณาแบบสอบถามและแนวทางการประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุระดับเขตของกรุงเทพมหานคร แนวทางการรวบรวมข้อมูลด้านผู้สูงอายุ และการจัดทำเว็บไซต์สำหรับเผยแพร่ระบบฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุ การนำเข้าข้อมูลจากอนุกรรมการยุทธศาสตร์ที่ 5 ที่จำแนกรายเขต แบ่งตามช่วงอายุและเพศ เช่น ข้อมูลผู้ป่วยติดเตียง โดยสำนักอนามัย ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยสำนักพัฒนาสังคม และข้อมูลผู้สูงอายุที่รับบริการด้านสุขภาพของกรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์และสำนักอนามัย เป็นต้น รวมทั้งร่วมพิจาณาผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะครึ่งปี

ประชุมพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลง (MOU)วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่ารา...
25/06/2021

ประชุมพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลง (MOU)

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงเรื่องการก่อสร้าง ปรับปรุง แก้ไขหรือพัฒนางานสาธารณูปโภคในพื้นที่รับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลโดยกองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐานได้จัดประชุมร่วมกับ 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง และสำนักการจราจรและขนส่ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องนพรัตน์ ชศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า)

สยป. ขอประชาสัมพันธ์ "นิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day 2021)" ตามลิงค์ด้านล่างนี้ หรือสแกน QR-Codehttp:...
18/06/2021

สยป. ขอประชาสัมพันธ์ "นิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day 2021)" ตามลิงค์ด้านล่างนี้ หรือสแกน QR-Code

http://www.worldenvironment2021.bangkok.go.th/

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น.นายประสพสุข พิมพโกวิท รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็...
17/06/2021

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น.
นายประสพสุข พิมพโกวิท รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า) และประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ด้วยApplication Zoom โดย นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานการประชุม มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร ดังนี้
1. การกำหนดสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. ร่างประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพาน
4. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการถ่ายโอนบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ

25/05/2021
แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ร...
17/05/2021

แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับหน่วยงาน สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่

1. นางสำอาง พจนามธุรส นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ

2. นายสมชาย เทือกคำชาว พนักงานขับรถยนต์ ส2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ

แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับหน่วยงาน สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่

1. นางสำอาง พจนามธุรส นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ

2. นายสมชาย เทือกคำชาว พนักงานขับรถยนต์ ส2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร เตรียมพร้อมรับมือโควิด-19นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และปร...
03/05/2021

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร เตรียมพร้อมรับมือโควิด-19

นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้กำชับให้ข้าราชการและบุคลากรของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 เช่น ได้มีการดำเนินการจัดทำฉากกั้นระหว่างโต๊ะทำงานและห้องประชุม การเว้นระยะห่าง การลดจำนวนคนและให้มีการจัดตารางการทำงานนอกสถานที่ (work from home) เพื่อลดความแออัด รวมถึงได้มีการติดตั้งจุดทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ในบริเวณต่างๆ ภายในหน่วยงาน เป็นต้น

Photos from depa Thailand's post
29/04/2021

Photos from depa Thailand's post

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ จัดทำหนังสือที่ระลึก และจดหมายเหตุ ครั้งที่ 2/2564สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลโดยกองย...
26/04/2021

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ จัดทำหนังสือที่ระลึก และจดหมายเหตุ ครั้งที่ 2/2564

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลโดยกองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ จัดทำหนังสือที่ระลึก และจดหมายเหตุ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า) และประชุมทางไกล (teleconference) โดยมีนางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ และมีรองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (นายประสพสุข พิมพโกวิท) ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อสรุปการปรับปรุงร่างคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายจัดการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนคร

ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ :👇👇 https://opd...
21/04/2021

ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ :👇👇

https://opdc.csn.cx/?fbclid=IwAR35qvKfVwLAw_7PIydtsD0Ud_UzhHr8Zq-UebFRyWPYhQb5Lurv5q9Ljz8

หรือ สแกน QR-Code จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ :👇👇

https://opdc.csn.cx/?fbclid=IwAR35qvKfVwLAw_7PIydtsD0Ud_UzhHr8Zq-UebFRyWPYhQb5Lurv5q9Ljz8

หรือ สแกน QR-Code จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ 📢📢 กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ขอปิดสถานที่ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 19-23 เม.ย. 64 และเปลี่ยนรูปแบบการ...
18/04/2021

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ 📢📢

กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ขอปิดสถานที่ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 19-23 เม.ย. 64 และเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ รายละเอียดเพิ่มเติมตาม link ด้านล่างนี้

http://www.bangkok.go.th/sed/page/sub/383/title/0/info/246113/

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ 📢📢

กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ขอปิดสถานที่ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 19-23 เม.ย. 64 และเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ รายละเอียดเพิ่มเติมตาม link ด้านล่างนี้

http://www.bangkok.go.th/sed/page/sub/383/title/0/info/246113/

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลโดยกองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของคณ...
16/04/2021

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลโดยกองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายจัดการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนคร ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องนพรัตน์

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ประธานคณะทำงาน ได้มอบหมาย รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (นายประสพสุข พิมพโกวิท) เป็นประธานการประชุม โดยนางธีรวรรณ บุญรอด ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงร่างคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายจัดการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนครให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

🌺💦 สุขสันต์วันสงกรานต์และปีใหม่ไทย 💦🌺สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลขอให้ทุกท่านสุขกายสบายใจ มีสุขภาพดี แข็งแรงปลอดภัย พ้นจา...
13/04/2021

🌺💦 สุขสันต์วันสงกรานต์และปีใหม่ไทย 💦🌺

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลขอให้ทุกท่านสุขกายสบายใจ มีสุขภาพดี แข็งแรงปลอดภัย พ้นจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวง

สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ 🙏🏻💖

🌺💦 สุขสันต์วันสงกรานต์และปีใหม่ไทย 💦🌺

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลขอให้ทุกท่านสุขกายสบายใจ มีสุขภาพดี แข็งแรงปลอดภัย พ้นจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวง

สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ 🙏🏻💖

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.ขอพระองค์ทรงพระเจริญ...
02/04/2021

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร

🙏💜

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร

🙏💜

การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายจัดการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนคร ครั้งที่ 1/2...
31/03/2021

การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายจัดการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนคร ครั้งที่ 1/2564

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลโดยกองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายจัดการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนคร ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องนพรัตน์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ประธานคณะทำงาน ได้มอบหมาย รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (นายประสพสุข พิมพโกวิท) เป็นประธานการประชุม โดยนางธีรวรรณ บุญรอด ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจกับคณะทำงานในเรื่องของการจัดทำคู่มือฯ เปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นในการจัดทำคู่มือฯ และเพื่อรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินการจัดทำคู่มือฯ

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 - 16:00 น. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมกับที่ปรึกษาจากสำนักงานศูนย์วิจัยและ...
25/03/2021

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 - 16:00 น. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมกับที่ปรึกษาจากสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร โดยมีผู้แทนจากสำนักการคลัง สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก. สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานกฎหมายและคดี กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต จำนวนรวม 64 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องหลานหลวง โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับปรับปรุง ก่อนนำสู่การจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 - 16:00 น. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมกับที่ปรึกษาจากสำนักงานศูนย์วิจัยและ...
18/03/2021

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 - 16:00 น. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมกับที่ปรึกษาจากสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ โดยมีผู้แทนจากสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักพัฒนาสังคม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักการคลัง สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักเทศกิจ สำนักงานการต่างประเทศ สำนักงานการประชาสัมพันธ์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และสำนักงานเขต จำนวนรวม 66 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับปรับปรุง ก่อนนำสู่การจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 ต่อไป

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 – 14.00 น.นายประสพสุข พิมพโกวิท รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นผู้แท...
18/03/2021

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 – 14.00 น.
นายประสพสุข พิมพโกวิท รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการฯ ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 108 อรรถไกวัลวที สำนักงานปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรี โดย นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ เป็นประธานการประชุม มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร ดังนี้
1. รายงานผลการสอบถามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับมอบหมายและรับมอบอำนาจ “เจ้าท่า”
ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
2. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพาน

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ จัดทำหนังสือที่ระลึก และจดหมายเหตุ ครั้งที่ 1/2564สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลโดยกองย...
16/03/2021

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ จัดทำหนังสือที่ระลึก และจดหมายเหตุ ครั้งที่ 1/2564

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลโดยกองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ จัดทำหนังสือที่ระลึก และจดหมายเหตุ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า) โดยมีนางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นกรรมการ และมีรองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (นายประสพสุข พิมพโกวิท) ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม โดยนางธีรวรรณ บุญรอด ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง เป็นกรรมการและเลขานุการ

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อมอบหมายภารกิจการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายจัดการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนครเพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือประมวลองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ที่อยู่

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ชั้น 5 เลขที่ 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร
Bangkok
10200

ข้อมูลทั่วไป

พบเห็นข้าราชการและบุคลากรของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กระทำทุจริตประพฤติมิชอบ โปรดแจ้งผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โทรศัพท์/Fax 02 224 3007

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622242988

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (นายขจิต ชัชวานิชย์) และรองผู้อำนวยการสำนักฯ (นายพีระพงศ์ ศิริเกษม) เข้าร่วมประชุมกับผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ผู้อำนวยการกองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ด้านIT เกี่ยวกับการติดตามงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมกองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
วันที่ 1 กันยายน 2560 ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และรองสำนักฯ พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าตรวจเยี่ยมการลงทะเบียนจิตอาสา งานถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ สำนักงานเขตบางกอกน้อย และสำนักงานเขตคลองสาน