Clicky

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผ

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเท Strategy and Evaluation Department, Bangkok Metropolitan Admistration (BMA)

เปิดเหมือนปกติ

สยป. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565...
03/06/2022

สยป. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

(3 มิ.ย. 65) สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล นำโดย นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการเขต ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรม ณ สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ เขตพระนคร

02/06/2022

💜 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 🙇🏼🙇
.
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร
.
💜 เชิญชวนประชาชน
ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 13...
02/06/2022

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโสดสถิตย์ นายสุพรพล หนูครองสิน รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และนายกิรทัต เจิมจรุง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom การประชุมคณะอนุกรรมการสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565 มีนายวิจารย์ สิมาฉายา ประธานอนุกรรมการฯ และผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นฝ่ายเลขานุการ โดยที่ประชุมรับทราบคำสั่งคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน ที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสถิติ การดำเนินงานบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทยที่ผ่านมา แนวทางการพัฒนาสถิติทางการ และการแลกเปลี่ยนแบ่งปันสถิติ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาในประเด็นการกำหนดประเด็นสำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทำสถิติทางการ ประกอบด้วย 1) ภัยพิบัติ 2) ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (Ocean Health Index: OHI) และ 3) โมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ (BCG Model) นอกจากนี้ ได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะต่อไป

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
01/06/2022

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

ประชุมคณะผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ครั้งที่ 4/2565(1 มิ.ย. 65) เวลา 09.30 น. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จัดก...
01/06/2022

ประชุมคณะผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ครั้งที่ 4/2565

(1 มิ.ย. 65) เวลา 09.30 น. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จัดการประชุมคณะผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบไฮบริด โดยมี นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (นายสุพรพล หนูครองสิน และนายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล) และผู้อำนวยการกอง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า) และระบบการประชุมออนไลน์ (Video Conference)

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
31/05/2022

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการและพัฒนาเว็บไซต์ สยป. ครั้งที่ 2/2565(30 พ.ค. 65) เวลา 13.30 น. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้...
30/05/2022

ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการและพัฒนาเว็บไซต์ สยป. ครั้งที่ 2/2565

(30 พ.ค. 65) เวลา 13.30 น. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้จัดการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการและพัฒนาเว็บไซต์ สยป. ครั้งที่ 2/2565 ในรูปแบบไฮบริด โดยมี นายประสพสุข พิมพโกวิท รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน นายชลวิทย์ เชื้อหอม เลขานุการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นหัวหน้าคณะทำงาน พร้อมด้วย นายสราวุธ วรานุเคราะห์โชค หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นเลขานุการคณะทำงาน และข้าราชการ ร่วมประชุมหารือเสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของ สยป. และส่วนราชการให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า) และระบบประชุมออนไลน์ Microsoft Teams

ประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565เมื่อ...
27/05/2022

ประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายแพทย์ธีรวีร์ วีรวรรณ ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย รายงานความเป็นมาและบทบาทของคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกรุงเทพมหานคร และแนวทางจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 และนางนทีทิพย์ จึงสมประสงค์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและนางรสสุคนธ์ ชาติประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข ในฐานะฝ่ายเลขานุการรายงานผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 (ปี 2562-2564)

ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (นายสุพรพล หนูครองสิน) ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย (นายแพทย์ธีรวีร์ วีรวรรณ) และผู้แทนสำนักการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย (แพทย์หญิงภาวิณิ รุ่งทนต์กิจ) ผู้แทนสำนักการแพทย์ ผู้แทนสำนักพัฒนาสังคม และผู้แทนจากกลุ่มปฏิบัติงานทั้ง 6 กลุ่มเขต เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
25/05/2022

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

สยป. เตรียมความพร้อมศึกษานโยบายของ ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ (24 พ.ค. 65) สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล นำโดย นายแสนยากร อุ่นมีศ...
25/05/2022

สยป. เตรียมความพร้อมศึกษานโยบายของ ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่

(24 พ.ค. 65) สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล นำโดย นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสต์และประเมินผล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการ ประชุมเตรียมความพร้อมมอบหมายทุกส่วนราชการในสังกัดศึกษานโยบาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบาย 214 ข้อ ของ ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
19/05/2022

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

ประชุมสรุปปัญหาหลังซ้อมใหญ่การประมวลผลคะแนนและทดสอบระบบรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งฯ(19 พ.ค. 65) เวลา 13.30 น. นายแสนยากร อ...
19/05/2022

ประชุมสรุปปัญหาหลังซ้อมใหญ่การประมวลผลคะแนนและทดสอบระบบรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งฯ

(19 พ.ค. 65) เวลา 13.30 น. นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมประชุมหารือสรุปปัญหาหลังการซ้อมใหญ่การประมวลผลคะแนนและทดสอบระบบรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งฯ โดยมี นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

เตรียมความพร้อมการประมวลผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(19 พ.ค. 65) สำนักยุทธศาสต...
19/05/2022

เตรียมความพร้อมการประมวลผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

(19 พ.ค. 65) สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล นำโดย นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (นายประสพสุข พิมพโกวิท, นายสุพรพล หนูครองสิน) คณะผู้บริหาร และข้าราชการในสังกัด เตรียมความพร้อมการประมวลผลคะแนนและทดสอบระบบรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งฯ โดยมี นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะหัวหน้าฝ่ายประมวลผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (กกต.ทถ.กทม.) นายสมชัย สุรกาญจน์กุล ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการซ้อมการประมวลผลคะแนนและทดสอบระบบรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งฯ และร่วมแถลงข่าวความพร้อมในการประมวลผลคะแนนการเลือกตั้งฯ ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 65 นี้ ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2

ผอ.สยป. ตรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมการประมวลผลการเลือกตั้งฯ(17 พ.ค. 65) เวลา 11.00 น. นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำน...
17/05/2022

ผอ.สยป. ตรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมการประมวลผลการเลือกตั้งฯ

(17 พ.ค. 65) เวลา 11.00 น. นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประมวลผลการเลือกตั้งฯ ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา

ประชุมคณะทำงานประมวลผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565(17 พ.ค. 65) เวลา ...
17/05/2022

ประชุมคณะทำงานประมวลผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565

(17 พ.ค. 65) เวลา 09.30 น. นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานประมวลผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินการการประมวลผลคะแนนเลือกตั้งฯ ในวันฝึกซ้อมใหญ่และวันเลือกตั้ง ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
09/05/2022

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

สยป. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(9 พ.ค. 65) เวลา 08.00 ...
09/05/2022

สยป. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

(9 พ.ค. 65) เวลา 08.00 น. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล นำโดย นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (นายประสพสุข พิมพโกวิท, นายสุพรพล หนูครองสิน, นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล) ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงพลังความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม พร้อมเชิญชวนชาวกรุงเทพฯ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมถึงคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชาวกรุงเทพฯ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ โดยสามารถตรวจสอบสิทธิและสถานที่ใช้สิทธิของตนเองได้ผ่านช่องทางออนไลน์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/#/ หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน Smart Vote ทั้งนี้หากพบว่ารายชื่อผู้มีสิทธิของตนเองหรือคนในครอบครัวไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งเพิ่ม-ถอนรายชื่อ ได้จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม นี้ ณ สำนักงานเขตซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
06/05/2022

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

การประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระยะครึ่งปีงบประมาณ)วันที่ 29 เมษายน 25...
29/04/2022

การประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระยะครึ่งปีงบประมาณ)

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร คณะที่ 6 นำโดยศาสตราจารย์นฤมล นิราทร ประธานกรรมการ และคณะกรรมการจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงาน ก.ก. และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ได้ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting) โดยมี นายประสพสุข พิมพโกวิท รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงานในแต่ละตัวชี้วัด และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการฯ ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

สยป. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์รูปแบบออนไลน์(12 เม.ย. 65) สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดกิจกรรมเนื่องในโอก...
12/04/2022

สยป. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์รูปแบบออนไลน์

(12 เม.ย. 65) สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมประชุมทางไกล Cisco Webex พร้อมจัดกิจกรรมสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย โดยกิจกรรมดังกล่าวมี นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคคลากรของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เข้าร่วมกิจกรรม

การตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 คณะ...
30/03/2022

การตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร นำโดย นางดรุณี โลหิตศิริ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง รับผิดชอบการตรวจราชการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล พร้อมด้วย นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง หัวหน้าเขตตรวจราชการ 5 ได้เข้าตรวจราชการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยมี นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล นายประสพสุข พิมพโกวิท รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล นายสุพรพล หนูครองสิน รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และผู้อำนวยการกอง ให้การต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการที่เกี่ยวข้องกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้แก่ โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบคลองผดุงกรุงเกษม การดำเนินการประเด็น “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร” เป็นต้น

การประชุมหารือการจัดทำงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้จัดประชุมหารือการจัดงบประม...
30/03/2022

การประชุมหารือการจัดทำงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้จัดประชุมหารือการจัดงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องธนพัฒน์ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยมี นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล รองสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล นางสาวกนกวรรรณ เอี่ยมลิ้ม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร นางสาวสุภาภรณ์ ธีระจันทร์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สยป. นางสาวนุชรี รุ่งวิทยาธร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม สยป. นางนทีทิพย์ จึงสมประสงค์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สยป. นางขวัญชนก ธัญญศรีสังข์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สยป. นางสายชล เพชรตระหง่าน ผู้อำนวยการสำนักงานระบบงบประมาณ สงม.กทม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

ลองโควิด (LongCovid) หรือ ผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพจากโรคโควิด-19 เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้หลังติดเชื้อการติดเชื้อโควิดนับเป...
23/03/2022

ลองโควิด (LongCovid) หรือ ผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพจากโรคโควิด-19 เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้หลังติดเชื้อ

การติดเชื้อโควิดนับเป็นโรคที่ส่งผลกระทบทั้งระยะสั้น และระยะยาวเพราะยังมีผู้ป่วยอีกหลายรายที่แม้จะรักษาหายแล้ว แต่รู้สึกว่ายังไม่หาย หรือรู้สึกว่าร่างกายไม่เหมือนเดิม อาจมีอาการต่อเนื่องในช่วง 1-3 เดือนแรก ภาวะเหล่านี้ เรียกว่า long covid โดยมีทั้งอาการที่เกิดกับร่างกาย จิตใจ และระบบประสาท มีอาการที่แตกต่างกัน

สิ่งสำคัญที่สุดผู้ป่วยโควิด ที่รักษาจนหายแล้ว ควรหมั่นสังเกตอาการผิดปกติ ของตนเอง เช่น มีไข้ ไอมาก เหนื่อยง่าย หรืออาการแย่ลงให้รีบพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและเข้ารับการรักษา

อ่านเพิ่มเติม : https://vichaivej-nongkhaem.com/health-info/รู้จักลองโควิด/

ที่มา : กรมการแพทย์

การศึกษาดูงาน Smart Farming ศูนย์บ่มเพาะเกษตรรุ่นใหม่กรุงเทพมหานคร เครือข่าย Young Smart Farmer กรุงเทพมหานคร(8 มี.ค. 65...
10/03/2022

การศึกษาดูงาน Smart Farming ศูนย์บ่มเพาะเกษตรรุ่นใหม่กรุงเทพมหานคร เครือข่าย Young Smart Farmer กรุงเทพมหานคร

(8 มี.ค. 65) เวลา 13.30 น. นายสุพรพล หนูครองสิน รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม และเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน ศึกษาดูงาน Smart Farming ณ Res -Q Farm คลองสามวา โดยมีคุณวีระ สรแสดง เจ้าของฟาร์ม ให้การต้อนรับและพาคณะ เยี่ยมชมฟาร์ม พร้อมบรรยายความรู้ในจุดต่างๆ โดยจุดเด่นที่การบริหารจัดการต้นทุน โดยทำให้ Res -Q Farm เป็นฟาร์มที่มีค่าไฟ 0 บาท การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม การบริหารจัดการน้ำ เป็นต้น ในปี 2561 ฟาร์มได้รับคัดเลือกเป็น ศูนย์บ่มเพาะเกษตรรุ่นใหม่กรุงเทพมหานคร เครือข่าย Young Smart Farmer กรุงเทพมหานคร

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างบ้านพักบึงสะแกงาม คลองสามวา ระยะที่ 1(8 มี.ค. 65) เวลา 10.00 น. นายสุพรพล หนูค...
10/03/2022

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างบ้านพักบึงสะแกงาม คลองสามวา ระยะที่ 1

(8 มี.ค. 65) เวลา 10.00 น. นายสุพรพล หนูครองสิน รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม และเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างบ้านพักบึงสะแกงาม คลองสามวา ระยะที่ 1 ตามแผนงานบูรณาการบ้านพักผู้สูงอายุบึงสะแกงาม โดยมีผู้แทนสำนักการโยธาให้การต้อนรับ และนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานบ้านพัก อาคารอเนกประสงค์และการปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ ในภาพรวม มีความก้าวหน้ามากกว่าร้อยละ 90 และผู้แทนสำนักพัฒนาสังคมนำเสนอการเตรียมความพร้อมการเข้ามาบริหารจัดการบ้านพักผู้สูงอายุฯ ซึ่ง สยป. ได้รับฟังปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานและได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่อไป

ประชุมเร่งแก้ไขปัญหาผู้ป่วยโควิดตกค้างเข้าสู่ระบบการรักษา(10 มี.ค. 65) นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์แล...
10/03/2022

ประชุมเร่งแก้ไขปัญหาผู้ป่วยโควิดตกค้างเข้าสู่ระบบการรักษา

(10 มี.ค. 65) นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของ EOC เขตในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน พร้อมด้วย นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

สยป. ร่วมต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์ก(8 มี.ค. 65) กรุงเทพมหานครให้การต้อนรับคณะของเอกอัครราชทูตราชอาณาจักร...
08/03/2022

สยป. ร่วมต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์ก

(8 มี.ค. 65) กรุงเทพมหานครให้การต้อนรับคณะของเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทย (นายยอน ทัวร์กอร์ด (H.E. Mr.Jon Thorgaard) เอกอัครราชทูต ราชอาณาจักรเดินมาร์กประจำประเทศไทย, นางอินกริด อาฮ์ล-แมดเซน (Mrs. Ingrid Dahl-Madsen) อุปทูต, นางสาวนิปปอน มุกดาเสถียร เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายการพาณิชย์ (ล่ามแปลภาษา)) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและร่วมหารือ โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ผู้บริหารและข้าราชการของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือในประเด็นวาระสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร (Bangkok's Green Agenda) และแผนเมืองอัจฉริยะ (Smart City Plans)

05/03/2022

นอกจากการจองคิวผ่าน BMA Q ที่หลาย ๆ ท่านได้ใช้บริการกันแล้ว กทม. โดย กองควบคุมระบบคุมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้ดำเนินการจัดทำระบบโดยเพิ่มฟังชั่นการให้บริการเพิ่มเติม ผ่านระบบ “BMA Smart Service” ซึ่งสามารถจองคิวบริการอื่น ๆ ของสำนักงานเขตได้แบบออนไลน์ และเจ้าหน้าที่มาให้บริการประชาชนถึงบ้าน ได้แก่ บริการตัดต้นไม้ สูบส่ิงปฏิกูล สูบสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน และพ่นยาฆ่ายุง

Photos from อัศวิน ขวัญเมือง's post
05/03/2022

Photos from อัศวิน ขวัญเมือง's post

วันเสาร์ที่ 5 มี.ค. 2022 | เวลา 13.30-16.30 น.เชิญรับชม 🔴 LIVE เสวนาหัวข้อ ‘Unlock Data to Innovation for a Better Life ...
04/03/2022

วันเสาร์ที่ 5 มี.ค. 2022 | เวลา 13.30-16.30 น.

เชิญรับชม 🔴 LIVE เสวนาหัวข้อ ‘Unlock Data to Innovation for a Better Life ปลดล็อคชุดข้อมูลเพื่อนวัตกรรม สู่ชีวิตที่ดีขึ้น’ ในงานวันข้อมูลเปิดนานาชาติ International Open Data Day 2022 จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 🎙นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาและมอบนโยบายผ่านวีดิทัศน์ โดยมี นายอนุชา นาคาศัย 🎙รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ 🎙ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA)
.
โดยหัวข้อเสวนา 👨‍💼 “Unlock Data to Innovation for a Better Life” ปลดล็อคชุดข้อมูลเพื่อนวัตกรรม สู่ชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับเกียรติจากวิทยากรในแวดวงประกันภัยทุกแขนง ดำเนินรายการโดย ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมธรรมาภิบาลข้อมูลและผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (CDO)
.
สำหรับ ✨ Highlight ของงาน นอกจากเปิดตัวกิจกรรมงานนิทรรศการ “มหกรรมข้อมูลเปิดแห่งประเทศไทย (Thailand Open Data Expo 2022) ” แล้วยังมี “การแถลงเปิดตัวกรรมการตัดสินการแข่งขัน (Scouting Team)” และ “กิจกรรม Open Data Hackathon” พร้อมเล่าให้ฟังถึงกติกาการเข้าร่วมแข่งขันด้วย
.
🙋‍♂️ อย่าลืม!! ติดตามรับชม 🔴 LIVE ได้ที่
👉 https://www.facebook.com/DGAThailand
👉 https://www.youtube.com/DGAThailand

#สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

International Open Data Day 2022
“Unlock Data to Innovation for a Better Life”
ปลดล็อคชุดข้อมูลเพื่อนวัตกรรม สู่ ชีวิตที่ดีขึ้น
เสาร์นี้ คนสายดาต้า ผู้หาแนวทางสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ห้ามพลาด!!
กับงานเสาวนา “ปลดล็อคข้อมูลเพื่อนวัตกรรม สู่ ชีวิตที่ดีขึ้น”
เสาร์ที่ 5 มีนาคม 13:30 !!

พร้อมการ เปิดตัวกิจกรรมงานนิทรรศการ
“มหกรรมข้อมูลเปิดแห่งประเทศไทย” (Thailand Open Data Expo 2022)

ท่านจะได้พบกับ Data Insight จาก เหล่า Guest Speaker
- คุณ ชัยยุทธ มังศรี รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA)
- คุณ สุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (TAIA)
- คุณ อานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
- คุณ นินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย
- คุณ จำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- คุณ Kwek Hongsin CEO & Founder Sinwattana Crowdfunding

ดำเนินรายการโดย
ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูลและผู้บริหารข้อมูลระดับสูง CDO)

ช่องทางติดตามรับชมการถ่ายทอดสด
วันข้อมูลเปิดนานาชาติ International Open Data Day 2022
👇🏻คลิกลิงค์ด้านล่างนี้เลย
https://www.facebook.com/DGAThailand
https://www.youtube.com/DGAThailand
.
#สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ที่อยู่

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ชั้
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622242988

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (นายขจิต ชัชวานิชย์) และรองผู้อำนวยการสำนักฯ (นายพีระพงศ์ ศิริเกษม) เข้าร่วมประชุมกับผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ผู้อำนวยการกองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ด้านIT เกี่ยวกับการติดตามงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมกองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
วันที่ 1 กันยายน 2560
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และรองสำนักฯ
พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าตรวจเยี่ยมการลงทะเบียนจิตอาสา งานถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ สำนักงานเขตบางกอกน้อย และสำนักงานเขตคลองสาน
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเ สภากรุงเทพมหานคร กองอำนวยการรักษาความมั่นคง RCAC BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิ Management of Technology, College of Innovation, Thammasat University กองร้อยปฎิบัติการพิเศษที่ 1 กระทรวงมหาดไทย PR สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื ห้องสมุดกระทรวงกลาโหม สำนักตรวจราชการ สป.กษ. วัฒนธรรมองค์การ สำนักงานปลั สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม คลินิกรักษ์เพื่อน กลุ่มการวัดและประเมินผลการ ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษพญาอิน