โรงเรียนพญาไท : สำนักงานเขตพ

โรงเรียนพญาไท : สำนักงานเขตพ โรงเรียนพญาไท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โรงเรียนพญาไทเป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2484 เดิมเป็นอาคารไม้สองชั้น มีฐานะเป็นโรงเรียนเทศบาล เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
◾พ.ศ.2494 เข้าร่วมโครงการปรับปรุงโรงเรียนกรุงเทพ-ธนบุรี เพื่อทำการสอนชั้นมัธยมศึกษา และในปี พ.ศ.2500 ได้เริ่มเปิดสอนเด็กเรียนช้าเป็นครั้งแรก
◾พ.ศ.2503 ปรับเปลี่ยนจากการสอนในระดับมัธยมศึกษา เป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2530
◾พ.ศ.2508 สร้างอาคารเรียนแบบพิเศษจำนวน 2 หลัง เริ่มทดลองเด็กตาบอดเรียนร่วมกับเด็กปกติ และเปิดห้องเรียนสำหรับเด็กเล็ก 1 ห้อง
◾พ.ศ.2510 โอนนักเรียนส่วนหนึ่งให้โรงเรียนราชวินิต แต่ยังทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนพญาไทเป็นการชั่วคราว และได้ย้ายออกไปเมื่อ พ.ศ.2512
◾พ.ศ.2516 ยกเลิกการทดลองสอนเด็กตาบอดเรียนร่วมแต่เปิดสอนเด็กหูตึงแทน ต่อมายกเลิกห้องเรียนเด็กเล็กในปีการศึกษา 2517
◾พ.ศ.2521 กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 โรงเรียนจึงเริ่มเปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาต่อมา
◾พ.ศ.2523 โรงเรียนย้ายโอนสังกัดจากกรมสามัญศึกษา ไปสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมีชั้นพิเศษเรียนร่วม 2 ประเภท ได้แก่ชั้นเด็กเรียนช้า(บกพร่องทางสติปัญญา)และชั้นเด็กหูตึง(บกพร่องทางการได้ยิน)
◾พ.ศ.2530 จัดสร้างหอพระพุทธรูปประจำโรงเรียน 1 หลัง ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
◾พ.ศ.2533 จัดสร้างโรงยิมหรืออาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง และเริ่มเปิดชั้นเรียนอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน ในปีการศึกษา 2534
◾พ.ศ.2534 จัดงานฉลองครบรอบ 50 ปี ของโรงเรียนพญาไท โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2535
◾พ.ศ.2535 ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
◾พ.ศ.2538 เริ่มเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาเลือกในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 จัดให้มีห้องปฏิบัติการสอนดนตรีสากล(คีย์บอร์ด)สำหรับนักเรียน
◾พ.ศ.2540 สร้างสระว่ายสำหรับสอนนักเรียนด้วยเงินบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียนผ่านสมาคม ผู้ปกครองและครูโรงเรียนพญาไท ริเริ่มให้มีวงดนตรีโยธวาทิต จัดทำสนามเด็กเล่นสำหรับชั้นอนุบาล ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องสมุดของโรงเรียน
◾พ.ศ.2541 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ก่อสร้างรั้วคอนกรีตด้านหลังอาคารเรียน สร้างตู้โชว์เก็บโล่รางวัลและถ้วยรางวัลที่อาคาร 2 ริเริ่มนำโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล ด้วยการบริหารงานคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 9002 จนได้รับการรับรองคุณภาพจาก 3 สถาบัน คือ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ(สรอ.) แห่งประเทศไทย สถาบันรับรองมาตรฐาน EIT-CBO แห่งประเทศไทย และสถาบันรับรองมาตรฐาน EAQA ของประเทศอังกฤษ เมื่อเดือนสิงหาคม 2542
◾พ.ศ.2542 ดำเนินการจัดทำธรรมนูญโรงเรียนและนำโรงเรียนเข้าเป็นโรงเรียนแกนนำการปฏิรูปการศึกษาของสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
◾พ.ศ.2543 จัดสร้างโรงอาหารขนาด 6 X 56 เมตร เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกแก่นักเรียน ทาสีอาคารเรียนและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม จนได้รับรางวัลตามโครงการหน้าบ้านน่ามองและรางวัลเหรียญพระราชทาน "พฤกษานครา" ในโครงการแมกไม้มิ่งเมืองของกรุงเทพมหานคร
◾พ.ศ.2544 ดำเนินการปฏิรูปการเรียนการสอนทั้งโรงเรียนโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการ กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 อันมีผลต่อการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศกำหนดให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่โอนมาจากสำนักงานคณะกรรมการการ ประถมศึกษาแห่งชาติและกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กลายเป็นโรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น ซึ่งโรงเรียนพญาไท เข้ารวมอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีโรงเรียนและ สถานศึกษารวม 58 โรงเรียน
◾พ.ศ.2548 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ใหม่จำนวน 3 ห้องเรียน พร้อมทั้งติดตั้งระบบเครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์ได้จำนวน 200 เครื่อง
◾พ.ศ.2548 เริ่มเปิดห้องเรียนพิเศษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษด้านละ 1 ห้องเรียน
◾พ.ศ.2550 จัดสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง และห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ปรับปรุงห้องสมุดจากขนาด 1 ห้องเรียน เป็นจำนวน 4 ห้องเรียน เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนทุกคน นอกจากนี้ยังได้เริ่มโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาอังกฤษ (Ability Development Program) โดยสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้องเรียน
◾พ.ศ. 2551 ดำเนินการปรับปรุงสนาม ถนนในบริเวณโรงเรียน รวมทั้งปรับปรุงกำแพงด้านหน้า ซึ่งเป็นป้ายชื่อโรงเรียนให้สวยงาม ทำให้สภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนสวยงามขึ้น นอกจากนี้ ยังได้เริ่มโครงการ Mini English Program เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่ประสงค์จะศึกษาต่อหลักสูตร English Program ในระดับมัธยมศึกษา
◾พ.ศ. 2552 ได้ปรับปรุงอาคาร 3 ให้เป็นตึกของหลักสูตร Mini English Program เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นเอกภาพยิ่งขึ้นและได้ร่วมโครงการ พัฒนาการเรียนการสอน ด้วยการใช้ข้อสอบเทียบเคียง o-net กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
◾พ.ศ. 2553 ได้รับการคัดเลือกจาก กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ให้เข้าร่วมโครงการสู่มาตรฐานสากล โดยจัดทำหลักสูตรมาตรฐานสากล พุทธศักราช 2553 (เพิ่มเติม) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได้รับการคัดเลือกให้ส่งครูผู้สอนเข้าร่วมโครงการทดลองใช้แฟ้ม อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อคัดเลือกผลงานจัดทำแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์นำเสนอ ร่วมกับคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดเหมือนปกติ

เพลง ครูไทยยิ้มได้เมื่อภัยมาโดย ครูศิวพร  พันศรฝากกด Like กด Share และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ครูศิวพรกันเยอะๆนะคะ✌️✌...
20/09/2021
เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา:Cover By ครูศิวพร โรงเรียนพญาไท

เพลง ครูไทยยิ้มได้เมื่อภัยมา
โดย ครูศิวพร พันศร
ฝากกด Like กด Share และกด Subscribe
เป็นกำลังใจให้ครูศิวพรกันเยอะๆนะคะ
✌️✌️✌️✌️

https://youtu.be/0JEkkYhsEIo

เพลง ครูไทยยิ้มได้เมื่อภัยมาโดย ครูสุทัศน์ พนุมรัมย์ ฝากกด Like กด Share และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ครูสุทัศน์กันเยอะ...
20/09/2021
เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา:Cover By ครูสุทัศน์ โรงเรียนพญาไท

เพลง ครูไทยยิ้มได้เมื่อภัยมา
โดย ครูสุทัศน์ พนุมรัมย์
ฝากกด Like กด Share และกด subscribe
เป็นกำลังใจให้ครูสุทัศน์กันเยอะๆ นะครับ
✌️✌️✌️✌️

https://youtu.be/qtjoFuU5tas

📌เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนพญาไท📌เนื่องด้วยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม...
18/09/2021

📌เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนพญาไท
📌เนื่องด้วยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับสถานศึกษาให้แก่โรงเรียนพญาไท ตามโครงการ “VACC 2 School”
👶🏻👧🏻โดยคุณสมบัติของนักเรียนที่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มได้ มีดังนี้
1. มีอายุระหว่าง 10 – 18 ปี
2. ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน
3. ไม่มีประวัติแพ้วัคซีนหรือส่วนประกอบของสารที่อยู่ในวัคซีน
4. ไม่มีประวัติโรคประจำตัวก่อนเข้าร่วมโครงการ หากมีโรคประจำตัวต้องแจ้งและมีใบรับรองแพทย์ว่าสามารถรับการฉีดวัคซีนได้
5.บุตรและผู้ปกครองตามกฎหมายสมัครใจลงนามเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ 📌ในการนี้โรงเรียนพญาไท ขอให้ผู้ปกครองที่ประสงค์ให้นักเรียนในความปกครองของท่านฉีดวัคซีน โปรดกรอกแบบสำรวจความประสงค์และยินยอมให้ถูกต้องและครบถ้วนเพียงครั้งเดียว โดยการคลิกลิ้งค์ด้านล่างหรือ SCAN QR Code สามารถเริ่มกรอกได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 ก่อนเวลา 16.30 น. เมื่อท่านประสงค์และยินยอมให้นักเรียนฉีดวัคซีน
กรุณาดาวน์โหลดหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครอง เพื่อนำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน ณศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9 ถนนแจ้งวัฒนะ
📌https://forms.gle/dJWUHHHy1r2gXini7

📌ประกาศโรงเรียนพญาไท
18/09/2021

📌ประกาศโรงเรียนพญาไท

ขอแสดงความยินดีกับทีมพญาไท #รางวัลOBEC AWARDS ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าร่วมประกวด จำนวน 21 รายการ📌รางวัลชนะเลิศเหร...
15/09/2021

ขอแสดงความยินดีกับทีมพญาไท #รางวัลOBEC AWARDS
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าร่วมประกวด จำนวน 21 รายการ
📌รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จำนวน 9 รายการ
📌รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง จำนวน 4 รายการ
📌รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง จำนวน 2 รายการ
📌รางวัลเหรียญทอง จำนวน 5 รายการ
📌รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 1 รายการ
#เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดระดับชาติ
จำนวน 15 รายการ ➡️
1. ดร.พีรานุช ไชยพิเดช
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
2. โรงเรียนพญาไท
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่
3. นางลักขณา กลิ่นเฟื่อง
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ
4. นางสาวศิวพร พันศร
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านวิชาการ
5. นางสาวสายรุ้ง เหมือดชัยภูมิ
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ
6. นางสาวศรีสมร เพ็ญไพบูลย์
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านวิชาการ
7. นางสาวอภิญญา สุขบัว
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ
8. นายไพศาล ศุภปฐม รางวัลชนะเลิศหรียญทอง
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ
9. นายเฉลิมวุฒิ มาตยาบุญ
รางวัลชนะเลิศหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านบริหารจัดการ
10. นายณัฐพล มะลิทอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ
11. นางสาวอภิญญา สุขบัว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ
12. นายสุทัศน์ พนุมรัมย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ
13. นางสาวอมรวรรณ เวชกามา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
14. นางจิรชยา จาระนัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ
15. นางสาวปิยาภัสร์ ประสงค์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
16. นางสาวตวันฉาย ทิพย์รัตน์
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ
17. นางสาวศศิธร เขียวกอ
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ
18. นางสาวอัจฉรา โพธิ์สุวรรณ
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ
19. นางชลธิชา ศรีวะสุทธิ์
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ
20. นางสาวนพวรรณ เอี่ยมจันทร์
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ
21. นายพงษ์พิศักดิ์ แร่ทอง
รางวัลเหรีญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ

ส่งมอบอาหารเสริม (นมกล่องยูเอชที) แก่นักเรียนโดยใช้รูปแบบไดร์ฟทรู (Drive Thru)————————————————————โรงเรียนพญาไท ดำเนินกา...
10/09/2021

ส่งมอบอาหารเสริม (นมกล่องยูเอชที) แก่นักเรียนโดยใช้รูปแบบไดร์ฟทรู (Drive Thru)
————————————————————
โรงเรียนพญาไท ดำเนินการส่งมอบ นมกล่องยูเอชที ให้แก่นักเรียน โดยใช้รูปแบบไดร์ฟทรู (Drive Thru) โดยมี ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูดำเนินงานในครั้งนี้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

การโอนเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา  เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียนในอัตรา 2,000 บาท——————————————...
02/09/2021

การโอนเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียนในอัตรา 2,000 บาท
————————————————————
วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 โรงเรียนพญาไท ดำเนินการโอนเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียนในอัตรา 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน เข้าบัญชีธนาคารผู้ปกครอง เรียบร้อยแล้ว โดยมี ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท และเจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียน ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โรงเรียนพญาไท ขอแสดงความยินดีกับคณะครูทั้ง4ท่านที่ได้รับรางวัล📌1.ดร.ศศิธร เขียวกอผ่านการคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี ...
01/09/2021

โรงเรียนพญาไท ขอแสดงความยินดีกับคณะครูทั้ง4ท่าน
ที่ได้รับรางวัล
📌1.ดร.ศศิธร เขียวกอ
ผ่านการคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ระดับดีเยี่ยม
ด้านการจัดการเรียนรู้ (ตัวแทนจังหวัด) โครงการ IFIE
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
📌2.นางสาวจิรภัทร์ กาญจนครุฑ
ผ่านการคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ระดับดีด้านการจัดการเรียนรู้ (ตัวแทนจังหวัด) โครงการ IFIE
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
📌3.นางสาวณัฏฐา สนุกล้ำ
ผ่านการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปฐมวัย ระดับดีมาก
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
📌4.นางสาวตะวันฉาย ทิพย์รัตน์
ผ่านการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปฐมวัย ระดับดี
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานค

โครงการ 2021 Online Asia-Pacific Teacher Exchange (APTE) Korea-Thailand Teacher Exchange Programme—————————————————————โ...
31/08/2021

โครงการ 2021 Online Asia-Pacific Teacher Exchange (APTE) Korea-Thailand Teacher Exchange Programme
—————————————————————
โรงเรียนพญาไท ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ ประจำปี 2564 (โครงการออนไลน์) 2021 Online Asia-Pacific Teacher Exchange
(APTE) Korea-Thailand Teacher Exchange Programme ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ
สาธารณรัฐเกาหลี องค์การ APCEIU และ UNESCO โดยมีครูโรงเรียนพญาไทที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน 5 คน
ได้แก่ ดร.ศศิธร เขียวกอ ผู้ช่วยอำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนพญาไท นางสาวพิณพิชา เพียรมานะ นางจิรชยา จาระนัย
นางสาวนพวรรณ เอี่ยมจันทร์ และนางสาววนัสนันท์ ใจมณี เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2564
ในการนี้ดร.พีรานุช ไชยพิเดชผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท ได้นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนพญาไท🥇🥇ได้รับรางวัลชนะเลิศ 🥇🥇การคัดเลือกโรงเรียนที่มีรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบ...
19/08/2021

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนพญาไท

🥇🥇ได้รับรางวัลชนะเลิศ 🥇🥇
การคัดเลือกโรงเรียนที่มีรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ ประจำปี 2564
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

▶️ #โรงเรียนพญาไทขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง📌เด็กชายภูวเมศฐ์  ปิยะชาติวงษ์ชัยได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงผลงาน ระดับอา...
18/08/2021

▶️ #โรงเรียนพญาไท
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
📌เด็กชายภูวเมศฐ์ ปิยะชาติวงษ์ชัย
ได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงผลงาน
ระดับอายุ 9-12 ปี
การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรม
ปีพุทธศักราช 2564

#โรงเรียนพญาไทขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง📌เด็กหญิงวศินี จิตร์ถาวรมณีได้รับรางวัล #รองชนะเลิศอันดับ1และทุนการศึกษา 2...
18/08/2021

#โรงเรียนพญาไท
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
📌เด็กหญิงวศินี จิตร์ถาวรมณี
ได้รับรางวัล #รองชนะเลิศอันดับ1
และทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
📌เด็กหญิงตรีทิพยนิภา เฮ้าลาแสงคำ
ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร
ในการประกวดวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมวิทยาศาสตร์
สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2564
ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในรูปแบบออนไลน์

#TEASER ➡️ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนพญาไท📌.....ครูวิทย์พญาไทเตรียมปล่อยแส...
15/08/2021
ประชาสัมพันธ์วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพญาไท 2564

#TEASER ➡️ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนพญาไท
📌.....ครูวิทย์พญาไทเตรียมปล่อยแสง
.
.....พบกัน 16-18 สิงหาคม 2564 ทุกช่องทางออนไลน์ของโรงเรียนพญาไท
.
.....เด็กพญาไทจดจ่อ รอความสนุกอยู่หน้าจอ รับรองว่าไม่จอมจ่อแค่บนเก้าอี้
.
.....โอมมมมม ช้อน หม้อ กะทะ ไห จงมาร่วมสร้างการเรียนรู้ให้นักเรียน
.
.....โอมมมมม น้ำแข็ง น้ำปลา น้ำตาล เกลือ จงมาร่วมสร้างพลังใจให้ครูวิทย์ทั่วประเทศสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ดีๆ ให้นักเรียน
.
.....แล้วพบกันนะคะ 📌
https://youtu.be/Dc9qNLSe6Ug

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิ...
12/08/2021

เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และวันแม่แห่งชาติ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร
และนักเรียน โรงเรียนพญาไท

เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และวันแม่แห่งชาติ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร
และนักเรียน โรงเรียนพญาไท

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 https://www.youtube.com/watch?v=AUBXraaDEfk
11/08/2021
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564
https://www.youtube.com/watch?v=AUBXraaDEfk

เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี....

📣 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ...
11/08/2021

📣 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนพญาไท ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรมออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความรักที่มีต่อมารดาและผู้มีพระคุณ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
📌 ลงนามถวายพระพรออนไลน์
https://www.royaloffice.th/
📌คลิปวิดีโอให้ความรู้ของคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ เนื่องในโอากาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
https://www.youtube.com/watch?v=AUBXraaDEfk
📌 E-book บทเรียนออนไลน์วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
https://anyflip.com/csphb/eyrv/
📌 แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ตอบคำถาม ๒๐ ข้อ
ได้รับเกียรติบัตรเมื่อผ่านเกณฑ์ ๘๐ %
(ระยะเวลาสำหรับการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔)
https://forms.gle/8uYV9TD4GcfatGQY9
📣 ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว
หากมีข้อสงสัยในการเข้าร่วมกิจกรรมใดสามารถสอบถามได้ที่ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
📢 ติดตามกิจกรรมได้ที่เพจ Facebook กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพญาไท

📣 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนพญาไท ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรมออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความรักที่มีต่อมารดาและผู้มีพระคุณ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
📌 ลงนามถวายพระพรออนไลน์
https://www.royaloffice.th/
📌คลิปวิดีโอให้ความรู้ของคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ เนื่องในโอากาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
https://www.youtube.com/watch?v=AUBXraaDEfk
📌 E-book บทเรียนออนไลน์วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
https://anyflip.com/csphb/eyrv/
📌 แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ตอบคำถาม ๒๐ ข้อ
ได้รับเกียรติบัตรเมื่อผ่านเกณฑ์ ๘๐ %
(ระยะเวลาสำหรับการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔)
https://forms.gle/8uYV9TD4GcfatGQY9
📣 ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว
หากมีข้อสงสัยในการเข้าร่วมกิจกรรมใดสามารถสอบถามได้ที่ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
📢 ติดตามกิจกรรมได้ที่เพจ Facebook กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพญาไท

📣 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันอาเซียน ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔        ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนพญาไท...
08/08/2021

📣 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันอาเซียน ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนพญาไท ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันอาเซียน ในรูปแบบกิจกรรมออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีของสมาชิกอาเซียน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
📌คลิปวิดีโอให้ความรู้ของคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ เนื่องในวันอาเซียน ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔
https://youtu.be/vYg7_4CLvUA
📌 E-book บทเรียนออนไลน์วันอาเซียน
https://anyflip.com/csphb/duti/
📌 แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันอาเซียน ตอบคำถาม ๑๐ ข้อ
จะได้รับเกียรติบัตรเมื่อผ่านเกณฑ์ ๘๐ %
(ระยะเวลาสำหรับการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)
https://forms.gle/95d21Y5rincnhpwq9
📣 ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว
หากมีข้อสงสัยในการเข้าร่วมกิจกรรมใดสามารถสอบถามได้ที่ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ทุกท่าน
📢 ติดตามกิจกรรมได้ที่เพจ Facebook กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพญาไท

----กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีและแต่งคำบรรยายภาษาอังกฤษ---หัวข้อ "My Best MoM"🎨ประชาสัมพันธ์นักเรียนชั้น ป.1-ป.6กลุ่มสาร...
07/08/2021

----กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีและแต่งคำบรรยายภาษาอังกฤษ---
หัวข้อ "My Best MoM"
🎨ประชาสัมพันธ์นักเรียนชั้น ป.1-ป.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีและแต่งคำบรรยายภาษาอังกฤษ เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564
🎨รับสมัครและส่งผลงาน 9-13 ส.ค. 2564
🎨ประกาศผล 16 ส.ค.2564
.
สมัครและส่งผลงานเข้ามากันเยอะๆนะคะ❤️

----กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีและแต่งคำบรรยายภาษาอังกฤษ---
หัวข้อ "My Best MoM"
🎨ประชาสัมพันธ์นักเรียนชั้น ป.1-ป.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีและแต่งคำบรรยายภาษาอังกฤษ เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564
🎨รับสมัครและส่งผลงาน 9-13 ส.ค. 2564
🎨ประกาศผล 16 ส.ค.2564
.
สมัครและส่งผลงานเข้ามากันเยอะๆนะคะ❤️

โรงเรียนพญาไทขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล "ครูผู้สอนดีเด่น" ในกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๔  (ครูผู้สอนกลุ่มสาระ...
29/07/2021

โรงเรียนพญาไทขอแสดงความยินดี
กับคุณครูที่ได้รับรางวัล "ครูผู้สอนดีเด่น"
ในกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๔
(ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น)
จาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
♦️คุณครูอภิญญา สุขบัว

โรงเรียนพญาไทขอแสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 3 ท่านที่ได้รับรางวัล "คุรุสดุดี" ในกรุงเทพมหานครประจำปี ๒๕๖๔  (ผู้ประกอบวิชาช...
29/07/2021

โรงเรียนพญาไทขอแสดงความยินดี
กับคุณครูทั้ง 3 ท่าน
ที่ได้รับรางวัล "คุรุสดุดี" ในกรุงเทพมหานคร
ประจำปี ๒๕๖๔
(ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภทครู)
จาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
♦️ดร.ศศิธร เขียวกอ
♦️คุณครูศรีสมร เพ็ญไพบูลย์
♦️คุณครูชลธิชา ศรีวะสุทธิ์

โรงเรียนพญาไทขอเชิญ ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่และผู้ปกครองร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะ...
28/07/2021

โรงเรียนพญาไทขอเชิญ ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่และผู้ปกครองร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่เว็บไซต์ https://web.ocsc.go.th/forking

โรงเรียนพญาไทขอเชิญ ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่และผู้ปกครองร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่เว็บไซต์ https://web.ocsc.go.th/forking

ที่อยู่

306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

คติพจน์โรงเรียน: จงตรงต่อเวลา ปรัชญาโรงเรียน: ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก) คำขวัญประจำโรงเรียน: ความรู้ดี มีคุณธรรม ก้าวนำทางวิชาการ มาตรฐานระดับสากล อัตลักษณ์โรงเรียนพญาไท: การเป็นผู้รู้จักคิดและมีจิตสาธารณะ (Critical Thinking and Public Mind) เอกลักษณ์โรงเรียนพญาไท: ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

เวลาทำการ

จันทร์ 07:00 - 17:30
อังคาร 07:00 - 17:30
พุธ 07:00 - 17:30
พฤหัสบดี 07:00 - 17:30
ศุกร์ 07:00 - 17:30

เบอร์โทรศัพท์

+6623545273

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนพญาไท : สำนักงานเขตพผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนพญาไท : สำนักงานเขตพ:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

โรงเรียนพญาไทเป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2484 เดิมเป็นอาคารไม้สองชั้น มีฐานะเป็นโรงเรียนเทศบาล เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 �พ.ศ.2484 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ จัดตั้งเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลกรุงเทพมหานคร เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 �พ.ศ.2494 เข้าร่วมโครงการปรับปรุงโรงเรียนกรุงเทพ-ธนบุรี เพื่อทำการสอนชั้นมัธยมศึกษา และในปี พ.ศ.2500 ได้เริ่มเปิดสอนเด็กเรียนช้าเป็นครั้งแรก �พ.ศ.2503 ปรับเปลี่ยนจากการสอนในระดับมัธยมศึกษา เป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2530 �พ.ศ.2508 สร้างอาคารเรียนแบบพิเศษจำนวน 2 หลัง เริ่มทดลองเด็กตาบอดเรียนร่วมกับเด็กปกติ และเปิดห้องเรียนสำหรับเด็กเล็ก 1 ห้อง �พ.ศ.2510 โอนนักเรียนส่วนหนึ่งให้โรงเรียนราชวินิต แต่ยังทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนพญาไทเป็นการชั่วคราว และได้ย้ายออกไปเมื่อ พ.ศ.2512 �พ.ศ.2516 ยกเลิกการทดลองสอนเด็กตาบอดเรียนร่วมแต่เปิดสอนเด็กหูตึงแทน ต่อมายกเลิกห้องเรียนเด็กเล็กในปีการศึกษา 2517 �พ.ศ.2521 กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 โรงเรียนจึงเริ่มเปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาต่อมา �พ.ศ.2523 โรงเรียนย้ายโอนสังกัดจากกรมสามัญศึกษา ไปสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมีชั้นพิเศษเรียนร่วม 2 ประเภท ได้แก่ชั้นเด็กเรียนช้า(บกพร่องทางสติปัญญา)และชั้นเด็กหูตึง(บกพร่องทางการได้ยิน) �พ.ศ.2530 จัดสร้างหอพระพุทธรูปประจำโรงเรียน 1 หลัง ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ �พ.ศ.2533 จัดสร้างโรงยิมหรืออาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง และเริ่มเปิดชั้นเรียนอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน ในปีการศึกษา 2534 �พ.ศ.2534 จัดงานฉลองครบรอบ 50 ปี ของโรงเรียนพญาไท โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2535 �พ.ศ.2535 ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว �พ.ศ.2538 เริ่มเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาเลือกในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 จัดให้มีห้องปฏิบัติการสอนดนตรีสากล(คีย์บอร์ด)สำหรับนักเรียน �พ.ศ.2540 สร้างสระว่ายสำหรับสอนนักเรียนด้วยเงินบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียนผ่านสมาคม ผู้ปกครองและครูโรงเรียนพญาไท ริเริ่มให้มีวงดนตรีโยธวาทิต จัดทำสนามเด็กเล่นสำหรับชั้นอนุบาล ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องสมุดของโรงเรียน �พ.ศ.2541 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ก่อสร้างรั้วคอนกรีตด้านหลังอาคารเรียน สร้างตู้โชว์เก็บโล่รางวัลและถ้วยรางวัลที่อาคาร 2 ริเริ่มนำโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล ด้วยการบริหารงานคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 9002 จนได้รับการรับรองคุณภาพจาก 3 สถาบัน คือ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ(สรอ.) แห่งประเทศไทย สถาบันรับรองมาตรฐาน EIT-CBO แห่งประเทศไทย และสถาบันรับรองมาตรฐาน EAQA ของประเทศอังกฤษ เมื่อเดือนสิงหาคม 2542 �พ.ศ.2542 ดำเนินการจัดทำธรรมนูญโรงเรียนและนำโรงเรียนเข้าเป็นโรงเรียนแกนนำการปฏิรูปการศึกษาของสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร �พ.ศ.2543 จัดสร้างโรงอาหารขนาด 6 X 56 เมตร เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกแก่นักเรียน ทาสีอาคารเรียนและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม จนได้รับรางวัลตามโครงการหน้าบ้านน่ามองและรางวัลเหรียญพระราชทาน "พฤกษานครา" ในโครงการแมกไม้มิ่งเมืองของกรุงเทพมหานคร �พ.ศ.2544 ดำเนินการปฏิรูปการเรียนการสอนทั้งโรงเรียนโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการ กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 อันมีผลต่อการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศกำหนดให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่โอนมาจากสำนักงานคณะกรรมการการ ประถมศึกษาแห่งชาติและกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กลายเป็นโรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น ซึ่งโรงเรียนพญาไท เข้ารวมอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีโรงเรียนและ สถานศึกษารวม 58 โรงเรียน �พ.ศ.2548 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ใหม่จำนวน 3 ห้องเรียน พร้อมทั้งติดตั้งระบบเครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์ได้จำนวน 200 เครื่อง �พ.ศ.2548 เริ่มเปิดห้องเรียนพิเศษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษด้านละ 1 ห้องเรียน �พ.ศ.2550 จัดสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง และห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ปรับปรุงห้องสมุดจากขนาด 1 ห้องเรียน เป็นจำนวน 4 ห้องเรียน เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนทุกคน นอกจากนี้ยังได้เริ่มโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาอังกฤษ (Ability Development Program) โดยสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้องเรียน �พ.ศ. 2551 ดำเนินการปรับปรุงสนาม ถนนในบริเวณโรงเรียน รวมทั้งปรับปรุงกำแพงด้านหน้า ซึ่งเป็นป้ายชื่อโรงเรียนให้สวยงาม ทำให้สภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนสวยงามขึ้น นอกจากนี้ ยังได้เริ่มโครงการ Mini English Program เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่ประสงค์จะศึกษาต่อหลักสูตร English Program ในระดับมัธยมศึกษา �พ.ศ. 2552 ได้ปรับปรุงอาคาร 3 ให้เป็นตึกของหลักสูตร Mini English Program เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นเอกภาพยิ่งขึ้นและได้ร่วมโครงการ พัฒนาการเรียนการสอน ด้วยการใช้ข้อสอบเทียบเคียง o-net กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) �พ.ศ. 2553 ได้รับการคัดเลือกจาก กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ให้เข้าร่วมโครงการสู่มาตรฐานสากล โดยจัดทำหลักสูตรมาตรฐานสากล พุทธศักราช 2553 (เพิ่มเติม) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได้รับการคัดเลือกให้ส่งครูผู้สอนเข้าร่วมโครงการทดลองใช้แฟ้ม อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อคัดเลือกผลงานจัดทำแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์นำเสนอ ร่วมกับคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การดำเนินงานของโรงเรียนพญาไท เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย มีการนิเทศงานทุกด้านอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาทในการดำเนินงานของโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติอย่างสมบูรณ์ หน่วยงานต่างๆ บุคลากรในชุมชน และผู้ปกครองให้ความเชื่อมั่นและการสนับสนุนการดำเนินงานเป็นอย่างดี ด้วยบริบทของโรงเรียนพญาไท ผู้ปกครอง และชุมชน เห็นศักยภาพและมีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำบุตรหลานเข้ามารับการศึกษาเป็นจำนวนมากสอดคล้องกับคำขวัญของโรงเรียนที่ว่า “ความรู้ดี มีคุณธรรม ก้าวนำทางวิชาการ มาตรฐานระดับสากล” และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่กำหนดว่า "โรงเรียนพญาไท เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข" จึงเป็นหลักประกันว่าคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพญาไทจะมีคุณภาพระดับสากลและเป็นสถานศึกษาต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่น ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษารับช่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนอย่างต่อเนื่องในปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า "ปญญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก" ทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรียนสอบถามผู้บริหารค่ะ ปกติจะนำรถยนต์รับเด็กกลับช่วงเลิกเรียน ซึ่งจะนำรถยนต์จอดริมถนนฝั่งตรงข้ามของโรงเรียน และเดิมข้ามฝั่งมารับเด็กในโรงเรียน ซึ่งก็ทำแบบนี้มาตลอด และในวันนี้ได้มีการจอดรถยนต์ฝั่งตรงข้าม และเดินข้ามรับเด็กในโรงเรียนเช่นเดิม แต่วันนี้ทาง สน.พญาไท ได้มีการล๊อคล้อ ซึ่ง ผปค หลายท่านต้องเข้าทำการเสียค่าปรับ 500 บาท ซึ่งได้มีการสอบถามทาง จนท.ตำรวจไปว่า โดยปกติสามารถจอดได้ แต่วันนี้ทำไมจึงมีการล๊อคล้อ ซึ่ง จนท ได้ให้เหตุผลว่า มีคนแจ้งร้องเรียนไป จากเหตุนี้จึงจะรบกวนสอบถามผู้บริหาร หรือท่านที่เกี่ยวข้องว่า ในกรณีที่ผู้ปกครองนำรถยนต์มารับเด็ก สามารถจอดรถได้ที่ใดคะ และโดยปกติในช่วงเวลาเข้าเรียน หรือเลิกเรียน ทางโรงเรียนได้มีการประสานงานกับทางสถานีตำรวจพญาไท ในการอะลุ่มอะล่วยในเรื่องการจอดรถรับ-ส่ง เด็กด้วยหรือไม่คะ
จ่ายค่าเทอม ไม่ได้ให้ลูกมายืนเป็น Background เป็นชั่วโมง ให้ถ่ายรูปและจัดกิจกรรมโรงเรียนนะครับ เสียเวลาเรียนครับ
ขอความอนุเคราะห์แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 📣 คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญครู อาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ 👉 พลิกจินตนาการสู่ผลงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Photoshop CC ✨ (ICT Creative: Digital Media Design with Photoshop CC) ✨ 📌วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. (อบรม online ผ่านระบบ Facebook Live) ⭐️ติดตามรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่: https://bit.ly/MUICTPsOnline (อัตราค่าลงทะเบียน 900 บาท/ท่าน) ☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณสารัชย์ 092-256-1570 หรือ คุณเด่น 02-441-0909 Email: [email protected], [email protected] ขอขอบคุณยิ่ง
กราบเรียนผู้อำนวยการโรงเรียน On Chantana เนื่องด้วยกระผมได้ทราบรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนจากครูประจำชั้นหลักสูตรMEP ว่าจะจัดให้มีการสลับนักเรียนมาเรียนหนังสือตามเลขที่คี่/คู่ แม้ว่านักเรียนในห้องจะไม่เกิน20คนก็ตาม ด้วยเหตุผลว่าเป็นการเอาเปรียบห้องเรียนปกติอื่นๆที่ต้องสลับกันมาเรียนเนื่องจากจำนวนนักเรียนต่อห้องเกิน20คน กระผมมีความเห็นว่าเดิมทีหลักสูตรMEPมีจำนวนวิชาและเนื้อหาการเรียนการสอนเยอะมาก ต่างจากหลักสูตรปกติอยู่แล้ว และการเรียนการสอนโดยปกติก็ไม่ครอบคลุมทุกวิชาที่จัดสอบ เช่น วิชาสุขศึกษา โรงเรียนไม่มีครูสอนวิชาสุขศึกษาให้ แต่มีการจัดสอบเหมือนหลักสูตรปกติ นักเรียนก็ต้องอ่านหนังสือเพื่อไปสอบด้วยตนเอง จะเห็นได้ว่าปกติก็ค่อนข้างกดดันนักเรียนมากเกินไปอยู่แล้ว อีกทั้งในปีนี้นักเรียนในระดับชั้นป.3 และป.6 ก็ต้องเข้าสอบประเมินผลNTอีกด้วย การเรียนการสอบจึงควรจะเข้มข้นตามไปด้วย จึงรบกวนขอให้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทบทวนนโยบายการเรียนการสอนหลักสูตรMEP โดยเฉพาะระดับชั้น ป.3 และป.6 อีกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสพฐ.สำหรับการจัดการนักเรียนที่มีจำนวนต่อห้องไม่เกิน20คน ซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนได้ มิได้เป็นเหตุจำเป็นต้องสลับวันมาเรียนโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นสำคัญ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง หมายเหตุ หากทางโรงเรียนพิจารณาแล้ว ยังคงมีความเห็นเช่นเดิมว่าเป็นการเอาเปรียบนักเรียนหลักสูตรปกติ ก็ขอให้ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนหลักสูตรMEPทุกวัน โดยจัดการสอนสลับวันที่สอนภาษาไทยและวันที่สอนภาษาอังกฤษแทน
📨📨แจ้งผู้ปกครองทุกท่าน ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวันส่งเอกสารการเรียนออนไลน์และรับเอกสารชุดใหม่ของนักเรียนชั้นป.3 จากเดิมผู้ปกครองต้องส่ง วันที่ 30 พฤษภาคม 13 มิถุนายนและ 27 มิถุนายน เปลี่ยนเป็น ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่12 มิถุนายน และครั้งที่ 3 วันพุธที่ 1 กรกฎาคม ส่งและรับเอกสารที่ลานอเนกประสงค์ (โดม) เวลา 8:30 - 12.00 น. (เนื่องจาก สถานโควิท) #เรียนถึงผอ. คะเวลาไม่เอื้อให้เลยนะคะ ผู้ปกครองทำงาน มาไม่ทัน โควิดเลือกเวลาหรอคะ
ขออนุญาตแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ social app” คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญลงทะเบียนอบรมโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ social app” รุ่นที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ social app ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป อบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Webex Meetings ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
ขออนุญาตแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ social app” คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญลงทะเบียนอบรมโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ social app” รุ่นที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ social app ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป อบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Webex Meetings ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
ให้เด็กเรียนยุที่บ้านแล้วค่าเทอมจะลดลงได้บ้างไหนคับ
ผู้บริหาร รร.ที่เคารพครับ พวกเราอยากได้ลุงยามกลับมา เราไม่เคยเห็นใครรักอาชีพ และทำงานเกินหน้าที่ได้ขนาดนี้ ไม่รู้จักเหน็ดรู้จักเหนื่อย ผปค.ฝากความหวังและฝากดูลูกไว้กับแก แกก็รักเด็กๆมาก รู้จักเด็กทุกคน เรียกชื่อได้ รู้จัก ผปค. รู้จักทะเบียนรถ ทุกคันคอยอุ้มเด็กลงเวลามา คอยเรียกเด็กเวลารถมารับตอนรร.เลิก คอยเรียกเด็กๆในโรงอาหาร ให้เข้าเรียนเพราะถึงเวลาต้องเข้าเรียนแล้ว อีกมากมาย ผอ.ครับพวกเราอยากให้แกทำต่อ ถึงแม้บริษัทมันผิด แต่หาคนอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะครับ จ้างแกต่อเถอะครับพวกเราขอร้อง
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ 💁‍♀คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญคณาจารย์ ครู ผู้สอน และผู้ที่สนใจในการพัฒนาการบริหารจัดการ สื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาการคำนวณ และด้านคอมพิวเตอร์ เข้าร่วม . 👉โครงการหลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม Scratch เพื่อการเรียนการสอน (Train-the-Trainer) รุ่นที่ 2 . 🗓วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT212 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา . ☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณสุจิรา รัชตะพงศ์ธร โทร. 02-441-0909 ต่อ 161 หรือ E-mail:[email protected] หรือ เว็บไซต์
ทำไมโรงเรียนพญาไทไม่ให้นักเรียนหยุดครับ ค่าฝุ่นละอองสูงมาก โรงเรียนในเขตพญาไทเค้าหยุดกันหมด