โรงเรียนพญาไท : สำนักงานเขตพ

โรงเรียนพญาไท : สำนักงานเขตพ โรงเรียนพญาไท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โรงเรียนพญาไทเป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2484 เดิมเป็นอาคารไม้สองชั้น มีฐานะเป็นโรงเรียนเทศบาล เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
◾พ.ศ.2494 เข้าร่วมโครงการปรับปรุงโรงเรียนกรุงเทพ-ธนบุรี เพื่อทำการสอนชั้นมัธยมศึกษา และในปี พ.ศ.2500 ได้เริ่มเปิดสอนเด็กเรียนช้าเป็นครั้งแรก
◾พ.ศ.2503 ปรับเปลี่ยนจากการสอนในระดับมัธยมศึกษา เป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2530
◾พ.ศ.2508 สร้างอาคารเรียนแบบพิเศษจำนวน 2 หลัง เริ่มทดลองเด็กตาบอดเรียนร่วมกับเด็กปกติ และเปิดห้องเรียนสำหรับเด็กเล็ก 1 ห้อง
◾พ.ศ.2510 โอนนักเรียนส่วนหนึ่งให้โรงเรียนราชวินิต แต่ยังทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนพญาไทเป็นการชั่วคราว และได้ย้ายออกไปเมื่อ พ.ศ.2512
◾พ.ศ.2516 ยกเลิกการทดลองสอนเด็กตาบอดเรียนร่วมแต่เปิดสอนเด็กหูตึงแทน ต่อมายกเลิกห้องเรียนเด็กเล็กในปีการศึกษา 2517
◾พ.ศ.2521 กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 โรงเรียนจึงเริ่มเปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาต่อมา
◾พ.ศ.2523 โรงเรียนย้ายโอนสังกัดจากกรมสามัญศึกษา ไปสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมีชั้นพิเศษเรียนร่วม 2 ประเภท ได้แก่ชั้นเด็กเรียนช้า(บกพร่องทางสติปัญญา)และชั้นเด็กหูตึง(บกพร่องทางการได้ยิน)
◾พ.ศ.2530 จัดสร้างหอพระพุทธรูปประจำโรงเรียน 1 หลัง ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
◾พ.ศ.2533 จัดสร้างโรงยิมหรืออาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง และเริ่มเปิดชั้นเรียนอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน ในปีการศึกษา 2534
◾พ.ศ.2534 จัดงานฉลองครบรอบ 50 ปี ของโรงเรียนพญาไท โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2535
◾พ.ศ.2535 ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
◾พ.ศ.2538 เริ่มเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาเลือกในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 จัดให้มีห้องปฏิบัติการสอนดนตรีสากล(คีย์บอร์ด)สำหรับนักเรียน
◾พ.ศ.2540 สร้างสระว่ายสำหรับสอนนักเรียนด้วยเงินบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียนผ่านสมาคม ผู้ปกครองและครูโรงเรียนพญาไท ริเริ่มให้มีวงดนตรีโยธวาทิต จัดทำสนามเด็กเล่นสำหรับชั้นอนุบาล ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องสมุดของโรงเรียน
◾พ.ศ.2541 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ก่อสร้างรั้วคอนกรีตด้านหลังอาคารเรียน สร้างตู้โชว์เก็บโล่รางวัลและถ้วยรางวัลที่อาคาร 2 ริเริ่มนำโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล ด้วยการบริหารงานคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 9002 จนได้รับการรับรองคุณภาพจาก 3 สถาบัน คือ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ(สรอ.) แห่งประเทศไทย สถาบันรับรองมาตรฐาน EIT-CBO แห่งประเทศไทย และสถาบันรับรองมาตรฐาน EAQA ของประเทศอังกฤษ เมื่อเดือนสิงหาคม 2542
◾พ.ศ.2542 ดำเนินการจัดทำธรรมนูญโรงเรียนและนำโรงเรียนเข้าเป็นโรงเรียนแกนนำการปฏิรูปการศึกษาของสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
◾พ.ศ.2543 จัดสร้างโรงอาหารขนาด 6 X 56 เมตร เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกแก่นักเรียน ทาสีอาคารเรียนและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม จนได้รับรางวัลตามโครงการหน้าบ้านน่ามองและรางวัลเหรียญพระราชทาน "พฤกษานครา" ในโครงการแมกไม้มิ่งเมืองของกรุงเทพมหานคร
◾พ.ศ.2544 ดำเนินการปฏิรูปการเรียนการสอนทั้งโรงเรียนโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการ กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 อันมีผลต่อการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศกำหนดให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่โอนมาจากสำนักงานคณะกรรมการการ ประถมศึกษาแห่งชาติและกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กลายเป็นโรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น ซึ่งโรงเรียนพญาไท เข้ารวมอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีโรงเรียนและ สถานศึกษารวม 58 โรงเรียน
◾พ.ศ.2548 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ใหม่จำนวน 3 ห้องเรียน พร้อมทั้งติดตั้งระบบเครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์ได้จำนวน 200 เครื่อง
◾พ.ศ.2548 เริ่มเปิดห้องเรียนพิเศษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษด้านละ 1 ห้องเรียน
◾พ.ศ.2550 จัดสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง และห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ปรับปรุงห้องสมุดจากขนาด 1 ห้องเรียน เป็นจำนวน 4 ห้องเรียน เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนทุกคน นอกจากนี้ยังได้เริ่มโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาอังกฤษ (Ability Development Program) โดยสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้องเรียน
◾พ.ศ. 2551 ดำเนินการปรับปรุงสนาม ถนนในบริเวณโรงเรียน รวมทั้งปรับปรุงกำแพงด้านหน้า ซึ่งเป็นป้ายชื่อโรงเรียนให้สวยงาม ทำให้สภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนสวยงามขึ้น นอกจากนี้ ยังได้เริ่มโครงการ Mini English Program เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่ประสงค์จะศึกษาต่อหลักสูตร English Program ในระดับมัธยมศึกษา
◾พ.ศ. 2552 ได้ปรับปรุงอาคาร 3 ให้เป็นตึกของหลักสูตร Mini English Program เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นเอกภาพยิ่งขึ้นและได้ร่วมโครงการ พัฒนาการเรียนการสอน ด้วยการใช้ข้อสอบเทียบเคียง o-net กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
◾พ.ศ. 2553 ได้รับการคัดเลือกจาก กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ให้เข้าร่วมโครงการสู่มาตรฐานสากล โดยจัดทำหลักสูตรมาตรฐานสากล พุทธศักราช 2553 (เพิ่มเติม) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได้รับการคัดเลือกให้ส่งครูผู้สอนเข้าร่วมโครงการทดลองใช้แฟ้ม อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อคัดเลือกผลงานจัดทำแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์นำเสนอ ร่วมกับคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดเหมือนปกติ

“ขอแสดงความยินดี” กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพญาไท ที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563 ได...
10/05/2021

“ขอแสดงความยินดี” กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพญาไท ที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563 ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 2 ด้าน ร้อยละ 65.75 เป็นลำดับที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 🥇

📌ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนได้ที่ www.Phyathai.ac.thตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น...
07/05/2021

📌ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียน
ได้ที่ www.Phyathai.ac.th
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
หรือตรวจสอบผ่านลิงค์
https://www.phyathai.ac.th/index.php/pr/list2564

📌ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียน
ได้ที่ www.Phyathai.ac.th
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
หรือตรวจสอบผ่านลิงค์
https://www.phyathai.ac.th/index.php/pr/list2564

ประกาศประชาสัมพันธ์!!ขอเลื่อนการจำหน่าย เครื่องแบบนักเรียน ชุดพลศึกษา กระเป๋า สมุดและอุปกรณ์การเรียน "โรงเรียนจะประกาศวั...
07/05/2021

ประกาศประชาสัมพันธ์!!
ขอเลื่อนการจำหน่าย เครื่องแบบนักเรียน ชุดพลศึกษา กระเป๋า สมุดและอุปกรณ์การเรียน
"โรงเรียนจะประกาศวันจัดจำหน่ายให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง"

ประกาศประชาสัมพันธ์!!
ขอเลื่อนการจำหน่าย เครื่องแบบนักเรียน ชุดพลศึกษา กระเป๋า สมุดและอุปกรณ์การเรียน
"โรงเรียนจะประกาศวันจัดจำหน่ายให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง"

#ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนพญาไทคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศท...
07/05/2021

#ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนพญาไท
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 2ด้าน
และมีนักเรียนที่ได้
📌คะแนนเต็ม100คะแนน ด้านคณิตศาสตร์
คือ เด็กชายณัฐพนธ์ นัดไธสง
📌คะแนนสูงสุดด้านภาษาไทยของโรงเรียน 97 คะแนน
คือเด็กหญิงชวิศา วานิชกานต์กุล
🙏🙏🙏ขอขอบพระคุณคุณครูสายชั้นป.3
และคุณครูทุกท่านที่ทุ่มเท เสียสละ
ร่วมมือ ร่วมใจ ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนพญาไทจนประสบความสำเร็จ
ในครั้งนี้

โรงเรียนพญาไทร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ...
04/05/2021

โรงเรียนพญาไทร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและ บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพญาไท 💛

โรงเรียนพญาไทร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและ บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพญาไท 💛

ประกาศโรงเรียนพญาไทเรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
03/05/2021

ประกาศโรงเรียนพญาไท
เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

📌ประกาศโรงเรียนพญาไทเรื่อง เลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
28/04/2021

📌ประกาศโรงเรียนพญาไท
เรื่อง เลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

📌ประกาศโรงเรียนพญาไท
เรื่อง เลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

📌ประกาศผลการเรียนปลายปีปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบผลการเรียนรู้รายบุคคลของนักเรียน ตามคู่มือกา...
27/04/2021

📌ประกาศผลการเรียนปลายปี
ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบ
ผลการเรียนรู้รายบุคคลของนักเรียน
ตามคู่มือการใช้งาน
ได้ที่ www.phyathai.ac.th
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
หรือตรวจสอบผ่านลิงค์
www.phyathai.ac.th/grade
หากเปิดผ่านลิงค์ระบบIOS
ให้ดำเนินการตามคู่มือ

📌ประกาศโรงเรียนพญาไทเรื่องเลื่อนกำหนดการรับผลการเรียนปลายปี ปีการศึกษา 2563
26/04/2021

📌ประกาศโรงเรียนพญาไท
เรื่องเลื่อนกำหนดการรับผลการเรียนปลายปี
ปีการศึกษา 2563

📌ประกาศโรงเรียนพญาไท
เรื่องเลื่อนกำหนดการรับผลการเรียนปลายปี
ปีการศึกษา 2563

#ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนพญาไทนักเรียนเข้า...
21/04/2021

#ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนพญาไท
นักเรียนเข้าสอบครบ 100%
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และมีนักเรียนที่ได้
📌คะแนนเต็ม100คะแนน รายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ จำนวน 1 คน
📌คะแนนเต็ม100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ
จำนวน 9 คน
📌คะแนนเต็ม100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์
จำนวน 2 คน
🙏🙏🙏ขอขอบพระคุณคุณครูสายชั้นป.6
และคุณครูทุกท่านที่ทุ่มเท เสียสละ
ร่วมมือ ร่วมใจ ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนพญาไทจนประสบความสำเร็จ
ในครั้งนี้

#ขอแสดงความยินดีกับคณะครูทุกท่านที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อBKKP Online Teaching Awards  คลิปสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ระดั...
21/04/2021

#ขอแสดงความยินดีกับคณะครูทุกท่านที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อ
BKKP Online Teaching Awards
คลิปสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ระดับดีเด่น
ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
จำนวน 11 รายการ

19/04/2021
โรงเรียนพญาไทเปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย 2 อัตรา
16/04/2021

โรงเรียนพญาไทเปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย 2 อัตรา

โรงเรียนพญาไทเปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย 2 อัตรา

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนพญาไท ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 4 ดาว
16/04/2021

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนพญาไท ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 4 ดาว

วันที่ 6 เมษายน 2564 ดร.พีรานุช   ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท เป็นประธานในการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นอน...
16/04/2021

วันที่ 6 เมษายน 2564 ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท เป็นประธานในการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 หลักสูตรห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรปฐมวัย แนวปฏิบัติต่างๆ ของโรงเรียน และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 โรงเรียนพญาไท ดำเนินการประเมินความพร้อมนักเรียนเข้าเรียนระหว่างชั้น โดยมี ดร.พีรานุช ไชยพิเดช...
16/04/2021

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 โรงเรียนพญาไท ดำเนินการประเมินความพร้อมนักเรียนเข้าเรียนระหว่างชั้น โดยมี ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะกรรมการประเมินความพร้อมนักเรียน ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564 ดร.ณภัทร  ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ...
16/04/2021

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564 ดร.ณภัทร ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประธานคณะทำงานติดตามการรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางสาวธนพร คนเสงี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นางกฤติมา จินดาธนกิตติ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางอาตีย๊ะห์ อิสมารอฮีม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนายธนภัทร มีนา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการรับนักเรียน และการจับฉลากนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนพญาไท โดยมี ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ
และดำเนินการ รับนักเรียนและจับฉลากชั้นอนุบาลปีที่ 1 ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพญาไทที่ได้รับรางวัลการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่...
11/04/2021

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพญาไท
ที่ได้รับรางวัลการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS ครั้งที่ 10
ปีการศึกษา 2563
จำนวน 22 รายการ
เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวด
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

เครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนพญาไท
08/04/2021

เครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนพญาไท

02/04/2021
วันอังคารที่ 30  มีนาคม 2564 ดร.พีรานุช  ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพญาไท วางแผนเตร...
02/04/2021

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพญาไท
วางแผนเตรียมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมศรีพญาไท

ดร.พีรานุช  ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563...
02/04/2021

ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563
จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ 129 ปี
ณ ห้องประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง ผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมพิธี โอกาสนี้ ดร.พิเชฐร์ วันทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารในสังกัด คณะครู โรงเรียนพญาไท เข้าร่วมแสดงความยินดี
ในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2564 โรงเรียนพญาไท ดำเนินการการวัดและประเมินผลปลายปี ปีการศึกษา 2563 ในการนี้ ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ...
02/04/2021

วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2564 โรงเรียนพญาไท ดำเนินการการวัดและประเมินผลปลายปี ปีการศึกษา 2563 ในการนี้
ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท พร้อมด้วยนางสาวอุไรวรรณ มะเดชา และนางสาวฐิติมา ดวงแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในการสอบครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564  โรงเรียนพญาไท จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้แก่ ผู้ปกครอ...
02/04/2021

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนพญาไท จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ให้แก่ ผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย โรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี และ
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ในการนี้ ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท กล่าวต้อนรับ พร้อมรองผู้อำนวยการ
โรงเรียนพญาไท และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวในครั้งนี้

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนพญาไทดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) และทำความสะอาดบริเวณ...
26/03/2021

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนพญาไทดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) และทำความสะอาดบริเวณอาคารเรียน ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

📣 ประกาศโรงเรียนพญาไทเรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (หลักสูตรห้องเรียนปกติ)ปีการศึกษ...
26/03/2021

📣 ประกาศโรงเรียนพญาไท
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (หลักสูตรห้องเรียนปกติ)
ปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียน ...
24/03/2021

วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (National Test : NT) ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และความสามารถด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในการนี้ นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ให้เกียรติตรวจเยี่ยมสนามสอบ โดยมี ดร.พีรานุช ไชยพิเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท ประธานสนามสอบ นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร.ศศิธร เขียวกอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการกลาง และนางสาวอัจฉรา โพธิ์สุวรรณ หัวหน้าสายชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ซึ่งเป็นไปได้ความเรียบร้อย

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 โรงเรียนพญาไท ดำเนินการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 หลักสูตรห้องเรียนปกติ ปีการศึก...
24/03/2021

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 โรงเรียนพญาไท ดำเนินการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 หลักสูตรห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
ตามประกาศการรับสมัคร นักเรียนโรงเรียนพญาไท ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2564 โดยมี ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน ได้ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองณ ณ ห้องสมุดโรงเรียนพญาไท

#โรงเรียนพญาไท ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งเด็กชายภูริชญะ  สุขสว่างได้รับรางวัลเหรียญทองแดง โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทา...
19/03/2021

#โรงเรียนพญาไท
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
เด็กชายภูริชญะ สุขสว่าง
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
ประจำปีการศึกษา 2563 วิชาคณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยส...
18/03/2021

วันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา ให้โรงเรียนดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินเชิงวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง การอ่านออกเสียง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ ไปวางแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อไป ในการนี้
ดร. พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในการสอบครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปได้ความเรียบร้อย

#ขอแสดงความยินดีกับทีมพญาไท🏆ชนะเลิศคลิปวีดีโอ ทีมหนูน้อยพญาไท และชนะเลิศแอนิเมชั่น ทีมศิลปินโรงเรียนพญาไท🎖รองชนะเลิศอับด...
17/03/2021

#ขอแสดงความยินดีกับทีมพญาไท
🏆ชนะเลิศคลิปวีดีโอ ทีมหนูน้อยพญาไท
และชนะเลิศแอนิเมชั่น ทีมศิลปินโรงเรียนพญาไท
🎖รองชนะเลิศอับดับ2 คลิปวีดีโอ ทีมPHYATHAI TECHNO
ผลการคัดเลือกการประกวดผลิตสื่อคลิปวีดีโอ/แอนิเมชั่น ส่งเสริม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การป้องกัน แก้ไขปัญหาการติดเชื้อไวรัส 2019 ระลอกใหม่
📌รายการที่2 ของทีมพญาไทรางวัลชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ1 และ2 /รางวัลชมเชย
รวม4 รายการ ผลการคัดเลือกคลิปวีดีโอ
สื่อสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2564 ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไทเป็นประธานในการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเ...
17/03/2021

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2564 ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไทเป็นประธานในการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง
นักเรียนชั้นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(Mini English Program : MEP) ปีการศึกษา 2564 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และ
แนวปฏิบัติต่างๆของทางโรงเรียน โดยมี รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศรีพญาไท
โรงเรียนพญาไท

โรงเรียนพญาไท ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ด.ช.ปฐมพร  แสงสว่าง ป.5/1 ที่ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ โคร...
17/03/2021

โรงเรียนพญาไท ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ด.ช.ปฐมพร แสงสว่าง ป.5/1 ที่ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ โครงการ การแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ประจำปี 2020
โดย ASMO THAI

โรงเรียนพญาไท ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ด.ช.ปฐมพร แสงสว่าง ป.5/1 ที่ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ โครงการ การแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ประจำปี 2020
โดย ASMO THAI

ที่อยู่

306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

คติพจน์โรงเรียน: จงตรงต่อเวลา ปรัชญาโรงเรียน: ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก) คำขวัญประจำโรงเรียน: ความรู้ดี มีคุณธรรม ก้าวนำทางวิชาการ มาตรฐานระดับสากล อัตลักษณ์โรงเรียนพญาไท: การเป็นผู้รู้จักคิดและมีจิตสาธารณะ (Critical Thinking and Public Mind) เอกลักษณ์โรงเรียนพญาไท: ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

เวลาทำการ

จันทร์ 07:00 - 17:30
อังคาร 07:00 - 17:30
พุธ 07:00 - 17:30
พฤหัสบดี 07:00 - 17:30
ศุกร์ 07:00 - 17:30

เบอร์โทรศัพท์

+6623545273

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนพญาไท : สำนักงานเขตพผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนพญาไท : สำนักงานเขตพ:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

โรงเรียนพญาไทเป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2484 เดิมเป็นอาคารไม้สองชั้น มีฐานะเป็นโรงเรียนเทศบาล เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 �พ.ศ.2484 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ จัดตั้งเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลกรุงเทพมหานคร เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 �พ.ศ.2494 เข้าร่วมโครงการปรับปรุงโรงเรียนกรุงเทพ-ธนบุรี เพื่อทำการสอนชั้นมัธยมศึกษา และในปี พ.ศ.2500 ได้เริ่มเปิดสอนเด็กเรียนช้าเป็นครั้งแรก �พ.ศ.2503 ปรับเปลี่ยนจากการสอนในระดับมัธยมศึกษา เป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2530 �พ.ศ.2508 สร้างอาคารเรียนแบบพิเศษจำนวน 2 หลัง เริ่มทดลองเด็กตาบอดเรียนร่วมกับเด็กปกติ และเปิดห้องเรียนสำหรับเด็กเล็ก 1 ห้อง �พ.ศ.2510 โอนนักเรียนส่วนหนึ่งให้โรงเรียนราชวินิต แต่ยังทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนพญาไทเป็นการชั่วคราว และได้ย้ายออกไปเมื่อ พ.ศ.2512 �พ.ศ.2516 ยกเลิกการทดลองสอนเด็กตาบอดเรียนร่วมแต่เปิดสอนเด็กหูตึงแทน ต่อมายกเลิกห้องเรียนเด็กเล็กในปีการศึกษา 2517 �พ.ศ.2521 กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 โรงเรียนจึงเริ่มเปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาต่อมา �พ.ศ.2523 โรงเรียนย้ายโอนสังกัดจากกรมสามัญศึกษา ไปสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมีชั้นพิเศษเรียนร่วม 2 ประเภท ได้แก่ชั้นเด็กเรียนช้า(บกพร่องทางสติปัญญา)และชั้นเด็กหูตึง(บกพร่องทางการได้ยิน) �พ.ศ.2530 จัดสร้างหอพระพุทธรูปประจำโรงเรียน 1 หลัง ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ �พ.ศ.2533 จัดสร้างโรงยิมหรืออาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง และเริ่มเปิดชั้นเรียนอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน ในปีการศึกษา 2534 �พ.ศ.2534 จัดงานฉลองครบรอบ 50 ปี ของโรงเรียนพญาไท โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2535 �พ.ศ.2535 ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว �พ.ศ.2538 เริ่มเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาเลือกในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 จัดให้มีห้องปฏิบัติการสอนดนตรีสากล(คีย์บอร์ด)สำหรับนักเรียน �พ.ศ.2540 สร้างสระว่ายสำหรับสอนนักเรียนด้วยเงินบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียนผ่านสมาคม ผู้ปกครองและครูโรงเรียนพญาไท ริเริ่มให้มีวงดนตรีโยธวาทิต จัดทำสนามเด็กเล่นสำหรับชั้นอนุบาล ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องสมุดของโรงเรียน �พ.ศ.2541 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ก่อสร้างรั้วคอนกรีตด้านหลังอาคารเรียน สร้างตู้โชว์เก็บโล่รางวัลและถ้วยรางวัลที่อาคาร 2 ริเริ่มนำโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล ด้วยการบริหารงานคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 9002 จนได้รับการรับรองคุณภาพจาก 3 สถาบัน คือ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ(สรอ.) แห่งประเทศไทย สถาบันรับรองมาตรฐาน EIT-CBO แห่งประเทศไทย และสถาบันรับรองมาตรฐาน EAQA ของประเทศอังกฤษ เมื่อเดือนสิงหาคม 2542 �พ.ศ.2542 ดำเนินการจัดทำธรรมนูญโรงเรียนและนำโรงเรียนเข้าเป็นโรงเรียนแกนนำการปฏิรูปการศึกษาของสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร �พ.ศ.2543 จัดสร้างโรงอาหารขนาด 6 X 56 เมตร เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกแก่นักเรียน ทาสีอาคารเรียนและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม จนได้รับรางวัลตามโครงการหน้าบ้านน่ามองและรางวัลเหรียญพระราชทาน "พฤกษานครา" ในโครงการแมกไม้มิ่งเมืองของกรุงเทพมหานคร �พ.ศ.2544 ดำเนินการปฏิรูปการเรียนการสอนทั้งโรงเรียนโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการ กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 อันมีผลต่อการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศกำหนดให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่โอนมาจากสำนักงานคณะกรรมการการ ประถมศึกษาแห่งชาติและกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กลายเป็นโรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น ซึ่งโรงเรียนพญาไท เข้ารวมอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีโรงเรียนและ สถานศึกษารวม 58 โรงเรียน �พ.ศ.2548 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ใหม่จำนวน 3 ห้องเรียน พร้อมทั้งติดตั้งระบบเครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์ได้จำนวน 200 เครื่อง �พ.ศ.2548 เริ่มเปิดห้องเรียนพิเศษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษด้านละ 1 ห้องเรียน �พ.ศ.2550 จัดสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง และห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ปรับปรุงห้องสมุดจากขนาด 1 ห้องเรียน เป็นจำนวน 4 ห้องเรียน เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนทุกคน นอกจากนี้ยังได้เริ่มโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาอังกฤษ (Ability Development Program) โดยสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้องเรียน �พ.ศ. 2551 ดำเนินการปรับปรุงสนาม ถนนในบริเวณโรงเรียน รวมทั้งปรับปรุงกำแพงด้านหน้า ซึ่งเป็นป้ายชื่อโรงเรียนให้สวยงาม ทำให้สภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนสวยงามขึ้น นอกจากนี้ ยังได้เริ่มโครงการ Mini English Program เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่ประสงค์จะศึกษาต่อหลักสูตร English Program ในระดับมัธยมศึกษา �พ.ศ. 2552 ได้ปรับปรุงอาคาร 3 ให้เป็นตึกของหลักสูตร Mini English Program เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นเอกภาพยิ่งขึ้นและได้ร่วมโครงการ พัฒนาการเรียนการสอน ด้วยการใช้ข้อสอบเทียบเคียง o-net กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) �พ.ศ. 2553 ได้รับการคัดเลือกจาก กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ให้เข้าร่วมโครงการสู่มาตรฐานสากล โดยจัดทำหลักสูตรมาตรฐานสากล พุทธศักราช 2553 (เพิ่มเติม) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได้รับการคัดเลือกให้ส่งครูผู้สอนเข้าร่วมโครงการทดลองใช้แฟ้ม อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อคัดเลือกผลงานจัดทำแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์นำเสนอ ร่วมกับคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การดำเนินงานของโรงเรียนพญาไท เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย มีการนิเทศงานทุกด้านอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาทในการดำเนินงานของโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติอย่างสมบูรณ์ หน่วยงานต่างๆ บุคลากรในชุมชน และผู้ปกครองให้ความเชื่อมั่นและการสนับสนุนการดำเนินงานเป็นอย่างดี ด้วยบริบทของโรงเรียนพญาไท ผู้ปกครอง และชุมชน เห็นศักยภาพและมีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำบุตรหลานเข้ามารับการศึกษาเป็นจำนวนมากสอดคล้องกับคำขวัญของโรงเรียนที่ว่า “ความรู้ดี มีคุณธรรม ก้าวนำทางวิชาการ มาตรฐานระดับสากล” และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่กำหนดว่า "โรงเรียนพญาไท เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข" จึงเป็นหลักประกันว่าคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพญาไทจะมีคุณภาพระดับสากลและเป็นสถานศึกษาต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่น ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษารับช่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนอย่างต่อเนื่องในปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า "ปญญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก" ทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรียนสอบถามผู้บริหารค่ะ ปกติจะนำรถยนต์รับเด็กกลับช่วงเลิกเรียน ซึ่งจะนำรถยนต์จอดริมถนนฝั่งตรงข้ามของโรงเรียน และเดิมข้ามฝั่งมารับเด็กในโรงเรียน ซึ่งก็ทำแบบนี้มาตลอด และในวันนี้ได้มีการจอดรถยนต์ฝั่งตรงข้าม และเดินข้ามรับเด็กในโรงเรียนเช่นเดิม แต่วันนี้ทาง สน.พญาไท ได้มีการล๊อคล้อ ซึ่ง ผปค หลายท่านต้องเข้าทำการเสียค่าปรับ 500 บาท ซึ่งได้มีการสอบถามทาง จนท.ตำรวจไปว่า โดยปกติสามารถจอดได้ แต่วันนี้ทำไมจึงมีการล๊อคล้อ ซึ่ง จนท ได้ให้เหตุผลว่า มีคนแจ้งร้องเรียนไป จากเหตุนี้จึงจะรบกวนสอบถามผู้บริหาร หรือท่านที่เกี่ยวข้องว่า ในกรณีที่ผู้ปกครองนำรถยนต์มารับเด็ก สามารถจอดรถได้ที่ใดคะ และโดยปกติในช่วงเวลาเข้าเรียน หรือเลิกเรียน ทางโรงเรียนได้มีการประสานงานกับทางสถานีตำรวจพญาไท ในการอะลุ่มอะล่วยในเรื่องการจอดรถรับ-ส่ง เด็กด้วยหรือไม่คะ
จ่ายค่าเทอม ไม่ได้ให้ลูกมายืนเป็น Background เป็นชั่วโมง ให้ถ่ายรูปและจัดกิจกรรมโรงเรียนนะครับ เสียเวลาเรียนครับ
ขอความอนุเคราะห์แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 📣 คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญครู อาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ 👉 พลิกจินตนาการสู่ผลงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Photoshop CC ✨ (ICT Creative: Digital Media Design with Photoshop CC) ✨ 📌วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. (อบรม online ผ่านระบบ Facebook Live) ⭐️ติดตามรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่: https://bit.ly/MUICTPsOnline (อัตราค่าลงทะเบียน 900 บาท/ท่าน) ☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณสารัชย์ 092-256-1570 หรือ คุณเด่น 02-441-0909 Email: [email protected], [email protected] ขอขอบคุณยิ่ง
กราบเรียนผู้อำนวยการโรงเรียน On Chantana เนื่องด้วยกระผมได้ทราบรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนจากครูประจำชั้นหลักสูตรMEP ว่าจะจัดให้มีการสลับนักเรียนมาเรียนหนังสือตามเลขที่คี่/คู่ แม้ว่านักเรียนในห้องจะไม่เกิน20คนก็ตาม ด้วยเหตุผลว่าเป็นการเอาเปรียบห้องเรียนปกติอื่นๆที่ต้องสลับกันมาเรียนเนื่องจากจำนวนนักเรียนต่อห้องเกิน20คน กระผมมีความเห็นว่าเดิมทีหลักสูตรMEPมีจำนวนวิชาและเนื้อหาการเรียนการสอนเยอะมาก ต่างจากหลักสูตรปกติอยู่แล้ว และการเรียนการสอนโดยปกติก็ไม่ครอบคลุมทุกวิชาที่จัดสอบ เช่น วิชาสุขศึกษา โรงเรียนไม่มีครูสอนวิชาสุขศึกษาให้ แต่มีการจัดสอบเหมือนหลักสูตรปกติ นักเรียนก็ต้องอ่านหนังสือเพื่อไปสอบด้วยตนเอง จะเห็นได้ว่าปกติก็ค่อนข้างกดดันนักเรียนมากเกินไปอยู่แล้ว อีกทั้งในปีนี้นักเรียนในระดับชั้นป.3 และป.6 ก็ต้องเข้าสอบประเมินผลNTอีกด้วย การเรียนการสอบจึงควรจะเข้มข้นตามไปด้วย จึงรบกวนขอให้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทบทวนนโยบายการเรียนการสอนหลักสูตรMEP โดยเฉพาะระดับชั้น ป.3 และป.6 อีกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสพฐ.สำหรับการจัดการนักเรียนที่มีจำนวนต่อห้องไม่เกิน20คน ซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนได้ มิได้เป็นเหตุจำเป็นต้องสลับวันมาเรียนโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นสำคัญ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง หมายเหตุ หากทางโรงเรียนพิจารณาแล้ว ยังคงมีความเห็นเช่นเดิมว่าเป็นการเอาเปรียบนักเรียนหลักสูตรปกติ ก็ขอให้ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนหลักสูตรMEPทุกวัน โดยจัดการสอนสลับวันที่สอนภาษาไทยและวันที่สอนภาษาอังกฤษแทน
📨📨แจ้งผู้ปกครองทุกท่าน ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวันส่งเอกสารการเรียนออนไลน์และรับเอกสารชุดใหม่ของนักเรียนชั้นป.3 จากเดิมผู้ปกครองต้องส่ง วันที่ 30 พฤษภาคม 13 มิถุนายนและ 27 มิถุนายน เปลี่ยนเป็น ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่12 มิถุนายน และครั้งที่ 3 วันพุธที่ 1 กรกฎาคม ส่งและรับเอกสารที่ลานอเนกประสงค์ (โดม) เวลา 8:30 - 12.00 น. (เนื่องจาก สถานโควิท) #เรียนถึงผอ. คะเวลาไม่เอื้อให้เลยนะคะ ผู้ปกครองทำงาน มาไม่ทัน โควิดเลือกเวลาหรอคะ
ขออนุญาตแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ social app” คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญลงทะเบียนอบรมโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ social app” รุ่นที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ social app ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป อบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Webex Meetings ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
ขออนุญาตแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ social app” คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญลงทะเบียนอบรมโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ social app” รุ่นที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ social app ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป อบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Webex Meetings ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
ให้เด็กเรียนยุที่บ้านแล้วค่าเทอมจะลดลงได้บ้างไหนคับ
ผู้บริหาร รร.ที่เคารพครับ พวกเราอยากได้ลุงยามกลับมา เราไม่เคยเห็นใครรักอาชีพ และทำงานเกินหน้าที่ได้ขนาดนี้ ไม่รู้จักเหน็ดรู้จักเหนื่อย ผปค.ฝากความหวังและฝากดูลูกไว้กับแก แกก็รักเด็กๆมาก รู้จักเด็กทุกคน เรียกชื่อได้ รู้จัก ผปค. รู้จักทะเบียนรถ ทุกคันคอยอุ้มเด็กลงเวลามา คอยเรียกเด็กเวลารถมารับตอนรร.เลิก คอยเรียกเด็กๆในโรงอาหาร ให้เข้าเรียนเพราะถึงเวลาต้องเข้าเรียนแล้ว อีกมากมาย ผอ.ครับพวกเราอยากให้แกทำต่อ ถึงแม้บริษัทมันผิด แต่หาคนอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะครับ จ้างแกต่อเถอะครับพวกเราขอร้อง
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ 💁‍♀คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญคณาจารย์ ครู ผู้สอน และผู้ที่สนใจในการพัฒนาการบริหารจัดการ สื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาการคำนวณ และด้านคอมพิวเตอร์ เข้าร่วม . 👉โครงการหลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม Scratch เพื่อการเรียนการสอน (Train-the-Trainer) รุ่นที่ 2 . 🗓วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT212 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา . ☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณสุจิรา รัชตะพงศ์ธร โทร. 02-441-0909 ต่อ 161 หรือ E-mail:[email protected] หรือ เว็บไซต์
ทำไมโรงเรียนพญาไทไม่ให้นักเรียนหยุดครับ ค่าฝุ่นละอองสูงมาก โรงเรียนในเขตพญาไทเค้าหยุดกันหมด