กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุ

กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุ มี4กลุ่มงาน กลุ่มงานวิชาการและแผนงาน, กลุ่มงานเวชภัณฑ์,กลุ่มงานผลิตยาและธุรการ กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย ประกอบด้วย
4 กลุ่มงานได้แก่ กลุ่มงานวิชาการและแผนงาน,
กลุ่มงานเวชภัณฑ์,กลุ่มงานผลิตยาและธุรการ
กลุ่มงานวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำ และดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ พัฒนาบุคลากร จัดทำสื่อเผย แพร่ และให้ความรู้ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริการเภสัชกรรม แก่บุคลากรของกรุงเทพมหานครและประชาชน ประสานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานและพัฒนามาตรฐานงานเภสัชกรรม สำนักอนามัย ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานเวชภัณฑ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเป็นหน่วยกลางในการจัดซื้อ จัดหายาการจ่ายเวชภัณฑ์เคมีภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ของสำนักอนามัยควบคุมและพัฒนาระบบบริหารยาและเวชภัณฑ์ ในสถานบริการสาธารณสุข และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานผลิตยา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางการผลิตและบรรจุยาที่ จำเป็นให้ส่วนราชการต่างๆในสำนัก พัฒนาและ ปรับปรุงคุณภาพยา
ธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานการเงิน งบประมาณ บัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดทำแฟ้มประวัติ การรับราชการของบุคลากรในกอง การควบคุมดูแลอาคาร สถานที่และยานพาหนะ

เปิดเหมือนปกติ

( ใหม่ ) ประชาสัมพันธ์ค่ะ กองเภสัชกรรม สำนักนอามัย เปิดรับสมัครงาน บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยงานด้...
12/10/2021
27 กันยายน 64 ตำแหน่งเภสัชกร

( ใหม่ ) ประชาสัมพันธ์ค่ะ
กองเภสัชกรรม สำนักนอามัย เปิดรับสมัครงาน

บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยงานด้านสารสนเทศ
คุณสมบัติ
1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้และทักษะในการติดตั้งโปรแกรม
3. อายุไม่เกิน 40 ปี
- อัตราค่าตอบแทนวันละ 750฿/วัน
- เวลาปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ (ทุกวันทำงานในเวลาราชการ)

https://forms.gle/7ACLCuLmS44NyPTh7 (สมัครออนไลน์)

**กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ** รับสมัครตำแหน่งเภสัชกร คุณสมบัติ - จบปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต - มีใบประกอบว....

ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำเดือน ตุลาคม 2564
05/10/2021

ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำเดือน ตุลาคม 2564

สำนักอนามัย นำโดย แพทย์หญิงป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย เภสัชกรหญิงบุญญวรรณ เต็งตระกูล ผู้อำนวยการกองเภส...
04/10/2021

สำนักอนามัย นำโดย แพทย์หญิงป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย เภสัชกรหญิงบุญญวรรณ เต็งตระกูล ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม คณะผู้บริหารสำนักอนามัย พร้อมด้วย ผู้แทนเภสัชกร กองเภสัชกรรม รับมอบรางวัลโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ที่มีความโดดเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมอบให้แก่ สำนักอนามัย จาก “โครงการฉลากยาออนไลน์ใส่ใจสุขภาพ” โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมแสดงความยินดี

“โครงการฉลากยาออนไลน์ใส่ใจสุขภาพ” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการสามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยการสแกน QR code บนฉลากยาผ่านโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวยา ได้แก่ รูปยา ชื่อสามัญทางยา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้และข้อควรระวัง คำแนะนำในการใช้ยา อาการไม่พึงประสงค์ การเก็บรักษายา โดยสามารถรับฟังเสียงบรรยายข้อมูลยาได้ และมีคลิปวิดีโอแสดงวิธีการใช้ยาเทคนิคพิเศษ เช่น ยาหยอดตา ยาเหน็บช่องคลอด เป็นต้น

( ใหม่ ) ประชาสัมพันธ์ค่ะ กองเภสัชกรรม สำนักนอามัย เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเภสัชกร (กลุ่มงานผลิตยา)บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติ...
29/09/2021
27 กันยายน 64 ตำแหน่งเภสัชกร

( ใหม่ ) ประชาสัมพันธ์ค่ะ
กองเภสัชกรรม สำนักนอามัย เปิดรับสมัครงาน
ตำแหน่งเภสัชกร (กลุ่มงานผลิตยา)

บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง เภสัชกร
คุณสมบัติ
- จบปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต
- มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
- อายุไม่เกิน 40 ปี
- อัตราค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 250 บาท
- เวลาปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ (ทุกวันทำงานในเวลาราชการ)
https://forms.gle/WeDFKtRNXPcPSyP1A (สมัครออนไลน์)

* ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 3 ตุลาคม *
สัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564

**กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ** รับสมัครตำแหน่งเภสัชกร คุณสมบัติ - จบปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต - มีใบประกอบว....

(๒๐ ก.ย. 64) ภญ.บุญญวรรณ เต็งตระกูล ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม นำทีมหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชกา...
22/09/2021

(๒๐ ก.ย. 64) ภญ.บุญญวรรณ เต็งตระกูล ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม นำทีมหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกองเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ กองเภสัชกรรม เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

( ใหม่ ) ประชาสัมพันธ์ค่ะ กองเภสัชกรรม สำนักนอามัย เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเภสัชกร .........................................
10/09/2021
22 ส.ค 64 ตำแหน่งเภสัชกร หลายตำแหน่ง

( ใหม่ ) ประชาสัมพันธ์ค่ะ
กองเภสัชกรรม สำนักนอามัย เปิดรับสมัครงาน
ตำแหน่งเภสัชกร
...................................................................................................
บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง เภสัชกร
คุณสมบัติ
- จบปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต
- มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
- อายุไม่เกิน 40 ปี
- อัตราค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 250 บาท
- เวลาปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ (ทุกวันทำงานในเวลาราชการ)
https://forms.gle/cSrAE2UetzrSw8zx7 (สมัครออนไลน์)
...................................................................................................................................
* ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กันยายน 2564*
สัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564

**กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ** รับสมัครตำแหน่งเภสัชกร คุณสมบัติ - จบปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต - มีใบประกอบว....

30/08/2021
Moved Temporarily

******* ประชาสัมพันธ์ค่ะ *********
กองเภสัชกรรม สำนักนอามัย เปิดรับสมัครงาน
ตำแหน่งเภสัชกร
...................................................................................................
บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง เภสัชกร
คุณสมบัติ
- จบปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต
- มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
- อายุไม่เกิน 40 ปี
- อัตราค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 250 บาท
- เวลาปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ (ทุกวันทำงานในเวลาราชการ)
https://forms.gle/9NTFZYypaFnjLxxE8 (สมัครออนไลน์)
...................................................................................................................................
* ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 กันยายน 2564*
สัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2564

ใหม่ ประชาสัมพันธ์ค่ะ กองเภสัชกรรม สำนักนอามัย เปิดรับสมัครงาน.............................................................
06/08/2021
9-15 ส.ค 64 ตำแหน่งเภสัชกร (กลุ่มงานวิชาการและแผนงาน)

ใหม่ ประชาสัมพันธ์ค่ะ
กองเภสัชกรรม สำนักนอามัย เปิดรับสมัครงาน
...................................................................................................
บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง เภสัชกร
คุณสมบัติ
- จบปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต
- มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
- อายุไม่เกิน 40 ปี
- อัตราค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 250 บาท
- เวลาปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ (ทุกวันทำงานในเวลาราชการ)
https://forms.gle/qz1QSoB3pWBk2oZ57 (สมัครออนไลน์)
...................................................................................................................................
* ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 สิงหาคม 2564*
สัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

**กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ** กรุณาระบุข้อมูลให้ครบถ้วน และเตรียมเอกสารดังนี้มาในวันสัมภาษณ์ 1. บัตรประชาช....

******* ประชาสัมพันธ์ค่ะ *********กองเภสัชกรรม สำนักนอามัย เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเภสัชกร หลายตำแหน่ง (ด่วน)-กลุ่มงานวิช...
06/08/2021
22 ส.ค 64 ตำแหน่งเภสัชกร หลายตำแหน่ง

******* ประชาสัมพันธ์ค่ะ *********
กองเภสัชกรรม สำนักนอามัย เปิดรับสมัครงาน
ตำแหน่งเภสัชกร หลายตำแหน่ง (ด่วน)
-กลุ่มงานวิชาการและแผนงาน
-กลุ่มงานเวชภัณฑ์
-กลุ่มงานผลิตยา
...................................................................................................
บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง เภสัชกร
คุณสมบัติ
- จบปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต
- มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
- อายุไม่เกิน 40 ปี
- อัตราค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 250 บาท
- เวลาปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ (ทุกวันทำงานในเวลาราชการ)
https://forms.gle/9NTFZYypaFnjLxxE8 (สมัครออนไลน์)
...................................................................................................................................
* ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 สิงหาคม 2564*
สัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

**กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ** รับสมัครตำแหน่งเภสัชกร หลายตำแหน่ง -กลุ่มงานวิชาการและแผนงาน -กลุ่มงานเวชภัณ....

***** ประชาสัมพันธ์ค่ะ *********กองเภสัชกรรม สำนักนอามัย เปิดรับสมัครงาน...................................................
27/07/2021
(ใหม่) ตำแหน่งเภสัชกร

***** ประชาสัมพันธ์ค่ะ *********
กองเภสัชกรรม สำนักนอามัย เปิดรับสมัครงาน
...................................................................................................
บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง เภสัชกร
คุณสมบัติ
- จบปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต
- มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
- อายุไม่เกิน 40 ปี
- อัตราค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 250 บาท
- เวลาปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ (ทุกวันทำงานในเวลาราชการ)
https://forms.gle/o1J89jmsVbo8BEKo9 (สมัครออนไลน์)
...................................................................................................................................
* ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 สิงหาคม 2564*
สัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564
........................................................................................................

**กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ** กรุณาระบุข้อมูลให้ครบถ้วน และเตรียมเอกสารดังนี้มาในวันสัมภาษณ์ 1. บัตรประชาช....

• ประชาสัมพันธ์ค่ะ • กองเภสัชกรรม สำนักนอามัย เปิดรับสมัครงาน บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยงานทั่วไป ...
19/07/2021
กองเภสัชกรรม

• ประชาสัมพันธ์ค่ะ •
กองเภสัชกรรม สำนักนอามัย เปิดรับสมัครงาน
บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยงานทั่วไป
- วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย
- เพศชาย
- อายุไม่เกิน 55 ปี
- อัตราค่าตอบแทนวันละ 375฿/วัน
- ทำงานวันราชการ จันทร์-ศุกร์ 7.30 - 15.30 น.
https://forms.gle/U1UJbunT8rLUHBqf8
........................................................................................................
* ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 26 กรกฏาคม 2564 *
สัมภาษณ์ วันอังคาร 27 กรกฏาคม 2564
http://www.bangkok.go.th/pharmaceutical/?f=1

กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

***** ประชาสัมพันธ์ค่ะ *********กองเภสัชกรรม สำนักนอามัย เปิดรับสมัครงาน...................................................
15/07/2021
กองเภสัชกรรม

***** ประชาสัมพันธ์ค่ะ *********
กองเภสัชกรรม สำนักนอามัย เปิดรับสมัครงาน
...................................................................................................
บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง เภสัชกร
คุณสมบัติ
- จบปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต
- มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
- อายุไม่เกิน 40 ปี
- อัตราค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 250 บาท
- เวลาปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ (ทุกวันทำงานในเวลาราชการ)
https://forms.gle/KjRtXE2QvnuURnXP7 (สมัครออนไลน์)
...................................................................................................................................
* ตั้งแต่บัดนี้ - 26 กรกฏาคม 2564*
สัมภาษณ์ วันอังคาร 27 กรกฏาคม 2564
........................................................................................................
http://www.bangkok.go.th/pharmaceutical/?f=1

กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

• ประชาสัมพันธ์ค่ะ • กองเภสัชกรรม สำนักนอามัย เปิดรับสมัครงานบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยงานทั่วไป -...
13/07/2021
กองเภสัชกรรม

• ประชาสัมพันธ์ค่ะ •
กองเภสัชกรรม สำนักนอามัย เปิดรับสมัครงาน
บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยงานทั่วไป
- วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย
- เพศชาย
- อายุไม่เกิน 55 ปี
- อัตราค่าตอบแทนวันละ 375฿/วัน
- ทำงานวันราชการ จันทร์-ศุกร์ 7.30 - 15.30 น.
https://forms.gle/U1UJbunT8rLUHBqf8
........................................................................................................
* ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 18 กรกฏาคม 2564 *
สัมภาษณ์ วันจันทร์ 19 กรกฏาคม 2564
http://www.bangkok.go.th/pharmaceutical/?f=1

กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำเดือน กรกฏาคม 2564
02/07/2021

ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำเดือน กรกฏาคม 2564

***** ประชาสัมพันธ์ค่ะ *********กองเภสัชกรรม สำนักนอามัย เปิดรับสมัครงาน...................................................
29/06/2021
กองเภสัชกรรม

***** ประชาสัมพันธ์ค่ะ *********
กองเภสัชกรรม สำนักนอามัย เปิดรับสมัครงาน
...................................................................................................
บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง เภสัชกร
คุณสมบัติ
- จบปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต
- มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
- อายุไม่เกิน 40 ปี
- อัตราค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 250 บาท
- เวลาปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ (ทุกวันทำงานในเวลาราชการ)
https://forms.gle/KjRtXE2QvnuURnXP7 (สมัครออนไลน์)
...................................................................................................................................
บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง เภสัชกร (กลุ่มงานผลิตยา)
คุณสมบัติ
- จบปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต
- มีความอดทน ขยัน
- สามารถสืบค้นข้อมูล แปลเอกสารทางวิชาการเกี่ยวการผลิตยา
วิเคราะห์คุณภาพยาได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
- อัตราค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 250 บาท
- เวลาปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ (ทุกวันทำงานในเวลาราชการ)
https://forms.gle/AosGTYjdyt3kvDkj6 (สมัครออนไลน์)
...................................................................................................................................
ตำแหน่งเภสัชกร ปฏิบัติงาน ณ ห้องยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2
คุณสมบัติ
- จบปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมแล้ว
- อายุไม่เกิน 65 ปี
- ทำงาน วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-12.00 น. (ทุกวันทำงานในเวลาราชการ)
- ปฏิบัติงาน ณ ห้องยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2
https://forms.gle/bczHphZH8LqZy4gf8 (สมัครออนไลน์)
...................................................................................................................................
บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานช่วยงานทั่วไป (ปวส.)
คุณสมบัติ
- มีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- เพศชาย
- อายุไม่เกิน 40 ปี
- อัตราค่าตอบแทนวันละ 620฿/วัน
- ทำงานวันราชการ จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00 น. (ทุกวันทำงานในเวลาราชการ)
https://forms.gle/hN16eV7625dRp6tc9 (สมัครออนไลน์)
...................................................................................................................................

* ตั้งแต่บัดนี้ - 10 กรกฏาคม 2564*
สัมภาษณ์ 12 กรกฏาคม 2564
........................................................................................................
http://www.bangkok.go.th/pharmaceutical/?f=1

กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

(ใหม่) ประชาสัมพันธ์ค่ะกองเภสัชกรรม สำนักนอามัย เปิดรับสมัครงาน............................................................
14/06/2021
(ใหม่) ตำแหน่งเภสัชกร

(ใหม่) ประชาสัมพันธ์ค่ะ
กองเภสัชกรรม สำนักนอามัย เปิดรับสมัครงาน
...................................................................................................
บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง เภสัชกร
- จบปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต
- มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
- อายุไม่เกิน 40 ปี
- อัตราค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 250 บาท
- เวลาปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ (วันทำงานในเวลาราชการ)
https://forms.gle/KjRtXE2QvnuURnXP7 (สมัครออนไลน์)
.......................................................................................................
ตำแหน่งเภสัชกร ปฏิบัติงาน ณ ห้องยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2
- จบปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมแล้ว
- อายุไม่เกิน 65 ปี
- ทำงาน วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-12.00 น.
- ปฏิบัติงาน ณ ห้องยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2
https://forms.gle/bczHphZH8LqZy4gf8 (สมัครออนไลน์)
...........................................................................................................
บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานช่วยงานทั่วไป (ปวส.)
- มีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- เพศชาย
- อายุไม่เกิน 40 ปี
- อัตราค่าตอบแทนวันละ 620฿/วัน
- ทำงานวันราชการ จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00 น.
https://forms.gle/hN16eV7625dRp6tc9 (สมัครออนไลน์)
........................................................................................................
บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยงานทั่วไป
- วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย
- เพศชาย
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- อัตราค่าตอบแทนวันละ 375฿/วัน
- ทำงานวันราชการ จันทร์-ศุกร์ 7.30 - 15.30 น.
https://forms.gle/U1UJbunT8rLUHBqf8
........................................................................................................
* ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *
** เวลานัดสัมภาษณ์ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. **
http://www.bangkok.go.th/pharmaceutical/?f=1

**กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ** กรุณาระบุข้อมูลให้ครบถ้วน และเตรียมเอกสารดังนี้มาในวันสัมภาษณ์ 1. บัตรประชาช....

(11 มิ.ย. 64) กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย ได้รับเกียรติ ต้อนรับ นายภุชพงศ์ สัญญโชติ หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาวและ ...
11/06/2021

(11 มิ.ย. 64) กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย ได้รับเกียรติ ต้อนรับ นายภุชพงศ์ สัญญโชติ หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาวและ นายพัทธนันท์ ชูดวง หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมรถและเจ้าหน้าที่ ในการเยี่ยมสำรวจตรวจสอบระบบความปลอดภัยของอาคารกองเภสัชกรรม ระบบหัวจ่ายน้ำและ อุปกรณ์แจ้งเตือน เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุ

ฟ้าทะลายโจรกับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
19/05/2021

ฟ้าทะลายโจรกับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ฟ้าทะลายโจรกับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

(4 พ.ค. 2564) กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย ขอขอบคุณ พนักงานฝ่ายรักษาความสะอาด สำนักงานเขตหลักสี่ ที่ร่วมปฏิบัติงานเก็บกวาดขย...
06/05/2021

(4 พ.ค. 2564) กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย ขอขอบคุณ พนักงานฝ่ายรักษาความสะอาด สำนักงานเขตหลักสี่ ที่ร่วมปฏิบัติงานเก็บกวาดขยะ กิ่งไม้ ต้นไม้ จากการปรับ ภูมิทัศน์บริเวณรอบพื้นที่ กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย หลักสี่ กทม. เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย

ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
06/05/2021

ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
05/05/2021

ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

(29 เม.ย.64) กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร นำโดย เภสัชกรหญิง บุญญวรรณ เต็งตระกูล ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม และเจ้...
29/04/2021

(29 เม.ย.64) กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร นำโดย เภสัชกรหญิง บุญญวรรณ เต็งตระกูล ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม และเจ้าหน้าที่ ได้มอบแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ ตัวแทนชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย โดยมี ร.อ.เกษม เครือแดง ประธานชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย พร้อมทั้งตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของประชาชนในชุมชน

ประชาสัมพันธ์ค่ะกองเภสัชกรรม สำนักนอามัย เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง 1. บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง เภสัชกร http...
27/04/2021
ตำแหน่งเภสัชกร ปฏิบัติงาน ณ ห้องยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ประชาสัมพันธ์ค่ะ
กองเภสัชกรรม สำนักนอามัย เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง

1. บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง เภสัชกร
https://forms.gle/GJFfitTooZBdBNez7 (ปิดรับสมัครแล้ว)

2. ตำแหน่ง เภสัชกร ปฏิบัติงาน ณ ห้องยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2
https://forms.gle/4EriRSXdxUFGExMcA (สมัครออนไลน์)

3. ตำแหน่ง พนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข
https://forms.gle/YgC2wzqxAfixTR9W9 (ปิดรับสมัครแล้ว)

4. ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานช่วยงานทั่วไป (ปวส.)
https://forms.gle/EvH2zeJ9baxp37BX7 (สมัครออนไลน์)

ติดตามวันสัมภาษณ์ได้ที่ เว็บไซต์กองเภสัชกรรม
(หลังจากปิดรับสมัครจะประกาศวันสัมภาษณ์)
http://www.bangkok.go.th/pharmaceutical/index

กองเภสัชกรรม 320 หมู่ 6 ถ.ประชาชื่น ซอยเคหะชุมชนท่าทราย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 02-580-8782 02-580-7461 02-580-5172
(ในวันและเวลาราชการ)

กรุณาระบุข้อมูลให้ครบถ้วน และเตรียมเอกสารดังนี้มาในวันสัมภาษณ์ 1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 2. สำเนาทะ.....

ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำเดือน เมษายน 2564
08/04/2021

ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำเดือน เมษายน 2564

กองเภสัชกรรม โดย เภสัชกรหญิงบุญญวรรณ เต็งตระกูล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์...
08/04/2021

กองเภสัชกรรม โดย เภสัชกรหญิงบุญญวรรณ เต็งตระกูล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานเภสัชกรรม โดยมี เภสัชกรหญิงสุชาดา ธนภัทร์กวิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรศุภทัต ชุมนุมวัฒน์ เภสัชกรหญิงอัญชลี อารยชัยชาญ เภสัชกรทศพล เลิศวัฒนชัย และเภสัชกรประดิษฐ์ งามศิริผล เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เภสัชกร สังกัดสำนักอนามัย ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

กองเภสัชกรรม โดย เภสัชกรหญิงบุญญวรรณ เต็งตระกูล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จ...
08/04/2021

กองเภสัชกรรม โดย เภสัชกรหญิงบุญญวรรณ เต็งตระกูล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานเภสัชกรรม โดยมี นายแพทย์ชำนาญ ชอบธรรมสกุล และเภสัชกรหญิงสุชาดา ธนภัทร์กวิน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เภสัชกร สังกัดสำนักอนามัย ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

320 หมู่6 ซ.ชุมชนเคหะท่าทราย แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 580 8782

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด