Clicky

สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักง

สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักง สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยกา

เปิดเหมือนปกติ

31/03/2022

🎉 129 ปี องค์กรอัยการ 🎉
พบกับ นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อัยการสูงสุด ร่วมพูดคุยประเด็นการขับเคลื่อนองค์กรอัยการเพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ในรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ

📌 วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565
📌 เวลา 13.00 - 13.40 น.
📌 ทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30
หรือ Facebook Live บ่ายนี้มีคำตอบ

รับชมย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/f-1ok0qB2j8
#สำนักงานอัยการสูงสุด #ที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน #บ่ายนี้มีคำตอบ

31/03/2022

กำหนดการนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) 129 ปี องค์กรอัยการ ที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565

เว็บไซต์ https://www.129th-anniversary-oagth.com

#สำนักงานอัยการสูงสุด #ที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน

Photos from สำนักงานอัยการสูงสุด OAGTH's post
08/03/2022

Photos from สำนักงานอัยการสูงสุด OAGTH's post

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายปริญเดช ศิริพานิช อธิบดีอัยการภาค 4 เป็นประธานเปิดโครงการบทบาทของพนักงานอัย...
05/03/2022

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายปริญเดช ศิริพานิช อธิบดีอัยการภาค 4 เป็นประธานเปิดโครงการบทบาทของพนักงานอัยการในการดำเนินคดีค้ามนุษย์ : การประสานงานระหว่างพนักงานอัยการและพนักงานสอบสวนและความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมผู้เสียหายสำหรับการพิจารณาคดีค้ามนุษย์ในชั้นศาล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการอาเซียน - ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (ASEAN - Australia Counter Trafficking)
สืบเนื่องจากรายงานการค้ามนุษย์ประจำปี พ.ศ. 2564 (TIP Report 2021) ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของประเทศไทยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ ที่สำคัญคือการประสานความร่วมมือระหว่างพนักงานอัยการกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เสียหายในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความบอบช้ำทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้เสียหาย อีกทั้งเพื่อทำให้ผู้เสียหายมีความพร้อมและเต็มใจให้การเป็นพยาน และรู้สึกมีส่วนร่วมในการแสวงหาความยุติธรรมให้กับตนเอง สำนักงานคดีค้ามนุษย์สำนักงานอัยการสูงสุด จึงได้กำหนดจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานอัยการ
ได้ตระหนักถึงบทบาทในการดำเนินคดีค้ามนุษย์โดยใช้วิธีการยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง และเพื่อเป็นเวทีให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายได้แลกเปลี่ยนและหารือแนวทางในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงองค์กรนอกภาครัฐ (NGOs) เพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานตามคู่มือพนักงานอัยการว่าด้วยการดำเนินคดีค้ามนุษย์ พ.ศ.2559 รวมทั้งทราบถึงบทบาทและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การเตรียมความพร้อม ผู้เสียหายเพื่อให้การเป็นพยานในชั้นศาลเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่ทำให้ผู้เสียหายเกิดความรู้สึกเหมือนตกเป็นผู้ถูกกระทำซ้ำเมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย พนักงานอัยการซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานคดีค้ามนุษย์ในภาค 4 พนักงานอัยการในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ในภาค 4 อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน และสถานคุ้มครองของรัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้น 105 คน

สำนักงานคดีค้ามนุษย์ จัดสัมมนาโครงการบทบาทของพนักงานอัยการในการดำเนินคดีค้ามนุษย์ : การประสานงานระหว่างพนักงานอัยการและพ...
01/03/2022

สำนักงานคดีค้ามนุษย์ จัดสัมมนาโครงการบทบาทของพนักงานอัยการในการดำเนินคดีค้ามนุษย์ : การประสานงานระหว่างพนักงานอัยการและพนักงานสอบสวนและความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมผู้เสียหายสำหรับการพิจารณาคดีค้ามนุษย์ในชั้นศาล
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายประวิทย์ ร้อยแก้ว รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการบทบาทของพนักงานอัยการในการดำเนินคดีค้ามนุษย์ : การประสานงานระหว่างพนักงานอัยการและพนักงานสอบสวนและความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมผู้เสียหายสำหรับการพิจารณาคดีค้ามนุษย์ในชั้นศาล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรม ทอแสง เฮอริเทจ โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการอาเซียน - ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (ASEAN - Australia Counter Trafficking) การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นสืบเนื่องจากรายงานการค้ามนุษย์ประจำปี พ.ศ. 2564 (TIP Report 2021) ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกามีข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของประเทศไทยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการที่สำคัญ คือ การประสานความร่วมมือระหว่างพนักงานอัยการกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เสียหายในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความบอบช้ำทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้เสียหาย อีกทั้งเพื่อทำให้ผู้เสียหายมีความพร้อมและเต็มใจให้การเป็นพยานและรู้สึกมีส่วนร่วมในการแสวงหาความยุติธรรมให้กับตนเอง
สำนักงานคดีค้ามนุษย์จึงได้กำหนดจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานอัยการได้ตระหนักถึงบทบาทในการดำเนินคดีค้ามนุษย์โดยใช้วิธีการยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง และเพื่อเป็นเวทีให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายได้แลกเปลี่ยน และหารือแนวทางในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงองค์กรนอกภาครัฐ (NGOs) เพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานตามคู่มือพนักงานอัยการว่าด้วยการดำเนินคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 รวมทั้งทราบถึงบทบาทและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานต่าง 1 เพื่อให้การเตรียมความพร้อมผู้เสียหายเพื่อให้การพยานในชั้นศาลเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่ทำให้ผู้เสียหายเกิดความรู้สึกเหมือนตกเป็นผู้ถูกกระทำซ้ำเมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย พนักงานอัยการซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานคดีค้ามนุษย์ในภาค 3 และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้าน การค้ามนุษย์ในภาค 3 รวมจำนวน 50 คน

สำนักงานคดีค้ามนุษย์ ร่วมกับมูลนิธิไอเจเอ็ม จัดประชุมโต๊ะกลมระหว่างพนักงานอัยการสำนักงานคดีค้ามนุษย์ และผู้พิพากษา ในวัน...
21/01/2022

สำนักงานคดีค้ามนุษย์ ร่วมกับมูลนิธิไอเจเอ็ม จัดประชุมโต๊ะกลมระหว่างพนักงานอัยการสำนักงานคดีค้ามนุษย์ และผู้พิพากษา ในวันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ลิมอน วิลล่า เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย คณะผู้พิพากษาศาลอาญา ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา (แผนกคดีค้ามนุษย์) และพนักงานอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการดำเนินคดีค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการบังคับใช้แรงงาน และเพื่อความร่วมมือในการดำเนินคดีค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกั...
21/01/2022

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับมูลนิธิไอเจเอ็ม จัดการประชุมหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการบังคับใช้แรงงาน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการดำเนินคดีค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการบังคับใช้แรงงาน เพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินคดีค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการบังคับใช้แรงงาน อันเป็นการทำงานเชิงรุกในการดำเนินคดีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยเวทีการประชุมหารือในวันนี้ ผู้บริหารของจำนวน 9 หน่วยงานที่เข้าประชุมได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์มุ่งมั่นที่จะร่วมมือและประสานการทำงาน ซึ่งประกอบด้วย นายณัฐพงศ์ สุวรรณพาณิชย์ อธิบดีสำนักงานคดีค้ามนุษย์, พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พ.ต.ท.สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ, นายรัชพล มณีเหล็ก ผอ.กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, นายสุพิศาล แพลือ ผอ.กลุ่มคดีอาญา กระทรวงแรงงาน, นายสิรภพ นิยมเดช หัวหน้ากลุ่มงานคดีอาญา กรมการปกครอง, นาวาเอกชัยวุฒิ เอี่ยมสมัย หัวหน้ากลุ่มสอบสวนกลาง (ศรชล.),หน่วยงานภาคเอกชนประกอบด้วย นายแอนดรูว์ วสุวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร มูลนิธิไอเจเอ็ม, นางสาววาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก, นางสาวศิริวรรณ ว่องเกียรติไพศาล ผู้อำนวยการ สำนักงานกฎหมาย เอสอาร์ (SR Law), นายสมพงค์ สระแก้ว ผู้อำนวยการ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN), นางอภิญญา ทาจิตต์ รองผู้อำนวยการ Stella Maris Thailand สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย (แผนกผู้เดินทางทางทะเล) และนางสาวกาญจนา อัครชาติ ผู้จัดการคดี มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา โดยสำนักงานคดีค้ามนุษย์จะได้นำเจตนารมณ์และผลการประชุมหารือที่ได้ในครั้งนี้ไปประชุมโต๊ะกลมระหว่างพนักงานอัยการและผู้พิพากษาในการหาแนวทางแก้ไขการดำเนินคดีค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน รวมทั้งรายงานไว้ในความก้าวหน้าสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี 2021 ต่อไปด้วย

If you need help or witness any human trafficking case, please report the case to the Coordination Center for Traffickin...
29/12/2021
"Human trafficking prosecutorsareand protect the victim's rights."

If you need help or witness any human trafficking case, please report the case to the Coordination Center for Trafficking Victims (CCTV) and other agencies responsible for victim's rights protection in human trafficking cases.
https://youtu.be/k7DIMVlMfxs

If you need help or witness any human trafficking case, please report the case to the Coordination Center for Trafficking Victims (CCTV) and other agencies r...

Photos from สำนักงานอัยการสูงสุด OAGTH's post
14/12/2021

Photos from สำนักงานอัยการสูงสุด OAGTH's post

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายประวิทย์ ร้อยแก้ว รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด เป...
03/12/2021

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายประวิทย์ ร้อยแก้ว รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงานอัยการและองค์กรภาคเอกชนในการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ ณ ห้องอินฟินิตี้ (Infinity) ชั้น 1 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการประสานงาน การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ และประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ วิธีการ และช่องทางการติดต่อศูนย์ประสานงานระหว่างพนักงานอัยการ ผู้เสียหาย และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ทำงานในการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ (ศปอคม.) (Coordination Center for Trafficking Victims (CCTV) ในสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายยุทธศาสตร์และฐานข้อมูลคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย พนักงานอัยการสำนักงานคดีค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี, สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดปทุมธานี และองค์กรภาคเอกชน ประกอบด้วย มูลนิธิไอเจเอ็ม ประเทศไทย (IJM), มูลนิธิ Operation Underground Railroad (O.U.R), โครงการฮัก ภายใต้มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว (Hug Project), มูลนิธิเอ-ทเวนตี้วัน (A21), สำนักงานกฎหมาย เอส อาร์ (SR Law), มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN), โครงการอาเซียน – ออสเตรเลียเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (ASEAN-ACT), มูลนิธิพิทักษ์สตรี (AAT) สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย (แผนกผู้เดินทางทางทะเล) องค์กรสาธารณประโยชน์สปริง, องค์การช่วยเหลือเด็กประจำประเทศไทย และมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา

สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับโครงการอาเชียน-ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (ASEAN-Australia Cou...
19/11/2021

สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับโครงการอาเชียน-ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (ASEAN-Australia Counter Trafficking) จัดอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรในสำนักงานคดีค้ามนุษย์ในการดำเนินคดีค้ามนุษย์ในรูปแบบการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การบังคับใช้แรงงาน และถอดบทเรียนการบริหารจัดการคดีเพื่อปรับปรุง ตรวจสอบ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยนายณัฏฐพงศ์ สุวรรณพาณิชย์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิด ณ โรงแรมดุสิต ดีทู หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2564
ตามรายงานการค้ามนุษย์ประจำปี พ.ศ. 2564 (TIP Report 2021) และจัดอันดับประเทศไทยให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 บัญชีรายชื่อประเทศที่ต้องจับตามอง (Tier 2 Watch List) ซึ่งเป็นการลดอันดับการจัดกลุ่มของประเทศไทยจากอันดับ Tier 2 ปกติ ลงมา โดยข้อเสนอแนะในรายงานได้มุ่งเน้นให้ประเทศไทยมีแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์การทำงานคดีค้ามนุษย์อย่างเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด จึงได้ร่วมกับโครงการอาเชียน-ออสเตรเลียเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (ASEAN-Australia Counter Trafficking) จัดโครงการอบรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพพนักงานอัยการ เจ้าพนักงานคดี และนิติกร ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในด้านการตีความตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 6 และมาตรา 6/1 รวมถึงการถอดบทเรียนการบริหารจัดการคดีเพื่อปรับปรุง ตรวจสอบ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่
ในด้านการลงสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ การติดตามความเคลื่อนไหวของสำนวน และการสนับสนุนภารกิจของพนักงานอัยการ รวมทั้งข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานด้วย

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. พล.ต.อ. รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก...
19/10/2021

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. พล.ต.อ. รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และปราบปรามการค้ามนุษย์ (ศพดส.ตร.) เข้าพบนายณัฏฐพงศ์ สุวรรณพาณิชย์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ นายประวิทย์ ร้อยแก้ว รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ และผู้บริหารสำนักงานคดีค้ามนุษย์ เพื่อประสานความร่วมมือด้านการดำเนินคดีค้ามนุษย์ ทั้งนี้ของผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานเห็นพ้องร่วมกันในหลักการที่จะต้องมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินคดีค้ามนุษย์ทั้งจากสำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกันทำงานเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่พนักงานสอบสวนในคดีที่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อน หรือเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ในวาระเดียวกันนี้ ผู้บริหารสำนักงานคดีค้ามนุษย์ ได้แสดงความยินดีกับ พล.ต.อ. รอย อิงคไพโรจน์ ในการเข้าดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ด้วย

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ นำโดย นายณัฏฐพงศ์  สุวรรณพาณิชย์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ พร้อมด้วย นายวิศิ...
19/10/2021

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ นำโดย นายณัฏฐพงศ์ สุวรรณพาณิชย์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ชัชวาลวงศ์ นายประวิทย์ ร้อยแก้ว รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ ข้าราชการฝ่ายอัยการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ ได้เข้าพบและแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งของท่านสิงห์ชัย ทนินซ้อน อัยการสูงสุด ท่านอานันท์ ธีระชิต รองอัยการสูงสุด และท่านเชาวลิต วงศานรเศรษฐ์ ผู้ตรวจการอัยการ

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานคดีค้ามนุษย์ ได้จัดประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานภายในสำนักงานคดีค้ามนุมษย์ และการ...
19/10/2021

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานคดีค้ามนุษย์ ได้จัดประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานภายในสำนักงานคดีค้ามนุมษย์ และการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๗๐๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ โดยอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานภายในสำนักงานคดีค้ามนุษย์ และได้อ่านประกาศเจตนารมณ์ การปฏิบัติราชการตามกรอบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรภายในสำนักงานคดีค้ามนุษย์ได้นำหลักการและแนวคิดตามประกาศเจตนารมณ์ไปยึดถือในการปฏิบัติราชการอย่างเคร่งครัดต่อไป ทั้งนี้สำหรับตัวชี้วัดที่สำนักงานคดีค้ามนุษย์ต้องรับผิดชอบมีทั้งสิ้น ๒ มิติ ๓ ตัวชี้วัด คือ
มิติที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ร้อยละของคดีอาญาที่พนักงานอัยการสามารถพิจารณาและมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดภายใน ๓๐ วัน นับจากวันรับสำนวนจากพนักงานสอบสวน
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑๐ ร้อยละของหน่วยงานที่นำเข้าข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุดที่สามารถนำแนวทางการาพัฒนาองค์กรไปบริหารได้ครบถ้วนตามประเด็นที่กำหนด
อธิบดีอัยการ และผู้อำนวยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ ได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้บุคลากรในสำนักงานคดีค้ามนุษย์รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.สุรเชษฐ์  หักพาลผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ   ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด...
19/10/2021

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และปราบปรามการค้ามนุษย์ (ศพดส.ตร.)
เข้าพบนายณัฏฐพงศ์ สุวรรณพาณิชย์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ นายประวิทย์ ร้อยแก้ว รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์
เพื่อประสานความร่วมมือด้านการดำเนินคดีค้ามนุษย์ โดยได้มีการหารือ
ถึงแนวทางในการประสานความร่วมมือในการทำงานในคดีค้ามนุษย์
ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ด้วยการขอให้พนักงานอัยการเข้าไปให้คำปรึกษา
วางแนวทางในการรวบรวมพยานหลักฐานตั้งแต่เริ่มต้นคดี ทั้งนี้ เพื่อให้
การสอบสวนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังได้หารือถึงแนวทาง
ในการดำเนินคดีกับเครือข่ายผู้กระทำความผิดที่อยู่ในต่างประเทศอีกด้วย

นางจตุพร แสงหิรัญ รองอธิบดีอัยการของสำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด จะมาเล่าให้เราฟังว่า เหตุใดการเน้นย้ำและเฉ...
08/03/2021
Thailand DDG

นางจตุพร แสงหิรัญ รองอธิบดีอัยการของสำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด จะมาเล่าให้เราฟังว่า เหตุใดการเน้นย้ำและเฉลิมฉลองความเป็นผู้นำหญิงในบทบาทการต่อต้านการค้ามนุษย์จึงมีความสำคัญ https://youtu.be/R8zcDKpasSk

InternationalWomensDay♀

วันสตรีสากล 2564

โครงการอาเซียน - ออสเตรเลียเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ และ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด ขอร่วมเฉลิมฉลองวันสตรี...
08/03/2021

โครงการอาเซียน - ออสเตรเลียเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ และ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด ขอร่วมเฉลิมฉลองวันสตรีสากลในธีม ผู้หญิงในความเป็นผู้นำ: มุ่งสู่อนาคตที่เท่าเทียมในโลกแห่งโควิด – 19

นางจตุพร แสงหิรัญ รองอธิบดีอัยการของสำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด จะมาเล่าให้เราฟังว่า เหตุใดการเน้นย้ำและเฉลิมฉลองความเป็นผู้นำหญิงในบทบาทการต่อต้านการค้ามนุษย์จึงมีความสำคัญ

รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ปี 2563 (ประกาศเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563) ประเทศไทย ยังคงอยู่ที่ Tier2 ต่อเนื่องเป็นปีที่...
26/06/2020

รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ปี 2563 (ประกาศเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563) ประเทศไทย ยังคงอยู่ที่ Tier2 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
.
ข้อมูล : กองต่อต้านการค้ามนุษย์
ขอบคุณภาพข่าวจาก : Mthai

โครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐานการดำเนินคดีค้ามนุษย์ ให้กับอัยการจังหวัดผู้ช่วย วันที่ 16 มีนาคม 63 ณ โรงแรม ที เค พาเลซ
16/03/2020

โครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐานการดำเนินคดีค้ามนุษย์ ให้กับอัยการจังหวัดผู้ช่วย วันที่ 16 มีนาคม 63 ณ โรงแรม ที เค พาเลซ

โครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐานการดำเนินคดีค้ามนุษย์ ให้กับอัยการจังหวัดผู้ช่วย วันที่ 16 มีนาคม 63 ณ โรงแรม ที เค พาเลซ
12/03/2020

โครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐานการดำเนินคดีค้ามนุษย์ ให้กับอัยการจังหวัดผู้ช่วย วันที่ 16 มีนาคม 63 ณ โรงแรม ที เค พาเลซ

สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับมูลนิธิ Operation Underground Railroad - OUR จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศั...
17/01/2020
www.caht.ago.go.th

สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับมูลนิธิ Operation Underground Railroad - OUR จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการสืบสวนออนไลน์ให้กับพนักงานอัยการ ณ ห้องประชุม 501 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีพนักงานอัยการสำนักงานคดีค้ามนุษย์ 1 - 3 สำนักงานการสอบสวน สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร เข้าร่วมอบรม โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการสืบสวน IP Address/ MAC Address / File Hashing/ การสืบค้น GPS จากข้อมูลพยานหลักฐานดิจิทัล / การขอพยานหลักฐานดิจิทัลจากผู้ให้บริการ ISP ฯลฯ ซึ่งนับเป็นประโยชน์อย่างมากกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการในยุคดิจิทัล https://bit.ly/372Ediy

สวัดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขออำนาจแห่งคุณงามความดี ส่งเสริม รักษา ให้ทุกท่านสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ตลอดปี ตลอดไป 🎊🎊🎊.#สำนักงานค...
31/12/2019

สวัดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขออำนาจแห่งคุณงามความดี ส่งเสริม รักษา ให้ทุกท่านสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ตลอดปี ตลอดไป 🎊🎊🎊
.
#สำนักงานคดีค้ามนุษย์ #สำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานคดีค้ามนุษย์ ประสงค์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม >>https://bit.l...
28/11/2019
www.caht.ago.go.th

สำนักงานคดีค้ามนุษย์ ประสงค์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม >>https://bit.ly/33qehLb

23/07/2019

- ขับรถยนต์ของทางราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคดีค้ามนุษย์
- หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์
- สิทธิประโยชน์ตามระเบียบของทางราชการ
- คุณสมบัติปรากฏตามเอกสารแนบ

📢#โครงการดีๆสำนักงานคดีค้ามนุษย์​ สำนักงานอัยการสูงสุด​ ร่วมกับ True Corporations สำนักงานตำรวจแห่งชาติ​  วปอ.57 HUG Pro...
13/07/2019

📢#โครงการดีๆ

สำนักงานคดีค้ามนุษย์​ สำนักงานอัยการสูงสุด​ ร่วมกับ True Corporations สำนักงานตำรวจแห่งชาติ​ วปอ.57 HUG Project และ A21 🎉

🎬Stop Sexual Exploitation
'หยุดแสวงหาประโยชน์ทางเพศบนออนไลน์'

กับโครงการ True Young Producer Award 2019
🎉การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15 งานประกวดสำหรับ
นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะ ทุกชั้นปี

รางวัลทัศนศึกษาดูงานกับเอเจนซี่ระดับโลก
Isobar ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทุนการศึกษา
และรางวัลรวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท !!!

เปิดรับสตอรี่บอร์ดตั้งเเต่วันที่ 1 กรกฎาคมถึง
30 กันยายน 2562

👉🏻ดาวน์โหลดใบสมัครเเละครีเอทีฟบรีฟได้ที่
http://www.trueplookpanya.com/new/csa/

📞เพิ่มเติมโทร. 0-2858-6279, 089-1396064

ที่อยู่

ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร A
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621422031

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไอ้พวกค้ามนุษย์หรือขายลูกหลานกินมันควรโดนจับประหารชีวิตพวกมันให้สิ้นชากอย่าให้มันรอนนวลยืนยัดอยู่ในสังคมต้องเอามันให้ตายโห่งตายห่าสาบสูญไปให้หมดโลกสักที
มีไว้ทำไมคับสำนักงานคดีค้ามนุษย์นะ...นี้เด็กยังไม่ครบ18หรือ20ปีเลยคับประเทศไทยหากินกันแบบนี้ติคับ😑😒😏😨😨😨😧🥺😤😡😠🤬
หวัด
สิ่งที่ผมทำ สิ่งที่ผมบอก พิมพ์
เขียน ข้อความ ซำ้ๆ คนทุกคนเกิดมาร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นคนดีทุกคน ทั้งชีวิตทุกคนไม่ทำร้ายตัวเอง ไม่ทำร้ายผู้อื่น ความคิดพฤติกรรมการกระทำ ทุกคนทำแบบนี้ได้ทั้งชีวิตทุกคนมีความสงบสุข ทุกพื้นที่ทุกประเทศมีความสงบสุขตลอดไปทุกชาติไป ผมได้ข่าว เพื่อนก้องเสียชีวิต ด้วย อาวุธปืน ตำรวจกำลังตรวจสอบ สาเหตุ การตาย ถ้ายังไม่รู้ความจริง
อย่าพึ่งสรุป ตรวจสอบความจริงด้วย ขอบคุณครับ 🙏
บ้านเลขที่16หมู่1บ้านทุ่งขนวนตำบลสวนกล้วยอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษขายลูกทั้ง3คนไห้เครื่อค่ายค้ามนุษ
มีปัญหาอยากให้ช่วยค่ะพอดีลูกสาวโดนคนเอารูปไปใช้เป็นโปรฟายโพรสขายบริการ
ขอให้ทุกคน ทุกท่าน ทุกพรรคการเมือง ผู้ชุมนุม หรือ ไม่ชุมนุม ทุกฝ่าย ใช้วาจาสุภาพ พูดจาสุภาพเรียบร้อย เขียนคำสุภาพเรียบร้อย เพื่อ ความเข้าใจกัน เรื่อง ทุกเรื่อง เป็นเรื่อง ของทุกคน ทุกประเทศ ทุกชีวิต เราทุกคน ทุกท่าน เกิดมาเพื่อ ช่วยกันทำงาน พัฒนาประเทศ พัฒนาต่างประเทศ ไม่ได้เกิดมา เพื่อสู้รบ ทำสงคราม สร้างความวุ่นวาย กับใคร เราไม่ได้ลบประวัติศาสตร์ ไม่ได้ลบชาติกำเนิด ทุกชีวิต ทุกสรรพสิ่ง เกิดมา เพื่อ พึ่งพา อาศัย ซึ่งกันและกัน ช่วยกันทำงาน การแก้ไข กฎหมายรัฐธรรมนูญ ถึงแก้ไข หรือ ไม่แก้ไข ความสำคัญ อยู่ที่ทุกคน ทุกท่าน ทุกอาชีพ ทุกตำแหน่ง ทุกพรรคการเมือง ทุกฝ่าย ประชาชน ทุกคน สถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ รัฐบาล ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ผู้ก่อการร้าย โจร ชาติ ศาสนา องค์กร อื่นๆ ทุกคนทุกอาชีพ ไม่ทำร้ายตัวเอง ไม่ทำร้ายผู้อื่น เราทุกคนเกิดมา เพื่อช่วยกันทำงาน พัฒนาประเทศ 🇹🇭 พัฒนาต่างประเทศ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน พรรคการเมือง ประชาชน ถึงเวลาออกไปเลือกตั้ง ก็ออกไปเลือกตั้งใครเป็นรัฐบาลหรือไม่ได้เป็นรัฐบาล ประชาชน พรรคการเมือง ทุกฝ่าย มีหน้าที่ช่วยกันทำงานพัฒนาประเทศ ใครไม่มีเงินไม่มีรายได้ใช้จ่ายให้ไปทำงานโรงงานผลิตเงินผลิตธนบัตรถูกกฎหมายทุกแห่ง รวยทุกคน รวยทุกประเทศ www.bot.or.th www.worldbank.com ขอบคุณครับ🇹🇭🌏🙏
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงย สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุต Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และปร กองสัญชาติและนิติกรณ์ Legalization Div ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพ Administrative Court of Thailand สำนักงานศาลปกครอง ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภ DSI News HR CGC CK.Consult & Service - Thai Visa Expert 24 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชา สำนักงานคณะกรรมการการเลือก