สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักง

สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักง สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด

เปิดเหมือนปกติ

สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับโครงการอาเชียน-ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (ASEAN-Australia Cou...
19/11/2021

สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับโครงการอาเชียน-ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (ASEAN-Australia Counter Trafficking) จัดอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรในสำนักงานคดีค้ามนุษย์ในการดำเนินคดีค้ามนุษย์ในรูปแบบการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การบังคับใช้แรงงาน และถอดบทเรียนการบริหารจัดการคดีเพื่อปรับปรุง ตรวจสอบ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยนายณัฏฐพงศ์ สุวรรณพาณิชย์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิด ณ โรงแรมดุสิต ดีทู หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2564
ตามรายงานการค้ามนุษย์ประจำปี พ.ศ. 2564 (TIP Report 2021) และจัดอันดับประเทศไทยให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 บัญชีรายชื่อประเทศที่ต้องจับตามอง (Tier 2 Watch List) ซึ่งเป็นการลดอันดับการจัดกลุ่มของประเทศไทยจากอันดับ Tier 2 ปกติ ลงมา โดยข้อเสนอแนะในรายงานได้มุ่งเน้นให้ประเทศไทยมีแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์การทำงานคดีค้ามนุษย์อย่างเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด จึงได้ร่วมกับโครงการอาเชียน-ออสเตรเลียเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (ASEAN-Australia Counter Trafficking) จัดโครงการอบรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพพนักงานอัยการ เจ้าพนักงานคดี และนิติกร ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในด้านการตีความตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 6 และมาตรา 6/1 รวมถึงการถอดบทเรียนการบริหารจัดการคดีเพื่อปรับปรุง ตรวจสอบ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่
ในด้านการลงสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ การติดตามความเคลื่อนไหวของสำนวน และการสนับสนุนภารกิจของพนักงานอัยการ รวมทั้งข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานด้วย

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. พล.ต.อ. รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก...
19/10/2021

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. พล.ต.อ. รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และปราบปรามการค้ามนุษย์ (ศพดส.ตร.) เข้าพบนายณัฏฐพงศ์ สุวรรณพาณิชย์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ นายประวิทย์ ร้อยแก้ว รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ และผู้บริหารสำนักงานคดีค้ามนุษย์ เพื่อประสานความร่วมมือด้านการดำเนินคดีค้ามนุษย์ ทั้งนี้ของผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานเห็นพ้องร่วมกันในหลักการที่จะต้องมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินคดีค้ามนุษย์ทั้งจากสำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกันทำงานเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่พนักงานสอบสวนในคดีที่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อน หรือเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ในวาระเดียวกันนี้ ผู้บริหารสำนักงานคดีค้ามนุษย์ ได้แสดงความยินดีกับ พล.ต.อ. รอย อิงคไพโรจน์ ในการเข้าดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ด้วย

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ นำโดย นายณัฏฐพงศ์  สุวรรณพาณิชย์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ พร้อมด้วย นายวิศิ...
19/10/2021

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ นำโดย นายณัฏฐพงศ์ สุวรรณพาณิชย์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ชัชวาลวงศ์ นายประวิทย์ ร้อยแก้ว รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ ข้าราชการฝ่ายอัยการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ ได้เข้าพบและแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งของท่านสิงห์ชัย ทนินซ้อน อัยการสูงสุด ท่านอานันท์ ธีระชิต รองอัยการสูงสุด และท่านเชาวลิต วงศานรเศรษฐ์ ผู้ตรวจการอัยการ

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานคดีค้ามนุษย์ ได้จัดประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานภายในสำนักงานคดีค้ามนุมษย์ และการ...
19/10/2021

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานคดีค้ามนุษย์ ได้จัดประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานภายในสำนักงานคดีค้ามนุมษย์ และการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๗๐๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ โดยอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานภายในสำนักงานคดีค้ามนุษย์ และได้อ่านประกาศเจตนารมณ์ การปฏิบัติราชการตามกรอบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรภายในสำนักงานคดีค้ามนุษย์ได้นำหลักการและแนวคิดตามประกาศเจตนารมณ์ไปยึดถือในการปฏิบัติราชการอย่างเคร่งครัดต่อไป ทั้งนี้สำหรับตัวชี้วัดที่สำนักงานคดีค้ามนุษย์ต้องรับผิดชอบมีทั้งสิ้น ๒ มิติ ๓ ตัวชี้วัด คือ
มิติที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ร้อยละของคดีอาญาที่พนักงานอัยการสามารถพิจารณาและมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดภายใน ๓๐ วัน นับจากวันรับสำนวนจากพนักงานสอบสวน
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑๐ ร้อยละของหน่วยงานที่นำเข้าข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุดที่สามารถนำแนวทางการาพัฒนาองค์กรไปบริหารได้ครบถ้วนตามประเด็นที่กำหนด
อธิบดีอัยการ และผู้อำนวยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ ได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้บุคลากรในสำนักงานคดีค้ามนุษย์รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.สุรเชษฐ์  หักพาลผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ   ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด...
19/10/2021

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และปราบปรามการค้ามนุษย์ (ศพดส.ตร.)
เข้าพบนายณัฏฐพงศ์ สุวรรณพาณิชย์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ นายประวิทย์ ร้อยแก้ว รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์
เพื่อประสานความร่วมมือด้านการดำเนินคดีค้ามนุษย์ โดยได้มีการหารือ
ถึงแนวทางในการประสานความร่วมมือในการทำงานในคดีค้ามนุษย์
ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ด้วยการขอให้พนักงานอัยการเข้าไปให้คำปรึกษา
วางแนวทางในการรวบรวมพยานหลักฐานตั้งแต่เริ่มต้นคดี ทั้งนี้ เพื่อให้
การสอบสวนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังได้หารือถึงแนวทาง
ในการดำเนินคดีกับเครือข่ายผู้กระทำความผิดที่อยู่ในต่างประเทศอีกด้วย

นางจตุพร แสงหิรัญ รองอธิบดีอัยการของสำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด จะมาเล่าให้เราฟังว่า เหตุใดการเน้นย้ำและเฉ...
08/03/2021
Thailand DDG

นางจตุพร แสงหิรัญ รองอธิบดีอัยการของสำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด จะมาเล่าให้เราฟังว่า เหตุใดการเน้นย้ำและเฉลิมฉลองความเป็นผู้นำหญิงในบทบาทการต่อต้านการค้ามนุษย์จึงมีความสำคัญ https://youtu.be/R8zcDKpasSk

InternationalWomensDay♀ #IWD2021 #ASEANACT #ChoosetoChallenge #COVID19

วันสตรีสากล 2564

โครงการอาเซียน - ออสเตรเลียเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ และ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด ขอร่วมเฉลิมฉลองวันสตรี...
08/03/2021

โครงการอาเซียน - ออสเตรเลียเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ และ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด ขอร่วมเฉลิมฉลองวันสตรีสากลในธีม ผู้หญิงในความเป็นผู้นำ: มุ่งสู่อนาคตที่เท่าเทียมในโลกแห่งโควิด – 19

นางจตุพร แสงหิรัญ รองอธิบดีอัยการของสำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด จะมาเล่าให้เราฟังว่า เหตุใดการเน้นย้ำและเฉลิมฉลองความเป็นผู้นำหญิงในบทบาทการต่อต้านการค้ามนุษย์จึงมีความสำคัญ

#InternationalWomensDay♀ #IWD2021 #ASEANACT #ChoosetoChallenge #COVID19

รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ปี 2563 (ประกาศเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563) ประเทศไทย ยังคงอยู่ที่ Tier2 ต่อเนื่องเป็นปีที่...
26/06/2020

รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ปี 2563 (ประกาศเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563) ประเทศไทย ยังคงอยู่ที่ Tier2 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
.
ข้อมูล : กองต่อต้านการค้ามนุษย์
ขอบคุณภาพข่าวจาก : Mthai

โครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐานการดำเนินคดีค้ามนุษย์ ให้กับอัยการจังหวัดผู้ช่วย วันที่ 16 มีนาคม 63 ณ โรงแรม ที เค พาเลซ
16/03/2020

โครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐานการดำเนินคดีค้ามนุษย์ ให้กับอัยการจังหวัดผู้ช่วย วันที่ 16 มีนาคม 63 ณ โรงแรม ที เค พาเลซ

โครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐานการดำเนินคดีค้ามนุษย์ ให้กับอัยการจังหวัดผู้ช่วย วันที่ 16 มีนาคม 63 ณ โรงแรม ที เค พาเลซ

โครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐานการดำเนินคดีค้ามนุษย์ ให้กับอัยการจังหวัดผู้ช่วย วันที่ 16 มีนาคม 63 ณ โรงแรม ที เค พาเลซ
12/03/2020

โครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐานการดำเนินคดีค้ามนุษย์ ให้กับอัยการจังหวัดผู้ช่วย วันที่ 16 มีนาคม 63 ณ โรงแรม ที เค พาเลซ

โครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐานการดำเนินคดีค้ามนุษย์ ให้กับอัยการจังหวัดผู้ช่วย วันที่ 16 มีนาคม 63 ณ โรงแรม ที เค พาเลซ

สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับมูลนิธิ Operation Underground Railroad - OUR จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศั...
17/01/2020
www.caht.ago.go.th

สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับมูลนิธิ Operation Underground Railroad - OUR จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการสืบสวนออนไลน์ให้กับพนักงานอัยการ ณ ห้องประชุม 501 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีพนักงานอัยการสำนักงานคดีค้ามนุษย์ 1 - 3 สำนักงานการสอบสวน สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร เข้าร่วมอบรม โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการสืบสวน IP Address/ MAC Address / File Hashing/ การสืบค้น GPS จากข้อมูลพยานหลักฐานดิจิทัล / การขอพยานหลักฐานดิจิทัลจากผู้ให้บริการ ISP ฯลฯ ซึ่งนับเป็นประโยชน์อย่างมากกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการในยุคดิจิทัล https://bit.ly/372Ediy

สวัดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขออำนาจแห่งคุณงามความดี ส่งเสริม รักษา ให้ทุกท่านสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ตลอดปี ตลอดไป 🎊🎊🎊.#สำนักงานค...
31/12/2019

สวัดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขออำนาจแห่งคุณงามความดี ส่งเสริม รักษา ให้ทุกท่านสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ตลอดปี ตลอดไป 🎊🎊🎊
.
#สำนักงานคดีค้ามนุษย์ #สำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานคดีค้ามนุษย์ ประสงค์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม >>https://bit.l...
28/11/2019
www.caht.ago.go.th

สำนักงานคดีค้ามนุษย์ ประสงค์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม >>https://bit.ly/33qehLb

สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด's cover photo
13/10/2019

สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด's cover photo

19/07/2019
ศูนย์สารนิเทศ และประชาสัมพันธ์ สำนักงานอัยการสูงสุด

ศูนย์สารนิเทศ และประชาสัมพันธ์ สำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานอัยการสูงสุดเปิดตัว Mobile Application
ระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชน AGO - Tracking สำนักงานอัยการสูงสุด ที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากฐานข้อมูล สารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูล ติดตามสถานะการดำเนินคดี รวมถึงการนัดหมายของคดีที่มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต
>>ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการใช้งานได้ที่เว็บไซต์ http://www2.ago.go.th/index.php/service/agotracking

📢#โครงการดีๆสำนักงานคดีค้ามนุษย์​ สำนักงานอัยการสูงสุด​ ร่วมกับ True Corporations สำนักงานตำรวจแห่งชาติ​  วปอ.57 HUG Pro...
13/07/2019

📢#โครงการดีๆ

สำนักงานคดีค้ามนุษย์​ สำนักงานอัยการสูงสุด​ ร่วมกับ True Corporations สำนักงานตำรวจแห่งชาติ​ วปอ.57 HUG Project และ A21 🎉

🎬Stop Sexual Exploitation
'หยุดแสวงหาประโยชน์ทางเพศบนออนไลน์'

กับโครงการ True Young Producer Award 2019
🎉การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15 งานประกวดสำหรับ
นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะ ทุกชั้นปี

รางวัลทัศนศึกษาดูงานกับเอเจนซี่ระดับโลก
Isobar ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทุนการศึกษา
และรางวัลรวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท !!!

เปิดรับสตอรี่บอร์ดตั้งเเต่วันที่ 1 กรกฎาคมถึง
30 กันยายน 2562

👉🏻ดาวน์โหลดใบสมัครเเละครีเอทีฟบรีฟได้ที่
http://www.trueplookpanya.com/new/csa/

📞เพิ่มเติมโทร. 0-2858-6279, 089-1396064

สหรัฐฯ จัดอันดับ Tier ปี 2562 "ไทย" คง Tier 2 #ค้ามนุษย์ #Tier #trafficking
21/06/2019
กต.เผย สหรัฐฯ จัด'สถานการณ์ค้ามนุษย์ในไทย' อยู่เทียร์ 2 ตามเดิม

สหรัฐฯ จัดอันดับ Tier ปี 2562 "ไทย" คง Tier 2

#ค้ามนุษย์ #Tier #trafficking

กต.เผย สหรัฐฯจัด 'สถานการณ์ค้ามนุษย์ในไทย' อยู่เทียร์ 2 ตามเดิม วันที่ 20 มิ.ย. นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ โฆษกกระ.....

สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด
23/02/2019

สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด

วานนี้ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย จัดการสัมมนาหัวข้อแนวทางก...
31/10/2018

วานนี้ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย จัดการสัมมนาหัวข้อแนวทางการสืบสวน สอบสวน และการดำเนินคดีกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ในการนี้ ได้รับเกียรติจากท่านอัยการสูงสุด เข็มชัย ชุติวงศ์ เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ ทีมงานขออนุญตนำเนื้อหาสรุปย่อซึ่งจัดทำโดยท่านอัยการวีระชาติ ศรีบุญมา มาแบ่งปันทุกท่านที่มีความสนใจ ดังนี้

"สรุป ปากฐาพิเศษ ท่าน อสส ย่อได้ความว่า
อาชญากรรมข้ามชาติ (อช) มีความเเตกต่างจาก อาชญากรรมทั่วไป ซึ่งเป็น street crime เพราะ อช เป็น ecomomic crime มีความสลับซับซ้อน

อช มีลักษณะ เป็นองค์กรที่มีกิจการ ที่ไม่มีคู่แข่ง และสร้างความร้ายแรงต่อประเทศชาตินั้นๆ

ปัญหาและอุปสรรค ในการปราบปราม อช
1.อช มีความแข็งแกร่ง มีการบังคับบัญชาชัดเจน มีเงินสนับสนุนมากมาย
2.การพิสูจน์พยานหลักฐาน ยังใช้หลัก การพิสูจน์หลักฐานจนสิ้นสงสัย
3.การบังคับโทษ จับได้แต่ลูกน้อง ไม่สามารถจับตัวใหญ่ได้
หรือ เราเรียก องค์กร ติดปีก ข้ามชาติไปทั่วโลก
4.แต่ละประเทศยังยึดติดอำนาจอธิปไตย ทำให้เป็นอุสรรคในการให้ความร่วมมือ ทางแก้ไข จึงต้องทำสนธิสัญญา ร่วมกัน
5.ในกระบวนการยุติธรรมแต่ละประเทศ มีอณาจักรของตัวเอง แน่นอน แต่ละองค์กร ต้องการสร้างระบบ ตรวจสอบถ่วงดุลย์
แต่ในทางลบ กับเป็นอุสรรค ในการประสานงานร่วมกัน

ข้อเสนอแนะ
1.ต้องสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยแต่ละประเทศ ต้องมีผู้ประสานงานกลาง เพียงหน่วยงานเดียว
2.ควรสร้างกติกาข้อกฎหมาย ให้ยอมรับกฎหมายของประเทศนั้นๆ เช่น ไทยจำเป็นต้องให้พยานสามานตน แต่อีก ปท ไม่จำเป็น ดังนั้น ไทยต้องยอมรับในศาล ว่าไม่ต้องสาบาน
3.การประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ มีความสำคัญมาก

สิ่งที่ได้ จาก อัยการสหรัฐ และ FBI ในวันนี้ คือ

1.การขอความร่วมมือในดคีกับสหรัฐ เพื่อหาพยานหลักฐานทางคดีในสหรัฐ สามารถดำเนินการก่อน มี MLAT ได้
2.การบังคับคดีเกี่ยวกับ Cryptocurrency ในสหรัฐ หากทางการสหรัฐ ได้ทำการFrozen ไว้ หากประเทศไทย ต้องการได้เงินบางส่วนคืน สามารถ ทำการร้องขอ เพื่อ Sharing asset ได้ ภายใต้ กม Forfieture Act
3. การดำเนินคดี กับ Dark web ปัจจุบันมีความสำคัญมาก ต้องดำเนินการอย่างรีบด่วน หากพบการกระทำผิด web ที่อยู่ในอเมริกา ทางการไทย ต้องรีบแจ้งทางการสหรัฐโดยเร็ว ทั้งนี้ email ที่ประสานงาน ควรจะเป็น email ที่ออกมาจากหน่วยงาน ไม่ควรใช้ gmail หรือ อื่นๆ
4.ถ้าพบการกระทำผิด ในสหรัฐ เป็นบริษัทเอกชน ทางการไทย สามารถทำหนังสือให้ บ เอกชน keep เอกสารไว้ก่อน แล้ว ค่อยมี MLAT ไปขออย่างเป็นทางการ (ควรจะccให้ทางการสหรัฐ)
5.ทางการสหรัฐ เห็นว่า ประเทศไทยมีความเหมาะสม ที่อัยการควรเข้าร่วมการสอบสวน ตั้งแต่ต้น เพราะอัยการจะเข้าใจว่าพยานหลักฐานใดที่ศาลจะรับฟัง แต่คดีเหล่านี้ ต้องเป็นคดีที่มีความสลับซับซ้อน และมีโทษความผิดสูง และต้องไม่ใช่คดีพวก street crime

สรุป โดย วีระชาติ ศรีบุญมา
อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานสอบสวน (1)"

ในการนี้ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด ขอขอบคุณ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย สำหรับการสนับสนุนต่าง ๆ ที่ทำให้การจัดงานครั้งนี้สำเร็จราบรื่นด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ร่วมมือกันอีกในอนาคต

สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด's cover photo
25/10/2018

สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด's cover photo

วานนี้ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผู้แทนจากโครงการ AAPTIP นำโดยคุณ Ms. Thanaporn Michaud, Country Program Coordinator (CPC), ...
25/10/2018

วานนี้ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผู้แทนจากโครงการ AAPTIP นำโดยคุณ Ms. Thanaporn Michaud, Country Program Coordinator (CPC), Ms. Roisai Wongsuban, Trafficking in Persons Adviser, Ms. Rattawan Saranyanitikul, Country Program Office Assistant and Workshop Coordinator – Thailand (CPOA/WC), และ Mr. Suthep Janumporn, National Monitoring and Evaluation/Information Officer (NME/IO) ได้เข้าพบอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ เพื่อส่งมอบ "คู่มือพนักงานอัยการ ว่าด้วยการดำเนินคดีค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๙" ทั้งฉบับภาษาไทยจำนวน ๑๒๐ เล่ม และภาษาอังกฤษ จำนวน ๘๐ เล่ม โดยสำนักงานคดีค้ามนุษย์ จะได้แจกจ่ายให้ พนักงานอัยการ ผู้ปฏิบัติงานต่อไป

ทั้งนี้ เนื้อหาในคู่มือฉบับดังกล่าว เกิดจากการหารืออย่างใกล้ชิดระหว่างทีมงาน AAPTIP พนักงานอัยการในสำนักงานคดีค้ามนุษย์ และพนักงานอัยการซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานคดีค้ามนุษย์ในสำนักงานอัยการจังหวัด โดยรายละเอียดของคู่มือจะประกอบด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาล และการสนับสนุนการดำเนินงานแบบบูรณาการกับพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์

ในการนี้สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด ขอขอบคุณโครงการ AAPTIP สำหรับการริเริ่มและสนับสนุนโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ที่ผ่านมารวมถึงคู่มือฉบับดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ยังขอขอบคุณพนักงานอัยการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำเนื้อหาคู่มือดังกล่าว จนประสบความสำเร็จ และท้ายนี้ หวังเป็นยิ่งว่าสำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุดและ AAPTIP จะได้มีความร่วมมือในการจัดทำโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ต่อ ๆ ไปอีกในอนาคต

สำหรับพนักงานอัยการ ผู้สนใจคู่มือดังกล่าวในฉบับอิเล็กทรอนิกส์ สามารถติดต่อขอไฟล์ดังกล่าวได้ โดยผ่าน Admin Page นี้ หรือโทรศัพท์แจ้งสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายยุทธศาสตร์และฐานข้อมูลคดีค้ามนุษย์ เบอร์ ๐ ๒๑๔๒​๒๐๓๑ ได้ทันทีครับ

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจครับ

สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด | Department of the Trafficking in Persons Litigation
25/10/2018

สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด | Department of the Trafficking in Persons Litigation

"ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้"ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ...
12/10/2018

"ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้"

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด

เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ที่ผ่านมา สำนักงานคดีค้ามนุษย์ ได้จัดการประชุมหารือเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการดำเน...
12/10/2018

เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ที่ผ่านมา สำนักงานคดีค้ามนุษย์ ได้จัดการประชุมหารือเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีค้ามนุษย์ ตามนัยยะหนังสือเวียน สำนักงานอัยการสูงสุดที่ อส ๐๐๐๗(ปผ)/ ว๓๐๑ ซึ่งจากการหารือที่ประชุมมีมติต้องตรงกันว่า ยังมีประเด็นไม่ชัดเจนในการปฏิบัติตามหนังสือเวียนดังกล่าว ในการนี้สำนักงานคดีค้ามนุษย์จะได้ทำหนังสือกราบเรียนท่านอัยการสูงสุดเพื่อหารือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น ในระหว่างนี้หากทางสำนักงานอัยการจังหวัดแห่งใดมีปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินคดีค้ามนุษย์ (ตามข้อ ๔ ของหนังสือเวียนดังกล่าว) ให้แจ้งปัญหาข้อขัดข้องดังกล่าวไปยัง ท่านอรุณ กมลกิจไพศาล รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ เพื่อหารือถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาคณะเจ้าหน้าที่จาก the U.S. Department of State’s Office to Monitor and Combat Traffic...
03/10/2018

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาคณะเจ้าหน้าที่จาก the U.S. Department of State’s Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons (J/TIP) ได้เข้าเยี่ยมสำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด โดยทางคณะฯ ได้เน้นความสำคัญเกี่ยวกับประเด็นค้ามนุษย์ที่สำคัญในประเทศไทยดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์กับการรับเงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
๒. สถานะปัจจุบันของการดำเนินคดีค้ามนุษย์โรฮิงญาในประเทศไทย
๓. ความรวดเร็วของการดำเนินคดีในชั้นพนักงานอัยการ
๔. ผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ถูกดำเนินคดีอาญาหรือไม่ (Revictimization)
๕. ปัญหาการบังคับใช้แรงงาน และช่องโหว่ของกฎหมายการบังคับใช้แรงงานในประเทศไทย

หากท่านใดมีข้อคิดเห็นใดสามารถแจ้งมาให้ทางเราทราบได้ครับ ทางเรายินดีน้อมรับไว้ครับ

ขอบคุณครับ

สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด's cover photo
03/10/2018

สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด's cover photo

บทความ: การค้ามนุษย์ ... ผลลัพธ์ที่เลวร้าย https://bit.ly/2Rfu5eO.ติดตามข่าวสารและกิจกรรมการดำเนินงาน สำนักงานคดีค้ามนุษ...
02/10/2018

บทความ: การค้ามนุษย์ ... ผลลัพธ์ที่เลวร้าย https://bit.ly/2Rfu5eO
.
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมการดำเนินงาน สำนักงานคดีค้ามนุษย์ได้ทางเว็บไซต์ http://www.caht.ago.go.th/ นะครับ

หนังสือเวียนสำนักงานอัยการสูงสุด ว๓๐๑ ฉบับลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑หากท่านใด้มีข้อสังเกตใด รบกวนคอมเมนต์มาด้วยครับ ขอบคุณ...
26/09/2018

หนังสือเวียนสำนักงานอัยการสูงสุด ว๓๐๑ ฉบับลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

หากท่านใด้มีข้อสังเกตใด รบกวนคอมเมนต์มาด้วยครับ ขอบคุณทุกท่านสำหรับความเห็นครับ

ที่อยู่

ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร A ชั้น 5
Bangkok
10210

เดินทางจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - รถเมล์สาย 166 (ศูนย์ราชการฯ), เดินทางจากปากเกร็ดมุ่งหน้ารามอินทรา - รถเมล์สาย 52,356,รถตู้

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621422031

เว็บไซต์

http://www.caht.ago.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักง:

วิดีโอทั้งหมด

สหรัฐฯ ประกาศยกระดับไทย ขึ้นสู่กลุ่ม "Tier 2" ค้ามนุษย์

ทั้งนี้ รายงานได้ระบุข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทยในรายงานปีนี้ ซึ่งมีเนื้อหา

คล้ายคลึงกับปีที่ผ่าน

ขอบคุณ: ประชาชาติ, Bangkok post

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไอ้พวกค้ามนุษย์หรือขายลูกหลานกินมันควรโดนจับประหารชีวิตพวกมันให้สิ้นชากอย่าให้มันรอนนวลยืนยัดอยู่ในสังคมต้องเอามันให้ตายโห่งตายห่าสาบสูญไปให้หมดโลกสักที
มีไว้ทำไมคับสำนักงานคดีค้ามนุษย์นะ...นี้เด็กยังไม่ครบ18หรือ20ปีเลยคับประเทศไทยหากินกันแบบนี้ติคับ😑😒😏😨😨😨😧🥺😤😡😠🤬
หวัด
สิ่งที่ผมทำ สิ่งที่ผมบอก พิมพ์ เขียน ข้อความ ซำ้ๆ คนทุกคนเกิดมาร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นคนดีทุกคน ทั้งชีวิตทุกคนไม่ทำร้ายตัวเอง ไม่ทำร้ายผู้อื่น ความคิดพฤติกรรมการกระทำ ทุกคนทำแบบนี้ได้ทั้งชีวิตทุกคนมีความสงบสุข ทุกพื้นที่ทุกประเทศมีความสงบสุขตลอดไปทุกชาติไป ผมได้ข่าว เพื่อนก้องเสียชีวิต ด้วย อาวุธปืน ตำรวจกำลังตรวจสอบ สาเหตุ การตาย ถ้ายังไม่รู้ความจริง อย่าพึ่งสรุป ตรวจสอบความจริงด้วย ขอบคุณครับ 🙏
บ้านเลขที่16หมู่1บ้านทุ่งขนวนตำบลสวนกล้วยอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษขายลูกทั้ง3คนไห้เครื่อค่ายค้ามนุษ
มีปัญหาอยากให้ช่วยค่ะพอดีลูกสาวโดนคนเอารูปไปใช้เป็นโปรฟายโพรสขายบริการ
ขอให้ทุกคน ทุกท่าน ทุกพรรคการเมือง ผู้ชุมนุม หรือ ไม่ชุมนุม ทุกฝ่าย ใช้วาจาสุภาพ พูดจาสุภาพเรียบร้อย เขียนคำสุภาพเรียบร้อย เพื่อ ความเข้าใจกัน เรื่อง ทุกเรื่อง เป็นเรื่อง ของทุกคน ทุกประเทศ ทุกชีวิต เราทุกคน ทุกท่าน เกิดมาเพื่อ ช่วยกันทำงาน พัฒนาประเทศ พัฒนาต่างประเทศ ไม่ได้เกิดมา เพื่อสู้รบ ทำสงคราม สร้างความวุ่นวาย กับใคร เราไม่ได้ลบประวัติศาสตร์ ไม่ได้ลบชาติกำเนิด ทุกชีวิต ทุกสรรพสิ่ง เกิดมา เพื่อ พึ่งพา อาศัย ซึ่งกันและกัน ช่วยกันทำงาน การแก้ไข กฎหมายรัฐธรรมนูญ ถึงแก้ไข หรือ ไม่แก้ไข ความสำคัญ อยู่ที่ทุกคน ทุกท่าน ทุกอาชีพ ทุกตำแหน่ง ทุกพรรคการเมือง ทุกฝ่าย ประชาชน ทุกคน สถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ รัฐบาล ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ผู้ก่อการร้าย โจร ชาติ ศาสนา องค์กร อื่นๆ ทุกคนทุกอาชีพ ไม่ทำร้ายตัวเอง ไม่ทำร้ายผู้อื่น เราทุกคนเกิดมา เพื่อช่วยกันทำงาน พัฒนาประเทศ 🇹🇭 พัฒนาต่างประเทศ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน พรรคการเมือง ประชาชน ถึงเวลาออกไปเลือกตั้ง ก็ออกไปเลือกตั้งใครเป็นรัฐบาลหรือไม่ได้เป็นรัฐบาล ประชาชน พรรคการเมือง ทุกฝ่าย มีหน้าที่ช่วยกันทำงานพัฒนาประเทศ ใครไม่มีเงินไม่มีรายได้ใช้จ่ายให้ไปทำงานโรงงานผลิตเงินผลิตธนบัตรถูกกฎหมายทุกแห่ง รวยทุกคน รวยทุกประเทศ www.bot.or.th www.worldbank.com ขอบคุณครับ🇹🇭🌏🙏