สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานค

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานค หน่วยงานราชการ
(85)

เปิดเหมือนปกติ

นิสิต จันทร์สมวงศ์
15/01/2021

นิสิต จันทร์สมวงศ์

เรื่อง งานใหม่ของกรมที่ดินเพื่อประชาชน

ระบบนัดหมายล่วงหน้าเพื่อทำนิติกรรมที่ดินและการรังวัดเริ่มทดลองใช้แล้วนะครับ โดยเริ่มเปิดทดลองในหลายสำนักงาน ทดลองใช้ดูนะครับ มีข้อคิดเห็นหรือแนะนำประการใด กรุณาแจ้งมานะครับ จะพยายามทำให้สะดวก สบาย ลดค่าใช้จ่ายครับ

โหลดแอปพลิเคชั่น e-QLands ได้โดยตรง หรือโหลดแอปพลิเคชั่น SmartLands ท่านจะเข้าถึงกรมที่ดินเพียงปลายนิ้วครับ

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 นายสมเกียรติ ถนอมกิตติ เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมเจ้าพนักงานที่ดินกร...
08/01/2021

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 นายสมเกียรติ ถนอมกิตติ เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
เป็นประธานในการประชุมเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และสาขา ครั้ง 1/2564 ผ่านการประชุมทางไกล
(Web Conference) ณ ห้องประชุมพระพิพิธ1 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

จองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและการรังวัดทางอินเทอร์เนตบริการใหม่จากกรมที่ดิน ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ดาวน์โหลดฟ...
08/01/2021

จองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและการรังวัดทางอินเทอร์เนต
บริการใหม่จากกรมที่ดิน ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
ดาวน์โหลดฟรี ผ่าน Apple store และ Google play

นิสิต จันทร์สมวงศ์
07/01/2021

นิสิต จันทร์สมวงศ์

เรื่อง นัดจดทะเบียนที่ดิน และนัดรังวัดล่วงหน้า ด้วยแอพพลิเคชั่น e-QLands

วันนี้ ผมได้มาตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการนัดจดทะเบียน และนัดรังวัดล่วงหน้า ผ่านแอพพลิเคชั่น e-QLands ผมได้ทดสอบระบบด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความพร้อม ง่าย สะดวก และรวดเร็ว สำหรับประชาชนให้มากที่สุด และกรมที่ดินจะเปิดตัวให้ประชาชนได้ใช้ในเร็วๆนี้ครับ

ซึ่งแอพพลิเคชั่นนี้ จะให้ประชาชนสามารถนัดหมายทำนิติกรรมล่วงหน้าและส่งเอกสาร เช่น โฉนดที่ดิน เอกสารสิทธิอื่นๆ ใบมอบอำนาจ ผ่านทางระบบคิวนัดออนไลน์ ซึ่งสามารถทำนัดได้ทุกสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ซึ่งระบบนี้จะช่วยทำให้สำนักงานที่ดิน ได้จัดเตรียมเรื่อง เอกสารสำหรับการจดทะเบียน และการทำคำขอนัดรังวัดไว้ล่วงหน้า ทำให้การทำนิติกรรมต่างๆ รวดเร็วขึ้น ประชาชนรู้เวลานัดหมาย ลดระยะเวลาการรอคอย สามารถบริหารจัดการเวลาของตนเองได้ และลดความแออัดในการใช้บริการที่สำนักงาน

สิ่งนี้จะเป็นนวัตกรรมในโลกยุค Digital Transformation ซึ่งจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ทันสมัย ให้กรมที่ดิน สร้างความเชื่อมั่นของประชาชน ลดข้อร้องเรียนร้องทุกข์ และจะสามารถต่อยอดสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ทำให้การบริการประชาชนของกรมที่ดินเป็นเลิศยิ่งขึ้นไปครับ

07/01/2021
นิสิต จันทร์สมวงศ์
06/01/2021

นิสิต จันทร์สมวงศ์

เรื่อง เช็คง่าย ๆ เพื่อรักษาสิทธิในที่ดินของตนเอง ผ่าน e-LandsAnnouncement

ต้องยอมรับว่า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบัน ทำให้หลายพื้นที่ทั่วประเทศ มีมาตรการในการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ประชาชนมีความระมัดระวังตนเอง ลดการเดินทางไปต่างพื้นที่หรือต่างจังหวัด มีการทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความจำเป็นต้องติดต่อทำธุรกรรมด้านที่ดิน หรือต้องไปตรวจสอบประกาศเพื่อรักษาสิทธิในที่ดินของตนเอง ณ สำนักงานที่ดินต่าง ๆ ทั่วประเทศ ครับ

ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 กำหนดให้การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมบางประเภท เช่น จดทะเบียนอาคารชุด จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร แจ้งผู้มีส่วนได้เสีย (ม.61) มรดก ใบแทน รังวัดข้างเคียง อาคารโรงเรือน เป็นต้น ต้องมีการประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ก่อนการดำเนินการ มีกำหนด 30 วัน โดยให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านภายในกำหนดเวลาแล้ว ให้ดำเนินการจดทะเบียนต่อไป

ผมขอเรียนว่า กรมที่ดินมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีการแพร่ระบาดขึ้นมาอีกครั้งในขณะนี้ รวมทั้งวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ประชาชนเดินทางไปทำงานยังต่างพื้นที่ไม่มีเวลาเดินทางไปตรวจสอบประกาศการทำนิติกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินของตนเอง เช่น มรดกเกี่ยวกับที่ดิน การรังวัดข้างเคียง หากจำเป็นต้องคัดค้านก็สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาเพื่อรักษาสิทธิในที่ดินของตนเอง ดังนั้น กรมที่ดินจึงได้พัฒนาระบบเผยแพร่ประกาศสำนักงานที่ดิน เพื่อรักษาสิทธิในที่ดินของประชาชนผ่านอินเตอร์เน็ต (e-LandsAnnoucement) ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะอยู่ที่ทำงาน อยู่ที่บ้าน ก็สามารถตรวจสอบประกาศสำนักงานที่ดินผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทั่วประเทศจากโทรศัพท์มือถือหรือแท็ปเล็ต โดยไม่ต้องเดินทางข้ามจังหวัดไปตรวจสอบประกาศ ณ สำนักงานที่ดินด้วยตนเอง ช่วยให้ประชาชนสะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่าย และปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งระบบ e-LandsAnnoucement เป็นหนึ่งในฟังก์ชั่นในแอปพลิเคชัน “SMARTSLANDS” ของกรมที่ดิน ที่กระทรวงมหาดไทยได้คัดเลือกให้เป็น 1 ใน 9 ของขวัญปีใหม่ 2564 ของกระทรวงมหาดไทยที่ส่งมอบให้กับประชาชน

สำหรับการใช้งานระบบเผยแพร่ประกาศสำนักงานที่ดินเพื่อรักษาสิทธิในที่ดินของประชาชนผ่านอินเตอร์เน็ต (e-LandsAnnoucement) สามารถคลิกไปเว็บไซต์ : http://announce.dol.go.th หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “SMARTSLANDS” จากโทรศัพท์ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า “SMARTLANDS” ใน App Store หรือ Play Store กดติดตั้ง ก็สามารถเข้าไปใช้งานได้ทันทีครับ

06/01/2021
สำนักงานที่ดินปิดทำการตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 และจะเปิดทำการในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ตามเวลารา...
29/12/2020

สำนักงานที่ดินปิดทำการตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 และจะเปิดทำการในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ตามเวลาราชการคะ

28/12/2020
นิสิต จันทร์สมวงศ์
25/12/2020

นิสิต จันทร์สมวงศ์

เรื่อง กรมที่ดิน มอบของขวัญปีใหม่ 2564 “SMARTLANDS” แอปเดียวจบ...ครบทุกเรื่องที่ดิน สร้างความสะดวกสบายเพียงปลายนิ้วสัมผัส

ผมขอเรียนว่ากรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย มีความตั้งใจมอบของขวัญปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้กับพี่น้องประชาชน จึงได้คัดเลือกโครงการสำคัญตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เพื่อส่งความสุขรับปีใหม่ พ.ศ. 2564 สู่ประชาชน โดยได้คัดเลือก “แอปพลิเคชัน : SMARTLANDS” ของกรมที่ดิน เป็น 1 ใน 9 โครงการที่กระทรวงมหาดไทยส่งมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชน ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อคนไทย Happy เมืองไทย Healthy ปี 2564” ครับ

“แอปพลิเคชัน : SMARTLANDS เป็นนวัตกรรมการให้บริการประชาชนเรื่องที่ดินบนโทรศัพท์มือถือ สร้างความสะดวกสบาย...เพียงปลายนิ้วสัมผัส” ปัจจุบันเปิดให้บริการประชาชน ทั้งสิ้น 15 รายการ โดยสามารถใช้บริการได้ทันทีจากโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน มีบริการอยู่ 15 บริการครับ

บริการที่ 1 สารานุกรมที่ดิน : เป็นสารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำขึ้นในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น ๆ ที่เข้าใจง่าย ตอนละไม่เกิน 3-5 นาที เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ของกรมที่ดิน อาทิ เว็บไซต์ Facebook Youtube เป็นต้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ดินที่สำคัญและจำเป็นสำหรับประชาชน อาทิ การมอบอำนาจ การขายฝากที่ดิน ทรัพย์อิงสิทธิ์ และจะดำเนินการไปเรื่อย

บริการที่ 2 นัดหมายจดทะเบียนล่วงหน้า : ประชาชนสามารถทำการจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนทำนิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินและการรังวัดที่ดินผ่านระบบอินเตอร์เน็ตล่วงหน้ากับสำนักงานที่ดินทั้ง 461 แห่งทั่วประเทศ ผ่านระบบ e-Qlands บนแอปพลิเคชัน SMARTLANDS ได้ทันที ทั้งนี้ จะเปิดให้บริการตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไปครับ

บริการที่ 3 การค้นหารูปแปลงที่ดิน (LandsMaps) : เป็นโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สำหรับการตรวจสอบตำแหน่งและภาพแปลงที่ดิน โดยการระบุเลขที่โฉนด ปัจจุบันกรมที่ดินได้บูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ทำการปรับปรุง LandsMaps โดยการเพิ่มเติมข้อมูลผังเมืองแนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Zoning) และทัศนียภาพโดยรอบแปลงที่ดิน (Street View) นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถตรวจสอบเส้นทางเพื่อเดินทางไปยังแปลงที่ดินดังกล่าวและตรวจสอบสถานที่ตั้งสำนักงานเขตที่ดินที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการปี 2563 กว่า 19 ล้านราย

บริการที่ 4 ตรวจสอบราคาประเมิน : กรมที่ดินร่วมมือกับกรมธนารักษ์ เปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถตรวจสอบราคาประเมินทุนทรัพย์ผ่าน SMARTLANDS ได้ทันที ทำให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์สามารถทราบมูลค่าของทรัพย์สินของตน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป เช่น ประกันหนี้จำนอง ประกันผู้ต้องหา หรือการจัดทำงบประมาณเพื่อจัดซื้อที่ดิน เป็นต้น ซึ่งในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การคำนวณเงินค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรมที่ดินใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์เป็นฐานคำนวณเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

บริการที่ 5 ที่ตั้งสำนักงานที่ดิน : กรมที่ดินพัฒนาเว็บไซต์กรมที่ดินเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการค้นหาที่ตั้งสำนักงานที่ดิน พื้นที่รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์สำหรับติดต่อสอบถาม โดยเชื่อมโยงพิกัดของสำนักงานที่ดินทั้ง 461 แห่งทั่วประเทศลงบน Google Maps ทำให้สามารถนำทางด้วย GPS ได้ทันทีครับ

บริการที่ 6 คำนวณภาษีอากร : กรมที่ดินพัฒนาโปรแกรมการคำนวณภาษีอากร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการคำนวณค่าธรรมเนียมภาษีอากร สำหรับการทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดิน โดยสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมและภาษีอากรเบื้องต้น ในการทำนิติกรรมประเภท ขาย ขายฝาก ให้ โอนมรดก จำนอง และเช่า

บริการที่ 7 ขั้นตอนการทำธุรกรรม : กรมที่ดินได้รวบรวมขั้นตอนในการทำนิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินตาม “คู่มือประชาชน” ที่จัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. 2558 ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและสืบค้นได้สะดวกง่ายดายยิ่งขึ้นบนโทรศัพท์มือถือผ่าน SMARTLANDS ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการที่ 8 นิติบุคคลจัดสรรที่ดิน อาคารชุด : กรมที่ดินพัฒนาโปรแกรมการค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดินและค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด โดยสามารถสืบค้นได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศได้สะดวกง่ายดายยิ่งขึ้นบนโทรศัพท์มือถือผ่าน SMARTLANDS ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการที่ 9 ค้นหาประกาศที่ดิน : กรมที่ดินได้พัฒนาเว็บไซต์สำหรับเผยแพร่ประกาศสำนักงานที่ดินทั่วประเทศเพื่อรักษาสิทธิในที่ดินของประชาชนผ่านอินเตอร์เน็ต หรือเรียกว่า e-LandsAnnoucement เพิ่มเติมจากเดิมที่ประกาศในรูปแบบกระดาษ ณ สำนักงานที่ดิน อาทิ จดทะเบียนอาคารชุด จัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร แจ้งผู้มีส่วนได้เสีย ม.61 ใบแทน มรดก เป็นต้น ช่วยให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางไปตรวจสอบประกาศของสำนักงานที่ดินในต่างจังหวัดด้วยตนเอง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายควบคู่ไปกับสามารถรักษาสิทธิในที่ดินของตน

บริการที่ 10 เว็บไซต์กรมที่ดิน : กรมที่ดินอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับกรมที่ดินได้จากเว็บไซต์หลักอย่างเป็นทางการของกรมที่ดิน ที่ได้เชื่อมโยงเข้ากับแอปพลิเคชัน SMARTLANDS เรียบร้อยแล้วได้ทันที

บริการที่ 11 ร้องเรียน ร้องทุกข์ : ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ด้วยตนเองกับศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดินผ่านระบบอัตโนมัติ (e-Contacts DC) ได้ทันที บนแอปพลิเคชัน SMARTLANDS ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเดินทางไปแจ้งเรื่องด้วยตนเอง มั่นใจได้ครับ จะดูแลให้ทุกเรื่อง

บริการที่ 12 LINE @teedin : ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 และความนิยมการใช้งานแอปพลิเคชัน LINE ของคนไทย กรมที่ดินจึงได้พัฒนา LINE Official Account โดยใช้ชื่อไอดีว่า “@teedin” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้บริการเกี่ยวกับที่ดินเบื้องต้น อาทิ การนัดหมายทำนิติกรรมล่วงหน้าผ่านระบบ LINE ของสำนักงานที่ดิน ทั้ง 461 แห่งทั่วประเทศ การค้นหาประกาศกรมที่ดิน การร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นต้น โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน เพื่อลดความแออัดในสำนักงาน เป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด - 19 และลดค่าใช้ง่ายให้กับประชาชน ทำให้ประชาชนติดตามงานของตนเองได้ง่ายครับ

บริการที่ 13 ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง : เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สร้างความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ กรมที่ดินได้เชื่อมระบบข้อมูลการประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกรมที่ดินไว้บนแอปพลิเคชัน SMARTLANDS โดยประชาชนหรือผู้สนใจสามารถเข้าไปสืบค้นและตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง

บริการที่ 14 ระบบ ถาม – ตอบ : กรมที่ดินพัฒนาโปรแกรมระบบถาม-ตอบ หรือ FAQs : Frequently Asked Questions เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารกับประชาชน (Two-Way Communication) ในการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินและให้คำตอบโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากสำนัก/กอง/ศูนย์ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

บริการที่ 15 ค่าใช้จ่ายการรังวัด : กรมที่ดินพัฒนาโปรแกรมการตรวจสอบค่าใช้จ่ายการรังวัด (Survey Price) ตามท้องที่ตั้งของที่ดินได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ช่วยให้ประชาชนสามารถเตรียมความพร้อมก่อนการยื่นขอรังวัดและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน

บริการทั้ง 15 รายการนี้ ผมยืนยันว่าสามารถใช้บริการได้ทันทีบนแอพพลิเคชัน “SMARTLANDS” จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพียงพิมพ์คำค้นหาว่า “SMARTLANDS” ใน App Stroe หรือ Play Store กดติดตั้ง ก็สามารถเข้าไปใช้งานได้ทันที นี่คือหนึ่งในของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงมหาดไทยที่ตั้งใจมอบให้กับพี่น้องประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวก ลดค่าใช้จ่าย และสร้างความสุขบนวิถีชีวิตปกติใหม่ในปัจจุบันครับ

สวัสดีปีใหม่ 2564 คนไทย Happy เมืองไทย Healthy เพื่อนๆของผมสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้าครับ

22/12/2020
นิสิต จันทร์สมวงศ์
18/12/2020

นิสิต จันทร์สมวงศ์

เรื่อง กรมที่ดินพัฒนาช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมด้านที่ดิน ตอบสนองตามนโยบาย National e-Payment ของรัฐบาล

ปัจจุบัน กรมที่ดินพัฒนาช่องทางการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดิน รวมทั้งสิ้น 5 ช่องทางครับ

• ช่องทางที่ 1 การชำระเงินด้วยเงินสด

• ช่องทางที่ 2 การชำระด้วย แคชเชียร์เช็ค หรือ ตั๋วแลกเงิน (Draft) ในกรณีที่ชำระค่าธรรมเนียม ด้วยแคชเชียร์เช็ค หรือ ตั๋วแลกเงิน ณ สำนักงานที่ดินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ต้องสั่งจ่ายหรือลงชื่อผู้รับเงินเป็น “กระทรวงการคลัง” สำหรับสำนักงานที่ดินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด ให้สั่งจ่ายหรือลงชื่อผู้รับเป็น “กระทรวงการคลัง ผ่านสำนักงานคลังจังหวัด...” ในจังหวัดนั้น ๆ เช่น กระทรวงการคลัง ผ่านสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย เป็นต้น โดยการระบุวันที่ในเช็ค ต้องลงวันที่ที่เจ้าหน้าที่รับเช็คหรือก่อนวันรับเช็คไม่เกิน 15 วัน และให้ขีดคร่อมและขีดฆ่าคำว่า “หรือตามคำสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออกด้วยครับ

• ช่องทางที่ 3 การชำระด้วยบัตรเดบิต (Debit Card) ของทุกธนาคารที่ออกในประเทศไทย ชำระได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

• ช่องทางที่ 4 การชำระด้วยบัตรเครดิต (Credit Card) ที่มีสัญลักษณ์ VISA หรือ MasterCard โดยมีค่าธรรมเนียมในการชำระตามที่ธนาคารกำหนด

• ช่องทางที่ 5 การชำระด้วย QR Code ผ่าน Mobile Application ของทุกธนาคาร ชำระได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

ซึ่งช่องทางที่ 5 นี้เป็นช่องทางที่ผมอยากให้มีการใช้ช่องทางนี้มากที่สุดครับ เพราะจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการชำระค่าธรรมเนียม ไม่ต้องจับเงินสดเพราะอาจเกิดความไม่ปลอดภัย ยิ่งในช่วงวิกฤตการณ์โรคระบาดการจ่ายเงินทาง QR code ดูจะเป็นทางเลือกที่ดีครับ

กรมที่ดินมุ่งมั่นและยกระดับการบริการตามนโยบาย National e-Payment เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 ด้วยการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการลดใช้เงินสด มุ่งสู่ “สังคม ไร้เงินสด (Cashless Society)” จึงได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทำการติดตั้งเครื่อง EDC (Electronic Data Capture) ณ สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา และส่วนแยก ครบแล้วทั้ง 461 สำนักงานทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับชำระค่าธรรมเนียมและภาษีอากร จากเดิมที่ต้องชำระด้วยเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คมาเป็นการชำระเงินด้วยบัตรเดบิต บัตรเครดิต และที่สำคัญสแกน QR CODE ผ่าน Mobile Application ของทุกธนาคาร ซึ่งทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยไม่ต้องพกเงินสดจำนวนมากมาสำนักงานที่ดินและสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบ “New Normal” เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสธนบัตร ลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ได้อีกด้วยครับ

การชำระค่าธรรมเนียมผ่านเครื่อง EDC เป็นการส่งเสริมสังคมไร้เงินสด ลดภาระของประชาชน ลดความยุ่งยากในการชำระเงินสด และสามารถตรวจสอบผลการชำระเงินจากระบบของธนาคารได้ทันที ทั้งนี้ สามารถใช้บริการได้ที่สำนักงานจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ เชื่อว่าการดำเนินการดังกล่าวจะสร้างทางเลือกให้ประชาชนเกิดความสะดวกสบายมากขึ้น และสอดคล้องกับวิถีชีวิตปกติใหม่ครับ

https://m.youtube.com/watch?v=pWY3na70fSQ

16/12/2020
15/12/2020
นิสิต จันทร์สมวงศ์
14/12/2020

นิสิต จันทร์สมวงศ์

เอกชนชี้ พ.ร.บ. ทรัพย์อิงสิทธิเพิ่มเชื่อมั่นนักลงทุน กรมที่ดินมั่นใจกระตุ้นเศรษฐกิจ-อสังหาริมทรัพย์ แนะเพิ่มอายุเช่าระยะยาวมากกว่า 30 ปี เพิ่มแรงดึงดูด ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : https://youtu.be/miGPnTM9lDk

14/12/2020
สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน ด้านการติดต่อสำนักงานที่ดิน เรื่องการขายฝากที่ดิน
10/12/2020
สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน เรื่อง การขายฝากที่ดิน

สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน ด้านการติดต่อสำนักงานที่ดิน เรื่องการขายฝากที่ดิน

สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน "ด้านการติดต่อสำนักงานที่ดิน" เรื่อง การขายฝากที่ดิน # กองฝึกอบรม กรมที่ดิน... .....

05/12/2020
นิสิต จันทร์สมวงศ์
02/12/2020

นิสิต จันทร์สมวงศ์

เรื่อง น้ำคือชีวิต

วันนี้เป็นการประชุมการประปานครหลวงครั้งแรก ผมได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรของการประปานครหลวง ในฐานะประธานกรรมการประปานครหลวง (กปน.) ครับ

ซึ่งการขับเคลื่อน กปน. ในวาระต่อจากนี้ จะเป็นการนำนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยมาใช้เป็นหลัก โดยมุ่งเน้นการบริการภาครัฐที่เป็นเลิศและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทันท่วงทีเป็นสำคัญ โดยการประปานครหลวงจะผนึกกำลังสร้างงานเชิงบูรณาการ (Integrated Synergy) สร้างงานบริการที่เป็นเลิศ (Excellent Service) นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาจัดการ และมุ่งเน้นการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรขององค์กร (HRM และ HRD) ครับ

ซึ่งมีแนวทางสำคัญ มี 5 ประการ ครับ

ประการแรก การขับเคลื่อนวาระสำคัญด่วนขององค์กรให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรในระยะยาว เช่น การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย การสนับสนุนการพัฒนาประเทศในภาคธุรกิจ / โครงสร้างขนาดใหญ่ของรัฐ และ การบริหารจัดการภาวะน้ำดิบกร่อย (เค็ม) ในระยะยาว

ประการที่สอง การเร่งรัดติดตามโครงการสำคัญขององค์กรให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เช่น โครงการพัฒนาหน่วยธุรกิจเสริม (Business Unit) โครงการจัดสรรน้ำประปาที่มีคุณภาพไปยังพื้นที่ชายขอบและพื้นที่ห่างไกล

ประการที่สาม การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงบูรณาการให้สอดรับกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร เช่น การปรับโครงสร้างอัตรากำลังขององค์กรแบบ Rightsizing เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และ การสร้างความพึงพอใจในสภาพการทำงานของพนักงาน พัฒนาสมรรถนะให้เหมาะสมตามตำแหน่ง การกำหนดเส้นทางความก้าวหนในสายอาชีพ (Career Path) ที่ทุกคนในองค์กรยอมรับ และ การวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) ที่ซัดเจน

ประการที่สี่ การนำเทคโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงกระบวนงานและการให้บริการไปสู่ความเลิศ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric) โครงการเพิ่มจำนวนและช่องทางระบบจ่ายเงินผ่านระบบ e-Payment การนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย การพัฒนาระบบการร้องเรียน-ตอบกลับแบบทันใจ การพัฒนา Application / เทคโนโลยีในต่าง ๆ ในการติดต่อเช่นการรู้วิธีการประหยัดน้ำ การแจ้งปัญหาน้ำประปา การชำระค่าน้ำประปา และ

ประการที่ห้า การส่งเสริมงานบูรณาการการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Governance, Risk Management, and Compliance: GRC) เช่น การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรแบบยั่งยืน และ การเพิ่มระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เพื่อนๆช่วยกันให้ข้อแนะนำในการปรับปรุงงานด้วยนะครับ

ที่อยู่

Phra Phiphit Rd.
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622255758

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานค:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


บริการสาธารณะ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครปรับปรุงใหม่สวยเริ่ดมากครับ
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์งานค่ะ เตรียมช้อปจุใจ‼️ 📆 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน นี้ ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 📍 พบกันในงานแฟชั่นล้านนาตะวันออก EASTERN LANNA FASHION LIFESTYLE 📌สินค้าดีดีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ กับสินค้าอันทันสมัยที่ยกมาให้เลือกสรรถึงที่ จากจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน และพบกับสินค้านาทีทองราคาสุดพิเศษทุกวัน --------------------------------------------- จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน #แฟชั่นล้านนาตะวันออก Ep_2 #Eastern_Lanna_Fashion_Lifestyle2019 https://www.facebook.com/EasternLannaFashionLifestyle/
บริการติดตั้งตาข่ายป้องกันนกพิราบ ตามอาคาร บ้านเรือน สถานที่ราชการ โรงงาน ฯลฯ บริการทำความสะอาดโรงาน อาคาร พื้นที่สูง ติดต่อ 0991141161 แอร์ ครับ Line : ekker [email protected] : @bestprotection #bestprotection https://www.facebook.com/Bestprotection2018/
เรื่องผู้จัดการมรดก ใช้เวลาติดต่อราชการนานมั้ยที่ผมไปทำเรื่องมา ใส่ชื่อผู้จัดการมรดกในโฉนดที่ดิน 25 พ.ค.2561 สำนักงานที่ดิน จ.ปทุมธานี สาขาธัญญะ ( 5ดาว) โฉนด 3 แปลง ใช้เวลาตั้งแต่ยื่นเรื่องจนเสร็จ 10.00 -11.20 น. 28 พ.ค 2561 สำนักงานที่ดิน จ.ปทุมธานี สาขาคลองหลวง คนเยอะมาก โฉนด 1 แปลง ใช้เวลาตั้งแต่ยื่นเรื่องจนเสร็จ 9.40 -11.55 น. 7 มิ.ย. 2561 สำนักงานที่ดิน จ.นครปฐม สาขาบางเลน "อันนี้ผมต้องกราบงามงาม" ผมออกจากกรุงเทพไปถึงก่อนเวลาทำงาน ราชการ เจ้าหน้าที่ก็รับเรื่องผม แถมที่นั้นยังมีกาแฟเลี้ยงสำหรับผู้มาติดต่อ ใช้เวลาตั้งแต่ยื่นเรื่องจนเสร็จ 8.00 -10.15 น. 8 มิ.ย.2561 สำนักงานที่ดิน จังหวัดกรุงเทพ สาขาบางเขน เรื่องเดียว ใช้เวลาตั้งแต่ยื่นเรื่องจนเสร็จ 9.30 -17.00 น. คิวที่ 11 โต๊ะที่ 6 6011 " สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอันดับ 8 " ปล. ......ผมต้องติดต่อที่นี่อีก 3 เรื่องสงสัยต้องลางาน 3 วัน .......เขาจะแยกเรื่องเฉพาะ เรื่อง มรดก 1โต๊ะ ยกเว้น บางเขน .......หรือว่าที่นี่คือกรุงเทพ ........ต้องทำใจเหมือนชื่อคลอง "แสนแสบ" จากไอ้ขวาน
ค้นหาบ้านที่ดินคอนโด มือสอง
คำชมของท่านขอน้อมรับเพื่อส่งเป็นกำลังใจ คำติเตียนของท่านขอน้อมรับไว้เพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขต่อไป จากเจ้าหน้าที่การเงิน ส.กทม. ค่ะ เราทำงานเพื่อแผ่นดิน
ผู้ว่ากทม.ชื่ออะไรครับ ลูกชายจะสอบ เกรงมีอยู่ ในข้อสอบ จะได้บอกลูกครับ
สารคนขุ้เิงมึงเิาขุ้แทนสารตายไปตะกระกุล
เสียคนใส่ตำแหน่งลบชักนี้มาตามมัยหัยเิาฝากกัน
เพืี้นถือชำระำนี้ตลอดสงครบขอฝรรกันดัยขอบบตระกุล
คนหลวงหัยตระกุลทิ้งชัดคนเสียประกันคดีจำเลยึนมึงคน้อาขอลบตระกุลหาตระหึลภวกเปคดพาฏาสาเหตพระอง
คนหลวงหัยตระกุลทิ้งชัดคนเสียประกันคดี