ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ

ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 10900 ปี พ.ศ. 2480 พลเอกจรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ (หลวงเสรีเริงฤทธิ์) อธิบดีกรมรถไฟ มีแนวคิดที่จะตั้งโรงเรียนเทคนิคช่างรถไฟขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์คือ พัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ของกรมรถไฟ เพื่อให้เป็นกำลังสนับสนุนของกิจการของกรมรถไฟ รับใช้ราชการในการป้องกันประเทศ รักษาและพัฒนาการบริการรถไฟ ให้ทันสมัยสอดคล้องกับ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การปกครอง ระหว่างประเทศ โดยได้แนวความคิดจากหน่วยราชการต่างๆ ที่มีโรงเรียนเทคนิควิชาการของตนเอง เช่น กรมไปรษณีย์โทรเลข กรมทดน้ำ (กรมชลประทานปัจจุบัน) กรมศุลกากร กรมการปกครอง(โรงเรียนอบรมเป็นนายอำเภอ) เป็นต้น

ปี พ.ศ. 2483 พลเอกจรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ (หลวงเสรีเริงฤทธิ์) อธิบดีกรมรถไฟเป็นประธานในพิธีการเปิดโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2483

ปี พ.ศ. 2497 โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟได้รับการยกฐานะเป็นกองศึกษาและฝึกอบรมรถไฟ ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรด้านเทคนิคของการรถไฟฯ ออกไปปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ และทำหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานรถไฟที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้น ให้ได้รับการทบทวนความรู้และวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มเติมให้แก่พนักงาน

ปี พ.ศ.2505 การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งสำนักงานศูนย์การฝึก ตั้งอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ปี พ.ศ. 2530 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง และได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานฝึกอบรมและพัฒนา

ปี พ.ศ. 2547 ได้ยุบรวมเข้ากับฝ่ายบริหารงานบุคคล โดยมี รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านฝึกอบรมเป็นผู้ควบคุมดูแล

ปี พ.ศ. 2558 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง ได้แยกออกจากฝ่ายบริหารงานบุคคลและได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ” โดยมี หัวหน้าสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ เป็นผู้ควบคุมดูแล

เปิดเหมือนปกติ

รับสมัครผู้บริหารการรถไฟฯ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น - กลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร Leadership Foun...
01/11/2021

รับสมัครผู้บริหารการรถไฟฯ เข้าร่วมอบรม
โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น - กลาง ประจำปีงบประมาณ 2565
หลักสูตร Leadership Foundation
---------------------------------------------
ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ จะดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น-กลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร Leadership Foundation รุ่นที่ 1/2565 ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 30 คน จำนวน 1 รุ่น เพื่อสร้างกรอบแนวคิดใหม่ในการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจสำหรับผู้นำที่มีประสิทธิผล สามารถตอบสนองปัญหาและความท้าทายต่าง ๆ ในการทำงาน รวมถึงสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อขจัดอุปสรรคในการสร้างผลลัพธ์อันทรงคุณค่า เรียนรู้ที่จะสนับสนุนให้ทีมงานสามารถสร้างผลงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และกำหนดความมุ่งมั่นทุ่มเทที่ดีที่สุดในบทบาทปัจจุบัน และผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ถึงหลักการพัฒนาอุปนิสัย-คุณลักษณะของการเป็นผู้นำ
ที่แตกต่างจากผู้นำทั่วไปด้วย
ขอเชิญผู้บริหารการรถไฟฯ ระดับต้น – กลาง (ระดับ 8 – 11) ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น-กลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร Leadership Foundation รุ่นที่ 1/2565 โดยมีกำหนดจัดอบรม ในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.ระยะเวลาการอบรม 3 ชั่วโมง (2 ครั้งๆ ละ 3 ชั่วโมง) ในรูปแบบการอบรม
เชิงปฏิบัติการออนไลน์เสมือนจริง (Virtual Training) ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมผ่านทาง Link : https://forms.gle/E3hYx7DBSSm3fsqb7
หรือ QR CODE ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ตั้งแต่วันนี้ – 12 พฤศจิกายน 2564
ทั้งนี้ จะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรมตามลำดับการลงทะเบียน
#โครงการพัฒนาผู้บริหาร #LeadershipFoundation #ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ #IAMSRT #PacRim

รับสมัครผู้บริหารการรถไฟฯ เข้าร่วมอบรม
โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น - กลาง ประจำปีงบประมาณ 2565
หลักสูตร Leadership Foundation
---------------------------------------------
ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ จะดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น-กลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร Leadership Foundation รุ่นที่ 1/2565 ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 30 คน จำนวน 1 รุ่น เพื่อสร้างกรอบแนวคิดใหม่ในการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจสำหรับผู้นำที่มีประสิทธิผล สามารถตอบสนองปัญหาและความท้าทายต่าง ๆ ในการทำงาน รวมถึงสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อขจัดอุปสรรคในการสร้างผลลัพธ์อันทรงคุณค่า เรียนรู้ที่จะสนับสนุนให้ทีมงานสามารถสร้างผลงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และกำหนดความมุ่งมั่นทุ่มเทที่ดีที่สุดในบทบาทปัจจุบัน และผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ถึงหลักการพัฒนาอุปนิสัย-คุณลักษณะของการเป็นผู้นำ
ที่แตกต่างจากผู้นำทั่วไปด้วย
ขอเชิญผู้บริหารการรถไฟฯ ระดับต้น – กลาง (ระดับ 8 – 11) ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น-กลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร Leadership Foundation รุ่นที่ 1/2565 โดยมีกำหนดจัดอบรม ในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.ระยะเวลาการอบรม 3 ชั่วโมง (2 ครั้งๆ ละ 3 ชั่วโมง) ในรูปแบบการอบรม
เชิงปฏิบัติการออนไลน์เสมือนจริง (Virtual Training) ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมผ่านทาง Link : https://forms.gle/E3hYx7DBSSm3fsqb7
หรือ QR CODE ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ตั้งแต่วันนี้ – 12 พฤศจิกายน 2564
ทั้งนี้ จะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรมตามลำดับการลงทะเบียน
#โครงการพัฒนาผู้บริหาร #LeadershipFoundation #ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ #IAMSRT #PacRim

วันนี้คุณกานต์รวี ทองพูล หัวหน้าสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ และพนักงานในสังกัดศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธ...
15/10/2021

วันนี้คุณกานต์รวี ทองพูล หัวหน้าสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ และพนักงานในสังกัดศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม นางบุญชู ไวยมิตรา มารดานายวีระเดช ไวยมิตรา หัวหน้างานฝึกอบรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ ในการนี้ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวไวยมิตรา มา ณ โอกาสนี้

นายสุชีพ สุขสว่าง รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจการเดินรถ คุณกานต์รวี ทองพูล หัวหน้าสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ  พร้อมตัวแทนกล...
15/10/2021

นายสุชีพ สุขสว่าง รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจการเดินรถ คุณกานต์รวี ทองพูล หัวหน้าสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ พร้อมตัวแทนกลุ่มธุรกิจเดินรถของการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมร่วมมือกันเดินหน้าขับเคลื่อนการพลิกโฉมประเทศไทยด้านระบบราง ร่วมกับคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ทปอ. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อประชุมร่วมพัฒนางานวิจัยระบบขนส่งทางรางด้านบริหารจัดการเดินรถ/โลจิสติกส์ ร่วมกัน ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom กับ ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร ประธานคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ทปอ. และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมทีมมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ทปอ. เพื่อหารือและนำเสนอโครงการวิจัย ๗ โจทย์วิจัย ๒๙ โครงการ เพื่อมุ่งสร้างผลงานวิจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานการรถไฟแห่งประเทศไทย และพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ การประสานงานทำความร่วมมือเป็นอีกภารกิจที่ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ช่วยเร่งการพัฒนาให้เกิดขึ้นกับองค์กร ในหลากหลายมิติ

13/10/2021

การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ และตัวแทนกลุ่มธุรกิจเดินรถของการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการพลิกโฉมประเทศไทยด้านระบบ...
05/10/2021

ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ และตัวแทนกลุ่มธุรกิจเดินรถของการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการพลิกโฉมประเทศไทยด้านระบบราง ร่วมกับคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ทปอ. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อต่อยอดแนวทางการพัฒนางานวิจัยระบบขนส่งทางรางร่วมกัน โดยในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ คุณกานต์รวี ทองพูล หัวหน้าสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ ได้ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom กับ
ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร ประธานคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ทปอ. และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมทีมมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ทปอ. เพื่อหารือกรอบหัวข้อวิจัยสำหรับกลุ่มการเดินรถ เพื่อมุ่งสร้างผลงานวิจัยที่จะก่อให้เกิด impact ต่อการพัฒนาระบบรางของการรถไฟฯและของประเทศ หนึ่งในประเด็นวิจัยสำคัญ คือการวิจัยเพื่อสร้างมาตรฐานระบบขนส่งทางรางทั้งการโดยสาร สินค้า การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีเพื่อจัดหารายได้ และประเด็นความปลอดภัยและบริหารจัดการเดินรถอย่างมีประสิทธิภาพ

วรฟ. ร่วมลงนามข้อตกลงระบบรางร่วม 7 ภาคีเครือข่าย 72 หน่วยงาน เพื่อการพัฒนาระบบรางของประเทศ———————————————————-คุณกำธร ดี...
02/10/2021

วรฟ. ร่วมลงนามข้อตกลงระบบรางร่วม 7 ภาคีเครือข่าย 72 หน่วยงาน เพื่อการพัฒนาระบบรางของประเทศ
———————————————————-
คุณกำธร ดีแท้ หัวหน้าสถานศึกษาโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรด้านระบบรางระดับอาชีวศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านระบบรางเพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบราง” ร่วมกับทั้ง 7 ภาคีเครือข่ายจาก 72 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564
📌🤝สำหรับบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีหน่วยงานที่ร่วมลงนาม 7 ฝ่าย ประกอบด้วย
1.กรมการขนส่งทางราง
2.สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
3.สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
4.หน่วยงานวิชาชีพและหน่วยงานวิจัยและรับรองด้านระบบราง
5.สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรด้านระบบรางระดับอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน
6.สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรด้านระบบรางระดับอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน
7.ผู้ประกอบกิจการด้านระบบรางภาครัฐและเอกชน

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 Let the Journey Begin Virtual Orientation-----------------...
02/10/2021

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564
Let the Journey Begin Virtual Orientation
--------------------------------
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ ได้จัดงานปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้ชื่องาน "Let the Journey Begin Virtual Orientation" เพื่อให้พนักงานใหม่ได้รับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งเรื่องโครงสร้างองค์กร แนวทางการบริหารจัดการองค์กร โครงการและแผนงานต่างๆ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งเรื่องบทบาทของกรมการขนส่งทางรางกับการอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย โดยมีบรรยายให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
📌คุณนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดการปฐมนิเทศ และบรรยาย เรื่องการพัฒนาขีดความสามารถของการรถไฟฯ เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
📌คุณอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ บรรยายเรื่อง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางและการยกระดับการบริการของการรถไฟฯ
📌คุณสุภรดา จำปาเหลือง รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บรรยายเรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลของการรถไฟฯ
📌คุณกานต์รวี ทองพูล หัวหน้าสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ บรรยายเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของการรถไฟฯ
📌ดร.ทยากร จันทรางศุ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง กรมการขนส่งทางราง บรรยายเรื่อง กรมการขนส่งทางรางกับการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศ

โดยเป็นการอบรมออนไลน์ ในรูปแบบ Virtual Oreintation ผ่านระบบ Zoom Meeting ให้กับพนักงานใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก กว่า 880 คน พร้อมกับการถ่ายทอดสดทาง FaceBook Live ทาง Page : ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ และ Page : Winning Culure ให้พนักงานการรถไฟฯ และผู้สนใจได้รับชมพร้อมกันทั่วประเทศไทยอีกด้วย

ทั้งนี้ พนักงานการรถไฟฯ สามารถเข้ารับชมข้อมูลต่างๆ ย้อยหลังทาง https://www.srtorientation2564.com ได้ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 สามารถ log in ได้โดยใช้ Username และ Password ที่ได้รับทางอีเมล์แล้ว สำหรับท่านที่ต้องการรับชมวีดิโอการบรรยายจากวิทยากรย้อนหลังได้ทาง https://fb.watch/8nuMLifCWu/ และ https://fb.watch/8nuPqlb2B8/
------
Download เอกสารประกอบการบรรยาย https://drive.google.com/drive/folders/1fOhGmir4sviZ6tz88FOcnt0D9bzNuPdB?usp=sharing
#VirtualOrientation #ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ #การรถไฟแห่งประเทศไทย #ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ #WinningCulture #IAMSRT

30/09/2021
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 (Virtual Orientation)

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 (Virtual Orientation)
กำหนดการ
📌คุณนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดการปฐมนิเทศ และบรรยาย เรื่องการพัฒนาขีดความสามารถของการรถไฟฯ เวลา 9.30-10.30. น.

📌คุณอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ บรรยายเรื่อง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางและการยกระดับการบริการของการรถไฟฯ เวลา 10.30-12.00

📌คุณสุภรดา จำปาเหลือง รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บรรยายเรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลของการรถไฟฯ เวลา 13.00-14.00 น.

📌คุณกานต์รวี ทองพูล หัวหน้าสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ บรรยายเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของการรถไฟฯ เวลา 15.00-16.00 น.

📌ดร.ทยากร จันทรางศุ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง กรมการขนส่งทางราง บรรยายเรื่อง กรมการขนส่งทางรางกับการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศ เวลา 15.00-16.30 น.

🤟เตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรม ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 วันพรุ่งนี้ 📌ขอเชิญพนักงานทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมว...
29/09/2021

🤟เตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรม ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 วันพรุ่งนี้

📌ขอเชิญพนักงานทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 30 กันยายน 2564 ผ่าน facebook live ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ
👉โดยวันพรุ่งนี้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปิดให้อินเทอร์เน็ตของการรถไฟสามารถรับชมผ่าน facebook ได้โดย login ผ่านระบบของการรถไฟ 🙏🙏

Photos from Thaimotnews's post
24/09/2021

Photos from Thaimotnews's post

น้องๆ มาทางนี่เลยครับมาอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ กันนะครับ
21/09/2021

น้องๆ มาทางนี่เลยครับ
มาอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ กันนะครับ

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564
(Virtual Orientation)
30 กันยายน 2564 เวลา 08.00 - 16.30 น.
---------------------------------------------
การรถไฟแห่งประเทศเทศไทย กำหนดจัดอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564
ในวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 08.00 - 16.30 น.
ในรูปแบบการปฐมนิเทศออนไลน์
(Virtual Orientation)
ขอเชิญพนักงานการรถไฟฯ ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่ปี 2563 - 2564
ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมปฐมนิเทศฯ
ได้ที่ https://srtorientation2564.com
ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 กันยายน 2564
----
สำหรับพนักงานการรถไฟฯ ที่สนใจรับฟังการบรรยายพิเศษสามารถติดตามได้ทาง
Facebook Live จาก
FanPage : ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ
และ FanPage : Winning Culture

--- ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 (Virtual Orientation) 30 กันยายน 2564 เวลา 08.00 - 16.30 น.--------------------...
19/09/2021

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564
(Virtual Orientation)
30 กันยายน 2564 เวลา 08.00 - 16.30 น.
---------------------------------------------
การรถไฟแห่งประเทศเทศไทย กำหนดจัดอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564
ในวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 08.00 - 16.30 น.
ในรูปแบบการปฐมนิเทศออนไลน์
(Virtual Orientation)
ขอเชิญพนักงานการรถไฟฯ ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่ปี 2563 - 2564
ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมปฐมนิเทศฯ
ได้ที่ https://srtorientation2564.com
ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 กันยายน 2564
----
สำหรับพนักงานการรถไฟฯ ที่สนใจรับฟังการบรรยายพิเศษสามารถติดตามได้ทาง
Facebook Live จาก
FanPage : ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ
และ FanPage : Winning Culture

--- ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564
(Virtual Orientation)
30 กันยายน 2564 เวลา 08.00 - 16.30 น.
---------------------------------------------
การรถไฟแห่งประเทศเทศไทย กำหนดจัดอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564
ในวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 08.00 - 16.30 น.
ในรูปแบบการปฐมนิเทศออนไลน์
(Virtual Orientation)
ขอเชิญพนักงานการรถไฟฯ ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่ปี 2563 - 2564
ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมปฐมนิเทศฯ
ได้ที่ https://srtorientation2564.com
ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 กันยายน 2564
----
สำหรับพนักงานการรถไฟฯ ที่สนใจรับฟังการบรรยายพิเศษสามารถติดตามได้ทาง
Facebook Live จาก
FanPage : ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ
และ FanPage : Winning Culture

--- ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2564 หลักสูตร Better Me (To Be a Proactive Mindset)วันที่ 17 และ 21 กันยายน 2564 เวลา...
15/09/2021

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2564
หลักสูตร Better Me (To Be a Proactive Mindset)
วันที่ 17 และ 21 กันยายน 2564
เวลา 13.00 - 16.00 น.
----------------
การอบรมหลักสูตรนี้ ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารของการรถไฟฯ ซึ่งผ่านการอบรมการเป็นวิทยากรของหลักสูตร Be Proactive The Power of Effectiveness (บี โปรแอคทีฟ พลังสู่ความมีประสิทธิผล)

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมและได้รับการตอบรับจากเจ้าหน้าที่แล้ว เตรียมตัวให้พร้อมแล้วพบกันในวันอบรมได้เลยนะครับ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2564
หลักสูตร Better Me (To Be a Proactive Mindset)
วันที่ 17 และ 21 กันยายน 2564
เวลา 13.00 - 16.00 น.
----------------
การอบรมหลักสูตรนี้ ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารของการรถไฟฯ ซึ่งผ่านการอบรมการเป็นวิทยากรของหลักสูตร Be Proactive The Power of Effectiveness (บี โปรแอคทีฟ พลังสู่ความมีประสิทธิผล)

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมและได้รับการตอบรับจากเจ้าหน้าที่แล้ว เตรียมตัวให้พร้อมแล้วพบกันในวันอบรมได้เลยนะครับ

14/09/2021
08/09/2021

ไทยไฟล์ทเทรนนิ่ง (TFT) ร่วมหารือ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพื่อความร่วมมือทางธุรกิจในอนาคต

เรืออากาศโท อิทธิพล เจริญสุข กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย กัปตัน ดร. ธนะพัฒน์ ศิริจารุอนันต์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ​ นายทวีชัย ห่อทอง ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไปและผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง ดร.ดิณห์ ศุภสมุทร หัวหน้าแผนกการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา และ ดร.พรพรหม สุธาทร หัวหน้าศูนย์วิจัยและนวัตกรรมอุตสาหกรรมการบินและการบริการ เข้าร่วมประชุมกับ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย นายธีรเดช หนูขวัญ รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยด้านยุทธศาสตร์ นางสาวกานต์รวี ทองพูล หัวหน้าสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมทีมผู้บริหาร เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมระหว่างสององค์กรในด้านการฝึกอบรมและด้านอื่นๆ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รองเมือง)

Photos from ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ's post
07/09/2021

Photos from ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ's post

Better Me (To Be A Proactive Leader) ----------โอกาสของคุณมาถึงแล้ว!   ถ้าคุณคือ.......คนที่อยากสร้างกรอบแนวคิดใหม่และสร...
03/09/2021

Better Me (To Be A Proactive Leader)
----------
โอกาสของคุณมาถึงแล้ว! ถ้าคุณคือ.......
คนที่อยากสร้างกรอบแนวคิดใหม่และสร้างพลังบวกให้ตัวเอง
คนที่ต้องการพัฒนาศักยภาพและทักษะการบริหารทีมงานของตนเอง
คนที่พร้อมเรียนรู้และเข้าใจในคุณลักษณะที่สำคัญในการนำตนเองและทีมงาน
-----
ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ จะจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร Better Me (To Be A Proactive Leader) ในวันที่ 17 และ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ระยะเวลาการอบรม 6 ชั่วโมง (2 ครั้งๆ ละ 3 ชั่วโมง) ซึ่งได้รับเกียรติจาก Internal Facilitator ทั้ง 4 ท่าน คือ
คุณอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง (ผวช.ก.), คุณองอาจ จริยาสถาพร (หนพ.), คุณกานต์รวี ทองพูล (หอฟ.) และ คุณสุภรดา จำปาเหลือง (อรค.)
จึงขอเรียนเชิญพนักงานการรถไฟฯ ระดับ 6-8 ช ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ทาง Link : https://forms.gle/uFQJQX6tmr877Ya76 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 รับเพียง 30 คนเท่านั้น

Develop Emotional Intelligence: การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์Session 3: 27 August 2021, 9.30 - 11.30 am...........ศูนย์ฝึกอบ...
28/08/2021

Develop Emotional Intelligence: การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
Session 3: 27 August 2021, 9.30 - 11.30 am.
..........
ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะผู้บริหาร ประจำปี 2564 หลักสูตร Develop Emotional Intelligence มีกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2564 ระยะเวลาการอบรม 6 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/session) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ตามธรรมชาติในการรักษาประสิทธิภาพส่วนบุคคล และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจและจัดการอารมณ์ที่ส่งผลต่อตนเองและความสามารถให้คงความสม่ำเสมอภายใต้ความกดดัน ทั้งยังช่วยปรับปรุงผลกระทบด้านมนุษย์สัมพันธ์และทักษะการจูงใจผู้อื่นด้วย รูปแบบเรียนรู้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เสมือนจริง (Virtual Training) โดยได้รับเกียรติจาก อ.ทรงวิทย์ เขมเศรษฐ์ (อ.วิทย์) วิทยาการจาก SEAC มาบรรยายในหลักสูตรดังกล่าว และ คุณกานต์รวี ทองพูล หอฟ. ได้ให้เกียรติเข้าร่วมสังเกตการณ์ตลอดการอบรมด้วย
Session สุดท้ายแลัวครับ ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนก็ได้รับเครื่องมือชั้นเยี่ยมในการพัฒนาและบริหารจัดการความฉลาดทางอารมณ์ให้กับตัวเอง ไปเต็มๆ ตลอด 2 ชั่วโมง
สำหรับท่านที่พลาดโอกาสนี้ อย่าเสียใจไปครับ ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ ยังมีหลักสูตรดีๆ ที่น่าสนใจให้ทุกท่านไดเข้ามาเรียนรู้และพัฒนาตนเองกันได้เรื่อยๆ เราจัดให้ครบทุกสมรรถนะที่ ครฟ. ต้องมี ต้องพัฒนากันอย่างต่อเนื่องเลยที่เดียวครับ ติดข่าวสารได้ทางเพจของเราเลยครับ #EmotionalIntelligenc #SRTTrainingCemter #SEAC

ที่อยู่

ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรารักรถไฟ"IAMSRT"
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🚂🚂🚂🚂🚂🚂🚂🚂🚂🚂🚂🚂🚂🚂
🚂🚂🚂🚂🚂🚂🚂🚊🚂🚂🚂🚂🚂🚆🚂🚂🚂🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
สานิตต์ จงรักจิตต์
สานิต
สานิตต์
#SRTTRAININGCENTER #ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ