สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร, หน่วยงานราชการ, 120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง, Bangkok.
(3)

21/08/2023

ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. ?

21/08/2023

บัญชีรายชื่อผู้บริจาคและจำนวนเงินบริจาคให้พรรคการเมือง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

17/08/2023

ขอเชิญรับชมการอภิปรายออนไลน์
ในห้วข้อ "กกต. มีไว้ทำไม" ร่วมอภิปรายโดย นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รศ.ดร.ยุทธพร อิสระชัย รองศาสตร์จารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดำเนินรยการโดย นายบากบั่น บุญเลิศ พิธีกรดำเนินรายการเนชั่นอินไซต์
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live "สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง"
นำเสนอโดย หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 (พตส.13)

https://www.facebook.com/pedi.ect?mibextid=2JQ9oc

#สำนักประชาสัมพันธ์
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

16/08/2023

ขอชี้แจงข้อมูลที่คลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง

ตามที่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ โพสต์ข้อความว่า “คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ของ กกต. มีมติยกคำร้องในคดีอาญา มาตรา 151 ตามข้อกล่าวหาว่า รู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจาก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส. ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทำหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ .....” จากกรณีที่เป็นข่าวว่า นายพิธาฯ เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส. โดยเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ กกต. จึงได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนฯ เพื่อพิจารณาว่าฝ่าฝืนมาตรา 151 แห่ง พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 (พรป.สส.) หรือไม่ประการใด นั้น

กกต. ขอชี้แจงว่า ในการเลือกตั้ง สส. เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 3 ราย ได้ยื่นคำร้องต่อสำนักงาน กกต. กล่าวหาว่า นายพิธาฯ เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) จำนวน 42,000 หุ้น อันเป็นกิจการสื่อมวลชน เชื่อว่าเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98 (3) แห่งรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน แต่คำร้องดังกล่าวยื่นเกินกำหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายบัญญัติ กกต. จึงมีมติสั่งไม่รับคำร้องดังกล่าวทั้งหมดไว้พิจารณา แต่เมื่อ กกต. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายละเอียดที่ปรากฏตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของผู้ยื่นคำร้อง มีเหตุอันควรเชื่อว่า นายพิธาฯ อาจจะเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้สมัครรับเลือกตั้ง สส. โดยมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ จึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนฯ เพื่อให้ดำเนินการสืบสวนฯ ให้เป็นไปตามมาตรา 151 พรป.สส. ว่า นายพิธาฯ กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ประการใด ขณะนี้การดำเนินการสืบสวนไต่สวนยังไม่เสร็จสิ้นและได้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติ โดยอยู่ในระหว่างกระบวนการสืบสวนไต่สวนเป็นไปตามลำดับชั้นตามระเบียบและกฎหมาย หลังจากนั้น จะได้นำเสนอข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและความเห็นต่อ กกต. ให้เป็นผู้พิจารณาและมีคำสั่งต่อไป

โดย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 กกต. ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ทำให้นายพิธาฯ มีสมาชิกภาพเป็น สส. แบบบัญชีรายชื่อ แต่ปรากฏว่า กกต. ได้พิจารณามีข้อเท็จจริงและมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ เชื่อได้ว่า นายพิธาฯ อาจเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส. ตามมาตรา 98 (3) อันเนื่องมาจากการเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) อาจมีผลทำให้สมาชิกภาพ สส. ของนายพิธาฯ ต้องสิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (6) แห่งรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน ดังนั้น จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้ทำหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน ข้อกฎหมาย และความเห็น เสนอต่อ กกต. ให้พิจารณาสั่งการ ต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่า มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าสมาชิกภาพความเป็น สส. ของ นายพิธาฯ อาจมีเหตุสิ้นสุดลง จึงเสนอความเห็นต่อ กกต. ให้มีมติยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยให้เป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา 82 แห่งรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน ต่อไป

กกต. ขอชี้แจงว่า คณะกรรมการฯ ตามที่ได้รับแต่งตั้งจาก กกต. จำนวน 2 คณะ เป็นผู้ที่มีหน้าที่และอำนาจที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยมีความเป็นอิสระ ไม่ขึ้นตรงภายใต้การบังคับบัญชาซึ่งกันและกัน

ดังนั้น คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนฯ จะมีความเห็นเป็นเช่นใด ถือได้ว่าเป็นดุลยพินิจแห่งตนโดยแท้ อันเป็นความเห็นเบื้องต้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสืบสวนและไต่สวนเท่านั้น โดยจะมีกระบวนการและขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบสืบสวนไต่สวนอีกหลายขั้นตอน กระบวนการดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด หลังจากนั้น เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการที่บัญญัติไว้ตามกฎหมายแล้วจะนำเสนอความเห็นต่อ กกต. พิจารณาในลำดับสุดท้าย

การพิจารณาเสนอความเห็นว่า นายพิธาฯ กระทำความผิดตามมาตรา 151 พรป.สส. หรือไม่ กกต. จะต้องนำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ มาใช้ประกอบการตัดสินใจที่จะดำเนินคดีอาญากับนายพิธาฯ หรือไม่ประการใด อันเป็นหลักประกันว่าบุคคลจะได้รับโทษในทางอาญา เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาสามารถนำพยานหลักฐาน ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย มาต่อสู้และหักล้างข้อกล่าวหาได้ทุกประเด็น

สำหรับ การยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณีสมาชิกภาพ สส. ของนายพิธาฯ มีเหตุต้องสิ้นสุดลง เป็นการดำเนินการตามมาตรา 82 แห่งรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน เป็นระบบไต่สวน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสามารถใช้อำนาจดังกล่าวที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงและแสวงหาพยานหลักฐานจากแหล่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง กกต. ไม่มีอำนาจในการวินิจฉัยสั่งการให้คดีที่ส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปในทางหนึ่งทางใดตามที่ กกต. ต้องการ

ศาลรัฐธรรมนูญ จึงเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยว่า นายพิธาฯ เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการสื่อมวลชนหรือไม่ หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นประการใด ย่อมส่งผลโดยตรงต่อสมาชิกภาพการเป็น สส. ของนายพิธาฯ เฉพาะตน โดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ผูกพันทุกองค์กร

ดังนั้น กระบวนการในการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา 151 พรป.สส. ต่อ นายพิธาฯ จึงยังไม่เสร็จสิ้นหรือมีผลเป็นที่สุดเด็ดขาด กกต. จึงไม่ได้กลั่นแกล้ง หรือจงใจที่จะทำให้นายพิธาฯ ต้องได้รับโทษตามกฎหมายใด ๆ ทั้งสิ้น การนำข้อมูลมาเสนอต่อสาธารณชน อันอาจทำให้ประชาชนเกิดความสับสนและเข้าใจผิดว่ากระบวนการตามมาตรา 151 พรป.สส. เป็นกระบวนการเดียวกันกับการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยชี้ขาดเรื่องคุณสมบัติตามมาตรา 82 แห่งรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน

จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวดังกล่าวข้างต้น.

16/08/2023

ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย (เงินที่ใช้จ่ายในการเลือกตั้ง) มีอะไรบ้าง ?

12/08/2023

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ที่ เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2566

#ทรงพระเจริญ
#ลงนามถวายพระพร

12/08/2023

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศวันที่ 9 ส ค 66ช่อง 9 MCOT HD

30/07/2023
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร โดยนางสาวมาณวิกา ทองประเสริฐผู้อำนวยการสำ...
28/07/2023

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
โดยนางสาวมาณวิกา ทองประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมืองเข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ โดยพรรคกล้าธรรมแจ้งกำหนดการจัดโครงการสัมมนาสร้างการมีส่วนร่วมในอุดมการณ์พรรคกล้าธรรม และเตรียมความพร้อมจัดตั้งตัวแทนพรรคกล้าธรรมประจำจังหวัด
ณ ลานกีฬาชุมชน ซอยเคหะคลองเตย แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร โดยนางสาวมาณวิกา ทองประเสริฐผู้อำนวยการสำ...
28/07/2023

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
โดยนางสาวมาณวิกา ทองประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมืองเข้าร่วมการจัดกิจกรรมของพรรคการเมือง โดยพรรคกล้าแจ้งกำหนดการจัดประชุมตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ โครงการเศรษฐกิจเพื่อคนตัวเล็ก ครั้งที่ 3 ณ ลานโพธิ์ชุมชนอุทัยรัตน์ ซอยประดิพัทธ์ 15 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

13/07/2023
13/07/2023

ขอชี้แจง กรณีการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส. ของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ มีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่
ตามที่ กกต. ได้ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยกรณีสมาชิกภาพของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ มีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นั้น
กกต. ขอชี้แจงว่า การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน ตามมาตรา 82 วรรคสี่ บัญญัติว่า “ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร... มีเหตุสิ้นสุดลง... ให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย...” การส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย กกต. ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ กล่าวคือ มาตรา 82 วรรคสี่ บัญญัติให้ กกต. เป็นผู้ใช้อำนาจโดยตรง สามารถส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ได้
กรณีดังกล่าว ไม่ใช่เป็นเรื่องการกระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือการกระทำอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้ง มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมิได้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ที่จะต้องนำบทบัญญัติตามมาตรา 43 ของ พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และ ข้อ 54 ของระเบียบ กกต. ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 มาใช้บังคับแต่อย่างใด
เมื่อปรากฏว่า สมาชิกภาพของ ส.ส. คนหนึ่งคนใด มีเหตุสิ้นสุดลง กกต.
จะดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง โดยไม่ต้องแจ้งข้อกล่าวหา หรือให้ ส.ส. ผู้มีเหตุสิ้นสุดสมาชิกภาพ นั้น มารับทราบข้อกล่าวหา หรือให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อกล่าวหา ทั้งสิ้น เพราะบุคคลดังกล่าวสามารถใช้สิทธิของตนเองไปชี้แจงข้อเท็จจริง และเสนอพยานหลักฐานเพื่อต่อสู้คดี ตามบทบัญญัติของ พ.ร.ป. ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ได้วางแนวทางในเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 14/2562 เรื่องพิจารณาที่ 10/2562 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ส่วน ข้อกล่าวอ้างว่า กกต. เร่งรัดพิจารณา และดำเนินการอย่างเร่งรีบไม่ละเอียดรอบคอบ นั้น ขอชี้แจงว่า การดำเนินการของ กกต. เป็นเพียงกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานและข้อเท็จจริง โดยไม่ได้เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีเหตุสิ้นสุดสมาชิกภาพฯ ขอยืนยันว่า กกต. ไม่ได้ดำเนินการอย่างเร่งรีบ หรือเร่งรัดที่จะทำให้เรื่องดังกล่าวเสร็จสิ้นเร็วกว่าปกติ ทั้งนี้ กกต. ได้ใช้ระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบ แล้ว
ดังนั้น การส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย เป็นกระบวนการที่ กกต. ปฏิบัติตามมาตรา 82 วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน ทุกประการ.

ที่อยู่

120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 20:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ประกาศแบ่งที่ดินบขายบนเนินภูเขา ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เอกสารโฉนดพร้อมโอน แบ่งขายเป็นแปลงๆ เพียงตารางวาละ 4,500 บาท ที่สวยมากอยู่เนินเขา สามารถมองเห็นวิวภูเขารอบทิศทาง ระบบไฟฟ้า น้ำประปาครบ ถนนลาดยางมะตอย เดินทางสะดวกสบาย อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ใกล้สนามบินเชียงราย ใกล้โรงพยาบาลกรุงเทพ ใกล้ถนนบายพาส อยู่ติดชุมชน เหมาะทำบ้านพักตากอากาศ ที่อยู่อาศัย ฯลฯ สนใจเป็นเจ้าของ ไลน์/โทร 0937635411
ขายที่ดินบนเนินภูเขาชุมชนหมู่บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ตรงข้ามแฮชชิเอนด้า คอฟฟี่เฮ้าส์แอนด์เรสเตอรองท์ เหมาะทำบ้านพักอาศัย บ้านพักตากอากาศ รีสอร์ท โฮมสเตย์ บรรยากาศดี วิวสวย สามารถมองเห็นวิวภูเขาล้อมรอบ อยู่ติดชุมชน ใกล้มหาลัยแม่ฟ้าหลวง ใกล้สนามบินเชียงราย เดินทางสะดวกสบาย แบ่งขายเป็นแปลงเพียงตารางวาละ 4,500 บาท (งานละ450,000 บาท)เอกสารเป็นโฉนด แบ่งแยกเรียบร้อยแล้วพร้อมโอน สนใจเป็นเจ้าของโทร 0937635411
ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครและพนักงานทุกท่านที่ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งใหม่ของรองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
แบ่งขายที่ดินบนเนินเขาสามารถมองเห็นวิวภูเขาล้อมรอบ บรรยากาศดี ที่สวยตั้งอยู่บนเนินเขา เหมาะทำบ้านพักตากอากาศ รีสอร์ท หอพัก บ้านพักอาศัย ไฟฟ้า ประปาถึงที่ แบ่งขายเป็นแปลงๆเพียงตารางวาละ4,500บาท เอกสารโฉนดแบ่งแยกเรียบร้อยแล้วพร้อมโอน สนใจโทร 0937635411 พิกัดที่ดินแปลงนี้ บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์งานค่ะ
เตรียมช้อปจุใจ‼️
📆 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน นี้
ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
📍 พบกันในงานแฟชั่นล้านนาตะวันออก
EASTERN LANNA FASHION LIFESTYLE
📌สินค้าดีดีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ กับสินค้าอันทันสมัยที่ยกมาให้เลือกสรรถึงที่
จากจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน
และพบกับสินค้านาทีทองราคาสุดพิเศษทุกวัน
---------------------------------------------
จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
#แฟชั่นล้านนาตะวันออกEp_2

https://www.facebook.com/EasternLannaFashionLifestyle/
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์งานค่ะ
📍30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้
🛒🛍ชวนมาช้อปโหดเหมือนโกรธกระเป๋าตังค์💵
ณ ลาน Work & Play ชั้น 1
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
เตรียมตัวพบกับที่สุด...ของงานแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออกสุดยิ่งใหญ่ พร้อมกองทัพแฟชั่นล้านนาตะวันออก ผ้าทอดีไซน์ทันสมัย และเครื่องประดับสุดเก๋ จากเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
สวยแซ่บ สวยเก๋ และมีดีไซน์
ตามสไตล์ล้านนาตะวันออก
----------------------------------------
จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
#แฟชั่นล้านนาตะวันออกEp_2

#เทรนด์แฟชั่นผ้าทอเมืองเหนือ
บริการติดตั้งตาข่ายป้องกันนกพิราบ ตามอาคาร บ้านเรือน สถานที่ราชการ โรงงาน ฯลฯ
บริการทำความสะอาดโรงาน อาคาร พื้นที่สูง
ติดต่อ
0991141161 แอร์ ครับ
Line : ekker
Line@ :

https://www.facebook.com/Bestprotection2018/
#}