Clicky

สำนักงานคณะกรรมการการเลือก

สำนักงานคณะกรรมการการเลือก ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือก, หน่วยงานราชการ, 120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ออกเป็น 50 เขตเลือกตั้งที่มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งละ 1 คน
16/03/2022

การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ออกเป็น 50 เขตเลือกตั้งที่มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งละ 1 คน

เอกสารใบสมัครรับเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่า กทม. สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหา...
15/03/2022
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร

เอกสารใบสมัครรับเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่า กทม. สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร

15/03/2022
15/03/2022
15/03/2022
15/03/2022
15/03/2022

การสมัครรับเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่า กทม.

การสมัครรับเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่า กทม.
15/03/2022

การสมัครรับเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่า กทม.

แผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทย...
14/03/2022

แผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา  11.30-15.00 น.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร โดยนายสำราญ  ตันพานิชผู้...
09/03/2022

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565
เวลา 11.30-15.00 น.
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
โดยนายสำราญ ตันพานิช
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
มอบหมายให้กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง เข้าร่วมสังเกตการณ์พรรคเพื่อไทย จัดกิจกรรมโครงการ Exhibition "นิทรรสกี"เพื่อผ้าอนามัยฟรีถ้วนหน้า ณ ชั้น 1 ตึกโอเอไอ ทาวเวอร์ แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร โดยนายสำราญ  ตันพานิชผู้อำนวยการสำนักงานคณะกร...
07/03/2022

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
โดยนายสำราญ ตันพานิช
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
มอบหมายให้งานจัดการเลือกตั้งให้การสนับสนุน และกพกับดูแลการใช้เครื่องเครื่องลงคะแนนให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำกัด เพื่อนำไปใช้ในการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ ณ ห้องประชุม สุทธิพร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร โดยนายสำราญ  ตันพานิชผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรร...
06/03/2022

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
โดยนายสำราญ ตันพานิช
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหา นครมอบหมายให้งานจัดการเลือกตั้งให้การสนับสนุน และแนะนำขั้นตอนกระบวนการใช้เครื่องลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ ของสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำกัด เพื่อนำไปใช้ในการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ ในวันที่ 7 มี.ค. 65

02/03/2022

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร [จำนวน 50 เขตเลือกตั้ง]
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/015/T_0007.PDF

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/015/T_0010.PDF

01/03/2022

สรุปรายชื่อ 87 พรรคการเมือง ที่ยังดำเนินการอยู่ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดย #กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ขอ Update ข้อมูลจาก สำนักกิจการพรรคการเมือง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 พบว่ามีพรรคการเมืองเพิ่มขึ้น จำนวน 3 พรรคการเมือง ได้แก่
1. พรรครวมไทยรักชาติ (รทช)
2. พรรคไทยเป็นหนึ่ง (ทปน)
3. พรรคท้องที่ไท (ท.)

รวมมีพรรคการเมืองที่ดำเนินการอยู่รวมจำนวน 87 พรรคการเมือง
รวมจำนวนสมาชิก 1,218,368 ราย
รวมจำนวนสาขาพรรคการเมือง 421 สาขา
รวมจำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2,302 ราย
รวมจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 487 ราย
รวมจำนวนคณะกรรมการบริหาร 1,136 ราย

รายละเอียด คลิก https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c8l7upg2zxAN0LT1vmyFyAGjKktWGJHf/edit?usp=sharing&ouid=110690159234594707359&rtpof=true&sd=true
1.พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (001)
หัวหน้าพรรค นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รวมจำนวนสมาชิก 98,987 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 19 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 314 ราย
2.พรรคประชากรไทย (ปชท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (002)
หัวหน้าพรรค นายคณิศร สมมะลวน
รวมจำนวนสมาชิก 10,476 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 14 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 18 ราย
3.พรรคความหวังใหม่ (ควม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (013)
หัวหน้าพรรค นายชิงชัย มงคลธรรม
รวมจำนวนสมาชิก 5,478 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 7 ราย
4.พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (พนท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (022)
หัวหน้าพรรค นายวชิร ศุภรมย์
รวมจำนวนสมาชิก 7,104 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 3 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 24 ราย
5.พรรคเพื่อไทย (พท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (034)
หัวหน้าพรรค นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์
รวมจำนวนสมาชิก 62,126 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 294 ราย

6.พรรคเพื่อแผ่นดิน (พผ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (041)
หัวหน้าพรรค นายประมวล เอมเปีย
รวมจำนวนสมาชิก 17,073 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 12 ราย
7.พรรคชาติพัฒนา (ชพน.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (045)
หัวหน้าพรรค นายเทวัญ ลิปตพัลลภ
รวมจำนวนสมาชิก 12,736 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 55 ราย
8.พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (055)
หัวหน้าพรรค น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา
รวมจำนวนสมาชิก 13,112 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 44 ราย
9.พรรคอนาคตไทย (อท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (056)
หัวหน้าพรรค นายประวัติ เทียนขุนทด
รวมจำนวนสมาชิก 8,652 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 4 ราย
10.พรรคภูมิใจไทย (ภท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (063)
หัวหน้าพรรค นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รวมจำนวนสมาชิก 60,677 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 220 ราย
11.พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย (ส.ป.ท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (076)
หัวหน้าพรรค นางแจ่มศรี สุกโชติรัตน์
รวมจำนวนสมาชิก 10,836 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 6 ราย
12.พรรคประชาสามัคคี (ปส.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (091)
หัวหน้าพรรค นางสมพร จูมั่น
รวมจำนวนสมาชิก 8,760 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย
13.พรรคประชาธิปไตยใหม่ (ปธม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (109)
หัวหน้าพรรค นายสุรทิน พิจารณ์
รวมจำนวนสมาชิก 32,854 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 20 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 30 ราย

14.พรรคพลังชล (พช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (112)
หัวหน้าพรรค นายเชาว์ มณีวงษ์
รวมจำนวนสมาชิก 5,583 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย
15.พรรคครูไทยเพื่อประชาชน (ค.พ.ช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (118)
หัวหน้าพรรค นายปรีดา บุญเพลิง
รวมจำนวนสมาชิก 17,737 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 23 ราย
16.พรรคพลังสหกรณ์ (พ.พส.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (122)
หัวหน้าพรรค นายอดิศักดิ์ ฟักแฟง
รวมจำนวนสมาชิก 13,141 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 8 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย
17.พรรคพลังท้องถิ่นไท (พทท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (124)
หัวหน้าพรรค นายชัชวาลล์ คงอุดม
รวมจำนวนสมาชิก 17,189 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 7 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด - ราย
18.พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล (ถกชว) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (129)
หัวหน้าพรรค นางจุฑามาศ ปลอดดี
รวมจำนวนสมาชิก 12,165 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 8 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 13 ราย
19.พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย (รป.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (133)
หัวหน้าพรรค นายดำรงค์ พิเดช
รวมจำนวนสมาชิก 11,795 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 60 ราย
20.พรรคไทรักธรรม (ท.ธ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (144)
หัวหน้าพรรค นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค
รวมจำนวนสมาชิก 25,386 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย
21.พรรคเสรีรวมไทย (สร.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (145)
หัวหน้าพรรค พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส
รวมจำนวนสมาชิก 67,755 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 218 ราย

22.พรรครักษ์ธรรม (ร.ธ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (147)
หัวหน้าพรรค นายศักดาวุธ โกมลประเสริฐ
รวมจำนวนสมาชิก 8,011 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย
23.พรรคเพื่อชาติ (พ.พ.ช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (149)
หัวหน้าพรรค นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์
รวมจำนวนสมาชิก 22,428 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 27 ราย
24.พรรคพลังประชาธิปไตย (พปต.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (153)
หัวหน้าพรรค นายพูนพิพัฒน์ นิลรังษี
รวมจำนวนสมาชิก 25,715 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 13 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 20 ราย
25.พรรคภราดรภาพ (ภดภ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (154)
หัวหน้าพรรค ร.อ. รชฏ พิสิษฐบรรณกร
รวมจำนวนสมาชิก 10,079 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 9 ราย
26.พรรคพลังไทยรักชาติ (พทรช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (155)
หัวหน้าพรรค นายวีรวิชญ์ วิริภิรมย์กูล (รอง หน. ปนท. หน.)
รวมจำนวนสมาชิก 14,415 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 11 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 20 ราย
27.พรรคเพื่อชีวิตใหม่ (พ.ช.ม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (157)
หัวหน้าพรรค นายทองประเสริฐ จันทรอัมพร
รวมจำนวนสมาชิก 10,578 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 7 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 4 ราย
28.พรรคก้าวไกล (ก.ก.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (164)
หัวหน้าพรรค นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์
รวมจำนวนสมาชิก 37,951 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 110 ราย
29.พรรคทางเลือกใหม่ (ทลม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (170)
หัวหน้าพรรค นายราเชน ตระกูลเวียง
รวมจำนวนสมาชิก 24,201 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 7 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 9 ราย

30.พรรคมติประชา (มปช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (171)
หัวหน้าพรรค นายอนุชิต งามเบญจวิชัยกุล
รวมจำนวนสมาชิก 5 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย
31.พรรคประชาภิวัฒน์ (ปชภ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (172)
หัวหน้าพรรค นายสมเกียรติ ศรลัมพ์
รวมจำนวนสมาชิก 14,644 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 30 ราย
32.พรรคพลเมืองไทย (พล.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (173)
หัวหน้าพรรค นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์
รวมจำนวนสมาชิก 11,068 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 7 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 42 ราย
33.พรรคสร้างอนาคตไทย (พทนท.) (เดิมชื่อพรรคพลังไทยนำไทย) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (174)
หัวหน้าพรรค นายธาราวุฒิ สืบเชื้อ
รวมจำนวนสมาชิก 8,637 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 9 ราย
34.พรรคพลังธรรมใหม่ (พธม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (175)
หัวหน้าพรรค นายระวี มาศฉมาดล
รวมจำนวนสมาชิก 11,748 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 24 ราย
35.พรรคไทยธรรม (ทธม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (178)
หัวหน้าพรรค นายอโณทัย ดวงดารา
รวมจำนวนสมาชิก 34,884 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 11 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 10 ราย
36.พรรคไทยศรีวิไลย์ (ทศล.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (180)
หัวหน้าพรรค นายมงคลกิตต์ สุขสินธารานนท์
รวมจำนวนสมาชิก 9,239 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 4 ราย
37.พรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (181)
หัวหน้าพรรค นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง
รวมจำนวนสมาชิก 15,742 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 8 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 8 ราย

38.พรรคสยามพัฒนา (สพน.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (182)
หัวหน้าพรรค พ.ต.อ.วิศรุต เกิดหลำ (รอง หน. ปนท. หน.)
รวมจำนวนสมาชิก 10,3822 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 6 ราย
39.พรรคเพื่อคนไทย (พคท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (183)
หัวหน้าพรรค นายวิทยา อินาลา
รวมจำนวนสมาชิก 7,124 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 12 ราย
40.พรรคพลังปวงชนไทย (พลท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (184)
หัวหน้าพรรค นายนิคม บุญวิเศษ
รวมจำนวนสมาชิก 13,559 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 13 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 6 ราย
41.พรรคเพื่อชาติไทย (พ.ชต.ท.) (ชื่อเดิมพรรคพลังไทยรักไทย) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (185)
หัวหน้าพรรค นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล
รวมจำนวนสมาชิก 20,372 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย
42.พรรคพลังชาติไทย (พพชท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (186)
หัวหน้าพรรค พล.ต. ทรงกลด ทิพย์รัตน์
รวมจำนวนสมาชิก 15,140 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 5 ราย
43.พรรคประชาชาติ (ปช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (187)
หัวหน้าพรรค นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา
รวมจำนวนสมาชิก 13,112 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 26 ราย
44.พรรคแผ่นดินธรรม (ผธ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (188)
หัวหน้าพรรค นายกรณ์ มีดี
รวมจำนวนสมาชิก 8,029 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 28 ราย
45.พรรคคลองไทย (คล.ท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (189)
หัวหน้าพรรค นายสายัณห์ อินทรภักดิ์
รวมจำนวนสมาชิก 25,637 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 14 ราย

46.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (192)
หัวหน้าพรรค พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รวมจำนวนสมาชิก 60,972 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 199 ราย
47.พรรคเศรษฐกิจใหม่ (ศม) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (193)
หัวหน้าพรรค นายสุภดิช อากาศฤกษ์ (รอง หน. รก. หน.)
รวมจำนวนสมาชิก 14,224 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 2 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 10 ราย
48.พรรคพลังสังคม (พ.พ.ส.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (198)
หัวหน้าพรรค นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน
รวมจำนวนสมาชิก 9,424 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 7 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 10 ราย
49.พรรคเพื่อราษฎร (พร.) (ชื่อเดิมพรรคสุจริตชน) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (200)
หัวหน้าพรรค นายพัฐจักร เทพษร (รอง หน. รก. หน.)
รวมจำนวนสมาชิก 14,282 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย
50.พรรคพลังศรัทธา (พลศธ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (201)
หัวหน้าพรรค นางหญิงสุริยา บุญรำไพ
รวมจำนวนสมาชิก 5,875 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 6 ราย
51.พรรคเป็นธรรม (ปธ.) (ชื่อเดิมพรรคกลาง) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (203)
หัวหน้าพรรค นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ
รวมจำนวนสมาชิก 5,360 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 3 ราย
52.พรรคพลังเพื่อไทย (พล.พท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (204)
หัวหน้าพรรค นายเอกวรพงศ์ อำนวยทรัพย์
รวมจำนวนสมาชิก 6,962 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 3 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย
53.พรรคประชาไทย (ปรชท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (205)
หัวหน้าพรรค นายบุญยงค์ จันทร์แสง
รวมจำนวนสมาชิก 8,555 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 39 ราย

54.พรรคกรีน (กร) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (206)
หัวหน้าพรรค นายพงศา ชูแนม
รวมจำนวนสมาชิก 9,596 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 8 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 28 ราย
55.พรรคสามัญชน (พ.สมช) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (209)
หัวหน้าพรรค นายเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์
รวมจำนวนสมาชิก 4,712 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 6 ราย
56.พรรคภาคีเครือข่ายไทย (ภคท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (211)
หัวหน้าพรรค นายชัยวัฒน์ ชัยจินดาวัธน์ (ลธ. รก. หน.)
รวมจำนวนสมาชิก 11,361 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 35 ราย
57.พรรคราชสีห์ไทยดี (รสท.) (เดิมชื่อพรรคพลังไทยดี) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (212)
หัวหน้าพรรค นายสาธุ อนุโมทามิ
รวมจำนวนสมาชิก 5,859 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย
58.พรรครวมไทยยูไนเต็ด (รทย) (เดิมชื่อพรรคเพื่อไทยพัฒนา) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (213)
หัวหน้าพรรค นายวรนัยน์ วาณิชกะ
รวมจำนวนสมาชิก 6,738 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย
59.พรรคพัฒนาชาติเจริญ (พนชจ.) (เดิมชื่อพรรคพัฒนาชาติ) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (214)
หัวหน้าพรรค นายพิสิษฐ์ ตามสมัย
รวมจำนวนสมาชิก 6,298 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย
60.พรรคคนงานไทย (พ.ค.ง.ท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (215)
หัวหน้าพรรค นายธีระ เจียบุญหยก
รวมจำนวนสมาชิก 7,243 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 3 ราย
61.พรรคสร้างชาติ (สช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (216)
หัวหน้าพรรค พล.อ. ปกิตน์ สันตินิยม
รวมจำนวนสมาชิก 7,781 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 7 ราย

62.พรรคเพื่ออนาคตไทย (พอท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (217)
หัวหน้าพรรค นายอนุวัฒน์ วิกัยพัฒน์
รวมจำนวนสมาชิก 8,580 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 36 ราย
63.พรรคเศรษฐกิจไทย (ศท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (218)
หัวหน้าพรรค นางรัชนี ศิวเวชช (รอง หน. ปนท. หน.)
รวมจำนวนสมาชิก 9,404 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย
64.พรรคเส้นทางใหม่ (สทม.) (เดิมชื่อพรรคไทยชอบธรรม) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (219)
หัวหน้าพรรค นายเมธี กาญวัฒนะกิจ
รวมจำนวนสมาชิก 6,174 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย
65.พรรคก้าวใหม่ (พ.ก.ม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (220)
หัวหน้าพรรค นางวรนารถ ดวงอุดม
รวมจำนวนสมาชิก 5,296 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด – ราย
66.พรรคไทยรวมไทย (ทรวท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (221)
หัวหน้าพรรค นายณัฐติพงษ์ วันทวี
รวมจำนวนสมาชิก 9,509 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 24 ราย
67.พรรคกล้า (ก.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (222)
หัวหน้าพรรค นายกรณ์ จาติกวณิช
รวมจำนวนสมาชิก 22,960 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 7 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 55 ราย
68.พรรครวมพลังคนรุ่นใหม่ (รพม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (223)
หัวหน้าพรรค นายสิรวิทย์ ช่วงเสน
รวมจำนวนสมาชิก 5,113 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด – ราย
69.พรรคยุทธศาสตร์ชาติ (ย.ศ.ช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (224)
หัวหน้าพรรค นายขจรศักดิ์ ประดิษฐาน
รวมจำนวนสมาชิก 15,923 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 8 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 18 ราย

70.พรรคสหประชารัฐ (สปร) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (225)
หัวหน้าพรรค นายทรรศชล พงษ์ภควัต
รวมจำนวนสมาชิก 1,154 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 2 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด – ราย
71.พรรคพลังสังคมใหม่ (พ.ส.ม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (226)
หัวหน้าพรรค นายเชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ
รวมจำนวนสมาชิก 5,543 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 18 ราย
72.พรรคไทยสร้างไทย (มสท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (227)
หัวหน้าพรรค นายสอิสร์ โบราณ
รวมจำนวนสมาชิก 22,704 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 6 ราย
73.พรรคมิติใหม่ (มต.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (228)
หัวหน้าพรรค นายวิมล สารมะโน
รวมจำนวนสมาชิก 2,816 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 3 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย
74.พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (229)
หัวหน้าพรรค ว่าที่ ร.ท.ไกรภพ นครชัยกุล
รวมจำนวนสมาชิก 3,350 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 3 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 5 ราย
75.พรรคมวลชนสยาม (มชส.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (230)
หัวหน้าพรรค นายทรงศักดิ์ ภูขามคม
รวมจำนวนสมาชิก 2,290 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 1 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด - ราย
76.พรรคเพื่อประชาชน (พป.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (231)
หัวหน้าพรรค นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
รวมจำนวนสมาชิก 2,590 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด – ราย
77.พรรคพลังสยาม (พส.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (232)
หัวหน้าพรรค นายทรงธรรม โรจนเครือวัลย์
รวมจำนวนสมาชิก 1,654 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 1 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด – ราย

78.พรรคไทยรักกัน (ทรก) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (233)
หัวหน้าพรรค นายพีระพงษ์ ไพรินทร์
รวมจำนวนสมาชิก 15 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด – ราย
79.พรรคไทยภักดี (ทภด) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (234)
หัวหน้าพรรค นายวรงค์ เดชกิจวิกรม
รวมจำนวนสมาชิก 7,481 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 6 ราย
80.พรรคแนวทางใหม่ (นทม) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (235)
หัวหน้าพรรค นายธวเดช ภาจิตรภิรมย์
รวมจำนวนสมาชิก 4,424 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย
81.พรรคเสมอภาค (สมภ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (236)
หัวหน้าพรรค นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์
รวมจำนวนสมาชิก 1,418 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 2 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด - ราย
82.พรรคไทยชนะ (ทช) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (237)
หัวหน้าพรรค นายจักรพงศ์ ชื่นดวง
รวมจำนวนสมาชิก 141 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด – ราย
83.พรรคเพื่อไทรวมพลัง (พทล.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (238)
หัวหน้าพรรค นายวสวรรธน์ พวงพรศรี
รวมจำนวนสมาชิก 2,056 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด - ราย
84.พรรคไทยสร้างสรรค์ (ท.ส.ส) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (239)
หัวหน้าพรรค นายธำรงค์ เรืองธุระกิจ
รวมจำนวนสมาชิก 12 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด - ราย
85.พรรครวมไทยรักชาติ (รทช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (240)
หัวหน้าพรรค นายสุชาติ บรรดาศักดิ์
รวมจำนวนสมาชิก - ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด - ราย

86.พรรคไทยเป็นหนึ่ง (ทปน.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (241)
หัวหน้าพรรค นายณัฐธีร์ พัสวีดิลกภัทร์
รวมจำนวนสมาชิก - ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด - ราย
87.พรรคท้องที่ไท (ท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (242)
หัวหน้าพรรค ด.ต.วีระ หมีทอง
รวมจำนวนสมาชิก - ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด - ราย

ที่อยู่

120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 20:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานคณะกรรมการการเลือก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ประกาศแบ่งที่ดินบขายบนเนินภูเขา ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เอกสารโฉนดพร้อมโอน แบ่งขายเป็นแปลงๆ เพียงตารางวาละ 4,500 บาท ที่สวยมากอยู่เนินเขา สามารถมองเห็นวิวภูเขารอบทิศทาง ระบบไฟฟ้า น้ำประปาครบ ถนนลาดยางมะตอย เดินทางสะดวกสบาย อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ใกล้สนามบินเชียงราย ใกล้โรงพยาบาลกรุงเทพ ใกล้ถนนบายพาส อยู่ติดชุมชน เหมาะทำบ้านพักตากอากาศ ที่อยู่อาศัย ฯลฯ สนใจเป็นเจ้าของ ไลน์/โทร 0937635411
ประกาศแบ่งที่ดินบขายบนเนินภูเขา ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เอกสารโฉนดพร้อมโอน แบ่งขายเป็นแปลงๆ เพียงตารางวาละ 4,500 บาท ที่สวยมากอยู่เนินเขา สามารถมองเห็นวิวภูเขารอบทิศทาง ระบบไฟฟ้า น้ำประปาครบ ถนนลาดยางมะตอย เดินทางสะดวกสบาย อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ใกล้สนามบินเชียงราย ใกล้โรงพยาบาลกรุงเทพ ใกล้ถนนบายพาส อยู่ติดชุมชน เหมาะทำบ้านพักตากอากาศ ที่อยู่อาศัย ฯลฯ สนใจเป็นเจ้าของ ไลน์/โทร 0937635411
ประกาศแบ่งที่ดินบขายบนเนินภูเขา ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เอกสารโฉนดพร้อมโอน แบ่งขายเป็นแปลงๆ เพียงตารางวาละ 4,500 บาท ที่สวยมากอยู่เนินเขา สามารถมองเห็นวิวภูเขารอบทิศทาง ระบบไฟฟ้า น้ำประปาครบ ถนนลาดยางมะตอย เดินทางสะดวกสบาย อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ใกล้สนามบินเชียงราย ใกล้โรงพยาบาลกรุงเทพ ใกล้ถนนบายพาส อยู่ติดชุมชน เหมาะทำบ้านพักตากอากาศ ที่อยู่อาศัย ฯลฯ สนใจเป็นเจ้าของ ไลน์/โทร 0937635411
ขายที่ดินบนเนินภูเขาชุมชนหมู่บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ตรงข้ามแฮชชิเอนด้า คอฟฟี่เฮ้าส์แอนด์เรสเตอรองท์ เหมาะทำบ้านพักอาศัย บ้านพักตากอากาศ รีสอร์ท โฮมสเตย์ บรรยากาศดี วิวสวย สามารถมองเห็นวิวภูเขาล้อมรอบ อยู่ติดชุมชน ใกล้มหาลัยแม่ฟ้าหลวง ใกล้สนามบินเชียงราย เดินทางสะดวกสบาย แบ่งขายเป็นแปลงเพียงตารางวาละ 4,500 บาท (งานละ450,000 บาท)เอกสารเป็นโฉนด แบ่งแยกเรียบร้อยแล้วพร้อมโอน สนใจเป็นเจ้าของโทร 0937635411
ขายที่ดินบนเนินภูเขาชุมชนหมู่บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ตรงข้ามแฮชชิเอนด้า คอฟฟี่เฮ้าส์แอนด์เรสเตอรองท์ เหมาะทำบ้านพักอาศัย บ้านพักตากอากาศ รีสอร์ท โฮมสเตย์ บรรยากาศดี วิวสวย สามารถมองเห็นวิวภูเขาล้อมรอบ อยู่ติดชุมชน ใกล้มหาลัยแม่ฟ้าหลวง ใกล้สนามบินเชียงราย เดินทางสะดวกสบาย แบ่งขายเป็นแปลงเพียงตารางวาละ 4,500 บาท (งานละ450,000 บาท)เอกสารเป็นโฉนด แบ่งแยกเรียบร้อยแล้วพร้อมโอน สนใจเป็นเจ้าของโทร 0937635411
ขายที่ดินบนเนินภูเขาชุมชนหมู่บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ตรงข้ามแฮชชิเอนด้า คอฟฟี่เฮ้าส์แอนด์เรสเตอรองท์ เหมาะทำบ้านพักอาศัย บ้านพักตากอากาศ รีสอร์ท โฮมสเตย์ บรรยากาศดี วิวสวย สามารถมองเห็นวิวภูเขาล้อมรอบ อยู่ติดชุมชน ใกล้มหาลัยแม่ฟ้าหลวง ใกล้สนามบินเชียงราย เดินทางสะดวกสบาย แบ่งขายเป็นแปลงเพียงตารางวาละ 4,500 บาท (งานละ450,000 บาท)เอกสารเป็นโฉนด แบ่งแยกเรียบร้อยแล้วพร้อมโอน สนใจเป็นเจ้าของโทร 0937635411
ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครและพนักงานทุกท่านที่ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งใหม่ของรองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
แบ่งขายที่ดินบนเนินเขาสามารถมองเห็นวิวภูเขาล้อมรอบ บรรยากาศดี ที่สวยตั้งอยู่บนเนินเขา เหมาะทำบ้านพักตากอากาศ รีสอร์ท หอพัก บ้านพักอาศัย ไฟฟ้า ประปาถึงที่ แบ่งขายเป็นแปลงๆเพียงตารางวาละ4,500บาท เอกสารโฉนดแบ่งแยกเรียบร้อยแล้วพร้อมโอน สนใจโทร 0937635411 พิกัดที่ดินแปลงนี้ บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์งานค่ะ
เตรียมช้อปจุใจ‼️
📆 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน นี้
ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
📍 พบกันในงานแฟชั่นล้านนาตะวันออก
EASTERN LANNA FASHION LIFESTYLE
📌สินค้าดีดีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ กับสินค้าอันทันสมัยที่ยกมาให้เลือกสรรถึงที่
จากจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน
และพบกับสินค้านาทีทองราคาสุดพิเศษทุกวัน
---------------------------------------------
จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
#แฟชั่นล้านนาตะวันออกEp_2

https://www.facebook.com/EasternLannaFashionLifestyle/
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์งานค่ะ
📍30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้
🛒🛍ชวนมาช้อปโหดเหมือนโกรธกระเป๋าตังค์💵
ณ ลาน Work & Play ชั้น 1
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
เตรียมตัวพบกับที่สุด...ของงานแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออกสุดยิ่งใหญ่ พร้อมกองทัพแฟชั่นล้านนาตะวันออก ผ้าทอดีไซน์ทันสมัย และเครื่องประดับสุดเก๋ จากเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
สวยแซ่บ สวยเก๋ และมีดีไซน์
ตามสไตล์ล้านนาตะวันออก
----------------------------------------
จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
#แฟชั่นล้านนาตะวันออกEp_2

#เทรนด์แฟชั่นผ้าทอเมืองเหนือ
บริการติดตั้งตาข่ายป้องกันนกพิราบ ตามอาคาร บ้านเรือน สถานที่ราชการ โรงงาน ฯลฯ
บริการทำความสะอาดโรงาน อาคาร พื้นที่สูง
ติดต่อ
0991141161 แอร์ ครับ
Line : ekker
[email protected] :

https://www.facebook.com/Bestprotection2018/
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนั สงขลา COVID-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชล สำนักงานทางหลวงที่ 3 สกลนคร ก ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งช การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแ โครงการชลประทานพระนครศรีอย กู้ชีพหนองจ๊อมเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเ วินมอเตอร์ไซค์ รับจ้าง -ย่าน ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเท กองพันทหารขนส่ง ที่ 23 กองบัญช สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน งานกิจการนักศึกษา ท่าพระจัน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC