Clicky

HUSO DRU คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศ

HUSO DRU คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เปิดเหมือนปกติ

06/05/2022

👨‍🎓👩‍🎓🌻

มส. จัดโครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา รปศ.
06/05/2022
มส. จัดโครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา รปศ.

มส. จัดโครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา รปศ.

เมื่อวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2565 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ส....

05/05/2022
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “...
03/05/2022

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการติดต่อสื่อสารในงานราชการในศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมรอแยลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครนายก โดยวิทยากรคุณณัชพล โม้จ่าง ตำแหน่งหัวหน้าแผนกการตลาด บริษัทแอ๊คซคอน จำกัด คุณพรรณงาม นุ่มยิ้ม ตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทยจำกัด มหาชน และคุณอเล็กซันเดอร์ ครุธา ตำแหน่งนักบินผู้ช่วย บริษัทการบินกรุงเทพจำกัด มหาชน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ กล่าวเปิดงานและอภิปรายร่วมกับวิทยากรและ อ.พงษ์พัต วัฒนพงษ์ศิริประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ในหัวข้อความสำคัญของภาษาอังกฤษในงานราชการและการสื่อสารต่อผู้รับบริการในงานราชการและการสื่อสารต่อผู้รับบริการ

03/05/2022

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการติดต่อสื่อสารในงานราชการในศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมรอแยลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครนายก โดยวิทยากรคุณณัชพล โม้จ่าง ตำแหน่งหัวหน้าแผนกการตลาด บริษัทแอ๊คซคอน จำกัด คุณพรรณงาม นุ่มยิ้ม ตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทยจำกัด มหาชน และคุณอเล็กซันเดอร์ ครุธา ตำแหน่งนักบินผู้ช่วย บริษัทการบินกรุงเทพจำกัด มหาชน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ กล่าวเปิดงานและอภิปรายร่วมกับวิทยากรและ อ.พงษ์พัต วัฒนพงษ์ศิริประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ในหัวข้อความสำคัญของภาษาอังกฤษในงานราชการและการสื่อสารต่อผู้รับบริการในงานราชการและการสื่อสารต่อผู้รับบริการ

Photos from นาฏศิลป์และการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี's post
02/05/2022

Photos from นาฏศิลป์และการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี's post

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมนต์ทิพย์ ประเสริฐพรศักดิ์ ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (นิติวิทยาศาสตร์) จากโรง...
01/05/2022

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมนต์ทิพย์ ประเสริฐพรศักดิ์ ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (นิติวิทยาศาสตร์) จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
มนต์ทิพย์ เป็นศิษย์เก่าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี #HUSOdru

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมนต์ทิพย์ ประเสริฐพรศักดิ์ ศิษย์เก่าในโอกาสสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (นิติวิทยาศาสตร์) จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

สาขาวิชาที่เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
01/05/2022

สาขาวิชาที่เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

29/04/2022

👨‍🎓👩‍🎓

28/04/2022

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ขอแสดงความยินดีกับนายนฤปนาถ แก้วมงคลชัย ศิษย์เก่าในโอกาสสำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 72 ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

สาขาวิชาภาษาไทย (ศิลปศาสตรบัณฑิต) - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
28/04/2022
สาขาวิชาภาษาไทย (ศิลปศาสตรบัณฑิต) - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

สาขาวิชาภาษาไทย (ศิลปศาสตรบัณฑิต) - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)Bachelor of Arts (Thai) …

การชำระค่าเทอม และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ผ่าน QR Code (เฉพาะที่ยังไม่เกินกำหนด) - มหาวิทยาลัยราชภั
28/04/2022
การชำระค่าเทอม และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ผ่าน QR Code (เฉพาะที่ยังไม่เกินกำหนด) - มหาวิทยาลัยราชภั

การชำระค่าเทอม และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ผ่าน QR Code (เฉพาะที่ยังไม่เกินกำหนด) - มหาวิทยาลัยราชภั

คู่มือการจ่ายบิลด้วยการสแกน QR Code ของแอปพลิเคชันธนาคารต่าง …

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
28/04/2022
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)Bachelor of Art …

ขั้นตอนการรายงานตัวบัณฑิต ผ่านระบบออนไลน์รายงานตัวได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เฉพาะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ...
27/04/2022

ขั้นตอนการรายงานตัวบัณฑิต ผ่านระบบออนไลน์
รายงานตัวได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เฉพาะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561- วันที่ 4 มกราคม 2564 เท่านั้น
กดลิงก์เพื่อรายงานตัว👉👇 https://wichai.dru.ac.th/graduate

27/04/2022
ATMSPRAY x SAMCHUK STREETART

บรรยากาศการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกับชุมชน "SamChuk StreetArt Project" ของสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและภาคีเครือข่ายสถาบันทางศิลปะทั้ง 14 สถาบัน ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2565 ณ ตลาดสามชุกร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ผ่านมา

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ.2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดประชุมติดตามการดำเนินงานการพัฒนาแอปพลิเคชันคำศัพท์หมวดศิลปกร...
27/04/2022

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ.2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดประชุมติดตามการดำเนินงานการพัฒนาแอปพลิเคชันคำศัพท์หมวดศิลปกรรม และแอปพลิเคชันคำศัพท์ 4 ภาษา(ไทย อังกฤษ จีน มลายู) โดยคณะกรรมการพัฒนาแอปพลิเคชันของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะฯ อาคาร 2 ชั้น 14

ขอแสดงความยินดีกับ 🎉  พี่จิ๊ปบิ-นางสาววัจนีย์ วงค์มั่น นักศึกษาชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังค...
27/04/2022

ขอแสดงความยินดีกับ 🎉 พี่จิ๊ปบิ-นางสาววัจนีย์ วงค์มั่น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 🎊
พี่จิ๊ปบิ เป็นอดีตนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษย์ฯ เมื่อปีการศึกษา 2564
#HUSOdru Jipbi Babara

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ.2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมเตรียมความพร้อมตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณ...
27/04/2022

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ.2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมเตรียมความพร้อมตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯ โดยมีประธานองค์ประกอบ รองประธานฯ เลขานุการ และคณะกรรมการรายองค์ประกอบของคณะฯ เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และออนไลน์ผ่าน Google Meet #HUSO SAR22#

26/04/2022

ขั้นตอนการรายงานตัวบัณฑิต ผ่านระบบออนไลน์
รายงานตัวได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เฉพาะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561- วันที่ 4 มกราคม 2564 เท่านั้น
กดลิงก์เพื่อรายงานตัว👉👇 https://wichai.dru.ac.th/graduate

ผลงานนักศึกษาชั้นปี 2 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ วิชา DRU 2032208 Illustration การเขียนภาพประกอบ ห...
25/04/2022

ผลงานนักศึกษาชั้นปี 2 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ วิชา DRU 2032208 Illustration การเขียนภาพประกอบ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 2/2564 #DRUartdesign #ศิลปกรรมธนบุรี #HUSOdru

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานคณะกรรมการอำนวยการถอดบทเ...
24/04/2022

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานคณะกรรมการอำนวยการถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมด้วยคณะอำนวยการและคณะทำงานโครงการฯ เข้าเยี่ยมชมผลงานการดำเนินโครงการ U2T ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพื้นที่ฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดโครงยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล...
24/04/2022

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดโครงยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ - U2T แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี ณ โรงเรียนธนบุรีเทพีพลารักษ์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ 2564 เข้าร่วมประชุม พร้อมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะทำงานโครงการ U2T ประธานชุมชน และเครือข่ายในเขตธนบุรี โดยมี ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี และ อาจารย์ ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ โดยการประชุมในครั้งนี้ คณะทำงาน U2T แขวงตลาดพลู ได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจากโครงการ U2T จากนั้นผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะทำงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้นำคณะกรรมการอำนวยการถอดบทเรียนโครงการ U2T เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการ U2T แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำบุญวันขึ้นปีใหม่ไทย เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565
21/04/2022
มส. จัดทำบุญคณะฯ เนื่องในวันปีใหม่ไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำบุญวันขึ้นปีใหม่ไทย เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดพิธีทำบุญคณะเนื่องในโอกาส...

วันที่ 3-4 เมษายน 2565 นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ และสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และดิจิทัล...
07/04/2022

วันที่ 3-4 เมษายน 2565 นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ และสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาแต้มสีเติมฝัน ต่อต้านการทุจริต DO THE RIGHT THING จัดโดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต (Anti Corruption Foundation) เพ้นท์กำแพงให้กับโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์และโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม กทม. นำทีมโดย อ.วรางคณา กรเลิศวานิช อ.อรนุช สมคะเน อ.ชาคริต เกตุเรืองโรจน์ อ.พงศ์พินิจ พินิจดำ

มส. จัดอบรมการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏศิลป์
07/04/2022
มส. จัดอบรมการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏศิลป์

มส. จัดอบรมการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏศิลป์

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จั...

มส. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA)
07/04/2022
มส. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA)

มส. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA)

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโ...

คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปัณณธร ส...
07/04/2022

คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปัณณธร สมสรวย ที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาออกแบบพาณิชยศิลป์

02/04/2022
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน ดิษฐบรรจง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อม...
31/03/2022

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน ดิษฐบรรจง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์กฤติกา ชูผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา อาจารย์ ดร.ณัฐพร เพ็ชรเรือง ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง และอาจารย์สุรีย์พร สลับสี อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 1 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Photos from HUSO DRU คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี's post
31/03/2022

Photos from HUSO DRU คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี's post

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้...
31/03/2022
มส. จัดอบรมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพครั้งที่ 22

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.2562 (ปรับปรุง พ.ศ.2564) เพื่อสร้างองค์ความรู้และทำความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.2562 (ปรับปรุง พ.ศ.2564) และวางแผนการดำเนินงานรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยวิทยากร รศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการนี้ได้รับเกียรติจาด อาจารย์ ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ คณบดีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5

https://news.dru.ac.th/news/DNS000002790/

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบ....

ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ประเภททุนเรียนดี *สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป#HUSOdru  #มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
30/03/2022

ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ประเภททุนเรียนดี *สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
#HUSOdru #มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

30/03/2022

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม

29/03/2022

จากคำถามยอดฮิต “เราเปิดรับนักศึกษาฝึกงานไหม” The Cloud ขอตอบให้ว่า เรากำลังเปิดรับน้องเมฆที่สนใจมาฝึกงานในช่วงซัมเมอร์นี้!

ถ้าน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี แล้วอยากมาฝึกงานเพื่อค้นหาว่าตัวเองถนัดหรือเก่งอะไร รวมถึงอยากรู้ลึกในสายงานด้านไหน ก็สมัครเข้ามาเป็นทีมก้อนเมฆรุ่นจิ๋วได้เลย

งานนี้พี่ ๆ เมฆรับประกันว่า น้องทุกคนจะได้เรียนรู้จากทั้งบุคคลและการทำงานจริง เหนื่อยจริง สนุกจริง จนลืมไปเลยว่านี่คือการฝึกงาน

ตำแหน่งที่รับ คุณสมบัติ และวิธีสมัคร มีดังนี้

1. Editorial Staff Intern
คุณสมบัติ
- ชอบคิด ชอบเขียน อยากมีผลงานของตัวเองในสื่อออนไลน์
- ชอบคุยกับคนที่ทำอะไรน่าสนใจ
- มีทักษะการฟัง การอ่าน การเขียนภาษาไทยที่ดี
- ติดตามข่าวสารวงการต่าง ๆ สม่ำเสมอ
- รับมือกับความกดดันจากเดดไลน์ได้เป็นอย่างดี
- มีคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเอง

2. Social Media Admin Intern
คุณสมบัติ
- ชอบอ่าน ชอบเขียน สรุปใจความสำคัญของเรื่องได้ดี
- ชอบอัปเดตข่าวสารและเทรนด์ใหม่ ๆ
- อยากเรียนรู้เรื่อง Digital Marketing
- สนุกกับการสื่อสารและสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล
- มีคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเอง

3. Video Creator Intern
คุณสมบัติ
- ชอบเล่าเรื่องเป็นคลิป
- หากมีอุปกรณ์กล้องและคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเองจะดีมาก
- มีพื้นฐานการถ่ายทำวิดีโอและการตัดต่อด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro, หรือ Adobe After Effects
- ชอบคิด สนใจเรียนรู้ ชอบคุยกับคนที่ทำสิ่งน่าสนใจ
- สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้
- เข้าใจรูปแบบงาน
- แบกของได้ นอนดึกได้ ไม่งอแง
- ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ

4. Graphic Designer Intern
คุณสมบัติ
- ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign ได้คล่องแคล่ว
- สนใจการออกแบบกราฟิก เลย์เอาต์ อาร์ตเวิร์กใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเว็บไซต์และสื่อออนไลน์
- ไม่สบายใจเวลาเห็นของไม่สวย คันมือ อยากแก้
- มีคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเอง
- ถ้ามีทักษะเฉพาะตัว เช่น วาดภาพประกอบ ทำอินโฟกราฟิก และมีไอเดียที่อยากโชว์ของใน The Cloud จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. Proofreader Intern
คุณสมบัติ
- หูไว ตาไว ชอบจับ (คำ) ผิด
- รักการอ่านและมีความอดทนต่อการอ่านซ้ำ
- เรียนคณะอะไรก็ได้ แต่มีทักษะภาษาไทยดีถึงดีมาก (ภาษาอังกฤษและอื่น ๆ ด้วยจะดีมาก ๆ)
- มีความรับผิดชอบสูงและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนรู้งานพิสูจน์อักษร
- หากไม่มีผลงานด้านการตรวจคำผิด ให้ส่งตัวอย่างงานเขียนของตัวเองมาได้

6. Account Executive Intern (ขายโฆษณาในช่องทางของ The Cloud ทั้งประเภทสื่อและกิจกรรม)
คุณสมบัติ
- บริหารจัดการงานขายโฆษณาออนไลน์ได้
- แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- รับสาร-สื่อสารได้ดี และมีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
- ชอบเดินทาง (ลุยได้)
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่
- เข้าใจและรู้จัก The Cloud

7. Creative Intern (Event)
คุณสมบัติ
- สนุกกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีไอเดียสดใหม่
- สนใจในงานอีเวนต์ พร้อมเรียนรู้งานที่หลากหลาย
- มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- กระตือรือร้นและรับผิดชอบในการทำงานเป็นอย่างดี

8. Event Co-Producer Intern
คุณสมบัติ
- สนใจและอยากเรียนรู้ในงานอีเวนต์
- มีใจรักในการประสานงาน
- อดทนต่อแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- ขยัน อดทน
- พร้อมเดินทางไปต่างจังหวัดหรือค้างคืนนอกสถานที่ได้
หมายเหตุ : เปิดรับสมัครน้องที่มาฝึกงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

9. Accountant Intern
คุณสมบัติ
- มีความรู้ด้านบัญชีเบื้องต้น
- ละเอียดรอบคอบ
- กล้าคิด กล้าถาม กล้าสงสัย
- นั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ๆ ได้

วิธีการสมัคร
- ระบุหัวข้ออีเมล ตำแหน่ง + ช่วงเวลาที่จะฝึกงาน เช่น ‘สมัครฝึกงานตำแหน่ง… 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 65’
- ส่งอีเมลแนะนำตัวให้เรารู้จัก และรู้สึกว่าถ้าไม่เลือกคุณมาฝึกงานคงต้องพลาดสิ่งดี ๆ ไป มาที่ [email protected] โดยระบุข้อมูลเหล่านี้มาด้วย
1. แนะนำตัว พร้อมแนบ CV, Resume หรือ Portfolio ให้เรารู้จักคุณมากขึ้น
2. ตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่อยากฝึกงาน *โดยเฉพาะนักเขียน พิจารณาเฉพาะคนที่มีตัวอย่างผลงานเท่านั้น
3. ช่วงเวลาที่อยากฝึกงาน อาจจะเป็นช่วงปิดเทอมนี้หรือช่วงเทอมสองก็บอกกันมา
4. เบอร์โทรศัพท์
- หลังจากส่งมาแล้ว ทีมงานจะติดต่อกลับทางอีเมลเพื่อนัดวันสัมภาษณ์กัน

แล้วพบกันนะ : )

ที่อยู่

อาคาร 2 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยราชภ
Bangkok
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

http://human.dru.ac.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ HUSO DRU คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอเชิญชมนิทรรศการ งานสร้างสรรค์และงานออกแบบเพื่อความรักความสามัคคี Arts for Unity
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เชิญชม นิทรรศการ
25 ก.พ.62 อ.บงกชรัตน์ ผศ.ดร.ทองเจือ และอ.องอาจ นำนักศึษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบทัศนศิลป์และออกแบบดิจิทัล ศึกษาดูงานบริษัทFlexo Grapic จ.สมุทรสาคร ได้เรียนรู้กระบวนการพิมพ์แม่พิมพ์ยาง การพิมพ์ 3 มิติ ฯลฯ
中文系
中文系書法講座
歡迎報讀中文系。
ทำบุญธนทายาท....วันศุกร์ที่ 11 ม.ค.62 เวลา 10.30 น.หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทั้ง สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาออกแบบดิจิทัล สาขาออกแบบทัศนศิลป์ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมทำบุญเลี้ยงพระประจำปี ที่อาคาร 6 และกินข้าวร่วมกันฉันน้องพี่ และประชุมเตรียมงาน 30 ศิลปกรรม ธนทายาท
ไปให้กำลังใจบุคคลากรและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในงาน รฦกธนบุรี 250+ ครั้งที่ 10 ช่วง การแสดงโขน/ละครรามเกียรติ์ และการเสวนา จากนักรบสู่ศิลปิน