สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุง

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุง จอดรถด้านหลังสำนักงานภายในซอยบางนา-ตราด34 มีอำนาจหน้าที่ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบเขตพระโนง ดังนี้
(1) วางแผนปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากรให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของกรมสรรพากร และสำนักงานสรรพากรภาค 2
(2) กำกับดูแลผู้เสียภาษีเป็นรายผู้ประกอบการ ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบภาษีอากรสำหรับรายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการเร่งรัดภาษีอากรค้าง และดำเนินคดีแก่ผู้เสียภาษี รวมทั้งตอบข้อหารือทางภาษีอากร
(4) กำกับ ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง
(5) พิจารณาคืนเงินภาษีอากร
(6) ปฏิบัติงานด้านกรรมวิธีภาษี
(7) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(11)

เปิดเหมือนปกติ

06/05/2021

สรรพากรสนับสนุนเอกชนบริจาค ช่วยคนไทยพ้นวิกฤตโควิด
บริจาคเงินและทรัพย์สินให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ผ่านระบบ e-Donation ของกรมสรรพากร
✅ ได้ลดหย่อนภาษี
✅ ได้หักรายจ่าย
✅ ได้ยกเว้น VAT

อ่านเพิ่มเติม>> https://bit.ly/3haUnhw

#บริจาค #สถาบันวัคซีน #eDonation #กรมสรรพากร

04/05/2021
03/05/2021

🎀🎀3 พฤษภาคม นี้ พบกับฟังก์ชั่นใหม่ของ New e-Filing
ที่ช่วยให้การยื่นแบย ภ.ง.ด.50/ ภ.ง.ด.52/ ภ.ง.ด.55 สะดวกมากขึ้น

🏠🏠Tax from Home หยุดอยู่บ้าน ใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์กรมสรรพากร

#newefiling #Taxfromhome #ขยายเวลายื่นแบบ #กรมสรรพากร

30/04/2021

📌📢 สรรพากรขยายเวลายื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลทาง Online 💻
ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
✨🌟ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.55 และแบบรายงานประจำปี Disclosure form สำหรับรอบบัญชีปี 2563🌟✨
💙 นิติบุคคลในตลาดหลักทรัพย์ เฉพาะที่ไม่สามารถจัดประชุมได้ภายในวันที่ 26-30 เม.ย.2564 และต้องมีการยื่นคำขออนุมัติขยายเวลาผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร

🌟 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >> https://bit.ly/2RdMgWR
🌟 ประกาศกระทรวงการคลัง >> https://bit.ly/2Rfn8Pb

#ขยายเวลา #เลื่อน #นิติบุคคล #ชำระภาษี #ยื่นแบบภาษี #ภาษีเงินได้ #กรมสรรพากร

30/04/2021
28/04/2021

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เข้าร่วมประชุมประจำปีของคณะกรรมการบริหารโครงการผู้ตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศ (Tax Inspectors Without Borders : TIWB) ผ่านระบบออนไลน์ ในฐานะคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นผู้แทนจากภูมิภาคเอเชียเพื่อสนับสนุนและผลักดันกรอบการให้ความช่วยเหลือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐานสากล โดยอธิบดีกรมสรรพากรได้ชี้ให้ที่ประชุมเห็นถึงการพัฒนาและความท้าทายของการจัดเก็บภาษีในไทยและในภูมิภาคและเน้นย้ำความสำคัญของการนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ (Data Analytic) เพื่อป้องกันการหลบหลีกหรือหลีกเลี่ยงภาษีอันจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมทางภาษี

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (The Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) และสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Development Programme: UNDP) เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ เทคนิคการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภาษี และเสริมสร้างความร่วมมือด้านภาษีระหว่างประเทศ ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา โดยการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีผ่านกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกัน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

27/04/2021

♦️ ช่วยตอบทุกคำถามเรื่องภาษี
♦️ สรุป เปรียบเทียบให้เข้าใจ
♦️ ลองเล่น รู้ เข้าใจ
ที่ www.taxliteracy.academy

#taxliteracy.academy
#ลองเล่นรู้เข้าใจ
#SMETody
#SMEEcosystem

26/04/2021

🔉🔉นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนิติบุคคลอื่นทั้งทางตรง และทางอ้อม ถ้ามีรายได้เกิน 200 ล้านบาท
‼️อย่าลืมยื่นแบบ Disclosure form ด้วยนะ
ศึกษาเงื่อนไข >>https://bit.ly/39CXwlV

😀 ยื่นผ่าน e-Filing ขยายเวลาให้ถึง 158 วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สมัครได้ที่นี่ >>https://bit.ly/2QqPUMw
อยู่บ้านก็ยื่นแบบได้ Tax from Home 🏠🏠

#eFiling #Disclosureform #ยื่นภงด50 #รายได้เกิน #ภาษี #กรมสรรพากร

26/04/2021

📌✨ My Tax Account มีผู้ใช้บริการแล้วมากกว่า 1.3 ล้านราย ✨

📢 ขอเชิญตรวจค่าลดหย่อนด้วยตนเองเพื่อเตรียมพร้อมก่อนยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2563 ด้วยบริการ My Tax Account ที่มีผู้ใช้แล้ว มากกว่า 1.3 ล้านราย ✨
💙 ให้ภาษีเป็นเรื่องง่ายๆด้วยบริการ My Tax Account 🌟
💻✨ เช็คได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ : www.rd.go.th

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >> https://bit.ly/3xpsGHB

#MyTaxAccount #ค่าลดหย่อน #เงินได้ #ภงด90 #ภงด91 #ยื่นภาษีออนไลน์ #กรมสรรพากร

23/04/2021

📢กลับจากสงกรานต์แล้ว อย่าลืมยื่นแบบภ.ง.ด.90/91‼
✅ยื่นออนไลน์ง่ายไม่ยากเลย🌟🌟

อ่านเพิ่มเติม>>https://bit.ly/3sJAtfU

#สะดวก #ปลอดภัย #ห่างไกลโควิด19 #ทำธุรกรรมที่บ้าน #TAXFromHome

ผลักดันการใช้ e-Service
23/04/2021
ผลักดันการใช้ e-Service

ผลักดันการใช้ e-Service

เพื่อผลักดันการใช้ e-Service ของกรมสรรพากรทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

20/04/2021

ไขข้อสงสัย COVID-19
.
ถาม : มีที่ไหนตรวจโควิด-19 ฟรีบ้าง
ตอบ : หากท่านไปในพื้นที่เสี่ยง มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ และมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ รู้สึกว่ามีไข้ วัดอุณหภูมิได้เกิน 37.5 องศา ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส สามารถไปโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือสามารถเข้ารับการตรวจกับหน่วยตรวจเชิงรุกรถพระราชทาน ซึ่งตั้งหน่วยบริการในพื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่มีการระบาดในช่วงเวลานั้นๆ
.
ขอบคุณข้อมูลจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

19/04/2021

Work from Home 🏠 วนกลับมาอีกรอบ!!!

มาคราวนี้ สำนักงาน ก.พ. มีวิชาหลากหลาย มาอัพเดทถึง 12 วิชา !!! แถม !!! คอนเทนต์ ตรงใจ ทันสถานการณ์กับยุคปกติวิถีใหม่ ให้ Learn Online เพลิน ๆ จนลืม COVID 19 กันไปเลย!!! 🦠💉

มีทั้งวิชาที่เสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะสำหรับหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน

สนใจวิชาไหน แสกน QR Code หรือไปที่ https://learn.ocsc.go.th ลงทะเบียนเข้าเรียนได้เลย

เรียนจบก่อน รัประกาศนียบัตรก่อน ไม่ต้องรอใคร!!!

Mobile Uploads
19/04/2021

Mobile Uploads

Mobile Uploads
19/04/2021

Mobile Uploads

19/04/2021

✅TAX from Home
‼ทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน ง่าย สะดวก ปลอดภัย ห่างไกล COVID -19
‼สรรพากรขยายเวลาให้ถึงทุกสิ้นเดือนของเดือนที่ยื่นแบบ จนถึงเดือนมิถุนายน 2564
✅ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1,2,3,53,54)
✅ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30,36)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >> https://bit.ly/3twN9rM
#taxfromhome #vat #ewithholdingtax

18/04/2021

ขอความร่วมมือหน่วยงาน องค์กร...

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ”นะคะ

#สถานการณ์โควิด19
#กรมควบคุมโรค #COVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ไทยรู้สู้โควิด

16/04/2021

🏠🏠Tax from Home จัดการภาษีให้เป็นเรื่องง่าย ๆ ๆ
📣📣สรรพากรเชิญผู้ประกอบการและประชาชนทำธุรกรรมทางภาษีที่บ้าน
✨✨ง่าย สะดวก ปลอดภัย เว้นระยะห่างทางสังคม
✨✨ช่วยลดและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID – 19

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>https://bit.ly/2RARRGJ

#ยื่นภาษีออนไลน์ #หยุดเชื้อเพื่อชาติ #ฟรีค่าธรรมเนียม #ขอคืนภาษี #กรมสรรพากร #โควิด19 #socialdistancing #covid19

16/04/2021
15/04/2021
15/04/2021

📢กรมสรรพากรแจ้งปิดสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20 และ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลางเป็นการชั่วคราว
‼วันที่ 16 เมษายน 2564
📢เปิดให้บริการตามปกติ วันที่ 19 เมษายน 2564
📌ผู้เสียภาษีสามารถใช้บริการได้ที่สำนักงานสรรพากร บริเวณใกล้เคียง

Photos from กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department's post
14/04/2021

Photos from กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department's post

14/04/2021

🏠🏠Tax from Home
สนับสนุนให้ทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน ร่วมด้วยช่วยกัน
สรรพากรขยายเวลาให้ถึงทุกสิ้นเดือนของเดือนที่ยื่นแบบ ถึงเดือนมิถุนายน 2564😀😀
👉 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
👉 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ยื่นทาง e-Filing สมัครได้เลยที่นี่
>>https://rdserver.rd.go.th/publish/index.php?page=register

#taxfromhome #vat #ewithholdingtax #tax

14/04/2021

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จับมือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดทำสายด่วนเฉพาะกิจกรมการแพทย์ 1668
ทำงานคู่ขนานกับสายด่วน สปสช. 1330
เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ดังนี้

✅ให้บริการผู้ป่วยยืนยัน COVID-19

✅อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 ที่ยังไม่สามารถเข้ารับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

✅ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย COVID-19

✅ประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษายังโรงพยาบาล

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

12/04/2021

📍 สรรพากรเอาจริง ไม่ยื่นยื่นภาษีบุคคลปี 2561 2562 ปรับปีละ 200 บาท

👉🏻 บุคคลที่มีรายได้ในปี 2561 2562 หากไม่ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะต้องเสียค่าปรับอาญาปีละ 200 บาท ซึ่งไม่ได้รวมเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือน และเบี้ยปรับอีกไม่เกิน 2 เท่า ตามประมวลรัษฎากร
โดยหากบุคคลใดไม่ยื่นแบบเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 2561 และปี 2562 แล้วตรวจสอบพบว่า มีเงินได้สุทธิถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี ก็จะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มดังกล่าว แต่ถ้ายื่นแบบฯ แล้ว ไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีก็จะไม่ต้องจ่ายอะไร

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.prachachat.net/finance/news-633360

🙏ฝากกดติดตามแฟนเพจ บัญชีอย่างง่าย
#เพื่อรับข่าวสารข้อมูลบัญชีภาษีทันต่อเวลา

🌏 เว็บไซต์ความรู้สำหรับเจ้าของกิจการ https://smes.academy/
Youtube : https://bit.ly/3lnhpBF
[email protected] : https://bit.ly/2TI1mSr
Instagram : https://bit.ly/2Y05mzW
Blockdit : http://bit.ly/3qRsmxt
Tiktok : http://bit.ly/2McBHR3

✅เริ่มต้นธุรกิจอย่างถูกวิธี ด้วยชุดคู่มือเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจ (First step)
คลิ๊กดูรายะเอียด https://bit.ly/3o3dHxd
✅แฟ้มคัมภีร์ธุรกิจ ช่วยให้คุณวางระบบเอกสารในองค์กร พาทุกค่าใช้จ่ายเข้าอย่างเป็นระบบ
คลิ๊กดูรายะเอียด https://bit.ly/3c69038

#บัญชีอย่างง่าย #ครูอัส #วางระบบบริษัท #วางระบบภาษี #SMEไทยยั่งยืน #ธุรกิจมั่นคง #เงินสดหมุนเวียนในกิจการ

12/04/2021
Timeline Photos
09/04/2021

Timeline Photos

📢 กรมสรรพากรแจ้งปิดสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20 และ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง เป็นการชั่วคราว📌🔵 วัน...
08/04/2021

📢 กรมสรรพากรแจ้งปิดสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20 และ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง เป็นการชั่วคราว
📌🔵 วันที่ 9 เมษายน 2564
👉 เนื่องจากพบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
โดยผู้ประกอบการและผู้เสียภาษีสามารถทำธุรกรรมทางภาษี (TAX from Home) ได้ที่ www.rd.go.th 👈
#หรือใช้บริการได้ที่สำนักงานสรรพากรบริเวณใกล้เคียง
📌 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

📢 กรมสรรพากรแจ้งปิดสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20 และ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง เป็นการชั่วคราว
📌🔵 วันที่ 9 เมษายน 2564
👉 เนื่องจากพบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
โดยผู้ประกอบการและผู้เสียภาษีสามารถทำธุรกรรมทางภาษี (TAX from Home) ได้ที่ www.rd.go.th 👈
#หรือใช้บริการได้ที่สำนักงานสรรพากรบริเวณใกล้เคียง
📌 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

08/04/2021

📢📌ขยายเวลายื่นแบบฯ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ✨สำหรับการยื่นแบบออนไลน์ในเดือนเมษายน 2564
ขยายถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ✨

#สรรพากรขยายเวลา #ยื่นแบบออนไลน์ #ภาษีเงินได้หัก_ณ_ที่จ่าย #ภาษีมูลค่าเพิ่ม #เพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ

07/04/2021

📢📌 ทางเลือกสำหรับมนุษย์เงินเดือน👩‍💻✨
ในการจัดเตรียมแบบภาษี ภ.ง.ด.91 ผ่านผู้ให้บริการ✨

✅ ยื่นแบบ Online สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
✅ เว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing

#ยื่นแบบออนไลน์ #สรรพากรขยายเวลา #ภาษีกรมสรรพากร

06/04/2021

6 เมษายน ร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์

05/04/2021

📌 พ่อค้า แม่ค้า ทั้งหลายไม่รู้ไม่ได้แล้ว
📌 ขายของออนไลน์ ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง
📌 หาคำตอบได้ที่ www.taxliteracy.academy
หรือ https://bit.ly/38O0Vhm

#taxliteracy.academy
#ลองเล่นรู้เข้าใจ
#SMEEcosystem
#SMEToday

05/04/2021

ใครหลบภาษีอยู่ระวังตัว ❗️

👉🏻 การทำธุรกิจมักจะมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง และหากคุณยังมีการหลบภาษี ก็จะมีความเสี่ยงที่จะถูกแจ้งเบาะแสต่อสรรพากรได้ (รักหรอกจึงหยอกเล่น♥️)

แจ้งเบาะแสได้ที่ : https://bit.ly/3fKUTCi

🙏ฝากกดติดตามแฟนเพจ บัญชีอย่างง่าย
#เพื่อรับข่าวสารข้อมูลบัญชีภาษีทันต่อเวลา

🌏 เว็บไซต์ความรู้สำหรับเจ้าของกิจการ https://smes.academy/
Youtube : https://bit.ly/3lnhpBF
[email protected] : https://bit.ly/2TI1mSr
Instagram : https://bit.ly/2Y05mzW
Blockdit : http://bit.ly/3qRsmxt
Tiktok : http://bit.ly/2McBHR3

✅เริ่มต้นธุรกิจอย่างถูกวิธี ด้วยชุดคู่มือเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจ (First step)
คลิ๊กดูรายะเอียด https://bit.ly/3o3dHxd

✅แฟ้มคัมภีร์ธุรกิจ ช่วยให้คุณวางระบบเอกสารในองค์กร พาทุกค่าใช้จ่ายเข้าอย่างเป็นระบบ
คลิ๊กดูรายะเอียด https://bit.ly/3c69038

#บัญชีอย่างง่าย #ครูอัส #วางระบบบริษัท #วางระบบภาษี #SMEไทยยั่งยืน #ธุรกิจมั่นคง #เงินสดหมุนเวียนในกิจการ #เตรียมพบกับสัมมนาสด

ที่อยู่

ตรงขัามเซ็นทรัลพลาซ่า บางนา 1250 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
Bangkok
10260

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6623619329

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เตรียมช้อปจุใจ‼️ 📆 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน นี้ ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 📍 พบกันในงานแฟชั่นล้านนาตะวันออก EASTERN LANNA FASHION LIFESTYLE 🛍ชวนมาช้อปแบบชิวๆในสไตล์ล้านนาตะวันออก บอกเลย!!! สินค้าดีดีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ กับกองทัพแฟชั่นผ้าทอดีไซน์ทันสมัย และเครื่องประดับสุดเก๋ จากเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ยกมาให้เลือกสรรถึงที่ --------------------------------------------- จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน #แฟชั่นล้านนาตะวันออกEp_2 #Eastern_Lanna_Fashion_Lifestyle2019 https://www.facebook.com/EasternLannaFashionLifestyle/ #CentralPlazaGrandRama9
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์งานค่ะ 📍30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ 🛒🛍ชวนมาช้อปโหดเหมือนโกรธกระเป๋าตังค์💵 ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 เตรียมตัวพบกับที่สุด...ของงานแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออกสุดยิ่งใหญ่ พร้อมกองทัพแฟชั่นล้านนาตะวันออก ผ้าทอดีไซน์ทันสมัย และเครื่องประดับสุดเก๋ จากเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน สวยแซ่บ สวยเก๋ และมีดีไซน์ ตามสไตล์ล้านนาตะวันออก ---------------------------------------- จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน #แฟชั่นล้านนาตะวันออกEp_2 #Eastern_Lanna_Fashion_Lifestyle2019 #เทรนด์แฟชั่นผ้าทอเมืองเหนือ
เอกรินทร์ ชัยกิจพัฒนากุล
เอกรินทร์ ชัยกิจพัฒนากุล
เอกรินทร์ ชัยกิจพัฒนากุล
โรงงานทำทองต้องเสียภาษีหรือป่าวคับ เพราะเคยแจ้งเจ้าหน้าที่เขตไป ไม่เห็นว่าอะไรเพราะเจ้าของจ่ายใต้โต๊ะและก็เงียบไป เจ้าของรู้จักเจ้าหน้าที่ /โรงงานเสียงดังมากและมีมลพิษ ด่ากันเสียงดังไม่เกรงใจข้างบ้านแจ้งตำรวจก็ไม่มีอะไรเพาะจ่ายเงิน เป็นแบบนี้มา5-6ปีแล้ว ช่วยหน่อยครับ