ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เ

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Center of Learning Network for the Region, Chulalongkorn University

เปิดเหมือนปกติ

19/04/2021

CU Channel Engagement 2021 ตอนที่ 6 "น้ำเชื้อสุกรคุณภาพ @ จุฬาฯ-น่าน"

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งพัฒนาต้นแบบการศึกษาและพัฒนาการผลิตอาหารโปรตีนจากสัตว์ผ่านกระบวนการเลี้ยงปศุสัตว์ในระดับชุมชนเพื่อการบริโภคควบคู่กับการเพิ่มรายได้ครัวเรือนของกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร บนพื้นฐานของทรัพยากรในท้องถิ่นและหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์เครือข่ายฯ ให้บริการน้ำเชื้อสุกรจากพ่อพันธุ์สายพันธุ์ดี เพื่อการผสมเทียมสุกร ทำให้สามารถลดการติดเชื้อโรคจากการผสมพันธุ์ และเพิ่มจำนวนลูกสุกรต่อการตั้งท้องครั้งหนึ่งได้มากกว่าการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ ควบคู่กับการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และทักษะการผสมเทียมสุกร

CU Channel Engagement ตอนที่ 6 จึงขออาสาพาทุกท่าน ไปรู้จักกับที่มาและกระบวนการผลิตน้ำเชื้อสุกรเพื่อการผสมเทียม ติดตามรับชมทาง YouTube : https://youtu.be/kfmTljQIMys

CU Channel Engagement วันจันทร์นี้ พี่ๆ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จังหวัดน่าน จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เกี่ยวกั...
18/04/2021

CU Channel Engagement วันจันทร์นี้ พี่ๆ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จังหวัดน่าน จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต และการให้บริการน้ำเชื้อสุกรของศูนย์เครือข่ายฯ จังหวัดน่าน เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสุกรให้กับเกษตรกรภายในพื้นที่จังหวัดน่าน

ติดตามได้วันพรุ่งนี้ เวลาเที่ยงตรง ทาง YouTube: CU Channel Engagement

CU Channel Engagement วันจันทร์นี้ พี่ๆ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จังหวัดน่าน จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต และการให้บริการน้ำเชื้อสุกรของศูนย์เครือข่ายฯ จังหวัดน่าน เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสุกรให้กับเกษตรกรภายในพื้นที่จังหวัดน่าน

ติดตามได้วันพรุ่งนี้ เวลาเที่ยงตรง ทาง YouTube: CU Channel Engagement

11/04/2021

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประชุมหารือแนวทางเฝ้าระวังสื่อสารความเสี่ยงสูงขวัญจังหวัดน่านและภาคเหนือร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Photos from พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน's post
10/04/2021

Photos from พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน's post

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังสื่อสารความเสี...
10/04/2021

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังสื่อสารความเสี่ยงฝุ่นควันของจังหวัดน่านและภาคเหนือ ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมวิวจามจุรี อาคารวิชชาคาม 1 สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ มอบเครื่องวัดแบบเซ็นเซอร์ CUSENSE ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ (เครื่องตรวจวัดฝุ่น PM2.5) จำนวน 2 เครื่อง ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เพื่อติดตั้งตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
#Chula #CLNR #CUNAN #จุฬาฯน่าน

Photos from พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน's post
07/04/2021

Photos from พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน's post

เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2564 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ให้การสนับสนุนด้านสถานที่แก่โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จั...
07/04/2021

เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2564 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ให้การสนับสนุนด้านสถานที่แก่โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยศูนย์เครือข่ายฯ ได้สนับสนุนจัดฐานให้ความรู้ให้กับนักเรียนประกอบด้วย ฐานกายวิภาค ฐานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ฐานดีเอ็นเอ และสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร สนับสนุนฐานการวิเคราะห์คุณภาพดิน ฐานตามล่าหา andbeana และการแนะแนวการศึกษาหลักสูตรของสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
#Chula #CLNR #CUNAN #จุฬาฯน่าน

06/04/2021
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ตัวแทนบุคลากรศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ปฏิบัติงานประจำพื้นที่น่าน จัดพิธีรดน้ำดำหั...
05/04/2021

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ตัวแทนบุคลากรศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ปฏิบัติงานประจำพื้นที่น่าน จัดพิธีรดน้ำดำหัวและขอพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กิตนะ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค เนื่องในโอกาสวันปีใหม่เมือง ณ สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีไหล่น่าน ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
#Chula #CLNR #CUNAN #จุฬาฯน่าน

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีเก...
05/04/2021

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีเกษตรรักษ์ป่าน่านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีไหล่น่าน ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กิตนะ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายฯ เป็นประธานในพิธี การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวทางโครงการรักษ์ป่าน่าน เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนระหว่างคนต่างวัย ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้แนวทางการ “สร้างป่า สร้างอาชีพ ปลูกจิตสำนึก” โดยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ภายในชุมชนของตนเองพร้อมทั้งปลูกฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ว่างเปล่าโดยร่วมกันปลูกต้นมะม่วงแก้วขมิ้น จำนวน 65 ต้น หน่อกล้วยน้ำว้า จำนวน 65 หน่อ และมอบโคแดงให้กับกลุ่มเกษตรกรภายในพื้นที่ชุมชนจังหวัดน่าน จำนวน 39 ตัว เพื่อขยายกลุ่มเกษตรกรให้มีการเลี้ยงโคแดงเพื่อการอนุรักษ์โคแดงพื้นเมืองน่าน ยังช่วยเพิ่มรายได้เสริมในการเลี้ยงโคแดงให้กับกลุ่มเกษตรกร และมีกิจกรรมแรลลี่ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนระหว่างคนต่างวัยของเยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
#Chula #CLNR #CUNAN #จุฬาฯน่าน

01/04/2021

31 มีนาคม 2564 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการอพยพหนีไฟ การดับเพลิง และการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจเบื้องต้น ประจำปี 2564 ณ สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่...
01/04/2021

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการอพยพหนีไฟ การดับเพลิง และการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจเบื้องต้น ประจำปี 2564 ณ สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ให้กับนิสิตสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร และบุคลากรศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันอัคคีภัย หลักการอพยพหนีไฟ การดับเพลิง และการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจ ป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
#Chula #CLNR #CUNAN #จุฬาฯน่าน

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CLNR's cover photo
01/04/2021

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CLNR's cover photo

ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
30/03/2021

ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลผลการตัดสินการประกวดร้านนิทรรศการในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2564

ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนมีนาคม 2564 และเป็นประธานมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ผลการตัดสินการประกวดร้านนิทรรศการในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน กล่าวรายงานและเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดน่านมอบรางวัลดังกล่าว ดังนี้
1. ประเภทส่วนราชการระดับจังหวัด
- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลจำนวน 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัลจำนวน 1,500 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ประเภทส่วนราชการระดับอำเภอ
- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลจำนวน 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ อำเภอเมืองน่าน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัลจำนวน 1,500 บาทพร้อมเกียรติบัตรได้แก่ อำเภอภูเพียง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่อำเภอเวียงสา

ภาพและข่าวจากกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนายพิเชษฐ ผัดผล รองหัวหน้ากลุ่มงานจัดการพื้นที่น่าน รับมอ...
30/03/2021

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนายพิเชษฐ ผัดผล รองหัวหน้ากลุ่มงานจัดการพื้นที่น่าน รับมอบเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทส่วนราชการระดับจังหวัด ของการประกวดร้านนิทรรศการในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2564 จากนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน
#Chula #CLNR #CUNAN #จุฬาฯน่าน

30/03/2021

CU Channel Engagement 2021 ตอนที่ 5 “รอบรั้วจุฬาฯ สระบุรี: ฟังความคิดเห็นประชาชนรอบๆ จุฬาฯ สระบุรี”

ภารกิจหลักของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี คือการเชื่อมโยงองค์ความรู้ของคณะหรือหน่วยงานต่างๆ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสู่พื้นที่ท้องถิ่น ชุมชน และตัวบุคคลผ่านการวิจัย กิจกรรม และการบริการวิชาการ และเป็นหน่วยงานในการประสานงาน บริหารจัดการเพื่อให้เกิดการเพิ่มบทบาทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพื้นที่ภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งที่เราได้ถ่ายทอดไปนั้นได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยแค่ไหนกันนะ?

CU Channel Engagement จึงขออาสาพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบจากชุมชนรอบพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี
ติดตามรับชมทาง YouTube : https://youtu.be/HEM2QjasKCQ

วันที่ 29 มีนาคม 2564 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ...
29/03/2021

วันที่ 29 มีนาคม 2564 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 ณ สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ให้กับบุคลากรศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมุ่งเน้นบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยและคนงาน เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ ให้เห็นศักยภาพและสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงและส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์กร เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานต่อองค์กร และเพื่อนร่วมงานให้เกิดความสามัคคี
#Chula #CLNR #CUNAN #จุฬาฯน่าน

29/03/2021

25 มีนาคม 2564 โครงการการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปี 2564 ณ สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พ...
28/03/2021

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และบูรพคณาจารย์ เนื่องในวันครบรอบ 104 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องศิรบริบาล อาคารวิชชาคาม 2 สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กิตนะ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายฯ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ อดีตผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่านเข้าร่วมพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ นิสิตและบุคลากร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร บุคลากรของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ที่ปฏิบัติงานประจำจังหวัดน่าน และผู้ปฏิบัติงานในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ตำบลผาสิงห์ เข้าร่วมพิธีทำบุญในครั้งนี้
#Chula #CLNR #CUNAN #จุฬาฯน่าน

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงบรรยายและปฏิบัต...
28/03/2021

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงบรรยายและปฏิบัติการ การใช้ราไมคอร์ไรซาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกป่าไม้พื้นถิ่น ณ สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีไหล่น่าน ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ให้กับเกษตรกรผู้สนใจในจังหวัดน่าน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะกล้าไม้วงศ์ไม้ยาง การประยุกต์และประโยชน์ของราไมคอร์ไรซาในการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกป่าไม้พื้นถิ่น
#Chula #CLNR #CUNAN #จุฬาฯน่าน

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่...
26/03/2021

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ห้องเรียนความรู้รอบตัวจากเรื่องราวในพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : เรื่องเล่าเกลือน่าน ณ สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีครู-นักเรียนโรงเรียนน้ำแก่นเหนือ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน
#Chula #CLNR #CUNAN #จุฬาฯน่าน #nhmnan #พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน #พิพิธภัณฑ์น้ำน่าน

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการการจัดการขยะเปียกในครัว...
26/03/2021

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ให้กับนิสิต บุคลากร นักเรียนโรงเรียนบ้านผาตูบ โรงเรียนบ้านผาสิงห์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) และประชาชนชุมชนบ้านทุ่งเศรษฐี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญในการลดและคัดแยกขยะ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน และสามารถลดปริมาณขยะเหลือทิ้งจากครัวเรือน อาคารและหอพัก

#Chula #CLNR #CUNAN #จุฬาฯน่าน

25/03/2021
[HD] เพลงพระราชนิพนธ์ "มหาจุฬาลงกรณ์"

26 มีนาคม 2564
ครบรอบ 104 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://youtu.be/ytzuHM_DNhU

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ร่วมเฉลิมฉลอง 104 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์ "มห.....

วันที่ 23 มีนาคม 2564 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เ...
23/03/2021

วันที่ 23 มีนาคม 2564 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) เข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ณ สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค นำชมการดำเนินกิจกรรมของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค พื้นที่จังหวัดน่าน ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน การเลี้ยงแพะและการแปรรูปผลิตนมแพะ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และการเลี้ยงกบ-การเลี้ยงไส้เดือนดิน ซึ่งผู้เข้าเยี่ยมชมมีความสนใจในกิจกรรมของศูนย์ฯ และประทับใจเป็นอย่างมาก
#Chula #CLNR #CUNAN #จุฬาฯน่าน #NHMNAN #พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน #พิพิธภัณฑ์น้ำน่าน

23/03/2021
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน

23 มีนาคม 2564 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ณ สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์ ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน อำเภอสันติสุข เข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมของศูนย์เคร...
23/03/2021

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน อำเภอสันติสุข เข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ณ สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค นำชมการดำเนินกิจกรรมของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค พื้นที่จังหวัดน่าน ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน การเลี้ยงแพะและการแปรรูปผลิตนมแพะ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และการเลี้ยงกบ-การเลี้ยงไส้เดือนดิน ซึ่งผู้เข้าเยี่ยมชมมีความสนใจในกิจกรรมของศูนย์ฯ และประทับใจเป็นอย่างมาก
#Chula #CLNR #CUNAN #จุฬาฯน่าน #NHMNAN #พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน #พิพิธภัณฑ์น้ำน่าน

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย          จ.สระบุรี จัดพิธีทำบุ...
19/03/2021

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี จัดพิธีทำบุญศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ-สระบุรี ประจำปี 2564 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กิตนะ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายฯ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ อัจฉริยะขจร และคณะ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา รังษีหิรัญรัตน์ และคณะ จากศูนย์วิจัยยาเสพติด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ น.สพ.ธราธร เข็มทอง จากศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ นางสาวสุมิตรา สุขในศิลป์ และนายสันติ เอกสินธุ์ จากหน่วยวิจัยและออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เข้าร่วมพิธี พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์เครือข่ายฯ บุคลากรจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี และผู้ปฏิบัติงานในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ตำบลตาลเดี่ยว ตำบลห้วยแห้ง และตำบลชำผักแพว เข้าร่วมพิธีทำบุญในครั้งนี้ #Chula

กัลปพฤกษ์ ณ โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี https://goo.gl/maps/TEEEsSRkUx8iHgWE8
18/03/2021

กัลปพฤกษ์ ณ โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี
https://goo.gl/maps/TEEEsSRkUx8iHgWE8

ที่อยู่

Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

022180087

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม 👉โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 3 สาระการเรียนรู้ รุ่นที่ 4/2564 👉อบรมระหว่างวันที่ 5 - 8 มกราคม 2564 👉สถานที่ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 📌รับสมัครจำนวน 85 คนเท่านั้น📌 ***สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 18 ธันวาคม 2563*** 🎉🎉รีบมาสมัครกันนะครับ🎉🎉 กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่📝 Link : https://forms.gle/6vAeWxczi9QzF6Cm6 สามารถตรวจสอบกำหนดการอบรมกิจกรรมได้ที่ Link : https://drive.google.com/file/d/1_Bw4JfHt6X6ULVYgWSDo9AeS2RyVon0v/view?usp=sharing ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081 670 0039 นางสาวชตพรรษ ชวนประสิทธิ์ 😁 081 909 7275 นายกษิดิ์เดช สุวรรณมาลี 🤗 085 087 9600 นางสาวศรารัตน์ ทานะมัย 🤩 #สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน #อพสธ #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสระบุรี #ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค #CLNR
ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับ