ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เ

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Center of Learning Network for the Region, Chulalongkorn University

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนราชานุบาล เข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมของศู...
03/01/2022

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนราชานุบาล เข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ณ สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนายศักดิ์ชัย มะโนแป๊ก หัวหน้ากลุ่มงานจัดการพื้นที่น่านให้การต้อนรับ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค นำชมการดำเนินกิจกรรมของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค พื้นที่จังหวัดน่าน ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน การเลี้ยงแพะ ชิมผลิตภัณฑ์การแปรรูปนมแพะ (ไอศกรีมนมแพะ) การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช-กิจกรรมระบายสี และการเลี้ยงกบ-การเลี้ยงไส้เดือนดิน ซึ่งผู้เข้าเยี่ยมชมมีความสนใจในกิจกรรมของศูนย์ฯ และประทับใจเป็นอย่างมาก

#Chula #CLNR #CUNAN #NHMNAN #NAN #จุฬาฯ #น่าน #จุฬาฯน่าน #ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค #พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู...
03/01/2022

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ณ ห้องประชุม 103 อาคารวิชชาคาม 2 สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีบุคลากรของสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร และศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค เข้าร่วมกิจกรรม

#Chula #CLNR #CUNAN #จุฬาฯ #น่าน #จุฬาฯน่าน #ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรต้านโค...
03/01/2022

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรต้านโควิด-19 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีไหล่น่าน ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร การเก็บรักษา การรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รวมถึงเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในด้าน “Sustainability : การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” พร้อมทั้งปฏิบัติในเรื่องการเพาะเมล็ด ย้ายกล้า ดูแลรักษา เก็บเกี่ยวเมล็ดเพื่อใช้ในการขยายพันธุ์ รวมทั้งการแปรรูปสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและครบวงจร โดยมีครูและนักเรียนโรงเรียนสา โรงเรียนบ้างขึ่งงามมงคล โรงเรียนบ้านไหล่น่าน โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เข้าร่วมการอบรม

#Chula #CLNR #CUNAN #จุฬาฯ #น่าน #จุฬาฯน่าน #ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค

CU Channel Engagement 2021 ตอนที่ 23 “Walk with Sararat: เยี่ยมชมศูนย์วิจัยฯ เพื่อพัฒนาการเลี้ยงโคนมในเขตร้อนชื้น”ศูนย์ว...
31/12/2021
Walk with Sararat: เยี่ยมชมศูนย์วิจัยฯ โคนมในเขตร้อนชื้น | EP.23 | CU Channel Engagement 2021

CU Channel Engagement 2021 ตอนที่ 23 “Walk with Sararat: เยี่ยมชมศูนย์วิจัยฯ เพื่อพัฒนาการเลี้ยงโคนมในเขตร้อนชื้น”
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการเลี้ยงโคนมในเขตร้อนชื้น (Tropical Dairy Research Center) เป็น 1 ในโครงการที่จัดตั้งอยู่ในพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งดำเนินการโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อบูรณาการศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนมในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งพื้นที่จังหวัดสระบุรีเป็นต้นแบบของการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย Walk with Sararat ในตอนนี้ จึงขอพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักศูนย์วิจัยฯ เพื่อพัฒนาการเลี้ยงโคนมในเขตร้อนชื้นมากยิ่งขึ้น ผ่านรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กิตติศักดิ์ อัจฉริยะขจร อาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการเลี้ยงโคนมในเขตร้อนชื้น พร้อมทั้งพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมพื้นที่ของศูนย์วิจัยฯ ว่าเป็นอย่างไร
#CUChannelEngagement2021 #CLNR #ChulalongkornUniversity #AIC #ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเลี้ยงโคนมในเขตร้อนชื้น #สระบุรี

รับชมทาง YouTube >>> https://www.youtube.com/watch?v=BP7PNFh0Fi8

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการเลี้ยงโคนมในเขตร้อนชื้น (Tropical Dairy Research Center) เป็น 1 ในโครงการที่จัด.....

CU Channel Engagement คลิปสุดท้ายของปี 2021! พี่ ๆ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จังหวัดสระบุรี จะพาคุณผู้ชมไปเย...
30/12/2021

CU Channel Engagement คลิปสุดท้ายของปี 2021! พี่ ๆ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จังหวัดสระบุรี จะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเลี้ยงโคนมในเขตร้อนชื้น ซึ่งอยู่ภายในพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มาดูกันว่าศูนย์วิจัยฯ นี้ทำอะไรบ้างและมีที่มาที่ไปอย่างไร

ติดตามได้วันพรุ่งนี้ 5 โมงเย็น ทาง YouTube: CU Channel Engagement

CU Channel Engagement คลิปสุดท้ายของปี 2021! พี่ ๆ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จังหวัดสระบุรี จะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเลี้ยงโคนมในเขตร้อนชื้น ซึ่งอยู่ภายในพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มาดูกันว่าศูนย์วิจัยฯ นี้ทำอะไรบ้างและมีที่มาที่ไปอย่างไร

ติดตามได้วันพรุ่งนี้ 5 โมงเย็น ทาง YouTube: CU Channel Engagement

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเร...
29/12/2021

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 1/2565 หลักสูตรบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบที่ 2 เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (ZOOM)

การประชุมกลุ่มครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตามภาระกิจสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.-จฬ. ในการสนองพระราชดำริตามแผนแม่บท อพ.สธ. เพื่อทบทวนความเข้าใจการบริหารจัดการงานสนองพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์ และการพัฒนาทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนในชุมชนที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล) เป็นประธานเปิดการประชุมและเชิญวิทยากรจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (คุณธานินทร์ สันคะนุช) บรรยายให้ด้านการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และทบทวนความรู้เรื่ององค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ พร้อมปฏิบัติทบทวนตามองค์ประกอบที่ 1 ด้านศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤษศาสตร์ (ก7-003) ต่อด้วยการทบทวนองค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน พร้อมปฏิบัติทบทวนตามองค์ประกอบที่ 2 ด้านการพิจารณาสุนทรียภาพของพรรณไม้ นอกจากนี้แล้วยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มนำเสนอผลการดำเนินงานและประเด็นปัญหาที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบอยู่ นำข้อเสนอแนะจากวิทยากรไปปรับปรุงงาน อพ.สธ. ตามภาระกิจต่อไป

#Chula #CLNR #CUSARABURI #จุฬาฯ #สระบุรี #ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค #อพ.สธ. #โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ#ศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพ.สธ. - จฬ.

เมื่อวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2564 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี จัดโครงการแข...
29/12/2021

เมื่อวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2564 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี จัดโครงการแข่งขัน “Hackathon” ให้กับผู้ปฏิบัติงานในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ในพื้นที่ตำบลชำผักแพว ตำบลตาลเดี่ยว และตำบลห้วยแห้ง

โครงการแข่งขัน “Hackathon” เป็นการแข่งขันด้านความคิดและฝีมือการประดิษฐ์หัตถกรรมจากหญ้าแฝก เริ่มต้นจาก Concept proposal ไปสู่ Product champion และการ Pitching ผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน เพื่อหาทีมผู้ชนะเลิศเป็น Product champion การแข่งขัน Hackathon ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. นพดล กิตนะ ผอ. ศูนย์เครือข่ายฯ, รศ.ดร. ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล รองผู้อำนวยการด้านกลยุทธวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ, รศ.ดร. ชัชวาล ใจซื่อกุล หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์, ผศ.ดร. ดุจหทัย วงษ์กะพันธ์ หัวหน้าภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์, นางวิไลลักษณ์ ใจซื่อกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางสาวสุภารัตน์ สาคร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย, นายธรรมรงค์ กันทัด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย นางรัตนาวดี ทองมี ผอ. กองสวัสดิการสังคม อบต. ห้วยแห้ง, นางสาววาสนา โสดานิล ผอ. กองสวัสดิการสังคม อบต. ตาลเดี่ยว และนางเกษา จิตรธรรม หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ชำผักแพว ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน

โดยผลการตัดสินทีมที่ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ กระเป๋าเสิร์ฟสุข จากทีมตำบลตาลเดี่ยว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เก้าอี้จากดิน จากทีมตำบลชำผักแพว และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เคสโทรศัพท์จากหญ้าแฝก จากทีมตำบลห้วยแห้ง

ตลอดระยะเวลา 11 เดือนที่มา โครงการได้พัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน (ผู้ถูกจ้างงาน) ส่งเสริมการนำความรู้ไปต่อยอดกับงานผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกของชุมชนหรือผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และมุ่งหวังให้เกิดการกระจายรายได้ในพื้นที่ชุมชน

#Chula #CLNR #CUSARABURI #จุฬาฯ #สระบุรี #ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค #มหาวิทยาลัยสู่ตำบล #U2T

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในกา...
23/12/2021

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 103 อาคารวิชชาคาม 2 สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ชัย มะโนแป๊ก หัวหน้ากลุ่มงานจัดการพื้นที่น่าน กล่าวเปิดการอบรม และได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์กฤษดากร เพ็ชรดิษฐ์ จากวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และร้อยตำรวจเอกธีระพงษ์ วงค์ทาฝั้น จากสถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน ร่วมกับทีมบุคลากรของศูนย์เครือข่ายฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยมีบุคลากร ระดับ P9 ของศูนย์เครือข่ายฯ เข้าร่วมการอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานและสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

#Chula #CLNR #CUNAN #จุฬาฯ #น่าน #จุฬาฯน่าน #ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลี้ยง การจัดการและการรักษาป...
22/12/2021

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลี้ยง การจัดการและการรักษาป้องกันโรคเบื้องต้นในแพะนม เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 103 อาคารวิชชาคาม 2 สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ชัย มะโนแป๊ก หัวหน้ากลุ่มงานจัดการพื้นที่น่าน กล่าวเปิดการอบรม มีเกษตรกรผู้สนใจเลี้ยงแพะนมในจังหวัดน่าน เข้าร่วมการอบรม โดยมีสัตวแพทย์หญิงณพัทธ นรินทร์รัตน์และนายวีระชาติ ธิเขียว เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคถ่ายทอดองค์ความรู้สายพันธุ์ การเลี้ยงการจัดการ การรีดนม การรักษาแพะนมเบื้องต้นที่เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพและลดปัญหาด้านการเลี้ยงหรือการจัดการแพะนมให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม และเยี่ยมชมการดำเนินการเลี้ยง การจัดการแพะนมของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคได้ดำเนินกิจกรรมการทำต้นแบบการศึกษาและพัฒนาด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร โดยดำเนินการผลิตและขยายพันธุ์แพะนม ประกอบไปด้วย การดำเนินกิจกรรมด้านการเลี้ยง การจัดการดูแล การรีดนมแพะ ตลอดจนการแปรรูปน้ำนมแพะ

#Chula #CLNR #CUNAN #จุฬาฯ #น่าน #จุฬาฯน่าน #ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ห้องเรียนความรู้รอบตัวจาก...
22/12/2021

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ห้องเรียนความรู้รอบตัวจากเรื่องราวในพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 3 เรื่อง อาหารการกินถิ่นน่าน กิจกรรม workshop : อาหารชนเผ่า (แจ่ออเมีย หรือ ต้มไก่ใส่ผักเลือดไก่ เป็นอาหารของชนเผ่าเมี่ยน) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนสันเจริญ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยมีนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสันเจริญ เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ชุมพล วิชา และคุณเจริญศักดิ์ เลิศวรายุทธ์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น ผ่านการเรียนรู้จากบทเรียนในพิพิธภัณฑ์ รวมถึงการร่วมมือสร้างพันธมิตรสร้างเสริมการศึกษาให้แก่ชุมชนและเยาวชนชาวน่านอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

#Chula #CLNR #CUNAN #NHMNAN #จุฬาฯ #น่าน #จุฬาฯน่าน #ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค #พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน #พิพิธภัณฑ์น้ำน่าน

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา และภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประช...
22/12/2021

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา และภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมติดตามผลการดำเนินการกิจกรรม “เสริมทักษะการเรียนรู้ชีววิทยา” ภายใต้โครการนวัตกรรมการศึกษา : จุฬทรรศน์ เสริมทักษะการเรียนรูชีววิทยา ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 103 อาคารวิชชาคาม 2 สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กิตนะ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค กล่าวเปิดการประชุม และชี้แจงกิจกรรม “นวัตกรรมการศึกษา เสริมทักษะการเรียนรู้ชีววิทยา” ติดตามผลและประเมินความเหมาะสมของนวัตกรรมการศึกษา CU SmartLens และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา ภาควิชาชีววิทยา ได้แนะนำเครื่องมือเสริมการเรียนรู้ชุดใหม่และสาธิตการใช้นวัตกรรมการศึกษา การ์ดเกมส์ “หลากหลายที่ไหล่น่าน” ซึ่งเป็นการ์ดเกมส์สำหรับใช้เสริมการเรียนรู้สาระของรายวิชาชีววิทยาในด้านนิเวศวิทยาที่เชื่อมโยงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสใช้เครื่องมือเสริมการเรียนรู้สร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีและจุดประกายด้านการสึกษาชีววิทยาในระยะยาว เป็นการส่งเสริมให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Quality Education) และได้สาธิตการใช้ CU SmartLens สำหรับหน่วยการเรียนรู้สัณฐานวิทยาของพืช ในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กิตนะ มอบชุดอุปกรณ์ให้กับทางโรงเรียนเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน ให้กับครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนสา โรงเรียนท่าวังผาวิทยาคม โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม โรงเรียนปัว โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง โรงเรียนพระปริยัติศาสนาพิพัฒน์วัดเมืองราม

#Chula #CLNR #CUNAN #จุฬาฯ #น่าน #จุฬาฯน่าน #ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค

✳️✳️✳️ รับสมัครวันสุดท้าย!! ✳️✳️✳️ศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพร...
22/12/2021

✳️✳️✳️ รับสมัครวันสุดท้าย!! ✳️✳️✳️
ศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.-จฬ.) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มออนไลน์สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 1/2565 หลักสูตร บริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 1 และ 2
>>> ระหว่างวันที่ 23-24 ธ.ค. 2564

✳️✳️✳️ รับสมัครวันสุดท้าย!! ✳️✳️✳️
ศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.-จฬ.) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มออนไลน์สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 1/2565 หลักสูตร บริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 1 และ 2
>>> ระหว่างวันที่ 23-24 ธ.ค. 2564

✳️✳️✳️ เหลืออีก 3 วันเท่านั้น ✳️✳️✳️ศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเท...
20/12/2021

✳️✳️✳️ เหลืออีก 3 วันเท่านั้น ✳️✳️✳️
ศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.-จฬ.) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มออนไลน์สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 1/2565 หลักสูตร บริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 1 และ 2
>>> ระหว่างวันที่ 23-24 ธ.ค. 2564

✳️✳️✳️ เหลืออีก 3 วันเท่านั้น ✳️✳️✳️
ศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.-จฬ.) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มออนไลน์สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 1/2565 หลักสูตร บริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 1 และ 2
>>> ระหว่างวันที่ 23-24 ธ.ค. 2564

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ทั...
19/12/2021

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ จำนวน 13 แห่ง ร่วมกันจัดเทศกาลเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน จึงจัดโครงการเทศกาลชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ ประจำปี 2564 (Night at the Museum 2021) ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2564 ภายใต้แนวคิด “กลับกาลเก่ามาเล่ากัน” โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กิตนะ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนักเรียนโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา โรงเรียนสตรีศรีน่าน สามเณรโรงเรียนนันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร และประชาชนชาวจังหวัดน่านให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนและร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมเรื่องเล่าจากพิพิธภัณฑ์ (Museum Talk) เป็นการบรรยายชุด เมืองน่านในกาลเก่า โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่องวัฒนธรรมเกลือในเมืองน่าน บรรยายโดยอาจารย์สมเจตน์ วิมลเกษม เรื่องเครื่องถ้วยและเตาโบราณ บ้านบ่อสวก บรรยายโดยคุณสุทธิพงษ์ ดวงมณีรัตน์ เรื่องวนอุทยานถ้ำผาตูบ บรรยายโดยว่าที่ ร้อยตรีหญิง เพ็ญณัฏฐา ฮ้อยไชย กิจกรรมพิพิธภัณฑ์กลางคืน (Museum Night Tour) เป็นกิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน ประกอบด้วยห้องนิทรรศการย่อย จำนวน 11 ห้อง นิทรรศการจุฬทรรศน์เมืองน่านเป็นนิทรรศการภาพถ่ายจากฝีมือนักเรียนในจังหวัดน่าน พร้อมกิจกรรม workshop บันทึกภาพผ่านสมาร์ทเลนส์ นิทรรศการน่านหนึ่งเดียว จัดแสดงสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานถิ่นเดียวในน่าน พร้อมกิจกรรม workshop ของเล่น "งูกินเขียด" นิทรรศการวัฒนธรรมเกลือ ชิมไอศกรีมนมแพะโรยเกลือและข้าวจี่ กิจกรรมโลกของแมลงกลางคืน เป็นการชมแมลงกลางคืนในกับดักแสงไฟ พร้อมกิจกรรม workshop ของเล่นเลียนเสียง "จั๊กจั่น" นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงดนตรีพื้นเมือง จากโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร การแสดงซอพื้นเมือง คณะคมสันต์ และการดนตรีบนเวทีกลาง

#Chula #CLNR #CUNAN #จุฬาฯ #น่าน #จุฬาฯน่าน #ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค

ที่อยู่

Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

022180087

เว็บไซต์

www.clnr.chula.ac.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม 👉โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 3 สาระการเรียนรู้ รุ่นที่ 4/2564 👉อบรมระหว่างวันที่ 5 - 8 มกราคม 2564 👉สถานที่ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 📌รับสมัครจำนวน 85 คนเท่านั้น📌 ***สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 18 ธันวาคม 2563*** 🎉🎉รีบมาสมัครกันนะครับ🎉🎉 กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่📝 Link : https://forms.gle/6vAeWxczi9QzF6Cm6 สามารถตรวจสอบกำหนดการอบรมกิจกรรมได้ที่ Link : https://drive.google.com/file/d/1_Bw4JfHt6X6ULVYgWSDo9AeS2RyVon0v/view?usp=sharing ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081 670 0039 นางสาวชตพรรษ ชวนประสิทธิ์ 😁 081 909 7275 นายกษิดิ์เดช สุวรรณมาลี 🤗 085 087 9600 นางสาวศรารัตน์ ทานะมัย 🤩 #สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน #อพสธ #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสระบุรี #ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค #CLNR
ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับ