ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เ

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Center of Learning Network for the Region, Chulalongkorn University

เปิดเหมือนปกติ

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมนำเสนอผลงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมแสดงในงาน Thailand...
06/10/2021
โรงเรียนสาธิตการเลี้ยงสุกร ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงสุกรแบบผสมผสาน SDG4 - ผศ.ดร.นพดล

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมนำเสนอผลงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมแสดงในงาน Thailand Sustainability Expo 2021 (TSX 2021) ซึ่งจัดแบบ virtual ในช่วงวันที่ 30 กันยายน - 10 ตุลาคม พ.ศ.2564
https://tsx2021.thailandsustainabilityexpo.com/index.php

ในงาน TSX 2021 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กิตนะ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนในการบรรยายให้ข้อมูลการดำเนินกิจกรรม โรงเรียนสาธิตการเลี้ยงสุกร ภายใต้ศูนย์สาธิตการเลี้ยงสุกรแบบผสมผสาน ดังรายละเอียดใน VDO
https://youtu.be/1Op1OAYsETc

กิจกรรมโรงเรียนสาธิตการเลี้ยงสุกรฯ ช่วยเสริมการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ คือ
- SDG4 Quality Education จากการเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรและเยาวชนกลุ่มเปราะบาง
- SDG1 No Poverty จากการเพิ่มรายได้ เพิ่มทุนทางสังคมให้เกษตรกรและเยาวชน
- SDG2 Zero Hunger จากการเพิ่มความมั่นคงทางอาหารและเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งโปรตีน
- SDG15 Life on Land จากการลดการรุกล้ำพื้นที่อนุรักษ์และรบกวนความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สูง

https://tsx2021.thailandsustainabilityexpo.com/mainstage/

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หน่วยงานภายในของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้...
06/10/2021

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หน่วยงานภายในของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบรางวัล “ชมเชย” สาขาพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม ให้กับพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน ในการประกาศผลการคัดเลือกเป็นพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2564 หรือ Museum Thailand Awards 2021

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ได้จัดการคัดเลือกพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.2564 เป็นการจัดครั้งที่ 5 และเปิดรับสมัครพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศไทย โดยพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน ได้เข้าร่วมการคัดเลือกในประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิด “Reimage Relearn Reinvent : เปลี่ยนร่าง เปลี่ยนรู้ เปลี่ยนชีวิต ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19”

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่านได้จัดส่งเอกสารและคลิปวีดิโอแนะนำพิพิธภัณฑ์และนำเสนอการดำเนินกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2564 และได้รับการคัดเลือกให้ผ่านรอบแรก ก่อนเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกรอบที่สอง เพื่อนำเสนอข้อมูลและสัมภาษณ์แบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2564 และได้รับการประกาศยกย่องให้ได้รับรางวัล “ชมเชย” ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ในวันที่ 19 กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หน่วยงานภายในของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบรางวัล “ชมเชย” สาขาพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม ให้กับพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน ในการประกาศผลการคัดเลือกเป็นพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2564 หรือ Museum Thailand Awards 2021

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ได้จัดการคัดเลือกพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.2564 เป็นการจัดครั้งที่ 5 และเปิดรับสมัครพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศไทย โดยพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน ได้เข้าร่วมการคัดเลือกในประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิด “Reimage Relearn Reinvent : เปลี่ยนร่าง เปลี่ยนรู้ เปลี่ยนชีวิต ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19”

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่านได้จัดส่งเอกสารและคลิปวีดิโอแนะนำพิพิธภัณฑ์และนำเสนอการดำเนินกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2564 และได้รับการคัดเลือกให้ผ่านรอบแรก ก่อนเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกรอบที่สอง เพื่อนำเสนอข้อมูลและสัมภาษณ์แบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2564 และได้รับการประกาศยกย่องให้ได้รับรางวัล “ชมเชย” ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ในวันที่ 19 กันยายน 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ขอแจ้งช่องทางการติด...
04/10/2021

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ขอแจ้งช่องทางการติดต่อและการประสานงาน ระหว่างวันที่ 4 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ดังนี้
🏣 สำนักงาน ณ อาคารจามจุรี 1 ชั้น 2 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น.
☎️ ติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-0087 หรือ 0-2218-3040 เวลา 09.00 – 15.00 น.
📃 ส่งเอกสารทางระบบ Less Paper
✉️ ติดต่อทาง Email: [email protected]
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ขอแจ้งช่องทางการติดต่อและการประสานงาน ระหว่างวันที่ 4 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ดังนี้
🏣 สำนักงาน ณ อาคารจามจุรี 1 ชั้น 2 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น.
☎️ ติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-0087 หรือ 0-2218-3040 เวลา 09.00 – 15.00 น.
📃 ส่งเอกสารทางระบบ Less Paper
✉️ ติดต่อทาง Email: [email protected]
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการจัด...
29/09/2021

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการบ่มเพาะยุวศิลปินนาฏศิลป์-ดนตรีไทย เมืองน่าน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยในปี พ.ศ. 2563 ได้งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดโครงการในปี พ.ศ. 2564 ในรูปแบบ “ค่ายฟ้าน่านออนไลน์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังทักษะดนตรีไทยให้กับนักเรียนซึ่งจะเป็นต้นกล้าศิลปิน เพื่อวางรากฐานภาคปฏิบัติ-ทฤษฎีดนตรีไทย และส่งเสริมความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมดนตรีไทย
ด้วยเหตุดังกล่าว ปี 2564 จึงได้จัดโครงการยุวศิลปินดนตรีไทย เมืองน่าน ปีที่ 8 ในวันที่ 24, 25, 28, 31 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอำเภอสีชัง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ประกอบด้วยโรงเรียนเกาะสีชัง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียนนาน้อย โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน และโรงเรียนสา มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 47 คน และนิสิตร่วมดำเนินกิจกรรมและถ่ายทอดความรู้จำนวน 41 คน ทั้งนี้ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องดนตรีไทย ของที่ระลึก และหนังสือ เพื่อให้นักเรียน นิสิต และโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรม เพื่อใช้ในการศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติดนตรีไทยด้วยตนเองต่อไป

24/09/2021
CU Channel Engagement 2021 ตอนที่ 17 “สวนสมุนไพรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “เจ้ากรมเป๋อ””

CU Channel Engagement 2021 ตอนที่ 17 สวนสมุนไพรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “เจ้ากรมเป๋อ”

สวนสมุนไพรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “เจ้ากรมเป๋อ” ตั้งอยู่ในพื้นที่สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีไหล่น่าน ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้ให้แก่เยาวชน ประชาชนทั่วไป และการขยายพันธุ์สมุนไพรเพื่อส่งเสริมและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
CU Channel Engagement ตอนที่ 17 นึ้ มีที่มาและจุดเริ่มต้นของสวนสมุนไพรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “เจ้ากรมเป๋อ” ผ่านการบอกเล่าจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ติดตามรับชมทาง YouTube : https://youtu.be/Wm_hpBGf0Tc

#CUChannelEngagement2021 #CLNR #ChulalongkornUniversity #สวนสมุนไพรเจ้ากรมเป๋อ #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #น่าน

CU Channel Engagement สัปดาห์นี้ พี่ ๆ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จังหวัดน่าน จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับ ส...
23/09/2021

CU Channel Engagement สัปดาห์นี้ พี่ ๆ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จังหวัดน่าน จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับ สวนสมุนไพรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “เจ้ากรมเป๋อ” ว่ามีที่มาและมีประโยชน์อย่างไร

ติดตามได้วันพรุ่งนี้ 5 โมงเย็น ทาง YouTube: CU Channel Engagement

CU Channel Engagement สัปดาห์นี้ พี่ ๆ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จังหวัดน่าน จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับ สวนสมุนไพรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “เจ้ากรมเป๋อ” ว่ามีที่มาและมีประโยชน์อย่างไร

ติดตามได้วันพรุ่งนี้ 5 โมงเย็น ทาง YouTube: CU Channel Engagement

เมื่อวันที่ 12 - 15 กันยายน 2564 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ม...
20/09/2021

เมื่อวันที่ 12 - 15 กันยายน 2564 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 เรื่อง “การวางแปลงถาวรในพื้นที่ป่าชุมชน” ภายใต้โครงการละอ่อนน่านเรียน-รู้-รักษ์ป่า สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยดำเนินการร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายจำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” และโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
ภายในโครงการมีกิจกรรมการบรรยายความสำคัญของการวางแปลงถาวร เทคนิคการวางแปลงถาวร ฝึกใช้อุปกรณ์ ฝึกเก็บข้อมูลพรรณไม้และพิกัด พร้อมทั้งร่วมกันวางแปลงถาวรเพื่อให้นักเรียนได้ลงมือด้วยตนเองในอนาคต โดยนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ได้ทำการวางแปลงถาวรในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเด่นธารา โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” วางแปลงถาวรในพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยส้อ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม วางแปลงถาวรบริเวณป่าชุมชนบ้านอาฮาม และโรงเรียนสา วางแปลงถาวรบริเวณป่าชุมชนบ้านขึ่ง
กิจกรรมในระยะต่อไป (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) จะเป็นการวางแปลงถาวรให้ครบ 3 แปลง และเก็บข้อมูลประกอบการค้นคว้าอิสระ (Independent Study: IS) โดยงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เช่น การสร้างฐานข้อมูลพรรณไม้ในแปลงถาวร การประเมินคาร์บอนสะสมในมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน ความหลากชนิดและประโยชน์ของพืชสมุนไพร ความหลากชนิดของนกในป่าชุมชนและพื้นที่โดยรอบ ความหลากหลายของสัตว์หน้าดิน (Soil Fauna) เป็นต้น จากนั้นนักเรียนจะทำการวิเคราะห์ และสรุปผลการศึกษาส่งต่อชุมชนให้ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ตลอดจนจะมีการเผยแพร่ความรู้สู่สังคมในกิจกรรม “สัมมนารักษ์ป่าน่าน” ต่อไป
#Chula #ChulalongkornUniversity #CLNR

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ...
12/09/2021

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จัดโครงการโลกของแมลงในแปลงเกษตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องชนิดและการจำแนกของแมลง และสามารถควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยใช้วิธีแบบผสมผสาน ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร โดยมีเกษตรกรและนิสิตสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรม
#Chula #CLNR #CUNAN #จุฬาฯน่าน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬา...
12/09/2021

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการละอ่อนน่าน เรียน-รู้-รักษ์ป่า สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยดำเนินการร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายจำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” และโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยืนและการศึกษาระบบนิเวศป่าไม้ให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษา สร้างแปลงถาวรในพื้นที่ป่าใกล้โรงเรียน สำหรับเป็นพื้นที่เรียนรู้ร่วมกับชุมชน ฝึกเยาวชนระดับมัธยมศึกษาให้สามารถทำโครงงานการค้นคว้าอิสระ นำเสนอผลงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์หรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ภายใต้แนวคิดพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงอบรมครูเกี่ยวกับการเขียนบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่สู่สังคม และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในจังหวัดน่าน
ภายในโครงการมีกิจกรรมการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชี้แจงโครงการ หาแนวทางการทำงานร่วมกัน และการหาพื้นที่ศึกษาและประเด็นที่จะศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากได้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ (แอพพลิเคชัน GPS Essentials และ Google Earth Pro) ในการจัดการข้อมูลและนำเสนอทรัพยากรในท้องถิ่น เช่น นกและพรรณไม้

เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2564 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิ...
11/09/2021

เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2564 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครการนวัตกรรมการศึกษา : จุฬทรรศน์ เสริมทักษะการเรียนรู้ชีววิทยา ให้กับครูโรงเรียนมัธยมในจังหวัดน่าน ได้แก่โรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนสา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม โรงเรียนปัว โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุช้างค้ำ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง โรงเรียนพระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองราม ในรูปแบบการสอนแบบกึ่งออนไลน์ มาเรียนรู้และชมการสาธิตการใช้นวัตกรรมการศึกษา CU SmartLens ผ่านระบบออนไลน์ที่มีนิสิตและคณาจาย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดทำ โดยมีบุคลากรศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค พื้นที่จังหวัดน่านและมีผู้ปฏิบัติงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ประจำตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ ณ ห้องประชุม 103 อาคารวิชชาคาม 2 สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านวิชาการ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีววิทยาโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้กับเยาวชนในจังหวัดน่าน เสริมสร้างจิตสำนึกในการรักและภาคภูมิใจในทรัพยากรท้องถิ่น ตลอดจนความตระหนักถึงความจำเป็นในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่น ให้กับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเยาวชนในจังหวัดน่าน ส่งเสริมคุณลักษณะการมีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะให้นิสิตได้มีประสบการณ์ในการนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม
#Chula #CLNR #CUNAN #จุฬาฯน่าน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการไหว้ครูล้านนา ประจำปี พ...
11/09/2021

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการไหว้ครูล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ อาคารวิชชาคาม 2 สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนายศักดิ์ชัย มะโนแป๊ก หัวหน้ากลุ่มงานจัดการพื้นที่น่าน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ประกอบไปด้วย พิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ พิธีสงฆ์ และพิธีไหว้ครูล้านนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ปฏิบัติงานประจำจังหวัดน่านเข้าร่วมพิธี โอกาสนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณครูคมสันต์ ขันทะสอน ครูภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมการแสดงน่าน เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครู พร้อมด้วยคณะครูภูมิปัญญาด้านฟ้อนน่าน
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ร่วมกับสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย ภาควิชาดุริยางคศิลป์ ภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้มีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายดนตรีราชสำนักน่านและราชสำนักรัตนโกสินทร์ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายศิลปินจุฬาฯ – น่าน ในปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ดำเนินการจัดหาชุดศีรษะครูดนตรีไทย-นาฏยศิลป์ไทย เพื่อเป็นที่สักการะบูชาของนิสิต นักเรียน ครูและประชาชนในจังหวัดน่าน อีกทั้งเพื่อเป็นการเริ่มต้นการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทย-นาฏยศิลป์ไทย และได้จัดพิธีไหว้ครูในพื้นที่จังหวัดน่านต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2564 ได้กำหนดรูปแบบการจัดพิธีไหว้ครูแบบล้านนา เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมของชาวล้านนา โดยชาวล้านนามีความเคารพนับถือเรื่องครูบาอาจารย์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเรียนรู้สิ่งใดก็จะประกอบพิธีการไหว้ครูก่อนเสมอ การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ของล้านนานั้น ผู้ประกอบพิธีจะต้องมีเครื่องบูชาครู ซึ่งเรียกกันว่า “ขันตั้ง” ดังนั้นเมื่อลูกศิษย์จะกระทำสิ่งใดที่ต้องใช้วิชาที่ร่ำเรียนมา ให้คิดถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ และยังเชื่อต่อกันอีกว่า ถ้าไม่บูชาครูก่อนแล้วกระทำงานใด ๆ อาจจะมีอุปสรรค มีสิ่งขัดขวาง และอาจจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับตัวเองและลูกน้อง ด้วยเหตุที่ทำสิ่งใดต้องบอกกล่าวให้ครูบาอาจารย์ อาราธนาครูบาอาจารย์มาช่วยเหลือในกิจการนั้น ให้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย ดังนั้นเมื่อครบรอบ 1 ปีจึงมีการทำพิธีไหว้ครู เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา ลูกศิษย์จึงต้องประกอบพิธีไหว้ครูก่อนการร่ำเรียน ก่อนการประกอบพิธีต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่องานนั้น ต่อชีวิตของบรรดาลูกศิษย์จะได้ประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรือง
#Chula #CLNR #CUNAN #จุฬาฯน่าน

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร...
11/09/2021

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จัดโครงการการจัดการทรงพุ่มในสวนมะม่วงเพื่อเพิ่มผลผลิต ณ สวนเกษตรกรบ้านมงคลเจริญสุข ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการทรงพุ่มต้นมะม่วงและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ตัดแต่งทรงพุ่มต้นมะม่วงเพื่อเพิ่มผลผลิต โดยมีเกษตรกรและนิสิตสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรม
#Chula #CLNR #CUNAN #จุฬาฯน่าน

เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2564 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักวิชาทรัพยากรการเก...
11/09/2021

เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2564 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จัดโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เกษตรท้ายบ้าน ประจำปี 2564 ณ หอประชุมสำนักงานเทศบาลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อให้ความรู้และเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกบนา การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน โดยมีอาจารย์และนิสิต สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรม
#Chula #CLNR #CUNAN #จุฬาฯน่าน

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เ...
11/09/2021

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ณ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่อเสริมสร้างความรู้เทคนิคในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สามารถลงมือปฏิบัติงานจริงในเทคนิคพิเศษของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เกิดทักษะการคิดเพื่อพัฒนาเทคนิคต่างๆ ที่จะนำมาใช้ต่อยอดกับกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในด้าน "Sustainability" การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีนิสิตสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมกิจกรรม
#Chula #CLNR #CUNAN #จุฬาฯน่าน

ที่อยู่

Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

022180087

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม 👉โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 3 สาระการเรียนรู้ รุ่นที่ 4/2564 👉อบรมระหว่างวันที่ 5 - 8 มกราคม 2564 👉สถานที่ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 📌รับสมัครจำนวน 85 คนเท่านั้น📌 ***สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 18 ธันวาคม 2563*** 🎉🎉รีบมาสมัครกันนะครับ🎉🎉 กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่📝 Link : https://forms.gle/6vAeWxczi9QzF6Cm6 สามารถตรวจสอบกำหนดการอบรมกิจกรรมได้ที่ Link : https://drive.google.com/file/d/1_Bw4JfHt6X6ULVYgWSDo9AeS2RyVon0v/view?usp=sharing ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081 670 0039 นางสาวชตพรรษ ชวนประสิทธิ์ 😁 081 909 7275 นายกษิดิ์เดช สุวรรณมาลี 🤗 085 087 9600 นางสาวศรารัตน์ ทานะมัย 🤩 #สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน #อพสธ #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสระบุรี #ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค #CLNR
ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับ