สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม, 555/2 ศูนย์เอนเนอยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบีชั้น11 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง/เขต จตุจั, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

นักวางวางแผนพลังงานชุมชน กับ ทักษะการจัดเวทีชวนคิดอ่านเพิ่มเติม ได้ที่ http://ppp.energy.go.th/%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%...
21/05/2021
นักวางวางแผนพลังงานชุมชน กับ ทักษะการจัดเวทีชวนคิดชวนคุย - สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมข

นักวางวางแผนพลังงานชุมชน กับ ทักษะการจัดเวทีชวนคิด

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่

http://ppp.energy.go.th/%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1/

นักวางวางแผนพลังงานชุมชน กับ ทักษะการจัดเวทีชวนคิดชวนคุย นักวางแผนพลังงานที่ต้องลงพื้นที่ทำงานในชุมชน .....

GIZ และหน่วยงานภาคี ร่วมพัฒนาเกาะบุโหลนดอน พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาระบบไฟฟ้าออฟกริดด้วยพลังงานสะอาด อ่านต่อที่ เว็บไซต์ สสช...
18/05/2021
GIZ และหน่วยงานภาคี ร่วมพัฒนาเกาะบุโหลนดอน พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาระบบไฟฟ้าออฟกริดด้วยพลั

GIZ และหน่วยงานภาคี ร่วมพัฒนาเกาะบุโหลนดอน พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาระบบไฟฟ้าออฟกริดด้วยพลังงานสะอาด

อ่านต่อที่ เว็บไซต์ สสช.

http://ppp.energy.go.th/giz_kohbulondon/

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงพลังงาน และโครงการเพื่อสังคม ReCh...

เกาะบุโหลนดอน พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาระบบไฟฟ้าออฟกริดด้วยพลังงานสะอาดโดยมีการจัดทำระบบโซลาร์โฮมไฟฟ้ากระแสตรง (DC Solar Hom...
18/05/2021
เกาะบุโหลนดอน พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาระบบไฟฟ้าออฟกริดด้วยพลังงานสะอาด

เกาะบุโหลนดอน พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาระบบไฟฟ้าออฟกริดด้วยพลังงานสะอาด

โดยมีการจัดทำระบบโซลาร์โฮมไฟฟ้ากระแสตรง (DC Solar Home System) เป็นแพ็คเกจตามจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยแบ่งเป็น 3 แพ็คเกจ ดังนี้

ระบบเล็ก (S) ราคา 160 บาทต่อเดือน ประกอบด้วย แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 35 วัตต์ พร้อมชาร์จคอนโทรเลอร์และแบตเตอรี่ หลอดไฟกลม 3 ดวง และพัดลม 1 เครื่อง
ระบบกลาง (M) ราคา 300 บาทต่อเดือน ประกอบด้วย แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 50 วัตต์ พร้อมชาร์จคอนโทรเลอร์และแบตเตอรี่ หลอดไฟกลม 2หลอด หลอดไฟยาว 1 หลอด พัดลม 1 เครื่อง และโทรทัศน์ 1 เครื่อง
ระบบใหญ่ (L) ราคา 900 บาทต่อเดือน ประกอบด้วย แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 300 วัตต์ พร้อมชาร์จคอนโทรเลอร์และแบตเตอรี่ หลอดไฟกลม 2หลอด หลอดไฟยาว 1 หลอด พัดลม 1 เครื่อง โทรทัศน์ 1 เครื่อง และตู้เย็น 1 เครื่อง

รับชมวีดีโอ ได้ที่

https://www.youtube.com/watch?v=-O8JK58eMx0&t=22s

เกาะบุโหลนดอน ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จังหวัดสตูล เป็นเกาะที่อยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ปร...

เกาะบุโหลนดอน พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาระบบไฟฟ้าออฟกริดด้วยพลังงานสะอาดโดยมีการจัดทำระบบโซลาร์โฮมไฟฟ้ากระแสตรง (DC Solar Hom...
18/05/2021
Bulon Don island – the role model for clean energy development – German International Cooperation Based in Bangkok

เกาะบุโหลนดอน พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาระบบไฟฟ้าออฟกริดด้วยพลังงานสะอาด

โดยมีการจัดทำระบบโซลาร์โฮมไฟฟ้ากระแสตรง (DC Solar Home System) เป็นแพ็คเกจตามจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยแบ่งเป็น 3 แพ็คเกจ ดังนี้

ระบบเล็ก (S) ราคา 160 บาทต่อเดือน ประกอบด้วย แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 35 วัตต์ พร้อมชาร์จคอนโทรเลอร์และแบตเตอรี่ หลอดไฟกลม 3 ดวง และพัดลม 1 เครื่อง
ระบบกลาง (M) ราคา 300 บาทต่อเดือน ประกอบด้วย แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 50 วัตต์ พร้อมชาร์จคอนโทรเลอร์และแบตเตอรี่ หลอดไฟกลม 2หลอด หลอดไฟยาว 1 หลอด พัดลม 1 เครื่อง และโทรทัศน์ 1 เครื่อง
ระบบใหญ่ (L) ราคา 900 บาทต่อเดือน ประกอบด้วย แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 300 วัตต์ พร้อมชาร์จคอนโทรเลอร์และแบตเตอรี่ หลอดไฟกลม 2หลอด หลอดไฟยาว 1 หลอด พัดลม 1 เครื่อง โทรทัศน์ 1 เครื่อง และตู้เย็น 1 เครื่อง

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

GIZ Thailand Facebook
https://fb.watch/5xXXOTJ3m5/

GIZ Thailand website (TH)
https://www.thai-german-cooperation.info/th/bulon-don-island-the-role-model-for-clean-energy-development/?fbclid=IwAR295mj5RcaaEIQjPNGAaQFZl4fqSDeJoDKxrQ6ZbyRgLen3j72ohlljfs4

GIZ Thailand website (EN)
https://www.thai-german-cooperation.info/en_US/bulon-don-island-the-role-model-for-clean-energy-development/?fbclid=IwAR1Hhp9MLIvuSAsB3I7R8NfRhzC_juDXIQTixAeXyzuheMRr46yXVGzJsZA

Bulon Don Island is a part of Mu Ko Phetra National Park, Satun province and located 20 kilometres away from the mainland. With only 100 households, the majority of the residents run small-scale fisheries and boat tours for tourists.

13/05/2021

ตามที่ สป.พน. ได้กำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินส่วนราชการตามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ระดับสำนัก/กอง) ของ สสช.

องค์ประกอบที่ ๑ : การประเมินประสิทธิภาพผลการดำเนินงาน (Performance Base) น้ำหนักร้อยละ ๒๐
ข้อ ๑.๑ ผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน งานประจำงานตามหน้าที่รับผิดชอบหลัก งานตามกฏหมายกฏ หรือภารกิจในพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Function KPI/Area KPI)
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒ ความสำเร็จในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการสร้างการมีสว่นร่วมเพื่อพัฒนาพลังงานในพื้นที่ห่างไกล

ในการนี้ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาพลังงานชุมชน (สพพ.) สสช.สป.พน. ได้ดำเนินการสรุปบทเรียนและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพลังงานในพื้นที่ห่างไกลและแนวทางการขยายผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ ปพน. ได้ให้ความเห็นชอบต่อข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการขยายผลดังกล่าวแล้ว จึงขอเผยแพร่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการขยายผลทางเว็บไซต์สำนัก เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

http://ppp.energy.go.th/เอกสารเผยแพร่เกาะดอน/

02/05/2021

แนวคิดการบริหารจัดการกลุ่มพลังงานทดแทนให้เกิดประสิทธิภาพ

เครือข่ายพัฒนาไฟ้ฟ้าพลังงานทดแทนลงพื้นที่บ้านเกาะบูโหลนดอน จ. สตูล ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มไฟฟ้าพลังงานทดแทนและการออมเพื่อความยั่งยืนบ้านเกาะบูโหลนดอน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อให้การบริหารจัดการกลุ่ม/องค์กรชุมชนเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยหลักการในการบริหารจัดการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพประกอบด้วย

๑. หลัก 5 ก. ประกอบด้วย
๑.๑ ก : กลุ่มสมาชิก สมาชิกชาวประมงพื้นบ้านเกาะบูโหลนดอน กลุ่มต้องมีความสามัคคี ปฏิบัติตามกฏกติกาและให้ความร่วมมือกับกรรมการ
๑.๒ ก : กรรมการ จะต้องบริหารงานด้วยหลักการมีส่วนร่วม มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ รับผิดชอบ ทุ่มเท เสียสละ
๑.๓ : กิจกรรม กลุ่มต้องมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง คือ ส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดด้วยระบบโซล่าโฮมแบบเติมเงิน (PAYGO)
๑.๔ ก : กติกา กลุ่มต้องมีกฎระเบียบและการประชุมสรุปบทเรียนเป็นประจำเพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้เกิดหลักปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
๑.๕. ก : กองทุนหมุนเวียนพลังงานชุมชนไว้ใช้จ่ายในการดำเนินงาน มีการออม จัดสรรสินเชื่อระยะสั้น และจัดสวัสดิการชุมชนครบวงจรแก่สมาชิก

http://ppp.energy.go.th/แนวคิด-5-ก/

08/04/2021

ประกาศ มาตรการป้องกันความเสี่ยงในกระบวนงาน “การจัดทำงบประมาณโครงการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมพลังงานชุมชน”

http://ppp.energy.go.th/ประกาศ-ita_64/

01/04/2021

เครือข่ายพัฒนาไฟ้ฟ้าพลังงานทดแทนลงพื้นที่บ้านเกาะบูโหลนดอน จ. สตูล

เมื่อวันที่ 24-27 มีนาคม 2564

เครือข่ายพัฒนาไฟฟ้าพลังงานทดแทนลงพื้นที่บ้านเกาะบูโหลนดอน ม.3 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ. สตูล โดยมีกิจกรรมดังนี้

วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2564 ติดตั้งระบบโซล่าโฮมเพิ่มเติม ประชุมสรุปผลประกอบการประจำปี ปรับปรุงกฏระเบียบ แนวทางการพัฒนากองทุนหมุนเวียนพลังงานชุมชนสู่การจัดสวัสดิการชุมชนครบวงจร

http://ppp.energy.go.th/เครือข่ายพัฒนาไฟ้ฟ้าพล/

30/03/2021

สสช.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “พัฒนาศักยภาพบุคลกรโครงการพลังงานทดแทนเคลื่อนที่” ครั้งที่1

นายพีระพงษ์ บุญแสง รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นประธานในการกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพบุคลกรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) วันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ กระทรวงพลังงาน
เวลา 09.00 – 16.30 น.

โดยการสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ
1.) เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสถานการณ์พลังงาน เทคโนโลยี การจัดการ รวมถึงนโยบายพลังงานร่วมกัน
2.) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้และข้อมูลที่ได้จากการอบรมไปถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น

#แผนพลังานชุมชน

http://ppp.energy.go.th/สสช-จัดสัมมนาเชิงปฏิบัต/

"หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมโครงการโซล่าโฮม บ้านเกาะบูโหลนดอน โซล่าโฮมแบบเติมเงิน Pay-As-You-Go แห่งแรกข...
30/03/2021
นายทวารัฐ สูตะบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการโซ

"หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมโครงการโซล่าโฮม บ้านเกาะบูโหลนดอน โซล่าโฮมแบบเติมเงิน Pay-As-You-Go แห่งแรกของประเทศไทย"

วันที่ 26 มีนาคม 2564 :

นายทวารัฐ สูตะบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการโซล่าโฮม บ้านเกาะบูโหลนดอน ม.3 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย กับโซล่าโฮมแบบเติมเงิน Pay-As-You-Go

โดยมีคณะติดตามประกอบด้วย
1.สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล
2.องค์กรระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)
3.สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน
4.องค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคม ReCharge
5. อบต.ปากน้ำ

โครงการส่งเสริมโซล่าโฮมชุมชน บ้านเกาะบูโหลนดอน ถือเป็นนวัตกรรมการสานพลังประชารัฐเพื่อส่งเสริมชุมชนต้นแบบ การบริหารจัดการพลังงานที่ดี ผลงานความร่วมมือระหว่าง กระทรวงพลังงาน (สสช.) ReCharge GIZ สพจ.สตูล และเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน

หน.ผตร. ให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ "ตอนนี้มีครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 30% ของครัวเรือนทั้งหมด จึงควรพัฒนาขยายผลต่อให้เกาะบูโหลนดอนเป็นเกาะพลังงานสะอาดครบ 100% บนพื้นฐานความพอเพียง โดยเชื่อมโยงบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานให้เกิดพลังโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง"

#พลังงานชุมชน

http://ppp.energy.go.th/%E0%B8%AB%E0%B8%99-%E0%B8%9C%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%99/"

วันที่ 26 มีนาคม 2564 : นายทวารัฐ สูตะบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการโซล...

งาน ‘ปันกัน’ ณ พันพรรณ ยโสธรhttps://youtu.be/MnUYm97ElD8แนวคิด จาก คุณโจน จันได ศูนย์พันพรรณ-เทคโนโลยีพลังงานกับศูนย์เรี...
30/03/2021
ปันกัน at พันพรรณ ยโสธร

งาน ‘ปันกัน’ ณ พันพรรณ ยโสธร
https://youtu.be/MnUYm97ElD8

แนวคิด จาก คุณโจน จันได
ศูนย์พันพรรณ

-เทคโนโลยีพลังงานกับศูนย์เรียนรู้
-การปรับตัวของเกษตร ในยุคปัจจุบัน
-ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต/แปรรูปเพิ่มมูลค่า/รวมกลุ่มกันเป็นเครือข่าย

ศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน ปี 2563
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายพลังงานภาคประชาชน
งานการวางแผนพลังงานชุมชน
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

#ธรรมธุรกิจ
#ศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน
#การวางแผนพลังงานชุมชน
#สสชสัญจร

งาน ‘ปันกัน’ ณ พันพรรณ ยโสธรศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน ปี 2563สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธรกิจกรรมพัฒนาเครือข.....

กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้บ้านเพาะรักบ้านทุ่งโค้ง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปางhttps://www.thainews.easybranches.com/energy/17543...
15/03/2021
พลังงานชุมชน ลดรายจ่าย ลดภาวะโลกร้อน ที่บ้านเพาะรัก บ้า

กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้บ้านเพาะรัก
บ้านทุ่งโค้ง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง

https://www.thainews.easybranches.com/energy/1754347

เล่นเกมออนไลน์ฟรีที่ games.easybranches.comบริการโพสต์ thainews.easybranches.com/contribute

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน ปี2564แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแท...
04/02/2021

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุน ปี2564

แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก วงเงิน 2,400 ล้านบาท

ตั้งแต่ 22 มกราคม - 31 มีนาคม 2564

กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ที่สนใจ สามารถติดต่อได้ ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัด ในจังหวัดของท่านครับ

ประกาศรับข้อเสนอและประกาศยุทธศาสตร์ ปี 2564
http://www.enconfund.go.th/pdf/index/2021012222100_ประกาศรับข้อเสนอ.pdf

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุน ปี2564

แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก วงเงิน 2,400 ล้านบาท

ตั้งแต่ 22 มกราคม - 31 มีนาคม 2564

กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ที่สนใจ สามารถติดต่อได้ ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัด ในจังหวัดของท่านครับ

ประกาศรับข้อเสนอและประกาศยุทธศาสตร์ ปี 2564
http://www.enconfund.go.th/pdf/index/2021012222100_ประกาศรับข้อเสนอ.pdf

22/12/2020

“เทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมสำหรับศูนย์เรียนรู้”

โดย นายนิตย์ธินันท์ บริรักษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล

21/12/2020

“ฟัง จับ ถอด อย่างมีส่วนร่วม”

21/12/2020

“ก้าวย่างพลังงานชุมชน หลังโควิดสิบก้าว”

โดย นายเชาวรัช ทองแก้ว ผู้เชี่ยวชาญพิเศษการวางแผนพลังงานระดับทั่วไป (ต่อ)

21/12/2020

“ก้าวย่างพลังงานชุมชน หลังโควิดสิบก้าว”

โดย นายเชาวรัช ทองแก้ว ผู้เชี่ยวชาญพิเศษการวางแผนพลังงานระดับทั่วไป

21/12/2020

“ช่วย หนุน ส่งเสริม ผลักดัน ศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน”
โดย นายพิรัฐ อินพานิช เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

(ต่อ)

21/12/2020

“ช่วย หนุน ส่งเสริม ผลักดัน ศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน”
โดย นายพิรัฐ อินพานิช เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนสการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้พลังงสนในชุมชน”
วันที่ ๒๑-๒๒ ธันวสคม ๒๕๖๓ ณ ห้อง Hillside๑ ชั้น ๖ เดอะควอเตอร์
ลำดพร้าว กรุงเทพฯ
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายพลังงานภาคประชสชน
ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน

สัมมนาเชิงปฎิบัติการการพัฒนายกระดับผู้ผลิตเทคโนโลยีพลังงานระดับชุมชน - สำนักส่งเสริมก
06/11/2020
สัมมนาเชิงปฎิบัติการการพัฒนายกระดับผู้ผลิตเทคโนโลยีพลังงานระดับชุมชน - สำนักส่งเสริมก

สัมมนาเชิงปฎิบัติการการพัฒนายกระดับผู้ผลิตเทคโนโลยีพลังงานระดับชุมชน - สำนักส่งเสริมก

สัมมนาเชิงปฎิบัติการการพัฒนายกระดับผู้ผลิตเทคโนโลยีพลังงานระดับชุมชน วัน 2-3 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 9 ชั้.....

03/11/2020

Test live Facebook
การตลาดดิจิทัล
#BoostwithfacebookTH2

03/11/2020

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนายกระดับผู้ผลิตเทคโนโลยีพลังงานระดับชุมชน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
หัวข้อสัมมนา
-ปัจจัยการอบแห้งและตรวจสอบคุณภาพระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
โดย รศ.ดร.อำไพศักดิ์ ทีบุญมา
-โครงการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย โดย มูลนิธิคีนัน

จะเริ่มช่วง 9.00 น.

02/11/2020

หัวข้องานสัมมนาในวันพรุ่งนี้
-ปัจจัยการออกแบบและการดูแลรักษาโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
-การตลาดออนไลน์ บน FaceBook

มี live สด เช่นเดิมครับ

02/11/2020
หลักการออกแบบและดูแลระบบโซล่าเซลล์ในครัวเรือน

หลักการออกแบบและดูแลระบบโซล่าเซลล์ในครัวเรือน
โดย นายสมชาย กังวาฬวงษ์ และนายพิรัฐ อินพานิช

13.00-16.30น
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนายกระดับผู้ผลิตเทคโนโลยีพลังงานระดับชุมชน
วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563

02/11/2020

พักเบรค 15 นาที

หลักการออกแบบและตรวจสอบคุณภาพเตาชีวมวล
หลักการออกแบบและตรวจสอบคุณภาพเตาชีวมวล
โดย ดร.มณฑล หัสดินทร์
9.00-12.00 น
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการยกระดับผู้ผลิตเทคโนโลยีพลังงานระดับชุมชน

02/11/2020
หลักการออกแบบและตรวจสอบคุณภาพเตาชีวมวล

หลักการออกแบบและตรวจสอบคุณภาพเตาชีวมวล

โดย ดร.มณฑล หัสดินทร์
9.00-12.00 น
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการยกระดับผู้ผลิตเทคโนโลยีพลังงานระดับชุมชน

กระทรวงพลังงาน
25/09/2020

กระทรวงพลังงาน

ดีเดย์ 1 ตุลาคม 2563 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 เปลี่ยนชื่อเป็น “น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา”

ตามที่กรมธุรกิจพลังงาน ได้กำหนดมาตรการการปรับเปลี่ยนชื่อเรียกของน้ำมันในกลุ่มดีเซลหมุนเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลที่มีสัดส่วนผสมของไบโอดีเซล ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ จะมีการเปลี่ยนชื่อเรียกน้ำมันดีเซลใหม่

โดยน้ำมันดีเซลที่มีสัดส่วนผสมของไบโอดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 10 จาก “น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10” เปลี่ยนชื่อเป็น “น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา” ซึ่งจะเป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศ

และเปลี่ยนชื่อเรียกน้ำมันดีเซลที่มีสัดส่วนผสมของไบโอดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 7 จาก “น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา” เป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7

การเปลี่ยนชื่อน้ำมันพื้นฐานได้มีผลการศึกษารองรับ โดยมีค่ายรถยนต์เกือบทุกค่ายให้การรับรองว่าสามารถใช้น้ำมันดีเซล B10 ได้ โดยเฉพาะรถยนต์ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ ผู้ใช้รถยนต์สามารถตรวจสอบว่ารถรุ่นใดใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาได้หรือไม่ จากเว็บไซต์ของกรมธุรกิจพลังงาน www.doeb.go.th หรือที่ศูนย์บริการหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของผู้ผลิตรถยนต์แต่ละยี่ห้อ

#น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา #มีพลังงานมีความสุข #กระทรวงพลังงาน #MinistryofEnergy #MoEN

Farm Channel
26/08/2020

Farm Channel

📢📢เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ สมัครตั้งแต่ 27 สิงหาคม - 9 กันยายน 2563

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเดินหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโครงการและงบประมาณ 9,805 ล้านบาท ภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล โดยจะเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (27ส.ค.) ถึงวันที่ 9 กันยายนนี้ ครอบคลุม 4,009 ตำบลๆ ละ 16 ราย ทุกภาคทั่วประเทศ คิดเป็นจำนวนเกษตรกร 64,144 ราย รวมทั้งการจ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่อีกตำบลละ 8 คน รวม 32,072 คนเพื่อช่วยการดำเนินงานโครงการ ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องผ่านการอบรมบ่มเพาะให้เข้าใจศาสตร์พระราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งโครงการนี้จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนปี 2564
นายอลงกรณ์กล่าวว่า โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้นโยบายพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน(Sustainable Agriculture) ของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือเป็นการวางรากฐานภาคเกษตรครั้งใหญ่ที่สุด โดยคาดหวังว่าโครงการนี้จะแก้ปัญหาเกษตรกรรายย่อยซึ่งเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศที่ประสบปัญหาติดกับดักความยากจนและหนี้สินได้อย่างยั่งยืน โดยแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ 64,144 แปลงยังจะเป็นต้นแบบในการเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อขยายวิถีแห่งเกษตรทฤษฎีใหม่ในระดับหมู่บ้านทั่วประเทศต่อไป
สำหรับโมเดลเกษตรทฤษฎีใหม่จะออกแบบพื้นที่การพัฒนา 3 ไร่ ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ พื้นที่แหล่งน้ำและประมง 30% พื้นที่ทำนา 30% พื้นที่เกษตรผสมผสานไม้ผลไม้เศรษฐกิจ 30% พื้นที่อยู่อาศัยและทำปศุสัตว์ 10% เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพมีกินมีใช้มีรายได้เพิ่มขึ้น
ในภาพรวมของประเทศเกษตรกรรายย่อยซึ่งเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ 6.8 ล้านครัวเรือน จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความเข้มแข็งมากขึ้น สามารถก้าวพ้นความยากจนและหนี้สินได้อย่างยั่งยืน และประเทศจะมีพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น 192,432 ไร่มีแหล่งน้ำใหม่ใน 75 จังหวัดอีกอย่างน้อย 64,144 แห่ง
จึงขอเชิญชวนเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นใบสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ http://ntag.moac.go.th หรือยื่นใบสมัครกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ตั้งแต่ 27 สิงหาคม - 9 กันยายน 2563.

กระทรวงพลังงาน
25/08/2020

กระทรวงพลังงาน

วันนี้ (วันที่ 25 ส.ค.63) นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 24 – 27 สิงหาคม 2563 จะมีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 38 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (The 38th Senior Officials Meeting on Energy and Associated Meetings : The 38th SOME) โดยประเทศไทยได้ส่งมอบการเป็นประธานอาเซียนปี 2562 ให้ประเทศเวียดนามประธานอาเซียนปี 2563 ซึ่งประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนในปี 2563 นี้ และการประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก
ที่มีการจัดประชุม SOME รูปแบบออนไลน์ ที่ถือเป็น New Normal จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประเทศไทยได้นำนโยบาย “พลังงานร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ” ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่เน้นการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ และรองรับนวัตกรรมด้านพลังงานอนาคต เสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสนับสนุนและร่วมมือกันลงทุนด้านพลังงานในโครงสร้างพื้นฐาน (สายส่งและท่อก๊าซธรรมขาติ) รวมถึงธุรกิจพลังงานสะอาดและนวัตกรรมใหม่ด้านพลังงาน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยได้ยกตัวอย่างนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนที่ใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานทดแทน (RE) และการนำน้ำมันปาล์มดิบมาผสมน้ำมันดีเซลกับการนำเอทานอลมาผสมน้ำมันเบนซินที่ทำเป็นนโยบายหลักของประเทศ
การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักที่จะผลักดันร่างแผนปฏิบัติการความร่วมมือพลังงานอาเซียน ระยะที่ 2 (ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation : APAEC Phase 2) 2021 – 2025 ซึ่งแผนนี้เป็นแผนใหม่ที่ต่อเนื่องจากแผนระยะที่ 1 เพื่อที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะได้นำแผนปฏิบัติการนี้ไปดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จเริ่มตั้งแต่ปี 2564 (2021) เป็นต้นไป ภายใต้ 7 สาขาความร่วมมือ ดังนี้
1. ความร่วมมือการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid: APG) การขยายการซื้อขายไฟฟ้าแบบพหุภาคีไปยังประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค รวมถึงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานในอาเซียน
2. ความร่วมมือด้านปิโตรเลียม (Trans ASEAN Gas Pipeline: TAGP) ที่ประชุมเห็นชอบการพัฒนาตลาดร่วมก๊าซธรรมชาติในภูมิภาค (Common Gas Market) และการเชื่อมโยงขยายการซื้อขายก๊าซธรรมชาติโดยใช้ Small Scale LNG พร้อมทั้งสนับสนุนการใช้ก๊าซ ในการเดินเรือ หรือ LNG Bunkering
3. ความร่วมมือด้านถ่านหิน (Coal and Clean Coal Technology: CCT) ที่ประชุมเห็นชอบและพร้อมที่จะลงนามในบันทึกข้อตกลงจัดตั้งศูนย์ข้อมูลพลังงานถ่านหินสะอาดอาเซียน (ASEAN Coal Centre of Excellence) ณ ประเทศอินโดนีเซีย และระบบข้อมูลพลังงานถ่านหินอาเซียน (ASEAN Coal Data and Information System: ACDIS)
4. ความร่วมมือในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency & Conservation: EE&C) ที่ประชุมเห็นชอบการเพิ่มเป้าการลดความเข้มการใช้พลังงานจากที่กำหนดไว้เดิมร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 32 ภายในปี 2025 เนื่องจากในปัจจุบันประเทศสมาชิกได้ดำเนินการสำเร็จแล้วร้อยละ 24.4 ในปี 2019
5. ความร่วมมือด้านพลังงานทดแทน (Renewable Energy: RE) ที่ประชุมเห็นชอบเป้าสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนร้อยละ 23 เทียบกับปริมาณพลังงานที่ผลิตได้ทั้งหมด (Total Primary Energy Supply) และร้อยละ 35 เทียบกับปริมาณกำลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าทั้งหมด (Installed Power Capacity) ในปี 2025 ซึ่งเป้าที่กำหนดเป็นเป้าหมายที่ท้าทายประเทศสมาชิกอาเซียนเนื่องจากในปัจจุบัน (2018) อาเซียนดำเนินการได้เพียงร้อยละ 13.3 เทียบกับปริมาณพลังงานที่ผลิตได้ทั้งหมด (Total Primary Energy Supply) และร้อยละ 27.1 เทียบกับปริมาณกำลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าทั้งหมด (Installed Power Capacity) ณ ปัจจุบันประเทศไทยมีกำลังการผลิตติดตั้งจากพลังงานทดแทน 11,890 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของกำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของทั้งอาเซียน และมีการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่งมากที่สุดในอาเซียน และมีการใช้เอทานอลอยู่ที่ประมาณ 4 ล้านลิตรต่อวัน ในขณะที่การใช้ไบโอดีเซลอยู่ที่ 5.22 ล้านลิตรต่อวัน
6. ความร่วมมือด้านนโยบายและแผนพลังงานอาเซียน (Regional Energy Policy & Planning: REPP) จัดทำ ASEAN Energy Outlook ฉบับที่ 7 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงาน เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและความร่วมมือระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบที่จะพิจารณาแนวทางการเพิ่มการค้าการลงทุนด้านพลังงาน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานเป็นการเพิ่มเติมด้วย
7. ความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ (Civilian Nuclear Energy: CNE) ที่ประชุมสนับสนุนการสร้างความร่วมมือด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียนสำหรับประชาชนอย่างปลอดภัยและยั่งยืน แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสร้างขีดความสามารถและเครือข่ายความร่วมมือเชิงเทคนิคและเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ มุ่งสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจแก่สาธารณชนเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์เพื่อการผลิตไฟฟ้าในภูมิภาค
นอกจากนี้ อาเซียนจะได้ประชุมหารือร่วมกับประเทศคู่เจรจา อาทิ สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รัสเซีย เป็นต้น เกี่ยวกับความร่วมมือในการเชื่อมโยงทางพลังงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของอาเซียน รวมถึงการหารือกับองค์กรพลังงานระหว่างประเทศ อาทิ ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) และทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (IRENA) เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานโลกและผลกระทบ พร้อมทั้งการรับมือจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในภาคพลังงาน
สำหรับการประชุม SOME ครั้งที่ 38 มีประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม 10 ประเทศ และประเทศ
คู่เจรจา 8 ประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ 2 องค์กร โดยผลการประชุมในครั้งนี้จะได้นำเสนอต่อ
ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีพลังงานอาซียนครั้งที่ 38 ที่ประเทศเวียดนาม ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563
ซึ่งอาจจะต้องใช้รูปแบบการประชุมออนไลน์เช่นเดียวกัน หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดยังไม่คลี่คลายลง

ที่อยู่

555/2 ศูนย์เอนเนอยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบีชั้น11 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง/เขต จตุจั
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0819367135

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด