คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยร

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยร ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยและคณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2516 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2516 โดยมีอาคาร BB เป็นที่ทําการ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งอาคารสํานักงานบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล) ซึ่งเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น อันเป็นอาคารที่ใช้จัดแสดงสินค้านานาชาติของกรมพาณิชย์สัมพันธ์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกรมส่งเสริมการส่งออก)

ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ได้ย้ายที่ทําการมาอยู่ ณ อาคารเศรษฐศาสตร์ (อาคารเก่า) ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีต 5 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 4,707.6 ตารางเมตร

คณะเศรษฐศาสตร์ มีภาระหน้าที่ทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ในปี พ.ศ. 2540 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้เสนอของบประมาณต่อสำนักงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคาร 8 ชั้น (ECB 2) ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณเป็นเงิน 91,900,000 บาท ก่อสร้างเสร็จเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2543 มีพื้นที่ใช้สอยภายในที่ตั้งอาคารทั้งสิ้น 8,824 ตารางเมตร ประกอบด้วยสำนักงานคณบดี ห้องพักอาจารย์ สำนักงานเลขานุการคณะฯ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์วิจัย ห้องสมุดห้องประชุมขนาด 250 ที่นั่ง ห้องสัมมนาย่อย ห้องบรรยายขนาดกลางและเล็ก คณะเศรษฐศาสตร์มีภาระหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา การวิจัยการบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปรัชญา

เปิดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ผลิตคนดีมีคุณธรรม

ปณิธาน

พัฒนาวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมงานวิจัย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์

1. พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางทฤษฎีและวิธีการวิเคราะห์เศรษฐกิจตามความต้องการของตลาดแรงงาน
2. พัฒนาวิชาการและส่งเสริมการวิจัย ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่สำหรับนำไปใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และสร้างระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารและ การตัดสินใจการเรียนการสอน เพื่อให้สังคม
ก้าวไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่อยู่บนฐานความรู้
4. บริการทางวิชาการ เผยแพร่ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์แก่สาธารณะชน
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมคุณธรรม มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมให้แก่สังคม

เปิดเหมือนปกติ

22/11/2021

📣 ยื่นเรื่อง ขอสอบซ้ำซ้อน (ส่วนกลาง)
สอบซ่อมภาค 2 และฤดูร้อน/63
🔵 23 พ.ย. 64
🚩 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสอบซ่อม
ระหว่างวันที่ 18 - 19 พ.ย. 64

⚠️ ต้องลงทะเบียนกาขอจบไว้ในภาค 2/63 / ฤดูร้อน /2563 จึงจะมีสิทธิ์ยื่นขอสอบซ้ำซ้อน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-3108626

22/11/2021

เริ่มวันแรก !! บอกเลิก-บอกเพิ่ม สับเปลี่ยนกระบวนวิชา ภาค1/64
ส่วนกลาง 22 - 26 พ.ย. 64
ผ่านทาง e-Service
https://beta-e-service.ru.ac.th
✅ ลงขาด/ลงไม่ครบ ➡️ บอกเพิ่มวิชา
✅ ลงผิด ลงซ้ำ ➡️ สับเปลี่ยนกระบวนวิชา
❎ บอกเลิกวิชาอย่างเดียวไม่ได้นะ ต้องมีวิชามาสับเปลี่ยนด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สวป. ม.รามคำแหง 02-3108626

21/11/2021

📣📣 อย่าลืมมมม #พรุ่งนี้วันแรกนะ #ส่วนกลาง

กำหนดวันบอกเลิก-บอกเพิ่ม สับเปลี่ยนกระบวนวิชา ภาค1/64
🔵 ส่วนกลาง 22 - 26 พ.ย. 64
🔴 ส่วนภูมิภาค 6 - 9 ธ.ค. 64
ผ่านทาง e-Service
https://beta-e-service.ru.ac.th

✅ ลงขาด/ลงไม่ครบ ➡️ บอกเพิ่มวิชา
✅ ลงผิด ลงซ้ำ ➡️ สับเปลี่ยนกระบวนวิชา
❎ บอกเลิกวิชาอย่างเดียวไม่ได้นะ ต้องมีวิชามาสับเปลี่ยนด้วย

19/11/2021

ม.ร. เชิญชวนนักศึกษา-บุคลากร
สมัครเข้ารับทุนรัฐบาลออสเตรีย ประจำปี 2565-2566
--------- >

>>> ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป สมัครเข้ารับทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรีย ประจำปี 2565-2566 เพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาในออสเตรีย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ทุนการศึกษามีทั้งหมด 6 ทุน ได้แก่
1. ทุน Ernst Mach Grant – worldwide
2. ทุน Franz Werfel Fellowship
3. ทุน Richard Plaschka Fellowship
4. ทุน Ernst Mach Grant for studying at an Austrian University of Applied Sciences (Fachhochschule)
5. ทุน Ernst Mach – ASEA-UNINET
6. ทุน Ernst Mach – ASEA-UNINET Short trrm Research Grant

>>> ผู้สนใจสามารถสมัครรับทุนทางออนไลน์เท่านั้น ที่เว็บไซต์ www.grants.at หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 2 โทร. 02-310-8117

ครบรอบ50ปี "ม.รามคำแหง" เดินหน้าปั้นบัณฑิต เปี่ยมความรู้คู่คุณธรรม
18/11/2021
ครบรอบ50ปี "ม.รามคำแหง" เดินหน้าปั้นบัณฑิต เปี่ยมความรู้คู่คุณธรรม

ครบรอบ50ปี "ม.รามคำแหง" เดินหน้าปั้นบัณฑิต เปี่ยมความรู้คู่คุณธรรม

อธิการบดี ม.รามคำแหง เชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ50 ปี “5 ทศวรรษ ร.....

ประชาสัมพันธ์โดย หน่วยกิจการนักศึกษา  งานบริการการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง "ทุนรัฐบาลออสเตรีย ประ...
18/11/2021

ประชาสัมพันธ์โดย หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง "ทุนรัฐบาลออสเตรีย ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2022/2023"

Photos from งานกีฬา กองกิจการนักศึกษา ม.รามคำแหง's post
17/11/2021

Photos from งานกีฬา กองกิจการนักศึกษา ม.รามคำแหง's post

ประชาสัมพันธ์โดยงานบริการการศึกษา   หน่วยกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ขอเชิญจัดส่งนิสิตนักศึ...
17/11/2021

ประชาสัมพันธ์โดยงานบริการการศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ขอเชิญจัดส่งนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ International FISU Volunteer Programme

ประชาสัมพันธ์โดยงานบริการการศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ขอเชิญจัดส่งนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ International FISU Volunteer Programme

16/11/2021

🎉e-testing 1/64 ขยายวันสอบเพิ่ม
>> ลงทะเบียนวันที่ 29,30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2564 ในระบบ e-service (เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป)
>> เปิดสอบ 13-28 ธ.ค. 2564*
>> จัดสอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ราม1) อาคารสถาบันคอมพิวเตอร์
——————
คำถาม??
1.เหตุผลที่เริ่มจัดสอบวันที่ 13 ธันวาคม เพราะช่วงต้นเดือนมีการสอบซัมเมอร์และสอบซ่อม เพราะระบบสอบ e-testing ไม่สามารถจัดสอบในวันเดียวกับการสอบปกติของมหาวิทยาลัย และต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมระบบสอบราว 1 สัปดาห์

2. วิชาที่ลงทะเบียนไปแล้ว จะมาลงใหม่ในรอบนี้ได้ไหม ตอบ ไม่ได้ครับ แต่ละวิชาจะลงได้เพียงหนึ่งครั้งต่อภาคเรียน

3. บอกเลิก-เพิ่ม สามารถลงทะเบียนได้ไหม ตอบ หากข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาเข้าระบบมาแล้วก็สามารถลงได้ตามปกติครับ

4. ยกเลิกวิชาที่ลงไปก่อนหน้านี้แล้วมาลงตามประกาศใหม่นี้ได้ไหม ตอบ ไม่ได้ครับ

5. หลังจากนี้จะมีเปิดเพิ่มอีกหรือไม่ ตอบ ไม่สามารถเปิดเพิ่มได้อีกแล้วในภาคเรียนนี้เนื่องจาก ต้องดำเนินงานตามปฏิทินการศึกษาครับ

6.วิชาที่สอบไม่ผ่านในรอบแรกจะมาลงทะเบียนรอบนี้ได้ไหม ตอบ ไม่ได้ครับ สอบไม่ผ่านให้รอไปสอบปลายภาคนะครับ

7. วิชาที่รอบการลงทะเบียนที่แล้วไม่ได้ลงทะเบียนไว้ จะมาลงทะเบียนในรอบนี้ได้หรือไม่ ตอบ ได้ครับ ถ้าวิชานั้นเปิดสอบและนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ก็สามารถลงได้ตามปกติครับ

16/11/2021

เตรียมเอกสารให้พร้อม ก่อนยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสอบซ่อม ภาค 2 และฤดูร้อน/63
🔵 ส่วนกลาง ยืนยันตัวตนฯ วันที่ 23-27 พ.ย. 64
🔴 ส่วนภูมิภาค ยืนยันตัวตนวันที่ 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 64

ประชาสัมพันธ์โดยงานบริการการศึกษา หน่วยกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
15/11/2021

ประชาสัมพันธ์โดยงานบริการการศึกษา หน่วยกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

15/11/2021

นักศึกษา (ส่วนกลาง) ท่านใดยังไม่ได้ลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค 2 และฤดูร้อน/63 สามารถลงทะเบียน (รอบเพิ่มเติม) ได้ในวันที่ 18 - 19 พ.ย. 64
ผ่านทาง Internet และ App : RU regis
http://www.iregis2.ru.ac.th/reexam/center_verify.jsp

ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 21.00 น. ของวันที่ 19 พ.ย. 64
ชำระเงินได้ไม่เกิน 21.30 น. ของวันที่ 19 พ.ย. 64

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 023108616, 023108626

Photos from สวป. ม.รามคำแหง's post
15/11/2021

Photos from สวป. ม.รามคำแหง's post

14/11/2021

15 - 19 พ.ย. 64
#ยื่นคำร้องขอเงินคืน #ส่วนกลาง
ผ่านทางระบบ e-Service
https://beta-e-service.ru.ac.th

🚩สำหรับ ผู้ที่ลงทะเบียนสอบซ่อมภาค 2 และฤดูร้อน/63 โดยที่ยังไม่ทราบผลสอบของภาคฤดูร้อน/63 ต่อมาทราบผลว่า "สอบผ่าน"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-3108626

12/11/2021

นักศึกษาที่ยืนยันรับสิทธิ์
ในโครงการ "อว.ลดค่าเทอม" ตามนโยบายรัฐบาล ภาคเรียนที่ 1/2564
สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้จากลิงค์นี้👇👇
https://sevkn.ru.ac.th/rucovidfund-api/index.html

12/11/2021

ขณะนี้.. มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ดำเนินการโอนเงิน
ในโครงการ "อว.ลดค่าเทอม" ตามนโยบายรัฐบาล
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ให้กับนักศึกษาแล้ว

แต่มีบางรายที่ยังไม่สามารถ
โอนเงินเยียวยาผ่านบัญชีพร้อมเพย์ได้

มหาวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการประสานงาน
กับหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อโอนเงินให้นักศึกษาอย่างเร็วที่สุด

12/11/2021
www.eco.ru.ac.th

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประชาสัมพันธ์บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนับสนุนการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับการค้นคว้าข้อมูลวิจัย บทความจากวารสารที่ไม่มีให้บริการบนชั้นหนังสือ โดยสามารถสืบค้นข้อมูลและดาวน์โหลดเอกสารจากบริษัทผู้จำหน่าย 5 ราย โดยมีรายละเอียดตาม URLhttp://www.eco.ru.ac.th/images/document/academic/database.pdf

10/11/2021

ม.รามฯ ชวนเปลี่ยนกรอบรูปโปรไฟล์ ร่วมระลึก 5 ทศวรรษมหาวิทยาลัยรามคำแหง
.......
>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชิญชวนศิษย์เก่า นักศึกษา และบุคลากร ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 50 ปี ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ผ่านโซเชียลมีเดียด้วยการเปลี่ยนกรอบรูปโปรไฟล์ในเฟซบุ๊ก
โดยคลิกที่ลิงค์นี้ 👇👇
https://twb.nz/50ramkhamhaeng

👉👉 จากนั้นนำรูปที่ได้ มาเปลี่ยนกรอบรูปโปรไฟล์ของตนเอง พร้อมติดแฮชแท็ก #5ทศวรรษรามคำแหง และแชร์โพสต์กิจกรรม พร้อมเปิดเป็นสาธารณะ ลุ้นรับของที่ระลึกสเปรย์แอลกอฮอล์ 5 ทศวรรษมหาวิทยาลัยรามคำแหง
......
>>> เมื่อเสร็จแล้ว ให้ผู้ร่วมกิจกรรม แคปภาพโปรไฟล์ที่เปลี่ยนกรอบรูปแล้ว โพสต์ลงในคอมเมนท์ใต้โพสต์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยพร้อมแจ้งชื่อ-สกุลของผู้โพสต์ ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2564

>>> ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้โชคดี และประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 เพื่อมอบของที่ระลึก “สเปรย์แอลกอฮอล์ 5 ทศวรรษมหาวิทยาลัยรามคำแหง” ในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 500 ราย ด้วย
.......
>>>> สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8045-47, Facebook: PR Ramkhamhaeng University
......
สำหรับ ..ท่านใดที่เปลี่ยนรูปแล้วดาวน์โหลดไม่ได้ ให้คลิกค้างที่ภาพ เพื่อกดบันทึกภาพได้ทันที
>> หากดำเนินการใดๆ ไม่ได้ ให้คัดลอกลิงค์ และนำไปเปิดในเบราว์เซอร์อื่น ค่ะ

Photos from สวป. ม.รามคำแหง's post
10/11/2021

Photos from สวป. ม.รามคำแหง's post

10/11/2021

📣📣📣#บอกเพิ่มกระบวนวิชากรณีพิเศษ
สอบซ่อมภาค 2 และฤดูร้อน/63 #ส่วนกลาง
🚩วันที่ 8 - 12 พ.ย. 64

***ชำระเฉพาะค่าหน่วยกิตที่บอกเพิ่ม
พรีดีกรี หน่วยกิตละ 50 บาท
นศ.ปกติ หน่วยกิตละ 25 บาท

📥ดำเนินการได้ 2 ช่องทาง
1. ยื่นเรื่องด้วยตนเอง ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ อาคาร สวป. ชั้น 6
เวลา 08.30 - 16.00 น.
2. ยื่นเรื่องทาง E-mail ชำระเป็นธนาณัติออนไลน์ สั่งจ่ายในนาม
"หัวหน้าฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ" ส่งไปยัง
[email protected]

#ดาวน์โหลดคำร้องได้ที่
http://www.regis.ru.ac.th/document/20211108_SpecialRegisRe2S63.pdf

ประชาสัมพันธ์โดยงานบริการการศึกษา(หน่วยกิจการนักศึกษา) ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา ภ...
10/11/2021

ประชาสัมพันธ์โดยงานบริการการศึกษา(หน่วยกิจการนักศึกษา) ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา ภาค 2 ปีการศึกษา 2563

คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัย รามคำแหงขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ศิษย์เก่า ลงชื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะสำหรับนักเศรษฐศาสตร...
09/11/2021

คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัย รามคำแหง
ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ศิษย์เก่า ลงชื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ เรื่อง "การตอบข้อสอบอัตนัย" ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

หมายเหตุ ลิงค์การเข้าร่วมผ่าน​ Google​ meet จะแจ้งให้ทราบในลำดับถัดไปค่ะ

คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัย รามคำแหง
ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ศิษย์เก่า ลงชื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ เรื่อง "การตอบข้อสอบอัตนัย" ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

หมายเหตุ ลิงค์การเข้าร่วมผ่าน​ Google​ meet จะแจ้งให้ทราบในลำดับถัดไปค่ะ

!!! รับแจ้งจบการศึกษา ภาคฤดูร้อน /2563 รับแจ้งจบได้ตั้งแต่วันที  9 พ.ย. 2564 เป็นต้นไปจ้า !!!ยื่นเรื่องได้ที่ หน่วยทะเบี...
09/11/2021

!!! รับแจ้งจบการศึกษา ภาคฤดูร้อน /2563
รับแจ้งจบได้ตั้งแต่วันที 9 พ.ย. 2564 เป็นต้นไปจ้า !!!
ยื่นเรื่องได้ที่ หน่วยทะเบียนฯ ใช้หลักฐานอะไร ดูข้อมูลตามนี้เลยจ้าhttp://www.eco.ru.ac.th/images/PDF/4_22_05_63.pdf
หรือยื่นเรื่องแจ้งจบทางไปรษณีย์ ตามนี้จ้าhttp://www.eco.ru.ac.th/images/document/student/TB/1_05_05_63.pdf

!!! รับแจ้งจบการศึกษา ภาคฤดูร้อน /2563
รับแจ้งจบได้ตั้งแต่วันที 9 พ.ย. 2564 เป็นต้นไปจ้า !!!
ยื่นเรื่องได้ที่ หน่วยทะเบียนฯ ใช้หลักฐานอะไร ดูข้อมูลตามนี้เลยจ้าhttp://www.eco.ru.ac.th/images/PDF/4_22_05_63.pdf
หรือยื่นเรื่องแจ้งจบทางไปรษณีย์ ตามนี้จ้าhttp://www.eco.ru.ac.th/images/document/student/TB/1_05_05_63.pdf

08/11/2021
08/11/2021

ม.รามฯ เปิดลงทะเบียน ภาค 1/64 (รอบเพิ่มเติม)
>>>เนื่องจากมีนักศึกษาที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดมหาวิทยาลัยจึงเปิดลงทะเบียนเรียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2564 ทาง Internet และ Application
-----
#ส่วนกลาง วันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2564
โดยนักศึกษาต้องทำการบันทึกและยืนยันการลงทะเบียนเรียนก่อนเวลา 21.00 น. และชำระเงินลงทะเบียนเรียนภายในเวลา 21.30 น. ของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
-----
*** #รอบเพิ่มเติม จะได้รับเฉพาะส่วนลด 20% จากมหาวิทยาลัยเท่านั้น
ไม่สามารถดำเนินการยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาจากรัฐบาลได้
----------
>>>ทั้งนี้ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม จะไม่สามารถดำเนินการยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาจากรัฐบาลได้ และขอให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์ลงทะเบียนเรียนภาค 1 ปีการศึกษา 2564
--------
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับวิชาที่ลงทะเบียนเรียนติดต่อ สวป.
โทร. 02-3108616, 02-3108626
สอบถามปัญหาที่เกิดจากการใช้ระบบได้ที่
Facebook Fanpage : Dev00rucom

04/11/2021

ม.รามฯ เปิดลงทะเบียน ภาค 1/64 (รอบเพิ่มเติม)
>>>เนื่องจากมีนักศึกษาที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดมหาวิทยาลัยจึงเปิดลงทะเบียนเรียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2564 ทาง Internet และ Application
-----
#ส่วนกลาง วันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2564
โดยนักศึกษาต้องทำการบันทึกและยืนยันการลงทะเบียนเรียนก่อนเวลา 21.00 น. และชำระเงินลงทะเบียนเรียนภายในเวลา 21.30 น. ของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
-----
*** #รอบเพิ่มเติม จะได้รับเฉพาะส่วนลด 20% จากมหาวิทยาลัยเท่านั้น
ไม่สามารถดำเนินการยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาจากรัฐบาลได้
----------
>>>ทั้งนี้ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม จะไม่สามารถดำเนินการยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาจากรัฐบาลได้ และขอให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์ลงทะเบียนเรียนภาค 1 ปีการศึกษา 2564
--------
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับวิชาที่ลงทะเบียนเรียนติดต่อ สวป.
โทร. 02-3108616, 02-3108626
สอบถามปัญหาที่เกิดจากการใช้ระบบได้ที่
Facebook Fanpage : Dev00rucom

03/11/2021

ข่าวดีสำหรับนักศึกษา 📣
พรุ่งนี้ (4 พ.ย.64) ..!! เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
ม.ร. เปิดให้ นศ.ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19
---------
#เข็มที่1 เป็น #Sinovac และหลังจากนั้นประมาณ 3 สัปดาห์ #เข็มที่2 เป็น #AstraZeneca
-------
>>>> ศูนย์บริการฉีดวัคซีน COVID -19 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะให้บริการฉีดวัคซีน (ฟรี) แก่นักศึกษาในวันที่ 8 และ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ...
------
>>> นักศึกษาที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนให้ #ลงทะเบียนได้ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
>> (นักศึกษาปริญญาตรี) ผ่านระบบ e-Service : https://beta-e-service.ru.ac.th/
>> (นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก) ผ่านระบบ e-graduate : https://e-regis.ru.ac.th/egraduate/index.jsp...
.
>>>> สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนCOVID -19 ในรอบนี้.. ให้นักศึกษาติดตามการลงทะเบียนจากเพจ Facebook : PR Ramkhamhaeng University ต่อไป

หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การขอผ่อนผันเข้ารับราชก...
03/11/2021

หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปีการศึกษา 2564"

03/11/2021

📣📣📣 สอบซ่อมภาค 2 และฤดูร้อน/63
#จัดสอบออนไลน์
🚩ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

🔵 ส่วนกลาง สอบวันที่ 2-8 ธ.ค. 64 (เว้นวันที่ 5 ธ.ค.64)
🔴 ส่วนภูมิภาค สอบวันที่ 11 - 12 ธ.ค. และ 18 - 19 ธ.ค. 64

03/11/2021

อัปเดตปฏิทิน พ.ย. 64

03/11/2021

🎉🎉 e-Testing ขยายคาบสอบเพิ่มเติม
---นักศึกษาสามารถลงทะเบียน e-Testing ได้วันพรุ่งนี้(4 พ.ย. 64)
---เปิดสอบ 3 คาบ ทุกวัน (จันทร์-อาทิตย์)
---วันสอบตามกำหนดเดิม 15-30 พ.ย. 2564
---จัดสอบในระบบปกติ ที่สถาบันคอมพิวเตอร์ ม.รามคำแหง หัวหมาก

03/11/2021

กำหนดวันบอกเลิก-บอกเพิ่ม สับเปลี่ยนกระบวนวิชา ภาค1/64
🔵 ส่วนกลาง 22 - 26 พ.ย. 64
🔴 ส่วนภูมิภาค 6 - 9 ธ.ค. 64
ผ่านทาง e-Service
https://beta-e-service.ru.ac.th

✅ ลงขาด/ลงไม่ครบ ➡️ บอกเพิ่มวิชา
✅ ลงผิด ลงซ้ำ ➡️ สับเปลี่ยนกระบวนวิชา
❎ บอกเลิกวิชาอย่างเดียวไม่ได้นะ ต้องมีวิชามาสับเปลี่ยนด้วย

02/11/2021

#เปิดลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค 2 และฤดูร้อน/2563 (เพิ่มเติม) วันที่ 18 - 19 พ.ย. 64 #ส่วนกลาง ทาง internet และ App RU regis
ยืนยันการลงทะเบียนก่อนเวลา 21.00 น. และชำระเงินภายในเวลา 21.30 น. ของวันที่ 19 พ.ย.64
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลงทะเบียนเรียนฯ สวป. โทร. 0-2310-8616, 0-2310-8000 ต่อ 4812

02/11/2021

!!! โอกาสสุดท้าย !!!
กระทรวง อว. ขยายเวลาให้นักศึกษาเข้ายืนยันรับสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค 1/2564 จากรัฐบาล ได้ระหว่างวันที่ 3 - 10 พ.ย. 2564 นี้
- กรณีเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเพียงแห่งเดียว ยืนยันใช้สิทธิ์ผ่านระบบ eService/eGraduate
- กรณีเป็นนักศึกษามากกว่า 1 สถาบัน ยืนยันใช้สิทธิ์ผ่านระบบของกระทรวง อว. ที่ https://covidfund.cupt.net/register และให้เข้ามาบันทึกข้อมูลเลขบัญชีที่ eService/eGraduate
- นักศึกษาต้องเตรียมเลขที่บัญชี promptpay ที่ผูกกับบัตรประชาชนของนักศึกษาเท่านั้น

หมายเหตุ
- ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะนักศึกษาที่มีใบเสร็จของมหาวิทยาลัยลงวันที่ไม่เกิน 10 ตุลาคม 2564 เท่านั้น
- นักศึกษา Pre-degree และนักศึกษาชาวต่างชาติไม่สามารภใช้สิทธิ์ได้
- นักศึกษาภาคพิเศษ/โครงการพิเศษ กรุณาตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทางคณะ/โครงการ ก่อนเข้าระบบยืนยันสิทธิ์

รับสมัครนักศึกษา ป.โท เรียนที่ ราม1 หัวหมาก กทม.ภาค 1 ปีการศึกษา 2565*ต้องเข้าชั้นเรียน*สมัครทางระบบ Internet22 ธ.ค.2564...
02/11/2021

รับสมัครนักศึกษา ป.โท
เรียนที่ ราม1 หัวหมาก กทม.
ภาค 1 ปีการศึกษา 2565
*ต้องเข้าชั้นเรียน
*สมัครทางระบบ Internet
22 ธ.ค.2564 ถึง 1 เม.ย.2565

ที่อยู่

Ramkhamheang University
Bangkok
10240

ข้อมูลทั่วไป

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2516 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2516 โดยมีอาคาร BB เป็นที่ทําการ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งอาคารสํานักงานบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล) ซึ่งเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น อันเป็นอาคารที่ใช้จัดแสดงสินค้านานาชาติของกรมพาณิชย์สัมพันธ์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกรมส่งเสริมการส่งออก) ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ได้ย้ายที่ทําการมาอยู่ ณ อาคารเศรษฐศาสตร์ (อาคารเก่า) ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีต 5 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 4,707.6 ตารางเมตร คณะเศรษฐศาสตร์ มีภาระหน้าที่ทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2540 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้เสนอของบประมาณต่อสำนักงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคาร 8 ชั้น (ECB 2) ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณเป็นเงิน 91,900,000 บาท ก่อสร้างเสร็จเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2543 มีพื้นที่ใช้สอยภายในที่ตั้งอาคารทั้งสิ้น 8,824 ตารางเมตร ประกอบด้วยสำนักงานคณบดี ห้องพักอาจารย์ สำนักงานเลขานุการคณะฯ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์วิจัย ห้องสมุดห้องประชุมขนาด 250 ที่นั่ง ห้องสัมมนาย่อย ห้องบรรยายขนาดกลางและเล็ก คณะเศรษฐศาสตร์มีภาระหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา การวิจัยการบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

023108534

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง #เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 #สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 (#วันเวลาเรียน เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.) (#สถานที่เรียน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก) #ส่งเอกสารการสมัครหรือสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานโครงการสหวิทยาการฯ ห้อง 0304 ชั้น 3 อาคารศรีศรัทธา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 084-917-5337 #หรือinbox มาที่ https://www.facebook.com/islocal.ru
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 สมัครได้ทุกวันที่ สำนักงานโครงการฯ ห้อง 0304 ชั้น 3 อาคารศรีศรัทธา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.30 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ inbox
รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ผุ้ประกอบกิจการ ผุ้ที่สนใจทั้งหลาย เพื่อใช้สอบทำคะแนน หรือใช้ในการประกอบกิจการ ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยสอบถามที่เบอร์ 084-680-7295(สะดวกสุด) หรือ ID line: 0846807295 หรือ Inbox FB:Yanapat Suvisit, Suvisit Yanapat, อาจารย์นิด สุวิสิษฐ์, KruNid Suvisit ขอบคุณ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=175757340718893&id=100048538836422
รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ผุ้ประกอบกิจการ ผุ้ที่สนใจทั้งหลาย เพื่อใช้สอบทำคะแนน หรือใช้ในการประกอบกิจการ ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยสอบถามที่เบอร์ 084-680-7295(สะดวกสุด) หรือ ID line: 0846807295 หรือ Inbox FB:Yanapat Suvisit, Suvisit Yanapat, อาจารย์นิด สุวิสิษฐ์, KruNid Suvisit ขอบคุณ
รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยโทร 084-680-7295(สะดวกสุด) หรือ add line ID:0846807295 หรือ inbox FB: Yanapat Suvisit, Suvisit Yanapat หรืออาจารย์นิด สุวิสิษฐ์ หรือ KruNid Suvisit ขอบคุณ
รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยโทร 084-680-7295(สะดวกสุด) หรือ add line ID:0846807295 หรือ inbox FB: Yanapat Suvisit, Suvisit Yanapat หรืออาจารย์นิด สุวิสิษฐ์ หรือ KruNid Suvisit ขอบคุณ
สวัสดีค่ะ
รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยโทร 084-680-7295(สะดวกสุด) หรือ add line ID:0846807295 หรือ inbox FB: Yanapat Suvisit, Suvisit Yanapat หรืออาจารย์นิด สุวิสิษฐ์ หรือ KruNid Suvisit ขอบคุณ
รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ผุ้ประกอบกิจการ ผุ้ที่สนใจทั้งหลาย เพื่อใช้สอบทำคะแนน หรือใช้ในการประกอบกิจการ ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา เนื้อหาหลักสุตรที่ได้รับความสนใจเช่น การประเมินมูลค่ากิจการ(valuation) การวิเคราะห์การลงทุน(feasibility study) การวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงธุรกิจและการบรรเทาความเสี่ยง เป็นต้น ผู้สอนจบการศึกษาจากจุฬาฯ มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินการธนาคาร และการสอนหนังสือในมหาวืทยาลัย รวมถึงเปนที่ปรึกษาการดำเนินธุรกิจมานานกว่า 25 ปี มีความเชี่ยวชาญคุ้นเคยกับธุรกิจมากมายหลายประเภท และหลายขนาดธุรกิจ ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยสอบถามที่เบอร์ 084-680-7295(สะดวกสุด) หรือ ID line: 0846807295 หรือ QR Code ที่แนบมากับใบโฆษณานี้ หรือ Inbox FB:Yanapat Suvisit, Suvisit Yanapat, อาจารย์นิด สุวิสิษฐ์, KruNid Suvisit ขอบคุณ
รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ผุ้ประกอบกิจการ ผุ้ที่สนใจทั้งหลาย เพื่อใช้สอบทำคะแนน หรือใช้ในการประกอบกิจการ ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา เนื้อหาหลักสุตรที่ได้รับความสนใจเช่น การประเมินมูลค่ากิจการ(valuation) การวิเคราะห์การลงทุน(feasibility study) การวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงธุรกิจและการบรรเทาความเสี่ยง เป็นต้น ผู้สอนจบการศึกษาจากจุฬาฯ มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินการธนาคาร และการสอนหนังสือในมหาวืทยาลัย รวมถึงเปนที่ปรึกษาการดำเนินธุรกิจมานานกว่า 25 ปี มีความเชี่ยวชาญคุ้นเคยกับธุรกิจมากมายหลายประเภท และหลายขนาดธุรกิจ ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยสอบถามที่เบอร์ 084-680-7295(สะดวกสุด) หรือ ID line: 0846807295 หรือ QR Code ที่แนบมากับใบโฆษณานี้ หรือ Inbox FB:Yanapat Suvisit, Suvisit Yanapat, อาจารย์นิด สุวิสิษฐ์, KruNid Suvisit ขอบคุณ
ท่านใดพอมีเอกสารแนวข้อสอบเก่า ส่งเป็นวิทยาทาน ECO3401 ECO3701 ECO3706 ECO3707 ECO4702 ECO4707
รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ผุ้ประกอบกิจการ ผุ้ที่สนใจทั้งหลาย เพื่อใช้สอบทำคะแนน หรือใช้ในการประกอบกิจการ ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา เนื้อหาหลักสุตรที่ได้รับความสนใจเช่น การประเมินมูลค่ากิจการ การวิเคราะห์การลงทุน(feasibility study) การวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงธุรกิจและการบรรเทาความเสี่ยง เป็นต้น ผู้สอนจบการศึกษาจากจุฬาฯ มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินการธนาคาร และการสอนหนังสือในมหาวืทยาลัย รวมถึงเปนที่ปรึกษาการดำเนินธุรกิจมานานกว่า 25 ปี มีความเชี่ยวชาญคุ้นเคยกับธุรกิจมากมายหลายประเภท และหลายขนาดธุรกิจ ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยแอด ID line: 0846807295(อย่าใช้วิธีค้นเบอร์เพราะจะหาไม่เจอนะคับ) หรือ โทร 084-680-7295 หรือ QR หรือ inbox FB ขอบคุณ