Clicky

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยร

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยร ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยและคณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2516 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2516 โดยมีอาคาร BB เป็นที่ทําการ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งอาคารสํานักงานบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล) ซึ่งเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น อันเป็นอาคารที่ใช้จัดแสดงสินค้านานาชาติของกรมพาณิชย์สัมพันธ์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกรมส่งเสริมการส่งออก)

ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ได้ย้ายที่ทําการมาอยู่ ณ อาคารเศรษฐศาสตร์ (อาคารเก่า) ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีต 5 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 4,707.6 ตารางเมตร

คณะเศรษฐศาสตร์ มีภาระหน้าที่ทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ในปี พ.ศ. 2540 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้เสนอของบประมาณต่อสำนักงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคาร 8 ชั้น (ECB 2) ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณเป็นเงิน 91,900,000 บาท ก่อสร้างเสร็จเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2543 มีพื้นที่ใช้สอยภายในที่ตั้งอาคารทั้งสิ้น 8,824 ตารางเมตร ประกอบด้วยสำนักงานคณบดี ห้องพักอาจารย์ สำนักงานเลขานุการคณะฯ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์วิจัย ห้องสมุดห้องประชุมขนาด 250 ที่นั่ง ห้องสัมมนาย่อย ห้องบรรยายขนาดกลางและเล็ก คณะเศรษฐศาสตร์มีภาระหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา การวิจัยการบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปรัชญา

เปิดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ผลิตคนดีมีคุณธรรม

ปณิธาน

พัฒนาวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมงานวิจัย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์

1. พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางทฤษฎีและวิธีการวิเคราะห์เศรษฐกิจตามความต้องการของตลาดแรงงาน
2. พัฒนาวิชาการและส่งเสริมการวิจัย ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่สำหรับนำไปใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และสร้างระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารและ การตัดสินใจการเรียนการสอน เพื่อให้สังคม
ก้าวไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่อยู่บนฐานความรู้
4. บริการทางวิชาการ เผยแพร่ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์แก่สาธารณะชน
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมคุณธรรม มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมให้แก่สังคม

เปิดเหมือนปกติ

04/04/2022

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
และรับชมการถ่ายทอดสด

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562-2563 รุ่นที่ 46 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

รับชมได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ
· เว็บไซต์มหาวิทยาลัยและสำนักเทคโนโลยีการศึกษา www.ru.ac.th และ www.techno.ru.ac.th
· เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Youtube ช่อง EdTechRU Channel https://www.youtube.com/c/EdTechRUChannel
· ญาติบัณฑิตรับชมได้ที่จุดติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดภายในมหาวิทยาลัย ณ เต๊นท์พักญาติบัณฑิต หน้าสำนักหอสมุดกลาง และอาคารเวียงผา

ติดตามรับชมรายการพิเศษ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่ 4-5 และ 7-8 เมษายน 2565
ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

04/04/2022
03/04/2022

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
และรับชมการถ่ายทอดสด

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562-2563 รุ่นที่ 46 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

รับชมได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ
· เว็บไซต์มหาวิทยาลัยและสำนักเทคโนโลยีการศึกษา www.ru.ac.th และ www.techno.ru.ac.th
· เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Youtube ช่อง EdTechRU Channel https://www.youtube.com/c/EdTechRUChannel
· ญาติบัณฑิตรับชมได้ที่จุดติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดภายในมหาวิทยาลัย ณ เต๊นท์พักญาติบัณฑิต หน้าสำนักหอสมุดกลาง และอาคารเวียงผา

ติดตามรับชมรายการพิเศษ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่ 4-5 และ 7-8 เมษายน 2565
ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

03/04/2022

มหาวิทยาลัย ย้ำเตือนบัณฑิตเผื่อเวลาเดินทาง-โดยสารรถรับจ้างสาธารณะ ในวันพิธีฯ
-------
>>> บริเวณถนนรามคำแหง มีการปิดช่องทางเดินรถเพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ทำให้การจราจรอาจติดขัดอย่างมาก ขอให้บัณฑิตเผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้าและใช้บริการรถรับจ้างสาธารณะ จะสะดวกที่สุด
-------
>>> มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นำรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย หากมีความจำเป็นต้องนำรถยนต์ส่วนตัวมา แนะนำให้ไปจอดที่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สาขาหัวหมาก) หรือห้างสรรพสินค้าเดอะไนน์ พระราม9

03/04/2022

ม.รามฯ ย้ำเตือนบัณฑิต ห้ามนำสิ่งของต่างๆ เข้าอาคารหอประชุมฯ
---------
>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้ามบัณฑิตนำสิ่งของดังต่อไปนี้เข้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยเด็ดขาด .. ได้แก่
>>> เครื่องมือสื่อสาร กล้องถ่ายภาพ พวงกุญแจ เหรียญสตางค์ ไฟแช็ค บุหรี่ ยาดม ลูกอม หมากฝรั่ง คัตเตอร์ ปากกา เครื่องสำอางทุกชนิด และกระเป๋าถือ รวมทั้งนาฬิกา และเครื่องประดับทุกชนิด
---------

03/04/2022

ม.รามฯ ย้ำเตือนบัณฑิต ในวันพิธีฯ
ให้นำผลตรวจ ATK ภายใน 48 ชั่วโมง ยื่นก่อนขึ้นรายงานตัวที่ อาคารกงไกรลาศ (KLB)
------------------
#วันรับจริง ให้ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK ที่มหาวิทยาลัยแจกให้ในวันซ้อม ด้วยตนเอง และรายงานผลตรวจที่เป็นลบภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนวันรับจริงของแต่ละคณะ ต่อมหาวิทยาลัย โดยเขียนชื่อ นามสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษาและวันเวลาตรวจที่ชุดตรวจ ATK ถ่ายรูปผลตรวจดังกล่าวแล้วพิมพ์ใส่กระดาษ A4 หรือใช้ชุดตรวจ ATK ใส่ถุงซิบหรือใช้ผลตรวจATK จากสถานพยาบาลไม่เกิน 48 ชั่วโมง แสดงแก่เจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นตึก KLB ทางด้านตึกอนามัยหรือทางด้านอาคารจอดรถ
------------------
กรณีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ที่ติดเชื้อ COVID-19 ต้องได้รับการรักษา ไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ ให้ส่งหลักฐานใบรับรองแพทย์ แจ้งคณะและ สวป. เพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในรุ่นถัดไป
------------
กรณีที่มีข้อสงสัย หรือพบปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้เป็นอำนาจของประธานกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
------------------

02/04/2022

มหาวิทยาลัยรามคำแหง งดบรรยายและปิดทำการ
เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 (รุ่นที่ 46)
ระหว่างวันที่ 4 - 8 เมษายน 2565 (เว้นวันที่ 6 เมษายน 2565)
และเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 11 เมษายน 2565

✨ภาพบรรยากาศการซ้อมรับปริญญาบางส่วน จากเพจ รอบรั้วรามฯ✨ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต และมหาบัณฑิตทุกคน พบกันวันรับจริง 8 เมษา...
02/04/2022

✨ภาพบรรยากาศการซ้อมรับปริญญาบางส่วน จากเพจ รอบรั้วรามฯ✨

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต และมหาบัณฑิตทุกคน พบกันวันรับจริง 8 เมษายน 2565 นะคะ

Photos from สวป. ม.รามคำแหง's post
01/04/2022

Photos from สวป. ม.รามคำแหง's post

Photos from PR Ramkhamhaeng University's post
01/04/2022

Photos from PR Ramkhamhaeng University's post

01/04/2022
30/03/2022

ม.รามฯ ย้ำเตือนบัณฑิต นำผลตรวจ ATK ภายใน 48 ชั่วโมง ยื่นก่อนขึ้นรายงานตัวที่ อาคารกงไกรลาศ (KLB)
------------------
ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจะต้องได้รับการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK ดังนี้
>>> #การตรวจครั้งที่1 #วันซ้อม ให้ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จัดหาชุดตรวจ ATK ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK และรายงานผลตรวจที่เป็นลบภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนวันซ้อมของแต่ละคณะ ต่อมหาวิทยาลัย โดยเขียนชื่อ นามสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา และวันเวลาตรวจที่ชุดตรวจ ATK ถ่ายรูปผลตรวจดังกล่าวแล้วพิมพ์ใส่กระดาษ A4 หรือใช้ชุดตรวจ ATK ใส่ถุงซิบหรือใช้ผลตรวจ ATK จากสถานพยาบาลไม่เกิน 48 ชั่วโมง มาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นตึก KLB ทางด้านตึกอนามัยหรือทางด้านอาคารจอดรถ
-
>>> #การตรวจครั้งที่๒ #วันรับจริง ให้ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK ที่มหาวิทยาลัยแจกให้ในวันซ้อม ด้วยตนเอง และรายงานผลตรวจที่เป็นลบภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนวันรับจริงของแต่ละคณะ ต่อมหาวิทยาลัย โดยเขียนชื่อ นามสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษาและวันเวลาตรวจที่ชุดตรวจ ATK ถ่ายรูปผลตรวจดังกล่าวแล้วพิมพ์ใส่กระดาษ A4 หรือใช้ชุดตรวจ ATK ใส่ถุงซิบหรือใช้ผลตรวจATK จากสถานพยาบาลไม่เกิน 48 ชั่วโมง แสดงแก่เจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นตึก KLB ทางด้านตึกอนามัยหรือทางด้านอาคารจอดรถ
------------------
กรณีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ที่ติดเชื้อ COVID-19 ต้องได้รับการรักษา ไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ ให้ส่งหลักฐานใบรับรองแพทย์ แจ้งคณะและ สวป. เพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในรุ่นถัดไป
------------
กรณีที่มีข้อสงสัย หรือพบปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้เป็นอำนาจของประธานกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
------------------

30/03/2022

ม.รามฯ ย้ำเตือนบัณฑิต สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้นซ้อนกัน
-------
>>> วันซ้อมใหญ่และวันพิธีฯ บัณฑิตต้อง #สวมหน้ากากอนามัย2ชั้น_ซ้อนกัน โดยเป็น #สีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย สายคล้องหูสีขาว หน้ากากด้านในต้องเป็นหน้ากากทางการแพทย์ Surgical mask หรือ Medical mask เพราะมีมาตรฐานป้องกันการรับเชื้อได้มากกว่าหน้ากากทั่วไป เลือกขนาดที่กระชับใบหน้า ไม่หลวม ไม่บาง และต้องสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา
--------
>>> และในวันพิธีฯ มหาวิทยาลัยจะแจกหน้ากากอนามัยสีขาวให้กับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คนละ 2 ชิ้น เพื่อเปลี่ยนก่อนเข้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชด้วย

30/03/2022

มหาวิทยาลัย ขอความร่วมมือบัณฑิต ผู้ปกครอง และเพื่อนบัณฑิต
เดินทางโดยรถรับจ้างสาธารณะ ในวันซ้อมใหญ่และวันพิธีฯ
-------
>>> บริเวณถนนรามคำแหง มีการปิดช่องทางเดินรถเพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ทำให้การจราจรอาจติดขัดอย่างมาก ขอให้บัณฑิตเผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้าและใช้บริการรถรับจ้างสาธารณะ มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นำรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย หากมีความจำเป็นต้องนำรถยนต์ส่วนตัวมา แนะนำให้ไปจอดที่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สาขาหัวหมาก) หรือห้างสรรพสินค้าเดอะไนน์ พระราม9

Photos from PR Ramkhamhaeng University's post
29/03/2022

Photos from PR Ramkhamhaeng University's post

📌📌 บ่ายนี้เรามีนัดกันนะคะ 📌📌ลิงค์การเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันอังคารที่ 29 มีนาค...
29/03/2022

📌📌 บ่ายนี้เรามีนัดกันนะคะ 📌📌

ลิงค์การเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น.
https://meet.google.com/hna-zbpf-kej

คณะเศร​ษ​ฐ​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอเรียนเชิญ​คณาจารย์​ เจ้าหน้าที่​ นักศึกษา​ และศิษย์เก่า​ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษานอกห้องเรียน​ ในรูปแบบ​ Online​ Meeting​ ผ่าน​ Google​ Meet

พร้อมการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์การเรียน​รู้ธนาคารแห่งประเทศไทย​

ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565
เวลา 13.00-15.00 น.

ทั้งนี้​ ท่านที่สนใจสามารถตอบรับเข้าร่วมการศึกษาดูงาน​ ได้ตามลิงค์ที่แนบมานี้​หรือแสกน​ QR​ CODE​ ตามประกาศได้เลยค่ะ https://forms.gle/j6SVPwExiU1RjQYP6

สำหรับลิงค์ในการรับชมการศึกษาดูงานผ่าน​ Google​ Meet​ จะแจ้งให้ทราบในลำดับถัดไปค่ะ

📌📌บ่ายนี้เรามีนัดกัน 📌📌ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการเรื่อง “อาเซียนท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างมหาอำนาจ และบทบา...
27/03/2022

📌📌บ่ายนี้เรามีนัดกัน 📌📌

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ
เรื่อง “อาเซียนท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างมหาอำนาจ และบทบาทมังกรในภูมิภาคหลังยุคโควิด”

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน

และการเสวนาวิชาการ โดย
📚ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร
รองคณบดีด้านงานวิชาการและอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

📚ดร.อภิวีร์ อันตรเสน
ผู้อำนวยการศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตาม QR Code ด้านล่าง ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 65 เวลา 13.00-16.00 น.

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ
เรื่อง “อาเซียนท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างมหาอำนาจ และบทบาทมังกรในภูมิภาคหลังยุคโควิด”
ตาม QR Code ด้านล่างนี้👇🏻
ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 65 เวลา 13.00-16.00 น.

26/03/2022

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แจ้งเวลาเปิดและปิดประตูเข้า-ออกมหาวิทยาลัย ช่วงวันซ้อมใหญ่ ระหว่างวันที่ 28, 29, 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 4, 5, 7, 8 เมษายน 2565
.........
👉 #วันซ้อมใหญ่
📌ทุกประตูเปิด-ปิด เวลา 03.00-19.00น.
📌เปิดให้เข้า-ออก
▶️ #ประตูหน้ามหาวิทยาลัย (ประตู 001,002)
▶️ #ประตูสถาบันคอมพิวเตอร์ (ประตู 003, 004)
▶️ #ประตูหลังมหาวิทยาลัย (ประตู 008)
👉👉ส่วน #ประตูด้านธนาคารทหารไทย (ประตู 005) เปิดให้ออกเท่านั้น
..........
#วันพิธีจริง
📌ทุกประตูเปิด-ปิด เวลา 03.00-19.00น.

📌📌 #ปิดประตูหน้ามหาวิทยาลัย (ประตู 001,002)
.
#เปิดให้เข้า-ออก
▶️ประตูสถาบันคอมพิวเตอร์ (ประตู 003, 004)
▶️ประตูหลังมหาวิทยาลัย (ประตู 008)
.
📌เปิดให้ออก
▶️ประตูด้านธนาคารทหารไทย (ประตู 005)
.......
#ปิดประตูทางเดินด้านอาคารสำนักงานอธิการบดี และเข้าได้เฉพาะผู้มีบัตรที่มหาวิทยาลัยออกให้เท่านั้น

.....
ทั้งนี้ ประตูหน้ามหาวิทยาลัย (ประตู 002) และประตูด้านธนาคารทหารไทย (ประตู 005) เปิดให้ออกได้หลังเสร็จสิ้นพิธีการ

26/03/2022

2 วันสุดท้าย อย่าลืม อย่าพลาดอีก

Photos from PR Ramkhamhaeng University's post
26/03/2022

Photos from PR Ramkhamhaeng University's post

Photos from PR Ramkhamhaeng University's post
26/03/2022

Photos from PR Ramkhamhaeng University's post

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญารัตน์ ทองพาศน์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ตรวจดูความเรียบร้อยการจัดเตรียมสถานที่ถ่ายรูปในงานพิธีพระราชทา...
25/03/2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญารัตน์ ทองพาศน์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ตรวจดูความเรียบร้อยการจัดเตรียมสถานที่ถ่ายรูปในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์รุ่นที่ 46

Photos from สวป. ม.รามคำแหง's post
25/03/2022

Photos from สวป. ม.รามคำแหง's post

Photos from PR Ramkhamhaeng University's post
25/03/2022

Photos from PR Ramkhamhaeng University's post

23/03/2022
23/03/2022

ขยายระยะเวลาการส่งผลการสอบภาค 1/2564 เพื่อรักษาสิทธิ์ผ่อนผัน ฯ (สำหรับนักศึกษาที่เคยผ่อนผัน ฯ กับมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้ว)

23/03/2022

>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง.. ขอความร่วมมือบัณฑิตไม่ติดดอกไม้หรือเครื่องประดับอื่นใดบนเสื้อครุยวิทยฐานะ ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
>>> และขอความร่วมมือผู้ปกครอง ญาติ และเพื่อนบัณฑิต ไม่นำดอกไม้หรือช่อดอกไม้ ของขวัญ และของที่ระลึกต่างๆ มาแสดงความยินดีต่อบัณฑิตภายในบริเวณมหาวิทยาลัยในวันพิธีฯ (4 - 8 เม.ย. 65)

23/03/2022

📌 #อย่าลืม.......ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสอบ
🚩ภาค2/64 #ส่วนกลาง
🚩ระหว่างวันที่ 16 - 24 มี.ค. 65
ผ่านทางระบบ e-Service ของตนเองเท่านั้น

📥 กดส่งข้อมูลได้ไม่เกิน 17.00 น. ของวันที่ 24 มี.ค. 65

#ขั้นตอนการยืนยันตัวตน
1. ลงชื่อเข้าใช้งาน RUmail ผ่านทางแอป gmail หรือ web browser
🔴 ให้ใช้ RUmail ที่เป็น (รหัสนศ[email protected]) เท่านั้น
2. เข้าสู่ระบบ e-Service ของตนเอง
https://beta-e-service.ru.ac.th
3. กดลิ้งก์ยืนยันตัวตน และกรอกข้อมูล
(ลงทะเบียนภาค2/64 ด้วยรหัสนักศึกษาใด ก็ต้องใช้ RUmail ของรหัสฯนั้นยืนยันตัวตน)

#ย้ำ 📥 กดส่งข้อมูลได้ไม่เกิน 17.00 น. ของวันที่ 24 มี.ค. 65

📌 คลิปตัวอย่างขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่านระบบ e-service
https://youtu.be/dKQyjwDlDms

ใครยังไม่สมัคร RUmail สมัครกันด้วยนะ
#วิธีการสมัคร RUmail
https://youtu.be/Nfk8vP1piTc
-----------------------------------------
#Link สมัคร RUmail
https://beta-e-service.ru.ac.th/rumail/index.php?r=register/create
-----------------------------------------
#กรณีลืมรหัสผ่าน Rumail
https://beta-e-service.ru.ac.th/rumail/index.php?r=register/createSearch
-----------------------------------------
#วิธีการ Reset รหัสผ่าน และการเพิ่มบัญชีอีเมลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
https://youtu.be/Lf_d_T29DqU
-----------------------------------------
#มีปัญหาในการเข้า Rumail
ติดต่อแจ้งปัญหาที่เพจสถาบันคอมพิวเตอร์ https://www.facebook.com/prcomputer.ru/

Line openchat สำหรับแจ้งปัญหาการยืนยันตัวตนเท่านั้น
2/64 (ส่วนกลาง)
(ตั้งชื่อเป็นรหัสนศ. เท่านั้น)

🟡 รหัส 55-58
https://bit.ly/3ib5gQ0

🟣 รหัส 59
https://bit.ly/3w9diAP

🟠 รหัส 60
https://bit.ly/3CJT95O

⚪️ รหัส 61
https://bit.ly/3IfOo57

🟤 รหัส 62
https://bit.ly/3N2T5D4

🟢 รหัส 63
https://bit.ly/3MPqOQ9

🔴 รหัส 64
https://bit.ly/3Jdzyxe

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “อาเซียนท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างมหาอำนาจ และบทบาทมังกรในภูมิภาคหลังยุค...
22/03/2022

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ
เรื่อง “อาเซียนท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างมหาอำนาจ และบทบาทมังกรในภูมิภาคหลังยุคโควิด”
ตาม QR Code ด้านล่างนี้👇🏻
ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 65 เวลา 13.00-16.00 น.

Photos from RU Commencement's post
21/03/2022

Photos from RU Commencement's post

หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหงขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอผ่อนผันการชำระเงินลงทะเบียนเรียนภาค...
21/03/2022

หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอผ่อนผันการชำระเงินลงทะเบียนเรียนภาคฤดู ประจำปีการศึกษา 2564

Photos from PR Ramkhamhaeng University's post
21/03/2022

Photos from PR Ramkhamhaeng University's post

19/03/2022

งานจราจร สน.หัวหมาก ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ หลีกเลี่ยงถนนรามคำแหง ในวันจันทร์ที่ 28 มี.ค. – 1 เม.ย.65 (เว้นวันพุธที่ 30 มี.ค.65) และวันจันทร์ที่ 4 เม.ย. –วันศุกร์ที่ 8 เม.ย.65 (เว้นวันพุธที่ 6 เม.ย.65) ช่วงเวลา 04.00-18.00 น.

>>> เนื่องจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 (รุ่นที่ 46) ระหว่างวันที่ 4 - 5, 7 - 8 เมษายน 2565 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช รวม 4 วัน ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย โดยมี ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนรวม 14,147 ราย แยกเป็น ปริญญากิตติมศักดิ์ 14 ราย ปริญญาเอก 97 ราย ปริญญาโท 3,814 ราย และปริญญาตรี 10,222 ราย

>>> โดยมีกำหนดพิธีซ้อมใหญ่ ระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม, 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 ทั้งภาคเช้าภาคบ่าย รวม 4 วัน

>>> สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนควรเตรียมความพร้อมวางแผนในการเดินทาง แนะนำให้ใช้ทางเลี่ยง ถนนพระราม 9 ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า

>>> ทั้งนี้ บริเวณถนนรามคำแหง มีการปิดช่องทางเดินรถเพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ทำให้การจราจรอาจติดขัด ขอให้บัณฑิตเผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้า และใช้บริการรถรับจ้างสาธารณะ สำหรับญาติที่มาร่วมแสดงความยินดี สามารถนำรถไปจอดได้ที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ,ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สาขาหัวหมาก) และ ห้างสรรพสินค้าเดอะไนน์ พระราม 9

นศ ที่จะรับบัตร นศ  ดูวันเปิดทำการดีดีนะจ๊ะมาเก้อไม่รู้ด้วยน๊า
18/03/2022

นศ ที่จะรับบัตร นศ
ดูวันเปิดทำการดีดีนะจ๊ะ
มาเก้อไม่รู้ด้วยน๊า

แจ้งเพื่อทราบ................

ที่อยู่

Ramkhamheang University
Bangkok
10240

ข้อมูลทั่วไป

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2516 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2516 โดยมีอาคาร BB เป็นที่ทําการ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งอาคารสํานักงานบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล) ซึ่งเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น อันเป็นอาคารที่ใช้จัดแสดงสินค้านานาชาติของกรมพาณิชย์สัมพันธ์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกรมส่งเสริมการส่งออก) ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ได้ย้ายที่ทําการมาอยู่ ณ อาคารเศรษฐศาสตร์ (อาคารเก่า) ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีต 5 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 4,707.6 ตารางเมตร คณะเศรษฐศาสตร์ มีภาระหน้าที่ทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2540 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้เสนอของบประมาณต่อสำนักงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคาร 8 ชั้น (ECB 2) ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณเป็นเงิน 91,900,000 บาท ก่อสร้างเสร็จเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2543 มีพื้นที่ใช้สอยภายในที่ตั้งอาคารทั้งสิ้น 8,824 ตารางเมตร ประกอบด้วยสำนักงานคณบดี ห้องพักอาจารย์ สำนักงานเลขานุการคณะฯ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์วิจัย ห้องสมุดห้องประชุมขนาด 250 ที่นั่ง ห้องสัมมนาย่อย ห้องบรรยายขนาดกลางและเล็ก คณะเศรษฐศาสตร์มีภาระหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา การวิจัยการบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

023108534

เว็บไซต์

http://www.eco.ru.ac.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

🎉🎉 บ่ายนี้เรามีนัดกันนะคะ​ 🎉🎉 ลิงค์การเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย​ ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. https://meet.google.com/hna-zbpf-kej
ทาวน์โฮมให้เช่า 3 ชั้น ราคาถูกมาก (ช่วยแก้วิกฤติ โควิด) ราคา 18,000 บาท ต่อเดือน (รวมค่าประกันรายเดือนแล้ว เดือนละ 1000 บาท) เพิ่มความปลอดภัย ไม่ผลุกพล่าน เหมาะสำหรับครอบครัวมีเด็ก 1-3 คนขึ้นไป หรือสำหรับดูแลคนสูงอายุ เงียบสงบ อากาศดี เพราะแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สงบ!! รีบปล่อยด่วน เจ้าของบ้านต้องการกลับไปดูแลคุณแม่ต่างจังหวัด!! ติดต่อหรือฝากข้อความผ่านไลน์ มาได้ที่เบอร์ 081-148-0007
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง #เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 #สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 (#วันเวลาเรียน เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.) (#สถานที่เรียน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก) #ส่งเอกสารการสมัครหรือสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานโครงการสหวิทยาการฯ ห้อง 0304 ชั้น 3 อาคารศรีศรัทธา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 084-917-5337 #หรือinbox มาที่ https://www.facebook.com/islocal.ru
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 สมัครได้ทุกวันที่ สำนักงานโครงการฯ ห้อง 0304 ชั้น 3 อาคารศรีศรัทธา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.30 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ inbox
รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ผุ้ประกอบกิจการ ผุ้ที่สนใจทั้งหลาย เพื่อใช้สอบทำคะแนน หรือใช้ในการประกอบกิจการ ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยสอบถามที่เบอร์ 084-680-7295(สะดวกสุด) หรือ ID line: 0846807295 หรือ Inbox FB:Yanapat Suvisit, Suvisit Yanapat, อาจารย์นิด สุวิสิษฐ์, KruNid Suvisit ขอบคุณ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=175757340718893&id=100048538836422