คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยและคณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2516 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2516 โดยมีอาคาร BB เป็นที่ทําการ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งอาคารสํานักงานบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล) ซึ่งเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น อันเป็นอาคารที่ใช้จัดแสดงสินค้านานาชาติของกรมพาณิชย์สัมพันธ์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกรมส่งเสริมการส่งออก) ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ได้ย้ายที่ทําการมาอยู่ ณ อาคารเศรษฐศาสตร์ (อาคารเก่า) ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีต 5 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 4,707.6 ตารางเมตร คณะเศรษฐศาสตร์ มีภาระหน้าที่ทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2540 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้เสนอของบประมาณต่อสำนักงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคาร 8 ชั้น (ECB 2) ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณเป็นเงิน 91,900,000 บาท ก่อสร้างเสร็จเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2543 มีพื้นที่ใช้สอยภายในที่ตั้งอาคารทั้งสิ้น 8,824 ตารางเมตร ประกอบด้วยสำนักงานคณบดี ห้องพักอาจารย์ สำนักงานเลขานุการคณะฯ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์วิจัย ห้องสมุดห้องประชุมขนาด 250 ที่นั่ง ห้องสัมมนาย่อย ห้องบรรยายขนาดกลางและเล็ก คณะเศรษฐศาสตร์มีภาระหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา การวิจัยการบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปรัชญา เปิดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ผลิตคนดีมีคุณธรรม ปณิธาน พัฒนาวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมงานวิจัย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี วัตถุประสงค์ 1. พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางทฤษฎีและวิธีการวิเคราะห์เศรษฐกิจตามความต้องการของตลาดแรงงาน 2. พัฒนาวิชาการและส่งเสริมการวิจัย ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่สำหรับนำไปใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ 3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และสร้างระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารและ การตัดสินใจการเรียนการสอน เพื่อให้สังคม ก้าวไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่อยู่บนฐานความรู้ 4. บริการทางวิชาการ เผยแพร่ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์แก่สาธารณะชน 5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมคุณธรรม มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมให้แก่สังคม
(14)

เปิดเหมือนปกติ

PR Ramkhamhaeng University
24/11/2020

PR Ramkhamhaeng University

วางแผนซ่อมก่อนไม่รอแล้วนะ!!🥺
ดู ม.ร.30 ภาคซ่อม 1/63 กันเลยดีกว่า 😅😅
#ลงทะเบียนสอบซ่อมภาค1/63
วันที่ 11-15 มกราคม 2564
#วันสอบซ่อม 11-16 กุมภาพันธ์ 64
....
ดูที่นี่ก็ได้นะ
https://drive.google.com/file/d/1oQ3G15_q2BMxrPcv5KW5DNQh7LwxF7_L/view

***ประกาศ****ขอความร่วมมือจากนักศึกษาปัจจุบัน และบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ ในการตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อเนื้อห...
20/11/2020
แบบสอบถามนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

***ประกาศ****

ขอความร่วมมือจากนักศึกษาปัจจุบัน และบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ ในการตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อเนื้อหาของหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

โดยสามารถเข้ากรอกข้อมูลได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4q4-eRs7iHmWISIp2_YAW2LA5W5kXrNVV2zWRYoNK2mWfsA/viewform?usp=send_form

ทุกความคิดเห็นของท่านจะถูกนำมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป

เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

ประชาสัมพันธ์โดย หน่วยกิจการนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
19/11/2020

ประชาสัมพันธ์โดย หน่วยกิจการนักศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันนี้ (13 พ.ย.63) อาจารย์สุภาพงษ์ ตันสุภาพ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและเชิงปริมาณ ได้พานักศึกษาคณะเศรษฐศาสต...
13/11/2020

วันนี้ (13 พ.ย.63) อาจารย์สุภาพงษ์ ตันสุภาพ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและเชิงปริมาณ ได้พานักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 3 คน เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โดยการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นการแข่งขันตอบปัญหาระหว่างนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางด้านเศรษฐศาสตร์ จากทั่วประเทศ ซึ่งการแข่งขันตอบปัญหานี้เป็นวัฒนธรรมที่ปฏิบัติกันมาในแวดวงเศรษฐศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในทักษะด้านต่างๆ ก่อนที่จะเข้าสู่การทำงาน

ขอความร่วมมือนักศึกษาปัจจุบัน และบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  โดยสามาร...
13/11/2020
แบบสอบถามนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

ขอความร่วมมือนักศึกษาปัจจุบัน และบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

โดยสามารถกรอกข้อมูลได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4q4-eRs7iHmWISIp2_YAW2LA5W5kXrNVV2zWRYoNK2mWfsA/viewform?usp=send_form

ทุกความคิดเห็นของท่าน จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของคณะต่อไป

เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

Photos from คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง's post
13/11/2020

Photos from คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง's post

09/11/2020
PR Ramkhamhaeng University

PR Ramkhamhaeng University

ม.รามคำแหง รับสมัคร นศ.ใหม่ ภาค 2/63
ทางอินเทอร์เน็ต บัดนี้-7 ธันวาคม 2563
ที่ www.iregis2.ru.ac.th
#มาเป็นลูกพ่อขุนฯด้วยกันนะคะ
------------
>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะส่วนกลาง)
.
#สมัครด้วยตนเอง
👉👉 ระหว่างวันที่ 4 - 7 ธันวาคม 2563 (ทุกวัน)
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ม.ร. (หัวหมาก)
.
#รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.iregis2.ru.ac.th
👉👉 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2563
.
#รับสมัครทางไปรษณีย์
👉👉 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563
.
>>> รวมทั้งเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า โดยสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6 และยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำงานแล้วมีวุฒิอนุปริญญาได้ศึกษาเพิ่มเติม หรือเรียนปริญญาใบที่ 2 โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้มากขึ้นทำให้สำเร็จการศึกษาเร็วขึ้น
.
👉👉 ผู้สนใจติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้จาก www.ru.ac.th , Facebook : PR Ramkhamhaeng University หรือโทร. 0-2310-8614, 0-2310-8615, 0-2310-8623, 0-2310-8624
----
#สมัครเรียน #รามคำแหง #มหาวิทยาลัยรามคำแหง #รับสมัครนักศึกษาใหม่ #ปริญญาตรี

สวป. ม.รามคำแหง
06/11/2020

สวป. ม.รามคำแหง

กำหนดวันสอบภาค 1/63 (ส่วนกลาง)
18 พ.ย. - 1 ธ.ค. 63 (ไม่มีเลื่อนสอบ)
🚩ตารางสอบรายบุคคลตรวจสอบได้จาก
https://beta-e-service.ru.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 63 เป็นต้นไป

สวป. ม.รามคำแหง
06/11/2020

สวป. ม.รามคำแหง

คำอธิบายผลสอบ
หมายเหตุ สำหรับวิชาที่เป็นการเขียนคำตอบแบบอัตนัย F หมายถึง สอบตก หรือ ขาดสอบ

# หมายถึง ผลสอบไม่เป็นทางการ เพราะรอการยืนยันความถูกต้องจากอาจารย์ผู้รับผิดขอบอีกครั้งหนึ่ง
I = ยังไม่ทราบผล
S = ผ่าน
F = สอบตก
U = ไม่ผ่าน
F* = ขาดสอบ

งานนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
06/11/2020

งานนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศแจ้ง !!!
หลักเกณฑ์การดำเนินการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การกำหนดผลสอบ 9 หน่วยกิต เป็นไปตาม กฎกระทรวง การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ พ.ศ.2549

พิธีไหว้ครูคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2463
05/11/2020

พิธีไหว้ครูคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2463

ประชาสัมพันธ์โดย หน่วยกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
04/11/2020

ประชาสัมพันธ์โดย หน่วยกิจการนักศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รอบรั้วรามฯ
03/11/2020

รอบรั้วรามฯ

ใกล้สอบแล้ว
แต่สอบห้องไหน แถวที่นั่งเท่าไหร่ ยังไม่รู้เลย
ทำไงดี...?
.
ไม่ต้องห่วง เพราะข้อมูลการสอบเหล่านี้ ถูกระบุไว้ใน "ตารางสอบไล่รายบุคคล"
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเริ่มเปิดให้ดูตารางสอบไล่รายบุคคล ก่อนการสอบไล่ของทุกภาค ประมาณ 1 สัปดาห์
.
⚠️สำหรับการสอบภาค 1/2563
จะเริ่มดูตารางสอบไล่ได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไปผ่านระบบ e-Service และที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
⚠️ไม่มีการแจกตารางสอบไล่ตั้งแต่ภาคการศึกษานี้เป็นต้นไป (เทอม1/63 ไม่มีแจกตารางสอบไล่ฯแล้ว)
.
🔸หลักฐานเข้าห้องสอบ
(1) บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
(2) บัตรประจำตัวนักศึกษาฉบับจริง
(3) ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน หรือ ตารางสอบไล่รายบุคคล ที่ปริ้นท์จากระบบ e-Service (ปริ้นท์สีหรือขาวดำก็ได้)
.
.
#QAถามรอบรั้วชัวร์คำตอบ
#ถามรอบรั้วชัวร์คำตอบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญารัตน์  ทองพาศน์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์เเละเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธีบวง...
02/11/2020

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญารัตน์ ทองพาศน์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์เเละเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี การสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ในช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยมีพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในช่วงเช้า เเละมีพิธีทางศาสนาอิสลาม พิธีทางศาสนาพุทธ ตามลำดับ

ประชาสัมพันธ์โดย หน่วยกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงhttps://timeline.line.me/post/_dZ1pgvLnqHI4rWWrgk...
22/10/2020
RU Today | LINE TIMELINE

ประชาสัมพันธ์โดย หน่วยกิจการนักศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
https://timeline.line.me/post/_dZ1pgvLnqHI4rWWrgkF3JoslLm7AyTnf1MJjB0g/1160335266807054344

มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี และประเภทกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 แก่นักศึกษาชั้นปีที.....

งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
22/10/2020

งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศ
สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
✅ประเภทเรียนดี
✅ประเภทส่งเสริมการศึกษา
✅ประเภทกิจกรรม
⬇️⬇️⬇️
ทุนประเภทเรียนดีและประเภทกิจกรรม ยื่นแสดงความจำนงขอรับทุนได้ที่ งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร ชั้นลอย
⬇️⬇️⬇️
ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา ให้ยื่นแสดงความจำนงขอรับทุนได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะที่นักศึกษาสังกัด
➡️สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร ชั้นลอย โทร 📞 02-3108080

สวป. ม.รามคำแหง
21/10/2020

สวป. ม.รามคำแหง

📣📣📣ประกาศ..ยกเลิกการแจกตารางสอบรายบุคคล (ที่มหาวิทยาลัย)
โดยให้นักศึกษาดูตารางสอบฯ จากระบบ e-service แทน ตั้งแต่ภาค 1/63 เป็นต้นไป
⏩หลักฐานการเข้าสอบ⏪
1. บัตรนักศึกษา หรือใบแทนบัตรฯ ที่ขอจาก one stop service อาคาร KLB ชั้น 1
2. บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (ที่มีรูปถ่าย)
3. ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน ที่ปริ้นจากระบบ E-service 🚩ใช้ได้ทั้งฉบับจริงและสำเนา (ไม่มีค่าใช้จ่าย) หรือขอคัดสำเนาใบเสร็จฯได้ที่ one stop service อาคาร KLB ชั้น 1 (ค่าธรรมเนียมฉบับละ 10 บาท)

ประชาสัมพันธ์ หน่วยกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงhttps://2benews.com/archives/13022
16/10/2020
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับพนักงาน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา หลายตำแหน่งหลายอัตรา ⋆ 2benews.com

ประชาสัมพันธ์ หน่วยกิจการนักศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
https://2benews.com/archives/13022

FacebookTwitter...

ประชาสัมพันธ์โดย หน่วยกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
16/10/2020

ประชาสัมพันธ์โดย หน่วยกิจการนักศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประชาสัมพันธ์โดย หน่วยกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
16/10/2020

ประชาสัมพันธ์โดย หน่วยกิจการนักศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หน่วยกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงขอประชาสัมพันธ์  เรื่อง "การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการใน...
16/10/2020

หน่วยกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

รอบรั้วรามฯ
14/10/2020

รอบรั้วรามฯ

🗓 กำหนดการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 1/2563
วันที่ 19 - 30 ตุลาคม 2563
ผ่านระบบออนไลน์ที่ http://www.iregis2.ru.ac.th/
.
👤ใครบ้างที่ต้องทำ ?
- นักศึกษาป.ตรี ภาคปกติ ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน 1/63
- ผู้ที่ลงทะเบียนเรียน 1/63 เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องดำเนินการกรณีนี้
- เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วต้องชำระเงิน 300บาท การรักษาสถานภาพจึงจะสมบูรณ์
.
⚠️โปรดศึกษาข้อมูลสำคัญ
ข้อควรทราบ http://www.oros.ru.ac.th/restatus/rule.jsp
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลhttp://www.oros.ru.ac.th/restatus/manual.pdf
.
ปล. หากขาดการลงทะเบียนเรียน 1/63 เพียงเทอมเดียว ถ้าไม่สะดวกก็ไม่ต้องดำเนินการกรณีนี้ก็ได้ ให้รอลงทะเบียนเรียน 2/63 ต่อไปได้เลย โดยมหาวิทยาลัยจะรวมค่ารักษาสถานภาพของเทอมนี้ตอนที่นักศึกษาทำการลงทะเบียนเรียนเทอมหน้าโดยอัตโนมัติ (เทอมหน้าลงเรียนเท่าไหร่ ก็จะบวกเงินเพิ่ม 300บาท) แต่ห้ามลืมลงทะเบียนเรียน 2/63 เด็ดขาด
.
❓สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
-โทร. 0-2310-8626
- สวป. ม.รามคำแหง https://www.facebook.com/sorworporCOP

รอบรั้วรามฯ
12/10/2020

รอบรั้วรามฯ

กำหนดลงทะเบียนขอสอบซ้ำซ้อน 1/63
9 - 25 ตุลาคม 2563
ผ่านระบบ e-Service RU เท่านั้น
คลิก https://beta-e-service.ru.ac.th/
.
+น้องๆที่กากบาทขอจบในเทอมนี้
+และมีบางวิชาที่มีวัน/เวลาสอบตรงกัน
+และตรงกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้
ให้ดำเนินการขอสอบซ้ำซ้อนได้เลยจ้า
⚠️โปรดอ่านรายละเอียดในระบบให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการ
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สวป. สวป. ม.รามคำแหง

PR Ramkhamhaeng University
12/10/2020

PR Ramkhamhaeng University

เริ่มแล้วจ้าาาา... !!
ม.รามคำแหง รับสมัคร นศ.ใหม่ ภาค 2/63
ทางอินเทอร์เน็ต บัดนี้-7 ธันวาคม 2563
ที่ www.iregis2.ru.ac.th
#มาเป็นลูกพ่อขุนฯด้วยกันนะครับ
------------
>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะส่วนกลาง)
.
#สมัครด้วยตนเอง
👉👉ระหว่างวันที่ 4 - 7 ธันวาคม 2563 (ทุกวัน)
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ม.ร. (หัวหมาก)
.
#รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.iregis2.ru.ac.th
👉👉ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม - 7 ธันวาคม 2563
.
#รับสมัครทางไปรษณีย์
ระหว่างวั้นที่ 12 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2563
.
>>> รวมทั้งเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า โดยสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6 และยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำงานแล้วมีวุฒิอนุปริญญาได้ศึกษาเพิ่มเติม หรือเรียนปริญญาใบที่ 2 โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้มากขึ้นทำให้สำเร็จการศึกษาเร็วขึ้น
.
👉👉 ผู้สนใจติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้จาก www.ru.ac.th , Facebook : PR Ramkhamhaeng University หรือโทร. 0-2310-8614, 0-2310-8615, 0-2310-8623, 0-2310-8624

ประชาสัมพันธ์โดย หน่วยกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
09/10/2020

ประชาสัมพันธ์โดย หน่วยกิจการนักศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประชาสัมพันธ์โดย หน่วยกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
09/10/2020

ประชาสัมพันธ์โดย หน่วยกิจการนักศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สวป. ม.รามคำแหง
08/10/2020

สวป. ม.รามคำแหง

📣📣📣ลงทะเบียนสอบซ้ำซ้อน ภาค 1/63
🚩🚩ระหว่างวันที่ 9-25 ต.ค. 63

👉นักศึกษาที่จะขอสอบซ้ำซ้อนได้โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1. คุณสมบัติ
1.1 เป็นผู้ยื่นความจำนงขอจบโดยมีหน่วยกิตที่หลือไม่เกิน 30 หน่วยกิตในภาคปกติและไม่เกิน 18 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน
1.2 กระบวนวิชาที่สอบซ้ำซ้อนต้องไม่เป็นวิชาที่เลือกกระบวนวิชาอื่นแทนได้

ประชาสัมพันธ์โดย หน่วยกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
02/10/2020

ประชาสัมพันธ์โดย หน่วยกิจการนักศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประชาสัมพันธ์โดย หน่วยกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
02/10/2020

ประชาสัมพันธ์โดย หน่วยกิจการนักศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายชื่อ/ช่องทางการติดต่อ/รหัสห้องเรียนออนไลน์  Google Classroom ของอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ในภาค 1 ปีการศึกษา 2563
30/09/2020

รายชื่อ/ช่องทางการติดต่อ/รหัสห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ของอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ในภาค 1 ปีการศึกษา 2563

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
29/09/2020

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

📌📌📌📣📣📣การสอบต่อๆ ไป นักศึกษา ที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดสามารถที่จะแต่งกายตามเพศสภาพเข้าสอบได้โดยไม่ต้องมาขออนุญาต รวมทั้งการเข้าสอบ e-testing ⏬⏬⏬

E-Testing สวอ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
29/09/2020

E-Testing สวอ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

😆😆🎉ข่าวดี e-Testing เปิดรับลงทะเบียนเพิ่ม...!!!
😁e-Testing 1/63 เปิดรับลงทะเบียนเพิ่ม
🤓ระหว่างวันที่ 10-31 ตุลาคม 2563 (หยุด13,23 ต.ค.63)
🤩ลงทะเบียนที่อาคารสุโขทัยชั้น 8 เวลา 9.10-15.30 น.
🥶🥶หากที่นั่งเต็มก่อนอาจปิดรับลงทะเบียนก่อนกำหนด

ประชาสัมพันธ์โดย หน่วยกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงhttps://sobrajakan.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%8...
27/09/2020
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครสอบนายร้อยตำรวจ – สอบราชการ 2564-65

ประชาสัมพันธ์โดย หน่วยกิจการนักศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
https://sobrajakan.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88-%E0%B9%80%E0%B8%9B/

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

PR Ramkhamhaeng University
25/09/2020

PR Ramkhamhaeng University

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 15-19 มีนาคม 2564
-----------
>>> พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
.
>>> สำหรับกำหนดการฝึกซ้อมและกำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตรของแต่ละคณะ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ที่อยู่

Ramkhamheang University
Bangkok
10240

ข้อมูลทั่วไป

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2516 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2516 โดยมีอาคาร BB เป็นที่ทําการ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งอาคารสํานักงานบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล) ซึ่งเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น อันเป็นอาคารที่ใช้จัดแสดงสินค้านานาชาติของกรมพาณิชย์สัมพันธ์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกรมส่งเสริมการส่งออก) ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ได้ย้ายที่ทําการมาอยู่ ณ อาคารเศรษฐศาสตร์ (อาคารเก่า) ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีต 5 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 4,707.6 ตารางเมตร คณะเศรษฐศาสตร์ มีภาระหน้าที่ทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2540 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้เสนอของบประมาณต่อสำนักงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคาร 8 ชั้น (ECB 2) ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณเป็นเงิน 91,900,000 บาท ก่อสร้างเสร็จเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2543 มีพื้นที่ใช้สอยภายในที่ตั้งอาคารทั้งสิ้น 8,824 ตารางเมตร ประกอบด้วยสำนักงานคณบดี ห้องพักอาจารย์ สำนักงานเลขานุการคณะฯ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์วิจัย ห้องสมุดห้องประชุมขนาด 250 ที่นั่ง ห้องสัมมนาย่อย ห้องบรรยายขนาดกลางและเล็ก คณะเศรษฐศาสตร์มีภาระหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา การวิจัยการบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

023108534

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ผุ้ประกอบกิจการ ผุ้ที่สนใจทั้งหลาย เพื่อใช้สอบทำคะแนน หรือใช้ในการประกอบกิจการ ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยสอบถามที่เบอร์ 084-680-7295(สะดวกสุด) หรือ ID line: 0846807295 หรือ Inbox FB:Yanapat Suvisit, Suvisit Yanapat, อาจารย์นิด สุวิสิษฐ์, KruNid Suvisit ขอบคุณ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=175757340718893&id=100048538836422
รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ผุ้ประกอบกิจการ ผุ้ที่สนใจทั้งหลาย เพื่อใช้สอบทำคะแนน หรือใช้ในการประกอบกิจการ ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยสอบถามที่เบอร์ 084-680-7295(สะดวกสุด) หรือ ID line: 0846807295 หรือ Inbox FB:Yanapat Suvisit, Suvisit Yanapat, อาจารย์นิด สุวิสิษฐ์, KruNid Suvisit ขอบคุณ
รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยโทร 084-680-7295(สะดวกสุด) หรือ add line ID:0846807295 หรือ inbox FB: Yanapat Suvisit, Suvisit Yanapat หรืออาจารย์นิด สุวิสิษฐ์ หรือ KruNid Suvisit ขอบคุณ
รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยโทร 084-680-7295(สะดวกสุด) หรือ add line ID:0846807295 หรือ inbox FB: Yanapat Suvisit, Suvisit Yanapat หรืออาจารย์นิด สุวิสิษฐ์ หรือ KruNid Suvisit ขอบคุณ
สวัสดีค่ะ
รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยโทร 084-680-7295(สะดวกสุด) หรือ add line ID:0846807295 หรือ inbox FB: Yanapat Suvisit, Suvisit Yanapat หรืออาจารย์นิด สุวิสิษฐ์ หรือ KruNid Suvisit ขอบคุณ
รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ผุ้ประกอบกิจการ ผุ้ที่สนใจทั้งหลาย เพื่อใช้สอบทำคะแนน หรือใช้ในการประกอบกิจการ ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา เนื้อหาหลักสุตรที่ได้รับความสนใจเช่น การประเมินมูลค่ากิจการ(valuation) การวิเคราะห์การลงทุน(feasibility study) การวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงธุรกิจและการบรรเทาความเสี่ยง เป็นต้น ผู้สอนจบการศึกษาจากจุฬาฯ มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินการธนาคาร และการสอนหนังสือในมหาวืทยาลัย รวมถึงเปนที่ปรึกษาการดำเนินธุรกิจมานานกว่า 25 ปี มีความเชี่ยวชาญคุ้นเคยกับธุรกิจมากมายหลายประเภท และหลายขนาดธุรกิจ ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยสอบถามที่เบอร์ 084-680-7295(สะดวกสุด) หรือ ID line: 0846807295 หรือ QR Code ที่แนบมากับใบโฆษณานี้ หรือ Inbox FB:Yanapat Suvisit, Suvisit Yanapat, อาจารย์นิด สุวิสิษฐ์, KruNid Suvisit ขอบคุณ
รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ผุ้ประกอบกิจการ ผุ้ที่สนใจทั้งหลาย เพื่อใช้สอบทำคะแนน หรือใช้ในการประกอบกิจการ ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา เนื้อหาหลักสุตรที่ได้รับความสนใจเช่น การประเมินมูลค่ากิจการ(valuation) การวิเคราะห์การลงทุน(feasibility study) การวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงธุรกิจและการบรรเทาความเสี่ยง เป็นต้น ผู้สอนจบการศึกษาจากจุฬาฯ มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินการธนาคาร และการสอนหนังสือในมหาวืทยาลัย รวมถึงเปนที่ปรึกษาการดำเนินธุรกิจมานานกว่า 25 ปี มีความเชี่ยวชาญคุ้นเคยกับธุรกิจมากมายหลายประเภท และหลายขนาดธุรกิจ ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยสอบถามที่เบอร์ 084-680-7295(สะดวกสุด) หรือ ID line: 0846807295 หรือ QR Code ที่แนบมากับใบโฆษณานี้ หรือ Inbox FB:Yanapat Suvisit, Suvisit Yanapat, อาจารย์นิด สุวิสิษฐ์, KruNid Suvisit ขอบคุณ
ท่านใดพอมีเอกสารแนวข้อสอบเก่า ส่งเป็นวิทยาทาน ECO3401 ECO3701 ECO3706 ECO3707 ECO4702 ECO4707
รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ผุ้ประกอบกิจการ ผุ้ที่สนใจทั้งหลาย เพื่อใช้สอบทำคะแนน หรือใช้ในการประกอบกิจการ ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา เนื้อหาหลักสุตรที่ได้รับความสนใจเช่น การประเมินมูลค่ากิจการ การวิเคราะห์การลงทุน(feasibility study) การวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงธุรกิจและการบรรเทาความเสี่ยง เป็นต้น ผู้สอนจบการศึกษาจากจุฬาฯ มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินการธนาคาร และการสอนหนังสือในมหาวืทยาลัย รวมถึงเปนที่ปรึกษาการดำเนินธุรกิจมานานกว่า 25 ปี มีความเชี่ยวชาญคุ้นเคยกับธุรกิจมากมายหลายประเภท และหลายขนาดธุรกิจ ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยแอด ID line: 0846807295(อย่าใช้วิธีค้นเบอร์เพราะจะหาไม่เจอนะคับ) หรือ โทร 084-680-7295 หรือ QR หรือ inbox FB ขอบคุณ
รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ผุ้ประกอบกิจการ ผุ้ที่สนใจทั้งหลาย เพื่อใช้สอบทำคะแนน หรือใช้ในการประกอบกิจการ ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา เนื้อหาหลักสุตรที่ได้รับความสนใจเช่น การประเมินมูลค่ากิจการ การวิเคราะห์การลงทุน(feasibility study) การวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงธุรกิจและการบรรเทาความเสี่ยง เป็นต้น ผู้สอนจบการศึกษาจากจุฬาฯ มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินการธนาคาร และการสอนหนังสือในมหาวืทยาลัย รวมถึงเปนที่ปรึกษาการดำเนินธุรกิจมานานกว่า 25 ปี มีความเชี่ยวชาญคุ้นเคยกับธุรกิจมากมายหลายประเภท และหลายขนาดธุรกิจ ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยแอด ID line: 0846807295(อย่าใช้วิธีค้นเบอร์เพราะจะหาไม่เจอนะคับ) หรือ โทร 084-680-7295 หรือ QR หรือ inbox FB ขอบคุณ
พระมหา​ปูชนียา​จารย์.พ.ศ.ศ.ศ.รศ.ผศ.พระ.ภร.ชร.ทร.ดร.ธร.ณร.ณรง​ค์ชัย​ เปลี่ยน​น้อย.เบิร์ด.วชิร​ชโย.เฟซบุ๊ก.อนุสาวรีย์​ชัย​สมรภูมิ.ทหาร​ผ่านศึก​ไทย.เกิด​วัน​พุธ​ที่​3​กุมภาพันธ์.พ.ศ.2531.​คณะเศรษฐศาสตร์.ศ.ศ .มหาวิทยาลัย​ราม​ค​ำ​แหง.