การประกวดเพลงลูกทุ่งเครือข่ายเกษตรราชภัฏฯ

การประกวดเพลงลูกทุ่งเครือข่ายเกษตรราชภัฏฯ การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาช?

03/02/2023

📢ประกาศผล
การประกวดศิลปะวัฒนธรรมทางการเกษตร ร้องเพลงลูกทุ่ง
ในงานการแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านการเกษตร
เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ได้เเก่

นายสุรทราทร หงษ์อินทร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

📢ประกาศผลการประกวดศิลปะวัฒนธรรมทางการเกษตร ร้องเพลงลูกทุ่งในงานการแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านการเกษตรเครือข่ายเกษตรราชภัฏ...
02/05/2022

📢ประกาศผล
การประกวดศิลปะวัฒนธรรมทางการเกษตร ร้องเพลงลูกทุ่ง
ในงานการแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านการเกษตร
เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7

รางวัลชนะเลิศ
ได้เเก่

นางสาวสร้อยสุดา แก้วจันทร์
สาขาวิชาเกษตรศาตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

📢ประกาศผลการประกวดศิลปะวัฒนธรรมทางการเกษตร ร้องเพลงลูกทุ่งในงานการแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านการเกษตรเครือข่ายเกษตรราชภัฏ...
02/05/2022

📢ประกาศผล
การประกวดศิลปะวัฒนธรรมทางการเกษตร ร้องเพลงลูกทุ่ง
ในงานการแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านการเกษตร
เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ได้เเก่

นายปณิธาน มลกลาง
นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

📢ประกาศผลการประกวดศิลปะวัฒนธรรมทางการเกษตร ร้องเพลงลูกทุ่งในงานการแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านการเกษตรเครือข่ายเกษตรราชภัฏ...
02/05/2022

📢ประกาศผล
การประกวดศิลปะวัฒนธรรมทางการเกษตร ร้องเพลงลูกทุ่ง
ในงานการแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านการเกษตร
เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7

รางวัลชมเชย
ได้เเก่

นายเจตน์สฤษฎิ์ โชติสุภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

📢ประกาศผลการประกวดศิลปะวัฒนธรรมทางการเกษตร ร้องเพลงลูกทุ่งในงานการแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านการเกษตรเครือข่ายเกษตรราชภัฏ...
02/05/2022

📢ประกาศผล
การประกวดศิลปะวัฒนธรรมทางการเกษตร ร้องเพลงลูกทุ่ง
ในงานการแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านการเกษตร
เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7

รางวัลชมเชย
ได้เเก่

นางสาวนันทวรรณ รับขวัญ
สาขาวิชาเกษตรศาตร์ (แขนงเทคโนโลยีการผลิตพืช)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

📢ประกาศผลการประกวดศิลปะวัฒนธรรมทางการเกษตร ร้องเพลงลูกทุ่งในงานการแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านการเกษตรเครือข่ายเกษตรราชภัฏ...
02/05/2022

📢ประกาศผล
การประกวดศิลปะวัฒนธรรมทางการเกษตร ร้องเพลงลูกทุ่ง
ในงานการแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านการเกษตร
เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7

รางวัลชมเชย
ได้เเก่

นายอโนชา อาจองค์
สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

📢ประกาศผลการประกวดศิลปะวัฒนธรรมทางการเกษตร ร้องเพลงลูกทุ่งในงานการแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านการเกษตรเครือข่ายเกษตรราชภัฏ...
02/05/2022

📢ประกาศผล
การประกวดศิลปะวัฒนธรรมทางการเกษตร ร้องเพลงลูกทุ่ง
ในงานการแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านการเกษตร
เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7

รางวัลชมเชย
ได้เเก่

นายจรัญ โปร่งตุ้ม
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งเเวดล้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สรุปผลคะเเนนรางวัล popular vote การประกวดศิลปะวัฒนธรรมทางการเกษตร ร้องเพลงลูกทุ่งในงานการแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านการเ...
30/04/2022

สรุปผลคะเเนนรางวัล popular vote การประกวดศิลปะวัฒนธรรมทางการเกษตร ร้องเพลงลูกทุ่ง
ในงานการแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านการเกษตร
เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7

ประกาศผลรางวัล popular vote การประกวดศิลปะวัฒนธรรมทางการเกษตร ร้องเพลงลูกทุ่งในงานการแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านการเกษตร...
30/04/2022

ประกาศผลรางวัล popular vote การประกวดศิลปะวัฒนธรรมทางการเกษตร ร้องเพลงลูกทุ่ง
ในงานการแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านการเกษตร
เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7

ขอเเสดงความยินดีกับ

นางสาวสร้อยสุดา แก้วจันทร์
สาขาวิชาเกษตรศาตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

30/04/2022

ปิดการ vote
รางวัลpopular vote

ขอเชิญร่วมกดไลด์เพื่อเป็นกำลังใจที่ท่านชื่นชอบเพื่อรับรางวัล popular vote การประกวดศิลปะวัฒนธรรมทางการเกษตร ร้องเพลงลูก...
28/04/2022

ขอเชิญร่วมกดไลด์เพื่อเป็นกำลังใจที่ท่านชื่นชอบเพื่อรับรางวัล
popular vote การประกวดศิลปะวัฒนธรรมทางการเกษตร ร้องเพลงลูกทุ่ง
ในงานการแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านการเกษตร
เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7
สามารถร่วมโหวตได้ตั้งเเต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2565
(หมดเวลากดไลด์ 23.59 น.)
ประกาศผลวันที่ 2 พฤษภาคม 2565

นายจรัญ โปร่งตุ้ม
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งเเวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
https://fb.watch/cGwLgnCAA4/

นายเจตน์สฤษฎิ์ โชติสุภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
https://fb.watch/cGwO3smQp-/

นายสุรทราทร หงษ์อินทร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
https://fb.watch/cGwR2i-Vvj/

นายปณิธาน มลกลาง
นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
https://fb.watch/cGwTp0l13t/

ายอโนชา อาจองค์
สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
https://fb.watch/cGwVufREYb/

างสาวสร้อยสุดา แก้วจันทร์
สาขาวิชาเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
https://fb.watch/cGwXIC4ygV/

นางสาวนันทวรรณ รับขวัญ
สาขาวิชาเกษตรศาตร์ (แขนงเทคโนโลยีการผลิตพืช)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
https://fb.watch/cGwZKvLlS0/

28/04/2022

ขอเชิญร่วมกดไลด์เพื่อเป็นกำลังใจที่ท่านชื่นชอบเพื่อรับรางวัล
popular vote การประกวดศิลปะวัฒนธรรมทางการเกษตร ร้องเพลงลูกทุ่ง
ในงานการแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านการเกษตร
เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7

เพลง : คาถามหานิยม
ศิลปิน : ก๊อท จักรพันธ์
คำร้อง : จิ๋ว พิจิตร
ทำนอง : จิ๋ว พิจิตร
เรียบเรียงต้นฉบับ : ประยงค์ ชื่นเย็น
เรียบเรียงใหม่ : ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว

cover นายจรัญ โปร่งตุ้ม
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งเเวดล้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

28/04/2022

ขอเชิญร่วมกดไลด์เพื่อเป็นกำลังใจที่ท่านชื่นชอบเพื่อรับรางวัล
popular vote การประกวดศิลปะวัฒนธรรมทางการเกษตร ร้องเพลงลูกทุ่ง
ในงานการแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านการเกษตร
เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7

เพลง : ทั้งรู้ก็รัก
ศิลปิน : ชรัส เฟื่องอารมย์
คำร้อง : ชรัส เฟื่องอารมย์
ทำนอง : พนเทพ สุวรรณะบุณย์
เรียบเรียง : พนเทพ สุวรรณะบุณย์

cover นายอโนชา อาจองค์
สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

28/04/2022

ขอเชิญร่วมกดไลด์เพื่อเป็นกำลังใจที่ท่านชื่นชอบเพื่อรับรางวัล
popular vote การประกวดศิลปะวัฒนธรรมทางการเกษตร ร้องเพลงลูกทุ่ง
ในงานการแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านการเกษตร
เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7

เพลง : ทวงรักฝากลม
ศิลปิน : ใบเฟิร์น ไมค์ทองคำ
คำร้อง-ทำนอง : โน้ต เชิญยิ้ม
เรียบเรียงเสียงประสาน : สมพงษ์ สมรัก

cover นางสาวสร้อยสุดา แก้วจันทร์
สาขาวิชาเกษตรศาตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

28/04/2022

ขอเชิญร่วมกดไลด์เพื่อเป็นกำลังใจที่ท่านชื่นชอบเพื่อรับรางวัล
popular vote การประกวดศิลปะวัฒนธรรมทางการเกษตร ร้องเพลงลูกทุ่ง
ในงานการแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านการเกษตร
เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7

เพลง : ผู้ชายในฝัน
ศิลปิน : พุ่มพวง ดวงจันทร์

cover นางสาวนันทวรรณ รับขวัญ
สาขาวิชาเกษตรศาตร์ (แขนงเทคโนโลยีการผลิตพืช)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

28/04/2022
 #ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง  #รับชมการประกวดได้ที่นี่ วันนี้ 11.00 น. เป็นต้นไป live สดจ้า
28/04/2022

#ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

#รับชมการประกวดได้ที่นี่ วันนี้ 11.00 น. เป็นต้นไป live สดจ้า

25/04/2022

แบบฟอร์มส่งใบสมัครร้องเพลงลูกทุ่ง หมดเขต 26 เมษายน 2565

https://forms.gle/YNaoi5kCgPaSYKtXA

เกณฑ์การประกวดศิลปวัฒนธรรมทางการเกษตร (ร้องเพลงลูกทุ่ง) แบบออนไลน์
09/04/2022

เกณฑ์การประกวดศิลปวัฒนธรรมทางการเกษตร (ร้องเพลงลูกทุ่ง) แบบออนไลน์

กำหนดการการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7      (ผ่านระบบออนไลน์)2...
08/04/2022

กำหนดการการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 (ผ่านระบบออนไลน์)
28 เมษายน -11 พฤษภาคม 2565

ที่อยู่

จิระ
Buriram
31000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การประกวดเพลงลูกทุ่งเครือข่ายเกษตรราชภัฏฯผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Buriram

แสดงผลทั้งหมด