Clicky

มัธยมบุรีรัมย์ สพฐ. The Secondary Educational

มัธยมบุรีรัมย์ สพฐ. The Secondary Educational สพม.บร องการก้าวหน้า สร้างคุณภาพสถา?

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 06.30 น. นายสุดใจอ่อน ฤาชา รองผอ.สพม.บุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจาก ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.บุร...
25/01/2023

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 06.30 น. นายสุดใจอ่อน ฤาชา รองผอ.สพม.บุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจาก ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.บุรัรมย์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดกลางพระอารามหลวง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพกิจกรรม https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BxbnOuA8F4B3L5xbcp8rviN1qLSWm5mG

วันที่ 23 ม.ค. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างควา...
24/01/2023

วันที่ 23 ม.ค. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ หลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะ (PA) โดยมี ดร.กฤษ ละมูญมอญ ผอ.สพม.บุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดอบรมการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง ความรู้ความเข้าใจกับหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะ (PA) ให้กับกลุ่มผู้นําองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารการศึกษาขึ้นใหม่ รวมถึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกัน โดยมีผู้แทนประจําสหวิทยาเขต จำนวนสหวิทยาเขต ละ 5 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ภาพกิจกรรม https://drive.google.com/drive/folders/1nTiUwB8YvazHhOIdhrJlQCwalqlfgt9p?usp=share_link

วันที่ 22 มกราคม 2565 นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ...
23/01/2023

วันที่ 22 มกราคม 2565 นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 สนามสอบโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

วันที่ 21 ม.ค. 2566 นายสุดใจ อ่อนฤาชา รองผอ.สพม.บร ได้รับมอบหมายจาก ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.บุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าว...
23/01/2023

วันที่ 21 ม.ค. 2566 นายสุดใจ อ่อนฤาชา รองผอ.สพม.บร ได้รับมอบหมายจาก ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.บุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมปฏิบัติการวัดและประเมินผลทางการศึกษาโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง AUTHENTIC ASSESSMENT เพื่อพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ด้วยระบบออนไลน์โดยเน้น การประเมินตามสภาพจริง และเพื่ และเพื่อให้ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ มีแนวทางการวัดและประเมินผลทางการศึกษาที่เน้นการประเมินตามสภาพจริง โดยครูผู้สอนจะสามารถออกแบบการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงในรูปแบบการจัดการเรียน การสอนทั้งแบบออนไซต์และแบบออนไลน์ ที่จะเป็นการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน ของครูสู่มาตรฐานการเป็นครูยุคใหม่ ครูมืออาชีพ ซึ่งเป้าหมายหลักในการดําเนินงานโครงการ มุ่งหมายให้เกิดความหลากหลายในการวัดและประเมินผล รวมทั้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ที่สามารถเข้าถึงตัวผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว สะท้อนผลการทํากิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียน ได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ จุดเน้นตามนโยบายสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ “สพม.บุรีรัมย์ พื้นที่ปลอดภัย ได้คุณภาพตามมาตรฐาน” ซึ่งในการอบรมฯ ครั้งนี้ เป็นการอบรมปฏิบัติการ รุ่นที่ ๕ มีผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน ๑๐๐ คน จากโรงเรียนในสหวิทยาเขตพุทไธสงและสหวิทยาเขตสตึก ในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตึก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประการด้าเนินงานโครงการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

22/01/2023
#ร่วมเชียร์ BURIRAM MARATKON 2023วันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ นำโดย...
22/01/2023

#ร่วมเชียร์ BURIRAM MARATKON 2023

วันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ นำโดยนายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.บร นายศุภชัย ภาสกานนท์ นายบุญชาย โชยรัมย์ นายสุดใจ อ่อนฤาชา รองผอ.สพม.บร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมชม ร่วมเชียร์ งาน BURIRAM MARATKON 2023 พร้อมเยี่ยมชมคณะเชียร์โรงเรียนในสังกัดตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน 7 จุด เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักวิ่งทุกประเภท และขอบคุณคณะกรรมการประจำจุดเชียร์ โรงเรียนในสังกัด ที่ร่วมชม ร่วมเชียร์ งาน BURIRAM MARATKON 2023 ในครั้งนี้

#รายการคุยเฟื่องเรื่องการศึกษา เชิญรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องการศึกษาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีร...
19/01/2023

#รายการคุยเฟื่องเรื่องการศึกษา

เชิญรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องการศึกษาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ในระบบ FM 101.75 MHz หรือ facebook live ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 08.00 – 09.00 น.
https://www.facebook.com/radioburiram101.75MHz

"โครงการการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล สพม.บุรีรัมย์”วันนี้ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00.น. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ...
19/01/2023

"โครงการการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล สพม.บุรีรัมย์”
วันนี้ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00.น. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้โครงการการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล สพม.บุรีรัมย์ พัฒนาระบบการจัดการศึกษาของประเทศให้ทันสมัย มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของสังคม และเป็นสากล สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมาย เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานระดับสากล โครงการโรงเรียน มาตรฐานสากล จึงเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่ นํามาใช้เป็นมาตรการ ในการยกระดับคุณภาพ การศึกษา โดยมีองค์ประกอบสําคัญสองประการ ได้แก่ การบริหารด้วยระบบคุณภาพ และการจัด การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ฉะนั้นการที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ได้จัดการอบรม เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานและการจัดการเรียนการสอน

นายสุดใจ. อ่อนฤาชา รองผอ.สพม.บุรีรัมย์ ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ ประธานเปิดโครงการ โดย ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.บุรีรัมย์ พร้อมบรรยายพิเศษ ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 227 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2566 ณ หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ภาพกิจกรรม https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1NOEL0EeOtTc_AFR0tpcBbdHjLgB10N7D

19/01/2023
🔵เคลียร์คัดชัดเจน 19 ม.ค. 66

🟣เคลียร์คัด ชัดเจน [ 19 ม.ค.66 ]
🔹ประเด็น : บริหารงบประมาณ 67 อย่างไรให้คุ้มค่า?
🔻ผู้ร่วมรายการ
🔸พรชัย ฐีระเวช โฆษกกระทรวงการคลัง
🔸กรณินทร์ กาญจโนมัย รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
🔸ยุทธนา สาโยชนกร รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
🔻ผู้ดำเนินรายการ
[ ถนอม อ่อนเกตุพล ]
เวลา 14.30-15.20 น.
----------------------
👉ชมสดกดช่อง 2 : NBT2HD
➡️Facebook Live : Live NBT2HD
#กรมประชาสัมพันธ์
#เคลียร์คัดชัดเจน

19/01/2023
Live NBT2HD

สพม.บุรีรัมย์ ขอเชิญชวน
รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาการมอบนโยบาย และแนวทางการจัดทำงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการ “เคลียร์ คัด ชัดเจน” วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 14.30 - 15.20 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง (NBT) และสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook Live เพจ Live NBT2HD https://www.facebook.com/LiveNBT2HD/?locale=th_TH

NBT ทีวีที่พึ่งพาของประชาชน

“วันครูแห่งชาติปี 2566” อำเภอห้วยราช  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผอ.สพม.บุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกี...
17/01/2023

“วันครูแห่งชาติปี 2566” อำเภอห้วยราช

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผอ.สพม.บุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในงานวันครูแห่งชาติ” ด้วยสมาคมผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอห้วยราช ได้จัดงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ณ หอประชุมจตุรพิธพร โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม เพื่อระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ ครูอาวุโส ตลอดทั้งส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ กิจกรรมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ประเภทกีฬา ฟุตซอล วอลเลย์บอล เปตอง ชาย-หญิง, มอบของที่ระลึกแก่ คณะครู ครูอาวุโสนอกประจำการ โดยมีนายเทิดพันธ์ ครอบทอง นายอำเภอห้วยราช เป็นประธานในพิธี การจัดงานในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหารที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ คือ นายศุภชัย ภาสกานนท์ รอง ผอ.สพม.บร , นายศุภชัย นิธุรัมย์ นายกสมาคมผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอห้วยราช, นายอรรถพล วรรณพงษ์สถิต ประธานกลุ่มโรงเรียนอำเภอห้วยราช อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ และนายสรรพสิริ เชาว์ชัยพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณตนของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 17 มกราคม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง กรุงสุโขทัย ทรงทำนุบำรุงป...
17/01/2023

วันที่ 17 มกราคม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง กรุงสุโขทัย ทรงทำนุบำรุงปกครองบ้านเมืองด้วยพระเมตตาธรรมต่อไพร่ฟ้า อาณาประชาราษฎร์ ทรงสร้างสรรค์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญๆ ของชาติไว้อย่างอเนกอนันต์ มรดกของชาติที่สำคัญที่สุดก็คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 1826 อันเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้กันในทุกวันนี้

วันนี้ 17 มกราคม 2566 เวลา 07.20 น. นายสุดใจ อ่อนฤาชา รองผอ.สพม.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยกลุ่มอำนวยการและบุคลกรในสังกัด ร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”ประจำปี 2566 พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

#ความรัก #ความศรัทธา #ความเสียสละ การพัฒนาการศึกษาย่อมมาจากแรงรักแรงศรัทธาในวิชาชีพครู ครูถือว่าเป็นกระดุมเม็ดแรกและเ...
16/01/2023

#ความรัก #ความศรัทธา #ความเสียสละ การพัฒนาการศึกษาย่อมมาจากแรงรักแรงศรัทธาในวิชาชีพครู ครูถือว่าเป็นกระดุมเม็ดแรกและเป็นรากฐานต่อการปลูกฝังความรู้ เพื่อยกระดับความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์สู่เส้นทางชีวิตที่ดีงาม #รำลึกถึงพระคุณครู

วันนี้ (16 ม.ค. 66) ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.บุรีรัมย์ เดินทางร่วมเป็นเกียรติเนื่องในงานวันครูแห่งชาติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์จัดงานพิธีวันครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานประกอบพิธีเนื่องในวันครู ประจำปี 2566 จัดขึ้นเป็นปีที่ 67 กล่าวรายงานโดยดร.สัมนาการณ์ บุญเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ตลอดทั้งสร้างความตระหนักให้สังคมได้รับรู้ถึงบทบาทของครูและให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และส่งเสริมให้ประชาชน ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษาเห็นความสำคัญและระลึกถึงพระคุณครู กิจกรรมประกอบด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ครูผู้วายชนม์โดยพระสงฆ์ 9 รูป /การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันครู พ.ศ.2566 /การสวดคำฉันท์ทำนองสรภัณญะเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์/ การกล่าวคำปฏิญาณตน /ยืนสงบนิ่งเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ผู้ล่วงลับ/การแสดงมุทิตาจิตคารวะครูอาวุโสนอกประจำกาการโดยมอบพวงมาลัย

ในโอกาสนี้ นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ /รางวัลคุรุสภาในจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.2565 /รางวัลครูสอนดีเด่นในจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.2565 /โล่รางวัลเกียรติคุณ ศึกษานิเทศก์ดีเด่น พ.ศ.2565 /รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS /รางวัล(Best Practic)การศึกษาปฐมวัยดีเด่น /รางวัลมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ /รางวัลพระฤหัสบดี พ.ศ.2565 /รางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ./รางวัลขวัญใจมหาชนยอดศิลปินครู จำนวน 88 คน

ภาพกิจกรรม https://drive.google.com/drive/folders/1VCRLXEILaN9C5Kx2ufAQny4OyjXv_PHO?usp=share_link

16/01/2023
#เชิญรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องการศึกษา วันที่ 13 มกราคม 2566.โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานในระด...
12/01/2023

#เชิญรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องการศึกษา
วันที่ 13 มกราคม 2566
.
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานในระดับชาติ ในกิจกรรมการเรียนรู้ "น้ำอ้อยคั้นสด"ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม นักเรียนหลักสูตร International Program และ English Program แชร์ประสบการณ์ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ "เรียนดี กีฬาเด่น"
.
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ในระบบ FM 101.75 MHz หรือ facebook live ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 08.00 – 09.00 น.

https://www.facebook.com/radioburiram101.75MHz?mibextid=ZbWKwL

12/01/2023

"ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต" 16 มกราคม 2566 วันครู

12/01/2023

วันเด็กปี 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

วันนี้ (10 ม.ค. 66 ) เวลา 08.30 น. ที่บริเวณด้านหน้าอาคารมัธยม พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศ...
10/01/2023

วันนี้ (10 ม.ค. 66 ) เวลา 08.30 น. ที่บริเวณด้านหน้าอาคารมัธยม พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี และแจ้งขอราชการกิจกรรม "สุนทรียสนทนา"

#คุยเฟื่องเรื่องการศึกษา   เชิญรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องการศึกษาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัม...
05/01/2023

#คุยเฟื่องเรื่องการศึกษา
เชิญรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องการศึกษาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ในระบบ FM 101.75 MHz หรือ facebook live ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 08.00 – 09.00 น.
https://www.facebook.com/radioburiram101.75MHz

วันนี้ ( 5 ม.ค. 66 ) เวลา 08.30 น. ที่บริเวณด้านหน้าอาคารมัธยม พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศ...
05/01/2023

วันนี้ ( 5 ม.ค. 66 ) เวลา 08.30 น. ที่บริเวณด้านหน้าอาคารมัธยม พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี

วันนี้ ( 4 ม.ค. 66 ) เวลา 08.30 น. ที่บริเวณด้านหน้าอาคารมัธยม ด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบ...
04/01/2023

วันนี้ ( 4 ม.ค. 66 ) เวลา 08.30 น. ที่บริเวณด้านหน้าอาคารมัธยม ด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี
ช่วงสุนทรียสนทนา นางระพีพรรณ มะลิพันธ์ ผอ.กลุ่มบริหารบุคคล แจ้งข้อราชการสำหรับผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 29 ธค 2565 เวลา 13.00 น. นายบุญชาย โชยรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ออ...
31/12/2022

เมื่อวันที่ 29 ธค 2565 เวลา 13.00 น. นายบุญชาย โชยรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ออกติดตามตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ร่วมกับคณะกรรมการกำกับดูแลป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดบุรีรัมย์ ชุดตรวจที่ 8 เยี่ยมพื้นที่/อำเภอหนองกี่ 2 จุด อำเภอปะคำ 2 จุด/อำเภอโนนสุวรรณ 2 จุด เพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามจุดบริการประชาชน

วันนี้ ( 27 ธ.ค. 65) เวลา 08.30 น. ที่บริเวณด้านหน้าอาคารมัธยม 1 ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากรในส...
27/12/2022

วันนี้ ( 27 ธ.ค. 65) เวลา 08.30 น. ที่บริเวณด้านหน้าอาคารมัธยม 1 ดร.กฤษ
ละมูลมอญ ผอ.สพม.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี
ช่วงสุนทรียสนทนา แจ้งข้อราชการสำหรับผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติ การดูแลสุขภาพกับสภาพอากาศเปลี่ยน การเตรียมพร้อมการพัฒนาบุคลากรวันที่ 29 ธค 65 ร่วมยินดีกับศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสาวณัฏฐศศิ ศรีสุธรรม และเน้นการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย

วันนี้ 7 ธ.ค. 2556 ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.บุรีรัมย์ นายสุดใจ อ่อนฤาชา รองผอ.สพม.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม...
07/12/2022

วันนี้ 7 ธ.ค. 2556 ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.บุรีรัมย์ นายสุดใจ อ่อนฤาชา รองผอ.สพม.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 9/2565 รับฟังการมอบนโยบาย (สพฐ.) เน้นย้ำมาตรการและการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา การยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งประเทศกับการขับเคลื่อนเพื่อนำสู่คุณภาพผู้เรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ประจำปี 2565 การขยายผลการการดำเนินงานการปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน การสนับสนุนงานด้านการสือสาร ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร สพฐ. ณ ห้องประชุมไชยมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

06/12/2022

#ที่นี่โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์

สพม.บุรีรัมย์ เดินหน้าพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษา รอบวันทันข่าว สพฐ.วันที่ 3 ธันวาคม 2565
06/12/2022
รอบวันทันข่าว สพฐ.วันที่ 3 ธันวาคม 2565

สพม.บุรีรัมย์ เดินหน้าพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษา รอบวันทันข่าว สพฐ.วันที่ 3 ธันวาคม 2565

รอบวันทันข่าว สพฐ.วันที่ 3 ธันวาคม 2565- สพม.บุรีรัมย์ เดินหน้าพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

วันนี้ 5 ธ.ค. 65 เวลา 09.00 น. นายบุญชาย โชยรัมย์ รองผอ.สพม.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชส...
05/12/2022

วันนี้ 5 ธ.ค. 65 เวลา 09.00 น. นายบุญชาย โชยรัมย์ รองผอ.สพม.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตร ” เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ หอ ประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

วันนี้ (5 ธ.ค. 65) เวลา 07.00 น. ณ ลานด้านหน้าสนามช้าง อารีนา นายบุญชาย. โชยรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ...
05/12/2022

วันนี้ (5 ธ.ค. 65) เวลา 07.00 น. ณ ลานด้านหน้าสนามช้าง อารีนา นายบุญชาย. โชยรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีข้าราชการ ศาล ตุลาการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร โดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนบูชาเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร พระสงฆ์ให้ศีลและสวดพระพุทธมนต์ หลังจากนั้นประธานในพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ อนุโทนา กรวดน้ำรับพร พระสงฆ์ออกบิณฑบาตร

#ตามรอยพระบาทยาตรา #โรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งตามรอยพ...
02/12/2022
ตามรอยพระบาทยาตรา โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์

#ตามรอยพระบาทยาตรา
#โรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งตามรอยพระบาทยาตรา รายได้เป็นกองทุนการศึกษานักเรียน
#ค่าสมัคร ฟันรัน 5 กม. 350 บาท ได้เสื้อ
#ค่าสมัครมินิมาราธอน 10 กม. 400 บาท ได้เสื้อ
1000 บาท ได้เสื้อและเหรียญ
#ในวันที่ 4 ธันวาคม 2565 ณ เขื่อนลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งตามรอยพร...

วันนี้ ( 2 ธ.ค. 65) เวลา 08.30 น. ที่บริเวณด้านหน้าอาคารมัธยม 1 นายบุญชาย โชยรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ...
02/12/2022

วันนี้ ( 2 ธ.ค. 65) เวลา 08.30 น. ที่บริเวณด้านหน้าอาคารมัธยม 1 นายบุญชาย โชยรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี
.
ช่วงสุนทรียสนทนา# นายบุญชาย โชยรัมย์ รองผอ.สพม.บุรีรัมย์ แจ้งข้อราชการ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ณ สนามช้างอารีน่า และศาลากลาง จ.บุรีรัมย์ และชื่นชมการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง มีความรับผิดชอบ ความสามัคคี

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ โดยคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนา...
29/11/2022

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ โดยคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center HCEC) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ณ ศูนย์ HCEC โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม และโรงเรียนพุทไธสง

วิธีการเขียน Portfolio ของนักเรียนที่กำลังจะบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสมัครเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา (มหวิท...
28/11/2022
แนะนำการเขียน PORTFOLIO เพื่อสมัครเข้ามหาวัทยาลัย

วิธีการเขียน Portfolio ของนักเรียนที่กำลังจะบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสมัครเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา (มหวิทยาลัย)

แนะนำการเขียน PORTFOLIO เพื่อสมัครเข้ามหาวัทยาลัย

วันที่ 28 พ.ย. 65
28/11/2022

วันที่ 28 พ.ย. 65

สพม.บุรีรัมย์ ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 และเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทส...
25/11/2022

สพม.บุรีรัมย์ ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 และเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

วันนี้ (25 พ.ย. 65) เวลา 08.00 น. นายบุญชาย โชยรัมย์ รองผอ.สพม.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรในสังกัด ร่วมประกอบพิธีถวายพวงมาลาถวายราชสักการะ ร่วมพิธีถวายบังคม และกล่าวคำถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 และเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเดิม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

#สอนแบบไหน #สอนอย่างไร #กับภาษา รายการคุยเฟื่องเรื่องการศึกษา มีคำตอบ.เชิญรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องการศึกษา 25 พฤศจิกา...
24/11/2022

#สอนแบบไหน #สอนอย่างไร #กับภาษา รายการคุยเฟื่องเรื่องการศึกษา มีคำตอบ
.
เชิญรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องการศึกษา 25 พฤศจิกายน 2565 ทาง สวท.บุรีรัมย์ คลื่น FM 101.75 MHz เวลา 08.00-09.00น.

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผอ.สพม.บุรีรัมย์ ประธาน พร้อมคณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นเ...
18/11/2022

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผอ.สพม.บุรีรัมย์ ประธาน พร้อมคณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติเปิดงานการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ กลุ่มที่ 1 โดยมี ว่าที่ พ.ต.สุพจน์ ธนนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ ศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ 2. เพื่อสนับสนุนผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนของกลุ่ม เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับชาติ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด การแข่งขันในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2565 มีตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 25 โรงเรียน มีรายการแข่งขัน 245 รายการ มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 2,407 คน คณะกรรมการตัดสิน 503 คน ใช้สถานที่แข่งขัน แบ่งเป็น โรงเรียนบุรีรัมย์ พิทยาคม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม และโรงเรียนภัทรบพิตร โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร โรงเรียน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง

ภาพกิจกรรม https://drive.google.com/drive/folders/1NbF6qD6evgySqRDQId6x656959qD5FjA?usp=sharing

เชิญร่วมรับฟังรายการ "คุยเฟื่องเรื่องการศึกษา" วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00-09.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสี...
17/11/2022

เชิญร่วมรับฟังรายการ "คุยเฟื่องเรื่องการศึกษา"
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00-09.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
https://www.facebook.com/radioburiram101.75MHz/videos/795334398402094/

Photos from มัธยมบุรีรัมย์ สพฐ. The Secondary Educational Service Area Office Buriram's post
16/11/2022

Photos from มัธยมบุรีรัมย์ สพฐ. The Secondary Educational Service Area Office Buriram's post

ที่อยู่

Buriram
31000

เบอร์โทรศัพท์

+6644612408

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ มัธยมบุรีรัมย์ สพฐ. The Secondary Educational ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง มัธยมบุรีรัมย์ สพฐ. The Secondary Educational :

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Buriram

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บริหารงานโดยนายวัฒนา สราญบุรุษ
* ได้รับความอนุเคราะห์ รถเกรด รถบด และรถบรรทุกน้ำ จากห้างหุ้นส่วนจำกัดน้องเล็กสถาปัตย์ จังหวัดราชบุรี มาปรับปรุงสนามฟุตบอลให้เรียบสวยงาม
** ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะครู และผู้ปกครองนักเรียนในการบริจาคหน้าดินสำหรับจัดทำสนามฟุตบอล
*** และได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ และรถกระเช้า จากองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน มาตัดแต่งต้นไม้ให้โรงเรียนน่าอยู่ น่ามอง และปลอดภัย

หจก.น้องเล็กสถาปัตย์

อบต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

วัฒนา สราญบุรุษ
โรงเรียนภัทรบพิตร สพม.32 ร่วมบริจาคโลหิตแก่โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โดยสภากาชาดไทย วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563
ณ หอประชุมสุภัทรบพิตร โดยการนำของ ผอ.วีระศักดิ์ พินิจ
ร่วมกับคณะครูนักเรียนโรงเรียนภัทรบพิตร ขออำนาจคุณพระรัตนตรัย อานิสงส์แห่งความดีในการสละโลหิดแด่เพื่อนมนุษย์นำพาให้ทุกท่านประสพสุขสวัสดิี ปราศจากโรคาพยาธิเทอญ
มีมาตรการอย่างไร มิให้ครู นักเรียน ไปโรงเรียน ช่วงวิกฤตอย่างนี้
สมมติครูหรือนักเรียนไป รร แล้วติดโควิด แล้วแพร่ใหครู/นักเรียนคนอิ่น อย่างไร
ต้องมีศูนย์ จัดการข่าวเกี่ยวกับการศึกษา
รับไม่รับนักเรียน อย่างไร
ครูไปไม่ไปโรงเรียน อย่างไร
แต่ละโรงไม่เหมือนกัน บางโรงก็รับสมัคร บางโรงครูก็ไปโรงเรียน
กิจกรรมจิตอาสาทำความดี เพื่อพ่อ ท่าน ผอ.ทัศนีย์ เนตรประโคน นำคณะครู นักเรียน ลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร ลงทำความสะอาดและพัฒนาโรงเรียน เมือวันที่ 12 ธ.ค 2562
สำหรับผู้ที่ขอหักเงินเดือนเพื่อ ชำระหนี้ต่าง ๆ ต้องเข้มงวด ให้เงินคงเหลืออย่างน้อย 30 % นะ
☹️☹️☹️
ทำอย่างไรโรงเรียนจึงจะไม่เก็บเงินจาก นักเรียน ผู้ปกครอง รัฐบาลให้มาเพียงพออยู่แล้วมิใช่หรือ 😟
ตารางโครงการเข้าค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ศูนย์เสมาส่งเสริมศีลธรรม กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์อบรมพัฒนาคุณธรรม ป้องกันยาเสพติด เศรษฐกิจพอเพียงเดินตามรอยพ่อ ปปส.ภาค 3
สำนักปฏิบัติธรรมแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 32
วัดยองแยง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
************************
ตารางอบรม วันแรก
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ติดบัตรจัดแถว ละลายพฤติกรรม ( ครูสุรเดช มีชัย)
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. พิธีเปิดการอบรม (ผู้อำนวยการโรงเรียน-ครูทุกท่าน)
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ระเบียบการอยู่ค่าย กิจกรรมดอกไม้คุณธรรม นำปัญญา ( พระมหาสรศักดิ์ ติสฺสโร)
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร ( ฝ่ายโรงครัว/กิจกรรม)
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. จิตวิทยา สร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ สมาธิภาวนา ( ครูสุรเดช มีชัย )
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สภาพปัญหาสังคม เด็กหนีเที่ยว ติดเกมส์ ขับขี่รถซึ่ง พิการ ท้อง
ทำแท้ง ติดเอดส์ และแนวทางแก้ไข (พระมหาสรศักดิ์ ติสฺสโร+ครูสุรเดช มีชัย)
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ศึกษาดูงานเดินตามรอยพ่อสวนเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่ 3 ไร่
เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๒๐ น. รับประทานอาหาร อาบน้ำ (ฝ่ายโรงครัว/กิจกรรม)
เวลา ๑๘.๒๐ – ๑๙.๐๐ น. สวดมนต์เย็น สมาธิภาวนา (พระอาจารย์สถิตคุณ ธมฺมธีโร)
เวลา ๑๙.๓๐ – ๒๐.๑๕ น. นรก สรรค์ ตายแล้วฟื้น (ยายอยู่ ลับตีพะเนา - ยายจั่น ใจโพธิ์ -อ.สุรเดช )
- กล่าวต้อนรับ (พ่อสังข์ อินเป้า ตัวแทนชาวบ้านยองแยง หมู่ ๑)
เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๓๐ น. ทุกข์ของแม่ (ครูสุรเดช -ยายทองคำ-วงปีพาทย์สายสัมพันธ์-ครูทุกท่าน)
เวลา ๒๑.๓๐ น. เข้าที่พัก (นายนพพร เพ็ชรราม-นายชลธี ศรีโยวัย)

ตารางอบรม วันสอง
เวลา ๐๕.๐๐- ๐๕.๓๐ น. ตื่นนอน / ทำกิจส่วนตัว (ฝ่ายปกครอง)
เวลา ๐๕.๓๐- ๐๕.๕๐ น. ธรรมะรับอรุณ (พระครูพัฒนกิจานุรักสษ์ ประธานศูนย์ฯวัดยองแยง)
เวลา ๐๕.๕๐- ๐๖.๓๐ น. สวดมนต์ –สมาธิภาวนา ( พระมหาสรศักดิ์ ติสฺสโร)
เวลา ๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. หลักการทำบุญให้ทานรักษาศีล ( พระมหาสรศักดิ์ ติสฺสโร)
เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหาร (ฝ่ายโรงครัว/กิจกรรม)
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๑.๐๐ น. หน้าที่ของพลเมืองที่ดี - พื้นฐานของชีวิตศีล ๕ (พระปลัดไพวัลย์ จิตฺตคุตโต)
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. บาป-บุญ กฎแห่งกรรม (พอ.ลพน ทองภักดี )
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร (ฝ่ายโรงครัว)
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การฝึกสติ กำหนดจิตตามอิริยาบถต่างๆ (พระปลัดไพวัลย์ )
เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๕.๓๐ น. พิษภัยยาเสพติด (พระอาจารย์สถิตคุณ ธมฺมธีโร +ครูสุรเดช มีชัย)
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ฝนยา ทานยาสมุนไพร ขับสารพิษ เลิกบุหรี่ สุรา ฯ (อ.สุรเดช - ครูทุกท่าน)
เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. รับประทานอาหาร อาบน้ำ(ฝ่ายโรงครัว)
เวลา ๑๘.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. สวดมนต์เย็น สมาธิ ภาวนา (พระอาจารย์สถิตคุณ ธมฺมธีโร)
เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๑.๓๐ น. ธรรมะในหน้าที่รักครู กิจกรรมรักเพื่อน รักสังคม (ครูสุรเดช มีชัย-ครูทุกท่าน)
เวลา ๒๑.๓๐ น. เข้าที่พัก (นายนพพร เพ็ชรราม-นายชลธี ศรีโยวัย)
ตารางอบรม วันสาม
เวลา ๐๕.๓๐- ๐๖.๐๐ น. ตื่นนอน / ทำกิจกรรมส่วนตัว ( ฝ่ายปกครอง)
เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๗.๓๐ น. สวดมนต์ –สมาธิภาวนา กิจกรรมตั้งสัจจะทำดีเพื่อสังคม (ครูสุรเดช มีชัย)
เวลา ๐๗.๓๐– ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหาร ( ฝ่ายโรงครัว)
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ความหวังของสังคมค่านิยม ๑๒ ประการ (พ.ต.อ.สมชาย บำรุงชัย)
เวลา ๑๐.๐๐– ๑๐.๓๐ น. มอบใบประกาศ พิธีปิด( ผอ.อำนาจ เหล่ากอที ป.ป.ส. - ครูทุกท่าน)

หมายเหตุ ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรมหรือตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดฯ
โครงการเข้าค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ศูนย์เสมาส่งเสริมศีลธรรม กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์อบรมพัฒนาคุณธรรม ป้องกันยาเสพติด เศรษฐกิจพอเพียงเดินตามรอยพ่อ ป.ป.ส.ภาค 3
สำนักปฏิบัติธรรมแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 32
วัดยองแยง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
************************
๑.หลักการและเหตุผล
เยาวชนเป็นอนาคตและเป็นกำลังอันสำคัญของประเทศชาติที่จะช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีความมั่นคงทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี และด้านอื่น ๆ ดั้งนั้นเยาวชนจึงต้องเป็นผู้ได้รับการอบรม ดูแล และปลูกฝังทั้งความรู้คุณธรรม และจริยธรรม ให้เป็นผู้มีความพร้อม ความสมบูรณ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และจำเป็นต้องมีการปลูกฝังเยาวชนให้ตระหนัก ทั้งกาย วาจา ใจ ให้เป็นผู้มีจิตใจงดงาม จำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย
ในปัจจุบันพบว่าเยาวชนมีปัญหาทางด้านจิตใจ มีความเสื่อมในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ดังนั้นทุกฝ่ายต้องร่วมมือ ร่วมใจกันอย่างจริงจัง ช่วยกันแก้ปัญหาการขาดคุณธรรมและจริยธรรมนับวันมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จำเป็นต้องมีมาตรการแก้ไขที่ดีพอ เพื่อป้องกันปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ปัญหาสังคม ที่มีเยาวชนเกี่ยวข้องเป็นปัญหาที่มีมานาน เนื่องจากขาดการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ไม่ดีพอ การแก้ปัญหาขาดความต่อเนื่องขาดความเอาใจใส่อย่างจริงจัง
การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของเยาวชนนับตั้งแต่วัยเด็ก ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง และบุคคลหลายฝ่ายในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมกันสร้างองค์แห่งความรู้ความร่วมมือเพื่อภูมิคุ้มกันให้เยาวชนไปสู่ความประพฤติที่ดีงามและเป็นแบบอย่างของสังคม เพื่อจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป เป็นการแก้ปัญหาของเยาวชน เช่น ปัญหาอบายมุข ปัญหาครอบครัว ปัญหาสิ่งเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาที่เป็นคดีเยาวชน ปัญหาเด็กทำตัวไม่เหมาะสม ต้องถูกสถานพินิจคุมความประพฤติตลอดจนต้องโทษในเรือนจำ และอีกหลาย ๆ ปัญหาที่กำลังรอคอยการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี
ดั้งนั้นปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาพแวดล้อมทางสังคม ชุมชน ครอบครัว และตัวเยาวชน การปลูกฝังทักษะชีวิตในการสั่งสอน การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดที่จะช่วยขัดเกลาอุปนิสัย และปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม จึงมีความสำคัญ การฝึกอบรมเยาวชนโดยจัดให้มีการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพ เชิดชูความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด ย่อมเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และช่วยแก้ปัญหาให้เยาวชนที่ติดบุหรี่ เหล้า สารเสพติด จะได้กลับตัวกลับใจเป็นคนดี และเยาวชนเห็นพิษภัยที่เป็นปัญหาของสังคม ตลอดจนเป็นแนวทางไม่ให้เยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข และสารเสพติด และปัญหาโรคเอดส์ในขณะนี้ สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้จำเป็นต้องเร่งให้มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เยาวชนได้เป็นคุณค่าของชีวิตที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ ที่จะช่วยสร้างความเจริญรุ่งเรือง ความมั่นคงให้กับประเทศชาติสืบไป
๒.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมให้เยาวชนได้รู้จักการนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต
๒. เพื่อให้เด็ก และเยาวชน สามารถพัฒนาตัวเอง ให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น รู้หน้าที่ที่ต้องทำ
๓. เพื่อให้เด็ก และเยาวชน รู้จักภัยของชีวิต ลด ละ เลิก อบายมุขและสารเสพติดทุกชนิด
๓. เป้าหมาย
3.1 นักเรียนระดับประถมปลาย มัธยมศึกษา กศน. อุดมศึกษา
3.2 อสม. เจ้าหน้าหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานทั่วไป
3.2 ระยะเวลาอบรม หลักสูตร ๑ คืน ๒วัน และ หลักสูตร ๒ คืน ๓ วัน
๔.การประเมินผล
๑. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการก่อน ระหว่าง และหลังการอบรม
๒. การติดตามพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรมระหว่างการอบรม และ หลังการอบรม
๕.ผู้รับผิดชอบโครงการ พระครูพัฒนกิจจานุรักษ์ ประธานศูนย์ นายสุรเดช มีชัย ผอ.ศูนย์ฯวัดยองแยง
๖.งบประมาณ
๗.วิทยากร
- พระครูพัฒนกิจานุรักษ์ ผู้จัดการศูนย์ฯวัดยองแยง
- พระปลัดไพรวัลย์ จิตฺตคุตฺโต หัวหน้าพระวิทยากร
- พระอาจารย์ลพน ทองภักดี พระวิทยากร
- พระมหาสรศักดิ์ ติสฺสโร พระวิทยากร
- พระอาจารย์สถิตคุณ ธมฺมธีโร พระวิทยากร
- นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประธานบริหารศูนย์ฯ
- ผอ.อำนาจเหล่ากอที ป.ป.ส. รองประธานบริหารศูนย์ฯ
- นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาที่ปรึกษา ผอ.ศูนย์
-พ.ต.อ.สมชาย บำรุงชัย ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.3 รองประธานบริหารศูนย์ฯ
- นายสุรเดช มีชัย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ/วิทยากร
- นายสังข์ อินเป้า วิทยากร
- นางทองคำ นิลศรี วิทยากร
๘.โครงสร้างหลักสูตรของการอบรม
ประกอบด้วย ๓ หมวดวิชาหลัก
๑. หมวดความรู้ ได้แก่
๑.๑ บาป-บุญ กฎแห่งกรรมนรก สวรรค์ ๑.๒ สภาพปัญหาสังคม และแนวทางแก้ไข
๑.๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยศีล ๑.๔ โทษพิษภัยยาเสพติด-การป้องกันสิ่งเสพติด
๑.๕ เยาวชนกับงานคุมความประพฤติ ๑.๖ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
๒. หมวดเจตคติ ได้แก่
๒.๑ กำเนิดโลกและจักรวาล ๒.๒ ละลายพฤติกรรมตามสังคมต้องการ
๒.๓ พฤติกรรม คือ คุณค่าของชีวิต ๒.๔ บาป-บุญ กฎแห่งกรรม
๒.๕ สัญญาธรรม สร้างความดี ๒.๖ ฉากสุดท้ายของชีวิต
๒.๗ กิจกรรมครอบครัว ๒.๘ สมาธิภาวนา การพัฒนาจิต
๓. หมวดทักษะ ได้แก่
๓.๑ กิจกรรม ๑ (มารยาทไทย) ๓.๒ กิจกรรม ๒ (ความรักครู เพื่อน)
๓.๓ กิจกรรม ๓ (ความสามัคคีของหมู่คณะ) ๓.๔ กิจกรรม ๔ (ความรักสถาบัน รักชาติ)
๓.๕ กิจกรรม ๕ (รักตนเองและบุพการี) ๓.๖ กิจกรรม ๖ (บำบัดเลิกยาเสพติด)
การประเมินผลและติดตามพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรมด้วยแบบประเมิน
๑. พฤติกรรมด้านสังคม ๒.พฤติกรรมด้านครอบครัว
๓ พฤติกรรมด้านการเรียน ๔.พฤติกรรมด้านยาเสพติด
๕ พฤติกรรมยามว่าง
สาระสำคัญของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จัดอบรม
๑. ให้เห็นโทษภัยของชีวิต
๒. ให้เห็นสัจธรรม
๓. เกิดจิตสำนึกในการพัฒนาตนเอง
๔. เป็นการปลูกฝัง เจตคติ ค่านิยมในทางที่ดี
๕. กล้าทำความดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง
๖. เป็นการสร้างอุดมการณ์ชีวิต
๗. เลื่อมใสพระรัตนตรัยอย่างแท้จริง
๘. พัฒนาสถานศึกษา ครอบครัว สังคม ให้ร่มเย็น
๙. จรรโลงสถาบันทั้ง ๓ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๑๐. สืบทอด เจตนารมณ์ในความเป็นพุทธธรรม
๑๑. ครองตน ครองคน ครองงาน โดยยึดหลัก พุทธธรรม มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด

พิธีเปิด ผู้บริหารการศึกษา ประธานหรือวิทยากรรับเชิญ
การบรรยายพิเศษ เนื้อหาสาระมุ่งหมายให้เด็กเน้นความสำคัญของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาจิตใจของตน ว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ เป็นพื้นฐานของสังคมไทยทุกด้าน ทั้งศิลป์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การศึกษา มารยาทอันงดงาม ตลอดจนความเป็นอยู่โดยทั่วไปพระพุทธศาสนาจึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเป็นศาสนาแห่งเหตุผลสามารถพิสูจน์ได้
มารยาทไทย เป็นกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นกิจกรรมที่ปลูกจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย ความมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทยในเรื่องการไหว้ การกราบ เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงมารยาทความเป็นไทยได้ดีที่สุด รวมถึง ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ที่เป็นการเน้นย้ำให้บุคคลทั่วไปได้มองเห็นถึงคุณค่า แต่ในปัจจุบันเยาวชนละเลยในสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ แต่กลับไปรับเอาแบบอย่างวัฒนธรรมของชาวตะวันตกมาใช้ จนความเป็นไทยแทบจะเลือนหาย จากคนไทยมากขึ้นทุกที่ เพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นคนไทย เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ ควรยึดแบบอย่างที่ดีของไทย ดำรงแบบอย่างของขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้สืบทอดไปนานจนถึงเยาวชนรุ่นต่อ ๆ ไปเพื่อเขาเหล่านั้นจะได้เรียนรู้จักการไหว้ การกราบ การเดินผ่านผู้ใหญ่ ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ นำผู้เข้ารับการอบรมศึกษาดูงานสวนเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่ 3 ไร่ การเป็นอยู่อย่างพอมี พอกิน ไม่สุดโต่ง คำนี้เป็นคำพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ ดีกว่าหลาย ๆ ประเทศ ในการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตก็ไม่ต้องลำบากมาก คนรุ่นสมัยปู่ ย่า ตา ยาย อยู่กันอย่างมีความสุข ตามทุ่ง ป่า เขา ลำเนาไพร เก็บผัก หาปลา เลี้ยงชีวิตสบาย แต่ยุคสมัยนี้ทุกอย่างต้องซื้อ เมื่อเป็นเช่นนั้นต้องปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ให้ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ปลูกต้นไม้ให้ผล เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชสมุนไพร เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่ครอบครัวสถานการณ์ปัญหายาเสพติด เนื้อหาสาระการนำเสนอ มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนชายหญิงที่เข้ารับการอบรมรู้ถึงปัญหายาเสพติดที่ส่งผลใน “ทางลบ” ต่อการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว และความเป็นชุมชนสังคมไทย ตลอดจนการกระตุ้นให้เกิดวิธีคิดความมีคุณค่าของชีวิตของความเป็น “คน” คุณค่าของความรู้ที่ต้อง “ศึกษาเล่าเรียน” คุณค่าของคนและการศึกษาเล่าเรียนที่เป็นประโยชน์เชื่อมโยงความสัมพันธ์ต่อการใช้ชีวิตร่วมกัน ระหว่าง พ่อ แม่ ลูก (ครอบครัว) และบทบาทหน้าที่ตามวัยช่วงอายุที่พึงกระทำในแต่ละวัยแต่ละช่วงอายุ เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นเด็กเยาวชนประชาชนคนรุ่นใหม่ในอนาคตได้อย่างมีคุณค่า เพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม และสามารถดำเนินชีวิตให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด พร้อมกันนี้ศูนย์อบรมคุณธรรมวัดยองแยง และยังเป็นศูนย์สงเคราะห์บำบัดฟื้นฟูผู้ติดสิ่งเสพติด ซึ่งในปัจจุบันมีประชาชนทั่วไปมาเลิกสิ่งเสพติดไปแล้ว ๑๐,๐๐๐ กว่าราย เด็กและเยาวชนที่เข้ามาอบรมพร้อมตั้งสัจจะและดื่มยาของเลิกสิ่งเสพติดผ่านไปแล้ว ๓๕,๐๐๐ กว่าคน พร้อมได้ชมภาพกิจกรรมการเลิก พิษภัยที่มีผลต่อสภาพร่างกาย จิตใจ พร้อมผลของโรคร้ายที่ทำลายชีวิต และอนาคต
สภาพปัญหาสังคมและทางแก้ไข เสนอปัญหาเด็กเที่ยว ขับรถซิ่ง พิการ ท้อง ทำแท้ง โรคเอดส์ ปัญหาเยาวชน ปัญหายาเสพติด ปัญหาสภาพแวดล้อมเป็นพิษ ปัญหาการขัดแยงทางสังคมและการเมือง ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ ล้วนแต่เกิดจากความเห็นแก่ตัวความเอารัดเอาเปรียบ การขาดคุณธรรมจึงส่งผลให้สังคมนั้นไม่สงบสุข เร่าร้อน และประสบภัยพิบัติธรรมะเป็นนามธรรม เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน เมื่อสังคมใดขาดคนที่มีคุณธรรม ขาดการนำธรรมะมาครองใจ สังคมนั้นย่อมเสื่อมโทรมไปในที่สุด เพราะฉะนั้นการที่จะแก้ปัญหาให้ถูกจุดควรที่จะเริ่มจากตัวบุคคลเป็นสำคัญ
กิจกรรม
๑. กิจกรรมคำว่าเพื่อนแท้ เป็นกิจกรรมสร้างความสามัคคี สาระสำคัญ นักเรียนหรือผู้เข้าอบรม ซึ่งอยู่ในวัยเยาวชน คือ อนาคตของชาติปัญหาทางจิตใจส่วนใหญ่เสื่อมจากคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมผิด ๆ ในเรื่องการรับวัฒนธรรมต่างชาติในเรื่องการดูแลตนเอง เช่น มารยาทการอยู่ในสังคม การแต่งการ ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ ที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ผู้เกี่ยวข้องต้องแก้ไข ปัญหานี้นับวันยิ่งทวีความรุนแรง ถ้าไม่มีมาตรการที่แก้ไขที่ดีพอจะเป็นผลต่อความมั่นคงของชาติ ยิ่งสภาพปัญหาสังคมในปัจจุบันมีมาก การดูแลเอาใจใส่ในตัวเด็กและเยาวชนก็ยิ่งลดน้อยลงไปมาก ถึงแม้เด็กอยู่บ้านมีพ่อแม่คอยดูแลเอาใจใส่ และในโรงเรียนจะมีครูคอยดูแลอยู่ก็ตาม แต่ก็เกิดช่องว่าอยู่จนได้ในช่วงระหว่างบ้านกับโรงเรียน เพราะฉะนั้น ในช่วงที่ทางโรงเรียนนำเด็กมา เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนั้น เพื่อให้เห็นใต้จิตสำนึก และรู้จักการเสียสละ และการแก้ปัญหาได้ จึงจำเป็นต้องใช้กิจกรรมเข้าช่วยในการสร้างจิตสำนึก และรู้จักการเสียสละและช่วยเหลือกันเมื่อมีปัญหา
๒. กิจกรรมระเบียบวินัย เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากด้วยในปัจจุบัน ที่สังคมเกิดปัญหามากขึ้นเพราะคนในสังคม บางส่วน ขาดวินัย ไม่เคารพกฎของสังคมเพื่อปลูกฝังในเด็กได้เห็นถึงผลดีของการอยู่ในกรอบระเบียบวินัยมากขึ้นและได้เห็นผลเสียของการขาดระเบียบวินัยเราจึงจำเป็นต้องใช้กิจกรรมเป็นตัวสะท้อนปัญหาและได้ร่วมแก้ไขปัญหาด้วยตัวพวกเขาเองแก้ปัญหา การเจาะหู สักยันต์ ฯลฯ
๓. กิจกรรมรู้รักสามัคคี เนื้อหาสาระ เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และรักในสถาบันไม่ว่าจะเป็นสถาบันชาติ หรือสถาบันการศึกษา
๔. กิจกรรมรักชาติ เนื้อหาสาระ ปลุกจิตสำนึกรักชาติ เป็นการปลุก และกระตุ้นให้คนไทยได้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นเอกราชของประเทศไทย รู้จักหวงแหนในผืนแผ่นดินไทย ที่บรรพบุรุษร่วมกันรักษาไว้แม้ต้อง เสียเลือด เสียชีวิต คนแล้วคนเล่า เพื่อรักษาพื้นแผ่นดินไทย ไว้ให้ลูกหลานได้มีที่อยู่อาศัยกัน
๕. กิจกรรมครอบครัว สาระสำคัญ คือ ให้นักเรียนหรือผู้เข้ารับการอบรม ได้ตระหนักและสำนึกในบุญคุณอันเปี่ยมล้นของบิดามารดาบุพการี ผู้มีพระคุณที่ได้ให้ชีวิต ในการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนให้ได้รับการศึกษาเพื่อที่จะให้มีชีวิตที่มีความรุ่งเรื่องประกอบคุณงามความดี
๖. กิจกรรมสัญญาธรรม เป็นการนำปัญหาซึ่งเกิดจากความประพฤติไม่ดี และที่ดีในทุก ๆ ด้าน ของเด็กซึ่งได้นำข้อมูลจากครูมาใช้ในทางจิตวิทยาในเรื่องที่บรรยาย การนำเรื่องต่าง ๆ เหล่านั้นที่เด็กกระทำที่ผ่านมาพูดในขณะบรรยาย จนเด็กทุกคนมีความเชื่อ เด็กก็พร้อมที่จะจำทำความดี ตั้งสัจจะสัญญาธรรม เป็นแก้ปัญหาตามจุดที่ต้องแก้ไข
- กำเนิดจักรวาล โลก และชีวิต ดาราศาสตร์ทำให้เรารู้เรื่องจักรวาล ธรณีวิทยาทำให้เรารู้เรื่องของโลก ชีววิทยาทำให้เรารู้เรื่องของชีวิต สิ่งดังกล่าวเป็นวิทยาศาสตร์ที่เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ก็เพราะความเจริญด้านเทคโนโลยี แต่มีสิ่งที่น่าแปลก คือ เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึง เรื่องของจักรวาลทีปนีมัชฌิมปัณณาสก์ ขุททกนิกาย อัสสลายสูตร รวมเรียกว่าพระไตรปิฎก ซึ่งถูกบันทึก เป็นหลักฐานมานานกว่า ๒,๕๐๐ ปี พระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์ รวมทั้งยังมีสิ่งลี้ลับอีกมากมายที่วิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไม่ได้ เช่น เรื่องจิต วิญญาณ แต่พระพุทธศาสนามีการพิสูจน์มีคำตอบไว้แล้ว
- ธรรมรับอรุณ เป็นการแสดงธรรมปกิณธรรม สวดมนต์ทำวัดเช้า อบรมจิตภาวนา
- เบิกบานยามเช้า เป็นการบริหารกาย บริหารใจ การเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมในวันใหม่ ตัวอย่างเช่น
๑. กิจกรรมพัฒนาวัด ๒กิจกรรมคนดีศรีสถาบัน
๓ กิจกรรมกายบริหาร
๔ กิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธง เคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจ กราบไหว้พระรัตนตรัยด้วยจิตศรัทธา อยู่ในแถวด้วยความสงบ มีระเบียบ มีวินัย
- เตรียมตัวเตรียมใจ เป็นช่วงเวลาที่ใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ฝึกสติ ร่วมร้องเพลง สร้างสรรค์สังคม
- พื้นฐานของชีวิต (ศีล ๕) ความหมายของศีลแต่ละข้อ ความจำเป็นของการมีศีล แนวทางการปฏิบัติ ผลของการผิดศีล ความสำคัญของศีลที่เป็นพื้นฐานของชีวิต
- กฎแห่งกรรม กล่าวคือ กฎความจริงของชีวิตที่เกิดจากการกระทำ (กรรม) และการให้ผลของการกระทำ (กรรม) แต่ละประเภทและระยะเวลาการให้ผลของกรรม
การทำบุญที่ถูกต้องตามพระพุทธศาสนา บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ เรื่องของทาน ศีล ภาวนา ความอ่อนน้อม ช่วยการงานที่ไม่มีโทษ การแผ่ส่วนกุศล ฟังธรรม การทำความเห็นให้ตรง
- ตายแล้วฟื้น เป็นการนำบุคคลที่ได้สงบไป ซึ่งทางโรงพยาบาลยืนยันว่าเสียชีวิตแล้ว แต่ก็ฟื้นขึ้นมาได้ จำนวนหลายท่าน พร้อมจะมาเล่าขณะเดินทางไปอีกภพหนึ่งได้พบอะไรบ้าง นรก สวรรค์ มีจริงหรือไม่ ทำดี ทำชั่ว มีผลอย่างไร
- ยาเสพติดและพิษภัย ชีวิตของมนุษย์จะถูกคุกคาม จากภัยต่าง ๆ เช่น ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ ภัยจากมลพิษ วิบัติภัย โจรภัย ยาเสพติด
- เยาวชนกับงานคุมความประพฤติ เป็นวิวัฒนาในการปฏิบัติ กับผู้กระทำความผิด จากการลงโทษให้เข็ดหลาบมาเป็นการอบรมแก้ไข และฟื้นฟูให้ผู้กระทำความผิดกลับตนเป็นพลเมืองดี การคุมประพฤติเป็นระยะแห่งการพิสูจน์หรือทดลองความประพฤติ นิสัย ศีลธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้กระทำความผิดได้พิสูจน์ตนเองว่า เป็นผู้มีความสามารถพร้อมที่จะประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข
๗. กิจกรรมสร้างสายสัมพันธ์ เยาวชนในยุคปัจจุบันมักมีความเห็นแก่ตัวมากกว่าส่วนร่วม ขาดระเบียบวินัยตนเอง เมื่อเผชิญปัญหาก็จะใจร้อนวู่วาม ใช้กำลังมากกว่าเหตุผลขาดความรอบคอบ รักพวกพ้องในทางที่ผิด ชอบตั้งกลุ่มเรียกร้อง ประท้วง ไม่ปรึกษาผู้นำที่มีศีลธรรม ไม่ฉลาดในการแก้ปัญหา จึงต้องใช้กิจกรรมสร้างสายสัมพันธ์ เพื่อให้เยาวชนเผชิญสถานการณ์จริง
๘. กิจกรรมบำบัดเลิกสิ่งเสพติด สาระสำคัญที่สุด กิจกรรมนี้สำคัญมาก จิตวิทยา การบรรยายทั้ง ๒วัน เด็ก พร้อมที่จะสารภาพผิดเรื่องของการติดบุหรี่ สุรา ยาเสพติดที่เคยลอง เคยเสพ และต่อไปจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกชนิด เพื่อแลกกับอนาคตที่ดี พร้อมกันนั้นก็จะนำเด็กทุกคนจุดธูปตั้งสัจจะอธิษฐานไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด และนำเด็กที่ติดบุหรี่ สุรา สิ่งเสพติดฝนยาสมุนไพร ทานขับสารพิษออกและเลิกอย่างถาวร
- ฉากสุดท้ายของชีวิต เป็นการนำเรื่องราวของชีวิตกับความตาย มานำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ กัน เพื่อให้เยาวชนเกิดความสังเวชสลดใจต่อมรณกรรมของบุคคลต่าง ๆ ที่นำมาเสนอให้เป็นอุทาหรณ์ และตระหนักถึงความสำคัญของชีวิตขณะที่มีลมหายใจอยู่นี้ และสามารถทำประโยชน์กับตนเอง สังคมและประเทศชาติ
๙ .กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมสาระสำคัญเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องบาป บุญ คุณโทษ รู้จักความรับผิดชอบชั่วดี ว่าสิ่งใดไม่ควร สิ่งใดควรละ เลิก ลด ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีที่สามารถแนะนำผู้อื่น และสร้างความงอกงามให้กับตนเองและสังคม เป็นผู้มีจิตสาธารณะ ต่อสังคมและส่วนรวม
กิจกรรมกตัญญูกตเวที เป็นการปลุกเร้าให้เยาวชนเกิดความกตัญญูกตเวที โดยการบรรยายประกอบวิสัยทัศน์เรื่อง ประสบการณ์ชีวิตจริงของครอบครัว

ฝ่ายธุรการ ประสานงาน
สุรเดช มีชัย ผอ.ศูนย์ฯ โทร-ไลน์089-9458328
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Buriram (แสดงผลทั้งหมด)

เทศบาลเมืองท่าช้าง จ.จันทบุร ข่าวสมัครงานศูนย์หัวใจสิริ หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา ออร์ กรมการขนส่งทหารเรือ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบค กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาท สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชล ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร ม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สิ Sarasit Sports Center สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวั สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ตำรวจช่าง สภ.บ้านค่าย