ศูนย์การเรียนรู้ตำบลหนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลหนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ กศน.ตำบลหนองตาด

28/04/2024

📌ศกร.ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
📚เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567
ระยะเวลารับสมัครถึงวันที่ 30 เมษายน 2567
หลักฐานการสมัครดังนี้
☑️ รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ
☑️ สำเนาบัตรประชาชน
☑️ สำเนาทะเบียนบ้าน
☑️ สำเนาวุฒิการศึกษา
☑️ หลักฐานอื่นๆ เช่นใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล
ติดต่อรับใบสมัครได้ที่ กศน.ตำบลหนองตาด

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลหนองตาด จัดโครงการเรียนรู้ด้านดิจิทัลด้วยแพลตฟอร์มด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด  ชีวิต กรมส...
24/04/2024

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลหนองตาด จัดโครงการเรียนรู้ด้านดิจิทัลด้วยแพลตฟอร์มด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด ชีวิต กรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีนักศึกษา ศกร.ตำบลหนองตาด บุคลากรโรงเรียนหนองตาดพิทยาคม บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองตาด เข้าร่วมอบรมในโครงการนี้ โดยนางน้ำค้าง โชยรัมย์ ผู้อำนวยการ และนางสาวสิตานันท์ ชาญประโคน รองผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม ได้อนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนโรงเรียนหนองตาดพิทยาคม เป็นสถานที่จัดโครงการอบรมในครั้งนี้

ศกร.ตำบลหนองตาดจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหกษัตริย์ทรงเป็นประมุข วันที่ 16 ก.พ. 256...
16/02/2024

ศกร.ตำบลหนองตาดจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหกษัตริย์ทรงเป็นประมุข วันที่ 16 ก.พ. 2567

การจัดการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตร วิชาการทำหมูแดดเดียวเพื่อการค้า  จำนวน  6  ชั่วโมง
16/02/2024

การจัดการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตร วิชาการทำหมูแดดเดียวเพื่อการค้า จำนวน 6 ชั่วโมง

📣📣กำนดสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2567สนามสอบ🏫ระดับประถม/ม.ปลาย : โรงเรียนเทศบาล 2ระดั...
16/02/2024

📣📣กำนดสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2567
สนามสอบ🏫
ระดับประถม/ม.ปลาย : โรงเรียนเทศบาล 2
ระดับ ม.ต้น : วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์(สารพัดช่าง)
ข้อควรปฏิบัติในการสอบปลายภาค ของนักศึกษา สกร.ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2567
✅1.แต่งกายชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ
✅2.เตรียมบัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรประชาชน/ใบขับขี่
✅3.เตรียมปากกา ดินสอระดับ 2B ขึ้นไป ยางลบ น้ำยาลบคำผิด
✅4.ตรวจสอบรายชื่อก่อนเข้าห้องสอบ
✅5.ควรเดินทางมาถึงห้องสอบก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาที
✅6.หากพบปัญหาให้ติดต่อที่กรรมการคุมสอบ หรือคณะกรรมการกลาง หรืออาจารย์ประจำกลุ่ม
ติดต่อรับตารามสอบ
ครูสนั่น 089-849-9469
ครูวิทวัส 085-631-5611
ครูสุภัคคินันท์ 064-903-8142

03/02/2024
คณะกรรมการศส.ปชต.ตำบลหนองตาด เข้าร่วมโครงการนวัตกรรมการขับเคลื่อนภาคพลเมือง ตามปัจเจกชนนิยมต่อการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมประชา...
11/01/2024

คณะกรรมการศส.ปชต.ตำบลหนองตาด เข้าร่วมโครงการนวัตกรรมการขับเคลื่อนภาคพลเมือง ตามปัจเจกชนนิยมต่อการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567 โดยสาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ...
05/12/2023

เนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติปวงข้าพระพุทธเจ้าน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ครู ศกร.ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์

เนื่องในปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566 ขอน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้าพระพุทธเจ้า ผ...
23/10/2023

เนื่องในปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566 ขอน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากร สกร.อำเภอเมืองบุรีรัมย์

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์...
13/10/2023

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ ปวงข้าพระพุทธ เจ้าน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากร สกร.อำเภอเมืองบุรีรัมย์

📌ศกร.ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์  📚เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566ระยะเวลารับสมัครถึงวันท...
26/09/2023

📌ศกร.ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
📚เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
ระยะเวลารับสมัครถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2566
หลักฐานการสมัครดังนี้
☑️ รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ
☑️ สำเนาบัตรประชาชน
☑️ สำเนาทะเบียนบ้าน
☑️ สำเนาวุฒิการศึกษา
☑️ หลักฐานอื่นๆ เช่นใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล
ติดต่อรับใบสมัครได้ที่ กศน.ตำบลหนองตาด

13/09/2023
16/08/2023
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเ...
28/07/2023

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากร สกร.อำเภอเมืองบุรีรัมย์

กศน.ตำบลหนองตาด เปิดกลุ่มอาชีพ 5 ชม. วิชาการทำไข่เค็มใบเตยกะทิสดสมุนไพร ณ หมู่ 2 บ้านหนองม่วงตำบลหนองตาด เมื่อวันที่ 15 ...
15/06/2023

กศน.ตำบลหนองตาด เปิดกลุ่มอาชีพ 5 ชม. วิชาการทำไข่เค็มใบเตยกะทิสดสมุนไพร ณ หมู่ 2 บ้านหนองม่วงตำบลหนองตาด เมื่อวันที่
15 มิถุนายน 2566

"We Are Ready" "สำนักงาน กศน."พร้อมก้าวสู่"กรมส่งเสริมการเรียนรู้ " #กรมส่งเสริมการเรียนรู้
31/05/2023

"We Are Ready" "สำนักงาน กศน."พร้อมก้าวสู่"กรมส่งเสริมการเรียนรู้ "
#กรมส่งเสริมการเรียนรู้

"We Are Ready" "สำนักงาน กศน."พร้อมก้าวสู่"กรมส่งเสริมการเรียนรู้ "

คณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 2566 จังหวัดบุรีรัมย์...
09/05/2023

คณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 2566 จังหวัดบุรีรัมย์ Big Day ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566

📌กศน.ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์  📚เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566ระยะเวลารับสมัครถึงวันท...
07/03/2023

📌กศน.ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
📚เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
ระยะเวลารับสมัครถึงวันที่ 30 เมษายน 2566
หลักฐานการสมัครดังนี้
☑️ รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ
☑️ สำเนาบัตรประชาชน
☑️ สำเนาทะเบียนบ้าน
☑️ สำเนาวุฒิการศึกษา
☑️ หลักฐานอื่นๆ เช่นใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล
ติดต่อรับใบสมัครได้ที่ กศน.ตำบลหนองตาด

📣📣📣ประกาศ📣📣📣กำนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2565ระดับประถม-...
20/02/2023

📣📣📣ประกาศ📣📣📣
กำนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2565
ระดับประถม-ม.ปลายสอบที่ ร.ร.เทศบาล 1
ระดับ ม.ต้น วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์(สารพัดช่าง)
รับตารางสอบได้แล้ววันนี้ที่ครูประจำกลุ่ม
📣📣📣

ที่อยู่

หมู่14 บ้านบัลลังก์น้อย เทศบาลหนองตาด อ. เมืองบุรีรัมย์
Buriram
31000

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลหนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Buriram บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด