เทศบาลตำบลห้วยราช & Huai Rat sub-district municipality

เทศบาลตำบลห้วยราช & Huai Rat sub-district municipality ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก เทศบาลตำบลห้วยราช & Huai Rat sub-district municipality, หน่วยงานราชการ, ห้วยราช, Buriram.

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ข้...
02/04/2024

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๗

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลและประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสัมฤทธิ์ดั่ง พระราชหฤทัยปรารถนาด้วยเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลห้วยราช

30/03/2024
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567เนื่องในวัน อปพร.นายสุระศักดิ์ เกียรติอาภาเดชนายกเทศมนตรีตำบลห้วยราชในนามผู้อำนวยการศูนย์ อปพร...
25/03/2024

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567
เนื่องในวัน อปพร.
นายสุระศักดิ์ เกียรติอาภาเดช
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยราช
ในนามผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. ทต.ห้วยราช
มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประชาสัมพันธ์สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รวมทั้งจัดชุด อปพร.ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในการดูแลอำนวยความสะดวกการจราจรและความเรียบร้อยทั่วไปภายในงานแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลห้วยราช 22 - 31 มีนาคม 2567

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารกรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน อาจเกิดฝนตกหน...
17/03/2024

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารกรมอุตุนิยมวิทยา
เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน
อาจเกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรง
8-10 มีนาคม 2567

เทศบาลตำบลห้วยราช ชอเชิญชมการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลห้วยราช ประจำปีงบประมาณ 2567
14/03/2024

เทศบาลตำบลห้วยราช ชอเชิญชมการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลห้วยราช ประจำปีงบประมาณ 2567

กรมพัฒนาชุมชน  📣ประชาสัมพันธ์📣เกษตรกรท่านใดสนใจขุดบ่อน้ำขนาดเล็กโดยต้องเป็นสระใหม่ พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ ท่านสามารถติดต่...
27/02/2024

กรมพัฒนาชุมชน
📣ประชาสัมพันธ์📣เกษตรกรท่านใดสนใจขุดบ่อน้ำขนาดเล็กโดยต้องเป็นสระใหม่ พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ ท่านสามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเข้าร่วมในโครงการ “บ่อจิ๋ว” โดยท่านจะเสียค่าใช้จ่ายสมทบเพียง 2,500 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพ การเก็บกักน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร เพื่อเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มีแหล่งน้ำที่เหมาะสม กับการเกษตร เป็นการสนับสนุนการทำเกษตรแบบผสมผสานตามหลักทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียดประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติม http://www.ldd.go.th/WEB_water/index.html

หลักฐานในการเข้าร่วมโครงการ
- บัตรประชาชน
- ทะเบียนบ้าน
- เอกสารสิทธ์

แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์
http://eis.ldd.go.th/borjiew/php/workspace.php

24/02/2024

เนื่องในวันมาฆบูชา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม ความว่า

“ดิถีมาฆบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้ว ดิถีเช่นนี้ชวนให้พุทธบริษัท น้อมรำลึกถึงเหตุการณ์ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ประทานแก่พระอรหันตสาวก ๑,๒๕๐ รูป ซึ่งล้วนอุปสมบทโดยวิธีเอหิภิกขุ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ณ ดิถีเพ็ญเดือน ๓ หลังสมเด็จพระบรมศาสดา ตรัสรู้และประกาศพระศาสนาแล้ว ๙ เดือน

เมื่อพิจารณาจากประวัติการณ์แห่งวันจาตุรงคสันนิบาต ย่อมเห็นประจักษ์ว่า พระภิกษุผู้มาประชุมกันเป็นมหาสังฆสันนิบาตนั้น ต่างพรั่งพร้อมกันมา ณ เวฬุวันมหาวิหาร ด้วยอานุภาพแห่ง “คารวธรรม” พุทธบริษัททั้งหลายผู้เป็นอนุชน จึงพึงเทิดทูนจริยาของพระอรหันต์ทั้งนั้น ขึ้นเป็นแบบอย่างทางประพฤติแห่งตน ๆ โดยสำนึกว่า ถึงแม้พระสาวกทุกรูป ได้บรรลุถึงคุณธรรมสูงสุด ดับกิเลสเพลิงทุกข์ได้สิ้นเชิงแล้ว แต่ก็ยังคงเคารพนอบน้อมอย่างยิ่งต่อพระบรมศาสดา และพระธรรม เพราะฉะนั้น พุทธบริษัทผู้มุ่งหมายความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม จึงจำเป็นต้องมี “นิวาตธรรม” คือความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นพื้นอุปนิสัย ขอจงระลึกไว้ว่า คุณธรรมแห่งพระอรหันต์นั้น สูงส่งเหนือกว่าอิสริยยศทั้งปวงในโลก หากแต่พระอรหันต์กลับปราศจากความอวดดื้อถือดี ปราศจากความเนรคุณลบหลู่ดูหมิ่น เพราะทุกรูปต่างมีความคารวะนอบน้อมอย่างมั่นคง ต่อพระรัตนตรัย ต่อการศึกษา ต่อความไม่ประมาท และต่อการปฏิสันถาร ดังนี้ บรรดาผู้ยังมีธุลีในดวงตา มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองครอบงำใจอยู่ จึงพึงเพียรหมั่นเพิ่มพูนคารวธรรม ให้งอกงามขึ้นในตนอยู่เสมอ ให้สมด้วยธรรมภาษิตที่ว่า “มหตฺตปตฺโตปิ นิวาตวุตฺติ” แปลความว่า “ถึงแม้จะดำรงตำแหน่งใหญ่ คืออิสริยยศที่กว้างขวาง แต่ก็ไม่ผยองด้วยยศ ถ่อมตน ทำตามโอวาทของบัณฑิต.” เพื่อความผาสุกร่มเย็นในจิตใจตน ตลอดจนประเทศชาติ และโลกนี้ได้อย่างยั่งยืน

ขอพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงดำรงมั่นคงอยู่ในโลกนี้ตลอดกาลนาน และขอสาธุชนทั้งหลายจงพร้อมเพรียงกันศึกษาพระสัทธรรมนั้น เพื่อบรรลุถึงความรุ่งเรืองสถาพรสืบไป เทอญ.”

ที่ห้องประขุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยราช คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570)ได้ประชุมเพื่อพิจารณาแผนเพิ่มเติม ครั...
23/02/2024

ที่ห้องประขุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยราช คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570)ได้ประชุมเพื่อพิจารณาแผนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 โดยมีคณกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารกรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน อาจเกิดฝนตกหน...
23/02/2024

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารกรมอุตุนิยมวิทยา
เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน
อาจเกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรง
24-26 กุมภาพันธ์ 2567

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย
23/02/2024

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารกรมอุตุนิยมวิทยา
เรื่องการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย

เทศบาลตำบลห้วยราชขอประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง ห้ามเผาในทุกพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ. 2567ผู้ใดฝ...
20/02/2024

เทศบาลตำบลห้วยราช
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง ห้ามเผาในทุกพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ. 2567
ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษทั้งจำทั้งปรับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายสุระศักดิ์ เกียรติอาภาเดช นายกเทศมนตรี ตำบลห้วยราช เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...
16/02/2024

นายสุระศักดิ์ เกียรติอาภาเดช นายกเทศมนตรี ตำบลห้วยราช เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่1 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 14-16 ก.พ.2567 ณ ห้องประชุม พี่.ซี.คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรม พี่.ซี.แกรนด๋พาเลช อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ทรงพระเจริญ      น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเ...
16/02/2024

ทรงพระเจริญ
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เทศบาลตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

นายสุระศักดิ์ เกียรติอาภาเดช นายกเทศมนตรี ตำบลห้วยราช ร่วมเปิดกิจกรรมโครงการ 5 ส เพื่อให้สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำง...
14/02/2024

นายสุระศักดิ์ เกียรติอาภาเดช นายกเทศมนตรี ตำบลห้วยราช ร่วมเปิดกิจกรรมโครงการ 5 ส เพื่อให้สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน รวมถึงทำความสะอาดบริเวณรอบๆอาคารสำนักงาน โดยมี ปลัดเทศบาล หัวหน้า ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพชร เทศบาลตำบลห้วยราช
13/02/2024

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพชร เทศบาลตำบลห้วยราช

10/02/2024
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนระวังฝนตกหนักลมกระโชกแรงบริเวณอีสานตอนล่าง 9 ก.พ....
09/02/2024

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารกรมอุตุนิยมวิทยา
เตือนระวังฝนตกหนักลมกระโชกแรง
บริเวณอีสานตอนล่าง 9 ก.พ.67 นี้
https://www.facebook.com/share/p/m51t77U8Kp12ajKA/?mibextid=oFDknk

วันที่ 30 ม.ค.67นายสุระศักดิ์ เกียรติอาภาเดชนายกเทศมนตรีตำบลห้วยราชมอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฉีดล้างถนนที่มีฝุ่...
30/01/2024

วันที่ 30 ม.ค.67
นายสุระศักดิ์ เกียรติอาภาเดช
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยราช
มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ฉีดล้างถนนที่มีฝุ่นสะสมจากการขุดวางท่อน้ำประปา
ลดความเดือนร้อนของประชาชนบริเวณหน้าโรงพยาบาลห้วยราช
และผู้ใช้เส้นทางสัญจรผ่านไปมา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท สำหรับลงพิมพ์ในหนังส...
09/01/2024

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท สำหรับลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๖๗ ดังนี้

“ความสุขความสบายทั้งหลายนั้น เกิดขึ้นได้ด้วยการทำงานและทำความดี เด็กทุกคนจึงต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และฝึกฝนอบรมตนให้เต็มที่ จะได้สามารถประกอบอาชีพการงาน และปฏิบัติบำเพ็ญความดี เพื่อสร้างสรรค์ความสุขความเจริญทั้งของตนเองและส่วนรวมได้ในอนาคต”

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันที่ ๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลห้วยราช ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องใน วันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม 2567 เวลา 07.00 น. ...
30/12/2023

เทศบาลตำบลห้วยราช ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องใน วันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม 2567 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยราช

เทศบาลตำบลห้วยราชโดยนายสุระศักดิ์ เกียรติอาภาเดช นายกเทศมนตรีตำบลห้วยราชมอบหมายส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันและลดอุบ...
30/12/2023

เทศบาลตำบลห้วยราช
โดยนายสุระศักดิ์ เกียรติอาภาเดช
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยราช
มอบหมายส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยดำเนินการลดปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ทั้งการติดตั้งป้ายเตือนและสัญญาณไฟตามจุดเสี่ยงต่างๆ ซ่อมแซมถนนและไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดตามชุมชน พร้อมตั้งจุดตรวจและบริการประชาชน ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (หนองละเบิก) โดยจัดให้มีจุดพักผ่อน เติมลมยาง บริการน้ำดื่ม สอบถามเส้นทาง ฯลฯ โดยบูรณาร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเปิดให้บริการระหว่าง วันที่ 29 ธ.ค.66 - 4 ม.ค.67 อีกทั้งยังร่วมรณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนให้ถนนในพื้นที่เป็นถนนปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ในช่วง 7 วันอันตรายนี้อีกด้วย

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลห้วยราช โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานพร้อมใจกันกำจัดวัชพืชในแหล...
21/12/2023

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลห้วยราช โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานพร้อมใจกันกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตทรัพยากรทางน้ำ ผักตบชวาและวัชพืชที่นำขึ้นมาจะถูกนำไปใช้เป็นปุ๋ยหมักต่อไป

เมื่อวันพุธ ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพชรจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อให้เด...
21/12/2023

เมื่อวันพุธ ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพชรจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการจัดกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการเรียน ประสบการณ์นอกชั้นเรียน เรียนรู้เรื่องธรรมชาติรอบตัว และศึกษาสภาพความเป็นจริงจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกรมอุตุนิยมวิยา📢 เตือน ... ไทยตอนบนอากาศหนาว ฝนตกหนักถึงหนักมากใ...
19/12/2023

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกรมอุตุนิยมวิยา
📢 เตือน ... ไทยตอนบนอากาศหนาว ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง กระทบตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ธันวาคม 2566 ❄️❄️🌦🌦⛴️

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.66 นายสุระศักดิ์ เกียรติอาภาเดชนายกเทศมนตรีตำบลห้วยราชมอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจสอบความม...
27/11/2023

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.66
นายสุระศักดิ์ เกียรติอาภาเดช
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยราช
มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงท่าน้ำลอยกระทง รวมทั้งติดตั้งแนวกั้นเขตเพื่อความปลอดภัย ตลอดจนดูแลอำนวยความสะดวกจราจรตามขบวนแห่ อีกทั้งยังให้จัดชุดตั้งจุดเฝ้าระวังเหตุอุบัติภัยประจำสถานที่ลอยกระทงในเขตพื้นที่ โดยบูรณาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และอาสาสมัครต่างๆ
เพื่อเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือ สร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

เทศบาลตำบลห้วยราชขอเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ให้เลือกสถานที่ลอยกระทงที่ปลอดภัย ท่าน้ำที่มั่นคงแข็งแรง ตลิ...
24/11/2023

เทศบาลตำบลห้วยราชขอเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ให้เลือกสถานที่ลอยกระทงที่ปลอดภัย ท่าน้ำที่มั่นคงแข็งแรง ตลิ่งไม่ลื่น ไม่สูงชัน ครอบครัวควรดูแลเด็กเล็ก และผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดเมื่ออยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือยืนใกล้ขอบบ่อ/สระ เลี่ยงการเล่นพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ ที่สำคัญผู้ปกครองควรดูแลห้ามเด็กไม่ให้เล่นโดยเด็ดขาด เพราะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ และทำให้เกิดไฟไหม้สถานที่พักอาศัยได้ ใช้วัสดุธรรมชาติ มีสติไม่ประมาท งดเหล้าป้องกันการทะเลาะวิวาท

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งข้อมูลข่าวสารกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว 14 พ.ย. 2566 ให้ประชาชนเตรียมพร้อ...
14/11/2023

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้งข้อมูลข่าวสารกรมอุตุนิยมวิทยา
ประกาศเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว 14 พ.ย. 2566
ให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ
และเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัยที่อาจจะเกิดในช่วงนี้

ที่อยู่

ห้วยราช
Buriram
31000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6644696094

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลห้วยราช & Huai Rat sub-district municipalityผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Buriram

แสดงผลทั้งหมด