ຂ່າວສານ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ຂ່າວສານ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, Min
(3)

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, Ministry of Labour and Social Welfare of Lao PDR,
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ , ກຳລັງແຮງງານ,
ຕະຫລາດແຮງງານ,
ຄຸ້ມຄອງແຮງງານ,
ປົກປ້ອງສັງຄົມ,
ແຮງງານເດັກ,
ຜູ້ພິການ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ກວດກູ້ລະເບີດທີຍັງບໍ່ທັນແຕກຕົກຄ້າງຢູ້ ສປປ ລາວ, ຮັບບໍລີຈາກເລືອດຊວ່ຍເຫຼືອສັງຄົມ.

ສ.ເກົາຫຼີ ມີຄວາມຕ້ອງແຮງງານລາວ ໃນແຕ່ລະປີຫຼາຍກວ່າ 1.500 ຄົນ     ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງການຈ້າງງານ ແລະ ແຮງງານຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ, ຊ...
26/05/2022

ສ.ເກົາຫຼີ ມີຄວາມຕ້ອງແຮງງານລາວ ໃນແຕ່ລະປີຫຼາຍກວ່າ 1.500 ຄົນ
ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງການຈ້າງງານ ແລະ ແຮງງານຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ, ຊຶ່ງເປັນໂອກາດດີໃຫ້ແກ່ແຮງງານລາວທີ່ຕ້ອງການໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ, ສຳລັບປີ 2022 ມີຄວາມຕ້ອງການແຮງງານລາວ ໃນລະບົບໄລຍະຍາວ 3-5 ປີ (EPS) ຈຳນວນ 500-1.000 ຄົນຕ່ໍປີ ແລະ ລະບົບໄລຍະສັ້ນ 3-6 ເດືອນ (SW) ມີຄວາມຕ້ອງການໃນແຕ່ລະເດືອນຫຼາຍກວ່າ 1.000 ຄົນ.
ໃນວັນທີ 26 ພຶດສະພານີ້, ທ່ານ ນາງ ອານຸສອນ ຄຳສິງສະຫວັດ ຫົວໜ້າກົມການຈັດຫາງານ, ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ຮສສ) ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕ່ໍນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານວ່າ: ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງກະຊວງ ຮສສ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງການຈ້າງງານ ແລະ ແຮງງານ ແຫ່ງ ສ.ເກົາຫຼີ ໂດຍໄດ້ຮ່ວມກັນລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າດ້ວຍການຈັດສົ່ງແຮງງານລາວ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ຕາມລະບົບການອະນຸຍາດການຈ້າງງານ (EPS) ໃນວັນທີ 09 ກັນຍາ 2016. ມາເຖິງປັດຈຸບັນ, ການຈັດສົ່ງຜູ້ອອກແຮງງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ແມ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍຜ່ານ 2 ລະບົບຄື: 1). ລະບົບ Employment permission system (EPS) ເປັນລະບົບໄລຍະຍາວ 3-5 ປີ ແມ່ນເຮັດວຽກໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ໂຮງງານຕ່າງໆ) ມີຄວາມຕ້ອງການ 500-1.000 ຄົນຕ່ໍປີ ແລະ 2). ລະບົບ Seasonal Worker (SW) ເປັນລະບົບໄລຍະສັ້ນ ເຮັດວຽກຕາມລະດູການ 3-6 ເດືອນ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນເຮັດວຽກດ້ານກະສິກຳ ຊຶ່ງພາຍໃນເດືອນມິຖຸນານີ້ ແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການຫຼານກວ່າ 1.000 ຄົນ. ໃນບັດຈຸບັນ, ສາມາດຈັດສົ່ງແຮງງານໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ແລ້ວຈຳນວນທັງໝົດ 632 ຄົນ, ຍິງ 19 ຄົນ.
ສຳລັບການໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ທັງສອງລະບົບນັ້ນ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການອະນຸຍາດຂອງພາກສ່ວນກະຊວງ ຮສສ ເທົ່ານັ້ນ. ຖ້າຫາກມີຂະແໜງການອື່ນຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນມີການດຳເນີນການຈັດສົ່ງແຮງງານໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ໂດຍບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈສກກະຊວງ ຮສສ ແມ່ນຜິດຕ່ໍລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສະນັ້ນ, ຂໍໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ພົນລະເມືອງລາວທົ່ວໄປ ຈົ່ງຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກວ່າ ແລະ ບອກຕ່ໍກັນໄປຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ພ້ອມທັງຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາການຕົວະຍົວະ ແລະ ຫຼອກຫຼວງຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ບ່ໍດີຊອກຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກແຮງງານດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ ນາງ ອານຸສອນ ຄຳສິງສະຫວັດ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: ການໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ຕາມລະບົບ EPS ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບເງິນເດືອນປະມານ 1.500$/ເດືອນ (ບໍ່ລວມເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງ), ສຳລັບ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນຜູ້ອອກແຮງງານຮັບຜິດຊອບເອງ ລວມທັງໝົດປະມານ 1.100$ ຊຶ່ງປະກອບມີ ຄ່າຮຽນພາສາເກົາຫຼີ, ຄ່າລົງທະບຽນສອບເສັງ, ຄ່າວີຊາແຮງງານ, ຄ່າກວດພະຍາດ, ຄ່າປະກັນໄພ, ຄ່າປີ້ຍົນໄປ (ບໍ່ລວມປີ້ຍົນກັບ ເພາະໄລຍະຍາວບໍ່ສາມາດຄາດຄະເນ່ໄດ້) ແລະ ຄ່າເອກະສານອື່ນໆ. ການໄປເຮັດວຽກຕາມລະດູການ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບເງິນເດືອນປະມານ 1.570$/ເດືອນ (ບໍ່ລວມເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງ), ຖ້າໄລຍະ 5 ເດືອນ ກໍຈະໄດ້ທັງໝົດປະມານ 7.850$, ສໍາລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດແມ່ນຜູ້ອອກແຮງງານ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບເອງຊຶ່ງມີປະມານ 2.780$ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຄ່າໂຄສະນາ ແລະ ບໍລິຫານແຮງງານ, ຄ່າປີ້ຍົນໄປ-ກັບ, ຄ່າຝຶກອົບຮົມກ່ອນການຈັດສົ່ງ ລວມທັງທີ່ພັກ ແລະ ອາຫານ, ກວດສຸຂະພາບກ່ອນການເດີນທາງ, ກວດໂຄວິດ, ວີຊ່າແຮງງານ, ປະກັນໄພ, ຄ່າເອກະສານອື່ນໆ. ນອກຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດັ່ງກ່າວນັ້ນແລ້ວ ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງໄດ້ວາງເງິນມັດຈໍາ ຈໍານວນ 3.000$ ຫຼື ໃບຕາດິນ ເພື່ອປ້ອງກັນການລົບໜີຈາກນາຍຈ້າງອອກຈາກແຮງງານ, ຊຶ່ງຈະເປັນພາລະອັນໜັກໜ່ວງຂອງກະຊວງ ຮສສ ແລະ ບໍລິສັດ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ຖືກໂຈະ ແລະ ຢຸດການຈັດສົ່ງໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ໃນກໍລະນີມີແຮງງານລົບໜີຈາກນາຍຈ້າງ ແລະ ບໍ່ກັບຄືນປະເທດ.
ສຳລັບ ຜູ້ອອກແຮງງານລາວຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 25-45 ປີສົນໃຈໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນນໍາພະແນກຈັດຫາງານໄປຕ່າງປະເທດ, ກົມການຈັດຫາງານ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເບີໂທ: 021 217738, 02056499474 (ບໍລິສັດ ສະຫວັນບໍລິການຈັດຫາງານ) ແລະ 02028039811 (ບໍລິສັດ ໄອຈ໋ອບ ຈຳກັດ).
(ຂ່າວສານຮສສ)

ສະຫຼອງ ວັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ໂລກ ຄົບຮອບ 19 ປີ...........................................ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ...
25/05/2022

ສະຫຼອງ ວັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ໂລກ ຄົບຮອບ 19 ປີ...........................................

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ຮສສ) ຮ່ວມກັບ ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ເຊິ່ງເປັນອົງການຕາງໜ້າຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ (ສຄອ) ອົງການຕາງໜ້າຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ອົງການແຮງງານສາກົນ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ “ວັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ໂລກ” ຄົບຮອບ 19 ປີ (28 ເມສາ 2003-28 ເມສາ 2022) ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍເພື່ອສ້າງວັດທະນາທຳຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ.
ເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານໃນພິທີຂອງທ່ານ ພົງໄຊສັກ ອິນຖາລາດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ (ຮສສ) ກ່າວວ່າ: ທ່ານ ວິໄລ ວົງຂະເສີມ ຮອງປະທານ ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ; ທ່ານ ວັນທອງ ສິດທິກຸນ ຮອງປະທານ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ; ທ່ານ ນາງ Chihoko ASADA-MIYAKAWA ຜູ້ອຳນວຍການອົງການແຮງງານສາກົນປະຈຳພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ; ທ່ານ Sompot KWANGKAEW ກອງເລຂາຄະນະປະສານງານເຄື່ອຂ່າຍຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ອາຊຽນ ທັງເປັນຮອງຫົວໜ້າກົມສະຫວັດດີການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແຮງງານປະເທດໄທ; ທ່ານຜູ້ຊ່ຽວຊານອາວຸໂສ ຈາກອົງການແຮງງານສາກົນປະຈຳບາງກອກ ແລະ ອົງການແຮງງານສາກົນ, ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ຜ່ານລະບົບວີດີໂອທາງໄກ. ໃນວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພາຊາ.
ທ່ານ ພົງໄຊສັກ ອິນຖາລາດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ກ່າວບາງຕອນວ່າ: ການຈັດງານສຳມະນາວັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ ເພື່ອສ້າງວັດທະນາທໍາຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ເຊິ່ງເປັນວັນທີ່ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານທົ່ວໂລກ ເພື່ອລະນຶກເຖິງຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ແລະ ພະຍາດອາຊີບ ທັງເປັນການສົ່ງເສີມ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນການປ້ອງກັນອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ແລະ ພະຍາດອາຊີບແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນການໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ການເສຍຊີວິດ ຈາກການເຮັດວຽກ, ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອແນ່ວ່າຫຼັງຈາກນີ້ບັນຫາສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຈະໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຫຼາຍຂຶ້ນຈາກທຸກພາກສ່ວນ.
ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ບັນຫາແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໂດຍກໍານົດແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ ຢ່າງຊັດເຈນໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ພວກເຮົາເຄົາລົບຫຼັກການ ການຮ່ວມມື ໃນລະບົບໄຕພາຄີຖືສຳຄັນການເຂົ້າຮ່ວມຂອງອົງການຕ່າງໜ້າຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳ, ນະໂຍບາຍຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ ກ່ຽວກັບແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໂດຍ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດຈາກອົງການແຮງງານສາກົນ, ບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ.
ທ່ານ ວິໄລ ວົງຂະເສີມ ກ່າວວ່າ: ວຽກງານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ເປັນວຽກໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຍິ່ງ ເຊິ່ງອົງການສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ຕາງໜ້າຜູ້ອອກແຮງງານ ທີ່ມີພາລະບົດບາດໜ້າທີ່ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງກຳມະກອນ ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນດ້ານຄວາມປອດໄພພວກເຮົາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຈັດຕັຫ້ງປະຕິບັດບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ພາກລັດຖະບານໄດ້ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະນາສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກກຳມະບານ, ກຳມະກອນຊາວຜູ້ອອກແຮງງານທັງໃນ ແລະ ນອກລະບົບຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການອອກແຮງງານໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ທີ່ທາງບໍລິສັດ ຫຼື ຫົວໜ່ວຍແຮງງານໄດ້ວາງອອກກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພແຮງງານ.
ທ່ານ ວັນທອງ ສິດທິກຸນ ກ່າວວ່າ: ການຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ “ວັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ໂລກ” ຄົບຮອບ 19 ປີ ຄັ້ງນີ້ເປັນມິຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ຂ້າພະເຈົ້າໃນນາມຕາງໜ້າພາກທຸລະກິດພ້ອມດ້ວຍຄະນະບໍລິຫານງານຂອງສະພາການຄ້າ, ສະພາການຄ້າແຂວງ ແລະ ສະມາຄົມ, ກຸ່ມທຸລະກິດ. ເຊິ່ງງານຄັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອໂຄສະນາໃຫ້ສັງຄົມເຫັນຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ປະຈຸບັນພວກເຮົາພາກທຸລະກິດໃນນາມຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ໄດ້ສົມທົບກັບຄູ່ຮ່ວມມືອົງການ 3 ຝ່າຍ ເພື່ອສ້າງສາຍພົວພັນແຮງງານທີ່ດີ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ ແລະ ສ້າງບັນຍາກາດສົ່ງເສີມການລົງທຶນຕໍ່ໄປ.ພວກເຮົາສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດຍັງໝາຍໝັ້ນ ທີ່ຈະສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມແຮງງານ, ວຽກງານທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນທຳໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ທ່ານ ນາງ Chihoko ASADA-MIYAKAWA ກ່າວວ່າ: ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮ່ວມກັບປະຕິບັດລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ, ການສົນທະນາແລກປ່ຽນໃນມື້ນີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງ ເພື່ອເຮັດແນວໃດໃຫ້ພວກເຮົາມີບາດກ້າວທີ່ຍືນຍົງ ເພື່ອຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານບໍ່ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ພ້ອມກັບຄືນໄປເຮັດວຽກຢ່າງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ. ດັ່ງນັ້ນທຸກພາກສ່ວນຕ້ອງເປັນເຈົ້າການນຳກັນໃນການສ້າງການຮ່ວມມື ເຮັດແນວໃດຈະປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນທຸກຂັ້ນ. ພວກເຮົາຈະຮ່ວມກັນປະບັດວາລະການພັດທະນາໃນປີ 2030 ໂດຍບໍ່ປະຜູ້ໃດໄວ້ຂ້າງຫຼັກ ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າພ້ອມກັນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າທຸກສະຖານທີ່ເຮັດວຽກມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີສຸຂະພາບແຮງງານທີ່ດີ.
(ຂ່າວສານຮສສ)

ຈັດສົ່ງແຮງງານລາວ ໄປເຮັດວຽກຕາມລະດູການ ທີ່ປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ...............................ພິທີເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ແນະນໍາກ່ອນການ...
24/05/2022

ຈັດສົ່ງແຮງງານລາວ ໄປເຮັດວຽກຕາມລະດູການ ທີ່ປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ...............................

ພິທີເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ແນະນໍາກ່ອນການຈັດສົ່ງແຮງງານລາວ ໄປເຮັດວຽກຕາມລະດູການ ທີ່ປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ ພາຍໃຕ້ການຈັດສົ່ງຂອງ ບໍລິສັດ ສະຫວັນບໍລິການຈັດຫາງານ ຈໍາກັດ . ວັນທີ 23 ພຶດສະພາ 2022 ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມພິທີ ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ວັນນີ ແກ້ວໄຊຍະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມການຈັດຫາງານ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ. ການຈັດສົ່ງແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຕາມລະດູການ ທີ່ ປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ ໃນຄັ້ງນີ້, ມີແຮງງານລາວທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກ ທັງໝົດຈໍານວນ 190 ຄົນ, ຍິງ 89 ຄົນ ຊຶ່ງຈະໄປເຮັດວຽກຢູ່ 2 ເມືອງ ຄື: ເມືອງ Yeongdeok ຈໍານວນ 45 ຄົນ, ຍິງ 15 ຄົນ ແລະ ເມືອງ Hoengseong ຈໍານວນ 145 ຄົນ, ຍິງ 74 ຄົນ. ຈາກນັ້ນ ວິຊາການກົມການການຈັດຫາງານ ໄດ້ ແນະນໍາອະທິບາຍຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ໃຫ້ກັບແຮງງານ ລາວ ກ່ອນທີ່ຈະອອກເດີນທາງ ໄປເຮັດວຽກທີ່ ປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ .
ສໍາລັບທ່ານໃດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໄປເຮັດວຽກທີ່ປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ປະສານງານເພື່ອຫາຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມກັບ:
1. ບໍລິສັດ ສະຫວັນບໍລິການ ຈັດຫາງານ
ໂທ: 021 465059, 030 2222119.
2. ບໍລິສັດ ໄອຈ໋ອບ
ໂທ: 021 563091, 030 2002000.
3. ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ
4. ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ໂທ: 021 217738

(ຂ່າວສານຮສສ)

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຜີຍແຜ່ວຽກງານປະກັນສັງຄົມ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2022 ເວລາ 08:30 ທີ່ ສະພາການຄ້າ ...
20/05/2022

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຜີຍແຜ່ວຽກງານປະກັນສັງຄົມ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2022 ເວລາ 08:30 ທີ່ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ (ສຄອຊ) ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ວັນທອງ ສິດທິກູນ, ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານອົງການປະກັນສັງຄົມ, ຮອງປະທານ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ, ທ່ານ ນາງ ປອ. ວັນໄຊ ສຸວັນນະເມທີ, ຮອງຫົວໜ້າອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍ ສຄອ ແຂວງ, ສະມາຄົມກຸ່ມ ແລະ ຕາງໜ້າຈາກບັນດາຫົວໜ້າທຸລະກິດເຂົ້າຮ່ວມທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ແລະ ຜ່ານທາງໄກ, ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ແມ່ນເພື່ອ ປຶກສາຫາລືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນສັງຄົມສະບັບປັບປຸງ ເລກທີ 54/ສພຊ, ລົງວັນທີ 27ມິຖຸນາ 2018 ຂອງອົງການປະກັນສັງຄົມ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຜົນປະໂຫຍດຂອງການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການປັະກັນສັງຄົມ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ສະເໜີ ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຂົ້າໃນພາກວິສາຫະກິດ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆ ໄດ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ.

👉 ລາຍຮັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຂັ້ນຕອນກະກຽມເອກະສານ ໄປເຮັດວຽກ ຢູ່ ສສ ເກົາຫຼລີ ໄລຍະສັ້ນ 5 ເດືອນ..............................👉 ສຳລ...
20/05/2022

👉 ລາຍຮັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຂັ້ນຕອນກະກຽມເອກະສານ ໄປເຮັດວຽກ ຢູ່ ສສ ເກົາຫຼລີ ໄລຍະສັ້ນ 5 ເດືອນ..............................
👉 ສຳລັບແຮງງານລາວ ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການໄປເຮັດວຽກລະດູກການ ໄລຍະ 5 ເດືອນ ຢູ່ ສສ ເກົາຫລີ ໃນຂະແໜງກະສິກຳ. ສາມາດໄປລົງທະບຽນ ຢູ່ຫ້ອງການກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຈຸດບໍລິການຈັດຫາງານ. ສໍາລັບເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະໝັກ ແມ່ນເພດຍິງ ແລະ ຊາຍ ຊຶ່ງມີອາຍຸລະຫວ່າງ 25-45 ປີ. ຂັ້ນຕອນກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນມີດັ່ງນີ້:
- ບັດປະຈໍາຕົວ
- ສຳມະໂນຄົວ,
- ໜັງສືຜ່ານແດນ(ພັສສະປອດ)
- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່,
- ໃບຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້,
- ໃບແຈ້ງໂທດ,
- ໃບຢັ້ງຢືນສັກວັກຊີນ 3 ເຂັມຂຶ້ນໄປ,
- ຮູບ 4x6 ແລະ 3,5x4,5 ຈຳນວນ 6 ໃບ.
ພາຍຫຼັງທີ່ຂຶ້ນທະບຽນແລ້ວໃຫ້ສົ່ງລາຍຊື່ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານໃຫ້ກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ທຸກໆເດືອນ ເພື່ອຈະກໍານົດເວລາ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ບໍລິສັດຈັດຫາງານທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ ດຳເນີນການສຳພາດ ແລະ ຄັດເລືອກຕາມມາດຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງນາຍຈ້າງ. ສໍາລັບອັດຕາຄ່າຈ້າງ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ແມ່ນບໍລິສັດຈະດໍາເນີນການເຜີຍແຜ່ໃນເວລາທີ່ສໍາພາດ ແລະ ຄັດເລືອກ
ເອົາແຮງງານ ເນື່ອງຈາກວ່າແຕ່ລະເມືອງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ລາຍຮັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ່ IV ຂອງໜ່ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງ ວັນທີ່ 17 ພຶດ...
19/05/2022

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ່ IV ຂອງໜ່ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງ ວັນທີ່ 17 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ດຳເນີນເປັນເວລາ ເຄີ່ງວັນ ໂດຍເປັນປະທານຂອງ ສະຫາຍ ນາງ ມອນທອງ ອິນທະວົງ ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງກະຊວງ ຮສສ. ເປັນກຽດເຂົ້າຮວ່ມ ຂອງ ສະຫາຍ ພົງສະຫວັນ ສຸຣິວັນ ຮອງເລາຂາ ໜ່ວຍພັກ ສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ( ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ຂອງ ສພງ ) ມີບັນຜູ້ແທນສົມບູນຂອງໜ່ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງ ສພງ ເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນ 30 ສະຫາຍ, ທີ່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກທັງໝົດຈຳນວນ 34 ສະຫາຍ ແລະ ແຂກຮັບເຊີນຕາງໜ້າຈາກ ສາມອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນເຂົ້ົົົົາຮວ່ມ.
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ່ IV ຂອງໜ່ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ໄດ້ລົງປະຊາມະຕິເອກະພາບຮອງຮັບເອົາບັນດາເນື້ອໃນສຳຄັນດັ່ງລຸ່ມນີ້: ກອງປະຊຸມໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດ ຄຳເຫັນຢ່າງເລິກເຊີ່ງໃສ່ບົດສະຫຼຸບ ການເຄື່ອນໄຫວ ຊີ້ນຳນຳພາ ແລະ ບົດສຳຫຼວດການນຳພາ ຂອງຄະນະໜ່ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງ ສພງ ກອງປະຊຸມໄດ້ເປັນເອກະພາບຕີລາຄາ ດ້ານດີ, ດ້ານອອນ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ສາເຫດ ແລະ ບົດຮຽນໃນການຊີ້ນຳນຳພາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຂອງ ໜ່ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງ ສພງ ໄລຍະ 03 ປີຜ່ານມາ, ພ້ອມກັນນັ້ນກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ເປັນເອກະພາບຮັບຮອງເອົາທິດທາງແຜນການ 03ປີ ນັບແຕ່ປີ 2022-2025 ເຊິ່ງມີເນືອໃນດັ່ງນີ້: ບົດສໍາຫຼວດ; ບົດລາຍງານ ແລະ ທິດທາງແຜນການ ແລະ ຂໍ້ແຂາງຂັນ 3ດີ.
ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງປະຖົມມະລຶກຂອງໜ່ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານຄັ້ງທີ່ IV ໄດ້ເປັນເອກະສັນກັນເລືອກຕັ້ງເອົາຫົວໜ້າໜ່ວຍ, ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍ ແລະ ຄຳມະການຂອງໜ່ວຍ ແລະ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານກວດກາ ດັ່ງນີ້:
1. ສະຫາຍ ນາງ ຄໍາປຸ ອຸດທະພອນ ເປັນຫົວໜ້າໜ່ວຍ
2. ສະຫາຍ ນາງ ວັນວິໄລ ແສນສະຖິດ ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍ
3. ສະຫາຍ ນາງ ວຽງສະຫວັນ ແກ້ວມະນີ ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍ
4. ສະຫາຍ ນາງ ພູວັນ ໄໜທະວີເພັດ ຄະນະໜ່ວຍ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໄດ້ຮັບຟັງການໂອ້ລົມຈາກ ສະຫາຍ ນາງ ມອນທອງ ອິນທະວົງ ເຊຶ່ງສະຫາຍໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ ການຊີ້ນຳນຳພາ ຂອງຄະນະໜ່ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຊຸດເກົ່າ ທີ່ໄດ້ຊີ້ນຳ ນຳພາ ພະນັກງານ ສະມາຊິກຂອງຕົນ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງ ແລະ ຍາດໄດ້, ຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານ ພ້ອມກັນນັ້ນສະຫາຍຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫວ່າງເປັນໄຍຕໍ່ດ້ານອອ່ນທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ ແລະ ໄດ້ຊີ້ນຳວຽກງານແຕ່ລະດ້ານໃນທາງທີ່ສ້າງສັນ, ສະຫາຍມີຄວາມເຊື່ອໜັ້ນຕໍ່ຄະນະໜ່ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງ ສພງ ຊຸດໃໝ່ ທີ່ຈະສືບຕໍ່ຊີ້ນຳ ນຳພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັງທີ່ IV ຂອງໜ່ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງ ສພງ ໃຫ້ມີຜົນງານໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າ. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຮຽກຮ້ອງມາຍັງພະນັກງານ ສະມາຊິກໜ່ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງ ສພງ ຈົ່ງໄດ້ເຊີດຊູ ສະຕິປປັນຍາ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບການເມືອງຂອງຕົນໃຫ້ສູງຂຶ້ນເລື່ອຍໆ ເຮັດໃຫ້ວຍກງານວິຊາສະເພາະທີ່ໄດ້ຮັບມອບ ໝາຍ ເວົ້້າສະເພາະແມ່ນສະຫະພັນແມ່ຍິງ ສພງ ມີການພັນປ່ຽນໃໝ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຮັດໃຫ້ ໜ່ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງ ສພງ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ປອດໃສ່ ແລະ ໜັ້ກແໜ້ນກວ່າເກົ່າ.
(ຂ່າວສານຮສສ)

ທົດສອບສີມືແຮງງານສາຂາອາຊີບຊ່າງສ້ອມແປງ ແລະ ຕິດຕັ້ງຄອມພິວເຕີ ລະດັບ 2.................................ໃນວັນທີ 16 ພືກສະພາ2022...
19/05/2022

ທົດສອບສີມືແຮງງານສາຂາອາຊີບຊ່າງສ້ອມແປງ ແລະ ຕິດຕັ້ງຄອມພິວເຕີ ລະດັບ 2.................................
ໃນວັນທີ 16 ພືກສະພາ2022 ທີ່ ສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ລາວ-ເກົາຫລີ ໄດ້ມີການເປີດການທົດສອບສີມືແຮງງານສາຂາອາຊີບຊ່າງສ້ອມແປງ ແລະ ຕິດຕັ້ງຄອມພິວເຕີ ລະດັບ2 ເຊິ່ງ ຈັດຂຶ້ນ ໂດຍ ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສຸລິວັນ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ໂດຍມີບັນດາສະຖານອາຊີວະສຶກສາ, 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ, ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາກລັກ ແລະ ເອກະຊົນ ເຂົ້າຮວ່ມ.
ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດທົດສອບສີມືແຮງງານ ແນໃສ່ ປະເມີນຜົນ ແລະ ຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິໃນການອອກແຮງງານຂອງກຳລັງແຮງງານ, ສົ່ງເສີມການມີວຽກເຮັດງານທຳ, ການປະກອບອາຊີບອິດສະຫຼະ, ຍົກລະດັບຜະລິດຕະພາບ ແລະ ສ້າງການແຂ່ງຂັນກັນໃນຕະຫຼາດແຮງງານ.
ໃນພີທີເປີດການທົດສອບ, ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງການທົດສອບສີມືແຮງງານ ເຊິ່ງເປັນອົງປະກອບໜຶ່ງຂອງການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ທີຈະ ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດ ໃຫ້ແກ່ທັງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ. ການຈັດຕັ້ງທົດສອບສີມືແຮງງານໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນແຜນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ແລະ ແຜນງານຮ່ວມມືຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ ແລະ ສປ ຈີນ ( ILO-China Partnership Programme) ໃນໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງ ມີເປົ້າໝາຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທົດສອບທັງໝົດ 35 ຄົນ, ພາຍຫຼັງສຳເລັດການທົດສອບ, ຜູ້ຜ່ານເກນການທົດສອບຈະໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນສີມືແຮງງານ ລະດັບ 2 ວິຊາຊີບຊ່າງສ້ອມແປງ ແລະ ຕິດຕັ້ງຄອມພິວເຕີ, ການທົດສອບຄັ້ງນີ້ ຈະດຳເນີນໄປຈົນເຖິງວັນທີ 16-20 ພຶກສະພານີ້.
ຕໍ່ພິທີ ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສຸລິວັນ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທົດສອບເອົາໃຈໃສ່ ໃນການດໍາເນີນການທົດສອບສີມືແຮງງານ ເປັນໄປຕາມ ຫຼັກການ, ຂັ້ນຕອນ, ລະບຽບຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍສະເພາະ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີການຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ວ່າດ້ວຍ ການທົດສອບສີມືແຮງງານ ສະບັບເລກທີ 2160/ຮສສ, ລົງວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2021, ທັງສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມຕໍ່ກັບຄວາມອາດສາມາດຂອງກຳລັງແຮງງານ ທຽບກັບການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາຂອງນະວັດຕະກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ; ເວົ້າສະເພາະ, ການທົດສອບຄັ້ງນີ້ເປັນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍທິດທາງ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນໃນວຽກງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ທັງເປັນການສົ່ງເສີມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ. ທ່ານຍັງໄດ້ອວຍພອນໃຫ້ການທົດສອບຄັ້ງນີ້ບັນລຸໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍທີວາງໄວ້.
(ຂ່າວສານຮສສ)

ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຮສສ ລົງຕິດຕາມໂຄງການໃຫ້ເງິນສົດອຸດໜູນແກ່ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກກ່ອນໄວຮຽນ.....................................
19/05/2022

ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຮສສ ລົງຕິດຕາມໂຄງການໃຫ້ເງິນສົດອຸດໜູນແກ່ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກກ່ອນໄວຮຽນ.......................................
ໃນວັນທີ 17 ພຶດສະພາ ທີ່ຜ່ານມາ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ກະຊວງ ຮສສ), ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມຕິດຕາມໂຄງການໃຫ້ເງິນສົດອຸດໜູນແກ່ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກກ່ອນໄວຮຽນ(Mother and Early Childhood Grant), ຢູ່ເມືອງນອງ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຊີ່ງເປັນໂຄງການທົດລອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ທີ່ລັດຖະບານໄດ້ຮັບຮອງ ໃນປີ 2020 ຜ່ານມາ ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອເງິນສົດໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ແນໃສ່ການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບທີ່ດີສຳລັບແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ໃນ ເມືອງທີ່ທຸກຍາກ ໃນ ສປປ ລາວ.
ຄະນະຜູ້ແທນທີ່ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມໃນຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີ ທ່ານ ລີປາວ ຢ່າງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຮສສ, ທ່ານ ດຣ. ບຸນລ້ອມ ແກ້ວບົວໂຮມ ຮອງປະທານກຳມາທິການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ນາງ ເຟລິຊິຕີ້ ວີເວີ້, ຫົວໜ້າແຜນງານສາກົນ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສຳລັບເດັກ ປະຈຳປະເທດອົດສະຕຣາລີ ແລະ ທ່ານນາງ ດຣ. ເພຍ ເຣເບລໂລ ບຣິດໂຕ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສຳລັບເດັກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງຄະນະຜູ້ແທນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມການເບີກຈ່າຍເງິນສົດ ແລະ ການບໍລິການກວດສຸຂະພາບ ໃຫ້ແມ່ມານ ຢູ່ ສຸກສາລາ ບ້ານຕັງອາໄລ ແລະ ບ້ານດົງນາສານ ພ້ອມທັງຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບການບໍລິການວຽກສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ທີ່ຕິດພັນກັບໂຄງການ ຈາກພະນັກງານແພດ ຢູ່ສຸກສາລາດັ່ງກ່າວ. ພ້ອມນັ້ນ ທາງຄະນະຜູ້ແທນຍັງໄດ້ພົບປະກັບກຸ່ມຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການດັ່ງກ່າວ ກ່ຽວກັບວິທີການບໍລິຫານເງິນສົດທີ່ໄດ້ຮັບຊ່ວຍເຫລືອຄັ້ງນີ້ ໂດຍທີ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ກໍຈະນຳເງິນຊ່ວຍເຫລືອເຫລົ່ານີ້ ໄປນຳໃຊ້ຊື້ອາຫານທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ເພື່ອບຳລຸງສຸຂະພາບແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກເກີດໃໝ່ ໃຫ້ຖືຕາມຫລັກໂພສະນາການຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກກຳນົດໄວ້.
ໂອກາດລົງຢ້ຽມຢາມໃນຄັ້ງນີ້, ທ່ານ ລີປາວ ຢ່າງ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ມີບົດບາດອັນສຳຄັນໃນການປະກອບສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍແກ້ຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານ, ສ້າງເງື່ອນໄຂອັນຈຳເປັນ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວທຸກຍາກ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ສາມາດປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດ ໃຫ້ຄ່ອຍດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ ທັງເປັນການສົ່ງເສີມການປະຕິບັດບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຕື່ມ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈ່າຍເງິນໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າ ໝາຍ ນັ້ນແມ່ນ ໄດ້ຈ່າຍຜ່ານທາງອີເລັກໂທຣນິກ ດ້ວຍແອັບ U-money ທີ່ສະໜອງໂດຍ ບໍລິສັດ Star Fintech ໄປສູ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ.
ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສະຖານຖະທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໃນນາມຜູ້ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທຶນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍ ທີ່ການສະໜັບສະໜູນຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງໂຄງການໃຫ້ເງິນສົດອຸດໜູນແກ່ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ແມ່ນໄດ້ເນັ້ນໃສ່ຊຸມຊົນເປັນຫຼັກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແກ່ຜູ້ທີ່ເປັນແມ່ ໃນການໃຊ້ຈ່າຍເງິນຕໍ່ກັບສິ່ງທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ສຸດຕໍ່ສຸຂະພາບ ເເລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງລູກພວກເຂົາ ທັງຍັງຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນເສດຖະກິດຄອບຄົວ ເເລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ໃນ ສປປ ລາວ ອີກດ້ວຍ.
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຮ່ວມກັນຂອງອົງການເຄືອຄ່າຍສະຫະປະຊາຊາດ ເເມ່ນນຳພາໂດຍ ກະຊວງ ຮສສ ດ້ວຍການຮ່ວມມືກັບບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ບັນດາເມືອງເປົ້າໝາຍ ໂດຍທີ່ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັງກອນ ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ຢູ່ທີ່ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແລະ ເມືອງພູວົງ, ແຂວງ ອັດຕະປື ແລະ ເມືອງນອງ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.
(ຂ່າວສານຮສສ)

📢 ຂ່າວດີ👉 ມື້ນີ້ແອັດມິນ ເອົາເບີໂທຈຸດບໍລິການຈັດຫາງານ ບັນດາແຂວງ, ເມືອງ ທົ່ວປະເທດ ເພື່ອສະດວກໃນການຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນ ທາ່ນທີ່...
18/05/2022

📢 ຂ່າວດີ👉 ມື້ນີ້ແອັດມິນ ເອົາເບີໂທຈຸດບໍລິການຈັດຫາງານ ບັນດາແຂວງ, ເມືອງ ທົ່ວປະເທດ ເພື່ອສະດວກໃນການຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນ ທາ່ນທີ່ຕ້ອງການໄປເຮັດວຽກລະດູກການ ໄລຍະ 5 ເດືອນ ຢູ່ ສສ ເກົາຫລີ ໃນຂະແໜງກະສິກຳ.
ສຳລັບແຮງງານລາວ ທີ່ກຳລັງກຽມພ້ອມໃນການຈະໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ປັດຈຸ ບັນ ສ. ເກົາຫຼີ ພວມຕ້ອງການແຮງງານ 1.000 ກວ່າຄົນ ເພື່ອໄປເຮັດວຽກ, ໂດຍໂຄຕ້າດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະມີການຈັດສົ່ງໃນເດືອນມິຖຸນາ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ສຳລັບຂັ້ນຕອນໄປເຮັດວຽກຄັ້ງນີ້, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ ບໍລິສັດ ສະຫວັນບໍລິການຈັດຫາງານ ແລະ ບໍລິສັດ ໄອຈ໋ອບ ຈຳກັດ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຊອກຫາແແຮງງານ, ຄັດເລືອກແຮງງານ, ດຳເນີນເອກະສານໃຫ້ແຮງງານ, ຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຜູ້ອອກແຮງງານຕະຫຼອດໄລຍະເວລາເຮັດວຽກຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ. ຊຶ່ງຜູ້ອອກແຮງງານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮຽນຮູ້ພາສາເກົາຫຼີ ຂໍແຕ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງງານດີ, ຢູ່ໃນເກນອາຍຸ 25-45 ປີ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການຢາກເຮັດວຽກແທ້ ກໍ່ສາມາດສະໝັກໄດ້. ສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໄປເຮັດວຽກທັງໝົດ ເຊັ່ນ: ຄ່າປະກອບເອກະສານ, ຄ່າວີຊາແຮງງານ, ຄ່າປີ້ຍົນໄປ-ກັບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນຜູ້ອອກແຮງງານ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບເອງ.
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ພ້ອມທັງເປັນການຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາການຕົວະຍົວະ ແລະ ຫຼອກຫຼວງຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ຊອກຜົນປະໂຫຍດ ທາ່ນສາມາດ ໄປລົງທະບຽນທີ່ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຈຸດບໍລິການຈັດຫາງາ ຢູ່ບັນດາ ແຂວງ, ເມືອງ ໃກ້ບ້ານທ່ານ ແລະ ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ທ່ານ ລີປາວ ຢ່າງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຮສສ ພ້ອມຄະນະ, ລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ ກິດຈະກຳ ທົດລອງໃຫ້ການອຸດໜູນ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການດ້ານອື່ນໆ ແ...
17/05/2022

ທ່ານ ລີປາວ ຢ່າງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຮສສ ພ້ອມຄະນະ, ລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ ກິດຈະກຳ ທົດລອງໃຫ້ການອຸດໜູນ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການດ້ານອື່ນໆ ແກ່ແມ່ຍິງຖືພາ-ເດັກອ່ອນ (Piloting the Mother and Early Childhood Grant and Services). ພາຍໃຕ້ໂຄງການປົກປ້ອງສັງຄົມ ຮ່ວມມືກັບເຄື່ອຂ່າຍອົງການ ສປຊ,
ບໍ່ປະຖີ້ມໃຜໄວ້ຂ້າງຫຼັງ: ສ້າງພື້ນຖານໃນການປົກປ້ງສັງຄົມຂັ້ນພື້ນຖານຢູ່ ສປປ ລາວ "
"Leaving no one behind: Establishing the basis for social protection floor in Lao PDR"

ສ.ເກົາຫຼີ ຕ້ອງການແຮງງານລາວ 1.000 ກວ່າຄົນເພື່ອກຽມໄປເຮັດວຽກໃນເດືອນມິຖຸນານີ້......................... 📢 ຂ່າວດີ 👉 ສຳລັບແຮງງາ...
17/05/2022

ສ.ເກົາຫຼີ ຕ້ອງການແຮງງານລາວ 1.000 ກວ່າຄົນເພື່ອກຽມໄປເຮັດວຽກໃນເດືອນມິຖຸນານີ້.........................

📢 ຂ່າວດີ 👉 ສຳລັບແຮງງານລາວ ທີ່ກຳລັງກຽມພ້ອມໃນການຈະໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ປັດຈຸ ບັນ ສ. ເກົາຫຼີ ພວມຕ້ອງການແຮງງານ 1.000 ກວ່າຄົນ ເພື່ອໄປເຮັດວຽກ, ໂດຍໂຄຕ້າດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະມີການຈັດສົ່ງໃນເດືອນມິຖຸນາ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າດ້ວຍການຈັດສົ່ງຜູ້ອອກແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ຕາມລະດູການ ຮ່ວມກັບເມືອງ Yeongdeok-Gun, Hoengseong-Gun ແລະ Changnyeong-Gun ແລະ ໃນໝໍ່ໆນີ້ ແມ່ນຈະໄດ້ລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ວມກັບ 4 ເມືອງອີກ ຊຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການຜູ້ອອກ ແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ພາຍໃນເດືອນມິຖຸນາ ຫຼາຍກ່ວາ 1.000 ຄົນ. ສຳລັບຂັ້ນຕອນໄປເຮັດວຽກຄັ້ງນີ້, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ ບໍລິສັດ ສະຫວັນບໍລິການຈັດຫາງານ ແລະ ບໍລິສັດ ໄອຈ໋ອບ ຈຳກັດ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຊອກຫາແແຮງງານ, ຄັດເລືອກແຮງງານ, ດຳເນີນເອກະສານໃຫ້ແຮງງານ, ຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຜູ້ອອກແຮງງານຕະຫຼອດໄລຍະເວລາເຮັດວຽກຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ. ຊຶ່ງຜູ້ອອກແຮງງານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮຽນຮູ້ພາສາເກົາຫຼີ ຂໍແຕ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງງານດີ, ຢູ່ໃນເກນອາຍຸ 25-45 ປີ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການຢາກເຮັດວຽກແທ້ ກໍ່ສາມາດສະໝັກໄດ້. ສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໄປເຮັດວຽກທັງໝົດ ເຊັ່ນ: ຄ່າປະກອບເອກະສານ, ຄ່າວີຊາແຮງງານ, ຄ່າປີ້ຍົນໄປ-ກັບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນຜູ້ອອກແຮງງານ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບເອງ.
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ພ້ອມທັງເປັນການຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາການຕົວະຍົວະ ແລະ ຫຼອກຫຼວງຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ຊອກຜົນປະໂຫຍດ ທາ່ນສາມາດ ໄປລົງທະບຽນທີ່ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ, ເມືອງ ໃກ້ບ້ານທ່ານ ແລະ ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມນຳພະແນກຈັດຫາງານໄປຕ່າງປະເທດ, ກົມການຈັດຫາງານ, ກະຊວງ ຮສສ. ໂທ: 021 217738,

ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳໂຄງການຮັບປະກັນສິດທິຂອງແຮງງານ ເພື່ອສົ່ງເສີມການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານທີ່ປອດໄພ ໃນຂອບເຂດປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ...
17/05/2022

ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳໂຄງການຮັບປະກັນສິດທິຂອງແຮງງານ ເພື່ອສົ່ງເສີມການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານທີ່ປອດໄພ ໃນຂອບເຂດປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ປຶກສາຫາລືປັບປຸງຮ່າງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ ໃນປີ 2022-2023.
*********

ໃນວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2022 ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳໂຄງການຮັບປະກັນສິດທິຂອງແຮງງານ ເພື່ອສົ່ງເສີມການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານທີ່ປອດໄພ ໃນຂອບເຂດປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນປະສົບການເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອປັບປຸງຮ່າງແຜນກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃນປີ 2022-2023 ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບ ແລະ ເງື່ອນໄຂປະຈຸບັນ ທີ່ໂຮງແຮມລາວພາຊ່າ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ອານຸສອນ ຄຳສິງສະຫວັດ, ຫົວໜ້າກົມຈັດຫາງານ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຟານເຊສກາ ເອລາໂຕ ຜູ້ຕາງຫນ້າຈາກ ສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ຮາກິນ ຊ່ຽວຊານວິຊາການ ອົງການແຮງງານສາກົນ ແລະ ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ໂຄງການຮັບປະກັນສິດທິຂອງແຮງງານ ເພື່ອສົ່ງເສີມການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານທີ່ປອດໄພ ໃນຂອບເຂດປະເທດອາຊີ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ເປັນໂຄງການຮ່ວມມືກັນ ລະຫວ່າງ ກົມການຈັດຫາງານ ແລະ ອົງການແຮງງານສາກົນ ໂດຍການສະຫນັບສະຫນູນຈາກ ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ງົບປະມານຈໍານວນ 11.29 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 7 ປະເທດຄື: ໄທ, ກຳປູເຈຍ, ມຽນມາ, ຟິລິບປິນ, ຫວຽດນາມ, ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ສປປ ລາວ. ຈຸດປະສົງເພື່ອແນໃສ່ສົ່ງເສີມການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານທີ່ປອດໄພ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ໃນຂອບເຂດປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໃນຂະແຫນງການປະມົງ ແລະ ການປຸງແຕ່ງອາຫານທະເລ ໂດຍຈະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານນິຕິກຳ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ຕິດພັນກັບການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ ແລະ ມາດຕະຖານແຮງງານ, ການປົກປ້ອງສິດທິ ແລະ ສົ່ງເສີມສະພາບເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ ລວມທັງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ, ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ. ສຳລັບ ສປປ ລາວ ແມ່ນຈະເນັ້ນໃສ່ການປັບປຸງນະໂຍບາຍກ່ຽວການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ, ການສົ່ງເສີມການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານແບບຖືກຕ້ອງ ແລະ ການສະໜອງຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ກັບຈາກຕ່າງປະເທດທີ່ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງປະມົງ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແປຮູບອາຫານທະເລ ເຂົ້າໃສ່ຕຳແໜ່ງງານພາຍໃນປະເທດ ໂດຍຜ່ານການພັດທະນາສີມືແຮງງານ.
ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳໂຄງການຮັບປະກັນສິດທິຂອງແຮງງານ ເພື່ອສົ່ງເສີມການເຄື່ອນ ຍ້າຍແຮງງານທີ່ປອດໄພ ໃນຂອບເຂດປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ເປັນກິດຈະກຳຫນຶ່ງທີ່ນອນໃນແຜນງານໂຄງການປີ 2022-2023 ເພື່ອຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ເພື່ອກຳນົດທິດທາງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປີ 2022-2023 ໂດຍສະເພາະຂະແຫນງການປະມົງ ແລະ ອຸດສາຫະກຳການປຸງແຕ່ງອາຫານທະເລ.

ກະ​ຊວງ​ ຮສສ ກັບ ແຂວງ​ຈຳ​ປາ​ສັກ ຮ່ວມ​ມື ວຽກ​ງານແຮງ​ງານ ແລະສະ​ຫວັດ​ດີ​ການ​ສັງ​ຄົມ ແບບຈຸດສຸມ..............................​...
14/05/2022

ກະ​ຊວງ​ ຮສສ ກັບ ແຂວງ​ຈຳ​ປາ​ສັກ ຮ່ວມ​ມື ວຽກ​ງານແຮງ​ງານ ແລະສະ​ຫວັດ​ດີ​ການ​ສັງ​ຄົມ ແບບຈຸດສຸມ..............................​
ພິທີລົງນາມ ບົດບັນທືກການ​ຮ່ວມ​ມື ດ້ານວຽກ​ງານແຮງ​ງານ ແລະສະ​ຫວັດ​ດີ​ການ​ສັງ​ຄົມ ລະ​ຫວ່າງ ກະ​ຊວງ​ແຮງ​ງານ ແລະ ສະ​ຫວັດ​ດີ​ການ​ສັງ​ຄົມ ກັບ ແຂວງ​ຈຳ​ປາ​ສັກ ໄດ້ຈັດຂື້ນ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2022. ທີ່ເຮືອນຮັບແຂກ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຕາງໜ້າໃຫ້ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ລົງນາມໂດຍ ທ່ານ ນາງ ໃບຄຳ ຂັດທິຍະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ ແມ່ນລົງນາມໂດຍ ທ່ານ ວິໄລວົງ ບຸດດາຄຳ ເຈົ້າແຂວງຈຳປາສັກ. ມີ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງສອງຝ່າຍ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ບົດບັນທຶກສະບັບນີ້, ສອງຝ່າຍແມ່ນໄດ້ກຳນົດ ຈຸດ​ສຸມ​ຂອງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ຄື: ຈະຮ່ວມ​ມື​ກັນ ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານເພື່ອ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ໃຫ້​ແກ່ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ, ຫົວຫນ່ວຍແຮງງານ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຕ່າງໆໃຫ້ມີຄວາມກົມກຽວກັນຫລາຍຂື້ນ; ຊຸກ​ຍູ້ສະ​ຖາ​ບັນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ສີ​ມື​ແຮງ​ງານ, ຫົວ​ໜ່ວຍ​ທຸ​ລະ​ກິດ, ຫົວຫນ່ວຍແຮງງານໃຫ້​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການພັດທະນາສີມືແຮງງານໃຫ້ໄດ້ 4.450 ຄົນ ເພື່ອ​ສະ​ຫນອງ​ຕາມ​ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການເສດຖະກິດກໍຄືຕະຫຼາດແຮງງານພາຍໃນ​ແຂວງ​ຈຳ​ປາ​ສັກ; ປັບປຸງ​ລະ​ບົບ​ການຈັດຫາງານ ໂດຍຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການບໍລິການຈັດຫາງານ ແລະ ສົ່ງເສີມການມີວຽກເຮັດງານທຳພາຍ​ໃນໃຫ້ໄດ້ 9.450 ຄົນ ແລະ ຈັດ​ສົ່ງ​ແຮງ​ງານ​ໄປ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ ໃຫ້​ໄດ້ 5.000 ຄົນ; ເພີ່​ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງແຮງງານ ຫຼື ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ລາວກໍ່​ຄື​ແຂວງ​ຈຳ​ປາ​ສັກໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ບົ້ນ​ພື້ນ​ຖານຄວາມຕ້ອງການຂອງ​ຂອງ​ຕະ​ຫລາ​ດ​ແຮງ​ງານແລະສາຂາອາຊີບທີ່ຈຳເປັນແລະການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍຂອງ​ແຮງ​ງານ​ລາວທີ່​ໄປ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ແບບ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ; ສົ່ງ​ເສີມການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງແຮງງານ, ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານເພດຍິງ, ແຮງງານໄວໜຸ່ມ, ແຮງງານເດັກ, ຜູ້ພິການ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດອື່ນໆຕາມ​ກົດ​ໝາຍແລະລະ​ບຽບ​ການ; ຕັ້ງ​ໜ້າ​ໂຄ​ສະ​ນາ ແລະ ປຸ​ກ​ລະ​ດົມ​ໃຫ້​ຫົວ​ໜ່ວຍ​ແຮງ​ງານ, ໂຄງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຕ່າງໆ, ຜູ້ປະກອບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຜູ້ສະໝັກໃຈ ເຂົ້າລະບົບປະກັນສັງຄົມໃໝ່ໃຫ້​ໄດ້ 3.000 ຄົນ, ພ້ອມທັງ​ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ຂະ​ແໜງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກປັບ​ປຸງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ການ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ປີ່ນ​ປົວ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມ​ທັບ​ໃຈໃຫ້ແກ່​ຜູ້​ປະ​ກັນ​ຕົນແລະຜູ້​ເກີດ​ສິດດີກວ່າ​ເກົ່າ. ກະ​ຊວງ ຮສສ ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່ຈັດ​ສັນ​ງົບ​ປະ​ມານ​ແຕ່​ລະ​ປີ ເພື່ອປະ​ຕິ​ບັດ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ຄຸນງາມ ຄວາມດີ ໃນພາລະກິດການປະຕິວັດຊາດປະຊາທິປະໄຕໃນ 5 ເປົ້າ​ໝາຍ ໃຫ້​ໄດ້​ 1.140 ທ່ານ ແລະ ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນໃນ​ການພັດທະນາວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ, ວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ຂະ​ຫຍາຍຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກໃຫ້​ໄດ້ 50 ບ້ານ ຕາມ​ພາ​ລະ​ບົດ​ບາດ, ໜ້​າທີ່ແລະຂອບ​ເຂດ​ສິດທີ່​ນີ​ຕິ​ກຳ​ແຕ່​ລະ​ວຽກ​ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ໄວ້​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ແລະ ຮ່ວມ​ກັນ​ລະ​ດົມ​ທຶນ​ມາເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງໃຫ້​​​ໄດ້ 2.865 ເຮັກ​ຕາ, ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ໂຄ​ສະ​ນາ​ເຜີບ​ແຜ່​ເຕືອນ​ສະ​ຕິ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ໄພ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ຈາກ​ລະ​ເບີດ​ບໍ່​ທັນ​ແຕກ​ໃຫ້​ໄດ້ 250 ບ້ານ.
( ຂ່າວສານຮສສ)

ແຈ້ງການ ຊີ້ນຳການເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ
09/05/2022

ແຈ້ງການ ຊີ້ນຳການເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ

ລັດຖະບານລາວ ຮ່ວມມືກັບ ອົງການສາກົນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ..............................ກະ...
09/05/2022

ລັດຖະບານລາວ ຮ່ວມມືກັບ ອົງການສາກົນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ..............................
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຮ່ວມມືກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາປະຈຳ ສປປ ລາວ, ອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ສ.ເກົາຫຼີ. ໄດ້ລົງນາມບົດບັນທຶກການປືກສາຫາລື ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການສະໜັບສະໜູນເພື່ອສ້າງຄວາມຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ວຽກງານການແກ້ໄຂບັນຫາ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ໃນວັນທີ 9 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ເຮືອນຮັບແຂກ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ຕາງໜ້າກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເຊັນໂດຍທ່ານ ປະເດີມພອນ ສົນທະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ຮອງປະທານ, ຜູ້ປະຈຳການ ຄຊກລ , ທ່ານ ນ. Myungjin KIMຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ KOICA ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານນ.Ricarda Riegerຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ກຽດເຂົ້າຮວ່ມຂອງ ທ່ານIm Moo-Hongເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາທ່ານຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ແຂກຜູ້ມີກຽດທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດເຂົ້າຮວ່ມເປັນສັກຂີພິຍານ.
ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານ ສ. ເກົາຫຼີ ໂດຍຜ່ານອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ສ.ເກົາຫຼີ (KOICA) ເປັນໄລຍະທີ , ມີມູນຄ່າສູງເຖິງ 11 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຂະແໜງການແກ້ບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທໍາ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວ ທີ່ດໍາລົງຊີວີດໃນພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງ, ຜ່ານການປະຕິບັດໂຄງການໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນໄດ້ຮັບປະສິດຕິພາບສູງ ແລະຮັບຜົນສຳເລັດເປັນຢ່າງດີ, ຈື່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ສ. ເກົາຫຼີ ພິຈາລະນາອະນຸມັດເພີ່ມງົບປະມານເຂົ້າໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວຫຼາຍຂື້ນ.
ເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍຂອງ ໂຄງການເພື່ອສ້າງຄວາມຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ວຽກງານການແກ້ໄຂບັນຫາ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງ (2022-2026)ນີ້, ຈະໄດ້ຮັບການກວດກູ້ດິນທີ່ເປັນບຸລິມະສິດຫຼາຍກວ່າເກົ່າເຂົ້າໃນ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການຮັບມືກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຂອງຊຸມຊົນຖືກຫຼຸດລົງ ແລະ ສິດຂອງຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ.ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນີ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ວຽກງານການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາປະຈຳ ສປປ ລາວ, ສະໜັບສະໜູນວຽກງານ ລບຕ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງທີ 18 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ "ເສັ້ນທາງກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ III"(2022-2026) ໂດຍຜ່ານການສະໜັບສະໜູນດ້ານແຜນງານ ແລະເຕັກນິກວິຊາການຈາກ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາປະຈຳ ສປປ ລາວ.ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະປະຕິບັດແຜນການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກູ້ໂດຍ ກອງກວດກູ້ເພື່ອມະນຸດສະທຳ ກອງທັບ 58 ຈຳນວນ 20 ທິມ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພຈາກລະເບີດ, ການເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດຂອງ ຄຊກລແລະ ດ້ານນິຕິກໍາຂອງຂະແໜງການໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ.
ໃນພິທີ ທ່ານ ປະເດີມພອນ ສົນທະນີ ກ່າວມີຄຳເຫັນວ່າ: ”ນັບແຕ່ປີ 2015 ເຊີ່ງໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໄລຍະທີ 1 ຈົນຮອດປະຈຸບັນ ເປັນໂຄງການ ໄລຍະທີ 3 ລັດຖະບານ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ສະໜອງທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າເຂົ້າໃນ ວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ.ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຜົນສຳເລັດອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນບັນດາໜ້າວຽກທີ່ສຳຄັນ ຂອງວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ.
ສໍາລັບໂຄງການ ໄລຍະທີ 3 ນີ້ແມ່ນຈະສຸມໃສ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານການແກ້ໄຂ ບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວໃນໄລຍະ 5 ປີຕໍ່ໜ້າເປັນຕົ້ນແມ່ນ:
- ສະໜັບສະໜູນວຽກງານການວາງແຜນຈັດລຽງບູລິມມະສິດຂອງວຽກງານການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ເພື່ອປົດປ່ອຍເນື້ອທີ່ດິນ;
- ສະໜັບສະໜູນວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງໃຫ້ບັນດາກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ;
- ປັບປຸງຂີດຄວາມອາດສາມາດຂອງ ຫ້ອງການ ຄຊກລ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການ(ການຕິດຕາມຊຸກຍູ້, ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ), ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ການລະດົມຂົນຂວາຍທຶນ;
- ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ກອງກວດກູ້ລະເບີດເພື່ອມະນຸດສະທຳກອງທັບ ດ້ານວຽກງານການສຳຫຼວດ ແລະ ກວດກູ້ ພ້ອມທັງສະໜອງອຸປະກອນພາກສະໜາມໃຫ້ແກ່ທີມດັ່ງກ່າວ;
- ສະໜັບສະໜູນການປະຕິບັດພັນທະ ຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ, ການປົດປ່ອຍເນື້ອທີ່ດິນ ແລະ ການສະໜອງການບໍລິການອື່ນກ່ຽວກັບວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ໃນຊຸມຊົນ.”
ຕອນທ້າຍ ທ່ານ ປະເດີມພອນ ສົນທະນີ ໃນນາມຕາງໜ້າລັດຖະບານ ສປປ ລາວ, ກໍຄື ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ກ່າວ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງສູງ ມາຍັງ ລັດຖະບານສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອງົບປະມານ ໃນໄລຍະຜ່ານມາຈົນຮອດປະຈຸບັນ ໃນການປະກອບເຂົ້າໃນວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຫັວງຢ່າງຍີງວ່າ ລັດຖະບານ ສ. ເກົາຫຼີ ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອອີກຕໍ່ໄປ. ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ມາຍັງ ອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ໃນການສະໜັບສະໜູນລະດົມຂົນຂວາຍທຶນ ເພື່ອມາຮັບໃຊ້ວຽກງານການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ນຳອີກ.
( ຂ່າວສານ ຮສສ)

ที่อยู่

Chanthaburi
347

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+85621213003

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ຂ່າວສານ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ຂ່າວສານ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chanthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ທ່ານ ນາງ ໃບຄຳ ຂັດທິຍະ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ຮສສ) ໄດ້ມີຄຳເຫັນໂອ້ລົມຕໍ່ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ 2021 ຂອງ ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ (ອປຊ) ຄັ້ງວັນທີ 18 ມັງກອນ2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ອປຊ . ໂດຍທ່ານໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດແຕ່ລະຂັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມທະວີ ແລະ ເປັນເຈົ້າການໃນການສຶກສາ ອົບຮົມດ້ານການເມືອງ-ແນວຄິດໃຫ້ແກ່ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງພະນັກງານທີ່ສັງກັດໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຕົນ. ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການໃນການປະຕິບັດພັນ ທະ ແລະ ໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງຕົນ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການສຶກສາ ຊອກຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດ ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ໂດຍສະເພາະ ການແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄະລາກອນໃສ່ວຽກງານທີ່ສໍາຄັນຈະຕ້ອງເນັ້ນໃສ່ຜູ້ທີ່ຫລັກໝັ້ນ, ມີທັດສະນະທາງດ້ານ ແນວຄິດການເມືອງທີ່ຊັດເຈນ, ມີຄວາມຊື່ສັດບໍລິສຸດ, ມີຄວາມສໍານານງານກ່ຽວກັບວຽກດັ່ງກ່າວ, ມີຈັນ ຍາບັນ, ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທີ່ແທດເໝາະຕໍ່ໜ້າວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ລວມໄປເຖິງ ວຽກງານອື່ນໆ, ພ້ອມທັງ ສືືບຕໍ່ສືບຕໍ່ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການປະກັນສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໜັກແໜ້ນ, ມີແບບ ແຜນການນຳພາ ແລະ ວິທີເຮັດວຽກຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມັກຄີ ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ, ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ພະນັກ ງານແຕ່ລະຂັ້ນ ໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການບໍລິຫານວຽກງານ ກໍຄືການ ບໍລິການຜູ້ປະກັນຕົນໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
ສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມສາມັກຄີປອງດອງພາຍໃນອົງການ ເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ, ປະຕິບັດ ແບບແຜນການເຮັດວຽກບົນຫລັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ເຮັດວຽກງານເປັນໜູ່ຄະນະ, ມີການປຶກ ສາຫາລືຖອດຖອນບົດຮຽນຢ່າງເປັນປົກະຕິ ເພື່ອຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ເປັນ ເອກະພາບກັນນັບແຕ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ
ສືບຕໍ່ປະສານກັບຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງແຕ່ລະຂັ້ນ ໃນການປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ເຂົ້າ ໃນການພັດທະນາວຽກງານປະກັນສັງຄົມ ກໍຄື ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາເປົ້າໝາຍຕ່າງໆເຂົ້າສູ່ລະບົບປະກັນສັງຄົມ ໃຫ້ນັບມື້ນັບກວ້າງຂວາງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ./
(ຂ່າວສານຮສສ)
ຊົມເຊີຍນ້ຳໃຈ ວັນທີ 20 ມັງກອນ ໝັ້ນຍືນ!!!
ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແຂວງຈຳປາສັກ ເປີດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາຊຸດໃໝ່ ສົນໃຈໂທລະສັບຕາມໃນຮູບທີ່ແອັດມິນເອົາລົງດ້ານລຸ່ມນີ້.
ຄະນະນຳ ກະຊວງ ຮສສ ຢ້ຽມຢາມ ສູນເສຍອົງຄະພິເສດ 790ສູນ 489 ແລະ ສູນ 686
ທ່ານນາງ ໃບຄຳ ຂັດທິຍະ ກຳມະການສູນກາງພັກ ເລຂາຄະນະພັກ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຮສສ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ພົບປະອະດີດນາຍ ແລະ ພົນທະຫານທີ່ ສູນເສຍອົງຄະພິເສດ 790 ໃນວັນທີ 18 ມັງກອນນີ້ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ຄົບ 73 ປີ, ໂດຍມີພະນັກງານການນຳຂອງສູນ, ພະນັກງານອະວຸໂສບຳນານ ອະດີດນາຍແລະ ພົນທະຫານ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ.
ໃນໂອກາດນີ້ທ່ານ ພັນໂທ ບຸນມີ ອິນທະວົງສາ ເລຂາໜ່ວຍພັກ ຫົວໜ້າການເມືອງສູນເສຍອົງຄະພິເສດ 790 ໄດ້ລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບຈຸດພິເສດຂອງສູນວ່າ: ສູນເສຍອົງຄະພິເສດ 790 ເປັນບ່ອນເຕົ້າໂຮມເອົາອະດິດນາຍ ແລະ ພົນທະຫານທີ່ເສຍອົງຄະໃນການສູ້ຮົບ ແລະ ຮັບໃຊ້ການສູ້ຮົບ ຊຶ່ງຈັດເປັນປະເພດພິເສດເຂົ້າມາເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ສູນແຫ່ງນີ້. ຊຶ່ງມີພະນັກງານນັກຮົບທີ່ເຮັດວຽກຄຸ້ມຄອງບໍລິການຮັບໃຊ້ສູນປະກອບມີດັ່ງນີ້: ຫ້ອງການ, ໂຮງໝໍ, ສະໂມສອນ, ພາຫະນະຮັບໃຊ້, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ ,ມີເນື້ອທີ່ດິນໃນການຄຸ້ມຄອງເພື່ອຈັດສັນປຸກສ້າງເຮືອນໃຫ້ພະນັກງານເສຍອົງຄະ ແລະ ດິນທຳການຜະລິດຢູ່ພາຍໃນສູນ. ປັດຈຸບັນສູນ ມີຈຳນວນພົນ 181 ຄົນ, ມີພະນັກງານເສຍອົງຄະ 44 ຄົນ, ມີພະນັກງານບຳນານ 52 ຄົນ, ພະນັກງານດູແລ 50 ຄົນພະນັກງານປະຈຳການ 30 ຄົນ, ມີແພດ 5 ຄົນ, ມີຄະນະບັນຊາສູນ 4 ຄົນ, ມີ 3 ຂະແໜງການ ແລະ ມີ 1 ໂຮງໝໍມີ 15 ຕຽງ.
ໃນໂອກາດນີ້ ທ່ານນາງ ໃບຄຳ ຂັດທິຍະ ໄດ້ກ່າວບາງຕອນໃນການລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ພົບປະ ໃນຄັ້ງນີ້ວ່າ: ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 27 ປີຜ່ານມາພວກທ່ານໄດ້ ຮ່ວມຊີວິດ ແລະ ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຂອງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຕ່ປີ 1993 ຮອດປີ 2020 ຊຶ່ງເປັນເວລາຫຼາຍປີ ສົມຄວນ, ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາຜ່ານມານັ້ນໄດ້ພະຍາຍາມເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງ ດູແລ ໃກ້ສິດຕິດແທດຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ກໍາລັງທີ່ມີ ດ້ວຍຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕະຫຼອດເວລາ ຄືກັບຄົນຢູ່ໃນຄອບຄົວດຽວກັນ, ໄດ້ພະຍາຍາມຊອກຫາທຸກວິທີທາງເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານງົບປະມານ, ດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈ ໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ້ານຕ່າງໆຕໍ່ພະນັກງານເສຍອົງຄະຍ້ອນການສູ້ຮົບ ແລະ ຮັບໃຊ້ການສູ້ຮົບ, ພະນັກງານບໍານານ ແລະ ພະນັກງານຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດີ ໃນພາລະກິດຮັບໃຊ້ການປະຕິວັດຊາດ ປະຊາທິປະໄຕ ຕາມນິຕິກໍາ ແລະ ຄວາມສາມາດຕົວຈິງທີ່ມີ, ເຖິງແມ່ນວ່າບາງຄັ້ງຍັງບໍ່ທັນສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຕາມການສະເໜີໄດ້ທັນກັບເວລາ ກໍ່ຕາມ ແຕ່ພວກເຮົາກໍໄດ້ພະຍາມ ເພື່ອແກ້ໄຂ ແລະ ສາມາດຕອບ ສະຫນອງໄດ້ໂດຍພື້ນຖານ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີຍັງໄດ້ ອວຍພອນໃຫ້ ບັນດາທ່ານ ລູງ, ປ້າ, ອາວ, ອາ ຈົ່ງສຶບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ຮັກສາມູນເຊື້ອອັນດີງາມ, ທາດແທ້ປະຕິວັດ, ຄຸນທາດການເມືອງ ແລະ ຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ ເພື່ອເປັນແບບຢ່າງ ໃນສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ ລູກ-ຫຼານ ແລະ ຄອບຄົວໃຫ້ກາຍເປັນພົນລະເມືອງດີຂອງຊາດ, ຂອງສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວ ປາສະຈາກການມົວເມົາກັບສິງເສບຕິດ ແລະ ການກະທໍາທີ່ຜິດທາງກົດ
ໝາຍ; ເອົາໃຈໃສ່ ເພີ່ມທະວີການພັດທະນາເສດຖະກິດຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມສາມາດຕົວຈິງທີ່ມີ; ຄະນະພັກ, ຄະນະບັນຊາສູນ ຈົ່ງສຶບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ວັດຖຸ-ອຸປະກອນທີ່ມີເພື່ອຮັບປະກັນການໃຊ້ງານໃຫ້ຍາວນານ, ຂໍໃຫ້ບັນດາ ລຸງ, ປ້າ, ອາວ, ອາ ເອົາໃຈໃສ່ຮັກສາ ແລະ ເບິ່ງແຍງ ສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງ ໃຫ້ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ປະສະຈາກໂລກໄພໄຂ້ເຈັບຕ່າງໆ.
ພ້ອມດຽວກັນນີ້ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີຍັງໄດ້ນຳເອົາເຂົ້າສານ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມຈຳນວນໜຶ່ງມອບໃຫ້ສູນ 790, ແລະ ວັນດຽວກັນຄະນະນຳກະຊວງ ຮສສ ກໍໄດ້ນຳເອົາເຂົ້າສານ ແລະເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມມອບໃຫ້ສູນ 489 ແລະ 686 ຕື່ມອີກ.
(ຂ່າວສານ ຮສສ)
ຄະນະນຳ ກະຊວງ ຮສສ ຢ້ຽມຢາມ ສູນເສຍອົງຄະພິເສດ 790ສູນ 489 ແລະ ສູນ 686......................
ທ່ານນາງ ໃບຄຳ ຂັດທິຍະ ກຳມະການສູນກາງພັກ ເລຂາຄະນະພັກ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຮສສ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ພົບປະອະດີດນາຍ ແລະ ພົນທະຫານທີ່ ສູນເສຍອົງຄະພິເສດ 790 ໃນວັນທີ 18 ມັງກອນນີ້ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ຄົບ 73 ປີ, ໂດຍມີພະນັກງານການນຳຂອງສູນ, ພະນັກງານອະວຸໂສບຳນານ ອະດີດນາຍແລະ ພົນທະຫານ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ.
ໃນໂອກາດນີ້ທ່ານ ພັນໂທ ບຸນມີ ອິນທະວົງສາ ເລຂາໜ່ວຍພັກ ຫົວໜ້າການເມືອງສູນເສຍອົງຄະພິເສດ 790 ໄດ້ລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບຈຸດພິເສດຂອງສູນວ່າ: ສູນເສຍອົງຄະພິເສດ 790 ເປັນບ່ອນເຕົ້າໂຮມເອົາອະດິດນາຍ ແລະ ພົນທະຫານທີ່ເສຍອົງຄະໃນການສູ້ຮົບ ແລະ ຮັບໃຊ້ການສູ້ຮົບ ຊຶ່ງຈັດເປັນປະເພດພິເສດເຂົ້າມາເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ສູນແຫ່ງນີ້. ຊຶ່ງມີພະນັກງານນັກຮົບທີ່ເຮັດວຽກຄຸ້ມຄອງບໍລິການຮັບໃຊ້ສູນປະກອບມີດັ່ງນີ້: ຫ້ອງການ, ໂຮງໝໍ, ສະໂມສອນ, ພາຫະນະຮັບໃຊ້, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ ,ມີເນື້ອທີ່ດິນໃນການຄຸ້ມຄອງເພື່ອຈັດສັນປຸກສ້າງເຮືອນໃຫ້ພະນັກງານເສຍອົງຄະ ແລະ ດິນທຳການຜະລິດຢູ່ພາຍໃນສູນ. ປັດຈຸບັນສູນ ມີຈຳນວນພົນ 181 ຄົນ, ມີພະນັກງານເສຍອົງຄະ 44 ຄົນ, ມີພະນັກງານບຳນານ 52 ຄົນ, ພະນັກງານດູແລ 50 ຄົນພະນັກງານປະຈຳການ 30 ຄົນ, ມີແພດ 5 ຄົນ, ມີຄະນະບັນຊາສູນ 4 ຄົນ, ມີ 3 ຂະແໜງການ ແລະ ມີ 1 ໂຮງໝໍມີ 15 ຕຽງ.
ໃນໂອກາດນີ້ ທ່ານນາງ ໃບຄຳ ຂັດທິຍະ ໄດ້ກ່າວບາງຕອນໃນການລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ພົບປະ ໃນຄັ້ງນີ້ວ່າ: ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 27 ປີຜ່ານມາພວກທ່ານໄດ້ ຮ່ວມຊີວິດ ແລະ ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຂອງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຕ່ປີ 1993 ຮອດປີ 2020 ຊຶ່ງເປັນເວລາຫຼາຍປີ ສົມຄວນ, ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາຜ່ານມານັ້ນໄດ້ພະຍາຍາມເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງ ດູແລ ໃກ້ສິດຕິດແທດຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ກໍາລັງທີ່ມີ ດ້ວຍຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕະຫຼອດເວລາ ຄືກັບຄົນຢູ່ໃນຄອບຄົວດຽວກັນ, ໄດ້ພະຍາຍາມຊອກຫາທຸກວິທີທາງເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານງົບປະມານ, ດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈ ໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ້ານຕ່າງໆຕໍ່ພະນັກງານເສຍອົງຄະຍ້ອນການສູ້ຮົບ ແລະ ຮັບໃຊ້ການສູ້ຮົບ, ພະນັກງານບໍານານ ແລະ ພະນັກງານຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດີ ໃນພາລະກິດຮັບໃຊ້ການປະຕິວັດຊາດ ປະຊາທິປະໄຕ ຕາມນິຕິກໍາ ແລະ ຄວາມສາມາດຕົວຈິງທີ່ມີ, ເຖິງແມ່ນວ່າບາງຄັ້ງຍັງບໍ່ທັນສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຕາມການສະເໜີໄດ້ທັນກັບເວລາ ກໍ່ຕາມ ແຕ່ພວກເຮົາກໍໄດ້ພະຍາມ ເພື່ອແກ້ໄຂ ແລະ ສາມາດຕອບ ສະຫນອງໄດ້ໂດຍພື້ນຖານ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີຍັງໄດ້ ອວຍພອນໃຫ້ ບັນດາທ່ານ ລູງ, ປ້າ, ອາວ, ອາ ຈົ່ງສຶບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ຮັກສາມູນເຊື້ອອັນດີງາມ, ທາດແທ້ປະຕິວັດ, ຄຸນທາດການເມືອງ ແລະ ຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ ເພື່ອເປັນແບບຢ່າງ ໃນສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ ລູກ-ຫຼານ ແລະ ຄອບຄົວໃຫ້ກາຍເປັນພົນລະເມືອງດີຂອງຊາດ, ຂອງສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວ ປາສະຈາກການມົວເມົາກັບສິງເສບຕິດ ແລະ ການກະທໍາທີ່ຜິດທາງກົດ
ໝາຍ; ເອົາໃຈໃສ່ ເພີ່ມທະວີການພັດທະນາເສດຖະກິດຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມສາມາດຕົວຈິງທີ່ມີ; ຄະນະພັກ, ຄະນະບັນຊາສູນ ຈົ່ງສຶບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ວັດຖຸ-ອຸປະກອນທີ່ມີເພື່ອຮັບປະກັນການໃຊ້ງານໃຫ້ຍາວນານ, ຂໍໃຫ້ບັນດາ ລຸງ, ປ້າ, ອາວ, ອາ ເອົາໃຈໃສ່ຮັກສາ ແລະ ເບິ່ງແຍງ ສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງ ໃຫ້ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ປະສະຈາກໂລກໄພໄຂ້ເຈັບຕ່າງໆ.
ພ້ອມດຽວກັນນີ້ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີຍັງໄດ້ນຳເອົາເຂົ້າສານ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມຈຳນວນໜຶ່ງມອບໃຫ້ສູນ 790, ແລະ ວັນດຽວກັນຄະນະນຳກະຊວງ ຮສສ ກໍໄດ້ນຳເອົາເຂົ້າສານ ແລະເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມມອບໃຫ້ສູນ 489 ແລະ 686 ຕື່ມອີກ.
(ຂ່າວສານ ຮສສ)
ປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສຸມໃສ່ 3 ຫົວຂໍ້ຫຼັກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປັນເອກະພາບກັນ ລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ..........................
ກອງປະຊຸມສໍາມະນາວິຊາການ ວຽກງານປະກັນສັງຄົມທົ່ວປະເທດ ປະຈໍາປີ 2021. ວັນທີ 17 ມັງກອນ 2022ນີ້, ທີ່ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂດຍເປັນປະທານ ຂອງທ່ານນາງ ແກ້ວ ຈັນທະວີໄຊ ຫົວໜ້າອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ບັນດາ ຄະນະອົງການ, ຄະນະພະແນກ, ພ້ອມວິຊາການຂອງ ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງຈຳນວນໜື່ງເຂົ້າຮວ່ມຜ່ານລະບົບທາງໄກ.
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການສະເຫນີ ໂດຍຫຍໍ້ຈາກພະແນກວິຊາການ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂດຍສຸມໃສ່ 3 ຫົວຂໍ້ຫຼັກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປັນເອກະພາບກັນ ລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເຊັ່ນ: ວຽກງານໂຄສະນາປະຊາສໍາພັນ, ວຽກບັນຊີ-ການເງິນ ແລະ ວຽກການປະຕິບັດອຸດ ຫນູນປະກັນສັງຄົມ. ໃນປີ 2021 ວຽກງານໂຄສະນາປະຊາສຳພັນ ລວມທັງໝົດໄດ້ 41% ທຽບໃສ່ແຜນການປີ ; ສຳລັບຄາດໝາຍສູ້ຊົນໃນປີ 2022 ລົງປະຊາສຳພັນໃຫ້ໄດ້ 200 ຄັ້ງ, ຕົວເລກຄາດຄະເນຂື້ນທະບຽນ ິສາຫະກິດໃຫ້ໄດ້ 195 ຫົວໜວ່ຍ , ຜູ້ອອກແຮງງານໃຫ້ໄດ້ 21,500 ຄົນ ແລະ ແບບສະໝັກໃຈໃຫ້ໄດ້ 1,400 ຄົນ;
ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນຄຳຄິດເຫັນເພື່ອໃຫ້ບັນດາທ່ານໄດ້ເຫັນເຖິງທ່າແຮງ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ບັນຫາທ້າທາຍທີ່ຕິດ ບັນກັບຈຸດພິເສດຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຈະໄດ້ຖອດຖອນບົດຮຽນນໍາກັນ ໃນຊຸມປີຕໍ່ຫນ້າພວກເຮົາ ຈະສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາໃດ ອັນໃດເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສູນກາງອັນໃດເປັນ ຄວາມຮັບ ຜິດຊອບຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຍັງໄດ້ສະຫຼຸບຕີລາຄາຜົນສຳເລັດ ດ້ານດີ, ດ້ານອອ່ນ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະຊວ່ງມີການລະບາດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ19 ແລະ ໄດ້ສະຫຼຸບທອດຖອນບົດຮຽນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະໜຶ່ງປີຜ່ານມາ, ພ້ອມທັງໄດ້ກຳນົດຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ແລະ ທິດທາງແຜນການໃນຊຸມປີຕໍ່ຫນ້າ ຕົ້ນຕໍກໍ່ແມ່ນປີ 2022.
ຕອນທ້າຍ ທ່ານ ນາງ ແກ້ວ ຈັນທະວີໄຊ ໃນນາມປະທານກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຈົ່ງພ້ອມກັນຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ເພື່ອຕິດຕາມຮັບຟັງການສະເຫນີ, ພ້ອມກັນປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ຢ່າງສ້າງສັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາເນື້ອໃນຈິດໃຈຕ່າງໆທີ່ ພວກເຮົາຈະໄດ້ພ້ອມກັນແກ້ໄຂ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເອກະພາບສູງ , ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢ່າງມີຜົນສໍາເລັດນັບແຕ່ສູນກາງຈົນຮອດທ້ອງຖິ່ນ.
(ຂ່າວສານຮສສ)
ລາວ ເພີ່ມທະວີການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານຂອງເພດຍິງມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມຍຸດຕິທຳ ໃນພາກພື້ນອາຊຽນ. .........................
ເພື່ອເປັນການເພີ່ມທະວີຢ່າງຮອບດ້ານຂອງພາກລັດ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງ ສັງຄົມ, ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຈຶ່ງເປັນບັນຫາສໍາຄັນເພື່ອພັດ ທະນາ ແລະ ຕີຖອຍ ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ວັນທີ 14 ມັງກອນ 2021 ທີ່ ໂຮງແຮມ ລາວພລາຊາ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ໄດ້ມີກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການ ແລະ ຄະນະຜູ້ປະສານງານ ໂຄງການ ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານແບບປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມຍຸຕິທໍາ (Safe and Fair): ຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານສິດທິ ແລະ ກາລະໂອກາດຂອງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍເພດຍິງໃນພາກພື້ນອາຊຽນ. ໂດຍເປັນປະທານຮວ່ມຂອງ ທ່ານ ນາງ ວັນນີ ແກ້ວໄຊຍະວົງ ຮອງກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ແລະ ທ່ານ ຟຣັງຊົວ ປຣະວົງວຽງຄຳ, ພະນັກງານການເມືອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກອົງການ EU, ຕາງໜ້າ ຈາກອົງການແຮງງານສາກົນ, ອົງການ UN WOMAN, ບັນດາຕາງໜ້າຈາກອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮວ່ມ.
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນເພື່ອລາຍງານຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໂຄງການ ໃນປີ 2021 ແລະ ນໍາສະເໜີແຜນກິດຈະກໍາທີ່ຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2022 ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາ ມະການຊີ້ນໍາໂຄງການ ແລະ ຄະນະປະສານງານໂຄງການ ໃນການປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ຮັບຮອງແຜນກິດ ຈະກໍາຂອງໂຄງການ ເພື່ອໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ໂຄງການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານແບບປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມຍຸຕິທໍາ: ການຮັບຮູ້ເຖິງສິດທິ ແລະ ກາລະໂອກາດຂອງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍເພດຍິງ ໃນພາກພື້ນ ອາຊຽນ ມີຈຸດປະສົງໃນການເພີ່ມທະວີເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານຂອງເພດຍິງມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມຍຸດຕິທຳ ໃນພາກພື້ນອາຊຽນ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນໂຄງການລະດັບພາກພື້ນ ໂດຍໄດ້ຮັບ ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານຈາກສະຫະພາບອີຢູ ມູນຄ່າ 25.500.000 EUR (ປີ2018-2022) ປະຕິບັດຢູ່ 6 ປະເທດສົ່ງຄື: ກຳປູເຈຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ລາວ, ພະມ້າ, ຟີລິບປິນ ແລະ ຫວຽດນາມ ແລະ 4ປະເທດຮັບຄື: ບຣູໄນ, ມາເລເຊຍ, ສິງກະໂປ ແລະ ໄທ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່.
ສະນັ້ນ, ໂຄງການນີ້ ຈິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນທີ່ສຸດສໍາລັບ ສປປ ລາວ ໃນເງື່ອນໄຂປະຈຸບັນໃນຖານະທີ່ເປັນປະເທດສົ່ງ. ເນື່ອງຈາກໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຈະສຸມໃສ່ເຮັດໃຫ້ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍເພດຍິງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຮັບຮູ້ສິດຂອງຕົນໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືຂອງລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສ້າງແຜນງານ, ການພັດທະນາລະບົບການປົກປ້ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການປັບປຸງນະໂຍບາຍ ຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍເພດຍິງມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນໃນການພັດທະນາເສດ ຖະກິດສັງຄົມໃນຂົງເຂດ ແລະ ພາກພື້ນອາຊຽນ.
(ຂ່າວສານ ຮສສ)
#}