สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21/07/2023
💜 🐘 นักศึกษา มช. เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลผลงาน CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2566 💜🐘✨ Congratulations ✨ นายณัฐพล ต้นโสด นักศ...
08/06/2023

💜 🐘 นักศึกษา มช. เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลผลงาน CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2566 💜🐘
✨ Congratulations ✨
นายณัฐพล ต้นโสด นักศึกษาคณะนิติศาสตร์
เข้ารับรางวัล #รองดีเด่นระดับชาติ
การประกวดผลงาน CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2566
จากประเภทผลงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และการจัดการดีเด่น
ชื่อผลงาน: โครงงานสหกิจศึกษาว่าด้วยการยกระดับสิทธิแรงงานข้ามชาติตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 โดยการพัฒนาข้อเสนอทางกฎหมายและจัดทำคู่มือ
ซึ่งได้เข้ารับรางวัลในงาน CWIE DAY ครั้งที่ 13
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม
เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566
โดยได้รับเกียรติจากนายสัมพันธ์ เย็นสำราญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้มอบรางวัล 🏆
#สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

25/05/2023
24/05/2023

งานแถลงข่าว #วันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 13 💫

Congratulations ✨💜 🐘 นักศึกษา มช. คว้ารางวัล "รองดีเด่นระดับชาติ" การประกวดผลงาน CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2566 💜🐘นาย...
22/05/2023

Congratulations ✨
💜 🐘 นักศึกษา มช. คว้ารางวัล "รองดีเด่นระดับชาติ" การประกวดผลงาน CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2566 💜🐘
นายณัฐพล ต้นโสด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับรางวัล #รองดีเด่นระดับชาติ
การประกวดผลงาน CWIE ดีเด่น #ระดับชาติ ประจำปี 2566
ประเภทผลงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และการจัดการดีเด่น
ผลงาน: โครงงานสหกิจศึกษาว่าด้วยการยกระดับสิทธิแรงงานข้ามชาติตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 โดยการพัฒนาข้อเสนอทางกฎหมายและจัดทำคู่มือ
นักศึกษาจะเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ในงาน CWIE DAY ครั้งที่ 13
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม
วันที่ 6 มิถุนายน 2566
#สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

💜 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 💜ศาสตราจารย์ ...
21/04/2023

💜 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 💜
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี ได้ให้การต้อนรับ ดร.เอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้ง คุณสุพัฒน์ บ่อสมบัติ ผู้อำนวยการขาย และคุณนรา ศรีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ในการร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 9.30 น. ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณมธุรส กัลยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ จัดทำขึ้นเนื่องจากมหาวิทยาลัยและบริษัทมีความประสงค์ร่วมกันที่จะมีความร่วมมือในการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ที่ครอบคลุมการจัดการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน ด้วยการฝึกการประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี และเติมเต็มระหว่างความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนในห้องเรียน ซึ่งถือเป็นการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้นักศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ไปจนถึงการร่วมออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะของนักศึกษาร่วมกันเพื่อให้สอดคล้องและตรงตามเป้าประสงค์ของแต่ละหลักสูตรและสถานประกอบการ 🐘💜

Congratulationsนักศึกษา CWIE มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระด...
05/04/2023

Congratulations
นักศึกษา CWIE มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น
ระดับเครือข่าย CWIE ภาคเหนือตอนบน ประจำปี พ.ศ. 2566 ดังนี้
1. นายณัฐพล ต้นโสด คณะนิติศาสตร์
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
ประเภท: นักศึกษา CWIE ที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น
#เป็นตัวแทนของเครือข่ายฯ #เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ
2. นายศิรวิชย์ ศรรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง
ประเภท: นักศึกษา CWIE ที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน
ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีดีเด่น
3. นางสาวรัชตวรรณ กรรไกร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง
ประเภท: นักศึกษา CWIE ที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน
ด้านนวัตกรรมดีเด่น
ประกาศเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น
ระดับเครือข่าย CWIE ภาคเหนือตอนบน ประจำปี พ.ศ. 2566
https://cmu.to/Ggh6Z

📍 ประชาสัมพันธ์ 📍บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะดำเนินโครงการ "C.P. Group - Future Skill Internship Prog...
24/03/2023

📍 ประชาสัมพันธ์ 📍
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะดำเนินโครงการ
"C.P. Group - Future Skill Internship Program"
โดยรับนักศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการทำงานหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในสาขาวิชา #วิทยาการคอมพิวเตอร์ #วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้าปฏิบัติงานบริษัทในเครือ ได้แก่ True Digital Group,
Charoen Pokphand Foods (CP Foods), Makro,
Gosoft (Thailand) Co., Ltd. และ CP All (ค้าปลีก)
รวม 123 อัตรา
สามารถดูรายละเอียดของตำแหน่งงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน และ ระยะเวลาในการปฏิบติงานได้ที่ https://tinyurl.com/22behymw
โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ https://forms.gle/5DL6M6ZZKUqw5e6a8
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติดต่อบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ที่
- นายภาณุมาศ ไชยธิสาร โทรศัพท์ 02-766-8433
Email: [email protected] หรือ
- นางสาวนฤดี ติรณะประกิจ โทรศัพท์ 02-766-8426
Email: [email protected]

20/03/2023
เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2566 คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาปี 4 พร้อมกับรับฟังการแชร์ประสบการณ์จากร...
17/03/2023

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2566 คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาปี 4 พร้อมกับรับฟังการแชร์ประสบการณ์จากรุ่นพี่ศิษย์เก่า และงานเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษา ทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรม
ในช่วงบ่าย นักศึกษาได้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์และสหกิจศึกษา ณ บริเวณโถงกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
ภาพกิจกรรมนำเสนอผลงาน
https://cmu.ac.th/.../c7c3593d-518c-4833-8584-4af185f063f3
ภาพกิจกรรมงานแสดงความยินดี
https://cmu.ac.th/.../ab9d971c-1474-42e2-b25d-745528b7e280

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวรัชตวรรณ กรรไกรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์“ได้รับรางวัลระดับเหรียญท...
08/03/2023

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวรัชตวรรณ กรรไกร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
“ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ”

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น
ระดับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566
“ประเภทโครงงานด้านนวัตกรรมดีเด่น”

ผลงาน: File Home (ฐานข้อมูลคนไร้ที่พึ่งหรือผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ จังหวัดเชียงใหม่)
สถานประกอบการ: ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
คณาจารย์นิเทศ : ผศ.ดร.พจนา พิชิตปัจจา
(รับชมผลงานได้ที่ https://cmu.to/cwie66-ratchatawan)

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะส่งผลงานดังกล่าว
เข้าร่วมประกวดในระดับเครือข่าย CWIE ภาคเหนือตอนบนต่อไป

ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐพล ต้นโสดคณะนิติศาสตร์“ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ” การประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเช...
08/03/2023

ขอแสดงความยินดีกับ
นายณัฐพล ต้นโสด
คณะนิติศาสตร์
“ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ”

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น
ระดับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566
“ประเภทโครงงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น”

ผลงาน: โครงงานสหกิจศึกษาว่าด้วยการยกระดับสิทธิแรงงานข้ามชาติ
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
โดยการพัฒนาข้อเสนอทางกฎหมายและจัดทำคู่มือ
สถานประกอบการ: มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์
คณาจารย์นิเทศ : 1. ผศ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
2. ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์
3. อ.ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร
(รับชมผลงานได้ที่ https://cmu.to/cwie66-nuttapon)

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะส่งผลงานดังกล่าว
เข้าร่วมประกวดในระดับเครือข่าย CWIE ภาคเหนือตอนบนต่อไป

ขอแสดงความยินดีกับนายศิรวิชย์ ศรรักษ์สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์“ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ” การประกวด...
08/03/2023

ขอแสดงความยินดีกับ
นายศิรวิชย์ ศรรักษ์
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์
“ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ”

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น
ระดับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566
“ประเภทโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น”

ผลงาน: ระบบประมวลผลและแสดงผลคลังข้อมูล
สถานประกอบการ: บริษัท พีวีทีไอ คอนซัลติ้ง จำกัด
คณาจารย์นิเทศ : ผศ.ดร.กุณฑลี ไชยสี และ ผศ.ดร.ปภังกร อิ่นแก้ว
(รับชมผลงานได้ที่ https://cmu.to/cwie66-sirawit)

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะส่งผลงานดังกล่าว
เข้าร่วมประกวดในระดับเครือข่าย CWIE ภาคเหนือตอนบนต่อไป

📍  #ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยเชี...
08/03/2023

📍 #ประกาศ

ผลการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน
รางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการทำงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนครับ 💜🐘

07/03/2023

เปิดรับแล้ว!! โครงการนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2023
น้องๆนักศึกษาคนไหนที่สนใจมาฝึกงานในบริษัทสายงาน E-Commerce อย่ารอช้ารีบสมัครกันเข้ามาได้เลย!!
-----------------------------------------------------------------
บริษัท 24 Shopping เป็นบริษัทในกลุ่ม CP ALL เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการส่งมอบสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย รองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ช้อปปิ้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง
สาขาวิชาที่กำลังเปิดรับ
1.การตลาด
2.การจัดการหรือบริหารธุรกิจ
3.เศรษฐศาสตร์
4.ทรัพยากรบุคคล
5.ประชาสัมพันธ์/นิเทศศาสตร์/สื่อสารองค์กร
6.สถิติ/คณิตศาสตร์ประยุกต์
7.วิทยาการคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ : https://bit.ly/3kIdx2D


#ฝึกงาน

 #โอกาสดีๆมาอีกแล้ว โรงแรมอวานี พลัส เขาหลัก รีสอร์ท เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน รายละเอียดตามนี้เลย! สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ...
03/03/2023

#โอกาสดีๆมาอีกแล้ว
โรงแรมอวานี พลัส เขาหลัก รีสอร์ท
เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน รายละเอียดตามนี้เลย!


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์: +66 76 427 300 หรือ +66 89 347 9946
Email: [email protected]

💜เติมเต็มความห่วงใยมช. แจกหน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่อง😷🥰นักศึกษา มช. สามารถรับหน้ากากป้องกัน PM2.5 ได้คนละ 2 ชิ้น/วันScan...
03/03/2023

💜เติมเต็มความห่วงใย
มช. แจกหน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่อง😷
🥰นักศึกษา มช. สามารถรับหน้ากากป้องกัน PM2.5 ได้คนละ 2 ชิ้น/วัน
Scan QR Code ผ่าน cmu mobile
📍ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2566
ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
รับได้ที่ ศูนย์ตี้เดียวฮู้เรื่อง SD One Stop Service (ลานกิจกรรม อ.มช. เดิม)
* หน้ากาก KN95 มีประสิทธิภาพเหมือน N95

💜เติมเต็มความห่วงใย
มช. แจกหน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่อง😷

🥰นักศึกษา มช. สามารถรับหน้ากากป้องกัน PM2.5 ได้คนละ 2 ชิ้น/วัน

Scan QR Code ผ่าน cmu mobile

📍ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2566
ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
รับได้ที่ ศูนย์ตี้เดียวฮู้เรื่อง SD One Stop Service (ลานกิจกรรม อ.มช. เดิม)
* หน้ากาก KN95 มีประสิทธิภาพเหมือน N95

"สมัครฝึกงานสาย Tech & Data ที่ไหนดี?"True Digital Group มีโอกาสดี ๆ มาบอก... สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังมองหาที่ฝึกงานสาย Tec...
28/02/2023

"สมัครฝึกงานสาย Tech & Data ที่ไหนดี?"

True Digital Group มีโอกาสดี ๆ มาบอก...
สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังมองหาที่ฝึกงานสาย Tech & Data
ต้องการต่อยอดความรู้ ความสามารถผ่าน #ประสบการณ์ทำงานจริง
พร้อม #ความสนุก #ความท้าทาย และ #บรรยากาศการทำงาน
ที่เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่

ช่วงเวลาในการฝึกงาน: มิถุนายน - กรกฎาคม 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับ

· Android Developer
· iOS Developer
· Full-stack Developer
· Quality Assurance Tester
· Platform Engineers
· Data Engineer/ Scientist/ Analyst
· Cyber Security Analyst
· SOC Engineer
· Technical Presales
· DevSecOps Engineer

สมัครเข้าร่วมฝึกงานกับ TDG Internship 2023 ได้ที่
https://true-digital-group.breezy.hr/?&department=TDG%20Internship%202023

26/02/2023

📢 CP ALL ชวนคนรุ่นใหม่มาเฟ้นหาความเป็น “เถ้าแก่น้อย”
สมัครเข้าร่วมโครงการ CP ALL NEW GEN (Future Leader Program รุ่นที่ 14)

Be NEW gen who make the NEW world 🌏 เพราะโลกกำลังเปลี่ยนไป ซีพีออลล์จึงต้องการคนรุ่นใหม่มาเปลี่ยนแปลง ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ไม่มีประสบการณ์ ขอแค่พร้อมที่เรียนรู้และพัฒนาไปด้วยกันได้

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ไม่จำกัดสาขา
2. อายุไม่เกิน 26 ปี
3. ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC>600, TOEFL>60, IELTS>5.5)
4. สามารถทำงานพื้นที่ต่างจังหวัดได้
5. ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

🏪6 สถานที่ทำงานตามหัวเมือง : สงขลา, พิษณุโลก, นครราชสีมา, ราชบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ระยอง
💼ฝากประวัติและ Resume : https://forms.gle/yoF2HYRwnyCde5rs9

📅 สัมภาษณ์ Virtual Interview ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2566

🔔หมายเหตุ : กรุณาแนบ Resume และผลการสอบวัดระดับภาษา เพื่อประกอบการพิจารณา สมัครก่อนมีโอกาสโดนเรียกสัมภาษณ์ก่อนนะ

🎯อย่าลืมติดตามช่องทางต่างๆ Job CP ALL เพื่อไม่ให้พลาดตำแหน่งงานใหม่ๆ
https://linktr.ee/Job_CPALL

🤩🔥 ข่าวดีมาแล้ว เปิดตัว 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝘁 𝗖𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼𝗿 ชื่อดัง พี่  #อู๋Spin9 ที่จะมา Inspired Talk ในหัวข้อ “Spin Content ปั่นไอเดียให...
23/02/2023

🤩🔥 ข่าวดีมาแล้ว เปิดตัว 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝘁 𝗖𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼𝗿 ชื่อดัง พี่ #อู๋Spin9 ที่จะมา Inspired Talk ในหัวข้อ “Spin Content ปั่นไอเดียให้โดนใจ” เรียนรู้เรื่อง Marketing Trend และเทคนิคการสร้าง Online Marketing Content ให้น่าสนใจ

𝗔𝗜𝗦 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗴𝗿𝗼𝘂𝗻𝗱 𝘅 𝗠𝗮𝘀𝘀 𝗖𝗼𝗺𝗺 𝗖𝗠𝗨 การันตีงานดี เข้าร่วมฟรี พร้อมกิจกรรมร่วมสนุกแจกของรางวัลพิเศษ น้อง ๆ นักศึกษา บุคลากร หรือผู้สนใจก็เข้าร่วมงานได้ มีทั้ง Online และ Onsite ใครอยากเจอ อยากถ่ายรูปกับพี่อู๋Spin9 รีบลงทะเบียนด่วน เพราะที่นั่งมีจำนวนจำกัด

พบกัน
📆 วันพุธที่ 1 มี.ค. 66
⏰ เวลา 13.00–15.00 น.
🏢 𝗢𝗻𝘀𝗶𝘁𝗲: ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) คณะการสื่อสารมวลชน มช.
🔴 Online: Coming Soon...

ทางไปลงทะเบียน 👉 https://learndi.aisacademy.com/class-program/11/?fbclid=IwAR2QGt1FQxI_TGWflMQfSPV5VV2A2s3cIssSEVI8FId2siwFUc4e_mL-2fk

สอบถามเพิ่มเติม
📲 Tel. 0 5394 2713 (ในเวลาราชการ), 06 4494 5196
📨 Email: [email protected], [email protected]
💬 Messenger: CIC CMU

🤩🔥 ข่าวดีมาแล้ว เปิดตัว 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝘁 𝗖𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼𝗿 ชื่อดัง พี่ #อู๋Spin9 ที่จะมา Inspired Talk ในหัวข้อ “Spin Content ปั่นไอเดียให้โดนใจ” เรียนรู้เรื่อง Marketing Trend และเทคนิคการสร้าง Online Marketing Content ให้น่าสนใจ

𝗔𝗜𝗦 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗴𝗿𝗼𝘂𝗻𝗱 𝘅 𝗠𝗮𝘀𝘀 𝗖𝗼𝗺𝗺 𝗖𝗠𝗨 การันตีงานดี เข้าร่วมฟรี พร้อมกิจกรรมร่วมสนุกแจกของรางวัลพิเศษ น้อง ๆ นักศึกษา บุคลากร หรือผู้สนใจก็เข้าร่วมงานได้ มีทั้ง Online และ Onsite ใครอยากเจอ อยากถ่ายรูปกับพี่อู๋Spin9 รีบลงทะเบียนด่วน เพราะที่นั่งมีจำนวนจำกัด

พบกัน
📆 วันพุธที่ 1 มี.ค. 66
⏰ เวลา 13.00–15.00 น.
🏢 𝗢𝗻𝘀𝗶𝘁𝗲: ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) คณะการสื่อสารมวลชน มช.
🔴 Online: Coming Soon...

ทางไปลงทะเบียน 👉 https://learndi.aisacademy.com/class-program/11/?fbclid=IwAR2QGt1FQxI_TGWflMQfSPV5VV2A2s3cIssSEVI8FId2siwFUc4e_mL-2fk

สอบถามเพิ่มเติม
📲 Tel. 0 5394 2713 (ในเวลาราชการ), 06 4494 5196
📨 Email: [email protected], [email protected]
💬 Messenger: CIC CMU

22/02/2023

โอกาสดีๆมาแล้ว 🥳🥳

AIS DIGITAL TALENT | THE BLOOM
โปรแกรมฝึกประสบการณ์ทำงานสำหรับน้อง ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ในสาขาด้านเทคโนโลยีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องการเรียนรู้ พัฒนาทักษะเพิ่มประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงกับพี่ ๆสายเทคโนโลยีและโอกาสร่วมงานกับ AIS ทันทีหลังจากจบการศึกษา
เริ่มโปรแกรมตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 11 ส.ค. 66
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 ก.พ. 66 เท่านั้น
คลิกเลย >>> https://bit.ly/3DfRer4
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ AIS DIGITAL TALENT | THE BLOOM
• กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 หรือ 4
• ศึกษาในสาขาด้านเทคโนโลยี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• GPA 2.75 ขึ้นไป
• สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้
• รักในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
สายงานที่คุณเลือกได้
• Cloud Engineer & CI/CD Pipelining
• Cognitive (AI/ML) Model developer
• Cyber Security Engineer
• Data Analyst
• Data Engineer
• Data Scientist
• Decentralized Technology Enabler (Blockchain)
• Digital Creative (UX/UI Designer 2D/3D)
• Full stack Software Engineer
• System Analyst and Design
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 ก.พ. 66 เท่านั้น
คลิกเลย >>> https://bit.ly/3DfRer4
#ฝึกงาน

🎉โอกาสสำหรับน้อง ๆ นักศึกษาสหกิจศึกษา (Coop) หรือ Internship🎉 ที่มองหาประสบการณ์การทำงาน จากการปฏิบัติสหกิจศึกษา/ฝึกงาน ...
21/02/2023

🎉โอกาสสำหรับน้อง ๆ นักศึกษาสหกิจศึกษา (Coop) หรือ Internship🎉
ที่มองหาประสบการณ์การทำงาน จากการปฏิบัติสหกิจศึกษา/ฝึกงาน
#คุณสมบัติ
- นักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4 ที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา/ฝึกงาน ตามที่หลักสูตรการศึกษากำหนดไว้
- ปฏิบัติสหกิจศึกษา/ฝึกงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์
⏰ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ | เวลา 8.30-16.30 น.
🏣สถานที่: คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
📅ช่วงเวลาปฏิบัติสหกิจศึกษา/ฝึกงาน (ที่เปิดรับสมัครตอนนี้❗️ )
เทอม 1 เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม
(หรือตามรอบปฏิทินการศึกษาของสถานศึกษา)
✅กรอกข้อมูลสมัคร: https://cmu.to/ApplicationForm66
⚠️หมายเหตุ: กรุณาแนบ Resume และสำเนา Transcript เพื่อประกอบการพิจารณา
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: 053-492964 ,095-4166239 (พี่หลิว)

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
🎉🎉โอกาสสำหรับน้อง ๆ นักศึกษาสหกิจศึกษา (Coop) หรือ Internship🎉 🎉
ที่มองหาประสบการณ์การทำงาน จากการปฏิบัติสหกิจศึกษา/ฝึกงาน

📌 คุณสมบัติ
- นักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4 ที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา/ฝึกงาน ตามที่หลักสูตรการศึกษากำหนดไว้
- ปฏิบัติสหกิจศึกษา/ฝึกงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์

⏰ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ | เวลา 8.30-16.30 น.
🏣สถานที่: คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
📅ช่วงเวลาปฏิบัติสหกิจศึกษา/ฝึกงาน (ที่เปิดรับสมัครตอนนี้❗️ )
เทอม 1 เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม
(หรือตามรอบปฏิทินการศึกษาของสถานศึกษา)
✅กรอกข้อมูลสมัคร: https://cmu.to/ApplicationForm66
⚠️หมายเหตุ: กรุณาแนบ Resume และสำเนา Transcript เพื่อประกอบการพิจารณา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: 053-492964 ,095-4166239 (พี่หลิว)

โรงแรมคาลิมา รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต "รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน" #เรียนรู้  #ฝึกฝน เพื่อพัฒนาตนเองในด้านประสบการณ์จริง สามา...
16/02/2023

โรงแรมคาลิมา รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต
"รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน"
#เรียนรู้ #ฝึกฝน เพื่อพัฒนาตนเองในด้านประสบการณ์จริง
สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ ฝ่ายทรัยพยากรบุคคล
โทรศัพท์: 076-358-979, 076-358-999 # 7301,7302
มีสวัสดิการ ดังนี้
1. หอพักนักศึกษา (รวมห้องละ 3-4 คน) ต่อห้อง
แยกชาย-หญิง / ฟรีค่าใช้จ่าย
2. รถรับ-ส่งนักศึกษา ตามรอบที่ฝึก / ฟรี
3. อาหารวันละ 2 มื้อ / ฟรี
4. ยูนิฟอร์มพนักงานตามแผนก พร้อมซักรีด
5. ป้ายชื่อ Trainee
6. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนับตั้งแต่วันเริ่มฝึกงาน ถึงวันสิ้นสุด
7. วันหยุด 6 วัน / เดือน (หากมีความจำเป็นหยุดมากกว่าสามารถแจ้งยังหัวหน้างานได้โดยตรง)
8. ค่าตอบแทนรายเดือน 3,000.- บาท/คน/เดือน
หากมีข้อสงสัย หรือสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัดเปิดโอกาสให้น้องๆ นักศึกษาที่สนใจหาประสบการณ์จากการทำงานโดยตรง ได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประ...
16/02/2023

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
เปิดโอกาสให้น้องๆ นักศึกษาที่สนใจหาประสบการณ์จากการทำงานโดยตรง ได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากพนักงานรุ่นพี่ที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ของบริษัท โดยเปิดรับสมัคร “นักศึกษาฝึกงาน” เพื่อร่วมฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท
คุณสมบัติ
1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือ 4
2. GPA. 2.50 ขึ้นไป
หลักฐานการสมัคร
1. ประวัติย่อ (Resume) พร้อมระบุระยะเวลาในการฝึกงาน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. สำเนา Transcript การศึกษาระดับปริญญาตรี จนถึงภาคเรียนปัจจุบัน 1 ฉบับ
ระยะเวลารับสมัคร : วันนี้ – 24 ก.พ. 66
กำหนดการเริ่มฝึกงาน : ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 66 เป็นต้นไป
นักศึกษาที่สนใจต้องการเรียนรู้งานกับไทยยามาฮ่ามอเตอร์ ส่งหลักฐานการสมัครมาที่
email: [email protected]

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
เปิดโอกาสให้น้องๆ นักศึกษาที่สนใจหาประสบการณ์จากการทำงานโดยตรง ได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากพนักงานรุ่นพี่ที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ของบริษัท โดยเปิดรับสมัคร “นักศึกษาฝึกงาน” เพื่อร่วมฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท

คุณสมบัติ
1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือ 4
2. GPA. 2.50 ขึ้นไป
หลักฐานการสมัคร
1. ประวัติย่อ (Resume) พร้อมระบุระยะเวลาในการฝึกงาน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. สำเนา Transcript การศึกษาระดับปริญญาตรี จนถึงภาคเรียนปัจจุบัน 1 ฉบับ

ระยะเวลารับสมัคร : วันนี้ – 24 ก.พ. 66
กำหนดการเริ่มฝึกงาน : ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 66 เป็นต้นไป
นักศึกษาที่สนใจต้องการเรียนรู้งานกับไทยยามาฮ่ามอเตอร์ ส่งหลักฐานการสมัครมาที่
email: [email protected]

📍 โอกาสดีๆ มาแล้ววว 🥳ข่าวดีสำหรับนักศึกษาที่กำลังมองหาที่ฝึกงาน/สหกิจฯMAYA Lifestyle Shopping Centerศูนย์การค้า เมญ่า ไล...
03/02/2023

📍 โอกาสดีๆ มาแล้ววว 🥳
ข่าวดีสำหรับนักศึกษาที่กำลังมองหาที่ฝึกงาน/สหกิจฯ

MAYA Lifestyle Shopping Center
ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์
รับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2566 ภาคเรียนที่ 3/2565
เเละ ภาคเรียนที่ 1/2566
***ทุกแผนก***
1. Marketing
2. MAXX Fitness
3. Human Resource
4. Accounting
5. Purchasing
6. Secretary
7. Leasing
8. Building
9. Merchandising
10. IT
น้องๆท่านใดสนใจสามารถส่งเอกสาร ได้เเก่

1.ประวัติและผลงาน (Resume)
2.Portfolio
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.Transcript
เข้ามาได้ที่ E-mail: [email protected]
สอบถามเพิ่มเติมโทร
052-081555 ต่อ 3002, 080-3384834
(วันจันทร์ -ศุกร์ ตั้งเเต่เวลา 10.00-18.00 น.)

!!!!ประกาศๆ!!!!
ข่าวดีสำหรับนักศึกษาที่กำลังมองหาที่ฝึกงาน/สหกิจ
MAYA Lifestyle Shopping Center
ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์
รับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2566 ภาคเรียนที่ 3/2565 เเละ ภาคเรียนที่ 1/2566
***ทุกแผนก***
1. Marketing
2. MAXX Fitness
3. Human Resource
4. Accounting
5. Purchasing
6. Secretary
7. Leasing
8. Building
9. Merchandising
10. IT
น้องๆท่านใดสนใจสามารถส่งเอกสาร ได้เเก่

1.ประวัติและผลงาน (Resume)
2.Portfolio
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.Transcript
เข้ามาได้ที่ E-mail: [email protected]
สอบถามเพิ่มเติมโทร
052-081555 ต่อ 3002, 080-3384834 (วันจันทร์ -ศุกร์ ตั้งเเต่เวลา 10.00-18.00 น.)

มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน MSC ประกาศรับเด็กฝึกงาน ! ต้องรีบคว้าโอกาสให้ทัน เพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของ  #ทีมเมเจอร์ กันแล้ว ซึ่งตำแ...
30/01/2023

มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน MSC ประกาศรับเด็กฝึกงาน ! ต้องรีบคว้าโอกาสให้ทัน เพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของ #ทีมเมเจอร์ กันแล้ว
ซึ่งตำแหน่งที่เราเปิดรับสมัคร รับรองว่าได้ประสบการณ์กลับไปได้คุ้มแน่นอน ได้แก่
🎨 Art
📢 Marketing
🖥️ IT
👩🏻‍💻 HR
💶 Accounting
ฯลฯ
🌟แม้จะเรียนอะไรก็สามารถฝึกได้ เพราะ MSC โปรแกรมฝึกงานสุดฮอต เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจฝึกด้านการ Support ขององค์กรร ซึ่งหากฝึกจบมีโอกาสที่จะได้ทำงานต่ออัพเกรดเป็น #ทีมเมเจอร์ ได้แน่นอน
🤩นอกจากนี้ยังเหมาะกับน้อง ๆ ที่ฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ ครบวงจรพัฒนาสกิลผ่านการเรียนรู้เพื่อนำไปปรับใช้กับธุรกิจที่ตัวน้อง ๆ สนใจ ที่น้องหลาย ๆ คน ยืนยันแล้วว่าเป็นเด็ก MSC สุดแสนจะเยี่ยมยอด
📃กรอกใบสมัครผ่าน Google Form ในโครงการที่สนใจได้เลย

👩🏻‍💻🧑🏻‍💻 ฝึกงานและสหกิจ (CMT/MSC) :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-x_l9Ql-2fn7nBVAJgyZI7nkzCfrKKS3n_7c2siIfNeG5Yw/viewform
⏰รอผลตอบกลับประมาณ 7 วันทำการ
💻สัมภาษณ์กับพี่ ๆ และรอมาเจอกันได้เลย
⭐️สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Inbox เพจ หรือ
📱 ติดต่อสอบถามในเวลาทำการ 9.00-18.00 น.
063-0210163 (พี่จิณ CMT/MSC) หรือ [email protected]
#เด็กเมเจอร์ #ฝึกงานเมเจอร์

26/01/2023
21/12/2022
12/12/2022

📣 มาแล้ววว!!

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

👉 https://cmu.to/cmucalendar66

ตรวจสอบปฏิทินการศึกษาเพิ่มเติมที่ https://cmu.to/cmucalendar
Academic Calendar 2023

👉 https://cmu.to/cmucalendar2023

#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #ปฏิทินการศึกษามช #ทีมมช

📞ฮัลโหลช่วยมาคุมพฤติกรรม  #ทีมเมเจอร์ หน่อยเพราะเปิดรับสมัครเด็กฝึกงานตลอดทั้งปี ใครยังตามหาที่ฝึกอยู่โพสต์นี้มีที่แผนกส...
20/10/2022

📞ฮัลโหลช่วยมาคุมพฤติกรรม #ทีมเมเจอร์ หน่อยเพราะเปิดรับสมัครเด็กฝึกงานตลอดทั้งปี ใครยังตามหาที่ฝึกอยู่โพสต์นี้มีที่แผนกสุดว้าวมานำเสนอออ✨
แผนก Branding & Internal Communication เป็นแผนกที่ทำงานในออฟฟิศ ดูแลเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจและเรื่องราวของคนในองค์กร มีกิจกรรมและงานหลากหลายให้ได้ลงมือทำจริง
ถึงไม่มีเบี้ยเลี้ยง แต่น้อง ๆ ไม่มีอดมีน้ำขนมเลี้ยง แถมยังได้ดูหนังฟรีตลอดการฝึกปังไม่ไหววว กรี๊ดออกมาเลยยยย!!
📌เพียงส่ง Resume และ Portfolio มาทาง E-Mail : [email protected] จั่วหัวเมล์ตามตำแหน่ง
ทุกตำแหน่งรับจำนวนจำกัดในแต่ละช่วง
🎨Ghaphic Designer จั่วหัวเมล์ว่า “ช่วยมาคุมดีไซน์ ทีมกราฟิกหน่อยหลายรอบละ”
💡Content Creator จั่วหัวเมล์ว่า “คิดคอนเทนต์เยอะแบบสะบัดเลอ”
🌈Event Creative จั่วหัวเมล์ว่า “อีเว้นท์นี้ไม่ใหญ่แน่นะวิ”
🎬Video Editor จั่วหัวเมล์ว่า “ตัดวนไป จนกว่าจะพอ”
💕จะมีพี่ ๆ ติดต่อกลับไปเร็วที่สุด สัมภาษณ์กับพี่ ๆ ที่แผนกโดยตรง หากผ่านการคัดเลือกจะมีแบบโจทย์ให้ทดลองทำ #เด็กเมเจอร์ #ฝึกงานกราฟิก #สหกิจศึกษา

รวมปฏิทินการรับสมัครคัดเลือก TCAS CMU รอบที่ 1-3 ปีการศึกษา 2566มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อ่านประกาศต่างๆ เพื่อเตรียมตัวได้ที่...
20/10/2022

รวมปฏิทินการรับสมัครคัดเลือก TCAS CMU รอบที่ 1-3 ปีการศึกษา 2566
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ่านประกาศต่างๆ เพื่อเตรียมตัวได้ที่
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php
ช่องทางการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1. INBOX เพจ : รับเข้าศึกษาปริญญาตรี มช.
2. สำนักทะเบียนฯ : 053 948915-19
3. คณะต่างๆ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/index.php?page=contact
#รับเข้าศึกษาปริญญาตรีมชรวมปฏิทินการรับสมัครคัดเลือก TCAS CMU รอบที่ 1-3 ปีการศึกษา 2566
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ่านประกาศต่างๆ เพื่อเตรียมตัวได้ที่
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php

ช่องทางการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1. INBOX เพจ : รับเข้าศึกษาปริญญาตรี มช.
2. สำนักทะเบียนฯ : 053 948915-19
3. คณะต่างๆ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/index.php?page=contact

#รับเข้าศึกษาปริญญาตรีมช👏 ประมวลภาพ "งานนำเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา" นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 62)   ประจำปีการศึกษา 2565   วันที่ 5 ตุลาคม 256...
07/10/2022

👏 ประมวลภาพ "งานนำเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา" นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 62) ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา
🙏ณ ห้องบรรยาย MB2211 ภาควิชาคณิตศาสตร์
😎 เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาแบบปากเปล่าแก่อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการหรือหน่วยงาน
🙏 งานสหกิจศึกษา สาขา Data Science เกิดจากการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนวิชาสหกิจศึกษา (229496) อาจารย์นิเทศ/ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา จาก 3 ภาควิชา ได้แก่
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาสถิติ และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 🥰

SCG เปิดรับสมัคร Internship Program 2023 ทั้งช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนและสหกิจศึกษาสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดย Scan Q...
05/10/2022

SCG เปิดรับสมัคร Internship Program 2023
ทั้งช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนและสหกิจศึกษา
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดย Scan QR code
หรือ Link : https://bit.ly/3LUEfhM
#ฝึกงาน

📣 กำหนดการสำคัญการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ระดับปริญญาตรีImportant dates for enrollment, the second semester 2022...
03/10/2022

📣 กำหนดการสำคัญการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ระดับปริญญาตรี
Important dates for enrollment, the second semester 2022 for undergraduate students.

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่📣📣โอกาสสำหรับน้องๆ นักศึกษา Coop หรือ Internship 📣📣ที่มองหาประสบการณ...
08/08/2022

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
📣📣โอกาสสำหรับน้องๆ นักศึกษา Coop หรือ Internship 📣📣
ที่มองหาประสบการณ์การทำงาน จากการปฏิบัติสหกิจศึกษา/ฝึกงาน

📌คุณสมบัติ
- นักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4 ที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา/ฝึกงาน ตามที่หลักสูตรการศึกษากำหนดไว้
- ปฏิบัติสหกิจศึกษา/ฝึกงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์

⏰ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ | เวลา 8.30-16.30 น.
🏢สถานที่ปฏิบัติงาน: คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
📅ช่วงเวลาปฏิบัติสหกิจศึกษา/ฝึกงาน (ที่เปิดรับสมัครตอนนี้❗)
เทอม 2 เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม
(หรือตามรอบปฏิทินการศึกษาของสถานศึกษา)
กรอกข้อมูลสมัคร: https://cmu.to/ApplicationForm65
⚠️หมายเหตุ: กรุณาแนบ Resume และสำเนา Trancript เพื่อประกอบการพิจารณา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: 053-492964 ,095-4166239 (พี่หลิว) 053-942951 (พี่มุก)

💜🤍 "ทุนน้องเราชาว มช." 💜🤍ทุนการศึกษาแบบไม่ต้องใช้คืน สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสรรทุนการศึกษาต่อเนื่อง...
27/07/2022

💜🤍 "ทุนน้องเราชาว มช." 💜🤍ทุนการศึกษาแบบไม่ต้องใช้คืน
สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสรรทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตร โครงการทุนการศึกษา " ทุนน้องเราชาว มช. "
📌สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่📌
https://sites.google.com/view/alumni-scholarship-for-cmu/
เปิดรับสมัครตั้งแต่
24 กรกฎาคม - 24 สิงหาคม 2565

💜🤍 มาแล้วลูกจ๋า "ทุนน้องเราชาว มช." ที่หนูอยากได้ 💜🤍

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสรรทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตร โครงการทุนการศึกษา " ทุนน้องเราชาว มช. "

📌สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่📌

https://sites.google.com/view/alumni-scholarship-for-cmu/

เปิดรับสมัครตั้งแต่
24 กรกฎาคม - 24 สิงหาคม 2565
#ทุนน้องเราชาวมช #ทุนน้องเราชาวมช65

📍 ขอเชิญชวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานด้าน CWIE ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 💜🐘เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพั...
12/07/2022

📍 ขอเชิญชวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลงานด้าน CWIE ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 💜🐘

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาคณาจารย์นิเทศ ผู้นิเทศ และผู้ปฏิบัติงาน CWIE
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ 2565
"CWIE All for One" ☝🏻

ในวันที่ 15, 22, และ 24 สิงหาคม 2565
ในรูปแบบ Online ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่
https://cmu.to/bCTSY
📆 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ✨

ที่อยู่

239 ต. ช้างเผือก อ. เมือง เชียงใหม่
Chiang Mai
50200

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653941416

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด
#}