Clicky

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวั

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวั ส่วนราชการที่มีภารกิจเกี่ยวกับการ?

เปิดเหมือนปกติ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอ...
29/12/2022

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566

ณ วัดใกล้บ้าน หรือสถานที่จัดงานในจังหวัดเชียงใหม่

พิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบซะตาหลวงแบบล้านนา เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเ...
29/12/2022

พิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบซะตาหลวงแบบล้านนา เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพิธีต่อไฟพระฤกษ์ประทานของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อจุดในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ ๒๕๖๖ จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นางสาวอนงค์ จันทร์ฉ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบซะตาหลวงแบบล้านนา เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพิธีต่อไฟพระฤกษ์ประทานของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อจุดในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ ๒๕๖๖
ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด...
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/38292

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ขอร่วมประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No...
29/12/2022

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ขอร่วมประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดเชียงใหม่วันพุธที่...
28/12/2022

ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายสุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเพื่อชี้แจงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ วัดในจังหวัดเชียงใหม่
ณ ศาลาเบญจสัตยายุศรีวิชัยนุสรณ์ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด...
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/38159

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ...
28/12/2022

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดดงป่างิ้ว ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนายสุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ วัดดงป่างิ้ว ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด...
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/38157

ประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดเชีย...
28/12/2022

ประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนางสาวณัฐปภัสร์ อินทะจักร์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด...
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/38154

วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ นาที         พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นการส่วนพร...
28/12/2022

วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ นาที
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเป็นประธาน พิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบพระชาตาถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา แบบประเพณีโบราณล้านนา ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ในการนี้ นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายสุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติงานด้านศาสนาพิธี

รายละเอียด...
https://www.facebook.com/500805993596552/posts/pfbid0fuaB2h6Ci4RfVR1Br7hNj7gg5ZL6fPCEN7ovQ9USQ8EhFJrc8YT2xksDpWxMpihkl/?sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f

พิธีบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพั...
28/12/2022

พิธีบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอแม่อาย และวัดพระธาตุแสงรุ้ง จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ จังหวัดเชียงใหม่
ในการนี้ นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นางสาวอนงค์ จันทร์ฉ่อง ผู้อำนวยกลุ่มอำนวยการ และกิจการคณะสงฆ์ พร้อม เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ วัดพระธาตุแสงรุ้ง ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด...
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/38152

Photos from สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ's post
25/12/2022

Photos from สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ's post

รังวัดออกโฉนดที่ดินวัดกู่แดง (ร้าง) ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น....
23/12/2022

รังวัดออกโฉนดที่ดินวัดกู่แดง (ร้าง) ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายสมเจตน์ ทิพย์โชค นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ นำช่างรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันทราย ทำการรังวัดออกโฉนดที่ดินวัดกู่แดง (ร้าง) ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รายละเอียด...
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/37706

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และ เจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวด...
23/12/2022

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และ เจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๕ น.
นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายสุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและกิจการพิเศษ พร้อม ข้าราชการในสังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และ เจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน
ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด...
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/37703

ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์ที่ ๒๓ ...
23/12/2022

ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นางสายสวาท ภานุมนต์วาที นักวิชาการศาสนาชำนาญการ, นายสมเจตน์ ทิพย์โชค นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวกัลยาณี ปิยมงคลชัย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วัดเจดีย์หลวง ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด...
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/37683

การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิทยากรตัวคูณในการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี ๒๕๖๖ จ...
23/12/2022

การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิทยากรตัวคูณในการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี ๒๕๖๖ จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.
นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายกิตติพงศ์ กาวี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิทยากรตัวคูณในการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี ๒๕๖๖ จัดการฝึกอบรมโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ณ โรงแรม วินทรี ซิตี้ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด...
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/37667

พิธีเททองหล่อ "พระพุทธโลกนาถศาสดา"จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.         นายมณเฑ...
23/12/2022

พิธีเททองหล่อ "พระพุทธโลกนาถศาสดา"จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม ข้าราชการในสังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเททองหล่อ "พระพุทธโลกนาถศาสดา" พระประธานอุโบสถวัดป่าสุรีย์พรวนาราม พร้อมปฏิบัติหน้าที่ศาสนพิธี ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ในการนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี (วรชาโย) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส,กรรมการมหาเถรสมาคม เมตตาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยศรัทธาสาธุชนจำนวนมาก เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
ณ มณฑลพิธี ลานหน้าอุโบสถ วัดป่าสุรีย์พรวนาราม ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด...
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/37666

การประชุมติดตามความคืบหน้าและรายงานการเตรียมความพร้อมการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ จังหวั...
19/12/2022

การประชุมติดตามความคืบหน้าและรายงานการเตรียมความพร้อมการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นางสายสวาท ภานุมนต์วาที นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมติดตามความคืบหน้าและรายงานการเตรียมความพร้อมการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด...
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/37287

ดำเนินการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินข้างเคียงวัดวังดิน (ธ) ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ท...
19/12/2022

ดำเนินการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินข้างเคียงวัดวังดิน (ธ) ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายกิตติพงศ์ กาวี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินข้างเคียงวัดวังดิน (ธ) ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รายละเอียด...
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/37283

พิธีปล่อยชีวิตโค – กระบือ และ สืบชาตาถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีส...
19/12/2022

พิธีปล่อยชีวิตโค – กระบือ และ สืบชาตาถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ จังหวัดเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.
นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม ข้าราชการในสังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีปล่อยชีวิตโค – กระบือ และ สืบชาตาถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ณ พระวิหารหลวง วัดป่าดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด...
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/37280

พิธีแสดงพระธรรมเทศนา “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลว...
16/12/2022

พิธีแสดงพระธรรมเทศนา “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนา “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประกอบพิธีแสดงพระธรรมเทศนา “อุภินนมัตถจรกถา” โดยมี พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย ส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
ทั้งนี้ พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการ ประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
โดย นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว พร้อมข้าราชการในสังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ศาสนพิธี และถวายการดูแลคณะสงฆ์ที่เข้าร่วมพิธีฯ ด้วยความเรียบร้อย
ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด...
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/37178

เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรน...
15/12/2022

เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๐.๐๐ น.
พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
ณ วิหารลายคำ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด...
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/37091

คณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ตรวจพิสูจน์ที่ดินและการครอบครองการทำประโยชน์ วัดป่าจกบก (ร...
15/12/2022

คณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ตรวจพิสูจน์ที่ดินและการครอบครองการทำประโยชน์ วัดป่าจกบก (ร้าง) จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายสมเจตน์ ทิพย์โชค นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ตรวจพิสูจน์ที่ดินและการครอบครองการทำประโยชน์ ประกอบการขอรังวัดออกโฉนดที่ดินวัดร้าง รายวัดป่าจกบก (ร้าง) ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รายละเอียด...
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/37063

พิธีงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูสิริธรรมวิทิต อดีตรองเจ้าคณะอำเภอไชยปราการ และเจ้าอาวาสวัดปงตำ จังหวัดเชียงใหม่วันพฤหัสบด...
15/12/2022

พิธีงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูสิริธรรมวิทิต อดีตรองเจ้าคณะอำเภอไชยปราการ และเจ้าอาวาสวัดปงตำ จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม ข้าราชการในสังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติศาสนพิธีงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูสิริธรรมวิทิต อดีตรองเจ้าคณะอำเภอไชยปราการ และเจ้าอาวาสวัดปงตำ อำเภอไชยปราการ
ณ วัดปงตำ ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด...
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/37054

คณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ตรวจพิสูจน์ที่ดินและการครอบครองการทำประโยชน์ ในพื้นที่อำเภ...
15/12/2022

คณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ตรวจพิสูจน์ที่ดินและการครอบครองการทำประโยชน์ ในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นางสาวนพภา บุญมาแย้ม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายจตุรภัทร์ รังษี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ตรวจพิสูจน์ที่ดินและการครอบครองการทำประโยชน์ ประกอบการขอรังวัดออกโฉนดที่ดินวัดร้าง ดังนี้
๑. วัดห้วยพระเจ้า (ร้าง) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
๒. วัดดอยตุ๋โก๋ หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รายละเอียด...
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/37049

การประชุมส่วนราชการเพื่อปรับปรุงประมาณการภัยคุกคามความมั่นคงของจังหวัด/อำเภอ/ตำบล จังหวัดเชียงใหม่วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันว...
15/12/2022

การประชุมส่วนราชการเพื่อปรับปรุงประมาณการภัยคุกคามความมั่นคงของจังหวัด/อำเภอ/ตำบล จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายกิตติพงศ์ กาวี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมส่วนราชการเพื่อปรับปรุงประมาณการภัยคุกคามความมั่นคงของจังหวัด/อำเภอ/ตำบล
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด...
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/37037

ตรวจพิสูจน์สิทธิที่ดิน กรณีการออกโฉนดที่ดินวัดร้างในเขตป่าไม้ ในเขตพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่วันพุธที่ ๑๔ ธันวา...
15/12/2022

ตรวจพิสูจน์สิทธิที่ดิน กรณีการออกโฉนดที่ดินวัดร้างในเขตป่าไม้ ในเขตพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายสมเจตน์ ทิพย์โชค นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะกรรมการฯ ตรวจพิสูจน์สิทธิที่ดิน กรณีการออกโฉนดที่ดินวัดร้างในเขตป่าไม้ จำนวน ๓ วัด ได้แก่
๑. วัดยองกือ (ร้าง) ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
๒. วัดป่าดอยเจริญธรรม (ร้าง) ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และ
๓. วัดห้วยหม้อดิน (ร้าง) ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รายละเอียด...
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/37020

ประชุมพระสังฆาธิการระดับ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ ...
14/12/2022

ประชุมพระสังฆาธิการระดับ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการ ภายในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๗ (เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม ข้าราชการในสังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมพระสังฆาธิการระดับ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการ ภายในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๗ (เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ ๑๔๓/๒๕๔๖
ในการนี้ พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม,เจ้าคณะภาค ๗,เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร เมตตาเป็นประธานในการประชุม พร้อมพระสังฆาธิการ ภายในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๗ (เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน) เข้าร่วมประชุม
ณ วัดท่าตอน พระอารามหลวง ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด...
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/37014

Video: https://www.facebook.com/watchaimongkol/videos/518120287017895/

ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินข้างเคียงวัดห้วยไร่ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ...
13/12/2022

ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินข้างเคียงวัดห้วยไร่ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายกิตติพงศ์ กาวี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินข้างเคียงวัดห้วยไร่ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รายละเอียด...
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/36962

ดำเนินการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินข้างเคียงวัดฟ้ามุ่ย ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารท...
13/12/2022

ดำเนินการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินข้างเคียงวัดฟ้ามุ่ย ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๔๐ น.
นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายกิตติพงศ์ กาวี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินข้างเคียงวัดฟ้ามุ่ย ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รายละเอียด...
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/36960

พิธีวันบำเพ็ญกุศลวันกตัญญูบูรพาจารย์ ครบรอบ ๓ ปี วันละสังขารพระเดชพระคุณ พระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงุคโล) จังหวัดเชีย...
13/12/2022

พิธีวันบำเพ็ญกุศลวันกตัญญูบูรพาจารย์ ครบรอบ ๓ ปี วันละสังขารพระเดชพระคุณ พระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงุคโล) จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม นางสาวอนงค์ จันทร์ฉ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ และข้าราชการในสังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีวันบำเพ็ญกุศลวันกตัญญูบูรพาจารย์ ครบรอบ ๓ ปี วันละสังขารพระเดชพระคุณ พระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงุคโล) ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕
ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด...
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/36959

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะชาวเขาปกากะญอ มอบพระพุทธรูป และสรงน้ำพระธาตุดอยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่วันจันทร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ...
13/12/2022

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะชาวเขาปกากะญอ มอบพระพุทธรูป และสรงน้ำพระธาตุดอยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นางสาวอนงค์ จันทร์ฉ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะชาวเขาปกากะญอ มอบพระพุทธรูป และสรงน้ำพระธาตุดอยแก้ว
ณ พระธาตุดอยแก้ว ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด...
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/36914

ประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูภาวนาภิรัต วิ. (สังข์ สงฺกิจฺโจ) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าอาจารย์ตื้อวันศุกร์...
09/12/2022

ประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูภาวนาภิรัต วิ. (สังข์ สงฺกิจฺโจ) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าอาจารย์ตื้อ

วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายเอกชัย ชมภู นักวิชการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูภาวนาภิรัต วิ. (สังข์ สงฺกิจฺโจ) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าอาจารย์ตื้อ โดยมี พระราชวชิรคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) เป็นประธาน
ณ ป่าอาจารย์ตื้อ บ้านปากทาง หมู่ที่ ๗ ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด...
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/36839

พิธีผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดจันทร์ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒...
09/12/2022

พิธีผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดจันทร์ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม ข้าราชการในสังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดจันทร์ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
วัดจันทร์ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ สร้างมานานกว่า 300 ปี มีความโดดเด่น คือ วิหารแว่นตาดำ ลักษณะคล้ายคนสวมแว่นตา

รายละเอียด...
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/36838

พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติการดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙...
07/12/2022

พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติการดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม ข้าราชการในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและกิจการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติการดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข เพื่อดำเนินการพัฒนาให้กับวัด และขยายผลให้เกิดความร่วมมือของชุมชน เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามีความหลากหลายในการทำงานกับวัดและชุมชน การใช้วัดเป็นศูนย์กลางทำให้ช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและชุมชนลดลง องค์กรเข้าไปประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการทำงานของชุมชนมากขึ้น ดังนั้น โครงการนี้เป็นการต่อยอด วัด องค์กร ชุมชน ที่ใช้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลาง
ณ วัดอินทวิชัย ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด...
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/36673

โครงการมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม ประจำปี ๒๕๖๖ (CHAMING Chiang Mai Flower Festival ๒๐๒๓) จังหวัดเชียงใหม่ วันอัง...
07/12/2022

โครงการมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม ประจำปี ๒๕๖๖ (CHAMING Chiang Mai Flower Festival ๒๐๒๓) จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น.
นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายสุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและกิจการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานแถลงข่าว (ครั้งที่ ๒) “โครงการมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม ประจำปี ๒๕๖๖ (CHAMING Chiang Mai Flower Festival ๒๐๒๓) ” ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่) โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร เป็นประธาน
นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แถลงว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ได้ดำเนินการจัดโครงการมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม ประจำปี ๒๕๖๖ (CHAMING Chiang Mai Flower Festival ๒๐๒๓) ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๖ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณทิศตะวันออกของหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่) เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิค - ๒๐๑๙

รายละเอียด...
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/36670

๗ ธันวาคม     น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนา...
07/12/2022

๗ ธันวาคม
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ จังหวัดเชียงใหม่วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓....
06/12/2022

ประชุมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม ข้าราชการในสังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ จังหวัดเชียงใหม่
ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด...
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/36594

ดำเนินระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินวัดร้างพื้นที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐...
06/12/2022

ดำเนินระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินวัดร้างพื้นที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายสมเจตน์ ทิพย์โชค นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน จำนวน ๒ วัด ดังนี้ ๑.วัดหนองสี่แจ่งใต้ (ร้าง) ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และ ๒.วัดป่าขี้เหล็ก (ร้าง) ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รายละเอียด...
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/36561

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั
Chiang Mai
50300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653112671

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวั:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี

วันพุธที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ วัดป่าสุรีย์พรวนาราม ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ โดย นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมอำนวยความสะดวกและปฏิบัติพิธี

รายละเอียด...
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/17599
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญผ้าไตรและสังฆทานพระราชทาน ไปถวายเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ณ วิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญผ้าไตรและสังฆทานพระราชทาน ไปถวายเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ณ วิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ โดย นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมอำนวยความสะดวกและปฏิบัติพิธี

รายละเอียด...
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/17584
ตรวจสอบการจัดประโยชน์ในที่ดินวัดกอมะเกือ (ร้าง) ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.

นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบ การจัดประโยชน์ในที่ดินวัดกอมะเกือ (ร้าง) ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรายงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียด...
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/17582
ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างสมาธิสถานสมเด็จพระญาณวชิโรดม ในท้องที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มแม่น้ำฝาง บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ถวายการต้อนรับและร่วมคณะสมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างสมาธิสถานสมเด็จพระญาณวชิโรดม ในท้องที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มแม่น้ำฝาง บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด...
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/17477
พิธีทำบุญตักบาตร และเจริญจิตตภาวนาบำเพ็ญกุศล“พระพุทธนเรศร์ศิลาปวงประชาบูชิต”

วันอังคารที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๔.๐๐ น.

นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และเจริญจิตตภาวนาบำเพ็ญกุศล“พระพุทธนเรศร์ศิลาปวงประชาบูชิต” โดย พระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร โปรดเมตตาเป็นประธาน

ณ มณฑลพิธี กองพลทหารราบที่ 7 (พล.ร.๗) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด...
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/17482
พิธีบำเพ็ญกุศลสมโภช “พระพุทธนเรศร์ศิลาปวงประชาบูชิต”

วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.

นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสมโภช “พระพุทธนเรศร์ศิลาปวงประชาบูชิต” พร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้านศาสนาพิธี และถวายการต้อนรับสมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร โปรดเมตตาเป็นประธาน

ณ มณฑลพิธี กองพลทหารราบที่ 7 (พล.ร.๗) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด...
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/17481
พิธีทำบุญยกพระประธานขึ้นประดิษฐานบนแท่นพระในอุโบสถ และทำบุญอายุวัฒนมงคล ๖๙ ปี พรรษา ๔๙ พระราชกิตติสุนทร ,บุญเลิศ ธมฺมกาโม ป.ธ.๗) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗

วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.

นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญยกพระประธานขึ้นประดิษฐานบนแท่นพระในอุโบสถ และทำบุญอายุวัฒนมงคล ๖๙ ปี พรรษา ๔๙ พระราชกิตติสุนทร ,บุญเลิศ ธมฺมกาโม ป.ธ.๗) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ โดยมี พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ เป็นประธานในพิธี

ณ ที่พักสงฆ์เวียงนางคำเอ้ย ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด...
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/17480
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ทำบุญ ๕๐ วัน) อุทิศบูชาพระคุณ หลวงพ่อพระครูสุจิตธรรมสาร (ครูบาสุใจ เขมจาโร) อดีตเจ้าคณะอำเภอดอยเต่า อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าครั่ง

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น.

นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ทำบุญ ๕๐ วัน) อุทิศบูชาพระคุณ หลวงพ่อพระครูสุจิตธรรมสาร (ครูบาสุใจ เขมจาโร) อดีตเจ้าคณะอำเภอดอยเต่า อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าครั่ง ในการนี้ พระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร โปรดเมตตาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ทำบุญ ๕๐ วัน)

ณ วัดท่าครั่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด...
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/17479
พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๖๑ ปี ๔๐ พรรษา พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. (สุพันธ์ อาจิณฺณสีโล)

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมุทิตาสักการะ เนื่องในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๖๑ ปี ๔๐ พรรษา พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. (สุพันธ์ อาจิณฺณสีโล) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ ๙๖ รูป พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชน นักเรียนเยาวชนในชุมชน จำนวน ๖๑ ทุน

ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม...
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/17478
ตรวจพื้นที่วัดเวียงนางคำเอ้ย (ร้าง) ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.

นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจพื้นที่วัดเวียงนางคำเอ้ย (ร้าง) ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประกอบการพิจารณาออกโฉนดที่ดินให้แก่วัดเวียงนางคำเอ้ย (ร้าง) ต่อไป

ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รายละเอียดเพิ่มเติม...
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/17339
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ จะเสด็จไปทรงประกอบพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานบนยอดพระธาตุเจดีย์ ณ วัดผาลาด ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ในการ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ จะเสด็จไปทรงประกอบพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานบนยอดพระธาตุเจดีย์ ณ วัดผาลาด ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนายสุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จ ณ วัดผาลาด ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด...
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/17337
ตรวจสภาพวัดร้างเพื่อการยกขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.

นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมคณะผู้แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตรวจสภาพวัดร้างเพื่อการยกขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา

ณ วัดน้ำออกรู (ร้าง) หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ,วัดสะหลีดอยโตน (ร้าง) หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่, วัดกู่ (ร้าง) หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม...
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/17276
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai (แสดงผลทั้งหมด)

ประชาสัมพันธ์ ทม.ควนลัง เทศบาลตำบลจะนะ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย ราชาแห่งเอนามุล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นคร ศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า จ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังห สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเร การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแ ปลวกแดง 21140 RTP Cyber Village สภ.อากาศอำนวย โรงเรียนโรตารี่ กรุงเทพ Rotary Krun สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ สภ.เมืองพิจิตร จว.พิจิตร กองพันต่อสู้อากาศยานที่๑๒ ก