สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวั

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวั ส่วนราชการที่มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ
(1)

เปิดเหมือนปกติ

ประชุมหารือการบูรณะวิหารไม้สักโบราณวัดช่างเคี่ยนวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.         นางจุรีรัตน์...
06/05/2021

ประชุมหารือการบูรณะวิหารไม้สักโบราณวัดช่างเคี่ยน

วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นางปูรณีนุช ปิ่นแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมคณะกรรมการวัดช่างเคี่ยน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือการบูรณะปฏิสังขรณ์ "วิหารไม้สักโบราณ" วัดช่างเคี่ยน อายุ ๑๐๐ กว่าปี โดยมี พระครูวิทิตศาสนาทร รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธาน
ณ วัดช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม และข่าวสารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ สามารถ กดตามลิ้งด้านล่างนี้ ครับ
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/6404

คณะสงฆ์เชียงใหม่ มอบกัปปยภัณฑ์ สู้ภัย COVID-19วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ น.         คณะสงฆ์จังหวั...
06/05/2021

คณะสงฆ์เชียงใหม่ มอบกัปปยภัณฑ์ สู้ภัย COVID-19

วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ น.

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ มอบกัปปิยภัณฑ์ เท่ามูลค่า ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ (สองแสนบาทถ้วน) ให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนรับมอบ

ณ อาคารคุณแม่สนอง แตงอ่อน วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม และข่าวสารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ สามารถ กดตามลิ้งด้านล่างนี้ ครับ
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/6393

#โควิด-19 #สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
05/05/2021

#โควิด-19
#สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

#โควิด-19
#สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคมทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
03/05/2021

วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕...
02/05/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

-----

ขอแสดงความยินดี ต่อข้าราชการสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓

ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
๑. นางปูรณีนุช ปิ่นแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
๒. นายสุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ ผอ.กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ
๓. นางสายสวาท ภาณุมนต์วาที นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
๔. นายกิตติพงศ์ กาวี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
๕. นางสาวมนต์ณัฐ จุฬาโคตร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
๑. นายอัครัช ทิพศรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
๒. นายเอกชัย ชมภู นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
๓. นายสมเจตน์ ทิพย์โชค นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
๔. นางสาวนพภา บุญมาแย้ม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
๕. นางสาวณัฐปภัสร์ อินทะจักร์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก
๑. นางสาวกัลยาณี ปิยชัยมงคล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

วันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.       นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงให...
26/04/2021

วันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.

นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ นำรังวัดออกโฉนดที่ดินวัดแม่ขะปู (ร้าง) ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
การนำช่างรังวัดดำเนินการออกโฉนดที่ดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รายละเอียดเพิ่มเติม และข่าวสารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ สามารถ กดตามลิ้งด้านล่างนี้ ครับ
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/5929

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และพระมหาเถรานุเถระ เมตตาเห็นชอบปรับหอผู้ป่วย รพ.สงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทย์ มช...
25/04/2021

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และพระมหาเถรานุเถระ เมตตาเห็นชอบปรับหอผู้ป่วย รพ.สงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทย์ มช. เป็นห้องความดันลบ รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ระดับปานกลาง โดยความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

ตามความเห็นชอบจาก พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และพระมหาเถรานุเถระ ในการปรับหอผู้ป่วย โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ให้เป็นวอร์ด Cohort Intermediated รองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID -19 ระดับปานกลางที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น จำนวน 24 เตียง ให้เสร็จภายใน 24ชม. เมื่อวานนี้ (วันที่ 24 เมษายน 2564) หลังจำนวนผู้ป่วยทั่วประเทศและจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ในการปรับเป็นห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศแรงดันลบ
ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้สัมภาษณ์ว่า “ ได้กราบมนัสการชี้แจงข้อมูลและขออนุญาต พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และพระมหาเถรานุเถระ เพื่อขอปรับหอผู้ป่วย โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ให้เป็นวอร์ด โควิด-19 ระดับปานกลาง ซึ่งพระคุณท่านได้ให้ความเห็นชอบและอนุญาตให้ดำเนินการได้ทันที นับได้ว่าเป็นภารกิจครั้งสำคัญที่ต้องเกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง ของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. หลังจากที่เราได้ทราบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ มีอาการไข้ , ปอดอักเสบ จำนวนมากและกำลังรอการรักษา ซึ่งจำนวนผู้ป่วยในขณะนี้ได้เพิ่มขึ้นมากกว่าที่เราได้คาดการณ์ไว้ โดยในวันที่ 24 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ทางคณะแพทยศาสตร์ มช. ดำเนินการขยายเตียงรับผู้ป่วยอย่างเร่งด่วนขึ้น แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่จะเข้ามารับการรักษา โดยในครั้งนี้ทางคณะแพทยศาสตร์ มช. ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.ในการปรับเปลี่ยนหอผู้ป่วย ชั้น 3 ของรพ.สงฆ์แห่งรพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ให้เป็นห้อง Negative Pressure Room หรือห้องผู้ป่วยความดันลบ ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ปลอดภัย

ด้าน รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. กล่าวว่า “ ในการปรับเปลี่ยนหอผู้ป่วยตึกสงฆ์ ชั้น 3 รพ.สงฆ์แห่งรพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ให้เป็นห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศแรงดันลบ (Negative Pressure Room) เป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. โดยสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศกรรมศาสตร์ มช. และมูลนิธินักศึกษาเก่าคณะวิศกรรมศาสตร์ มช. และคณะแพทยศาสตร์ มช. ห้องนี้สามารถบำบัดอากาศและฆ่าเชื้อโรค ก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ และแต่ละห้องจะมีความดันเป็นลบ ทำให้อากาศจากภายในห้องไม่ไหลย้อนออกมาสู่ภายนอก ทั้งนี้เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ เพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย”

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า “ในครั้งนี้เราได้ร่วมใจมาทำภารกิจเปิดหอผู้ป่วยสำหรับโควิด-19 ที่อาการระดับปานกลาง จำนวน 24 เตียง โดยการปรับหอผู้ป่วย รพ.สงฆ์ฯ ให้เป็นวอร์ด Cohort Intermediated ณ ชั้น 3 รพ.สงฆ์แห่งรพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อรับผู้ป่วยติดเชื้อCOVID-19ที่มีอาการปอดอักเสบและไม่มีการรักษาที่ซับซ้อน ทั้งในส่วนการปรับระบบอากาศห้องความดันลบ ติดตั้งกล้องวงจรปิด , หาครุภัณฑ์ , เตรียมแนวทางการทำงาน , จัดหาอัตรากำลัง ถือเป็นภารกิจที่ต้องแข่งกับเวลา ในเบื้องต้นมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 เข้ารับการรักษาในวันนี้แล้ว จำนวน 8 ราย และเริ่มที่จะทยอยเข้ารับการรักษาอีก ในส่วนของพระสงฆ์ที่อาพาธที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลในขณะนี้ได้นิมนต์ย้ายไปยังหอผู้ป่วยชั้น 4 ในอาคารเดียวกัน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดแด่พระสงฆ์อาพาธทุกรูป และบุคลากรการแพทย์ ของโรงพยาบาล โดยจัดช่องทางห่างจากหอผู้ป่วยดังกล่าว ทั้งนี้คณะฯมีแนวทางที่ว่า ให้ผู้ป่วยมีสถานที่ที่จะให้การรักษา และบุคลากรของเราต้องปลอดภัยครับ "

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอกราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และพระมหาเถรานุเถระ ที่เมตตาเห็นชอบถึงความจำเป็นในการปรับหอผู้ป่วย รพ.สงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทย์ มช. เป็นห้องความดันลบ รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในครั้งนี้ คณะฯให้ความมั่นใจสำหรับความปลอดภัยสูงสุดสำหรับพระสงฆ์อาพาธทุกรูป ที่มารับการรักษาที่ รพ.สงฆ์ฯแห่งนี้ และขอพวกเราต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ ไปด้วยกันครับ

ติดตามผ่าน Facebook
https://bit.ly/2S3gOuP

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#ประกาศคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่#(ฉบับที่๕แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่๔)#เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน...
25/04/2021

#ประกาศคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่
#(ฉบับที่๕แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่๔)
#เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับพระภิกษุ สามเณร

#ประกาศคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่
#(ฉบับที่๕แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่๔)
#เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับพระภิกษุ สามเณร

จังหวัดเชียงใหม่ หารือผู้แทนผู้นำ 5 ศาสนา กำหนดแนวทางการจัดพิธีกรรม ให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covi...
24/04/2021

จังหวัดเชียงใหม่ หารือผู้แทนผู้นำ 5 ศาสนา กำหนดแนวทางการจัดพิธีกรรม ให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid-19

วันนี้ (24 เม.ย. 64) ที่ ห้องประชุม อาคารรวงผึ้ง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมวางแนวทาง การจัดกิจกรรมทางศาสนาในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนทั้ง 5 ศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันกำหนดแนวทางการจัดพิธีกรรม/กิจกรรมของแต่ละศาสนาปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่และให้เป็นไปตามแนวทางที่องค์กรแต่ละศาสนากำหนดแจ้ง

ทั้งนี่ได้ขอความร่วมมือผู้แทนทั้ง 5 ศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid-19 หากมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมให้มีการควบคุมจำนวนคนให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

//////////////

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
24 เมษายน 2564
https://www.facebook.com/219303695323995/posts/863107984276893/

#ประกาศคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่#เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับพระภิกษุ...
23/04/2021

#ประกาศคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่
#เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับพระภิกษุ สามเณร

#ประกาศคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่
#เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับพระภิกษุ สามเณร

ถวายข้อแนะนำการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.        นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ...
22/04/2021

ถวายข้อแนะนำการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.

นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายสุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ ประสานงานถวายข้อแนะนำการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

ณ วัดพระธาตุกลางใจเมือง ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม และข่าวสารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ สามารถ กดตามลิ้งด้านล่างนี้ ครับ

https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/5776

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด ในท้องที่บ้านแม่งัด หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤห...
22/04/2021

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด ในท้องที่บ้านแม่งัด หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายสุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด ในท้องที่บ้านแม่งัด หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม และข่าวสารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ สามารถ กดตามลิ้งด้านล่างนี้ ครับ
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/5774

รังวัดออกโฉนดที่ดินวัดป่าแดด (ร้าง) ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ...
22/04/2021

รังวัดออกโฉนดที่ดินวัดป่าแดด (ร้าง) ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมนำรังวัดออกโฉนดที่ดินวัดป่าแดด (ร้าง) ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ ผลการรังวัดออกโฉนด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รายละเอียดเพิ่มเติม และข่าวสารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ สามารถ กดตามลิ้งด้านล่างนี้ ครับ

https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/5775

ตรวจสอบการขอใช้ที่ดินและอาคารของทางราชการ (ที่ราชพัสดุ) เพื่อขยายพื้นที่วัด ณ วัดสหกรณ์นิคมหัวงาน หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่แฝก อ...
20/04/2021

ตรวจสอบการขอใช้ที่ดินและอาคารของทางราชการ (ที่ราชพัสดุ) เพื่อขยายพื้นที่วัด ณ วัดสหกรณ์นิคมหัวงาน หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคาร ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น.

นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายสุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบการขอใช้ที่ดินและอาคารของทางราชการ (ที่ราชพัสดุ) เพื่อขยายพื้นที่วัด

ณ วัดสหกรณ์นิคมหัวงาน หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม และข่าวสารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ สามารถ กดตามลิ้งด้านล่างนี้ ครับ

https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/5540

ตรวจสอบการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดสันธาตุ ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔...
20/04/2021

ตรวจสอบการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดสันธาตุ ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายสุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
ณ วัดสันธาตุ ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม และข่าวสารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ สามารถ กดตามลิ้งด้านล่างนี้ ครับ
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/5530

ตรวจสอบการยกที่ดินให้คณะสงฆ์ เพื่อประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา    วันอังคาร ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๔๐ น.    นางจุร...
20/04/2021

ตรวจสอบการยกที่ดินให้คณะสงฆ์ เพื่อประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา

วันอังคาร ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๔๐ น.

นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายสุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบการยกที่ดินให้คณะสงฆ์ เพื่อประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา ในท้องที่บ้านแม่ขะจาน หมู่ที่ ๗ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม และข่าวสารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ สามารถ กดตามลิ้งด้านล่างนี้ ครับ

https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/5529

กราบถวายสักการะสระเกล้าดำหัวพระสังฆาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)วันจันทร์ ที่ ๑๙ เมษายน ๒...
19/04/2021

กราบถวายสักการะสระเกล้าดำหัวพระสังฆาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)

วันจันทร์ ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ กราบถวายสักการะสระเกล้าดำหัว พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค ๗, พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่, พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ) เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) เพื่อขอขมาสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป และขอพรปีใหม่ให้เป็นสิริมงคลในชีวิต

ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร, วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง, วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่

สวัสดีปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ ปี 2564"ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด" สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
09/04/2021

สวัสดีปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ ปี 2564

"ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด"

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

สวัสดีปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ ปี 2564

"ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด"

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564
09/04/2021

พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564

พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.   นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบห...
08/04/2021

วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายสุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ ผอ.กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง ท้องที่บ้านแม่ลานคำ หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
มติที่ประชุม: การขออนุญาตสร้างวัดในท้องที่ดังกล่าว มีความถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

วันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.   นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนา...
07/04/2021

วันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนายสุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด ในท้องที่บ้านเหล่าป๋วย หมู่ที่ ๒ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ผลการประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว การขอสร้างวัดดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ประชาสัมพันธ์!!!สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญประชาชน นิติบุคคล/เอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ซึ่งเคยมาขอรั...
05/04/2021

ประชาสัมพันธ์!!!
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญประชาชน นิติบุคคล/เอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ซึ่งเคยมาขอรับบริการ/ติดต่อ
ร่วมประเมินประสิทธิภาพคุณธรรม & ความโปร่งใส

ประชาสัมพันธ์!!!
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญประชาชน นิติบุคคล/เอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ซึ่งเคยมาขอรับบริการ/ติดต่อ
ร่วมประเมินประสิทธิภาพคุณธรรม & ความโปร่งใส

ประชาสัมพันธ์!!!      ชุดวิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) "ร่วมคิด...
05/04/2021
ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของคนไทยและโลกเรา

ประชาสัมพันธ์!!!
ชุดวิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา" เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ สามารถรับชมผ่านทาง YouTube Channel : SDGsThailand

รายละเอียด
https://cmi.onab.go.th/th/content/category/detail/id/54/iid/11537

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ Chiang Mai Provincial Office of Buddhism

๕ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล...
05/04/2021

๕ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

๕ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 4 ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่
Chiang Mai
50300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

053112671

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวั:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด