ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนก

ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนก บริการวิชาการ ข่าวสารข้อมูล องค์ความรู้ การรับมือ เกี่ยวกับหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายที่จะจัดตั้งศูนย์วิชาการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
✔️ลักษณะรวมศูนย์และเชื่อมโยงทุกภาคส่วน
✔️ติดตามสถานการณ์ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ให้มีความต่อเนื่องและใกล้ชิด
✔️เป็นศูนย์กลางให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน
✔️เป็นแหล่งศึกษา วิจัยและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือ
✔️เสนอนโยบายสาธารณะ และแนวทางการแก้ไขต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

การดำเนินงานของศูนย์วิชาการสนับสนุนการแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ จะมีการดำเนินงานในรูปแบบของ
"คณะทำงาน"

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
(1)

เปิดเหมือนปกติ

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง ในงาน International Workshop on Air Quality, Low-Cost Sensors, and USR across PM2.5@Asia ...
18/08/2021
International Workshop on Air Quality, Low-Cost Sensors, and USR across [email protected] Community

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง ในงาน International Workshop on Air Quality, Low-Cost Sensors, and USR across [email protected] Community
เวลา 10.00 น.-15.00 น.
ผ่าน CISCO Webex.
the Webex meeting at:
https://ncu-edu.webex.com/ncu-edu/j.php...

โดยมีคณะทำงานหมอกควันฯ ร่วมเป็นวิทยากร ดังนี้
1.รศ.ดร.สมพร จันทระ ประธานคณะทำงานฯ
2.ผศ.ดร.ว่าน วิริยา คณะทำงานฯ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#AcAirCMU #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม #คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งาน International Workshop on Air Quality, Low-Cost Sensors, and USR across [email protected] Community ผ่าน เวลา 10.00 น.-15.00 น. ผ่าน CISCO Webex.

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ "ฝุ่น ฟ้า ลม ไฟ เมืองลำพูน ครั้งที่ 1"วันที่ 10 สิงหาคม 2564เวลา 9.30 น. เป...
10/08/2021
ขอเชิญชวนผู้สนใจ อบรมเพิ่มทักษะความรู้ออนไลน์ ฝุ่น ฟ้า ลม ไฟ เมืองลำพูน ครั้งที่ 1

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ "ฝุ่น ฟ้า ลม ไฟ เมืองลำพูน ครั้งที่ 1"
วันที่ 10 สิงหาคม 2564
เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป
ผ่าน Zoom Metting จัดโดย สภาลมหายใจ เชียงใหม่
Meeting ID : 873 7915 3306

โดยมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้
1.ภาพรวมมลพิษทางอากาศ ฝุ่นควัน PM2.5 ในภาคเหนือ
รศ.ดร.สมพร จันทระ ประธานคณะทำงานฯ

2.เข้าใจ ลม ฟ้า ฝุ่น และไฟ จากมุมมองภูมิศาสตร์ลำพูน
อ.ดร.พลภัทร เหมวรรณ คณะทำงานฯ

3.ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำพูน
คุณสัญญา ทุมตะขบ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม ทสจ.ลำพูน

4.เปิดวงระดมความเห็น
ดำเเนินการโดย คุณบัณรส บัวคลี่

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจ อบรมเพิ่มทักษะความรู้ออนไลน์ฝุ่น ฟ้า ลม ไฟ เมืองลำพูน ครั้งที่ 1 ให้กับเครือข่...

บทความวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตีพิมพ์ในวารสาร Chemosphere เป็นงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกว. (ปัจจุบัน สกสว.) ...
09/08/2021
บทความวิจัยล่าสุดตีพิมพ์ในวารสาร Chemosphere (Q1, IF (2020) = 7.086)

บทความวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตีพิมพ์ในวารสาร Chemosphere เป็นงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกว. (ปัจจุบัน สกสว.) ชื่อโครงการ “การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเพื่อการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม” โดยมี รศ.ดร.สมพร จันทระ หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าโครงการ
มีวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งเพื่อทำการเปรียบเทียบคุณภาพอากาศ โดยทำการเก็บฝุ่น PM2.5 เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี เปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ในเมือง (เชียงใหม่ และลำปาง) กับพื้นที่นอกเมือง (เชียงดาว และแม่สะเรียง) และได้พบสารประกอบที่สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้อายุของฝุ่นในอากาศว่าเป็นฝุ่นใหม่จากกิจกรรมในพื้นที่เอง หรือเป็นฝุ่นเก่าที่เดินทางมาจากทางไกล หรือมีการสะสมในพื้นที่
ชื่อบทความ
Fresh and aged PM2.5 and their ion composition in rural and urban atmospheres of Northern Thailand in relation to source identification
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#AcAirCMU #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม #คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
https://acair.cmu.ac.th/?p=5387
🔻อ่านบทความเพิ่มเติม

บทความวิจัยล่าสุดตีพิมพ์ในวารสาร Chemosphere (Q1, IF (2020) = 7.086) ส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกว. (งานวิจัย....

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยา...
03/08/2021
การประชุมหารืออบรมหลักสูตรมลพิษทางอากาศร่วมกับสภาลมหายใจ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการประชุมหารืออบรมหลักสูตรมลพิษทางอากาศ เพื่อเตรียมความพร้อม อบรมเชิงปฏิบัติการ “ฝุ่น ฟ้า ลม ไฟ เมืองลำพูน” ครั้งที่ 1 ร่วมกับสภาลมหายใจ ภาคเหนือ ซึ่งนำร่องให้กับภาคประชาชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่ทำงานในการแก้ปัญหาฝุ่นควัน ภายใต้ความร่วมมือร่วมกันของทางสภาลมหายใจ จังหวัดลำพูน ณ การประชุมวิดีทัศน์ทางไกล ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings เพื่อเตรียมความพร้อม อบรมเชิงปฏิบัติการ “ฝุ่น ฟ้า ลม ไฟ เมืองลำพูน” ครั้งที่ 1 ซึ่งมีแผนจัดอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ วันที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือ ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง การใช้เทคโนโลยี ในการติดตาม เฝ้าระวัง เพื่อแก้ปัญหาและรับมือฝุ่นควัน ซึ่งคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหานี้ร่วมกัน

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#AcAirCMU #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #สภาลมหายใจเชียงใหม่

🔻อ่านข่าวเพิ่มเติม

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมห....

📣คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงให...
23/07/2021
การประชุมหารือ Environmental Social Governance : ESG ร่วมกับบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

📣คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมหารือ Environmental Social Governance : ESG ร่วมกับร่วมกับคุณนพดล บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
👤 โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม ดังนี้
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี
2. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี
3. รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี
4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี
6.รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กภ.ทศพร พิชัยยา ผู้ช่วยอธิการบดี
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้ช่วยอธิการบดี
10. คณบดีจากคณะต่างๆ
11. อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง

- คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ ประธานคณะทำงาน
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล คณะทำงานฯ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ รองประธานคณะทำงานฯ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าน วิริยา คณะทำงานฯ
5. อาจารย์ ดร.พลภัทร เหมวรรณ คณะทำงานฯ
6. นางสาวพิชามญชุ์ สุเดชา เลขานุการคณะทำงานฯ

📅 วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 -12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และการประชุมวิดีทัศน์ทางไกล ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings

✔️โดยทาง บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ได้นำเสนอเกี่ยวกับ การดำเนินงานที่ผ่านมาในด้าน การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV) ซึ่งป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value) ให้กับกิจการและสังคมไปพร้อมกันเพื่อความสำเร็จในระยะยาว
✔️โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาในระดับโลก คือ เพื่อสนับสนุนเด็ก พัฒนาชุมชน และดูแลรักษ์โลกเพื่ออนาคต ร่วมกับคุณนพดล บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
✔️เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมต่อไปในอนาคต
https://acair.cmu.ac.th/?p=5144
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#AcAirCMU #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #สภาลมหายใจเชียงใหม่

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมห....

📣คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 👤 โดย 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันท...
14/07/2021
การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความร่วมมือด้านอวกาศระหว่างสหรัฐอเมริกากับไทย (ฝ่ายไทย)

📣คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
👤 โดย 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ ประธานคณะทำงานฯ
2. อาจารย์ ดร.พลภัทร เหมวรรณ คณะทำงานฯ
3. นางสาวพิชามญชุ์ สุเดชา เลขานุการคณะทำงานฯ
ได้เข้าร่วมการประชุม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความร่วมมือทางด้านอวกาศระหว่างสหรัฐอเมริกากับไทย (ฝ่ายไทย) ครั้งที่ 2/2564 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): GISTDA

📅 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:15-16:00 น.
📮 ผ่านการประชุมวิดีทัศน์ทางไกล ผ่านโปรแกรม Zoom

✔️ในการหารือความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม ความร่วมมือ และผลลัพธ์สำคัญที่คาดหวัง ในแต่ละ Working Groups จากผู้แทนหน่วยงานในการนำเสนอกิจกรรมความร่วมมือ รวมถึงกิจกรรม Space Workshops ระหว่างหน่วยงานสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานไทยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA
https://acair.cmu.ac.th/?p=4350
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#AcAirCMU #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #สภาลมหายใจเชียงใหม่

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมแ....

📣CMU Model คืออะไร ?? สามารถหาคำตอบได้ในคลิปวีดิโอนี้ กับหนึ่งในโครงการ CMU Model ✔️ โครงการเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อการจัด...
14/07/2021
CMU Model โครงการเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการธุรกิจอย่างมีส่วนร่วมตามภูมิปัญญาท้องถิ่น

📣CMU Model คืออะไร ?? สามารถหาคำตอบได้ในคลิปวีดิโอนี้ กับหนึ่งในโครงการ CMU Model
✔️ โครงการเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการธุรกิจอย่างมีส่วนร่วมตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
👤โดย 1. ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ คณะทำงานฯ
2. ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล คณะทำงานฯ
3. ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรัดร์กุล คณะทำงานฯ
4. ผศ.ดร.ว่าน วิริยา คณะทำงานฯ

ภายใต้โครงการ CMU Model สร้างชุมชนต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและแก้ปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน โดย คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ

✔️ ดูศักยภาพของชุมชน เกิดการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนขึ้น ซึ่งก็คือ "วิสาหกิจชุมชนปกาเกอญอบ้านป่าตึงงาม" CMU MODEL shop -วิสาหกิจชุมชน

- เสริมสร้างองค์ความรู้
- เกิดการสร้างผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร
- เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและทางด้านเกษตร
- สร้างเสริมให้เกิดเป็นอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
- สร้างความพร้อมนำร่องให้เกิดเป็นชุมชนและหมู๋บ้านต้นแบบ ภายใต้โครงการ CMU Model
- ส่งเสริมชาวบ้านต่อยอดผ้าทอและผลิตภัณฑ์อื่นๆทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น แยมหม่อน กล้วยอบ เป็นต้น

"เกิดความประทับใจ ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวผ้าทอ "ปกาเกอะญอ"
ที่เริ่มต้นถักทอ ไม่ใช่เพียงแค่ทำสวมใส ในหมู่บ้านเท่านั้น แต่
"สิ่งที่เราทำมันอยู่ในคำเล็กๆของความสุข"
"ความสุข ของครอบครัวที่ได้กลับมาร่วมใจกันทำ"

"สิ่งที่แค่คิดว่าชอบ แต่ตอนนี้ตอนนี้กลายเป็นความรัก"

ทำให้เกิดความร่วมมือกันของทุกๆคน

" ณ วันนี้ที่ได้ทำงานกับ CMU ก็มีความสุขมากๆ ค่ะ "

✔️เกิดการบูรณาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

มุมมองเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ จนเกิดเป็นความภูมิใจ" ของชาวบ้าน​กลุ่มทอผ้า ชุมชน"ปกาเกอะญอ" หมู่บ้านป่าตึงงาม ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ กับนิยามความสุขเล็กๆของการทำผ้า ทำให้ยิ้มตามได้ทันทีที่รับฟัง

https://youtu.be/ohdPxE7xFbE
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#AcAirCMU #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #สภาลมหายใจเชียงใหม่

CMU Model โครงการเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการธุรกิจอย่างมีส่วนร่วมตามภูมิปัญญาท้องถิ่นโดย ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ ....

📣คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 👤 โดย 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันท...
14/07/2021
การประชุมการสนับสนุนข้อมูลการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลให้กับบริษัทสยามคูโบต้า

📣คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
👤 โดย 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ ประธานคณะทำงานฯ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล คณะทำงานฯ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ คณะทำงานฯ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ คณะทำงานฯ
5. นางสาวพิชามญชุ์ สุเดชา เลขานุการคณะทำงานฯ
6. นางสาวพิมพ์จุฑา วิญญรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ
7. นางสาวยศยา สุทธภักติ ผู้ช่วยเลขานุการ
8. นายภูดิศ สังข์สุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการฯ

เข้าร่วมการประชุมหารือในด้านการสนับสนุนข้อมูลการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล เพื่อหาพื้นที่การเผาในที่โล่งบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ และข้อมูลในการสนับสนุนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจากบริษัทสยามคูโบต้า รวมถึงข้อมูลในการดำเนินงานโครงการ CMU Model โดยบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วม
📅 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30-12.00 น.
✔️เพื่อหารือในด้านการสนับสนุนข้อมูลการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล
✔️เพื่อหาพื้นที่การเผาในที่โล่งบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
✔️เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมต่อไปในอนาคต
https://acair.cmu.ac.th/?p=4363
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#AcAirCMU #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #สภาลมหายใจเชียงใหม่

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมก....

📣รู้ทัน: แอปฯ สื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความร่วมมือของ เนคเทค สวทช. และ กรมควบคุมโรค วิจัยและพัฒนา “ชุดซอฟต์แวร์ทันระบ...
16/06/2021
รู้ทัน

📣รู้ทัน: แอปฯ สื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพ

ความร่วมมือของ เนคเทค สวทช. และ กรมควบคุมโรค วิจัยและพัฒนา “ชุดซอฟต์แวร์ทันระบาด” เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออก ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งมีการนำไปใช้งานกว่า 5 ปี และในปี พ.ศ. 2563 ได้ร่วมกันต่อยอด ทันระบาด ไปสู่ภาคประชาชน ภายใต้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า “รู้ทัน”

"แอปพลิเคชันรู้ทัน” จะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงหรือรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้อย่างสะดวกและรวดเร็วจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือระดับประเทศ เพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวันและได้รับความเสี่ยงน้อยที่สุด

โดย "รู้ทัน" จะแจ้งเตือนสถานการณ์ความเสี่ยง ณ ตำแหน่งปัจจุบันและพื้นที่ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 และดัชนีความร้อนที่นำไปสู่โรคลมแดด และพร้อมขยายผลสู่ความเสี่ยงสุขภาพอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

ได้บูรณาการข้อมูล PM2.5 จาก DustBoy CCDC: Climate Change Data Center

🔗ผ่านลิงค์ iOS

https://apps.apple.com/th/app/%E0%B8%A3-%E0%B8%97-%E0%B8%99/id1569167592

🔗ผ่านลิงค์ Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=th.or.nectec.rootan

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#AcAirCMU CCDC: Climate Change Data Center #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University

เรื่องราวของผ้าทอ "ปกาเกอะญอ" บ้านป่าตึงงาม จุดเริ่มต้นถักทอ ไม่ใช่เพียงแค่ทำสวมใสในหมู่บ้านเท่านั้น แต่"สิ่งที่เราทำมัน...
12/06/2021
"CMU Model" สิ่งที่เราทำมันอยู่ในคำเล็กๆของความสุข

เรื่องราวของผ้าทอ "ปกาเกอะญอ" บ้านป่าตึงงาม
จุดเริ่มต้นถักทอ ไม่ใช่เพียงแค่ทำสวมใสในหมู่บ้านเท่านั้น แต่

"สิ่งที่เราทำมันอยู่ในคำเล็กๆของความสุข"

"ความสุข ของครอบครัวที่ได้กลับมาร่วมใจกันทำ"

"สิ่งที่แค่คิดว่าชอบ แต่ตอนนี้ตอนนี้กลายเป็นความรัก"

จนทำให้เกิดความร่วมมือกันของทุกๆคนในหมู่บ้าน

" ณ วันนี้ที่ได้ทำงานกับ CMU ก็มีความสุขมากๆ ค่ะ "

โครงการ CMU Model สร้างชุมชนต้นแบบ
เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและแก้ปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน โดย คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

"มุมมองเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ จนเกิดเป็นความภูมิใจ" ของชาวบ้าน​กลุ่มทอผ้า ชุมชน"ปกาเกอะญอ" หมู่บ้านป่าตึงงาม ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ กับนิยามความสุขเล็กๆของการทำผ้า ทำให้ยิ้มตามได้ทันทีที่รับฟัง

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#AcAirCMU #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
https://youtu.be/1rbD8ey7mXI

เรื่องราวของผ้าทอ "ปกาเกอะญอ" บ้านป่าตึงงาม ที่เริ่มต้นถักทอ ไม่ใช่เพียงแค่ทำสวมใสในหมู่บ้านเท่านั้น แต่"....

11/06/2021

📣ประชาสัมพันธ์ Page Facebook : CMU MODEL shop -วิสาหกิจชุมชน

ผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจจากชุมชน ภายใต้โครงการ #CMUModel พื้นที่ต้นแบบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนืออย่างเป็นรูปธรรม (โครงการลดฝุ่น PM2.5)

โดยดำเนินการภายใต้โครงการย่อย : #การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการธุรกิจอย่างมีส่วนร่วมตามภูมิปัญญาท้องถิ่น จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากการระดมองค์ความรู้จากคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และผลักดันการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาผลิตภันฑ์ในพื้นที่ดำเนินโครงการดังกล่าวฯ นำร่องพื้นที่ #บ้านป่าตึงงาม ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#AcAirCMU #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

🔻
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=105712101746697&id=105351741782733

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมสรุปและถอดบทเรียนการทำง...
27/05/2021
ประชุมสรุปและถอดบทเรียนการทำงานสภาลมหายใจเชียงใหม่ -

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมสรุปและถอดบทเรียนการทำงานสภาลมหายใจเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานและภาคีเครือข่าย

#AcAirCMU #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

🔻อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม :
https://acair.cmu.ac.th/?p=2939

t

โครงการ นวัตกรรมหน้ากาก นาโนคุณภาพเทียบป้องกันโควิด-19 และ PM2.5 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป ผศ.ดร.ว่าน วิร...
24/05/2021
หน้ากากนวัตกรรมนาโน​ ENVI​ ​Nano​ Mask สนับสนุนงานวิจัยโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

โครงการ นวัตกรรมหน้ากาก นาโนคุณภาพเทียบป้องกันโควิด-19 และ PM2.5 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป

ผศ.ดร.ว่าน วิริยา คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาและผลิตหน้ากากนวัตกรรมนาโนป้องกันโควิด-19 และฝุ่น PM2.5 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โดยนำนวัตกรรมแผ่นกรองนาโนจากไต้หวันและเกาหลีใต้มาผลิตเป็นไส้กรองสำหรับหน้ากากผ้า และยังเป็นวิทยากรให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และโรงพยาบาลต่าง ๆ ในเรื่องการผลิตหน้ากากป้องกันฝุ่นขนาดเล็ก โดยให้ชุมชนใช้แผ่นกรองนาโนเย็บเป็นหน้ากาก จนกระทั่งเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) และหน้ากากอนามัยได้หายจากตลาด จึงได้พัฒนาหน้ากากที่ใช้แผ่นกรองนาโนสำหรับป้องกันฝุ่นและป้องกันโควิด-19 ด้วย

https://www.youtube.com/watch?v=vLgczI2qrLk&feature=youtu.be

#AcAirCMU #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔻อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.nrct.go.th/news/%E0%B8%A7%E0%B8%8A-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94-19-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-pm25

ที่อยู่

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควัน มหาวิทยาลัยเช
Chiang Mai
50200

ข้อมูลทั่วไป

เพือให้การดำเนินการด้านวิชาการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปด้วยควมเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงมีคณะทำงานภายในมหาวิทยาลัย จากหลายส่วนงานอาธิ ✔️คณะแพทยศาสตร์ ✔️คณะวิศวกรรมศาสตร์ ✔️คณะเกษตรศาสตร์ ✔️คณะสังคมศาสตร์ ✔️สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ✔️สถาบันนโยบายสาธารณะ ✔️ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยมีรายชื่อคณะทำงาน ดังนี้ 👤ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ 👤ศาสตร์จารย์ นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ 👤รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตะกุล 👤รองศาสตร์จารย์ ดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ 👤รองศษสตร์จารย์ นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล 👤รองศาสตราจารย์ ชูโชค อายุพงศ์ 👤ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธาะร ไชยเรืองศรี 👤ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ 👤ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนม กุณาวงค์ 👤ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาศกร แช่มประเสริฐ 👤ผู้ช่วยศษสตราจารย์ พญ.สหัทยา ไพบูลย์ วรชาติ 👤อาจารย์ ดร.พลภัทร เหมวรรณ 👤อาจารย์ ดร.ว่าน วิริยา 👤อาจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรงศักดิ์ 👤ดร.ณัฐสิทธิ์ ศรีนุรักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ✔️เป็นศูนย์กลางสนับสนุนทางวิชาการแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ลักษณะรวมศูนย์และเชื่อมโยงทุกภาคส่วน ✔️ติดตามสถานการณ์ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ให้มีความต่อเนื่องและใกล้ชิด ✔️เป็นศูนย์กลางให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน ✔️เป็นแหล่งศึกษา วิจัยและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือ ✔️เสนอนโยบายสาธารณะ และแนวทางการแก้ไขต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ให้คณะทำงานดังกล่าวมีหน้าที่ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ✔️ศึกษาแนวทางเพื่อสนับสนุนด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ✔️การติดตามสถานการณ์ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ให้มีความต่อเนื่องและใกล้ชิด ✔️ให้ข้อมูลข่าวสารและควารู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน ✔️ศึกษาวิจัยและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือ ✔️เพื่อเสนอนโยบายสาธารณะและแนวทาแก้ไขต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653943470

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนก:

วิดีโอทั้งหมด

เกียวกับเรา

คำสั่งมหาวิทยาลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะจัดตั้งศูนย์วิชาการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางสนับสนุนทางวิชาการแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ลักษณะรวมศูนย์และเชื่อมโยงทุกภาคส่วน ติดตามสถานการณ์ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ให้มีความต่อเนื่องและใกล้ชิด และเป็นศูนย์กลางให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษา วิจัยและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือ และเสนอนโยบายสาธารณะ และแนวทางการแก้ไขต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้วน้้น

เพือให้การดำเนินการด้านวิชาการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปด้วยควมเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือดังนี้


 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ ประธานคณะทำงาน
 • ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


  องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

  แสดงผลทั้งหมด

  ความคิดเห็น

  รับสมัครอาสาสมัครทดสอบหน้ากากและแผ่นกรอง นาโน ที่สามารถซักล้างได้ คุณสมบัติ 1. เพศ ชาย 10 ท่าน เพศหญิง 10 ท่าน สามารถใส่หน้ากาก size L (ได้หน้ากากท่านละสองชิ้น) 2. เพศ ชาย 10 ท่าน เพศหญิง 10 ท่าน หน้ากากผ้าที่สามารถสอดแผ่นกรอง size m, L(ได้หน้ากากผ้าและแผ่นกรองท่านละสองชิ้น) 3.ต้องแชร์โพสนี้ 1 แชร์ กรอกรายละเอียดการสมัคร หมดเขตวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdWI8MnpPs.../viewform... สอบถามรายละเอียดได้ทาง INBOX
  โครงการ CMU Model ร่วมพิธีเปิดเสกวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ ณ บ้านป่าตึงงาม. ขอบคุณทีมงาน cmu model ผู้ประสานงานจากเทศบาลปิงโค้ง ที่ร่วมออกโรงทานด้วยความอิ่มใจ❤️ เข้มแข็งและพร้อมทุกงานเสมอ...
  ❗️ด่วน เปิดรับสมัคร ❗️ (อว. จ้างงาน ระยะที่ 2 โดย มช. ) เฉพาะโครงการรหัส 176 45 ตำแหน่งงาน 🗓🗓🗓🗓🗓🗓🗓🗓🗓🗓🗓🗓🗓🗓 💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰 💵 เงินเดือน ๆ ละ 9,000 บาท 💴 ช่วงเดือน ก.ค. ถึง ก.ย. #การสมัคร Inbox สอบถามรายละเอียดโครงการ หมดเขต 8 กรกฎาคม 2563 เอกสารประกอบการสมัคร 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. ภาพถ่ายหน้าตรง 4. สำเนาสมุดบัญชี (ที่มีการเคลื่อนไหว) ที่มีชื่อของท่านเป็นชื่อบัญชี 5. ประวัติและประสบการณ์ (CV / Resume)
  มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช.และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดทำหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง และป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ หมอ พยาบาล นักศึกษา บุคลากร และประชาชนที่ขาดแคลนหน้ากากดังกล่าว โดยร่วมบริจาคเงินได้ที่บัญชี มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 667-260962-6 ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนประจำปีได้ หากท่านบริจาคแล้ว รบกวนแจ้งสลิปการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่ที่จะให้ออกใบเสร็จได้ทางกล่องข้อความเพจมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่