Clicky

ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนก

ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนก บริการวิชาการ ข่าวสารข้อมูล องค์ความรู้ด้านการสนับสนถนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นำโดย รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์ ดร.ไพสิฐ...
16/12/2022

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นำโดย รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และอาจารย์ ดร.ไพสิฐ พาณิชกุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์เพื่อการศึกษาด้านภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม คณะสังคมศาสตร์ หนึ่งในคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเปิดงาน และเป็นวิทยากรในโครงการอมรมเชิงปฏิบัติการการใช้แอปพลิเคชันรายงานสถานการณ์ฝุ่นควัน PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์บรรยากาศกับปัญหาหมอกควัน และวิธีใช้งานแอพพลิเคชั่น CMDSS PM2.5 และ FireD ในการสนับสนุนการทำงานและเตรียมพร้อมรับมือกับฤดูหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ค...
14/12/2022
คณะทำงานหมอกควันฯ ให้การต้อนรับการมาเยือนของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภั

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับการมาเยือนของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
👤คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับการมาเยือนของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
📅เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00-12.00น.
📌ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมแ.....

13/12/2022
11-12-2565 E ต้นกล้าท้องถิ่นฟื้นฟูป่าชุมชน จ.เชียงใหม่

นักข่าวพลเมือง ชวนไปติดตามกิจกรรมของทีม CMU Model โครงการการผลิตกล้าไม้ท้องถิ่นเพื่อการฟื้นฟูป่าภายใต้โครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน CMU Model
โดย ผศ.ดร.สุทธาธร ไชยเรืองศรี อาจารย์ในสังกัด แขนงนิเวศวิทยา ภาควิชาชีววิทยา และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเมล็ดพันธุ์ไม้ท้องถิ่นกลับมาเพาะเป็นต้นกล้า เพื่อนำไปปลูกทดแทนและฟื้นฟูป่าไม้ของชุมชนป่าตึงงาม ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ หนึ่งในพื้นที่ ที่เคยได้รับผลกระทบจากไฟป่าในอดีต ติดตามได้จากรายงาน
ในข่าวค่ำมิติใหม่ทั่วไทย วันที่ 11 ธ.ค. 2565 เวลา 19.00 น.

#คณะทำงานฯหมอกควันมช #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

👤 คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมและต้อนรับการมาเยื...
08/12/2022
คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข

👤 คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมและต้อนรับการมาเยือนของสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมหารือพูดคุยแลกเปลี่ยนการดำเนินงานของคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต

📅เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-14.00น.
📌ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีผู้เข้าร่วม ดังนี้
-รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ ประธานคณะทำงานฯ

-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าน วิริยา คณะทำงานฯ

-อาจารย์ ดร.ณัตติพร ยะบึง คณะทำงานฯ

ผู้มาเยือนจากผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย ได้แก่

-Mr.Evan W.Fox,Economic officer

-Ms.Aisha Talib Professional Associate Economics

-ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย

-คุณธีรินทร์ เจริญพจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากสำนักสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐฯ USPTO (สถานทูตสหรัฐฯประจำประเทศไทย)

-คุณวารุณี ต่อศรีเจริญ ผู้ช่วยฝ่ายเศรษฐกิจและการพาณิชย์

#คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมแ.....

"คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานเสวนา ‘Sharing Thailand-U...
07/12/2022

"คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานเสวนา ‘Sharing Thailand-U.S. Experiences: A Path to Cleaner Air and Healthier Communities’ การร่วมหาแนวทางพัฒนาอากาศสะอาดระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา โดยสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ และโครงการ Mekong for the Future ขององค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID)

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30-16.30 น. คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมงานเสวนา ‘Sharing Thailand-U.S. Experiences: A Path to Cleaner Air and Healthier Communities’ การร่วมหาแนวทางพัฒนาอากาศสะอาดระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา โดยสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ และโครงการ Mekong for the Future ขององค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) โดยวิทยากรจากคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ ""Northern Thailand's air quality prospects and challenges"" และร่วมจัดนิทรรศการในงานดังกล่าว ณ โรงแรมเซนทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่

โดยการประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจากคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้ - อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ ประธานคณะทำงานฯ
- รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล คณะทำงานฯ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ คณะทำงานฯ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าน วิริยา คณะทำงานฯ
- อาจารย์ ดร.ณัตติพร ยะบึง คณะทำงานฯ

เจ้าหน้าที่เข้าร่วม
- นางสาวพิชามญชุ์ สุเดชา เลขานุการคณะทำงานฯ
- นางสาวพิมพ์จุฑา วิญญรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ
- นายจารุกิตติ์ เหล่ากาวี นักจัดการงานทั่วไป

#คณะทำงานฯหมอกควันมช #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

👤 คณะทำงานย่อยโครงการ CMU Model เข้าร่วมเสวนา CMU Model ต้นแบบการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยังยืน ในNorthern Agri CMU Expo ...
06/12/2022

👤 คณะทำงานย่อยโครงการ CMU Model เข้าร่วมเสวนา CMU Model ต้นแบบการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยังยืน ในNorthern Agri CMU Expo 2022: งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยคณะทำงานฯ ได้เข้าร่วมเสวนาโครงการ CMU Model ต้นแบบการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยังยืน เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา ให้ประชาชนและสาธารณชนได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการในการสร้างพื้นที่ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นอกจากนี้ภายในงาน รศ.ดร.สมพร จันทระ ประธานคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ CMU Model เพื่อให้ข้อมูลกับ ThaiPBS ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการต่อไป

📅เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00-11.00น.
📌ณ เวทีกลาง เนินพระพุทธ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีผู้เข้าร่วม ดังนี้
-รศ.ดร.สมพร จันทระ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ผศ.ดร. จุฑาทิพย์ เฉลิมผล อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-คุณเศรษฐี โชคน้ำไหล ผู้ใหญ่บ้านป่าตึงงาม ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม
- นางสาวพิชามญชุ์ สุเดชา เลขานุการคณะทำงานฯ
- นางสาวพิมพ์จุฑา วิญญรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ
- นายจารุกิตติ์ เหล่ากาวี พนักงานปฏิบัติการฯ

Model #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

การเผาในภาคเกษตร เป็นหนึ่งในปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือที่มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการแก้ปัญหา  มหาวิทยาลัยเชี...
06/12/2022
มช.ชูโมเดลแก้ฝุ่นจากการเผาในภาคเกษตร

การเผาในภาคเกษตร เป็นหนึ่งในปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือที่มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการแก้ปัญหา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยคณะทำงานย่อยโครงการ CMU Model ภายใต้คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เสนอ CMU Model แก้ฝุ่นจากภาคเกษตรแบบครบวงจร โดยนำเสนอในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคมนี้ ณ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

https://www.youtube.com/watch?v=ILnG471716k&feature=youtu.be&ab_channel=ThaiPBSNews

ขอบคุณข่าวจาก ThaiPBS

การเผาในภาคเกษตร เป็นหนึ่งในปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือที่มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการแก้ปัญหา แ.....

📢📢 เชิญร่วมรับชมงานเสวนา 🍃"CMU MODEL ต้นแบบการแก้ไขปัญหาหมอควันอย่างยั่งยืน"  🍃 ในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10 เชิญชวนผู้...
30/11/2022

📢📢 เชิญร่วมรับชมงานเสวนา 🍃"CMU MODEL ต้นแบบการแก้ไขปัญหาหมอควันอย่างยั่งยืน" 🍃 ในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10
เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหมอกควัน และโครงการ CMU Model คืออะไร? ทำไมถึงเป็นโครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยพื้นที่นำร่องในพื้นที่ บ้านป่าตึงงาม ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
⏰ ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00-11.00 น.
📌 ณ เวทีกลาง โซน 1 (เนินพระพุทธ) ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
👉🏻 ลงทะเบียน : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNved2IA3nSFdd8IPonLfQk7GQIZ-NnuBok9WBHcpOZ7RYTA/viewform
#งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่10
#คณะทำงานฯหมอกควันมช #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

📢📢 งาน Dust Boy Day  CCDC: Climate Change Data Centerระดบนักวิจัย นักคิด ร่วมกันเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สถาณการณ์หมอก...
30/11/2022

📢📢 งาน Dust Boy Day CCDC: Climate Change Data Center
ระดบนักวิจัย นักคิด ร่วมกันเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สถาณการณ์หมอกควัน มลพิษทางอากาศ
จัดโดย CCDC: Climate Change Data Center
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00 - 15.30 น.
📍 ณ GIMME Shelther Chiang Mai
#คณะทำงานฯหมอกควันมช #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CCDC ระดมนักวิจัยระดับแนวหน้า เครือข่าย DustBoy จัดเวิร์คชอป Round Table (Pain Point & Hope for PM2.5 Solutions) วันที่ 1 ธันวาคมนี้

มุ่งแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศทั้งระยะสั้น และเสนอแนวทางสำหรับระยะยาวในเชิงบูรณาการ

บทสรุป จะนำมาจัดทำเพื่อให้เข้าใจง่ายและเผยแพร่ต่อไปในเพจ CCDC นี้นะครับ^^โครงการการสร้างแหล่งอาหารโปรตีนและสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน : ไก่ไข่และไก่กระดูกดำ CMU Modelโดย ผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง อาจารย...
17/11/2022
การสร้างแหล่งอาหารโปรตีนและสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน : ไก่ไข่และไก่กระดูกดำ l CMU Model

โครงการการสร้างแหล่งอาหารโปรตีนและสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน : ไก่ไข่และไก่กระดูกดำ CMU Model
โดย ผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง อาจารย์ในสาขาสัตว์ศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ซึ่งโครงการ CMU Model คืออะไร? ทำไมถึงเป็นโครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยพื้นที่นำร่องในพื้นที่ บ้านป่าตึงงาม ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
https://youtu.be/kmsPgLjK1OA
มารับชมกันค่ะ
#คณะทำงานฯหมอกควันมช #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการการสร้างแหล่งอาหารโปรตีนและสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน : ไก่ไข่และไก่กระดูกดำภายใต้โครงการต้นแบบการแ...

📢📢 เชิญร่วมงาน Healthy Air Forum 2022 งานครั้งแรกด้านคุณภาพอากาศในอาคารของประเทศไทย⭐️ จัดโดยสมาคมส่งเสริมคุณภาพอากาศในอา...
14/11/2022

📢📢 เชิญร่วมงาน Healthy Air Forum 2022
งานครั้งแรกด้านคุณภาพอากาศในอาคารของประเทศไทย
⭐️ จัดโดยสมาคมส่งเสริมคุณภาพอากาศในอาคาร และสมาคมเครื่องฟอกอากาศเกาหลี

⏰ วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00-18:00 น.
📍 ห้องประชุม Grand Ballroom ชั้น C โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 และ ออนไลน์โปรแกรม ZOOM
#คณะทำงานฯหมอกควันมช #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

📢📢 เชิญร่วมงาน Healthy Air Forum 2022
งานครั้งแรกด้านคุณภาพอากาศในอาคารของประเทศไทย
⭐️ จัดโดยสมาคมส่งเสริมคุณภาพอากาศในอาคาร และสมาคมเครื่องฟอกอากาศเกาหลี

⏰ วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00-18:00 น.
📍 ห้องประชุม Grand Ballroom ชั้น C โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 และ ออนไลน์โปรแกรม ZOOM

พบกับหัวข้อบรรยายพิเศษจาก "นักวิชาการไทยและสาธารณรัฐเกาหลี"
❇️ ค่าแนะนำด้านคุณภาพอากาศในอาคารของประเทศไทย
❇️ โครงการจัดทำห้องปลอดฝุ่น
❇️ Open Data Platform and Air Quality
❇️ Thailand PM 2.5 Footprint
❇️ Activities to Promote the Awareness of Indoor Air Quality in Thailand
❇️ Standards and Certification of Air Purifiers in Thailand
❇️ Korean Standard for Air Purifier
❇️ Trends in Air Quality Sensors and Related Test Methods for Korean Air Purifiers
❇️ Policies for Developing the Air Industry in Korea
❇️ Field Study of Air Cleaners in Elementary School Classroom in Korean
❇️ Field study of Air Cleaners in Thailand’s International Schools
——————-
☎️ สอบถามเพิ่มเติม :
➡️ ลงทะเบียน https://www.qrfy.com/NKyI_qb
➡️ ลิ้งค์ออนไลน์ https://us02web.zoom.us/j/87920407838?pwd=cVdlZXhWZm13NW95SWhYdlFVa2hyQT09
➡️และ Facebook live จากช่องนี้

📣ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้าร่วม🌱การอบรมหลักสูตร การรับมือและการจัดการมลพิษทางอากาศ 🗓 : วันที่ 7-8 ธันวาคม 2565📍สถานที่ ...
09/11/2022

📣ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้าร่วม
🌱การอบรมหลักสูตร การรับมือและการจัดการมลพิษทางอากาศ
🗓 : วันที่ 7-8 ธันวาคม 2565
📍สถานที่ : โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่
เปิดรับสมัครพร้อมลงทะเบียนแล้ว ด่วน
รายละเอียดกำหนดการและกิจกรรมสามารถลงทะเบียนได้ดังนี้ 👇
https://datacenter.deqp.go.th/training/course-detail/...

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ ปร...
08/11/2022
คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ ประธานคณะทำงานฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าน วิริยา คณะทำงานฯ
อาจารย์ ดร.ณัตติพร ยะบึง คณะทำงานฯ
เป็นวิทยากรและต้อนรับการมาเยือนส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
#คณะทำงานฯหมอกควันมช #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นวิทยากร, ต้อนรับ...

โครงการการผลิตกล้าไม้ท้องถิ่นเพื่อการฟื้นฟูป่าภายใต้โครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน CMU Modelโดย ผศ....
02/11/2022
การผลิตกล้าไม้ท้องถิ่นเพื่อการฟื้นฟูป่า

โครงการการผลิตกล้าไม้ท้องถิ่นเพื่อการฟื้นฟูป่าภายใต้โครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน CMU Model
โดย ผศ.ดร.สุทธาธร ไชยเรืองศรี อาจารย์ในสังกัด แขนงนิเวศวิทยา ภาควิชาชีววิทยา และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ซึ่งโครงการ CMU Model คืออะไร? ทำไมถึงเป็นโครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยพื้นที่นำร่องในพื้นที่ บ้านป่าตึงงาม ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
https://youtu.be/KieZ4MaaeG4
มารับชมกันค่ะ
#คณะทำงานฯหมอกควันมช #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการการผลิตกล้าไม้ท้องถิ่นเพื่อการฟื้นฟูป่าภายใต้โครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่ง...

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมให้การต้อนรับการมาเย...
31/10/2022
คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใ

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมให้การต้อนรับการมาเยือนของแขกกิตติมาศักดิ์จากประเทศไต้หวัน และร่วมหารือหารือเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพ Asean Aerosol Conference ในประเทศไทย พร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

📅เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565
📌ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#คณะทำงานฯหมอกควันมช #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับการมา....

👤 คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าน วิร...
25/10/2022
คณะทำงานฯ เข้าร่วมการประชุม, 2022 International workshop on air quality, low-cost sensors, and USR across the [email protected] community and 7-SEAS Data/science workshop in National Central University, Ta

👤 คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าน วิริยา คณะทำงานฯ Wan Wiriya และนักศึกษาปริญญาโทร่วมเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยกลางแห่งชาติ, เถาหยวน ประเทศไต้หวัน เข้าร่วมการประชุม, 2022 International workshop on air quality, low-cost sensors, and USR across the [email protected] community and 7-SEAS Data/science workshop ร่วมกับ Ministry of Education, National Science and Technology Council, Environmental Protection Administration, National Central University เพื่อ นำเสนอในหัวข้อ การใช้เซ็นเซอร์ต้นทุนต่ำในชุมชน เพื่อประเมินการกระจายเชิงพื้นที่ของความเข้มข้นของ PM2.5 : กิจกรรม SDGs ในภาคเหนือของประเทศไทย ในงาน [email protected] ประจำปี การประชุมเชิงปฏิบัติการ คุณภาพอากาศ เซ็นเซอร์ต้นทุนต่ำ และ USR (University Social Responsibility) โดยนำเสนอเกี่ยวกับเครื่องวัดฝุ่น Dustboy, PurpleAir ในโครงการ AQSEA, Northern Thailand Air Quality Health Index (NTAQHI) ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเหนือ และ AirEnvi ที่มีการเทียบวิเคราะห์จากค่าฝุ่น PM2.5 ของกรมควบคุมมลพิษ (PCD)

📅เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00-16.30น.
📌ณ National Central University, Taoyuan, Taiwan

โดยมีผู้เข้าร่วม ดังนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าน วิริยา คณะทำงานฯ, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง, นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

#คณะทำงานฯหมอกควันมช #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม, 20...

📣ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน 🌱Climate Changes: Ambient PM 2.5 and Public Health Concerns Conference 🗓 วันที่ 7-8 ...
17/10/2022

📣ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน
🌱Climate Changes: Ambient PM 2.5 and Public Health Concerns Conference

🗓 วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565
📍สถานที่ : Science and Technology Park (STeP), CMU & Online (Hybrid event)
โดยเปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2565

รายละเอียดกำหนดการและกิจกรรมสามารถลงทะเบียนได้ดังนี้ 👇
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZN0rL9-Be40R2joruWlDa_XmeNdaHZRNdmIKe2h3w1bN0Gw/viewform

"👤 คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม, เป็นวิทยากร, กา...
05/10/2022
คณะทำงานฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองใน

"👤 คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม, เป็นวิทยากร, การสร้างเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ จ.น่าน ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เพื่อติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศและการพัฒนาเครื่องมือสำหรับชุมชนในการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน กิจกรรมดังกล่าวทางทีมวิจัยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศที่มีผลกระทบต่อชุมชน การสำรวจไลเคนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ การใช้เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำฝนแบบ DIY การวิเคราะห์ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) โดยใช้กล่อง Colorimeter (NO2 Test kit) แบบ DIY และนำเสนอเครื่องวัดคุณภาพอากาศ DUSTBOY นวัตกรรมคณะทำงานหมอกควันฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะนำการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศที่สามารถติดตามได้บนเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU CCDC) ให้กับตัวแทนชุมชน ทั้งนี้ทางทีมวิจัยได้ส่งมอบกล่องเครื่องมือที่ใช้เก็บตัวอย่างดังกล่าว รวมถึงเครื่องวัดคุณภาพอากาศ DUSTBOY ให้กับทางโรงเรียน 9 แห่งของจังหวัดน่าน

📅เมื่อวันที่ 1-2 ตุลาคม 2565 เวลา 8.00 -18.00 น.
📌ณ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน

โดยมีผู้เข้าร่วม ดังนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าน วิริยา คณะทำงานฯ Wan Wiriya, นายจารุกิตติ์ เหล่ากาวี พนักงานปฏิบัติการฯ, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง, รร.บ้านห้วยโก๋น รร.บ้านกิ่วจันทร์ (เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) รร.ชุมชนบ้านเฟือยลุง รร.บ้านน้ำรีพัฒนา รร.บ้านห้วยทรายขาว รร.หม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงษ์ รร.บ้านน้ำช้างพัฒนา รร.บ้านสบปืน รร.บ้านด่าน

#คณะทำงานฯหมอกควันมช #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมเชิงปฏิบัต....

👤ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าน วิริยา (Wan Wiriya) คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลั...
30/09/2022
คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เ

👤ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าน วิริยา (Wan Wiriya) คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมประเด็นปรึกษาหารือ การถอดบทเรียนความสําเร็จของชุมชนเข้มแข็งด้านการจดัการและป้องกันผลกระทบ ต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศของประเทศไทย ร่วมกับ กรมอนามัย เพื่อหารือประเด็นโครงการถอดบทเรียนฯ และโครงการขับเคลื่อนห้องปลอดฝุ่นฯ

📅เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00น.
📌ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีผู้เข้าร่วม ดังนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าน วิริยา คณะทำงานฯ, นายจารุกิตติ์ เหล่ากาวี พนักงานปฏิบัติการฯ, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

#คณะทำงานฯหมอกควันมช #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

t

[ประชาสัมพันธ์]งาน The International Network for Sensor and Timing Applications in Quantum Technologies (INSTA-QT) Works...
22/09/2022

[ประชาสัมพันธ์]
งาน The International Network for Sensor and Timing Applications in Quantum Technologies (INSTA-QT)
Workshop Series SDG13: Climate action – CO2 monitoring and energy

วันพฤหัสบดี-ศุกร์ ที่ 22-23 กันยายน 2565 เวลา 14:30-18:30 น.(online + onsite)
ณ ห้อง 203 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำหรับท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมฟังบรรยายในงาน
(onsite + online) สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็ปไซต์
https://insta-qt.science.cmu.ac.th/

------
**ปล.สำหรับผู้เข้าร่วมในสถานที่ดังกล่าว โปรดสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในห้องประชุมเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19
ขอบคุณสำหรับความร่วมมือครับ

👤 คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดนิทรรศการงานการประชุมสรุปบทเรียน...
09/09/2022
คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร

👤 คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดนิทรรศการงานการประชุมสรุปบทเรียนและสร้างแนวทางการขับเคลื่อนภาคเหนือสู้-ฝุ่นควัน ร่วมกับ สภาลมหายใจภาคเหนือ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

📅เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 08.30-13.00น.
📌ณ ห้องประชุม Grandview 3 อาคารประชุมนานาชาติ โรงแรม Chiang Mai Grandview

โดยมีผู้เข้าร่วม ดังนี้
-นางสาวพิชามญชุ์ สุเดชา เลขานุการคณะทำงานฯ
-นางสาวพิมพ์จุฑา วิญญรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ
-นางสาวยศยา สุทธภักติ ผู้ช่วยเลขานุการฯ
-นายจารุกิตติ์ เหล่ากาวี พนักงานปฏิบัติการฯ
-นายพงศกรณ์ จันทร์ดีแก้วสกุล เจ้าหน้าที่ประสานงานและสื่อสารองค์กร
-นายวัชรพงษ์ สุขเกษม เจ้าหน้าที่ออกแบบและสื่อสารองค์กร

#คณะทำงานฯหมอกควันมช #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

t

09/09/2022
🔴 LIVE - การประชุมสรุปบทเรียนและสร้างแนวทางการขับเคลื่อนภาคเหนือสู้ฝุ่นควัน

วันที่ 2 ของการประชุมสรุปบทเรียนและสร้างแนวทางการขับเคลื่อนภาคเหนือสู้ฝุ่นควัน

วันที่ 9 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับหมอกควัน PM2.5 และนำนวัตกรรมต่างๆมากมายของคณะทำงานจัดแสดงในงานดังกล่าว ได้แก่ หน้ากากาความดันบวก โมเดลห้องปลอดฝุ่น และDustBoy เป็นต้น

สามารถเข้าชมนิทรรศการของคณะทำงานเราได้นะครับ

#สภาลมหายใจภาคเหนือ
#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

คณะทำงานฯ ร่วมเสวนางานแลกเปลี่ยน เสนอบทเรียน และวางแผนอนาคตเพื่อลมหายใจภาคเหนือ ร่วมกับ เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ และส...
08/09/2022

คณะทำงานฯ ร่วมเสวนางานแลกเปลี่ยน เสนอบทเรียน และวางแผนอนาคตเพื่อลมหายใจภาคเหนือ ร่วมกับ เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ และสสส.

วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 08.30-13.30 น. คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมเสวนา, งานแลกเปลี่ยน เสนอบทเรียน และวางแผนอนาคตเพื่อลมหายใจภาคเหนือ ร่วมกับ เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ และสสส. เพื่อร่วมเสวนาในงานดังกล่าว ภายใต้หัวข้อ "พัฒนาการของการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันภาคเหนือ" โดยคณะทำงานฯ ได้กล่าวถึงแหล่งที่มาของฝุ่น PM2.5, ผลการดำเนิงานที่ผ่านมาและในอนาคต รวมถึงนวัตกรรมต่างๆ ที่ทางคณะทำงานฯ ได้จัดทำขึ้นและนำไปใช้จริงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่น หน้ากากความดันบวก แอพฯFireD และเครื่องตรวจวัดและรายงานค่าฝุ่น PM2.5 (Dust Boy) ฯลฯ เป็นต้น ณ การประชุมวิดีทัศน์ทางไกล ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings, ห้องประชุม Grandview 3 อาคารประชุมนานาชาติ โรงแรม Chiang Mai Grandview

โดยการประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจากคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าน วิริยา คณะทำงานฯ"

08/09/2022
🔴 LIVE - การประชุมสรุปบทเรียนและสร้างแนวทางการขับเคลื่อนภาคเหนือสู้ฝุ่นควัน

รับชมรับฟังได้ค่ะ
คณะทำงานฯ จับมือ สภาลมหายใจเชียงใหม่, เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ และสสส. ขอเชิญร่วมประชุมสรุปบทเรียนและสร้างแนวทางการขับเคลื่อนภาคเหนือสู้ฝุ่นควัน

ผศ. ดร.ว่าน วิริยา คณะทำงานฯ ได้รับเกียรติร่วมเสวนา "พัฒนาการของแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ" โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 8-9 กันยายน 2565 เวลา 08.30-16.30 ซึ่งทุกท่านสามารถเข้าร่วมได้ผ่านช่องทาง Facebook Live : สภายหายใจเชียงใหม่ และ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
#คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช. #เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

คณะทำงานฯ จับมือ สภาลมหายใจเชียงใหม่, เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ และสสส. ขอเชิญร่วมประชุมสรุปบทเรียนและสร้างแนวทางการขั...
07/09/2022

คณะทำงานฯ จับมือ สภาลมหายใจเชียงใหม่, เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ และสสส. ขอเชิญร่วมประชุมสรุปบทเรียนและสร้างแนวทางการขับเคลื่อนภาคเหนือสู้ฝุ่นควัน

ผศ. ดร.ว่าน วิริยา คณะทำงานฯ ได้รับเกียรติร่วมเสวนา "พัฒนาการของแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ" โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 8-9 กันยายน 2565 เวลา 08.30-16.30 ซึ่งทุกท่านสามารถเข้าร่วมได้ผ่านช่องทาง Facebook Live : สภายหายใจเชียงใหม่ และ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

#คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช. #เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

"👤 คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์กับ เนชั่นแนล จีโอกราฟฟ...
24/08/2022
ประธานคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียง

"👤 คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์กับ เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก (National Geographic)

📅เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เและ 23 สิงหาคม 2565
📌ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีผู้เข้าร่วม ดังนี้
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ ประธานคณะทำงานฯ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ คณะทำงานฯ

#คณะทำงานฯหมอกควันมช #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

ประธานคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมให้สัมภ....

"👤 คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมและเป็นวิทยากรในง...
23/08/2022
คณะทำงานฯ เป็นวิทยากรในงานการสัมมนาวิชาการ "คนไทยรอบรู้สู้ฝุ่น" ในหัวข้อ "วิกฤตฝุ่นละออง

"👤 คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมและเป็นวิทยากรในงานการสัมมนาวิชาการ "คนไทยรอบรู้สู้ฝุ่น" ในหัวข้อ "วิกฤตฝุ่นละออง PM2.5 กับนวัตกรรมปกป้องสุขภาพอย่างยั่งยืน" ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมอภิปรายในหัวข้อ นวัตกรรมในการดูและและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ มุ้งกรองฝุ่น, หน้ากากกรองฝุ่น Envi mask และบ้านสู้ฝุ่น เป็นต้น

📅เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.30น.
📌ณ การประชุมวิดีทัศน์ทางไกล ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings

โดยมีผู้เข้าร่วม ดังนี้
รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล คณะทำงานฯ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าน วิริยา คณะทำงานฯ, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

#คณะทำงานฯหมอกควันมช #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

คณะทำงานฯ เป็นวิทยากรในงานการสัมมนาวิชาการ "คนไทยรอบรู้สู้ฝุ่น" ในหัวข้อ "วิกฤตฝุ่นละออง PM2.5 กับนวัตกรรมปกป....

👤 คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร...
11/08/2022

👤 คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่อัจฉริยะมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ Mae Moh Smart and Livable City towards Climate Change Net Zero)" ร่วมกับ การไฟฟ้าแห่งประเทศไทยแม่แมาะ เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามดังกล่าว รวมถึงการติดตั้งนวัตกรรมเครื่องวัดฝุ่นระบบเซ็นเซอร์ DustBoy เพื่อติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์

📅เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565
📌ณ ห้องประชุมมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

โดยมีผู้เข้าร่วม ดังนี้
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล คณะทำงานฯ

#คณะทำงานฯหมอกควันมช #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

กฟผ.แม่เมาะ จับมือ มช. พัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลแบบออนไลน์เชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ดันแม่เมาะสู่เมืองอัจฉริยะคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์🌎
.
วันนี้ (11 สิงหาคม 2565) ณ ห้องประชุมมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่อัจฉริยะมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Mae Moh Smart and Livable City towards Climate Change Net Zero)” โดยมี นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ และ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
.
เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลแบบออนไลน์สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลเมือง (City Data Platform) ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น อากาศ น้ำ ของเสีย ก๊าซเรือนกระจก และพื้นที่สีเขียว สำหรับนำไปใช้บริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาเมือง ให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจและเกิดการตระหนักในการป้องกัน รับมือ และเตือนภัยพิบัติได้ ทั้งเอื้อประโยชน์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนหรือนโยบายการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.
สำหรับการดำเนินงานของโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่อัจฉริยะมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์นั้น จะเริ่มจากการพัฒนาฐานข้อมูลพลังงานและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติในรูปแบบของแพลตฟอร์มข้อมูลแบบออนไลน์ และนำข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม อาทิ จากหน่วยงานต่างๆ การติดเซ็นเซอร์เพื่อติดตามข้อมูลสภาพอากาศและมลภาวะแบบเรียลไทม์ ตลอดจนข้อมูลด้านการใช้ไฟฟ้า และการประหยัดไฟในพื้นที่ อ.แม่เมาะ มาวิเคราะห์หรือพยากรณ์ด้วยแบบจำลอง นำมาจัดทำแผนที่ความเสี่ยงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
.
ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จะเผยแพร่เป็นข้อมูลแบบเปิด (Open Data) เพื่อให้นักพัฒนาแอปพลิเคชัน นักพัฒนาเมือง ได้สามารถเข้าถึงได้และนำไปพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งข้อมูลที่ได้จะนำไปสื่อสารในรูปแบบที่เข้าใจง่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปรับตัวให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการดำเนินชีวิตให้เข้าสู่การเมืองอัจฉริยะที่มุ่งการเป็นเมืองคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

👉ติดตามรายละเอียดข้อมูลโครงการเพิ่มเติม คลิก 👇
https://youtu.be/O0Ynrx1gTno

ที่อยู่

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสน
Chiang Mai
50200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653943479

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรียน ผอ.ศูนย์ ขอแจ้งเรื่องเกี่ยวกับการเผาเศษวัสดุจากการเลี้ยงวัว ในเขตตำบลแม่ทะลบ อ.ไชยปราการ อยากให้หน่วยงานออกไปให้ความรู้ มีการเผาทุกวันจนป่าชุมชนใกล้จะหมด เพราะนำไปทิ้งและเผา คนเลี้ยงส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว ขอความกรุณาจากทางนี้ช่วยลดปัญหาให้กับผู้อาศัยในหมู่บ้าน
ขอขอบคุณล่วงหน้า
#เพื่อนหุ้นส่วนพันธมิตร ในการต่อสู้กับ #มลภาวะทางอากาศ สหรัฐฯ มีความภูมิใจที่ได้สนับสนุน ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช ในโครงการระดับภูมิภาคที่ดำเนินงานร่วมกับ RTI International และ NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติในการพัฒนาการตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยการใช้เครือข่ายเซ็นเซอร์ราคาไม่สูงในประเทศไทย เวียดนาม และลาว ซึ่งกงสุลใหญ่ฌอน โอนีลล์ได้เยี่ยมชมบู๊ธกิจกรรม TEDx Chiang Mai2021 เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อเรียนรู้ว่าสหรัฐฯและประเทศไทยทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพอากาศในภูมิภาคนี้อย่างไร

in the fight against ! The U.S. is proud to support Chiang Mai University’s Academic Center for Air pollution in Northern Thailand on a regional project with RTI International and National Astronomical Research Institute to improve air quality monitoring through low-cost sensor networks in Thailand, Vietnam, and Laos. Consul General Sean O’Neill visited the air quality project booth at TEDxChiangMai2021 over the weekend to learn more about how the U.S. and Thailand work together to improve air quality in the region.

🚨🚨 ด่วนค่าาาา จากเหตุการณ์ไฟป่าที่อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ลุกโชน น่ากลัวมาก ตอนนี้สามารถบริจาคได้ตามช่องทางต่อไปนี้ค่ะ!!

📍 เพจอาสาไฟป่าเชียงใหม่ -ภาคประชาชน เปิดรับบริจาคไฟฉายคาดผมและเป้น้ำเป็นจำนวนมาก

ส่งมาได้ที่นี่ค่ะ 👇🏻👇🏻
ชิโนรส จันทร์ประทีป
สุขเกษมเรสซิเดนซ์
160/8 หมู่ 2 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
096-6901984

📍 ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช ขอรับบริจาคเกลือแร่ อาหารแห้ง วิทยุสื่อสาร หน้ากากป้องกัน pm 2.5 อุปกรณ์ทำแผล

ส่งมาได้ที่นี่ค่ะ 👇🏻👇🏻
โถงชั้น 1 อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

หรือสามารถโอนเงินสมทบทุนได้👇🏻👇🏻
📍ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี “มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
เลขบัญชี “667-2609626”

#ไฟป่า #ไฟป่าสะเมิง #สะเมิง #เชียงใหม่ #บริจาค ่า
Today’s Special : ทวงคืนอากาศบริสุทธิ์ สิทธิขั้นพื้นฐานที่สุดที่ทุกคนควรได้รับ ชวนลงชื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดต่อสภา
.
ไม่กี่วันที่ผ่านมา สภาพอากาศที่เชียงใหม่อยู่ในระดับเป็นมลพิษอันตรายอันดับหนึ่งของโลก นี่ไม่ใช่ครั้งแรก และจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายถ้าหากไม่มีการจัดการตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคลไปจนถึงนโยบายของภาครัฐ
.
Thailand Can เครือข่ายอากาศสะอาด คือกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวกันของนักวิชาการ นักเศรษฐศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และอื่นๆ พวกเขาร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดเสนอต่อสภา โดยเนื้อหาว่าด้วยการกำหนดให้อากาศบริสุทธิ์ต้องเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรได้รับ ร่วมกันผลักดันให้เกิดหน่วยงานวิจัยสภาพอากาศ และกำกับการทำงานของรัฐ รวมถึงการกระจายอำนาจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในระดับนโยบาย การลงมือปฏิบัติ และเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและร้องเรียนการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐด้วย
.
ตอนนี้เครือข่ายอากาศสะอาดต้องการรวบรวมให้ครบ 10,000 รายชื่อเพื่อยื่นข้อเสนอนี้ต่อสภา ใครสนใจอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด สามารถดูขั้นตอนและรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandcan.org/ร่วมลงชื่อเสนอร่าง-พรบ นอกจากนี้ยังมี 30 สถานที่ที่เป็นจุดลงชื่อเสนอร่างกฎหมายอากาศบริสุทธิ์ด้วย จะมีที่ไหนบ้างลองดูข้อมูลได้ที่เพจ Thailand Can เครือข่ายอากาศสะอาด
.
ส่วนใครที่อยากร่วมช่วยเหลือปัญหาฝุ่นควันแบบระยะสั้น สามารถช่วยเหลือคนทำงานในพื้นที่ตอนนี้ได้ผ่าน ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช ที่กำลังเปิดรับบริจาคอุปกรณ์ดับไฟและสิ่งของจำเป็นสำหรับลาดตระเวนในช่วงเกิดไฟป่า รวมถึง มูลนิธิกระจกเงา ที่ลงพื้นที่ดับไฟป่ากำลังเปิดรับอาสาสมัครช่วยงานและรับบริจาคอยู่เช่นกัน

รับสมัครอาสาสมัครทดสอบหน้ากากและแผ่นกรอง นาโน ที่สามารถซักล้างได้
คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย 10 ท่าน เพศหญิง 10 ท่าน
สามารถใส่หน้ากาก size L (ได้หน้ากากท่านละสองชิ้น)
2. เพศ ชาย 10 ท่าน เพศหญิง 10 ท่าน
หน้ากากผ้าที่สามารถสอดแผ่นกรอง size m, L(ได้หน้ากากผ้าและแผ่นกรองท่านละสองชิ้น)
3.ต้องแชร์โพสนี้ 1 แชร์
กรอกรายละเอียดการสมัคร หมดเขตวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdWI8MnpPs.../viewform...
สอบถามรายละเอียดได้ทาง INBOX
โครงการ CMU Model ร่วมพิธีเปิดเสกวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ ณ บ้านป่าตึงงาม. ขอบคุณทีมงาน cmu model ผู้ประสานงานจากเทศบาลปิงโค้ง ที่ร่วมออกโรงทานด้วยความอิ่มใจ❤️ เข้มแข็งและพร้อมทุกงานเสมอ...
❗️ด่วน เปิดรับสมัคร ❗️ (อว. จ้างงาน ระยะที่ 2 โดย มช. )
เฉพาะโครงการรหัส 176
45 ตำแหน่งงาน
🗓🗓🗓🗓🗓🗓🗓🗓🗓🗓🗓🗓🗓🗓
💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰
💵 เงินเดือน ๆ ละ 9,000 บาท 💴
ช่วงเดือน ก.ค. ถึง ก.ย.
#การสมัคร
Inbox สอบถามรายละเอียดโครงการ หมดเขต 8 กรกฎาคม 2563
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. ภาพถ่ายหน้าตรง
4. สำเนาสมุดบัญชี (ที่มีการเคลื่อนไหว) ที่มีชื่อของท่านเป็นชื่อบัญชี
5. ประวัติและประสบการณ์ (CV / Resume)
วันนี้เราขอพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ ‘ MasquraX ’ นวัตกรรมหน้ากากอนามัยแบบให้ความดันบวก
(Positive Pressure Mask) จากความคิดของนักศึกษาภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
หน้ากาก [email protected] นี้ คิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาของหน้ากากอนามัยแบบทั่วไป ทำให้สวมใส่สบาย หายใจสะดวก ไม่รู้สึกอึดอัดเกินไป เหมาะสำหรับนักดับเพลิง เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ตำรวจจราจร หรือคนที่ต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางสภาพอากาศที่มีมลภาวะ โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช
.
#มชทูเดย์
มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช.และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดทำหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง และป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ หมอ พยาบาล นักศึกษา บุคลากร และประชาชนที่ขาดแคลนหน้ากากดังกล่าว

โดยร่วมบริจาคเงินได้ที่บัญชี มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 667-260962-6
ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนประจำปีได้

หากท่านบริจาคแล้ว รบกวนแจ้งสลิปการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่ที่จะให้ออกใบเสร็จได้ทางกล่องข้อความเพจมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
'[email protected]’ หน้ากากอนามัยไอเดียเด็กไทย
สามารถกรอง PM 2.5 ได้จริงถึง 99% ✅
⠀⠀⠀⠀⠀
[email protected] เป็นหน้ากากอนามัยแบบให้ความดันบวก
หรือที่เรียกว่า Positive Pressure Mask
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
โดยหลักการทำงาน คือ จะมีพัดลมที่ดูดอากาศเข้าไป 💨
ผ่านฟิลเตอร์สำหรับกรองคาร์บอนที่สามารถกรองอนุภาค
ขนาดเล็ก 0.1 ไมครอน ได้ถึง 99% และได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากสถาบัน Nelson Lab แล้ว
⠀⠀⠀⠀⠀
สวมใส่สบาย หายใจสะดวก ไม่รู้สึกอึดอัดเกินไป
เหมาะสำหรับนักดับเพลิง เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ตำรวจจราจร
และคนที่ต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลาง
สภาพอากาศที่ไม่ค่อยเอื้ออำนวย และในอนาคต
จะมีการพัฒนาให้ใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้นอีก 👍
⠀⠀⠀⠀⠀
นวัตกรรมสุดยอดไอเดียนี้เป็นผลงานของนักศึกษา
ภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภายใต้โครงการคณะทำงานเพื่อสนับสนุนด้านวิชาการ
หมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
⠀⠀⠀⠀⠀
ซึ่งการสร้างต้นแบบนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัย
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสามารถติดตามข้อมูลพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

#ฝุ่น #มลพิษ #หน้ากากอนามัย
ขั้นตอนที่ 1 วาดแบบลงบนผ้าลาย และผ้าฝ้าย โดยประกบด้านสีเข้าด้วยกัน แล้วลอกแบบด้านใน แบบหน้ากากมี 3 ไซส์ S M L สามารถติดต่อแอดมิน หรือประสานทาง ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช ได้เลย
สนับสนุนงานวิชาการ โดย ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช สามารถติดต่อเพื่อจัดอบรมการตัดเย็บหน้ากากกันฝุ่น หรือซื้อแผ่นกรอง ได้จากทางศูนย์เลยจ้า
.
สนับสนุนการสื่อสารสร้างความตระหนักต่อสังคม WEVO สื่อสู้ฝุ่น และร่วมส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุในการลดความเสี่ยงสุขภาพจากภาวะฝุ่นควัน โดย โครงการผู้สูงอายุกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ FOPDEV มูลนิธิพรูเด้นซ์
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai (แสดงผลทั้งหมด)

สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียง CNOC ITSC Chiang Mai University Registration Office Chiang Mai University สำนักงานบริหารและจัดการทรั สำนักงานบริหารงานวิจัย ม.เชี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้ Myanmar Center CMU วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโ Department of Sociology and Anthropology, Chiangmai University HealthyCMU ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน หลักสูตรอบรมการพัฒนาอสังหา Mechatronics and Automation - RMUTL