Clicky

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขต

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขต ใช้ไม้จากป่าปลูก เท่ากับปลูกป่า

เปิดเหมือนปกติ

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร.       5 ธันวาคม  ...
05/12/2022

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
.
5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้ วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย ดังนี้
1. วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 - 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559) เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จสู่พระราชสมบัติตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 เป็นพระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรงครองราชย์สมบัติยาวนานที่สุดในประเทศไทย
2. วันชาติ : เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย เดิมกำหนดให้วันที่ ๒๔ มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันชาติ เนื่องจากเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ต่อมาใน พ.ศ. 2503 ได้เปลี่ยนมาเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทย ตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของชาติ และเป็นวันศูนย์รวมจิตใจความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ ปัจจุบันจึงตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี
3. วันพ่อแห่งชาติ : วันพ่อแห่งชาติ มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาเป็นผู้ริเริ่มหลักการและเหตุผลในการจัดตั้งวันพ่อแห่งชาติ เพราะพ่อเป็นผู้มีพระคุณที่มีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกให้ความเคารพเทิดทูนตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสมควรที่สังคมจะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.9) ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ ทรงเป็นพระราชบิดา ของพระราชโอรสและพระราชธิดา ทรงรักใคร่และให้ดอกพุทธรักษาเป็นสัญลักษณ์ของวันพ่อแห่งชาติ ตั้งแต่พุทธศักราช 2502 เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินไป ทรงกระชับสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆ ทั้งในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย โดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ ทุกภาคทรงประจักษ์ในปัญหาของราษฎร ในชนบทที่ดำรงชีวิตด้วยความยากจน ลำเค็ญและด้อยโอกาส ได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะหาทางแก้ปัญหาตลอดมาตราบจนปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่า ทุกหนทุกแห่งบนผืนแผ่นดินไทยที่รอยพระบาทได้ประทับลง ได้ทรงขจัดทุกข์ยากนำความผาสุกและทรงยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น ด้วยพระบุญญาธิการและพระปรีชาสามารถปราดเปรื่อง พร้อมด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุข ของราษฎร และเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศชาติตลอดระยะเวลาโดยมิได้ทรงคำนึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์เลย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการนานัปการมากกว่า 4,000 โครงการ ทั้งการแพทย์สาธารณสุข การเกษตร การชลประทาน การพัฒนาที่ดิน การศึกษา การพระศาสนา การสังคม วัฒนธรรม การคมนาคม ตลอดจนการเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรในชนบท ทั้งยังทรงขจัดปัญหาทุกข์ยากของประชาชนในชุมชนเมือง เช่น ทรงแก้ปัญหาการจราจร อุทกภัย และปัญหาน้ำเน่าเสียในปัจจุบัน ได้ทรงริเริ่มโครงการการช่วยสงเคราะห์ และอนุรักษ์ช้างไทยอีกด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตรากตรำพระวรกายทรงงานอย่างมิทรงเหน็ดเหนื่อย แม้ในยามทรงพระประชวร ก็มิได้ทรงหยุดยั้งพระราชดำริเพื่อขจัดความทุกข์ผดุงสุขแก่พสกนิกร กลางแดดแผดกล้าพระเสโทหลั่งชุ่มพระพักตร์ และพระวรกายหยาดตกต้องผืนปฐพี ประดุจน้ำทิพย์มนต์ชโลมแผ่นดินแล้งร้างให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์นับแต่ เสด็จเถลิงถวัลย์ราชย์ตราบจนปัจจุบัน แม้ในยามประเทศประสบภาวะเศรษฐกิจ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา ก็ได้พระราชทานแนวทางดำรงชีพแบบ “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “ทฤษฎีใหม่” ให้ราษฎรได้พึ่งตนเอง ใช้ผืนแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดประกอบอาชีพอยู่กินตามอัตภาพซึ่งราษฎร ได้ยึดถือปฏิบัติเป็นผลดีอยู่ในปัจจุบัน
.
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ด้วยการน้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน มาเป็นแนวปฏิบัติในการดำรงตน ตามวิถีแห่งความพอเพียง พออยู่ พอกิน และคงไว้ ซึ่งความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติงานในฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะเป็นองค์กรรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง พร้อมก้าวเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท แห่งศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
.
#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย #องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

🌲🌲🌞🌞♥️♥️
13/11/2022

🌲🌲🌞🌞♥️♥️

อากาศดีมากเวอร์ เลยยยย 🏕️⛺️🏕️
31/10/2022

อากาศดีมากเวอร์ เลยยยย 🏕️⛺️🏕️

วันนี้ (29 ตุลาคม 2565)นายภพปภพ ลรรพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายฯ ผู้จัด...
29/10/2022

วันนี้ (29 ตุลาคม 2565)
นายภพปภพ ลรรพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายฯ ผู้จัดการ และพนักงานในสังกัด
ร่วมจัดกิจกรรมการทอดกฐิน ประจำปี 2565
ณ วัดภูดิน ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อ...
13/10/2022

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย #องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ดื่มด่ำบรรยากาศ ปลายฝนต้นหนาว กับวิวแบบ 360 องศา กันค่ะ 🥰😍
10/10/2022

ดื่มด่ำบรรยากาศ ปลายฝนต้นหนาว กับวิวแบบ 360 องศา กันค่ะ 🥰😍

😢😢
06/10/2022

😢😢

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง .. ต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่คนร้ายใช้อาวุธปืนกราดยิง ภายใน #ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่นี่ก็สวยน๊าา บรรยากาศ ดีย์
31/08/2022

ที่นี่ก็สวยน๊าา บรรยากาศ ดีย์

📣📣📣📣 ประกาศ 📢 📢 📢 📢

📌เปิดจองบ้านพัก
มกราคม - มีนาคม 2566 ครับ📌
ติดต่อสอบถามจองห้องพักและข้อมูลเบื้องต้นที่เบอร์ 052-080993 หรือ 0861813388(AIS) ในวันและเวลาราชการครับ
IB ข้อความ ไว้สอบถามเบื้องต้น
📌รับจองเฉพาะโทร 📞 เพราะต้องคุยรายละเอียดด้วยครับ
🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

👉แบบบ้านพักและราคา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PasonWatchan&set=a.2303827109683504

งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)
บัญชีโอนเงิน กรุงไทย งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์

KTB saving No. 502-0-13881-9

กระดุมทองก็สวยนะคะ อยากสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ เรียนเชิญค๊าาา 🥰🥰🥰🥰
30/08/2022

กระดุมทองก็สวยนะคะ อยากสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ เรียนเชิญค๊าาา 🥰🥰🥰🥰

🌼ช่วงนี้ทุ่งดอกกระดุมทองเร่ิมบานแล้วนะคะ

🌼อยากเปิดมาเจอทุ่งดอกเจอวิวต้องบ้านหลังนี้เลยค่ะ

⭐️บ้านโซนB Vip/พักได้หลังละ2ท่าน/1,500.-บาท แอร์ ทีวีตู้เย็น น้ำอุ่นทุกหลัง
#แม่แจ่ม#ที่พักแม่แจ่ม#เชียงใหม่#บ้านพัก

Photos from องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้'s post
23/08/2022

Photos from องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้'s post

Photos from องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้'s post
16/08/2022

Photos from องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้'s post

Photos from องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้'s post
14/08/2022

Photos from องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้'s post

Photos from องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้'s post
13/08/2022

Photos from องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้'s post

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเฉลิมพระชนมพรรษา ๙...
12/08/2022

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

'ขอพระองค์ทรงพระเจริญ'

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

Photos from องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้'s post
11/08/2022

Photos from องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้'s post

Photos from องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้'s post
08/08/2022

Photos from องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้'s post

Photos from องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้'s post
01/08/2022

Photos from องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้'s post

มาเที่ยวป่าเหนือ น่าฝนกันจ้า
30/07/2022

มาเที่ยวป่าเหนือ น่าฝนกันจ้า

ทรงพระเจริญ28 กรกฎาคมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเ...
28/07/2022

ทรงพระเจริญ
28 กรกฎาคม
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
#องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
#ทรงพระเจริญ

75 ปี อ.อ.ป.
25/07/2022

75 ปี อ.อ.ป.

25/07/2022

"ครบรอบวันสถาปนา อ.อ.ป. ปีที่ 75" #น้องต้นกล้าสัก

^^ เที่ยวบ่อน้ำพุร้อนกันค่ะ
06/07/2022

^^ เที่ยวบ่อน้ำพุร้อนกันค่ะ

^^
18/06/2022

^^

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ทรงพระเจริญด้วยเกล้า...
03/06/2022

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะพนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
.
#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ #องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน ของสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ แบบตลาดกลางค้าไม้ แปลงปี 2526 งวดที่ 2/2565 จำนวน 33 กอง ปริมาตร 20...
24/05/2022

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน
ของสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ
แบบตลาดกลางค้าไม้ แปลงปี 2526 งวดที่ 2/2565 จำนวน 33 กอง ปริมาตร 200.80 ลบ.ม.
กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 - 11.00 น.
ณ สำนักงานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ หมู่ 5 ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
สนใจติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ที่ เบอร์โทร 085 593 0786
หรือ Line ID : 0855930786
(จันทร์ - เสาร์ ในเวลาราชการ)
#ใช้ไม้จากป่าปลูกเท่ากับปลูกป่า
#องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

เตรียมตัวพบกับแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ได้เลย 😉😉
06/05/2022
อ.อ.ป. เตรียมพัฒนา ‘สวนป่าสาละวิน’ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ของ จ.แม่ฮ่องสอ

เตรียมตัวพบกับแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ได้เลย 😉😉

อ.อ.ป. เตรียมพัฒนา ‘สวนป่าสาละวิน’ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ของ จ.แม่ฮ่องสอน

เนื่องในโอกาส "วันฉัตรมงคล" ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕  วันสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษ...
04/05/2022

เนื่องในโอกาส "วันฉัตรมงคล" ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ วันสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย

ทรงพระเจริญ 🙏🏻🙏🏻

๒ เมษายน ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีขอ...
02/04/2022

๒ เมษายน ๒๕๖๕
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

🙏🏻🙏🏻สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุ...
30/03/2022

🙏🏻🙏🏻

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๖๕

ที่มา : หน่วยราชการในพระองค์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๖๕

ที่มา : หน่วยราชการในพระองค์

ไม้สักท่อนก็มีนะคะ📣📣ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน📣📣ของสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ (อ.อ.ป.) แบบตลาดกลางค้าไม้ แปลงปี 2526 งวดที่ ...
28/03/2022

ไม้สักท่อนก็มีนะคะ

📣📣ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน📣📣
ของสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ (อ.อ.ป.) แบบตลาดกลางค้าไม้ แปลงปี 2526 งวดที่ 1/2565 จำนวน 32 กอง
กำหนดยื่นซองเสนอราคา
ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 - 11.00 น.
ณ สำนักงานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ หมู่ 5 ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน
สนใจติดต่อเบอร์โทร 085-5930786 (สำนักงาน)
และ 053-245356 ในเวลาราชการนะคะ

มาจ้า ไม้สักสวนป่าแปรรูปเราก็มีขายนะคะ⚡️⚡️ประกาศ ประกาศ ประกาศ 🌟🌟ประมูลจำหน่ายไม้สักสวนป่าแปรรูป ออป.เขตเชียงใหม่ จำนวน ...
26/03/2022

มาจ้า ไม้สักสวนป่าแปรรูปเราก็มีขายนะคะ

⚡️⚡️ประกาศ ประกาศ ประกาศ 🌟🌟
ประมูลจำหน่ายไม้สักสวนป่าแปรรูป
ออป.เขตเชียงใหม่
จำนวน 6 กอง 6,929 แผ่น ปริมาตร 1,533.61 ลบ.ฟ.
ยื่นซองประมูลในวันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565
เวลา 10.00-11.00 น.
ณ สำนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
291 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
☎️☎️โทร:053-245356

ราคาไม่แพงนะคะ เข้ามาดูชมได้เลย

📣📣 ประกาศ 🥰🥰🥰ประมูลไม้สักท่อนสวนป่าบ้านวงษา จำนวน 23 กอง ‼️ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2565 สนใจสามารถยื่นซองประมูลได้ เ...
12/03/2022

📣📣 ประกาศ 🥰🥰🥰
ประมูลไม้สักท่อนสวนป่าบ้านวงษา จำนวน 23 กอง

‼️ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2565
สนใจสามารถยื่นซองประมูลได้
เวลา 10.00 - 11.00 น.
ณ สวนบ้านบ้านวงษา ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
สนใจสามารถติดต่อ 053-509249 หรือ 087-300-7760
ปล.ไม้ของจริงสวยกว่าในรูปนะคะ 😍
#ใช้ไม้จากป่าปลูกเท่ากับปลูกป่า
#ออปเขตเชียงใหม่ยินดีให้บริการค่ะ

เฟอร์นิเจอร์สวยๆ ไม้สักแปรรูป ไม้สักประสานก็มีนะคะ😘☺️
01/02/2022

เฟอร์นิเจอร์สวยๆ ไม้สักแปรรูป ไม้สักประสานก็มีนะคะ😘☺️

สวนป่าบ้านวัดจันทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนช่วงเทศการปีใหม่ ของกระทรวงทรัพยากรธ...
01/01/2022

สวนป่าบ้านวัดจันทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนช่วงเทศการปีใหม่ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1265 ท้องที่ ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ดังนี้
-จุดพักรถ
-เครื่องดื่ม
-ห้องนำ้สะอาด
-จุดพักผ่อนพร้อมลานกางเต้นท์
-สอบถามข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.64-4 ม.ค.65

สวัสดีปีใหม่ 2565พวกเราชาวองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ขอความสุขสวัสดีทั้งหลาย จงบังเกิดมีแก่ทุกท่านและครอบครัว ให...
01/01/2022

สวัสดีปีใหม่ 2565
พวกเราชาวองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
ขอความสุขสวัสดีทั้งหลาย จงบังเกิดมีแก่ทุกท่านและครอบครัว ให้มีความสุข มีความเจริญรุ่งเรือง พบเจอแต่สิ่งที่ดีงาม พ้นจากความทุกข์ ความชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวง
ให้มีสุขภาพกายใจแข็งแรง ปลอดภัยจากโควิด
คิดจะกระทำการสิ่งใดในทางที่ดีงามแล้วก็ขอให้พลัน สำเร็จ สมตามความปรารถนาทุกประการ ไม่เจ็บ ไม่จน
ร่ำรวยตลอดปีใหม่ 2565 และตลอดไปเทอญ

ตรวจรางวัลกันได้เลยค่ะ ☺️
27/12/2021

ตรวจรางวัลกันได้เลยค่ะ ☺️

ที่อยู่

291 แก้วนวรัฐ
Chiang Mai
50000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653245356

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขต:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai (แสดงผลทั้งหมด)

Hope Visa Services CM Tour & Travel Taxi Service ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค depa สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจด 14Days Application. - CMDH SMT School เทศบาลนครเชียงใหม่ คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย สาข คลีนิคนิรนาม สถานีกาชาดที่ 3 TAT Chiang Mai Sorm Makara Yneak Laeb Nhek Toch Tum Vichear