เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสร ตู้กดเงิน เอทีเอ็ม 24 ชั่วโมง

13/08/2023
13/07/2023
ประชาสัมพันธ์ การแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็น...
13/07/2023

ประชาสัมพันธ์ การแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ผ่านทางช่องทาง ดังนี้
– เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th
ลิงค์นี้ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/?fbclid=IwAR2ro1COnTH8svTXRAbZ_Fg75-Aw4xuBSpISHIkeFJu814Ts61ikwwjb-mM #/main
– แอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
2. กรอกข้อความในแบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้โดยอัตโนมัติ
3. พิมพ์แบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน
ทั้งนี้ การพิจารณาการแจ้งเหตุและการอุทธรณ์กรณีเหตุที่แจ้งมิใช่เหตุอันสมควร ให้เป็นไปตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงปักเสาแชมไลน์แรงสูง บริเวณที่ดับกระแสไฟฟ้...
13/07/2023

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงปักเสาแชมไลน์แรงสูง บริเวณที่ดับกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่วัดแม่ฮ้อยเงิน ถึงปลายสายบ้านแม่ฮ้อยเงิน-บ้านม่วงโตน ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น. ขออภัยในความไม่สะดวก

11/07/2023

📢🔈ประเทศไทยต้องมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

📝 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา
ส่งเสริม และปรับปรุง การบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน
💬 โดยสามารถร่วมทำแบบสำรวจผ่าน Google Forms ได้ที่ https://bit.ly/LPAsurvey66 หรือแสกน QR code ในสื่อประชาสัมพันธ์นี้
#องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น #ท้องถิ่นไทย #กระจายอำนาจ #ประเทศชาติยั่งยืน

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เขตที่ 2 อย่างไม่เป็นทางการ
09/07/2023

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เขตที่ 2 อย่างไม่เป็นทางการ

ด้วยเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน จะดำเนินการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่...
29/06/2023

ด้วยเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน จะดำเนินการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปดังนี้
ประเภทพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ๓ อัตรา ดังนี้
- ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองช่าง จำนวน ๑ อัตรา
- ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองคลัง จำนวน ๑ อัตรา
- ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
รายละเอียด สามารถดาวน์โหลดได้ ตามลิงค์ด้านล่างนี้

http://www.maehoingoen.go.th/news_view.php?id=702

กรณีมีผู้เสนอแนะการประกาศเสียงตามสายของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ทางเทศบาลจะแจ้งให้งานประชาสัมพันธ์ ทราบ และปรับปรุงแก้ไข ขอ...
13/06/2023

กรณีมีผู้เสนอแนะการประกาศเสียงตามสายของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ทางเทศบาลจะแจ้งให้งานประชาสัมพันธ์ ทราบ และปรับปรุงแก้ไข ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ และเชิญเข้าร่วมกลุ่มโอเพนแชท เพื่อติดตามข่าวสารจากชุมชนด้วยนะครับ

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที...
02/06/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

02/06/2023

#เชียงใหม่24ชั่วโมงประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมประเพณีแห่นมสดรดถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ ดอกบัวบูชาเจดีย์พระเกศาธาตุ เนื่องในวันวิสาขบูชา ที่ 3 มิถุนายน 2566

🛕🤎ความเป็นมาของประเพณีแห่นมสด รดต้นศรีมหาโพธิ์ มีเนื่องเล่าต่อกันมาว่า … หลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จดับขันธปรินิพพาน พระเจ้าธรรมาโศกราช หรือ พระเจ้าอโศกมหาราช ได้โปรดปราน และได้ทรงพระราชทานเครื่องรัตนมณีและสิ่งมีค่าบูชาต้นศรีมหาโพธิ์เป็นประจำ ด้านพระอัครมเหสี พระนามว่า ดิษยรักษิตา เกิดความอิจฉา จึงสั่งให้แม่มดผู้มีฤทธิ์ทำลายต้นโพธิ์จนเหี่ยวเฉา
เมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชทรงทราบ ก็ทรงเสียพระทัย ไม่ยอมเสวยพระกระยาหาร ร่างกายซูบผอม พระอัครมเหสีจึงมีรับสั่งให้แม่มดทำให้ต้นโพธิ์คืนดังเดิม โดยแม่มดได้นำนมสดถวายต้นศรีมหาโพธิ์วันละ 1,000 ถัง จากนั้นต้นโพธิ์ก็มีใบเขียวสวยงามดังเดิม
พระเจ้าอโศกมหาราช ได้ยินดังนั้นก็ชอบใจ รับสั่งให้มีการถวายนมสดต้นศรีมหาโพธิ์ในวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ เสด็จดับขันธปรินิพพาน หรือ วันวิสาขบูชา จนกลายเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
งานประเพณีดังกล่าวนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมอันดีงามให้เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอดอยสะเก็ด และถือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำคัญของทางพุทธศาสนา
ซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนา ประชาชนชาวพุทธจะได้ร่วมใจกันจัดพิธีนี้ขึ้น สำหรับวัดพระธาตุดอยสะเก็ดเป็นที่ประดิษฐานต้นศรีมหาโพธิ์ที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2524 และต้นโพธิ์ศรีลังกาอัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2529 ซึ่งนับได้ว่าเป็นสิ่งที่ศักดิสิทธิ์ทางพระพุทธศาสนา ควรแก่การเคารพบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนผู้กระทำการเคารพบูชา ชาวดอยสะเก็ดจึงได้ร่วมใจกันจัดงานประเพณีแห่นมสดรดถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ ตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2545 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
⏰กําหนดการ พิธีถวายน้ำสรง ผ้าไตรพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ ประเพณีแห่นมสดรดถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ ดอกบัวบูชาเจดีย์พระเกศาธาตุ
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา (วันสําคัญของโลก) ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่
วันเสาร์ที่ ๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๖.๐๐ น. กิจกรรมเดินมหากุศล
เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช พระเพณีสรงน้ำพระธาตุ
เวลา ๑๕.๓๐ น. พิธีเปิดขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน และขบวนแห่น้ำนมสดรดถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ ๑๔ ขบวน ณ ลานหน้าอาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด
เวลา ๑๖.๓๐ น. พิธีถวายน้ำสรงพระราชทาน และรดนมสดถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์
เวลา ๑๗.๓๐ น. การแสดงศิลปวัฒนธรรม
เวลา ๑๙.๓๐ น. ทำวัตร สวดมนต์ เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม

🫡 ขอบคุณภาพและข้อมูล ดอยสะเก็ด เพชรแห่งล้านนา

#เชียงใหม่24ชั่วโมงประชาสัมพันธ์ #เชียงใหม่น่าอยู่ #เชียงใหม่24ชั่วโมง #วัดพระธาตุดอยสะเก็ด #วัดสวยเชียงใหม่

การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง วันแรก มีผู้มาสมัคร จำนวน 1 รา...
29/05/2023

การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง วันแรก มีผู้มาสมัคร จำนวน 1 ราย
โดยกำหนดรับสมัครระหว่าง วันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยกำหนดวันเลือกตั้ง วันอาทิตย...
25/05/2023

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยกำหนดวันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ ที่ 9 กรกฎาคม 2566 รายระเอียดเพิ่มเติม http://www.maehoingoen.go.th/news_view.php?id=689

แจ้งให้ทราบ ตอนนี้ ตู้เอทีเอ็ม ใช้งานได้แล้วครับ------------------------------------------------------------------ตามที่...
24/05/2023

แจ้งให้ทราบ ตอนนี้ ตู้เอทีเอ็ม ใช้งานได้แล้วครับ
------------------------------------------------------------------
ตามที่เกิดพายุฝน ลมพัดกระโชกแรง เมื่อคืนที่ผ่านมา ทำให้ต้นไม้ใหญ่ล้มทับหม้อแปลงไฟฟ้า ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลแม่ฮ้อยเงิน ทำให้ระบบไฟฟ้าในสำนักงานใช้การไม่ได้ จึงส่งผลให้การให้บริการแก่ประชาชน ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร รวมถึงตู้เอทีเอ็ม ที่ต้องงดให้บริการชั่วคราว
ทั้งนี้ หากระบบไฟฟ้า สามารถกลับมาใช้การได้ดังเช่นเดิม จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวก

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน นำโดย นายสว่าง ตาแสงร้อย นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน พร้อมด้วย คณะผู้บ...
21/05/2023

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน นำโดย นายสว่าง ตาแสงร้อย นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน พนักงาน ข้าราชการ ร่วมงานพิธีฌาปนกิจศพทอดผ้ามหาบังสุกุล และวางดอกไม้จันทน์ สท.เจริญ ดวงอาทิตย์ อดีตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เขต 2 ณ ฌาปนสถานบ้านม่วงโตน

สท.เจริญ ดวงอาทิตย์ เป็นบุคคลที่เสียสละ ทำงานให้กับชุมชนและสังคม ช่วยเหลืองานเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน มาโดยตลอด จนกระทั่งเสียชีวิตลง สิริอายุ 61 ปี วาระสุดท้าย เหลือไว้แต่ความดี ฝากไว้ในโลกนี้ ให้กับลูกหลาน คนในชุมชนได้ชื่นชม..

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ดวงอาทิตย์ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับการจ...
18/05/2023

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของ นายเจริญ ดวงอาทิตย์ อดีตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เขต 2

ด้วยความอาลัย และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน นำโดย นายสว่าง ตาแสงร้อย นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน และคณะผู้บริหาร สมาชิก...
12/05/2023

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน นำโดย นายสว่าง ตาแสงร้อย นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่ฮ้อยเงิน นำโดย นายศรีนวล ไทยตัน กำนันตำบลแม่ฮ้อยเงิน พร้อมด้วย อสม.ตำบลแม่ฮ้อยเงิน และ กศน. ตำบลแม่ฮ้อยเงิน ร่วมรณรงค์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ฮ้อยเงิน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินได้มอบกระเบื้องให้แก่ประชาชนในตำบลแม่ฮ้อยเงินที่ได้รับความเสียหาย
10/05/2023

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินได้มอบกระเบื้องให้แก่ประชาชนในตำบลแม่ฮ้อยเงินที่ได้รับความเสียหาย

30/04/2023

หลักฐานแสดงตน ในการลงคะแนนเลือกตั้ง
ก่อนเดินทางไปเลือกตั้ง ตรวจสอบเอกสารประจำตัว ที่จำเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานแสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้งที่จำเป็นต้องมี คือ บัตรประจำตัวประชาชน แม้จะหมดอายุก็ใช้ได้ หรือ สามารถใช้บัตรที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ แต่เน้นว่าต้องเป็นแอปพลิเคชันของหน่วยงานรัฐ ตามที่กฎหมายกำหนด
นอกจากนี้ยังสามารถใช้บัตรหรือหลักฐานอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้ ที่มีรูปถ่ายและ มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) .
อย่าลืม! ใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น.
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือ Add Friends (เพิ่มเพื่อน) เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2566 ได้ที่ LINE Official Account : ECT Thailand https://lin.ee/jETxaeu #เลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบ #ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ #14พฤษภา66 #เลือกตั้ง2566

17/04/2023
17/04/2023

#บัตรสีม่วงเลือกแบบแบ่งเขต #บัตรสีเขียวเลือกแบบบัญชีรายชื่ิอ
ยืนยันแล้ว‼️อย่างเป็นทางการ 📣📣📣
กกต.ประชาสัมพันธ์สีบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งนี้
มี 2 สี โดยบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเป็นสีม่วง
และบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเป็นสีเขียว

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้ง โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 2 ใบ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์สึบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ที่ใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เป็น "สีม่วง" และ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เป็น "สีเขียว" จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

07/04/2023

ที่อยู่

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม. 2 ต. แม่ฮ้อยเงิน อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่
Chiang Mai
50200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653965421

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Chiang Mai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด
#}