North Television of Thailand

North Television of Thailand ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก North Television of Thailand, changkran, Chiang Mai.

06/12/2021

🔴 สถานการณ์ทั่วโลก วันที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 06:30 น. 🔴
- ผู้ป่วยยืนยัน 266,102,832 ราย
- กลับบ้านแล้ว 239,682,078 ราย
- ยังรักษาในโรงพยาบาล 21,150,281 ราย
- เสียชีวิต 5,270,473 ราย

ข้อมูล : https://www.worldometers.info/coronavirus/

#Nbtnorth #LiveNbtNorth #ข่าวภาคเหนือ #เช้านี้ที่ภาคเหนือ👇

06/12/2021

🔴 ยอดผู้ป่วยโควิต-19 สะสมยืนยัน 8 จังหวัดภาคเหนือ
🔸ข้อมูลวันที่ 5 ธ.ค. 2564 / 23.00 น.

06/12/2021

🔸เราทุกคนต่างมีอดีต อย่าเอาอดีต
มาตอกย้ำเพื่อทำลายอนาคต "การทำดีในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ยึดถือได้โดยแท้จริง🔸
🔸โอวาทธรรมหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปัง จ.เชียงใหม่

06/12/2021
06/12/2021

💠 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 💠

“อภิลักขิตสมัยคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง ทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติอีกด้วย จึงควรที่เราทั้งหลายผู้อาศัยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมเป็นที่พึ่ง จักพึงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และบำเพ็ญคุณงามความดี อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระองค์ผู้ทรงเปรียบประดุจบิดาแห่งอาณาประชาราษฎร

ราชธรรม ๑๐ ประการ ที่เรียกกันว่า ‘ทศพิธราชธรรม’ อันเป็นธรรมะสำหรับพระราชาหรือผู้เป็นใหญ่นั้น แท้จริงแล้ว ย่อมเป็นสาธารณะสำหรับบุคคลทั่วไป คนไทยทุกคนควรจะได้ศึกษาใคร่ครวญโดยตลอด แล้วน้อมนำมาเป็นแบบอย่างทางประพฤติสำหรับตน

ธรรมะประการที่สองในทศพิธราชธรรม ซึ่งพึงหยิบยกมาพิจารณาให้ถี่ถ้วนนั้นได้แก่ ‘ศีล’ คือการรักษากายและวาจาให้เป็นปรกติ สงบเรียบร้อย ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้น ทรงมั่นคงในการรักษาพระราชจริยวัตรให้เป็นไปโดยปรกติ อ่อนโยน และงามสง่า ทรงเปี่ยมด้วยพระราชอัธยาศัยฝักใฝ่ไปในทางเอื้อเฟื้อเกื้อกูลประโยชน์สุขของปวงประชา ทรงอุดมด้วยพระราชวาจาสุภาษิต ประกอบด้วยข้อคิดคำสอน อันเป็นประทีปนำทางสังคมไทยให้ดำเนินไปสู่ความผาสุกสวัสดีทุกขณะ ทรงรักษาพระราชสัจจะไว้ได้อย่างมั่นคง ปราศจากมุสาวาท เหตุฉะนี้จึงทรงดำรงพระองค์อยู่อย่างสง่างามด้วย ‘ศีล’ เป็นปรกติในการสั่งสมพระบารมีธรรม

เราทั้งหลายผู้เป็นไทย จึงควรเจริญรอยตามพระราชจริยาในรัชกาลที่ ๙ ด้วยการรักษาศีล มีเบญจศีลเป็นอย่างน้อย คอยควบคุมกายและวาจาให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ อย่าใช้ไปในทางบั่นทอน ทำลาย หรือเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ขอเราทั้งหลายจงคิด พูด และทำเฉพาะกิจอันปราศจากโทษ ด้วยปณิธานมุ่งมั่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตน ซึ่งจะอำนวยผลเป็นความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองไทย สมพระบรมราชปณิธานในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

ขออานุภาพแห่งคุณความดีที่สาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญ จงสำเร็จเป็นทิพยสุขแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นเครื่องพิทักษ์รักษาคุ้มครองประชาชาติไทยให้ประสบความเกษมสุขสวัสดี มีกำลังพรั่งพร้อมที่จะทำนุบำรุงราชอาณาจักรไทยให้วัฒนาสถาพรสืบไป ตลอดกาลนาน เทอญ.”

06/12/2021

✨5 ธันวาคม 2564 ✨

วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

04/12/2021

🔴 ยอดผู้ป่วยโควิต-19 สะสมยืนยัน 8 จังหวัดภาคเหนือ
🔸ข้อมูลวันที่ 3 ธ.ค. 2564 / 23.00 น.

03/12/2021

🔸เห็นที่น่า "รังเถียจ" คือเห็น แก่ตัว ความหลงที่ "น่ากลัว" คือความหลง ตัวเอง🔸
🔸วันนี้เป็นวันพระ วันเสาร์ ที่ ๔ ธ.ค. ๒๕๖๔ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีฉลู🔸

05/11/2021

🔴 ยอดผู้ป่วยโควิต-19 สะสมยืนยัน 8 จังหวัดภาคเหนือ
🔸ข้อมูลวันที่ 5 พ.ย. 2564 / 23.00 น.

05/11/2021

🔸โลกก็เหมือนสะพาน เราแค่เดินผ่าน แล้วก็ต้องจากไป ระหว่างทาง ถ้าเรายึดถือสิ่งใด เราก็จะทุกข์กับสิ่งนั้น🔸

05/11/2021

🔴 สถานการณ์ทั่วโลก วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06:30 น. 🔴
- ผู้ป่วยยืนยัน 249,297,803 ราย
- กลับบ้านแล้ว 225,796,958 ราย
- ยังรักษาในโรงพยาบาล 18,456,595 ราย
- เสียชีวิต 5,044,250 ราย

ข้อมูล : https://www.worldometers.info/coronavirus/

#Nbtnorth #LiveNbtNorth #ข่าวภาคเหนือ #เช้านี้ที่ภาคเหนือ👇

05/11/2021

🔴 ยอดผู้ป่วยโควิต-19 สะสมยืนยัน 8 จังหวัดภาคเหนือ
🔸ข้อมูลวันที่ 4 พ.ย. 2564 / 23.00 น.

05/11/2021

🔸ไม่ต้องไปหาความสุข ความสมบูรณ์แบบที่ไหนไกล แค่ใจเราสงบนั่นแหละ คือ..ชีวิตที่ดีแล้ว🔸
🔸ท่านพุทธทาสภิกขุ

สวัสดีเจ้าเช้าวันศุกร์ สุขสมหวังทุกท่านเจ้า

04/11/2021

🔴 สถานการณ์ทั่วโลก วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06:30 น. 🔴
- ผู้ป่วยยืนยัน 248,775,190 ราย
- กลับบ้านแล้ว 225,401,527 ราย
- ยังรักษาในโรงพยาบาล 18,337,468 ราย
- เสียชีวิต 5,036,195 ราย

ข้อมูล : https://www.worldometers.info/coronavirus/

#Nbtnorth #LiveNbtNorth #ข่าวภาคเหนือ #เช้านี้ที่ภาคเหนือ👇

04/11/2021

🔴 ยอดผู้ป่วยโควิต-19 สะสมยืนยัน 8 จังหวัดภาคเหนือ
🔸ข้อมูลวันที่ 3 พ.ย. 2564 / 23.00 น.

04/11/2021

🔸คำพูดของพระพุทธเจ้า มีเหตุผลเสมอที่จะเห็นได้เอง และเชื่อเหตุผลนั้นได้ โดยไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้า จะไปหาที่ไหนอีกเล่า เสรีภาพสูงสุดอย่างนี้🔸
🔸ท่านพุทธทาสภิกขุ

วันนี้ วันพฤหัสบดี แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีฉลู วันนี้วันพระ

ที่อยู่

Changkran
Chiang Mai
50100

เบอร์โทรศัพท์

+6653283742

เว็บไซต์

http://www.tv11.prdnorth.in.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ North Television of Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง North Television of Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Chiang Mai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

Live นายกลุงตู่ ขึ้นเขา ให้กำลังใจเกษตรกรชาวดอย ดูบ่อพวงสันเขา เยี่ยมสุดยอดวิสาหกิจชุมชนโครงการธรรมชาติปลอดภัย บ้านแม่ปาน-บ้านดอยสันเกี๋ยง ที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับเครือข่ายกาแฟแม่ฮ่องสอน ขอเชิญร่วมกิจกรรม “การเดินทางครั้งใหม่ของกาแฟแม่ฮ่องสอน” ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 ณ.โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทดสอบชิมกาแฟโดย Q-Grader , กิจกรรมเสวนาประเด็นการเพิ่มมูลค่ากาแฟ , การประมูลกาแฟแม่ฮ่องสอน (Specialty Grade) เข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจติดต่อ 099-610-0542 Mae Hong Son Provincial Industry Office in cooperation with Mae Hong Son Coffee Network Invited to the event. "New Journey of Mae Hong Son coffee" during 24-25 August 2018 at the Imperial Mae Hong Son Hotel. The activities include: Coffee tasting by Q-Grader, coffee value-adding discussion, specialty coffee auction. Free admission. Please Contact 099-610-0542.