Clicky

ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภ

ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคเห ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์ปรมาณูภูมิภาคทางภาคเหนือ ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งในปัจจุบันศูนย์ปรมาณูภูมิภาค ประกอบด้วย 3 ศูนย์ฯ ใน 3 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ที่ จังหวัดเชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ภาคกลาง ที่จังหวัดระยอง ณ ศูนย์ราชการ จังหวัดระยอง และ ภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้ก่อตั้งขึ้น และมีพิธีเปิดศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาคพร้อมกันทั้งสามศูนย์ฯด้วยการถ่ายทอดสดด้วยระบบอินเทอร์เน็ต วิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ
รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม ท่านวิเชียร วงษ์สมาน รองเรขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดงาน
โดยวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งศูนย์ปรมาณูภูมิภาค นั้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ 51 ปี ของการก่อตั้งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และเพื่อบูรณาการภารกิจต่างๆ ของ สำนักงานฯ ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้ คือ การเป็นหนึ่งในองค์กรกำกับการใช้พลังงานปรมาณูที่เป็นเลิศในอาเซียน ซึ่งศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาคทั้ง 3 แห่งนี้ จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานย่อยของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อดำเนินงานด้านการกำกับดูแลความปลอดภัย การใช้พลังงานปรมาณู รวมทั้งให้บริการงานที่เกี่ยวข้องกับ ปส. ในแต่ละภูมิภาค ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ตามภูมิภาคได้มากยิ่งขึ้น โดยในอนาคตคาดว่าจะมีการขยายการจัดตั้งศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาคเช่นนี้ให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

ศูนย์ปรมาณูเพี่อสันติภูมิภาค ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ (อาคาร B) เลขที่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

เปิดเหมือนปกติ

02/03/2022

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 2 มีนาคม 2565

**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ

☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสีประจำวันเพิ่มเติมที่ www.oap.go.th/offices/tech-support/btssr-monitoring

02/03/2022

☢️ การเฝ้าตรวจระดับรังสีและกัมมันตภาพรังสีในอากาศ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) มีภารกิจในการเฝ้าตรวจระดับรังสีและกัมมันตภาพรังสีในอากาศ เพื่อเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อมและตอบสนองกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ที่มีโอกาสเกิดขึ้นทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ โดยในปัจจุบัน ปส. ใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงหรือมีโอกาสเกิดการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสีในอากาศและอาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย โดยมีเครื่องมือต่าง ๆ ดังนี้

1. เครือข่ายสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี (Radiological Monitoring Station) ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย ทั้งสิ้น 18 สถานี ซึ่งติดตั้งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยสถานีจะตรวจวัดระดับรังสีแกมมาในอากาศตลอด 24 ชั่วโมง
โดยส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์และสัญญาณเตือนภัยมายัง ปส. หากมีระดับรังสีแกมมาสูงอย่างผิดปกติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบและแจ้งให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีทราบ เพื่อประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการต่อเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น สำหรับประเทศไทย ระดับรังสีแกมมาในอากาศในสภาวะปกติจะมีช่วงระดับรังสีของทุกภูมิภาคอยู่ระหว่าง 0.02-0.3 ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง

2. เครือข่ายสถานีเฝ้าตรวจการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ ภายใต้สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, CTBT) จำนวน 321 สถานี ทั่วโลก โดยประเทศไทยได้จัดสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี อาร์เอ็น 65 (Radionuclide Monitoring Station, RN65) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยสถานีฯ อาร์เอ็น 65 จะทำการวัดค่ากัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างอนุภาคในอากาศ และส่งผลการตรวจวัดไปยังศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศ (International Data Center : IDC) ณ สำนักงานใหญ่ของ CTBTO กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย เป็นประจำทุกวัน เพื่อทำการวิเคราะห์ผลการตรวจวัด หลังจากการวิเคราะห์ผลแล้วจะส่งข้อมูลกลับมายังประเทศไทย ซึ่งในขั้นตอนนี้จะทำให้สามารถตรวจสอบได้หากมีการฟุ้งกระจายหรือรั่วไหลของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในอากาศ ทั้งจากการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ การเกิดระเบิดนิวเคลียร์ หรือจากอุบัติเหตุของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก โดย ปส. ในฐานะหน่วยประสานงานระดับชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลจากสถานีดังกล่าวได้ทุกสถานีทั่วโลก ซึ่งในปัจจุบันกัมมันตภาพรังสีในอนุภาคในอากาศจากสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีทั่วโลกยังอยู่ในสภาวะปกติ

3. ระบบเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศในทวีปยุโรป (EUropean Radiological Data Exchange Platform, EURDEP) ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลการตรวจวัดระดับรังสีแกมมาในอากาศแบบเรียลไทม์ ของสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีของประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปและใกล้เคียงจำนวน 39 ประเทศ โดย ปส. จะนำข้อมูลระดับรังสีแกมมาในอากาศของสถานีดังกล่าว มาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ผิดปกติหรือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที่อาจเกิดขึ้นในภูมิภาคดังกล่าว รวมถึงประเมินความเป็นไปได้ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศไทย ซึ่งระบบ EURDEP ยังให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่ https://remap.jrc.ec.europa.eu/Simple.aspx ซึ่งในปัจจุบันระดับรังสีแกมมาในอากาศของสถานีภายในระบบ EURDEP ยังอยู่ในสภาวะปกติ

📌แจ้งเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 24 ชม. โทร. 1296

24/02/2022

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (ศปร.) ปส. ฝึกทบทวนเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก (วศ.ทบ.)

Photos from Atoms4Peace สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ's post
24/02/2022

Photos from Atoms4Peace สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ's post

24/02/2022

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ

☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสีประจำวันเพิ่มเติมที่ www.oap.go.th/offices/tech-support/btssr-monitoring

22/02/2022

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ

☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสีประจำวันเพิ่มเติมที่ www.oap.go.th/offices/tech-support/btssr-monitoring

22/02/2022

📍ในวันนี้ ( 22 กุมภาพันธ์ 2565 ) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการสรรหาและวิเคราะห์ประเมินข้อสอบสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อร่วมกันพิจารณา ปรับปรุง นำข้อสอบที่ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานฯ มาวิเคราะห์คัดแยกตามหมวดหมู่และนำเข้าโปรแกรมคลังข้อสอบ Microsoft Access ต่อไป โดยมี นายธนวัฒน์ สนทราพรพล ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุมฯ

21/02/2022

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ

☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสีประจำวันเพิ่มเติมที่ www.oap.go.th/offices/tech-support/btssr-monitoring

21/02/2022

📣 ☢️ หลักสูตรการศึกษาที่ผ่านการเทียบหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ✅

📌อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1zXR5KpMJu4p1RHMHS7S9Q7m2c0klNk50

☎️สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2596 7600 ต่อ 4306, 4308

18/02/2022

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ

☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสีประจำวันเพิ่มเติมที่ www.oap.go.th/offices/tech-support/btssr-monitoring

งานบรรยายพิเศษและเสวนา“ดวงอาทิตย์ประดิษฐ์ พลังงานสะอาดแห่งอนาคตเพื่อคนไทย
18/02/2022
งานบรรยายพิเศษและเสวนา“ดวงอาทิตย์ประดิษฐ์ พลังงานสะอาดแห่งอนาคตเพื่อคนไทย

งานบรรยายพิเศษและเสวนา“ดวงอาทิตย์ประดิษฐ์ พลังงานสะอาดแห่งอนาคตเพื่อคนไทย

งานบรรยายพิเศษและเสวนา“ดวงอาทิตย์ประดิษฐ์ พลังงานสะอาดแห่งอนาคตเพื่อคนไทย (จุดเริ่มต้น และโอกาส ของประเ....

17/02/2022

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ

☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสีประจำวันเพิ่มเติมที่ www.oap.go.th/offices/tech-support/btssr-monitoring

Photos from กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม's post
17/02/2022

Photos from กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม's post

17/02/2022

📣สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ขอประชาสัมพันธ์วันสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2565

📌อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.oap.go.th/images/documents/offices/baea/kmgroup/rso-test-65/announcement_2.pdf

📌 สมัครสอบ >> http://rsothai.oap.go.th/

📲หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2596 7600 ต่อ 4306,4308 /E-mail : [email protected]

15/02/2022

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ

☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสีประจำวันเพิ่มเติมที่ www.oap.go.th/offices/tech-support/btssr-monitoring

14/02/2022

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ

☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสีประจำวันเพิ่มเติมที่ www.oap.go.th/offices/tech-support/btssr-monitoring

IAEA - International Atomic Energy Agency on Twitter
14/02/2022
IAEA - International Atomic Energy Agency on Twitter

IAEA - International Atomic Energy Agency on Twitter

“Women in the Amazon River region had to endure long journeys to access breast cancer screening services. Now, with our help, two 🇧🇷 ships are equipped w/ mammography units and are ready to sail the river, improving healthcare in the region. https://t.co/sohaG60rYy #CancerCare4All”

14/02/2022

📣 ปฏิรูปครั้งใหญ่ ‘อว.’ ทำหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์พัฒนากำลังคนขั้นสูง หลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบตามที่ อว. เสนอเรื่องการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox)

11/02/2022

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ

☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสีประจำวันเพิ่มเติมที่ www.oap.go.th/offices/tech-support/btssr-monitoring

ep132 ปส. ซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ให้สถานประกอบการกลุ่ม EMAG ระยอง
11/02/2022
ep132 ปส. ซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ให้สถานประกอบการกลุ่ม EMAG ระยอง

ep132 ปส. ซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ให้สถานประกอบการกลุ่ม EMAG ระยอง

ปส. ลงพื้นที่ระยอง ซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ให้สถานประกอบการในกลุ่ม EMAG เชิงรุกเผยแพ.....

Photos from Atoms4Peace สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ's post
11/02/2022

Photos from Atoms4Peace สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ's post

10/02/2022

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ

☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสีประจำวันเพิ่มเติมที่ www.oap.go.th/offices/tech-support/btssr-monitoring

10/02/2022

📣📣 ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง เอกสารแสดงผลการตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องกำเนิดรังสี พ.ศ. 2564 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้ว

📌อ่านเพิ่มเติมได้ที่http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/034/T_0032.PDF

09/02/2022

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ

☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสีประจำวันเพิ่มเติมที่ www.oap.go.th/offices/tech-support/btssr-monitoring

08/02/2022

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ

☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสีประจำวันเพิ่มเติมที่ www.oap.go.th/offices/tech-support/btssr-monitoring

Photos from Atoms4Peace สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ's post
08/02/2022

Photos from Atoms4Peace สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ's post

1 DAY WITH สทน l EP9 จำแนกแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 ได้จริงหรอ?
07/02/2022
1 DAY WITH สทน l EP9 จำแนกแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 ได้จริงหรอ?

1 DAY WITH สทน l EP9 จำแนกแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 ได้จริงหรอ?

ดร.ดุษฎี รัตนพระ (นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ) มาแชร์วิธีแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ด้วยเทคนิคทางนิ.....

07/02/2022

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ

☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสีประจำวันเพิ่มเติมที่ www.oap.go.th/offices/tech-support/btssr-monitoring

03/02/2022

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ

☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสีประจำวันเพิ่มเติมที่ www.oap.go.th/offices/tech-support/btssr-monitoring

Photos from Atoms4Peace สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ's post
03/02/2022

Photos from Atoms4Peace สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ's post

03/02/2022
27/01/2022

📣สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ขอประชาสัมพันธ์วันสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2565

📌อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.oap.go.th/images/documents/offices/baea/kmgroup/rso-test-65/announcement_2.pdf

📌 สมัครสอบ >> http://rsothai.oap.go.th/

📲หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2596 7600 ต่อ 4306,4308 /E-mail : [email protected]

27/01/2022

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 27 มกราคม 2565

**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ

☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสีประจำวันเพิ่มเติมที่ www.oap.go.th/offices/tech-support/btssr-monitoring

ที่อยู่

155 ม.2 ต.แม่เหียะ
Chiang Mai
50100

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66655235132

เว็บไซต์

http://www.oaep.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด