ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเ

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
กรมชลประทาน
OFFICE OF WATER MANAGEMENT AND HYDROLOGY
ROYAL IRRIGATION DEPARTMENT THAILAND

เปิดเหมือนปกติ

ข่าวน้ำป่าที่เชียงราย
16/08/2021

ข่าวน้ำป่าที่เชียงราย

วันที่6 เมษายน 2562เนื่องในวันจักรี ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงเสด็จป...
06/04/2019

วันที่6 เมษายน 2562
เนื่องในวันจักรี ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขี้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี ในวันนี้จึงถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่พวกเราชาวไทยควรให้ความระลึกถึง กว่าจะมาเป็นสยามได้ในทุกวันนี้ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน ขอแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 27-29 มีนาคม 2562นายสรายุทธ ยะแบน ตว.อช.ภาคเหนือตอนบน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์และประมวลสถิติ ได้เข้...
02/04/2019

วันที่ 27-29 มีนาคม 2562
นายสรายุทธ ยะแบน ตว.อช.ภาคเหนือตอนบน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์และประมวลสถิติ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคกรวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำ เพื่อได้เข้าใจเทคนิคและวิธีการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการน้ำให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กรมกำหนดไว้

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา วันที่ 2 เมษายน...
02/04/2019

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2562
ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระวรกายและพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน(เชียงใหม่)

วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562 (เวลา 09.00 - 11.50 น.)นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ค...
26/03/2019

วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562 (เวลา 09.00 - 11.50 น.)
นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน โดยมีหัวหน้าฝ่ายฯ, หัวหน้างานฯ, หัวหน้าหน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ 8 จังหวัด รายงานผลการปฏิบัติงาน การสำรวจ การปรับปรุงบำรุงรักษาสถานีอุทกวิทยา ในรอบเดือนที่ผ่านมา เพื่อให้มีความพร้อมในการรับสถานการณ์น้ำช่วงฤดูแล้ง
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ให้แต่ละหน่วยฯ รอบครอบและตรวจสอบการสำรวจปริมาณน้ำให้ละเอียดโดยเฉพาะสถานีที่มีฝายกันในลำน้ำ และ ปรับปรุง Rating Curve .ให้ตรงกับสถานการณ์น้ำปัจจุบัน
การนำเสนอ (1) วป.อช.ภาคเหนือตอนบน รายงานการพัฒนาและปรับปรุง Website เพื่อใช้นำเสนอฐานข้อมูล ให้ง่ายแก่การจัดประเภทและหมวดหมู่ (2) ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน ให้แต่ละหน่วยฯ ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือและการใช้งาน (3) ตว.อช.ภาคเหนือตอนบนรายงาน เกี่ยวกับสภาพอากาศ ที่เป็นหมอกควัน ในจังหวัดเชียงใหม่ (4) หน่วยฯในศูนย์ รายงานผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา (4)หน่วยสำรวจเคลื่อนที่ฯ รายงานผลการสำรวจประมาณน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบและงานที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562สำนักงานชลประทานที่ 1 ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
13/03/2019

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562สำนักงานชลประทานที่ 1 ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
13/03/2019

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ช่วงวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2561 นายสรายุทธ์ ยะแบน ตว.อช.ภาคเหนือตอนบน และเจ้าหน้าที่อุทกวิทยา ศูนย์อุทกวิทยาชลปรทานภาคเหนื...
11/03/2019

ช่วงวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2561
นายสรายุทธ์ ยะแบน ตว.อช.ภาคเหนือตอนบน และเจ้าหน้าที่อุทกวิทยา ศูนย์อุทกวิทยาชลปรทานภาคเหนือตอนบน ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้แบบจำลอง IFAS ในการพยากรณ์น้ำ เพื่อจำลองความสัมพันธ์ของน้ำฝนและน้ำท่า โดยวิเคราะห์ปริมาณน้ำฝนและน้ำท่า ร่วมกับความสูงของพื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศ และการใช้ที่ดิน แล้วนำมาประมวลผล เพื่อประโยชน์ในการพยากรณ์น้ำ ณ กรมชลประทาน สามเสน

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2562   นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง: ความก้าวหน้...
06/03/2019

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2562
นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง: ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารสำหรับคาดการณ์และปรับตัวต่ออุทกภัยและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย ณ ห้อง EN617 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดำเนินการโดย: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และกลุ่มวิจัยโครงการ Advancing Co-design
of Integrated Strategies with Adaptation to Climate Change in Thailand (ADAP-T Project)โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ Advancing Co-design of Integrated Strategies
with Adaptation to Climate Change in Thailand
โดยมีการนำเสนอ
1.ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารเพื่อปรับตัวและการ
บริหารจัดการภัยพิบัติ
- กรมอุตุนิยมวิทยา
- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก
- กรมชลประทาน
2.เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแบบจำลองสภาพภูมิอากาศ
เพื่อทำนายผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางปรับตัว
- การพยากรณ์ล่วงหน้าและบริหารจัดการน้ำท่วมในเขตเมือง
- กรณีศึกษาการบริหารจัดการ อุทกภัยในพื้นที่น้ าท่วมซ้ำซาก
(โครงการบางระกำโมเดล)
3.สรุปประเด็นการเสวนา

วัน พฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 09.00 น. - 12.30 น.)นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน เป็นประธานในการประชุมป...
04/03/2019

วัน พฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 09.00 น. - 12.30 น.)
นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน โดยมีหัวหน้าฝ่ายฯ, หัวหน้างานฯ, หัวหน้าหน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ 8 จังหวัด รายงานผลการปฏิบัติงาน การสำรวจ การปรับปรุงบำรุงรักษาสถานีอุทกวิทยา ในรอบเดือนที่ผ่านมา เพื่อให้มีความพร้อมในการรับสถานการณ์น้ำช่วงต่อไป โดยประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้
(1)ประธานแจ้งให้ทราบ เกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 (2)บท.อช. รายงานสิทธิประกันสังคม กองทุนทดแทนของพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว, ปรับเปลี่ยนรดับชั้นของลูกจ้างประจำ , สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน , วันหยุดพิเศษ (3)วป.อช. รายงานการพัฒนาและปรับปรุง Website เพื่อใช้นำเสนอฐานข้อมูล ให้ง่ายแก่การจัดประเภทและหมวดหมู่(4)ปอ.อช. รายงานเกี่ยวกับการขอความร่วมมือ ในการจัดส่งรูปภาพในการทำงาน , การสอบเทียบ(5)หน่วยฯในศูนย์ รายงานผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา (6)หน่วยสำรวจเคลื่อนที่ฯ รายงานผลการสำรวจประมาณน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบและงานที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 นายสรายุทธ  ยะแบน ตว.อช.ภาคเหนือตอนบน ,นายวิรัต แบนใจวาง หัวหน้าหน่วยโทรมาตร และเจ้าหน้าที...
04/03/2019

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562
นายสรายุทธ ยะแบน ตว.อช.ภาคเหนือตอนบน ,นายวิรัต แบนใจวาง หัวหน้าหน่วยโทรมาตร และเจ้าหน้าที่โทรมาตร ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำอัตโนมัติแบบเรดาร์ ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จ.นครสวรรค์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562สำนักงานชลประทานที่ 1 ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
28/02/2019

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (เวลา 9.00-12.30 น.)นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน , ผอท.บอ. และ ผอช. ภาค ตอน.ตอ...
24/02/2019

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (เวลา 9.00-12.30 น.)
นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน , ผอท.บอ. และ ผอช. ภาค ตอน.ตอนบน, ผอช.ภาคตะวันออก พร้อมสมาชิกสมาคมฯ บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการ เรื่อง "การบริหารจัดการน้ำเพื่อความเป็นธรรมและมั่นคง" ณ อาคารหอประชุมและห้องสมุด(อาคารชูชาติ กำภู)สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ได้แก่ (1) ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ, (2) ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน, (3) ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง ศูนย์วิจัยวิศวกรรมด้านน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, (4) อาจารย์ประเชิญ คนเทศ ฝ่ายวิชาการด้านการจัดการน้ำภาคกลาง-ตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน มีผู้ดำเนินรายการ ได้แก่ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, คุณนิตยา กีรติเสริมสิน จากสถานีโทรทัศน์ไทย พีบีเอส(Thai PBS)
หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมเสวนาวิชาการ เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อชี้แจงกิจกรรมและผลงานที่ผ่านมา ขณะเดียวกันมีวาระที่ประชุมเสนอชื่อและเลือก นายชลิต ดำรงด์ศักดิ์ อดีตอธิบดีคนที่ 28 ของกรมชลประทาน เป็นนายกสมาคมท่านใหม่ แทนท่านเดิมที่คบวาระ สมาคมนักอุทกวิทยาไทย

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (เวลา 13.30-15.30 น.)นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน และ ผอท.บอ.เข้าร่วมรับฟังการม...
23/02/2019

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (เวลา 13.30-15.30 น.)
นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน และ ผอท.บอ.เข้าร่วมรับฟังการมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ณ หอประชุมชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ผู้บริหารกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทั้งนี้ได้เสนอแนวทางการทำงานให้ทุกกรมฯ จะต้องรับรู้ถึง (1)ปัญหาที่เกิดขึ้น จากนั้นให้กำหนด(2)ภารกิจที่ต้องกระทำ รวมถึงความพร้อม (3)เครื่องมือ และ (4)กำหนดบุคคลรับผิดชอบ พร้อมสั่งการให้ ปรับตัวให้ทันกับปัญหาและหาแนวทางแก้ไขใหม่ๆ

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (เวลา 8.30-12.30 น.)นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน และ ผอช.ภาค 1-8 เข้าร่วมประชุม...
23/02/2019

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (เวลา 8.30-12.30 น.)
นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน และ ผอช.ภาค 1-8 เข้าร่วมประชุม การอภิปรายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน RID No.1 เรื่อง การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 โดยมีนายอเนก ก้านสังวอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการนี้ ในที่ประชุมมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน และผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมรับฟัง ณ หอประชุมชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โดยการอภิปรายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน RID No.1
ในช่วง (8.30-11.30 น.) เป็นการบรรยายในหัวข้อ “เจตนารมณ์และแนวทางการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561” โดยมี อาจารย์กรวรา บุญศิริ และ อาจารย์ สุภาทิพย์ ศิริภาณุรักษ์ นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการ จากสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้
ในช่วง(11.30-12.30 น).เป็นการอภิปรายในหัวข้อ “ภาพรวมของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561” โดยมีนายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน และนางสาวศิริวรรณ สาลีเจริญ หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน เป็นผู้บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์" แก่พระสงฆ์เป็...
19/02/2019

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์" แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ หากสรุปเป็นใจความสำคัญ จะมีเนื้อหาว่า "ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์"
ชาวศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่
ขอน้อมระลึกถึงหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการสร้างบุญกุศลและทำสมาธิให้จิตใจสงบ
ขอขอบคุณรูปจาก สำนักข่าวไทย , Thai PBS

วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน, นายสายชล เกตุเพชร ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน, นายสราย...
15/02/2019

วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน, นายสายชล เกตุเพชร ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน, นายสรายุทธ ยะแบน ตว.อช.ภาคเหนือตอนบน, นางพัฒนา สวามิวัศดิ์ บท.อช.ภาคเหนือตอนบน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์อุทกวิทยาฯ ได้ร่วมทำบุญผ้าป่า ณ วัดกู่คำ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องใน “วันมาฆบูชา” ที่ใกล้จะถึงนี้ ซึ่งถือว่าเป็นอีก หนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่พุทธศาสนิกชนเราจะได้เข้าวัด ทำบุญ ทำจิตใจให้สงบ สร้างสติ และเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตตนเองและครอบครัว

วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน , นายปรีชา แย้มเยื้อน วป.อช. ภาคเหนือตอนบน , ...
15/02/2019

วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน , นายปรีชา แย้มเยื้อน วป.อช. ภาคเหนือตอนบน , นายสายชล เกตุเพชร ปอ.อช ภาคเหนือตอนบน, นายสรายุทธ ยะแบน ตว.อช.ภาคเหนือตอนบน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมประชุม “การตรวจวัดปริมาณน้ำฝนและจัดการลุ่มน้ำเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในลุ่มน้ำแจ่ม” เพื่อนำเสนอการบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบนและร่วมรับฟังการเผยแพร่องค์ความรู้ ความคืบหน้าผลการวิจัยด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ ตามโครงการ Advancing co-Design of integrated strategies with Adaptation to climate change in Thailand (ADAP-T) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยโตเกียว ภายใต้การสนับสนุนจาก JICA และ JST

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน นำคณะอาจารย์ ดร.สุภัทรา วิเศษศรี รองหัวหน้าภาควิช...
15/02/2019

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน นำคณะอาจารย์ ดร.สุภัทรา วิเศษศรี รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมทางด้านการเกษตรที่ ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ 192 หมู่ 10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยต่อการรับรู้ ปรับตัว และฟื้นคืนกลับจากภัย โดยมีเจ้าหน้าที่โครงการและผู้ประสานงาน นายเอกณัฏ์ฐ และนายรณกร ให้การต้อนรับในการดูงานในครั้งนี้

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 (09.30- 16.30 น)นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน ในฐานะนักวิจัยของกรมชลประทาน เข้าร่ว...
13/02/2019

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 (09.30- 16.30 น)
นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน ในฐานะนักวิจัยของกรมชลประทาน เข้าร่วมประชุม Plenary Meeting โครงการ ADAP-T ณ ห้อง 209 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้
- Annual report and future plan for JFY2019 ST1(6 research groups), ST2(6 research groups)
- Student presentation
- Discussion, Collaboration, Workshop announcement, Data sharing

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบนเป็นประธานกล่าวปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมประชาชน หลัก...
05/02/2019

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562
นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบนเป็นประธานกล่าวปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมประชาชน หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ โดยมีนายปรีชา แย้มเยื้อน วป.อช.ภาคเหนือตอนบน, นายสายชล เกตุเพชร ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน และนายสรายุทธ ยะแบน ตว.อช.ภาคเหนือตอนบน, นางพัฒนา สวามิวัศดิ์ บท.อช. ภาคเหนือตอนบน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์อุทกวิทยาฯ ที่เข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 17- 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ
จุดประสงค์เพื่อ
1. ให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน
2. ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3. ให้สามารถ นำความรู้ไปใช้กับงานที่ต้องสือสารกับชาวต่างชาติได้
4. เสริมความรู้และแนะแนวการทำข้อสอบภาษาอังกฤษของ ก.พ.
ตลอดหลักสูตรมีแบบทดสอบ ก่อน-หลังอบรม(Per-Post Test) แบบทดสอบระหว่างเรียน, ฝึกการสนทนา, ฝึกการใช้คำศัพท์ในชีวิติประจำวัน, ฝึกการใช้ กิริยาสามช่อง, ฝึกฟัง-ถอดคำศัพท์จากเพลงภาษาอังกฤษ
หลังจากฝึกอบรมได้มอบของที่ระลึกให้อาจารย์พันธุ์ทิพย์ วังแผน (กศน.ตำบลวัดเกต)อาจารย์ผู้ประสานงาน, อาจารย์วริษา แสงคำ และอาจารย์ตะวันธรรม เสรีส่งคุณ วิทยากรผู้ให้การอบรมครั้งนี้

แหล่งอ้างอิง : https://sites.google.com/a/cmi.nfe.go.th/nfewatgate/aboutus

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 (เวลา 09.00 น. - 12.30 น.)นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน คร...
05/02/2019

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 (เวลา 09.00 น. - 12.30 น.)
นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน โดยมีหัวหน้าฝ่ายฯ, หัวหน้างานฯ, หัวหน้าหน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ 8 จังหวัด รายงานผลการปฏิบัติงาน การสำรวจ การปรับปรุงบำรุงรักษาสถานีอุทกวิทยา ในรอบเดือนที่ผ่านมา เพื่อให้มีความพร้อมในการรับสถานการณ์น้ำช่วงต่อไป โดยประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้
(1)ประธานแจ้งให้ทราบ กิจกรรมที่ดำเนินการผ่านมา,ที่ต้องดำเนินการในเดือนถัดไปและแผนงานอื่นๆ(2)บท.อช. รายงานสิทธิประกันสังคม กองทุนทดแทนของพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว, ปรับเปลี่ยนสายงานของลูกจ้างประจำ (3)วป.อช. รายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ แม่นึง, ประเมินอุตุ-อุทกวิทยา ลุ่มน้ำแม่ป๋าม, การจัดทำการแสดงผล Output ของโปรแกรม AQURIUS , การจัดทำและสำรวจปริมาณน้ำอาคารชลประทาน (4) ตว.อช. รายงานสถานการณน้ำ ภูมิอากาศ น้ำฝน น้ำท่า ปริมาณน้ำในอ่างฯ (5)ปอ.อช. รายงานการก่อสร้างอาคารสถานที่, ซ่อมแซมสถานีและเครื่องมือสำรวจอุตุ-อุทกวิทยา ให้อยู่ในความเรียนร้อยพร้อมใช้งาน(6)หน่วยฯในศูนย์ รายงานผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา (7)หน่วยสำรวจเคลื่อนที่ฯ รายงานผลการสำรวจประมาณน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบและงานที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ

วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 (09.30- 12.00 น)นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน และนายสายชล เกตุเพชร ปอ.อช.ภาคเหนือต...
04/02/2019

วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 (09.30- 12.00 น)
นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน และนายสายชล เกตุเพชร ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1/2562) ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 (โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้) อ.เชียงม่วน จ.พะเยา โดยนำเสนอแผนและผลการดำเนินงานด้านอุตุนิยมวิทยา, ด้านประมาณน้ำและตะกอน ของสถานีอุทกวิทยา(สถานี Y.65) ด้านเหนือและ(สถานี Y.24) ด้านท้ายโครงการดังกล่าว ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมี นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง ผู้เชียวชาญด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านวางแผน) เป็นประธานการประชุม
ที่ประชุมฝากประเด็นให้คิดสมดุลน้ำ(Water Balance) ในกรณี พื้นที่เพาะปลูก 28,000 ไร่ เพิ่มฝั่งขวาอีก 10,000 ไร่ (1) รวมเป็น 38,000 ไร่ จะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำในอ่างฯ อย่างไร (2) ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำฝายแม่ยมหรือไม่ อย่างไร

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 (09.30- 12.00 น)นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ พนักง...
04/02/2019

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 (09.30- 12.00 น)
นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานอุทกวิทยา ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน ณ ห้องประชุมส่วนการใช้น้ำชลประทาน ชั้น 4 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน(สามเสน) กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 (14.00น)นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน, ผอท.บอ, ผอช.ภาคฯ ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ...
04/02/2019

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 (14.00น)
นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน, ผอท.บอ, ผอช.ภาคฯ ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ นางประทวนศรี กองจันทร์ มารดานายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ณ วัดศรีภูเวียง ต.ศรีภูเวียง จ.ขอนแก่น

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน ให้การต้อนรับและสรุปผลการดูงาน การตรวจ บำรุงรักษาแล...
04/02/2019

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562
นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน ให้การต้อนรับและสรุปผลการดูงาน การตรวจ บำรุงรักษาและเก็บข้อมูล จากเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ในเขตลุ่มน้ำแม่แจ่ม ลุ่มน้ำแม่วาง ภายใต้โครงการ ADAP-T ของคณะฝ่ายไทยและญี่ปุ่น ดังนี้
Thai side
1.Ms.Nilobol Aranyabhaga Office of National Water Resources (ONWR)
Japanese side
1.Dr.Koichiro KURAJI University of Tokyo , UT
2.Dr.Kyoko Matsumoto University of Tokyo , UT

ระหว่างวันที่ 18 – 22 มกราคม พ.ศ. 2562 นายวิรัต  แบบใจวาง หัวหน้าหน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตรพร้อมเจ้าหน้าที่ให้ก...
04/02/2019

ระหว่างวันที่ 18 – 22 มกราคม พ.ศ. 2562
นายวิรัต แบบใจวาง หัวหน้าหน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตรพร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะดูงานฝ่ายไทยและญี่ปุ่นเข้ามาตรวจ,บำรุงรักษาและจัดเก็บข้อมูล จากเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ในเขตลุ่มน้ำแม่แจ่ม ลุ่มน้ำแม่วาง ภายใต้โครงการ ADAP-T โดยมีคณะวิจัยดังกล่าวจำนวน 5 ท่าน ดังนี้
Thai side
1.Ms.Nilobol Aranyabhaga Office of National Water Resources (ONWR)
2.Dr.Sompratana Ritphring Kasetsart University,KU
Japanese side
1.Dr.Koichiro KURAJI University of Tokyo , UT
2.Dr.Masashi KIGUCHI University of Tokyo , UT
3.Dr.Kyoko Matsumoto University of Tokyo , UT
โดยมีตารางการเข้าบำรุงรักษาและจัดเก็บข้อมูลดังนี้
18 Jan 2019 Mae Jonluang(แม่จอนหลวง), Doi Inthannon(ดอยอินทนนท์), Mae Klang(แม่กลาง), Mae Chaem POU (แม่แจ่ม)
19 Jan 2019 Mae Ning(แม่นิง), Mae Long, Research Station
20 Jan 2019 Bo Kaew(บ่อแก้ว), Wat Chan(วัดจันทร์)
21 Jan 2019 Huay Bong(ห้วยบง), Mae Tho(แม่โถ)
22 Jan 2019 Discussion of collaborative research

ที่อยู่

Chiang Mai
50000

เว็บไซต์

http://www.hydro-1.net

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รายงานสถานการณ์น้ำน่าน วันที่ 22 ก.ค. 2561 เวลา 01.00 น.
รายงานสถานการณ์น้ำน่าน วันที่ 22 ก.ค. 2561 เวลา 24.00 น.