ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโ่ครงการหลวงสวัสดีคะ

เปิดเหมือนปกติ

นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ส่งมอบต้นกล้าสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร) พันธุ์พิจิตร ให้กับผ...
15/09/2021

นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ส่งมอบต้นกล้าสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร) พันธุ์พิจิตร ให้กับผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว (นายวิโรจน์ สมมิตร เลขานุการและ นายดิลกรัฐ สงวนสัตย์ รองปลัด) จำนวน 500 กล้า เพื่อนำไปปลูกขยายพันธุ์ในพื้นที่หน่วยงาน เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

นายถาวร  มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เป็นประธานในการส่งมอบต้นกล้าสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร) พันธ์ุพิจิตรให้กับน...
14/09/2021

นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เป็นประธานในการส่งมอบต้นกล้าสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร) พันธ์ุพิจิตรให้กับนายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศพล. และเกษตรกร รวมจำนวน 500 กล้า (รายละไม่เกิน 10 กล้า) เพื่อนำไปปลูกขยายพันธ์ุในพื้นที่ตนเอง และแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วในพื้นที่ละแวกหมู่บ้าน เดียวกันนำไปเพาะปลูกและขยายพันธุ์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคติดเชื้อโควิด-19 อันจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป โดย ศพล.คาดหวังในการดำเนินสนับสนุนแจกจ่ายครั้งนี้ จะสามารถขยายต่อเกษตรกรและประชาชนไม่น้อยกว่า 250 ราย

นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มอบหมายให้นายปริวัตร ศรีคำมูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เ...
01/09/2021

นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มอบหมายให้นายปริวัตร ศรีคำมูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นผู้นำคณะทำงานตรวจราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) ระดับพื้นที่ สพข.6 เข้าตรวจติดตามเชิงผลสัมฤทธิ์ของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในกิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และในกิจกรรมการฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน (หญ้าแฝก) ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 โดยมีเกษตรกรและผู้แทนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงที่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ เข้าร่วมให้ข้อมูลเชิงผลสัมฤทธิ์

นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุ...
26/08/2021

นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) คู่มือการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ (Soil and Water Conservation Handbook) ระดับพื้นที่ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้องผ่านระบบประชุมออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ทั้งนี้ ผอ.ศพล. ได้มอบหมายให้นักวิชาการในสังกัดเข้าร่วมรับฟัง ผ่านระบบออน์ไลน์ ณ ห้องทำงานของตนเอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน เกิดการรับรู้พร้อมกัน และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้

นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง เป็นประธานเปิดโครงการอบรม "การเก็บตัวอย่างดินบนพื้นที่ส...
24/08/2021

นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง เป็นประธานเปิดโครงการอบรม "การเก็บตัวอย่างดินบนพื้นที่สูง" ซึ่งจัดขึ้นโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง เมื่อวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง โดยมีนักวิชาการของศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง เป็นวิทยากรบรรยาย 4 หัวข้อ ดังนี้ 1) ลักษณะดินบนพื้นที่สูง 2)การวิเคราะห์และการแปลผล 3) การปรับปรุงบำรุงดิน และ 4) การเก็บตัวอย่างดินอย่างถูกต้อง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย นักวิชาการฝ่ายวิจัยและพัฒนา และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมผัก ไม้ผล ชา กาแฟ พืชไร่ และไม้ดอก จากศูนย์พัฒนาโครงการหลวง/สถานีเกษตรกหลวง 39 ศูนย์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 120 ราย ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Google Meet ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีวัถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการเก็บตัวอย่างดิน ไปวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถอ่านค่าวิเคราะห์ผล พร้อมทั้งนำผลที่ได้ไปใช้เพื่อปรับปรุงบำรุงดินตามคำแนะนำที่เหมาะสมต่อไป

Photos from กรมพัฒนาที่ดิน's post
21/08/2021

Photos from กรมพัฒนาที่ดิน's post

Photos from กรมพัฒนาที่ดิน's post
21/08/2021

Photos from กรมพัฒนาที่ดิน's post

นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพั...
19/08/2021

นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 5/2564 โดย นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในการประชุมผ่าน Web Conference (Avaya Spaces) โดยมีการติดตามงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานของทุกหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 น.

นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้า โครงการจัดทำแปลงสาธิตกา...
18/08/2021

นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้า โครงการจัดทำแปลงสาธิตการปลูกฟ้าทะลายโจร ปี 2564 และตรวจเยี่ยมแปลงผลิตหญ้าแฝก แปลงพืชสมุนไพร ของศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ในการนี้ ผอ.ศพล.ได้ปลูกต้นพริกไทย และให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ณ ศูนย์ขยายพันธุ์หญ้าแฝกแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง เข้าร่วมประชุม (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ....
17/08/2021

นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง เข้าร่วมประชุม (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของฝ่ายงานวิจัยและพัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง เพื่อรับฟังและพิจารณาให้ข้อเสนอในการนำเสนอร่างแผนปฏิบัติงานฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Google Meet) เมื่อวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง พร้อมด้วยข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมกา...
16/08/2021

นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง พร้อมด้วยข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2564 โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานประชุมฯ แทนนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Webex) เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เมื่อเวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

🇹🇭ทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง๑๒ สิงหาคม-...
12/08/2021

🇹🇭ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม
--------------------
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

🇹🇭ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม
--------------------
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

11/08/2021

กรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564
ผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน 👉👉 www.ldd.go.th

นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2564 ของศูนย...
10/08/2021

นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2564 ของศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 โดยจัดการประชุมภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่เชื้อโควิด -19 โดยกำหนดให้หัวหน้าฝ่ายฯ ข้าราชการ เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม 1 และรักษาระยะห่างที่นั่งในการประชุม สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้รับฟังการประชุมผ่านระบบทางไกล ( Google Meet ) ที่ห้องทำงาน เมื่อวันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

นายพัฒนา  อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง จัดการ Coaching เรื่อง "ความรู้เบื้องต้นในการใช้แผนที่...
10/08/2021

นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง จัดการ Coaching เรื่อง "ความรู้เบื้องต้นในการใช้แผนที่เพื่อวางแผนงานพัฒนาที่ดิน" เมื่อวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการอ่านและการใช้แผนที่ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง และเพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ระดับลุ่มน้ำได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีนายศกนต์ธนา ชมสวรรค์ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย วทม.(ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรช่วยให้ความรู้ ในการบรรยาย ทั้งนี้ ศพล.มีความคาดหวังให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสามารถมองภาพการพัฒนาพื้นที่บนแผนที่ได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจมากขึ้น โดยมีผู้เข้ารับการสอนในห้องประชุม จำนวน 15 ราย ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต6 และรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Google Meet) จำนวน 10 ราย

นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง พร้อมด้วยข้าราชการผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อ...
06/08/2021

นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง พร้อมด้วยข้าราชการผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) คู่มือการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ (Soil and Water Conservation Handbook) โดยมีนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบทางไกล (Avaya Spaces) ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.

นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมก...
05/08/2021

นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปลูกฟ้าทะลายโจร ในระดับการศึกษาทดลอง โดย นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบทางไกล (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น.

นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มอบหมายให้นักวิชาการของหน่วยงานเข้าร่วมประชุมซักซ้อมควา...
03/08/2021

นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มอบหมายให้นักวิชาการของหน่วยงานเข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจการออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ร่วมกับนักวิชาการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เพื่อรับทราบและสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากกรมพัฒนาที่ดินได้มอบหมายให้กองช่างปรับเปลี่ยนวิธีคิดคำนวณการออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง เมื่อวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง พร้อมด้วยข้าราชการผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนกา...
02/08/2021

นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง พร้อมด้วยข้าราชการผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนการพัฒนาแหล่งน้ำศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ผ่านระบบประชุมทางไกล (Google Meet)โดยมี นายจรัลธาดา กรรณสูต (องคมนตรี) ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ (องคมนตรี) ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานฯ พร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะทำงานจัดทำแผนฯ เพื่อพิจารณาหารือในการวางแผนการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์ฯ ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

นายพัฒนา  อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณาการสำรวจออกแบบล่วง...
30/07/2021

นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณาการสำรวจออกแบบล่วงหน้ามาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาการนำเสนอแบบก่อสร้างทุกโครงการที่จะดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2565 เพื่อขอรับการสนับสนุนและอนุมัติงบประมาณจากกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีนายกานต์ ไตรโสภณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง (ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ) พร้อมคณะทำงานฯ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวเข้าร่วมประชุม พิจารณาแบบแปลนด้วยหลักวิชาการและความสำคัญของพื้นที่ในการพัฒนา เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

🇹🇭 ทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ห...
28/07/2021

🇹🇭 ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม
--------------------
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และพนักงาน
ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

🇹🇭 ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม
--------------------
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และพนักงาน
ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ร่วมกับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมบริจาคข้าวส...
23/07/2021

นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ร่วมกับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง และเครื่องดื่มที่จำเป็นเพื่อยังชีพแก่ผู้คนในชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ เนื่องจากหมู่บ้านภายในถูก lockdown มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในชุมชน และมีผู้เสี่ยงสูงในครอบครัว รวมถึงมีผู้กักตัวจำนวนมาก จึงได้ส่งต่อธารนำ้ใจเข้าสู่พื้นที่ให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมป...
23/07/2021

นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมแผนการพัฒนาแหล่งน้ำศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ผ่านระบบทางไกล (Video Conference ) เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของชุมชน และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาของมูลนิธิโครงการหลวง ด้านการจัดการแหล่งน้ำ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ในการนี้ ผอ.ศพล. ได้นำเสนอและชี้แจ้งการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำตามร่างแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนปรับเปลี่ยนพื้นที่ส่งเสริมของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ และความเหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่

22/07/2021

ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทุกท่าน
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.
www.ocsc.go.th/ethics/event

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันได้ที่ : พระลาน
Website : http://www.phralan.in.th/
Facebook : https://www.facebook.com/phralanofficial
YouTube : https://www.youtube.com/c/PhralanChannel

นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 และนายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ร่...
22/07/2021

นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 และนายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ร่วมกับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมบริจาคอาหาร น้ำดื่ม และข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสนามโรงเรียนบ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ได้ร่วมบริจาคน้ำดื่มและชุดทำความสะอาดร่างกาย พร้อมสนับสนุนการขนส่งของบริจาคไปยังโรงพยาบาลสนามโรงเรียนบ้านกองแหะ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564

นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง พร้อมด้วยข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือเรื่...
12/07/2021

นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง พร้อมด้วยข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องการรวบรวมข้อมูลในการจัดทำหนังสือผลสัมฤทธิ์ของงานพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง โดยมี นายกานต์ ไตรโสภณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง เป็นประธานในการประชุมฯผ่านระบบทางไกล (Zoom Meeting ) เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เมื่อเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ได้รับมอบหมายจ...
05/07/2021

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาที่ดินพร้อมด้วยข้าราชการผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประธานอนุกรรมการฯ) เป็นประธานในการประชุมฯผ่านระบบทางไกล (Microsoft Teams) เพื่อพิจารณาแผนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง และในการนี้ ผอ.ศพล. ในฐานะผู้แทนกรมพัฒนาที่ดินได้นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง (งานระบบส่งน้ำชลประทาน และงานเส้นทางลำเลียงภูเขา) ไตรมาส 2-3 ประจำปีงบประมาณ 2564 และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

🇹🇭ทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางคว...
04/07/2021

🇹🇭ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
๔ กรกฎาคม
--------------------
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และพนักงาน
ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

🇹🇭ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
๔ กรกฎาคม
--------------------
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และพนักงาน
ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง พร้อมด้วย นางสา...
02/07/2021

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง พร้อมด้วย นางสาวสลิลรัตน์ วิชัยพานิช นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวณัฐสุดา แซ่ลิ้ม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำฐานข้อมูล (Big data) ของมูลนิธิโครงการหลวง ผ่านระบบทางไกล (Microsoft Teams) ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

ที่อยู่

164 ม.3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
Chiang Mai
50180

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653121209

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

.....ผมได้เสนอกรมฯ เมื่อปีที่แล้วว่า สมควรนับต้นกันเกราซึ่งเป็นไม้มงคลที่โดดเด่นชนิดหนึ่งและขึ้นอยู่ทุกภาคของประเทศไทยให้เป็นต้นไม้ประจำกรมพัฒนาที่ดิน แล้วผมได้ขอให้กวีร่วมสมัยท่านหนึ่ง คือ ดร. อภิชาติ ดำดี (ปีนี้ท่านได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น) ให้แต่งเพลง "ดั่งกันเกรา" โดยบรรยายคุณลักษณะที่ดีเด่นหลายประการของต้นไม้ชนิดนี้ แล้วนำกรมพัฒนาที่ดินและคณะ จนท. กรมฯ ไปเทียบเคียง ก่อนหน้านี้กลุ่มรักกรมพัฒน์ได้จัดทำเพลงให้กรมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 6 เพลง โดยมีเป้าหมายจะทำให้ทั้งสิ้น 12 เพลง เพลงนี้จึงนับได้ว่าเป็นเพลงที่ 7 ณ บัดนี้ ทางเจ้าหน้าที่คณะดุริยางค์ทหารอากาศได้กรุณาใส่ทำนองเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผมจึงขอนำส่งมาให้เพื่อนๆ ในกรมพัฒนาที่ดินได้ลองฟังดู เพื่อโปรดกรุณาวิจารณ์(อย่างตรงไปตรงมา)ว่า ดีไม่ดีอย่างไร ชอบไม่ชอบอย่างไร มีจุดใดที่ควรแก้ไข ทั้งเนื้อร้องและทำนอง แล้วก็อาจมีคำบางคำที่สมควรแก้เพราะตอนออกเสียงเวลาร้องอาจมีปัญหาอยู่บ้าง ทั้งนี้ เพื่อเวลามีโอกาสจะแก้ไขในอนาคตอันใกล้ จะได้จัดทำให้เรียบร้อยไปเลยครับ ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนหลายร้อยคนที่กรุณาออกทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนงานด้านศิลปวัฒนธรรมของกรมพัฒนาที่ดินในครั้งนี้ เอ้อ...ผมใคร่ขอแจ้งให้เพื่อนๆ ทราบด้วยเลยว่า ปัจจุบันต้นกันเกราได้รับการยอมรับให้เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสุรินทร์และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แต่หน่วยงานอื่นๆ ที่ชอบและศรัทธาในคุณลักษณะของต้นกันเกราสามารถตั้งให้เป็นต้นไม้ประจำหน่วยงานได้เลย เพราะไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆ มากำหนดในเรื่องนี้
…สพข. 1 จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 ประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกล่าวพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณ …จากนั้นร่วมปลูกต้นฟ้าทะลายโจร ทำแปลงสาธิต และกิจกรรม 5 ส อันเป็นการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมการทำงาน ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย . เพลงประกอบ: สดุดีพระแม่ไทย
..... (12 ก.ค. 2564) ขอมอบของขวัญให้กรมฯ เมื่อผมมีอายุครบ 80 ปี . ผมเข้าทำงานในกรมพัฒนาที่ดินเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2506 (หลังวันสถาปนากรมฯ 5 เดือนกับ 8 วัน) และทำต่อเนื่องมาเรื่อยจนเกษียณ (เออลี่ 2 ปี) แล้วทำงานให้กรมฯ แบบจิตอาสาต่อมาจนทุกวันนี้ นับถึงวันที่ 30 กันยายน ที่จะถึง จะเป็นระยะเวลาที่ผมเป็นจิตอาสานาน 22 ปีเต็ม .....เนื่องจากผมได้ใช้ชีวิตมาครบ 80 ปีแล้ว เห็นว่าเป็นเวลาพอสมควรที่จะสรุปงานสำคัญๆ ที่ผมทำมา โดยเฉพาะตอนปีท้ายๆ สำหรับให้น้องๆ เก็บไว้ใช้ประโยชน์ ตอนนี้จึงได้จัดทำสไลด์โชว์งานพิธีฉลองวันคล้ายวันสถาปนากรมฯ (23 พ.ค. 2564) ครบ 58 ปีที่ท่าน รมช. ธรรมนัส พรหมเผ่า เดินทางมาเป็นประธานในพิธี โดยได้รวบรวมภาพงามๆ ที่ช่างภาพกรมฯ และ จนท. ท่านอื่นๆ ได้ถ่ายไว้ แล้วนำมาใส่เพลง พด. ที่มีเนื้อหาเข้ากันได้กับพิธีการดังกล่าว ถึงขณะนี้ได้ทำเสร็จ 2 งาน คือ สไลด์โชว์งานดังกล่าวที่มีเพลงประกอบแยกกัน 2 เพลง คือเพลง "แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง" และ "รักกรมพัฒน์" เพลงทั้งสองมีเนื้อหาโดยรวมคือ เป็นการบรรยายหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินในการช่วยเหลือชาวไร่ชาวนา ไปจนถึงการใช้ศาสตร์ด้านดินและน้ำในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กับเป็นการรวบรวมความรู้สึกของผู้ทำงานในกรมฯ ว่ารักองค์กรของเราอย่างไรบ้าง และแต่ละคนรักมากน้อยเพียงใด .....จากที่ได้จับงานด้านการทำเพลงให้กรมฯ ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา (เริ่มในสมัยท่านอธิบดีอภิชาต จงสกุล โดยกรมฯ ได้เชิญคณะนักร้องจิตอาสา "สานใจคอรัส" มาฝึกอบรมการร้องเพลงให้ จนท. กรมฯ อยู่ระยะหนึ่ง) ผมคิดว่าเนื้อหาของเพลงทั้งสองครอบคลุมเรื่องราวอย่างพอเพียง เมื่อเรานำเพลงมาร้องหลายๆ ครั้งจนคล่องและเข้าใจความหมายดี จะทำให้เกิดประโยชน์มากมาย ทั้งแก่บุคลากรเอง หน่วยงาน ชุมชน และประเทศชาติ ผมจึงขอแนะนำให้น้องๆ ที่ทำงานกรมฯ นำเพลงทั้งสองมาร้องตามโอกาสที่เหมาะสม เช่นในช่วงงานเกษียณอายุ ระหว่างการฝึกอบรม (เช่นอบรมหมอดิน) งานวันดินโลก งานวันขึ้นปีใหม่ โดยมีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดด้วย ------ จากนี้ไป เนื่องจากวัยที่สูงขึ้นๆ ผมคงทำงานจิตอาสาให้กรมฯ น้อยลงกว่าเดิม จึงขออวยพรให้น้องๆ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน รวมทั้งการนำเพลงที่กลุ่มรักกรมพัฒน์ทำให้กรมฯ ซึ่งถึงขณะนี้ทำได้ 6 เพลงแล้ว (นอกจาก 2 เพลงที่เกี่ยวข้องในที่นี้แล้วยังมี "หมอดินอาสา" "ทุ่งปอเทือง" "รักษ์ดินน้ำ" และ "วันดินโลก") มาร้องตามโอกาสที่เป็นไปได้ เพื่อให้บรรลุถึงประโยชน์ทั้ง 10 ที่การร้องเพลงหมู่มีอยู่ อันจะมีผลไปสู่การเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคน (ตามแผนที่มีอยู่ กลุ่มรักกรมพัฒน์จะจัดทำเพลงให้กรมฯ รวมทั้งหมด 12 เพลงด้วยกัน คิดเอาว่าทำให้สาสมกับที่กรมฯ ไม่เคยมีเพลงประจำองค์กรมาก่อนเลยก่อนหน้านี้) .....สุดท้ายนี้ ผมขอยืนยันอีกสักครั้งว่า การนำภาพหลายภาพจากเหตุการณ์หนึ่งมารวมทำเป็นสไลด์โชว์ และนำเพลงที่เกี่ยวข้องมาใส่ไว้ด้วยหรือจะไม่ใส่ก็ได้ (เช่นไฟล์ทั้งสองในโพสต์นี้) ทำให้เกิดประโยชน์มากมายหลายประการ จึงขอเสนอน้องๆ ที่มีหน้าที่ด้านบริหารในกรมพัฒนาที่ดินให้ช่วยพิจารณาสิ่งนี้ให้ถ่องแท้สักหน่อย หากเห็นดีด้วยตามนั้น ก็ขอได้โปรดกำหนดเป็นแนวทางการทำงานในกรมฯ ไว้ด้วยเลย .....ท้ายที่สุดจริงๆ ขอยกเอาคำพูดจากท่าน ปธน. เติ้ง เสี่ยว ผิง ของจีนมากระจายให้ทราบทั่วกันในกรมพัฒนาที่ดิน นั่นคือ ท่านได้กล่าวไว้ว่า "การจับหนู ไม่ว่าจะเป็นแมวสีขาวหรือสีดำ หากจับหนูได้ละก็ใช้ได้ทั้งนั้น" หวังว่าน้องๆ จะเข้าใจนะครับ หากใครยังไม่เข้าใจว่าคำพูดของท่านเติ้งมาเกี่ยวกับสังคมในกรมพัฒนาที่ดินอย่างไร เชิญถามผมได้เลยครับ (Deng Xiaoping famously said that it doesn’t matter if a cat is black or white so long as it catches mice.) . .....เพลงทั้งสองมีรายละเอียดดังนี้ . ...เพลงบน: งานพิธีฉลองวันสถาปนากรมฯ ครบ 58 ปี ชื่อเพลง 'แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง' . 43 ภาพ 17.7MB 3.12 นาที . 210711 ...เพลงล่าง: งานพิธีฉลองวันสถาปนากรมฯ ครบ 58 ปี ชื่อเพลง 'รักกรมพัฒน์' . 43 ภาพ 17.5MB 3.11 นาที . 210711 . .....เพลง “แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง” แต่ง/ร้อง: คณะนักร้องประสานเสียงสานใจคอรัส . ~อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดิน ทั่วทุกถิ่นตะวันออกตกเหนือใต้ แก้ปัญหาดินนํ้าประชาทั่วไทย ให้มั่นใจชีวีสมบูรณ์ (สร้อย 1) ขอดูแลด้วยจงรักและภักดี หน้าที่นี้เราน้อมรับอย่างภูมิใจ ทุ่มเททำเพื่อคนนับล้าน ให้ก้าวไกลยั่งยืนตลอดไป เชิดชื่อพัฒนาที่ดินคู่แผ่นดินไทย ~ตามรอยปฐพีใต้ธุลีพระบาท ร่วมสร้างชาติอย่างพอเพียงด้วยดินดี มีหมอดินอาสาเป็นพลังสำคัญ จับมือกันพัฒนาประเทศไทย (สร้อย 2) ขอตอบแทนด้วยจงรักและภักดี หน้าที่นี้เราน้อมรับอย่างภูมิใจ ทุ่มเททำเพื่อคนนับล้าน ให้ก้าวไกลยั่งยืนตลอดไป เชิดชื่อพัฒนาที่ดินคู่แผ่นดินไทย (สร้อยจบ) ขอตอบแทนด้วยจงรักและภักดี หน้าที่นี้เราน้อมรับอย่างภูมิใจ ทุ่มเททำเพื่อคนนับล้าน ให้ก้าวไกลยั่งยืนตลอดไป เชิดชื่อพัฒนาที่ดินคู่แผ่นดินไทย เชิดชื่อ “กรมพัฒนาที่ดิน” คู่แผ่นดินทอง แผ่นดินไทย...แผ่นดินทอง △ (บรรทัดสุดท้ายพยายามออกเสียงให้สูงเท่ามาตรฐาน) . .....เพลง “รักกรมพัฒน์” เนื้อร้อง: ชาวพัฒนาที่ดิน 61 คน ทำนอง/ขับร้อง: กองดุริยางค์กองทัพอากาศ . …ขอบอกรัก รัก-รัก รักกรมพัฒน์...ที่ยืนหยัด ยึดมั่น ในหน้าที่ เพื่อให้ดิน และน้ำ สภาพดี...นับแต่ปี ศูนย์หก เป็นต้นมา …หน้าที่หลัก คือสำรวจ จำแนกดิน...อนุรักษ์ ปรับปรุงดิน มีปัญหา ข้อสำคัญ อย่าให้ดิน ถูกพัดพา...และเร่งหา น้ำเอาไว้ ใช้นานนาน …*บ้านหลังใหญ่ หลังนี้ ที่ผูกพัน...เราแบ่งปัน ความสุข ทุกสถาน ได้อบรม ได้ฝึกฝน ได้รู้งาน...จนทำได้ หลายๆ ด้าน โดยทั่วกัน …กรมพัฒน์เป็น เหมือนบ้าน หลังที่สอง...เรารู้สึก ดุจพี่น้อง แสนสุขสันต์ ต่างหันหน้า เข้าหา มาจำนรรจ์...งานลุล่วง นับร้อยพัน แผ่กว้างไกล ...รักกรมพัฒน์ เหมือนรักดิน ถิ่นกำเนิด...แดนเราเกิด เราอยู่ เราเติบใหญ่ จะมุ่งมั่น พัฒนา แผ่นดินไทย...เพื่อให้คง ความสมบูรณ์ ยั่งยืน △ *ร้องซ้ำจากที่นี่จนจบ
.....งานพัฒนาที่ดินที่สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี สพข. 10 ระหว่าง 20-26 มิถุนายน 2564 . โดย ผอ. วันชัย วงษา . 83 ภาพ 116MB 8.29 นาที . Enjoy!!! ครับ ------ เอ้อ..ผมอยากแนะนำให้พวกเราชาวพัฒนาที่ดินใช้โปรแกรมทำสไลด์โชว์ (4k slidemaker) ซึ่งดาวน์โหลดได้ฟรี เพื่อรวมภาพหลายๆ ภาพจากงานเดียวกัน และเปิดชมเป็นสไลด์โดยกดเพียงครั้งเดียว พร้อมกันนั้นมีเพลงที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ซึ่งผู้ชมจะเปิดเสียงหรือไม่เปิดเสียงก็แล้วแต่ความต้องการขณะนั้นครับ ทาง สพข. สพด. อาจขอให้ทางกรมฯ โดยฝ่ายเผยแพร่ฯ จัดการอบรมเรื่องนี้สักครึ่งวัน จนท. ของเราก็จะเรียนรู้พอเพียงทีเดียว
.....ผมได้จัดทำไฟล์ 2 ไฟล์นี้ไว้เพื่อส่งออกในวันเกิดกรมฯ แต่เกิดอุปสรรคคือเครื่องคอมพิวเตอร์เกิดงอแง (พูดง่ายๆ ว่า เดี้ยง) เสียก่อน จึงต้องล่าช้ามาจนถึงวันปลายเดือน พ.ค. จึงจะส่งออกได้ ------ ที่สำคัญคืออยากให้พวกเราชาว พด. อ่านเนื้อเพลงที่ จนท. พด. 61 คนบรรยายไว้เมื่อปลายปีที่แล้ว เพื่อทราบว่าพวกเรา "รัก" กรมพัฒนาที่ดินอย่างไร มากน้อยเพียงใด และงานที่พวกเราและกรมฯ รับผิดชอบมีบทบาทในการพัฒนาประเทศไทยอย่างไร แล้วลองเปิดฟังเสียงเพลงดู พร้อมลองร้องตามไปด้วยหากมีอารมณ์ร่วม แต่ควรปฏิบัติตามกฏ Social Distancing ที่ทางราชการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดนะครับ ขอให้น้องๆ ชาว พด. ทุกคนโชคดี
.....ผมทำไฟล์จากภาพและเสียงร้องเดิมเพื่อสาธิตวิธียืนและนั่งเวลาร้องเพลงหมู่ของชาวพัฒนาที่ดิน เสียดายตอนนี้มีโรคระบาด Covid-19 รุนแรง ไม่เหมาะที่จะจัดให้ร้องเพลงหมู่ แต่เปิดฟังดีครับ เพราะตอนนี้เป็นช่วงเวลาวันเกิดกรมฯ เราจะได้มีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของกรมฯ ที่มีต่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ . Enjoy!!! ครับ เอ้อ...แล้วเผื่อใครมีอารมณ์จะฝึกร้อง นี่เป็นเนื้อร้องสำหรับเพลง "แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง" ที่เป็นเพลงองค์กรเพลงแรกของกรมพัฒนาที่ดินครับ เพลง “แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง” แต่ง/ร้อง: คณะนักร้องประสานเสียง "สานใจคอรัส" ~อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดิน ทั่วทุกถิ่นตะวันออกตกเหนือใต้ แก้ปัญหาดินนํ้าประชาทั่วไทย ให้มั่นใจชีวีสมบูรณ์ (สร้อย 1) ขอดูแลด้วยจงรักและภักดี หน้าที่นี้เราน้อมรับอย่างภูมิใจ ทุ่มเททำเพื่อคนนับล้าน ให้ก้าวไกลยั่งยืนตลอดไป เชิดชื่อพัฒนาที่ดินคู่แผ่นดินไทย ~ตามรอยปฐพีใต้ธุลีพระบาท ร่วมสร้างชาติอย่างพอเพียงด้วยดินดี มีหมอดินอาสาเป็นพลังสำคัญ จับมือกันพัฒนาประเทศไทย (สร้อย 2) ขอตอบแทนด้วยจงรักและภักดี หน้าที่นี้เราน้อมรับอย่างภูมิใจ ทุ่มเททำเพื่อคนนับล้าน ให้ก้าวไกลยั่งยืนตลอดไป เชิดชื่อพัฒนาที่ดินคู่แผ่นดินไทย (สร้อยจบ) ขอตอบแทนด้วยจงรักและภักดี หน้าที่นี้เราน้อมรับอย่างภูมิใจ ทุ่มเททำเพื่อคนนับล้าน ให้ก้าวไกลยั่งยืนตลอดไป เชิดชื่อพัฒนาที่ดินคู่แผ่นดินไทย เชิดชื่อ “กรมพัฒนาที่ดิน” คู่แผ่นดินทอง แผ่นดินไทย...แผ่นดินทอง △ (บรรทัดสุดท้ายพยายามออกเสียงให้สูงเท่ามาตรฐาน) (ยาว 2.14 นาที . จัดทำเสร็จ 170315)
.....เพลง พด. 6 เพลง เวอร์ชั่นนี้ทำได้สมบูรณ์ที่สุด สำหรับส่งให้กรมพัฒนาที่ดิน ความคมชัดต่ำ (Low resolution) 24.8MB 16.44 นาที . Enjoy ครับ!!!
.....กลุ่ม "รักกรมพัฒน์" ขอส่งความสุขเนื่องในวันสงกรานต์/วันปีใหม่ไทย (13-15 เม.ย. 2564) มายังเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทั้งในและนอกกรมพัฒนาที่ดินโดยทั่วกัน ในโอกาสนี้เราขอเชิญท่านฟังเพลง พด. ตั้งแต่เพลงที่ 1 ถึงเพลงที่ 6 ซึ่งกลุ่มรักกรมพัฒน์ได้จัดทำด้วยความร่วมมืออย่างดีจาก คณะนักร้องจิตอาสา "สานใจคอรัส" และ สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย ------ จึงเป็นอันว่าในเรื่องของเพลงองค์กรที่เริ่มมาได้ 7 ปี เรามาได้ครึ่งทางแล้ว ยังเหลืออีก 6 เพลงก็จะครบตามเป้าหมาย ผมเชื่อว่า เมื่อเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ช่วยๆ กัน อีกไม่นานก็จะทำได้ครบ 😻 RakKrompat Group wishes "Happy SONGKRAN" (Traditional New Year celebration of Thailand and its neighbors) to all non-Thai speaking friends worldwide and we invite you to listen to six institutional songs that our Group has just made for the Land Development Dept of Thailand. 🦊