Clicky

กศน.ตำบลบัวสลี

กศน.ตำบลบัวสลี กศน.ตำบลบัวสลีส่งเสริมการเรียนรู้ต รากฐานของตึก คือ อิฐ รากฐานของชีวิต คือ การศึกษา

เปิดเหมือนปกติ

โครงการอบรมสร้างจิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องสมุดประชาชน อำเภ...
19/09/2022

โครงการอบรมสร้างจิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน วันที่ 30 มิถุนายน 2565
ณ ห้องสมุดประชาชน อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โครงการน้อมนำพระบรมราโชบาย เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน วันที่ 20 กรกฏาคม 2565  ณ ...
15/09/2022

โครงการน้อมนำพระบรมราโชบาย เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
วันที่ 20 กรกฏาคม 2565
ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้หลักสูตร พวงหรีดจากดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 10 ชั่วโมงระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2565ณ กศน....
15/09/2022

โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้
หลักสูตร พวงหรีดจากดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 10 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2565
ณ กศน.ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้หลักสูตร การทำดอกไม้จันทน์ จำนวน 10 ชั่วโมงระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2565ณ กศน.ตำบลบั...
15/09/2022

โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้
หลักสูตร การทำดอกไม้จันทน์ จำนวน 10 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2565
ณ กศน.ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โครงการ ส่งเสริมอาชีพงานช่างพื้นฐาน ช่างซ่อมหลังคาหลักสูตร ช่างซ่อมหลังคา จำนวน 40 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 15 เดือน สิง...
15/09/2022

โครงการ ส่งเสริมอาชีพงานช่างพื้นฐาน ช่างซ่อมหลังคา
หลักสูตร ช่างซ่อมหลังคา จำนวน 40 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 ถึง
วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์)
ณ กศน.ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ไตรมาส 3-4 กศน.อำเภอแม่ลาว...
15/09/2022

โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ไตรมาส 3-4
กศน.อำเภอแม่ลาว
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
ณ กศน.ตำบลบัวสลี ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โครงการลูกบอลมหัศจรรย์ ตัวช่วยห่างไกลโรควันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 กศน.ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
15/09/2022

โครงการลูกบอลมหัศจรรย์ ตัวช่วยห่างไกลโรค
วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
กศน.ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร การค้าออนไลน์ กลยุทธิ์ตลาดเชื่อมโยงจาก Online และ Offlineวันที่ 25-26 เดือน กรกฎาคม...
15/09/2022

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร การค้าออนไลน์ กลยุทธิ์ตลาดเชื่อมโยงจาก Online และ Offline
วันที่ 25-26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565
ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชน บ้านร่องปลายนา ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โครงการ รณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ชุมชนปลอดขยะวันที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านร่องปลา...
15/09/2022

โครงการ รณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ชุมชนปลอดขยะ
วันที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565
ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านร่องปลายนา หมู่ที่ 11 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

รากฐานของตึก คือ อิฐ รากฐานของชีวิต คือ การศึกษาใกล้หมดเวลาสำหรับภาคเรียนนี้แล้วนะครับ รีบสมัคร รีบติดต่อเข้ามานะครับ โ...
08/05/2022

รากฐานของตึก คือ อิฐ รากฐานของชีวิต คือ การศึกษา
ใกล้หมดเวลาสำหรับภาคเรียนนี้แล้วนะครับ รีบสมัคร รีบติดต่อเข้ามานะครับ โอกาสไม่รอใคร อย่าปล่อยไปอย่างเสียประโยชน์นะครับ

โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กศน.อำเภอแม่ลาว
19/04/2022

โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กศน.อำเภอแม่ลาว

โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ไตรมาส 1-2 กศน.อำเภอแม่ลาว...
19/04/2022

โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ไตรมาส 1-2 กศน.อำเภอแม่ลาว
วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565
ณ กศน.ตำบลบัวสลี ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โครงการส่งเสริมการทำเกษตรพอเพียงในครัวเรือนวันที่ 29 มีนาคม 2565ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
19/04/2022

โครงการส่งเสริมการทำเกษตรพอเพียงในครัวเรือน
วันที่ 29 มีนาคม 2565
ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โครงการการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยห่างไกลจากโควิด-19วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 กศน.ตำบลบัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
19/04/2022

โครงการการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยห่างไกลจากโควิด-19
วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2565
กศน.ตำบลบัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ความเข็มแข็ง ของชุมชนอย่างยั่งยืนวันที่ 30 มีนาคม 2565ณ ห...
19/04/2022

โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ความเข็มแข็ง ของชุมชนอย่างยั่งยืน
วันที่ 30 มีนาคม 2565
ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โครงการ ส่งเสริมอาชีพงานช่างพื้นฐาน ช่างทำฝ้า เพดาน ระหว่างวันที่ 1-10 มีนาคม 2565 (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์) ณ ห้องสม...
19/04/2022

โครงการ ส่งเสริมอาชีพงานช่างพื้นฐาน ช่างทำฝ้า เพดาน ระหว่างวันที่ 1-10 มีนาคม 2565 (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์) ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืน หลักสูตร การทำรวมมิตรกะทิสด จำนวน 5 ชั่วโมง (ภารกิจอำเภอเคลื่อนที่) ...
14/03/2022

โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืน หลักสูตร การทำรวมมิตรกะทิสด จำนวน 5 ชั่วโมง (ภารกิจอำเภอเคลื่อนที่) ระหว่างวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 สถานที่จัด ณ วัดศรีวังมูล ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โครงการการให้ความรู้ใช้ชีวิตให้ปลอดภัยห่างไกลจากโควิค-19 วันที่ 28 มกราคม 2565 ณ กศน.ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียง...
14/03/2022

โครงการการให้ความรู้ใช้ชีวิตให้ปลอดภัยห่างไกลจากโควิค-19 วันที่ 28 มกราคม 2565 ณ กศน.ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืน หลักสูตร การทำแคบหมู จำนวน 5 ชั่วโมงระหว่างวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ...
14/03/2022

โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืน หลักสูตร การทำแคบหมู จำนวน 5 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
สถานที่จัด ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านป่าบง ม.10 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืน หลักสูตร การทำไส้อั่วสมุนไพร จำนวน 5 ชั่วโมงระหว่างวันที่ 12 เดือน ...
14/03/2022

โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืน หลักสูตร การทำไส้อั่วสมุนไพร จำนวน 5 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
สถานที่จัด ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านต้นยาง ม.6 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืน หลักสูตร การทำน้ำพริกแกงเมือง จำนวน 5 ชั่วโมงระหว่างวันที่ 11 เดือน...
14/03/2022

โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืน หลักสูตร การทำน้ำพริกแกงเมือง จำนวน 5 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
สถานที่จัด ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านร่องปลายนา ม.11 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โครงการอบรมหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy และหลักสูตรร้านค้าออนไลน์ ณ ศูนย์การเรียนู ICT ชุมชนบ้านร่องปลายนา...
15/08/2021

โครงการอบรมหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy และหลักสูตรร้านค้าออนไลน์ ณ ศูนย์การเรียนู ICT ชุมชนบ้านร่องปลายนา ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โครงการอบรมสร้างจิตสาธารณะ รักษาสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านร่องปลายนา หมู่ท...
15/08/2021

โครงการอบรมสร้างจิตสาธารณะ รักษาสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาสังคม
และชุมชนอย่างยั่งยืน ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านร่องปลายนา หมู่ที่ 11 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โครงการปลูกพืชสมุนไพรต้านไวรัสโควิด-19 ณ กศน.ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหัวดเชียงราย
11/08/2021

โครงการปลูกพืชสมุนไพรต้านไวรัสโควิด-19 ณ กศน.ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหัวดเชียงราย

โครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันไวรัสโควิด-19กิจกรรมทำเจลล้างมือป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโรคโควิด-19กศน.ตำบลบัวสลี อำเภอแ...
11/08/2021

โครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันไวรัสโควิด-19
กิจกรรมทำเจลล้างมือป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโรคโควิด-19
กศน.ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โครงการ ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืน หลักสูตร การทำไส้อั่วสมุนไพร จำนวน 3 ชั่วโมง ณ อาคารเอนกประสงค์บ้า...
11/08/2021

โครงการ ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืน
หลักสูตร การทำไส้อั่วสมุนไพร จำนวน 3 ชั่วโมง
ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านร่องปลายนา หมู่ที่ 11 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลบัวสลี ปฎิบัติธรรม รักษาศิล ถวายเทียนพรรษา ณ วัดศรีวังมูล ต.บัวสลี อ.แม่ลา...
26/07/2021

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลบัวสลี ปฎิบัติธรรม รักษาศิล ถวายเทียนพรรษา ณ วัดศรีวังมูล ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ปฎิญาณตน งดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี 2564
26/07/2021

ปฎิญาณตน งดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี 2564

กศน.อำเภอแม่ลาว ร่วมกับชุมชนบ้านร่องปลายนา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดศรีวังมูล ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
26/07/2021

กศน.อำเภอแม่ลาว ร่วมกับชุมชนบ้านร่องปลายนา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดศรีวังมูล ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ใจสู้หรือเปล่า ไหวไหมบอกมา
26/07/2021

ใจสู้หรือเปล่า ไหวไหมบอกมา

ร่วมกิจกรรม อบต.บัวสลี ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2564 ณ.ป่าชุมชนบ้านหัวโล๊ะ ม.3 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
26/07/2021

ร่วมกิจกรรม อบต.บัวสลี ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2564 ณ.ป่าชุมชนบ้านหัวโล๊ะ ม.3 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ปลูกพืชสมุนไพรสวนปันสุขบ้านร่องปลายนา ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
26/07/2021

ปลูกพืชสมุนไพรสวนปันสุขบ้านร่องปลายนา ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ทดสอบวัดความรู้ ภาคเรียนที่ 2564
26/07/2021

ทดสอบวัดความรู้ ภาคเรียนที่ 2564

โครงการปลูกพืชสมุนไพรต้าน covid-19 วันที่ 23 กรกฏาคม 2564 ณ กศน.ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
26/07/2021

โครงการปลูกพืชสมุนไพรต้าน covid-19 วันที่ 23 กรกฏาคม 2564 ณ กศน.ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

Google Classroom 1/2564 nfe.buasalee and Maelao E-Official
22/06/2021

Google Classroom 1/2564 nfe.buasalee and Maelao E-Official

❤️สู้ หรือเปล่า 🤟🤟ไหวไหมบอกมา ✌️✌️#สิ่งเล็กที่ยิ่งใหญ่
22/06/2021

❤️สู้ หรือเปล่า 🤟🤟ไหวไหมบอกมา ✌️✌️#สิ่งเล็กที่ยิ่งใหญ่

ขอบคุณสำหรับการเริ่มต้นที่ดีในยุค COVID-19-1/2564
13/06/2021

ขอบคุณสำหรับการเริ่มต้นที่ดีในยุค COVID-19-1/2564

การเรียนรู้อยู่ในอากาศ ผ่านศูนย์ดิจทัลชุมชุม กศน.ตำบลบัวสลี
09/05/2021

การเรียนรู้อยู่ในอากาศ ผ่านศูนย์ดิจทัลชุมชุม กศน.ตำบลบัวสลี

โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชนหลักสูตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 8 ชั่วโมง วันที่ 20-21 มีนาคม 2564 ณ หมู่ที่ ...
31/03/2021

โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชน
หลักสูตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 8 ชั่วโมง วันที่ 20-21 มีนาคม 2564 ณ หมู่ที่ 3 บ้านหัวโล๊ะ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดย นางบุปผา วงก๋า เป็นวิทยากรให้ความรู้

โครงการ ฝึกทักษะการประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจหลักสูตร การเลี้ยงปลาดุกอุยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 40 ชั่วโมงระห...
31/03/2021

โครงการ ฝึกทักษะการประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ
หลักสูตร การเลี้ยงปลาดุกอุยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 40 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 ถึง วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านหัวโล๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดย นายเสกสรร คำแก่น ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตรและประมง เป็นวิทยากรให้ความรู้

Photos from กศน.อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย's post
29/03/2021

Photos from กศน.อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย's post

ที่อยู่

Chiang Mai
57250

เบอร์โทรศัพท์

0894316197

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กศน.ตำบลบัวสลีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กศน.ตำบลบัวสลี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Chiang Mai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กศนเก่งมากจ้า
x

Chiang Mai บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

Renger Service ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค Mai Muang Nao Arboretum, Chiang Mai OTOP Nongpakrang INDUS VAN Rental ศูนย์สุขภาพพร้อม มีโชค คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย สาข Magnolia Cafe' by Pinn Food Society TAT Chiang Mai การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 TCDC Chiang Mai North Television of Thailand ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ Rotary Club of Chiang Mai ธนวัฒน์การไฟฟ้า