Clicky

งานบริการการศึกษาและพัฒนาค

งานบริการการศึกษาและพัฒนาค Tel. 053-94-3315 or 053-94-3316 Address : ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (40th Building, Faculty of Science, CMU, ChiangMai, Thailand)

เปิดเหมือนปกติ

📢📢ประกาศเรื่องการสอบ CMU-eGrad สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ค่ะประกาศ มช. เรื่อง กา...
09/05/2022

📢📢ประกาศเรื่องการสอบ CMU-eGrad สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ค่ะ
ประกาศ มช. เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-eGrad) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

🗣 แจ้งข่าว (29 เม.ย. 65) จากงานบริการการศึกษาฯ💐 ถึงน้องๆ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 🙋‍♂️🙋‍♀️📌 แจ้ง กำหนดการขอย้ายสังกัดสาขาว...
29/04/2022

🗣 แจ้งข่าว (29 เม.ย. 65) จากงานบริการการศึกษาฯ
💐 ถึงน้องๆ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 🙋‍♂️🙋‍♀️

📌 แจ้ง กำหนดการขอย้ายสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2565 📌
(เปิดระบบ) ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565 เท่านั้น !!

(ประกาศผลการพิจารณา) วันที่ 17 มิถุนายน 2565

✨รอบปีการศึกษานี้ เปิดให้นักศึกษา "แสดงความจำนง" เพื่อขอย้ายสังกัดสาขาวิชาเอก ผ่านระบบของคณะ
โดย นศ. ต้องดำเนินการด้วยตนเอง ที่เว็บไซต์ >> https://epg.science.cmu.ac.th/acad/sciundergrad/
หรือตาม Short URL / QR Code ในภาพประกอบ

นศ.สามารถศึกษา หลักเกณฑ์การขอย้ายสังกัดสาขาวิชาเอกในระดับปริญญาตรี (ฉบับปัจจุบัน) 📃
ได้ที่ >>https://epg.science.cmu.ac.th/acad/officialsite/document_file/20220429090206.pdf

❗️ หมายเหตุ#1 :
นศ.เลือกสาขาวิชา ที่ต้องการจะย้ายเข้า
ได้ 1 สาขาเท่านั้น (จากทั้งหมด 13 สาขา ที่เราไม่ได้สังกัด *ไม่รวม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม*)
❗️❗️ หมายเหตุ#2 :
เนื่องจากสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรนานาชาติที่มีรูปแบบการเรียนแตกต่างจากสาขาอื่นๆ จึง"ไม่สามารถ"ขอย้ายเข้า-ออกสาขาได้.

Photos from Faculty of Science, Chiang Mai University's post
20/04/2022

Photos from Faculty of Science, Chiang Mai University's post

09/04/2022

ขอแสดงความยินดีกับ
นายจิตรภานุ ทวีเศรษฐ : สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์
🎉🎉 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 🎉🎉
จากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2565
◀ ประเภทโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น
----------------------------
ทั้งนี้ เครือข่ายฯ จะส่งผลงานดังกล่าว เข้าร่วมประกวดในระดับชาติต่อไป

📣📣ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 มาแล้วค่าาาา น้องๆ Save กำหนดการสำคัญๆ ไว้ในมือถือได้เลยนะคะ 🥰🥰
24/03/2022

📣📣ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 มาแล้วค่าาาา
น้องๆ Save กำหนดการสำคัญๆ ไว้ในมือถือได้เลยนะคะ 🥰🥰

ประกาศ ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

👉 https://cmu.to/calendar65

ตรวจสอบปฏิทินการศึกษาเพิ่มเติมที่ https://cmu.to/cmucalendar
.
Announcement of Academic Calendar 2022

👉 https://cmu.to/calendar2022

#RegCMU #ปฏิทินการศึกษามช #ทีมมช

📢📢‼️‼️นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2564 ทัก Inbox
02/03/2022

📢📢‼️‼️นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2564 ทัก Inbox

💫 แจ้งถึง น้องๆคณะวิทยาศาสตร์ ที่ร่วมส่งผลงานในกิจกรรมเสนอผลงานทางวิชาการฯ ระดับปริญญาตรี(วันที่ 23 กุมภานธ์ 2565 ที่ผ่า...
02/03/2022

💫 แจ้งถึง น้องๆคณะวิทยาศาสตร์ ที่ร่วมส่งผลงาน
ในกิจกรรมเสนอผลงานทางวิชาการฯ ระดับปริญญาตรี
(วันที่ 23 กุมภานธ์ 2565 ที่ผ่านมา) 👨🏻‍🎓👩🏻‍🎓

💐 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดทำเกียรติบัตร
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (รวม 492 ฉบับ)
ทั้งของผู้ที่ได้รับรางวัล/ผู้ที่ร่วมส่งผลงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

📥 จึงเปิดให้นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดไฟล์ในระบบของคณะฯได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
https://epg.science.cmu.ac.th/acad/sciundergrad/
‼️ **มีรายละเอียดเพิ่มเติมใน comment จ้า** ‼️

🎉 แจ้งถึง น้องๆ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสนอผลงานทางวิชาการฯ ระดับปริญญาตรี 🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♀️https://cmu.to/URS2021-FINALหรือhttps...
28/02/2022

🎉 แจ้งถึง น้องๆ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสนอผลงานทางวิชาการฯ ระดับปริญญาตรี 🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♀️

https://cmu.to/URS2021-FINAL
หรือ
https://epg.science.cmu.ac.th/acad/sciundergrad/subprogram/undergrad_present/

💐ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่มีรายชื่อตามประกาศฉบับข้างต้นนี้
..ขอให้น้องๆ เตรียมสำเนาบัตรนศ./บัตรประชาชน เพื่อมาติดต่อรับรางวัล ได้ที่งานบริการการศึกษาฯ (ชั้น2 อาคาร40ปี คณะวิทย์ฯ) 💸😇
‼️ ได้ตั้งแต่ วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป ‼️

➡️➡️ ทั้งนี้ ในส่วนของ เกียรติบัตร (ทั้งน้องๆที่ได้รางวัล/น้องๆที่เข้าร่วมส่งผลงาน)
สามารถดาวน์โหลดได้ด้วยตนเองผ่านระบบของคณะ
โดยเริ่มตั้งแต่วัน-เวลาข้างต้น เช่นเดียวกันจ้า 😘💐

⚠️วันนี้วันสุดท้าย!!! ‼️ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ถึงวันที่ 25 ก.พ. 2565‼️คู่มือการชำระค่าธรรมเนียม...
25/02/2022

⚠️วันนี้วันสุดท้าย!!!
‼️ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ถึงวันที่ 25 ก.พ. 2565‼️

คู่มือการชำระค่าธรรมเนียม
https://cmu.to/bsCpl
**ผู้ปกครอง เข้าระบบเพื่อชำระเงินแบบ Bill Payment (มชท.50) QR Payment และบัตรเครดิตได้ที่
https://www1.reg.cmu.ac.th/scbqr/login.php
⚠️ กดยืนยันตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน หน้าสรุปผลการลงทะเบียนก่อนชำระเงิน ✅
ดาวน์โหลดเอกสารการเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา
http://finance.oop.cmu.ac.th/?q=tuition_fee_announcement
.
📌 Tuition fee payment for the second semester of the academic year 2021 until February 25, 2022.
Guideline for tuition fee payment
https://cmu.to/3Gem3
👉 Link: https://cmu.to/payment264

📣📣ประกาศ!! สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ที่จะเข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติและงานเลี้ยงแสดงความยินดี ช่วงเย็นวันพรุ่งน...
22/02/2022

📣📣ประกาศ!! สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ที่จะเข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติและงานเลี้ยงแสดงความยินดี ช่วงเย็นวันพรุ่งนี้ค่ะ ❤️❤️

ประกาศ!
.
นักศึกษาที่เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด
กับผู้ป่วยโควิดในช่วง 10 วันที่ผ่านมา
.
ขอความร่วมมืองดเข้าร่วมพิธี
เชิดชูเกียรติและงานเลี้ยงแสดงความยินดี
กับนักศึกษาชั้นปีที่4 ในวันพุธที่ 23 ก.พ. 2565
.
โดยขอให้นศ.ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค Covid-19 อย่างเคร่งครัด
.
.
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

📣 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ถึงวันศุกร์ที่ 25 ก.พ. 2565 นี้เท่านั้น!!! **หากไม่ชำระภายในกำหนด กระบว...
21/02/2022

📣 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ถึงวันศุกร์ที่ 25 ก.พ. 2565 นี้เท่านั้น!!!
**หากไม่ชำระภายในกำหนด กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนไว้จะถูกถอนชื่อออกทั้งหมด และไม่มีชื่อในการเข้าสอบ หากมีคำถามหรือข้อสงสัย ทักแชทเพจฯได้เลยนะคะ🙂

🥰 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 💐**ขยายระยะเวลาการส่งผลงาน**สำหรับน้องๆที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมเสนอผลงาน นักศึกษาระดับปริญญาตรี...
17/02/2022

🥰 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 💐

**ขยายระยะเวลาการส่งผลงาน**

สำหรับน้องๆที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมเสนอผลงาน นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 👩‍🎓‍👨‍🎓

https://cmu.to/URS

13/02/2022

🚀🚙 รถด่วนขบวนพิเศษมาล้าวว 🛸☁️
พบกับ Online ROADSHOW รอบพิเศษ
💫 สำหรับคนที่มีใจรักอยากเรียนวิทยาศาสตร์

🪐เจาะลึกเส้นทางสู่การเป็นลูกช้างวิทยา มช.
🪐ตอบทุกคำถามที่สงสัย
🪐วิทยาเรียนอะไร จบไปทำอะไรได้บ้าง
🪐วิทยาศาสตร์กับเส้นทางสู่ Global Citizen

อังคารที่ 15 กุมภาพันธ์นี้
🌈 เวลา 14.30 – 16.30 น.
พบกันที่ Zoom ID 9 9 2 5 4 8 7 4 0 0 7 🛣
https://cmu-th.zoom.us/j/99254874007

📣📣ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 👩‍🎓👨‍...
08/02/2022

📣📣ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม
การเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 👩‍🎓👨‍🎓
วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 **จัดกิจกรรม Online นะคะ**

#DropW ออนไลน์ มีเวลาอีก 3 วันเท่านั้น!!! วันสุดท้ายวันที่ 28 มกราคม 65**การขอถอนกระบวนวิชาจะสมบูรณ์ เมื่อได้รับการอนุมั...
26/01/2022

#DropW ออนไลน์ มีเวลาอีก 3 วันเท่านั้น!!! วันสุดท้ายวันที่ 28 มกราคม 65
**การขอถอนกระบวนวิชาจะสมบูรณ์ เมื่อได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาต้องติดตามสถานะการขอถอนและตรวจสอบผลการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับอีเมลยืนยันการถอน
.
Final day for course withdrawal receiving grade W (Drop W) online on January 28, 2022
**Students should expect the result to be in within 5 business days from the system.
👉 https://cmu.to/DropW

***ดำเนินการแล้วตรวจสอบข้อมูลด้วยนะคะว่าทำรายการเรียบร้อยแล้วหรือไม่***

💐 ขอเชิญชวน นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมตอบแบบสำรวจการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ของคณะวิทยาศาสตร์ 🤝✨ เพ...
12/01/2022

💐 ขอเชิญชวน นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ร่วมตอบแบบสำรวจการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ของคณะวิทยาศาสตร์ 🤝
✨ เพื่อการพัฒนาของคณะเราต่อไปในอนาคตข้างหน้า ครับ/ค่ะ 🥰

https://cmu.to/ITAEIT65

📢ประกาศสำหรับนักศึกษาป.ตรี รหัส 62 คณะวิทยาศาสตร์ตามที่คณะได้จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี...
09/12/2021

📢ประกาศสำหรับนักศึกษาป.ตรี รหัส 62 คณะวิทยาศาสตร์

ตามที่คณะได้จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 62 โดยนักศึกษารหัส 62 ทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณะเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีเกณฑ์ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
1.นักศึกษาจะต้องเข้าเรียนภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม English Discoveries เป็นระยะเวลา 1 ปี (ธันวาคม 2563 – พฤศจิกายน 2564) และมีจำนวนชั่วโมงเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง เทียบได้กับการเรียนกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 15 ชั่วโมง (จากทั้งหมด 45 ชั่วโมงของกระบวนวิชา)
2.นักศึกษาจะต้องทดสอบ Post-test ได้ระดับ B1 ตามมาตรฐาน CEFR ขึ้นไป หรือ อย่างน้อยต้องสอบผ่าน 1 ระดับของ English Discoveries เช่น หากผลสอบก่อนเรียนได้ระดับ Basic 2 นักศึกษาจะต้องสอบให้ผ่านระดับ Basic 3 ขึ้นไป

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาเข้าเรียนแล้ว จึงขอแจ้งนักศึกษาให้เข้าสอบ Post-test ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2564 โดยให้เข้าสอบผ่านทางเว็บไซต์เดียวกันกับที่นักศึกษาเข้าเรียน คือ ed.engdis.com/RU ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถศึกษาวิธีการเข้าสอบจากคู่มือได้ที่ http://cmu.to/veVIp

เริ่มแล้ว ‼ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริ...
09/12/2021
TCAS คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: TCAS Faculty of Science, Chiangmai University

เริ่มแล้ว ‼ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

👉เปิดรับสมัคร 9-22 ธันวาคม 2564

TCAS คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: TCAS Faculty of Science, Chiangmai University

📢📢ประกาศสำหรับน้องๆนักศึกษาระดับป.ตรี รหัส 63 คณะวิทยาศาสตร์ขอแจ้งสรุปกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษ...
25/11/2021

📢📢ประกาศสำหรับน้องๆนักศึกษาระดับป.ตรี รหัส 63 คณะวิทยาศาสตร์

ขอแจ้งสรุปกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับป.ตรี ที่จัดไปเมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นะคะ

🟡กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนี้จัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์ มช. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการเรียนและการทำงานในอนาคต ผ่านการเรียนบทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง
🟡นักศึกษาปริญญาตรี รหัส 63 ทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณะ เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีเกณฑ์วัดผลการเข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดตามลิงค์ 👉 https://cmu.to/09Pa2

📌สิ่งที่ต้องทำหลังจากนี้คืออะไรบ้าง?
1. นักศึกษาจะต้องเข้าทดสอบ Pre-test เพื่อวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่เว็บไซต์ ed.engdis.com/RU โดยให้เข้าสอบระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2564 เท่านั้น
2. หลังจากสอบ Pre-test เรียบร้อยแล้ว แอดมินจะเพิ่มบทเรียนภาษาอังกฤษในระบบให้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
3. สามารถเริ่มเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยโปรแกรม English Discoveries ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 1 ธันวาคม 2565 โดยนักศึกษาสามารถจัดสรรเวลาเข้าเรียนด้วยตนเองตามความเหมาะสม
4. หลังจากเรียนครบ 1 ปี ตามกำหนดแล้ว คณะจะนัดหมายวันสอบ Post-test เพื่อวัดผลทักษะภาษาอังกฤษอีกครั้ง

ศึกษาวิธีการเข้าเรียนและเข้าสอบเพิ่มเติมทาง 👉 https://cmu.to/0rtRk

สุดท้ายนี้ ขอย้ำอีกครั้งนะคะว่ากิจกรรมนี้ไม่เกี่ยวข้องใดๆกับกระบวนวิชาภาษาอังกฤษตัวบังคับ 4 กระบวนวิชาตามหลักสูตรของนักศึกษานะคะ แต่เป็นเพียงกิจกรรมเสริมที่คณะจัดขึ้นมา อย่างไรก็ตาม การให้นักศึกษาเข้าเรียนโดยไม่มีเกณฑ์กำหนดใดๆ ก็อาจจะทำให้กิจกรรมนี้ไม่สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ คณะจึงได้กำหนดเกณฑ์การวัดผลกิจกรรม ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษของคณะเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นค่ะ 😊

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรม สามารถอินบอกซ์มาทางเพจได้เลยนะคะ😀😀

UPDATE❗️❕ เพิ่มเติม
วิดีโอกิจกรรมปฐมนิเทศ วันที่ 24 พ.ย. 64
น้องๆที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว สามารถคลิกดูวิดีโอย้อนหลังได้ทาง 👉 https://youtu.be/hfn8SuWhcyA

📣 ประกาศสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ค่ะ 🧑‍🎓👨‍🎓1) รายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษ...
22/11/2021

📣 ประกาศสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ค่ะ 🧑‍🎓👨‍🎓
1) รายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ผ่านระบบสำนักทะเบียนฯ ระหว่างวันที่ 22-28 พ.ย. 2564 (วันสุดท้ายเปิดระบบถึง 16.00 น. เท่านั้น) คลิ๊ก https://cmu.to/i80xm
2) ตรวจสอบผลการเรียนด้วยตนเองผ่านระบบของคณะวิทยาศาสตร์ คลิ๊ก https://cmu.to/eD-Wv (ระบบนี้เป็นระบบช่วยตรวจสอบผลการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เท่านั้น ไม่มีผลต่อการสำเร็จการศึกษา และไม่สามารถใช้อ้างอิงได้ในกรณีไม่สำเร็จการศึกษา)

ปล. หากตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเองแล้วมีข้อสงสัย/ต้องการปรับหรือเพิ่มเติมข้อมูล ให้ทัก Inbox เพจได้เลยค่ะ หากไม่ได้รับการตอบกลับภายใน 1-3 วันทำการ ให้ทักซ้ำได้ค่ะ ❤❤

TCAS วิทยาศาสตร์ มช. ปี 2565
18/11/2021

TCAS วิทยาศาสตร์ มช. ปี 2565

📢📢ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 63 คณะวิทยาศาสตร์ มช.เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ของคณะวิทยาศาสตร์...
17/11/2021

📢📢ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 63 คณะวิทยาศาสตร์ มช.
เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ของคณะวิทยาศาสตร์ ผ่านระบบ Zoom Meeting (ID: 999 6710 8319 ) ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564

หากนักศึกษาไม่ติดเรียน/ติดธุระ ขอความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมกันนะคะ
เนื่องจากจะมีการชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลกิจกรรม ซึ่งมีผลต่อการลงทะเบียนกระบวนวิชาบังคับของแต่ละสาขาวิชาค่ะ แล้วพบกันวันงานค่ะ😉😊

ที่อยู่

Chiang Mai

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653943315

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Chiang Mai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด