สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) - HRDI

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) - HRDI สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
https://www.hrdi.or.th/About/Introduce

วิสัยทัศน์
----------------------
ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความอยู่ดีมีสุข ด้วยการวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนะนำ สวพส.
----------------------
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดตั้งขึ้นเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลงานโครงการหลวงในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมบนที่สูงของประเทศไทยให้เกิดผลสั

มฤทธิ์อย่างยั่งยืน โดยมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2548 เพื่อเป็นกระบวนการและกลไกในการเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมใหม่ การเสริมสร้างและการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น การเก็บรักษาคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ การถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการหลวง และการผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ป่าต้นน้ำลำธาร รวมทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการในระดับนานาชาติเพื่อ ให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 ขยายวัตถุประสงค์ให้สามารถบริหารจัดการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองครองราชย์ 60 ปี และเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสวนแห่งนี้ว่า “อุทยาน หลวงราชพฤกษ์” และต่อมาสำนักราชเลขาธิการแจ้งชื่อภาษาอังกฤษว่า "Royal Park Rajapruek" ต่อมาเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ “โครงการขยายผลโครงการหลวง” เป็น “โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (Highland Development Project Using Royal Project System)”

🐂เกษตรกรน้ำแป่งรับมอบโคจากธนาคารโค-กระบือ เร่งพัฒนางานปศุสัตว์ในพื้นที่🐂(5 ธ.ค. 66)  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์ก...
08/12/2023

🐂เกษตรกรน้ำแป่งรับมอบโคจากธนาคารโค-กระบือ เร่งพัฒนางานปศุสัตว์ในพื้นที่

🐂(5 ธ.ค. 66) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ร่วมกับศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.นพ.ดร.นิรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการวันภูมิพล ประจำปี 2566 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้โคแดงพื้นเมืองน่านและควายน้ำว้า พื้นที่สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีไหล่น่าน ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ในการนี้นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบให้นายสุรพล เกตุวัง ปศุสัตว์อำเภอท่าวังผา นายสมบัติ แสนโซ้ง นักวิชาการสัตวบาล และคณะฯ ส่งมอบโคให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงยืม เพื่อการผลิตลูก ขยายและกระจายรายได้ ซึ่งเป็นโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในเขตพื้นที่สูง ซึ่งเป็นการบริจาคหรือไถ่ชีวิตโค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่กลุ่มเกษตรกรพื้นที่สูงโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง จนถึงขณะนี้เป็นจำนวน 3 หมู่บ้าน จำนวนแม่โค 100 ตัว ซึ่งเป็นความร่วมมือ ภายใต้ MOU ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง(องค์การมหาชน) เพื่อนำไปเลี้ยงตามเงื่อนไขของโครงการฯ ทั้งนี้มีนายชวลิต สุทธเขตต์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มที่ 3 และนายปิติภัทร อมรไพร หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง เข้าร่วมพิธีรับมอบ🐂🐂😀

#ของดีพื้นที่สูง #สวพส
🌳 ชุมชนบนพื้นที่สูงอยู่ดีมีสุข ด้วยงานวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 👨🏻‍🌾
🔶Website: www.hrdi.or.th
🔶Website อุทยานหลวงราชพฤกษ์ : http://www.royalparkrajapruek.org/
🔶Facebook: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) – HRDI
🔶Facebook: อุทยานหลวงราชพฤกษ์ Royal Park Rajapruek
🔶YouTube: www.youtube.com/user/HRDIPublicOrg
🔶LINE: https://lin.ee/vbnjJO8

✨สวพส. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา ...
07/12/2023

✨สวพส. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 7 ธันวาคม 2566
✨(7 ธ.ค. 66) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนส่วนราชการและประชาชน โดยคณะเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมพิธี เพื่อถวายพระพรชัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 7 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติมที่ :
https://www.hrdi.or.th/Activities/detail/579

#ของดีพื้นที่สูง #สวพส
🌳 ชุมชนบนพื้นที่สูงอยู่ดีมีสุข ด้วยงานวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 👨🏻‍🌾
🔶Website: www.hrdi.or.th
🔶Website อุทยานหลวงราชพฤกษ์ : http://www.royalparkrajapruek.org/
🔶Facebook: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) – HRDI
🔶Facebook: อุทยานหลวงราชพฤกษ์ Royal Park Rajapruek
🔶YouTube: www.youtube.com/user/HRDIPublicOrg
🔶LINE: https://lin.ee/vbnjJO8

🌳สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)✨รับสมัครงาน 1 อัตรา👉ตำแหน่ง : จ้างเหมาบริการกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและอาคารส...
07/12/2023

🌳สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
✨รับสมัครงาน 1 อัตรา
👉ตำแหน่ง : จ้างเหมาบริการกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและอาคารสถานที่
(วิศวกรโยธา) อุทยานหลวงราชพฤกษ์
👍ค่าจ้างเดือนละ : 18,100 บาท
📝รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2566
📌ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.hrdi.or.th/Announcements/job

✨๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราช...
07/12/2023

✨๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
🧡🧡🧡🧡
ทรงพระเจริญ
🧡🧡🧡🧡
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

🙏ข้าพระพุทธเจ้า นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สวพส. พร้อมด้วยเกษตรกรที่ส่งเสริมบนพื้นที่สูง
💚สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

**************
ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์
https://wellwishes.royaloffice.th/

06/12/2023

✨EP.15 เรียนรู้หลักสูตร "นพส" นักพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง

📢สวพส. มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลสำเร็จของโครงการหลวงไปยังพื้นที่สูงในประเทศ และดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง โดยความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนร่วมมือกับนานาประเทศในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงอย่างยั่งยืน โดยตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมาหลายปี สวพส. มีบทเรียนกระบวนการวิเคราะห์ที่เป็นองค์ความรู้ ข้อมูล พร้อมที่จะถ่ายทอด ถอดบทเรียนออกมา เป็นหลักสูตร “นักพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง”การปฏิบัติงานพัฒนาพื้นที่สูงจริงตลอดหลายปีที่ผ่านมา เกิดองค์ความรู้และสามารถถ่ายทอดเพื่อให้เข้าใจหลักการและวิธีการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที ตามนโยบายเป้าหมายของรัฐบาลอันจะก่อให้เกิดการประสานพลัง ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและบ้านเมือง ต่อไป

โดย ดร.เมธี พยอมยงค์
ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

📣อีกหนึ่งช่องทางการรับฟัง
https://www.youtube.com/watch?v=aBQ17_s_JhQ

#ของดีพื้นที่สูง #สวพส
🌳 ชุมชนบนพื้นที่สูงอยู่ดีมีสุข ด้วยงานวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 👨🏻‍🌾
🔶Website: www.hrdi.or.th
🔶Website อุทยานหลวงราชพฤกษ์ : http://www.royalparkrajapruek.org/
🔶Facebook: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) – HRDI
🔶Facebook: อุทยานหลวงราชพฤกษ์ Royal Park Rajapruek
🔶YouTube: www.youtube.com/user/HRDIPublicOrg
🔶LINE: https://lin.ee/vbnjJO8

สวพส. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9
06/12/2023

สวพส. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

ที่อยู่

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 65 ม. 1 ถ. สุเทพ ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่
Chiang Mai
50200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653328496

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) - HRDIผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) - HRDI:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ประเภท

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ