สถาบันพัฒนาการเด็กราชนคริน

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนคริน สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น พัฒนาการล่าช้า ออทิสติก ดาวน์ บกพร่องทางสติปัญญา และการเรียนรู้

เปิดเหมือนปกติ

Photos from สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์'s post
20/09/2021

Photos from สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์'s post

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 นางสาวอมรา  ธนศุภรัตนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นางศุภัคพิมล ปาแปง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ...
17/09/2021

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 นางสาวอมรา ธนศุภรัตนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นางศุภัคพิมล ปาแปง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางวิศาลินี เวฬุดิตถ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการของเล่นของหนู เพื่อให้เด็กวัยแรกเกิด – 5 ปี ในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว ได้มีพัฒนาการทางกาย การสื่อสาร พัฒนาการทางด้านสติปัญญา พัฒนาการทางด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย จึงได้มีการฝึกอบรมความรู้และทักษะการประเมินพัฒนาการเด็กให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนระดับอนุบาล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 นางสุภิญญา พรหมขัติแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึก...
17/09/2021

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 นางสุภิญญา พรหมขัติแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จำนวน 22 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการพยาบาลงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

วันที่ 14 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ธรรมวงค์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กล่าวต้อนรับอาจารย์...
14/09/2021

วันที่ 14 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ธรรมวงค์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กล่าวต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน 31 คน และบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบการบำบัดรักษาและการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในรูปแบบออนไลน์ ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 นางลัดดาวัลย์ อรัญยกานนท์ พยาบาลวิชาชีพ และนางอรวรรณ เขื่อนเพชร พยาบาลวิชาชีพ สถาบันพัฒนาการ...
14/09/2021

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 นางลัดดาวัลย์ อรัญยกานนท์ พยาบาลวิชาชีพ และนางอรวรรณ เขื่อนเพชร พยาบาลวิชาชีพ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เป็นวิทยากรฝึกสอนการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit ให้กับ เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 คน ณ คลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ARI Clinic) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

13/09/2021
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และบุคลากร เข้าร่วมงานสั...
13/09/2021

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และบุคลากร เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 เรื่องโควิด 19 สู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อคนพิการ (From COVID-19 to Development of Innovation for Persons with Disabilities) เสวนาทางวิชาการ หัวข้อ โรงพยาบาลสนามเพื่อคนพิการ บรรยายพิเศษ หัวข้อ Home Isolation สำหรับคนพิการ และหัวข้อ อาชีพที่ใช่สำหรับคนพิการหลังโควิด 19
ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

เหนื่อยไหม?ไหวหรือเปล่า?มาพักสแกนใจคุณดูhttps://checkin.dmh.go.th/#กรมสุขภาพจิต#SeeYouTomorrow#ดูแลใจไปด้วยกัน #WSPD2021...
09/09/2021

เหนื่อยไหม?
ไหวหรือเปล่า?
มาพักสแกนใจคุณดู
https://checkin.dmh.go.th/

#กรมสุขภาพจิต
#SeeYouTomorrow
#ดูแลใจไปด้วยกัน #WSPD2021
#วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก

เหนื่อยไหม?
ไหวหรือเปล่า?
มาพักสแกนใจคุณดู
https://checkin.dmh.go.th/

#กรมสุขภาพจิต
#SeeYouTomorrow
#ดูแลใจไปด้วยกัน #WSPD2021
#วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ธรรมวงค์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กล่าวต้อนรับอาจ...
08/09/2021

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ธรรมวงค์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กล่าวต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 40 คน และบรรยายพิเศษในหัวข้อ การพยาบาลงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในรูปแบบออนไลน์ ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

ประชาสัมพันธ์ ผู้ป่วยของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ที่มีอายุ 18-25 ปี สามารถแจ้งความประสงค์ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน...
28/08/2021

ประชาสัมพันธ์
ผู้ป่วยของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ที่มีอายุ 18-25 ปี สามารถแจ้งความประสงค์ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 (เข็มที่ 1 SINOVAC)

ได้ที่ช่องทาง
1.https://intranet.ricd.go.th/vaccine/ หรือ สแกน QR Code
2. เพจ Facebook สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
3. กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โทร.053-908300 ต่อ 73136 (วัน-เวลาราชการ)

หมายเหตุ: สถานที่ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลสวนปรุง วันและเวลาจะแจ้งอีกครั้งค่ะ

* แจ้งความประสงค์ตั้งแต่วันนี้ ถึง 12 กันยายน 2564 เท่านั้น

ประชาสัมพันธ์
ผู้ป่วยของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ที่มีอายุ 18-25 ปี สามารถแจ้งความประสงค์ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 (เข็มที่ 1 SINOVAC)

ได้ที่ช่องทาง
1.https://intranet.ricd.go.th/vaccine/ หรือ สแกน QR Code
2. เพจ Facebook สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
3. กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โทร.053-908300 ต่อ 73136 (วัน-เวลาราชการ)

หมายเหตุ: สถานที่ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลสวนปรุง วันและเวลาจะแจ้งอีกครั้งค่ะ

* แจ้งความประสงค์ตั้งแต่วันนี้ ถึง 12 กันยายน 2564 เท่านั้น

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นางสาวศุภลักษณ์ ชัยยา หัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เปิดตู้คอนเทนเนอร์...
27/08/2021

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นางสาวศุภลักษณ์ ชัยยา หัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เปิดตู้คอนเทนเนอร์อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ จากองค์กร VGSWOC (The Volunteers Group To Send Wheelchair To Overseas Children) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีรถเข็น จำนวน 175 คัน ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

ขั้นตอนการติดต่อขอรับบริการยาทางไปรษณีย์💊📦
27/08/2021

ขั้นตอนการติดต่อขอรับบริการยาทางไปรษณีย์💊📦

ขั้นตอนการติดต่อขอรับบริการยาทางไปรษณีย์💊📦

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้การต้อนรับบุคลากรโรงพ...
27/08/2021

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้การต้อนรับบุคลากรโรงพยาบาลจอมทอง จำนวน 3 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ RICD Wheelchair project และคลินิกการสื่อสารทางเลือก AAC (Augmentative and Alternative Communication) ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

ระยะนี้อาจจะมีไข้ช่วงหน้าฝน 🌧💦 หรือไข้ภายหลังจากการฉีดวัคซีน 💉 ขอแนะนำ การดูแลตนเอง..เมื่อเป็นไข้ กันค่ะ 🤒😷
25/08/2021

ระยะนี้อาจจะมีไข้ช่วงหน้าฝน 🌧💦
หรือไข้ภายหลังจากการฉีดวัคซีน 💉
ขอแนะนำ การดูแลตนเอง..เมื่อเป็นไข้ กันค่ะ 🤒😷

ระยะนี้อาจจะมีไข้ช่วงหน้าฝน 🌧💦
หรือไข้ภายหลังจากการฉีดวัคซีน 💉
ขอแนะนำ การดูแลตนเอง..เมื่อเป็นไข้ กันค่ะ 🤒😷

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 พญ.หทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "SWCM...
24/08/2021

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 พญ.หทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "SWCM Safe Zone and Eduction Sandbox" กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ จึงบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนมาตรการ Sandbox Safety Zone in School เพื่อให้เด็กได้ไปเรียนที่โรงเรียนได้และปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิด ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

09/08/2021
แพทย์หญิงหทัยชนนี  บุญเจริญ ผู้อำนวยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และนางพรทิพย์ ธรรมวงค์ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล เปิดตู้คอ...
06/08/2021

แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และนางพรทิพย์ ธรรมวงค์ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล เปิดตู้คอนเทนเนอร์อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ จาก ToS Metallbau ประเทศเยอรมัน ซึ่งมีรถเข็น จำนวน 105 คัน และอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน 171 ชิ้น รวมทั้งหมด 276 ชิ้น วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

ประกาศวันหยุดราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2564
05/08/2021

ประกาศวันหยุดราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

ประกาศวันหยุดราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

เก่ง​ ดี​ มีสุข​ ปั้นลูกให้ประสบความสำเร็จ 👨‍👩‍👧‍👦เก่งแต่ไม่มีความสุข ☹️เก่งแต่ไม่ประสบความสำเสร็จ​ ทำไมจึงเป็นแบบนี้ 😥ม...
03/08/2021

เก่ง​ ดี​ มีสุข​ ปั้นลูกให้ประสบความสำเร็จ 👨‍👩‍👧‍👦
เก่งแต่ไม่มีความสุข ☹️
เก่งแต่ไม่ประสบความสำเสร็จ​ ทำไมจึงเป็นแบบนี้ 😥
มีงานวิจัยพบว่า​ สิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จคือ
ควบคุมอารมณ์​เป็น​
อยู่กับคนอื่นได้​
ยอมรับความผิดหวัง
นั่นก็คือต้องมีEQ​ (Emotional Quotient)​ = ความฉลาดทางอารมณ์ 🤩
เก่ง-ดี-มีสุข 😁
💟 ปั้นเด็กเก่งด้วย...
🌟กระตุ้นให้สนใจใฝ่เรียนรู้
🌟หากิจกรรมยามว่างที่สร้างสรรค์
🌟ให้ความใส่ใจตอบคำถามของลูก
🌟ฝึกให้รู้จักยืดหยุ่น​ ยอมรับกฎกติกา​ /ความผิดหวัง
🌟ฝึกให้เด็กทำอะไรด้วยตัวเอง
💟 ปั้นเด็กดีด้วย.. การฝึก
🌟ให้มีน้ำใจ​ แบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ
🌟มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
🌟รู้จักขอโทษ​และยอมรับผิด
🌟มีความอดทนและรอคอยได้
💟 ปั้นเด็กมีสุขด้วย.. การฝึก
🌟สร้างความภูมิใจด้วยคำชม
🌟เล่นกับลูก​ หากิจกรรมสนุกสนานเพลิดเพลิน
🌟ให้ลูกรู้จักอารมณ์​ตัวเอง​ และจัดการกับอารมณ์​เป็น
🌟สอนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
🌟สอนการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
🌟สร้างความอบอุ่นทางจิตใจ​ ปกป้อง​ ให้กำลังใจ
แล้วลูกของเราจะ​ เก่ง​ ดี​ มีสุข​ และประสบความสำเร็จ 🏆

เก่ง​ ดี​ มีสุข​ ปั้นลูกให้ประสบความสำเร็จ 👨‍👩‍👧‍👦
เก่งแต่ไม่มีความสุข ☹️
เก่งแต่ไม่ประสบความสำเสร็จ​ ทำไมจึงเป็นแบบนี้ 😥
มีงานวิจัยพบว่า​ สิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จคือ
ควบคุมอารมณ์​เป็น​
อยู่กับคนอื่นได้​
ยอมรับความผิดหวัง
นั่นก็คือต้องมีEQ​ (Emotional Quotient)​ = ความฉลาดทางอารมณ์ 🤩
เก่ง-ดี-มีสุข 😁
💟 ปั้นเด็กเก่งด้วย...
🌟กระตุ้นให้สนใจใฝ่เรียนรู้
🌟หากิจกรรมยามว่างที่สร้างสรรค์
🌟ให้ความใส่ใจตอบคำถามของลูก
🌟ฝึกให้รู้จักยืดหยุ่น​ ยอมรับกฎกติกา​ /ความผิดหวัง
🌟ฝึกให้เด็กทำอะไรด้วยตัวเอง
💟 ปั้นเด็กดีด้วย.. การฝึก
🌟ให้มีน้ำใจ​ แบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ
🌟มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
🌟รู้จักขอโทษ​และยอมรับผิด
🌟มีความอดทนและรอคอยได้
💟 ปั้นเด็กมีสุขด้วย.. การฝึก
🌟สร้างความภูมิใจด้วยคำชม
🌟เล่นกับลูก​ หากิจกรรมสนุกสนานเพลิดเพลิน
🌟ให้ลูกรู้จักอารมณ์​ตัวเอง​ และจัดการกับอารมณ์​เป็น
🌟สอนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
🌟สอนการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
🌟สร้างความอบอุ่นทางจิตใจ​ ปกป้อง​ ให้กำลังใจ
แล้วลูกของเราจะ​ เก่ง​ ดี​ มีสุข​ และประสบความสำเร็จ 🏆

Photos from สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์'s post
02/08/2021

Photos from สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์'s post

Photos from สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์'s post
02/08/2021

Photos from สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์'s post

การดูแลจิตใจเด็กจากสถานการณ์สูญเสียและความเศร้าโศกในสถานการณ์โควิด 19Supporting Children through Grief and Loss during C...
29/07/2021

การดูแลจิตใจเด็กจากสถานการณ์สูญเสียและความเศร้าโศกในสถานการณ์โควิด 19
Supporting Children through Grief and Loss during Covid-19
.
.
เด็กจะมีปฏิกิริยารุนแรงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
🙇‍ 1 การสูญเสียที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตปกติของเด็กคนนั้น
👩‍👧 2 วิธีการจัดการอารมณ์และพฤติกรรมของผู้ใหญ่รอบข้างระหว่างเกิดภาวะวิกฤตหรือหลังเหตุการณ์ผ่านไปแล้ว
👨‍👨‍👦 3 ระดับความใกล้ชิดของผู้ใหญ่ที่จากไป
หากเด็กประสบความสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ผู้ใหญ่ควรจัดการอารมณ์ให้สงบก่อนคุยกับเด็ก ใช้น้ำเสียงเบา อธิบายความจริงโดยไม่ต้องลงลึกในรายละเอียด ตอบคำถามตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงโดยคำนึงถึงความเข้าใจตามวัย
เด็กส่วนใหญ่มีความเข้มแข็งทางจิตใจ (resillience) เพียงพอและเมื่อได้รับการดูแลที่เหมาะสม พวกเขาจะผ่านพ้นกับการสูญเสียไปได้ พวกเขาจะดีขึ้น
#COVID19 #โควิด19

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบ...
28/07/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

Photos from สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์'s post
24/07/2021

Photos from สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์'s post

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก ปริญญาโท.ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่  : ...
24/07/2021

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก ปริญญาโท.

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ : https://ricd.go.th/webth2/2021/07/24/n24072564/

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก ปริญญาโท.

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ : https://ricd.go.th/webth2/2021/07/24/n24072564/

Photos from สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์'s post
23/07/2021

Photos from สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์'s post

▶️ เคล็ดลับสร้างเด็กดี เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่ 10 อย่างด้วยกัน...เราคงเคยได้ยินกันบ่อยๆแต่การที่เด็กๆจะทำหน้าที่เหล่...
21/07/2021

▶️ เคล็ดลับสร้างเด็กดี
เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่ 10 อย่างด้วยกัน...
เราคงเคยได้ยินกันบ่อยๆแต่การที่เด็กๆจะทำหน้าที่เหล่านั้นได้ดี เป็นเด็กดีของทุกคน มันต้องปั้นเด็กดีกันก่อน 👨‍👩‍👦

▶️ มาดูเคล็ดลับง่ายๆในการปั้นเด็กดี
✨สร้างสัมพันธภาพ
เวลาเราทะเลาะกับใคร ไม่ชอบหน้าใคร เราอยากทำตามที่คนคนนั้นให้เราทำไหม? ถามกี่คนก็คงต้องว่า ไม่ทำแน่นอน แถมจะต่อต้านทำตรงกันข้ามอีกต่างหาก ก็เพราะสัมพันธภาพมันไม่ดีเอาเสียเลย

ตัดภาพสัมพันธภาพระหว่างลูกของเราว่า มีมากพอเท่าที่เราอยากได้เด็กดี ว่านอนสอนง่าย หรือยัง...

▶️ เคล็ดลับการสร้างสัมพันธภาพง่ายมาก ไม่ต้องลงทุนเลย
💌จูบหอม
💌อ้อมกอด
💌หยอดชม

💗กอดและหอมลูกบ่อยๆได้ทุกเวลา นึกได้ตอนไหนก็ทำได้เลย ไม่ต้องรอโอกาสพิเศษใดๆ เพราะลูกคือคนพิเศษที่สุดอยู่แล้ว

💗หยอดชม หมั่นชมเชยลูกบ่อยๆเมื่อลูกทำสิ่งดีๆทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยตัวเอง

ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แค่เรื่องเล็กน้อยๆก็ชื่นชมได้เลย

ไม่จำเป็นต้องสำเร็จ แค่ระหว่างทางลูกมีความพยายามก็ชื่นชม ให้เค้ารู้ว่าแค่ลูกพยายามให้พ่อแม่ได้เห็น พ่อแม่ภูมิใจ ดีใจ

ไม่ชมมากเกินจริงแบบโอเว่อร์ หรือเปรียบเทียบลูกคนอื่นว่าลูกเราดีกว่า เก่งกว่า ควรชมบนพื้นฐานของความจริง

ในทางตรงกันข้าม เมื่อลูกทำผิดพลาด ไม่ได้ดั่งใจเรา งอแง เราจะไม่ทำลายสัมพันธภาพ ด้วยการดุด่าเช่นกัน

▶️ สร้างวินัย
เด็กดีควรมีวินัย เป็นพื้นฐานของการรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบสังคม อยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข มีข้อนี้เชื่อว่าพ่อแม่จะไม่ต้องบ่นลูกอีกต่อไป

▶️ เคล็ดลับการสร้างวินัย
🪄กติกาเงื่อนไข
🪄ใจแข็ง
🪄แบ่งหน้าที่
🪄 ทำดีมีรางวัล

🌟ตกลงกติกากับลูกตามความเหมาะสม ไม่ยากไม่ง่ายเกินไป

🌟ใจแข็งกับกติกาที่กำหนดขึ้น ไม่ช่วยลูก ไม่หย่อนกติกา ไม่ผลัดวันผลัดเวลา ทำได้แค่เฝ้ามองและเป็นกำลังใจให้ลูก

🌟แบ่งหน้าที่
ลูกควรมีหน้าที่ของตัวเองที่เหมาะสมตามวัย เช่นเด็กเล็ก เก็บของเล่นของตัวเองให้เรียบร้อย เด็กโต แต่งตัวเอง รับผิดชอบงานง่ายๆ เริ่มแบ่งเบางานในบ้านได้ จนทำเป็นประจำได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องบอกหรือร้องขอ

🌟ทำดีมีรางวัล
เมื่อกำหนดรางวัล เด็กก็ต้องได้รางวัลเมื่อเป็นไปตามกติกา

รางวัลจะต้องได้หลังจากที่ทำทุกอย่างสำเร็จแล้ว จะไม่ให้รางวัลก่อน ไม่อย่างนั้น รางวัลจะกลายเป็นเหมือน "สินบน"

รางวัลที่ดีจะต้องพอเหมาะพอดีกับสิ่งที่ทำ ไม่ได้บ่อยจนเกินไป จนไม่มีค่า หรือกลายเป็นทำงานเพื่อหวังผล ควรเป็นรางวัลที่สร้างความภูมิใจและมีกำลังใจต่อไป

จะเห็นการปั้นเด็กดีนั้น ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนแต่อย่างใด ขอเพียงเราใส่ใจทำในทุกๆวัน เด็กดีจะมีทุกบ้านแน่นอนค่ะ

#สัมพันธภาพที่ดีมีวินัยเราจะได้เด็กดี

▶️ เคล็ดลับสร้างเด็กดี
เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่ 10 อย่างด้วยกัน...
เราคงเคยได้ยินกันบ่อยๆแต่การที่เด็กๆจะทำหน้าที่เหล่านั้นได้ดี เป็นเด็กดีของทุกคน มันต้องปั้นเด็กดีกันก่อน 👨‍👩‍👦

▶️ มาดูเคล็ดลับง่ายๆในการปั้นเด็กดี
✨สร้างสัมพันธภาพ
เวลาเราทะเลาะกับใคร ไม่ชอบหน้าใคร เราอยากทำตามที่คนคนนั้นให้เราทำไหม? ถามกี่คนก็คงต้องว่า ไม่ทำแน่นอน แถมจะต่อต้านทำตรงกันข้ามอีกต่างหาก ก็เพราะสัมพันธภาพมันไม่ดีเอาเสียเลย

ตัดภาพสัมพันธภาพระหว่างลูกของเราว่า มีมากพอเท่าที่เราอยากได้เด็กดี ว่านอนสอนง่าย หรือยัง...

▶️ เคล็ดลับการสร้างสัมพันธภาพง่ายมาก ไม่ต้องลงทุนเลย
💌จูบหอม
💌อ้อมกอด
💌หยอดชม

💗กอดและหอมลูกบ่อยๆได้ทุกเวลา นึกได้ตอนไหนก็ทำได้เลย ไม่ต้องรอโอกาสพิเศษใดๆ เพราะลูกคือคนพิเศษที่สุดอยู่แล้ว

💗หยอดชม หมั่นชมเชยลูกบ่อยๆเมื่อลูกทำสิ่งดีๆทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยตัวเอง

ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แค่เรื่องเล็กน้อยๆก็ชื่นชมได้เลย

ไม่จำเป็นต้องสำเร็จ แค่ระหว่างทางลูกมีความพยายามก็ชื่นชม ให้เค้ารู้ว่าแค่ลูกพยายามให้พ่อแม่ได้เห็น พ่อแม่ภูมิใจ ดีใจ

ไม่ชมมากเกินจริงแบบโอเว่อร์ หรือเปรียบเทียบลูกคนอื่นว่าลูกเราดีกว่า เก่งกว่า ควรชมบนพื้นฐานของความจริง

ในทางตรงกันข้าม เมื่อลูกทำผิดพลาด ไม่ได้ดั่งใจเรา งอแง เราจะไม่ทำลายสัมพันธภาพ ด้วยการดุด่าเช่นกัน

▶️ สร้างวินัย
เด็กดีควรมีวินัย เป็นพื้นฐานของการรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบสังคม อยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข มีข้อนี้เชื่อว่าพ่อแม่จะไม่ต้องบ่นลูกอีกต่อไป

▶️ เคล็ดลับการสร้างวินัย
🪄กติกาเงื่อนไข
🪄ใจแข็ง
🪄แบ่งหน้าที่
🪄 ทำดีมีรางวัล

🌟ตกลงกติกากับลูกตามความเหมาะสม ไม่ยากไม่ง่ายเกินไป

🌟ใจแข็งกับกติกาที่กำหนดขึ้น ไม่ช่วยลูก ไม่หย่อนกติกา ไม่ผลัดวันผลัดเวลา ทำได้แค่เฝ้ามองและเป็นกำลังใจให้ลูก

🌟แบ่งหน้าที่
ลูกควรมีหน้าที่ของตัวเองที่เหมาะสมตามวัย เช่นเด็กเล็ก เก็บของเล่นของตัวเองให้เรียบร้อย เด็กโต แต่งตัวเอง รับผิดชอบงานง่ายๆ เริ่มแบ่งเบางานในบ้านได้ จนทำเป็นประจำได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องบอกหรือร้องขอ

🌟ทำดีมีรางวัล
เมื่อกำหนดรางวัล เด็กก็ต้องได้รางวัลเมื่อเป็นไปตามกติกา

รางวัลจะต้องได้หลังจากที่ทำทุกอย่างสำเร็จแล้ว จะไม่ให้รางวัลก่อน ไม่อย่างนั้น รางวัลจะกลายเป็นเหมือน "สินบน"

รางวัลที่ดีจะต้องพอเหมาะพอดีกับสิ่งที่ทำ ไม่ได้บ่อยจนเกินไป จนไม่มีค่า หรือกลายเป็นทำงานเพื่อหวังผล ควรเป็นรางวัลที่สร้างความภูมิใจและมีกำลังใจต่อไป

จะเห็นการปั้นเด็กดีนั้น ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนแต่อย่างใด ขอเพียงเราใส่ใจทำในทุกๆวัน เด็กดีจะมีทุกบ้านแน่นอนค่ะ

#สัมพันธภาพที่ดีมีวินัยเราจะได้เด็กดี

Photos from สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์'s post
20/07/2021

Photos from สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์'s post

14 กรกฎาคม 2564ทีมสหวิชาชีพ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้จัด  กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพสำหรับเด็กวัยเรียน ณ โรงเรียนต...
15/07/2021

14 กรกฎาคม 2564
ทีมสหวิชาชีพ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้จัด กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพสำหรับเด็กวัยเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปะไทยอนุสรณ์ บ้านแสนคำลือ ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม...
15/07/2021

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 โรงพยาบาลปางมะผ้า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางมะผ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน ปางมะผ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ ลงดำเนินการกิจกรรม Triple-p ครั้งที่ 2 สำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปะไทยอนุสรณ์ บ้านแสนคำลือ ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในพื้นที่โครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช...
14/07/2021

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในพื้นที่โครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตสุขภาพที่ 1
ทีมกรมวิชาการ โดยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน อ.อมก๋อย ลงพื้นที่ ทำกิจกรรม Triple-p ครั้งที่ 2 สร้างวินัย วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ณ ศสช.บ้านขุนหาด อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ซึ่งผู้นำกิจกรรมคือ บุคลากรในพื้นที่ ได้แก่ รพ.อมก๋อย สสอ.อมก๋อย รพ.สต.บ้านสบลาน ครู ศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านขุนหาด โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้ปกครอง และเด็กอายุ 3-6 ปี จำนวน 30 คู่ การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ปกครองและเด็กเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและความสามารถฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยผ่านการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองให้มีทักษะการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม และปรับเปลี่ยนแบบแผนวิธีการเลี้ยงดูเด็กของพ่อแม่ผู้ปกครอง

ที่อยู่

196 Moo 10 Chiang Mai-Fang Rd.
Chiang Mai
50180

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:00
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

053908300

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันพัฒนาการเด็กราชนคริน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด