depa สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน

depa สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน ทำงานเพื่ออนาคตของคนไทย และพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้อยู่ในระดับชั้นนำของโลก

depa หารือผู้แทนสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อวางแนวทางส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ22 สิงหาคม 2566, จังห...
23/08/2023

depa หารือผู้แทนสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อวางแนวทางส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ

22 สิงหาคม 2566, จังหวัดเชียงใหม่ - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย นายปรัชญา โกมณี ผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบน ให้การต้อนรับ Ms. Traci Picciano Political-Economic Assistant, U.S. Consulate และ คุณวารุณี ต่อศรีเจริญ ผู้ช่วยฝ่ายเศรษฐกิจและการพาณิชย์ พร้อมทีมงานสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือประเด็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างโอกาสด้านการค้า การลงทุน และกำลังคนดิจิทัล

นายปรัชญา ได้ให้ข้อมูลการทำงานของสำนักงานฯ ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศการทำงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงการผลักดันเชิงนโยบายที่ส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา ใช้พัฒนาเมืองสู่เมืองอัจฉริยะในพื้นที่ภาคเหนือ รวมถึงการทำงานเชิงรุกด้านอื่น อาทิ การส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมดิจิทัลผ่านบัญชีบริการดิจิทัล หรือ Thailand Digital Catalog และการจัดทำตราสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัย ได้คุณภาพตามมาตรฐานระดับสากลสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลในภายใต้ชื่อ dSURE การสนับสนุน Digital Startup ในบทบาท Angel Investor การสนับสนุนการเข้าถึงช่องทางการตลาดและสิทธิประโยชน์ทางภาษี ไม่ว่าจะเป็น Capital Gain Tax ที่ depa เป็นหน่วยร่วมในการให้การรับรองเพื่อดึงดูดแรงงานทักษะสูงเข้ามาทำงานในประเทศ ซึ่งภาคเหนือมีจุดแข็งที่มีภาคธุรกิจด้านดิจิทัลทั้ง Software, Smart Device, Digital Startup และ Digital Nomad อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นโอกาสในการยกระดับเศรษฐกิจเชิงภูมิภาค เพื่อการมุ่งเป้าให้เชียงใหม่เป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมดิจิทัล ตามโจทย์ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor (NEC))

โดย Ms. Traci Picciano แสดงความสนใจและยินดีที่การทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการพัฒนาพื้นที่ โดยจะมีเมืองออสติน (Austin) เมืองหลวงของรัฐเท็กซัส (Texas) เป็นเมืองพาร์ทเนอร์หลักในการแลกเปลี่ยนวิทยาการ ทั้งด้านเทคโนโลยีและการทำงานในการยกระดับกำลังคนดิจิทัล รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน โดยสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นตัวกลางในการทำงานดังกล่าว พร้อมกันนี้ยังสนใจประเด็นการยกระดับ Digital Skill ให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งด้าน Cyber Security, Digital Marketing ฯลฯ โดยจะประสานดึง Oracle Corporation เข้ามาร่วมทำงานในโครงการดังกล่าวต่อไป ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ในอนาคต

📢📢ประกาศผลทีมผู้ชนะ📢📢🎉Digital Content สร้างอาชีพ พลิกธุรกิจท้องถิ่น🎉 ภายใต้โครงการ “สร้างอาชีพ วิถีใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิ...
19/08/2023

📢📢ประกาศผลทีมผู้ชนะ📢📢
🎉Digital Content สร้างอาชีพ พลิกธุรกิจท้องถิ่น🎉

ภายใต้โครงการ “สร้างอาชีพ วิถีใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ด้านการท่องเที่ยวและสินค้าเกษตร (Digital Content)” ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ทีมผ้าบาติก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมปลาแดดเดียว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมไก่ดำ
รางวัลชมเชย ทีมไหมหยก
รางวัล Popular Vote ทีมน้ำผึ้ง

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกทีมคะ😊

depa ยกระดับทักษะด้าน Digital Content ส่งเสริมสินค้าเกษตรและบริการด้านการท่องเที่ยวภาคเหนือด้วย Digital Influencers เยาว...
19/08/2023

depa ยกระดับทักษะด้าน Digital Content ส่งเสริมสินค้าเกษตรและบริการด้านการท่องเที่ยวภาคเหนือด้วย Digital Influencers เยาวชนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2566, จังหวัดเชียงใหม่ - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย นายปรัชญา โกมณี ผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบน พร้อมทีมงาน ร่วมกับ ดร.นนท์ ปิ่นเงิน ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ภายใต้ศูนย์ Village of Agtech Maker มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะด้าน Digital Content ภายใต้โครงการ “สร้างอาชีพ วิถีใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ด้านการท่องเที่ยวและสินค้าเกษตร” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการยกระดับ Digital Influencers เยาวชนท้องถิ่น โดยเฉพาะนักศึกษาให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ ต่อยอดการสร้างงาน สร้างอาชีพ เตรียมพร้อมประกอบอาชีพใหม่ เช่น Digital Content Creators และ Digital Influencers โดยจัดกิจกรรมต่อเนื่อง 2 วัน
นายปรัชญา กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างอาชีพใหม่ให้กับนักศึกษาที่จะเป็นกำลังสำคัญของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลที่มีความต้องการสูงในปัจจุบัน ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องยกระดับความรู้เสริมทักษะผ่านกลไก Upskill , Reskill และ New Skill ให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง นักศึกษารุ่นใหม่จึงจำเป็นต้องมีทักษะด้านดิจิทัลติดตัว เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง
สำหรับกิจกรรมในวันแรกเป็นการจัดอบรมให้ความรู้หลักสูตร Digital Content โดย อาจารย์ภูษิต ก้อนสุรินทร์ ซึ่งมีการให้ความรู้ในเรื่องบทบาทของ Content Creator การวางแผนการผลิตคอนเทนต์แบบวิดีโอ การทำ Storyboard เทคนิคการสร้างคอนเทนต์ การใช้ AI ช่วยในการผลิตคอนเทนต์ และWorkshop การใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอบนสมาร์ทโฟนด้วยโปรแกรม Capcut โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และเทคนิคดี ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจจาก Influencer ชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่ ก้องภพเซาะรีวิว ซึ่งมีผู้ติดตามบน Tiktok กว่า 2.5 แสนคนมีเอกลักษณ์โดดเด่นในการผลิตคอนเทนต์รีวิวสินค้า อาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีทั้งความสนุกสนาน และการพูดภาษาเหนือ (คำเมือง) ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น
จากนั้นช่วงเช้าวันที่ 27 เป็นกิจกรรม Workshop การผลิตคอนเทนต์วิดีโอเพื่อนำเสนอสินค้า โดยมี อาจารย์ภูษิต ก้อนสุรินทร์ เป็น Mentor ให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการประกวดผลงานคลิปวิดีโอสั้น ความยาวไม่เกิน 3 นาที เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 30,000 บาท ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการติดสินผลงาน 3 ท่านได้แก่ นายปรัชญา ดร.ศิโสภา ริวัฒนา ประธานบริหาร บริษัท อิมเพอเรียม เอิร์ธ เอเซีย ประจำประเทศไทย และ นายฤทธี คุรุสิงห์ คุณฤทธี ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมอมราวตี เวลเนส เซ็นเตอร์ โดยผลงานที่ชนะการประกวดดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ทีมผ้าบาติก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมปลาแดดเดียว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมไก่ดำ
รางวัลชมเชย ทีมไหมหยก
รางวัล Popular Vote ทีมน้ำผึ้ง

📢📢ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม📢📢   ผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 52 ท่าน เพื่อเข้าร่วมอบรม โครงการ “สร้างอาชีพ วิถีใหม่ด้วยเท...
12/08/2023

📢📢ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม📢📢

ผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 52 ท่าน เพื่อเข้าร่วมอบรม โครงการ “สร้างอาชีพ วิถีใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ด้านการท่องเที่ยวและสินค้าเกษตร (Digital Content)”

ระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2566
📍ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน

📢📢 กิจกรรมดี ๆ สำหรับเด็กยุคใหม่มาอีกแล้ว 📢📢ดีป้า สาขาภาคเหนือตอนบน จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้น้อง ๆ เด็กรุ่นใหม่ เพ...
03/08/2023

📢📢 กิจกรรมดี ๆ สำหรับเด็กยุคใหม่มาอีกแล้ว 📢📢

ดีป้า สาขาภาคเหนือตอนบน จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้น้อง ๆ เด็กรุ่นใหม่ เพื่อให้ความรู้และต่อยอดทางอาชีพในอนาคต ผ่าน โครงการ “สร้างอาชีพ วิถีใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ด้านการท่องเที่ยวและสินค้าเกษตร (Digital Content)” ระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน

🔥🔥🔥 คนรุ่นใหม่ไฟแรงอย่างเราหรือจะพลาด 🔥 🔥 🔥 กิจกรรมอบรมและ workshop การเป็น Content Creator ในการผลิตคอนเทนต์ให้มีคุณภาพสูง และการใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอบนสมาร์ทโฟน จาก อาจารย์ภูษิต ก้อนสุรินทร์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ผลงานและการผลิตสื่อในหลากหลายมิต อีกทั้งร่วมรับฟังประสบการณ์จาก Influencer ชื่อดังใน TikTok ที่เป็นคนเมืองเหนือบ้านเฮา จากช่อง “ก้องภพเซาะรีวิว” ที่มียอดผู้ติดตามสูงถึง 252k++

นอกจากนี้ น้องๆ คนไหนที่มีไอเดียปังๆ ครีเอทคอนเทนต์เลิศๆ สามารถส่งผลงานโดยรวมกลุ่มไม่เกิน 5 คน เลือกสินค้าหรือสถานที่ท่องเที่ยว ชูไอเดียเด็ดๆ สร้างมูลค่าให้กับสินค้าหรือสถานที่ท่องเที่ยวนั้น โดยการนำเสนอผลงาน (Pitching) จากการสร้างสรรค์คอนเทนต์ร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 บาท

📍สนใจเข้าร่วมสมัครเลย https://forms.gle/tXKFiizjatisXVDj6

🎉 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวน✅ ผู้ประกอบการที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจไม่เกิ...
25/07/2023

🎉 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวน
✅ ผู้ประกอบการที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจไม่เกิน 3 ปี
✅ นักศึกษาจบใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur)
✅ SMEs ที่ต้องการใช้ดิจิทัลเข้าไปช่วยพัฒนาศักยภาพธุรกิจ
📍ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง หรือ แม่ฮ่องสอน

💡เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เส้นทางสู่การเป็น Startup (The 3-Step Startup Journey)” และเปิดตัวโครงการเสริมสร้างและพัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือ (New Business Driven Engine for Northern Economic Empowerment)👨‍💼📈💼

🌟วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องธาราทอง โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงใหม่

🤩💻🎤ผู้ผ่านการคัดเลือก รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเข้มข้นและเร่งรัด กว่า 60 ชั่วโมง เจาะลึกเส้นทางสู่การเป็น Startup จากผู้มีประสบการณ์จริงการันตีด้วยยอดขายและลูกค้าที่เหนียวแน่น พร้อมรับการวิเคราะห์ จัดทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจตามความต้องการของตลาด และสอนวิธีการนำเสนอให้กับแหล่งเงินทุน โดยโค้ชผู้เชี่ยวชาญ✨

🏆พิเศษไปอีกขั้น!!! สำหรับผู้ชนะเลิศการ Pitching รับสิทธิ์ทำสื่อโฆษณาเพื่อแนะนำธุรกิจกระตุ้นยอดขาย โดยผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์ทำสื่อมากกว่า 70 บริษัท ทั่วประเทศ ฟรี!! มูลค่ากว่า 50,000 บาท 🎞💵🛍

🔥🔥สมัครด่วน >> https://forms.gle/iHFkvGrWJuFMhaBVA
รับจำนวนจำกัด ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 สิงหาคม 2566 เท่านั้น

📱สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0956313331 หรือ 0869185553

20/07/2023

[ ปรัชญา โกมณี ]
ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน
"หากเราจะเป็น HUB ด้านซอฟต์แวร์ ต้องวิเคราะห์และเลือกจุดแข็งของพื้นที่ก่อน แล้วจึงนำไปต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมดิจิทัล"
#ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ

19/07/2023

ขอเชิญผู้ประกอบการและนักพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัลส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ “ASEAN Digital Awards 2024”

เวทีการแข่งขันระดับ ASEAN ที่จะส่งเสริมศักยภาพและทําให้ผลงานของท่านก้าวสู่ในระดับสากล
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 3 สิงหาคม 2566
โดยแบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่
1) Public Sector (PUB)
2) Private Sector (PRV)
3) Digital Inclusivity (DIC)
4) Digital Content (DLC)
5) Digital Start-up (DLS)
6) Digital Innovation (DLN)
สมัครได้ที่: https://short.depa.or.th/2Fprw
รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม: https://www.depa.or.th/th/asean-digital-awards
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนส่งเสริมการตลาด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
โทร: 088 006 8636 (อิศราวรรณ)
Email: [email protected]

17/07/2023

วันนี้ depa ขอแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับ TECHHUNT

แพลตฟอร์ม TECHHUNT ตลาดดิจิทัลที่รวบรวมดิจิทัลโซลูชันจากผู้ประกอบการไทยที่ น่าเชื่อถือ ได้มาตรฐาน คุ้มค้า ไว้ครบจบในที่เดียว
TECHHUNT รวบรวมสินค้าและบริการไว้มากกว่า 1,500 รายการ ที่พร้อมให้คุณได้เลือกใช้เพื่อแก้ปัญหา หรือ ยกระดับธุรกิจของคุณให้มีศักยภาพในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น !
เข้าใช้งานง่าย ผ่าน LINE OA ก็สามารถเข้าถึงตลาดดิจิทัลได้ในทันที
นอกจากนี้ depa ยังช่วยแบกรับความเสี่ยงจากการเริ่มต้นประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วย มาตรการ depa mini Transformation Voucher
เริ่มใช้ TECHHUNT แค่เป็นเพื่อนกับ depa Thailand คลิก https://lin.ee/c71YR14

17/07/2023
14/07/2023
07/07/2023
ประกาศ! ถึงพ่อค้าแม่ขายชาวเชียงใหม่ทุกคน 📣มาร่วมไขเคล็ดลับ ปั้นยอดขายผ่านระบบออนไลน์ พร้อมกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายกับ“โคร...
29/06/2023

ประกาศ! ถึงพ่อค้าแม่ขายชาวเชียงใหม่ทุกคน 📣
มาร่วมไขเคล็ดลับ ปั้นยอดขายผ่านระบบออนไลน์ พร้อมกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายกับ
“โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล)” โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า
🗓วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2566 นี้
พบกับ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะให้ผู้ประกอบการ 💪
ในหัวข้อ “ติดปีก SMEs ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยดิจิทัล”
⏰ เวลา 08.30 – 12.00 น.
📍ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน
และ กิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล 📱🛒“โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล)”
พร้อมโปรโมชันพิเศษเฉพาะในงานนี้เท่านั้น!
⏰เวลา 16.00 – 19.00 น.
📍ณ ตลาดสดแม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่

เตรียมพบกับ HACKaTHAILAND 2023: DIGITAL INFINITY มหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะพาทุกคนร่วมเปลี่ยนโฉมประเทศไทยให้ล้ำยิ่ง...
21/06/2023

เตรียมพบกับ HACKaTHAILAND 2023: DIGITAL INFINITY มหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะพาทุกคนร่วมเปลี่ยนโฉมประเทศไทยให้ล้ำยิ่งกว่าเดิม เนรมิตพื้นที่กว่า 6,000 ตารางเมตร ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) สู่โลกดิจิทัลที่คุณสัมผัสได้
เตรียมพบกับ 5 โซนไฮไลต์ที่รวบรวม Showcase เทคโนโลยีใหม่ๆ ของโลก จุดประกายไอเดีย สร้างทุกโอกาสอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
1. FUTURE ZONE: การแข่งขันสุดยอดไอเดียดิจิทัล พร้อมเติมเต็มประสบการณ์เทคโนโลยี AI
2. COMMERCE ZONE: ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ยกระดับระบบนิเวศการค้ายุคดิจิทัล
3. TOURISM ZONE: เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
4. CONTENT ZONE: พื้นที่ประชันผลงานเกมไทย โดยฝีมือคนไทย ก้าวสู่อุตสาหกรรมเกมโลก
5. WELL-BEING ZONE: Showcase แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีด้านสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
พบกัน 25-26 สิงหาคม นี้
ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ณ Plenary Hall 1-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hackathailand.com

#ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด

depa ร่วมให้การต้อนรับปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ในโอกาสติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จ.เชียงใหม่เมื่อวันที่ 19 มิถุน...
21/06/2023

depa ร่วมให้การต้อนรับปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ในโอกาสติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566, จังหวัดเชียงใหม่ - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย นายปรัชญา โกมณี ผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบน พร้อมทีมงาน ร่วมให้การต้อนรับ ศ.(พิเศษ) วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในโอกาสติดตามความก้าวหน้าพื้นที่เมืองอัจฉริยะจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณคลองแม่ข่า ในพื้นที่เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางสาวสุทารัตน์ สุดเขต รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลพร้อมกับทีมวิศวกรผู้รับผิดชอบในพื้นที่

โดยมีการนำเสนอรายละเอียดการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์แบบชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อม จากพื้นที่เสื่อมโทรมสู่แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาด้าน Smart Economy เพื่อสร้างรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพแก่คนในชุมชน โดย depa ได้นำเสนอบทบาทในฐานะที่ปรึกษาของเทศบาลนครเชีียงใหม่ในการออกแบบ Digital Solution ที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดยนำร่องการติดตั้งเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำและคุณภาพน้ำในคลองแม่ข่า รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของเชียงใหม่ ภายใต้การดำเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ในโครงการเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ

จากนั้น คณะได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ(SCMC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ร.ศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีให้การต้อนรับ โดยมีการบรรยายด้านการจัดการเมืองอัจฉริยะจาก ผศ.ดร.ชาย รังสิยากูล ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นต้นแบบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะครบทั้ง 7 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการขยะและน้ำเสีย พลังงานสะอาดเพื่อสร้างระบบ Smart Green University, CMU Smart Living เน้นเรื่องความปลอดภัยเพื่อใช้ดูแลนักศึกษาและประชาชนโดยรอบผ่านระบบอัจฉริยะ CMU Smart Bus เน้นระบบขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้า มีระบบแอปพลิเคชันในการ Tracking การเดินทางและการตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ได้กล่าวชื่นชมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นต้นแบบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและเป็นที่ปรึกษาให้หน่วยงานอื่นต่อไป

depa ร่วมออกบูธกิจกรรม Roadshow อุตสาหกรรมการแพทย์และดิจิทัลสู่คู่ค้าภาครัฐ 2566 16 มิถุนายน 2566, จังหวัดเชียงใหม่ - สำ...
17/06/2023

depa ร่วมออกบูธกิจกรรม Roadshow อุตสาหกรรมการแพทย์และดิจิทัลสู่คู่ค้าภาครัฐ 2566

16 มิถุนายน 2566, จังหวัดเชียงใหม่ - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สาขาภาคเหนือตอนบน ร่วมออกบูธกิจกรรม Roadshow อุตสาหกรรมการแพทย์และดิจิทัลสู่คู่ค้าภาครัฐ 2566 ที่จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผู้ประกอบการกลุ่มการแพทย์และดิจิทัลสู่การเป็นคู่ค้ากับองค์กรขนาดใหญ่และเพิ่มโอกาสการเข้าสู่ตลาดภาครัฐ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน

ภายในงานมีการบรรยายอัปเดตข้อมูลระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP และรูปแบบการอุทธรณ์ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการเสนอราคา e-bidding โดยคุณรจนา สายอุตต๊ะ ผู้แทนจากสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นมีการแนะนำสินค้าและบริการของผู้ประกอบการในกิจกรรมเจรจาธุรกิจสินค้าและบริการ SMEs กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โรงพยาบาล และสถาบันการเงิน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีผู้ประกอบการจากหลากหลายภาคส่วนร่วมออกบูธกันอย่างเนืองแน่น อาทิ สถาบันการเงิน ผู้ประกอบการด้านการแพทย์ ผู้ประกอบการด้านอาหาร ผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ รวมถึงดิจิทัลสตาร์อัพผู้ให้บริการดิจิทัล (Digital Provider) จาก depa

ทั้งนี้ depa ได้ประชาสัมพันธ์แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านมาตรการ depa Mini Transformation Voucher โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและกระบวนการทำงานในภาคธุรกิจให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นระบบ POS, HRM, CRM, ERP และโปรแกรมบัญชี ฯลฯ จากดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการดิจิทัลของสำนักงานฯ ผ่านระบบ TECHHUHT นอกจากนี้ยังได้แนะนำหลักสูตรใน HACKaTHAILAND Online Learning Platform ที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาที่เติมเต็มทุกความฝันของคนทุกกลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนดิจิทัล Reskill | Upskill | New Skill ด้านดิจิทัล สร้างแรงบันดาลใจ และก่อให้เกิดการต่อยอดความรู้ด้านดิจิทัลในสังคมยุคใหม่ต่อไป

17/06/2023

depa ขอแสดงความยินดีกับทุกหน่วยงานที่ผ่านการประเมินองค์การมหาชน ประจำปี 2565 และขอขอบคุณความไว้วางใจสำหรับผลการประเมินระดับดีมาก ด้วยคะแนน 100 เต็ม

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) โดย คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ได้นำเสนอรายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้คณะรัฐมนตรีทราบนั้น depa ได้รับผลการประเมินองค์การมหาชน ในกลุ่มองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เฉพาะ ในระดับดีมาก ด้วยผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 100 คะแนนเต็มต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
"ผลการประเมินองค์การมหาชนแสดงให้เห็นว่า depa มีการดำเนินงานที่คำนึงถึงประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า ควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นที่จะยกระดับศักยภาพการดำเนินงานของสำนักงานฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งตอกย้ำถึงแนวทางการดำเนินงานที่โปร่งใส และมีพัฒนาการ สอดรับกับวิสัยทัศน์ที่พร้อมทำงานเพื่ออนาคตของคนไทย และเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้อยู่ในระดับชั้นนำของโลก" ผู้อำนวยการใหญ่ depa กล่าว
depa ขอแสดงความยินดีกับทุกหน่วยงานที่ผ่านการประเมินองค์การมหาชน ประจำปี 2565 และขอขอบคุณความไว้วางใจกับผลการประเมินระดับดีมาก ด้วยคะแนน 100 เต็มที่มอบให้กับเรา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป
สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดรายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่เว็บไซต์ของ ก.พ.ร. ที่ https://po.opdc.go.th/content/MTkw

depa เหนือบน จับมือพันธมิตร ส่งเสริมทักษะดิจิทัลต่อยอดธุรกิจให้เติบโต15 มิถุนายน 2566, จังหวัดเชียงใหม่ - สำนักงานส่งเสร...
15/06/2023

depa เหนือบน จับมือพันธมิตร ส่งเสริมทักษะดิจิทัลต่อยอดธุรกิจให้เติบโต

15 มิถุนายน 2566, จังหวัดเชียงใหม่ - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สาขาภาคเหนือตอนบน และ บริษัท ทริกเกอร์ส พลัส จำกัด จัดกิจกรรม Workshop สร้างความตระหนักถึงความสำคัญและมีแนวคิดในการเพิ่มพูนทักษะด้านดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ที่สนใจมากกว่า 40 ราย โดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งให้ความรู้ในหลากหลายหัวข้อ ไม่ว่าจะเป็น Line OA, iCAT Online Catalog, TikTok และบัญชีออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และฝึกฝนการตลาดออนไลน์ที่สามารถทำได้ในหลากหลายแพลตฟอร์ม

การให้ความรู้ในหัวข้อแรกเป็นการ Workshop แบบจับมือทำ Line OA คู่กับแคตตาลอคออนไลน์ iCAT จาก บริษัท ทริกเกอร์ส พลัส จำกัด เพื่อสร้างพื้นที่ในตลาดออนไลน์ผ่านทาง Line ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มีผู้นิยมใช้งานเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

หัวข้อที่สองเป็นหัวข้อในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำ TikTok จากประสบการณ์ตรง โดย คุณศรวดี เจ้าของช่อง TikTok แม่อ้อสอนลูก 2 ภาษา และ Facebook Mommy’s Journey สอนลูกสองภาษา ที่มาแชร์ทั้งประสบการณ์และความรู้ในการสร้างช่อง การปั้นช่องให้โตไว และตรงกลุ่มเป้าหมาย สามารถต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้จาก TikTok

ช่วงสุดท้ายของการให้ความรู้เป็นหัวข้อการบริหารบัญชีออนไลน์จาก Flowaccount ซึ่งเป็น โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ใช้งานง่าย สำหรับนักธุรกิจยุคใหม่ และเป็นตัวช่วยชั้นเลิศในการทำงาน ทั้งการเปิดเอกสาร วางบิล เก็บเงินลูกค้า สรุปยอด บันทึกบัญชี เก็บรวบรวมเอกสาร สร้างรายงานที่สำคัญ การกำหนดการควบคุมภายในที่ดี ทำได้หมดในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปออนไลน์

จากเนื้อหาเหล่านี้ depa คาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบกิจการที่มีอยู่ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการใช้สื่อออนไลน์ ตลอดจนเกิดการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ดิจิทัล รวมไปถึงสร้างความตระหนักรู้ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทภาพต่อไป

📣โค้งสุดท้าย! กิจกรรมดี ๆ ที่ ผู้ประกอบการภาคเหนือ ห้ามพลาด!วันเดียวได้ครบ ทั้งความรู้การทำ Line OA, iCAT Online Catalog...
30/05/2023

📣โค้งสุดท้าย! กิจกรรมดี ๆ ที่ ผู้ประกอบการภาคเหนือ ห้ามพลาด!
วันเดียวได้ครบ ทั้งความรู้การทำ Line OA, iCAT Online Catalog , Tiktok และ บัญชีออนไลน์

🚀ที่ผู้ประกอบการที่ต้องการเร่งสปีดธุรกิจ

🗓️วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 66
พบกับ
⏰9:30-12:00
🎆Workshop แบบจับมือทำ Line OA คู่กับแคตาลอคออนไลน์ iCAT จาก บริษัท ทริกเกอร์ส พลัส จำกัด

⏰13:00-14:30
🎆ฟังแรงบันดาลใจในการทำ Tiktok
จากประสบการณ์ตรงที่ คุณศรวดี เจ้าของช่อง TikTok แม่อ้อสอนลูก 2 ภาษา และ Facebook Mommy’s Journey สอนลูกสองภาษา
ที่มาแชร์ทั้งประสบการณ์และความรู้ในการสร้างช่อง การปั้นช่องให้โตไว และตรงกลุ่มเป้าหมาย การหาเงินจาก Tiktok

⏰14:30-16:00
🎆นอกจากนี้ยังมีสาระดีๆในการบริหารบัญชีออนไลน์จาก Flowaccount อีกด้วย

📍สถานที่อบรม depa สาขาภาคเหนือตอนบน https://goo.gl/maps/bzwYKy1T63i1Z4Ga7

📍สมัครลงทะเบียน คลิก! https://forms.gle/p1JmRvWNecakxBdy8
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 10 มิถุนายน 2566

⭐️พร้อมรับสิทธิ์พิเศษภายในงาน ถึง 3 ต่อ เลยทีเดียว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
📞โทร. 0645497097
LineID

depa ลุยเมืองปาย หารือแนวทางการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รองรับ Digital Nomad และ Digital Art Musicianเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม...
19/05/2023

depa ลุยเมืองปาย หารือแนวทางการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รองรับ Digital Nomad และ Digital Art Musician

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566, จังหวัดแม่ฮ่องสอน - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย นายปรัชญา โกมณี ผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบน พร้อมทีมงาน เข้าพบ นายเอนก ปันทะยม นายอำเภอปาย และ นายคณัสภูชิต แสนคำ นายกเทศมนตรีตำบลปาย เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาเมืองปายสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้านการท่องเที่ยว ชุมชนปลอดภัย และการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจในพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายปรัชญา ได้แนะนำ depa พร้อมบทบาทและหน้าที่ รวมถึงภารกิจการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลที่ผ่านมา และการเตรียมความพร้อมด้านการส่งเสริมการพัฒนาดิจิทัลในพื้นที่อำเภปาย

โดย นายเอนก กล่าวว่า อำเภอปายมีความยินดีและพร้อมที่จะร่วมมือกับ depa ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอำเภอปายสู่เมืองอัจฉริยะ โดยเตรียมตั้งคณะทำงานเพื่อหารือและพิจารณาโครงการต่าง ๆ เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยตั้งเป้าให้อำเภอปายได้รับการประกาศเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะโดยเร็ว

ขณะที่ นายกเทศมนตรีตำบลปาย ได้ให้ข้อมูลพื้นฐานว่า เมืองปายมีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาไปสู่เมืองอัจฉริยะ ไม่ว่าจะเป็นระบบรักษาความปลอดภัย การบริหารจัดการให้คนในพื้นที่อยู่ดีมีสุข ซึ่งเป้าหมายหลักคือ การดูแลกลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงาน (Digital Nomad) ในพื้นที่ รวมถึงกลุ่มศิลปินนักแต่งเพลงจากต่างประเทศ (Digital Art Musician) เพื่อให้อยู่ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างกลมกลืนและมีความปลอดภัย หากนำดิจิทัลเข้ามาเสริมจะเป็นสิ่งที่ดี เพราะจะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

depa เหนือบน ร่วมผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในพื้นที่ จ.ลำพูน 16 พฤษภาคม 2566, จังหวัดลำพูน - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ...
18/05/2023

depa เหนือบน ร่วมผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในพื้นที่ จ.ลำพูน

16 พฤษภาคม 2566, จังหวัดลำพูน - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สาขาภาคเหนือตอนบน ร่วมออกบูธนิทรรศการในงานสัมมนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน เพื่อร่วมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรม ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (HR) หัวหน้างาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากความสามารถบรรยายในหัวข้อต่าง?ๆ ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น HR กับบทบาทงานด้านโรงงานอุตสาหกรรมยุคใหม่ Self Learning from Experience และการใช้ข้อมูลการเดินทางเพื่อภาคธุรกิจ ฯลฯ

ทั้งนี้ depa เหนือบน ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ depa รวมถึงมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลแก่กลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังได้เชิญชวนผู้ที่สนใจในการยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสมัครเข้าอบรมหลักสูตรออนไลน์ในโครงการ HACKaTHAILAND 2023: Digital Infinity ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ในการนี้มีผู้เข้าร่วมในงานสัมมนาต้องการที่จะนำหลักสูตรในโครงการ HACKaTHAILAND 2023: Digital Infinity ไปเพิ่มทักษะความรู้ให้แก่พนักงานในองค์กรของตนเองเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนมากเป็นพนักงานในภาคอุตสาหกรรมพื้นที่จังหวัดลำพูนที่ต้องการเสริมทักษะนอกเวลาการทำงาน สามารถนำไปพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนทักษะใหม่ และนำมาพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบการค่ะ
28/04/2023

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบการค่ะ

📢เปิดแล้ว คพอ. รุ่นที่่ 388 ลำพูน - เชียงใหม่
👨‍💼หลักสูตร "การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการที่ดีที่สุด"

📑เรียนรู้เกี่ยวกับ
🔴การจัดการกลยุทธ์ธุรกิจ
🔴การจัดทำแผนทางการเงิน และการจัดการทางบัญชี/ภาษี
🔴การบริหารและวางแผนทรัพยากรบุคคล
🔴การบริหารจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่
🔴การเจรจาต่อรองธุรกิจ
🔴การจัดทำกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

📅อบรม 16 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2566 (รวม 15 วัน)
📌ณ โรงแรมแกรนด์ปา แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน เชียงใหม่

💵มีค่าใช้จ่ายสมทบ 9,000 บาท
❗️จำกัดจำนวน 40 คนเท่านั้น
☎️สอบถาม โทร. 089-7734847
✅จัดโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

📲สมัครออนไลน์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRXSlzvBfrVeMr8vorhO_7kvh8eg4N2C__WLURwAXFAHbewQ/viewform?usp=sf_link
📲ดาวน์โหลดตารางฝึกอบรม
https://drive.google.com/drive/folders/1KI8BNzhVTznEyjinOVOq3I8qV_EAb6_q?usp=share_link

depa เหนือบน เสริมทักษะดิจิทัลจาวเหนือในหัวข้อ Online Marketing Trend สุดปัง ปี 202327 เมษายน 2566, จังหวัดเชียงใหม่ - ส...
28/04/2023

depa เหนือบน เสริมทักษะดิจิทัลจาวเหนือในหัวข้อ Online Marketing Trend สุดปัง ปี 2023

27 เมษายน 2566, จังหวัดเชียงใหม่ - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สาขาภาคเหนือตอนบน โดย นายปรัชญา โกมณี ผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบนและทีมงาน จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลที่รวดเร็ว ซึ่งได้รับเกียรติจากเครือข่ายผู้ให้บริการดิจิทัล (Digital Provider) ได้แก่ นายภูวเรศน์ ทรายสมุทร (อ.จ๊อบ) กรรมการบริษัท เนกซ์ดิจิทัล จำกัด และวิทยากรผู้มากความสามารถด้านการใช้สื่อดิจิทัล ผ่านการอบรมหัวข้อ “Online Marketing Trend สุดปัง ปี 2023” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพแก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 45 ราย

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ถาม-ตอบ เพื่อพูดคุยถึงปัญหาที่พบในการใช้งานแพลตฟอร์ม TikTok และข้อสงสัยอื่น ๆ ที่ต้องการทราบ ทั้งนี้ depa สาขาภาคเหนือตอนบน ยังได้เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมเสริมความรู้และพัฒนาทักษะใหม่ผ่าน HACKaTHAILAND Online Learning Platform จากโครงการ HACKaTHAILAND 2023 เพื่อเสริมทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของคนไทยให้แข็งแกร่ง พร้อมสู่การขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต

27/04/2023

27 เมษายน 2566

02/04/2023

๒ เมษายน

วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรอบรมสุดปัง❗️❗️❗️เทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหากท่านอยากตามเทรนด์ให้ทัน สามารถลงทะเบ...
31/03/2023

กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรอบรมสุดปัง❗️❗️❗️
เทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
หากท่านอยากตามเทรนด์ให้ทัน สามารถลงทะเบียนเรียนกับเราได้เลย
ฟรี❗️❗️ ไม่มีค่าใช้จ่าย
โดย scan "QR CODE" หรือคลิกลิ้งค์ด้านล่าง
https://forms.gle/tSQKjBEFwyEdRiqQ8
สมัครกันเข้ามาเยอะๆ นะคะ😊
แล้วเจอกันวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 08.30-11.30 น.
ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน (depa)
158 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
(สำนักงานตั้งอยู่ด้านในศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 086-4302278

31/03/2023

'ดีป้า' เปิดโอกาสผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยเจรจาธุรกิจดิจิทัลสตาร์ทอัพ ผ่านกิจกรรม Digital Tourism Business Matching ครั้งที่ 1 จ.เชียงใหม่
>> อ่านต่อได้ที่ https://www.cm108.com/w/82356/

📣 ใกล้เข้ามาแล้วกับกิจกรรม Digital Tourism Business Matching ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ภายใต้ โครงการ ‘เปิดเมือง เปิดท่...
20/03/2023

📣 ใกล้เข้ามาแล้วกับ
กิจกรรม Digital Tourism Business Matching ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
ภายใต้ โครงการ ‘เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล’
ที่จะมาสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล

แล้วพบกันวันที่ 23-24 มีนาคม 2566
📍 ณ โรงแรมนิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ นะคะ

"HACKaTHAILAND 2023" DIGITAL INFINITYยกเครื่องเพิ่ม อัดแน่นยิ่งกว่าเดิม เพิ่ม 3 Skill set ใหม่มุ่งสร้างอาชีพ ที่จะทำให้ค...
14/03/2023

"HACKaTHAILAND 2023" DIGITAL INFINITY
ยกเครื่องเพิ่ม อัดแน่นยิ่งกว่าเดิม เพิ่ม 3 Skill set ใหม่มุ่งสร้างอาชีพ ที่จะทำให้คุณก้าวเข้าสู่ดิจิทัลได้อย่างทรงพลัง
อย่าให้คอร์สนี้ผ่านไป! HACKaTHAILAND Learning Platform รวมหลักสูตร Digital Skill สำคัญมาให้ทุกคนได้เรียนรู้กับการเรียนดิจิทัลแบบ Life Long Learning รวมหลักสูตร เสริมทักษะ Reskill | Upskill | New skill


🔴หลักสูตร Future Career🔴 ยกระดับความรู้ เพิ่มทักษะเพื่อต่อยอดอาชีพในยุคดิจิทัล
✔️ Digital Artist : ออกแบบคาแรกเตอร์ วางองค์ประกอบศิลป์ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบสื่อดิจิทัล ด้วยคอมพิวเตอร์และเครื่องมือจากโปรแกรมต่าง ๆ สำหรับสายอาร์ต
✔️ Digital Content : สร้างตัวตนบนโลกโซเชียล สร้างได้รายได้ง่าย ๆ
เริ่มต้นตั้งแต่ ศาสตร์ Storytelling ปูพื้นฐานการเป็น Content Creator ไปถึงการสร้างรายได้
✔️ E-commerce : ธุรกิจออนไลน์เติบโตเร็วกว่าที่คิด เสริมทักษะให้ไปถึงขึ้นสุด กับการปูพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ เครื่องมือที่ช่วยให้ขายของได้จริง
✔️ Game Streamer : หลักสูตรถูกใจคนรุ่นใหม่และสายเกม
ขั้นกว่าของการเล่นเกมคือการสร้างรายได้จากการเล่นเกม ที่จะช่วยต่อยอดไปสู่อาชีพ "สตรีมเมอร์ (Streamer)" ในอุตสาหกรรมอีสปอร์ต


🔴หลักสูตร Digi-preneur🔴 ปั้นธุรกิจให้เติมโตอย่างมั่นใจยิ่งกว่าเดิม ด้วยหลักสูตรที่คัดสรรมาแล้วเพื่อการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล เริ่มจากหลักสูตรขั้นพื้นฐานสำหรับมือใหม่ ต่อเนื่อยยาว ๆ เติมเต็มการเป็นนักธุรกิจแบบเต็มคาราเบลกับหลักสูตรขั้นสูง
✔️ New Digi-Preneur : ผู้ประกอบการยุคใหม่ระดับผู้เริ่มต้นที่จะช่วยให้คุณสามารถเข้าใจระบบคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรม เบื้องต้น เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานไปสู่การต่อยอด จนสามารถสร้าง ระบบฐานข้อมูล, การเขียนโปรแกรม, การออกแบบเว็บไซต์ และ แอปพลิเคชั่นได้ด้วยตนเอง
✔️ Fundamental : ปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ที่จะว่าด้วยการพัฒนาสินค้า การทำความเข้าใจตลาด และเทคนิคอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อพัฒนาไอเดียของตัวเองให้กลายเป็นโมเดลธุรกิจได้จริงๆ
✔️ Social Digi-preneur : ผู้ประกอบการที่มีใจอาสา มีไอเดียจะทำธุรกิจเพื่อสังคม ก้าวไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจ จากวิทยากรที่คร่ำหวอดในวงการสตาร์ตอัพ สมาคมการค้าสตาร์ตอัพไทย (Thai Startup) และ สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand)


🔴หลักสูตร Digital Youth🔴 หลักสูตรที่ปั้นผู้นำเยาวชนอาสาดิจิทัล เพื่อส่งต่อทักษะการเอาตัวรอดจากสังคมโซเชียล และการรู้เท่าทันภัยแฝงกับยุคดิจิทัล รวมวิธีป้องกันภัยจาก Cyberbullying เหมาะมากกับเยาวชนที่อยากเรียนเพื่อรับมือกับภัยยุคดิจิทัล และพร้อมถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างสังคมดิจิทัลที่น่าอยู่

สมัครและเริ่มเรียนได้ฟรี❗❗ ที่ https://forms.gle/TiefWmZfSQkjTFZ46

---
📲 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 061 419 8791 (เมย์)
---

#ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด

depa จับมือ มหาวิทยาลัยนเรศวร เสริมแกร่งครูไทยทั่วประเทศ เตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล กับ "depa Teacher Boost Cam...
14/03/2023

depa จับมือ มหาวิทยาลัยนเรศวร เสริมแกร่งครูไทยทั่วประเทศ เตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล กับ "depa Teacher Boost Camp รุ่นที่ 2" โครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อคุณครู รุ่นที่ 2 ภายใต้หลักสูตรการยกระดับความรู้ STEM Coding ด้วย AI สู่การพัฒนาทักษะแห่งอนาคต

👩‍💻ก้าวสู่การเรียนการสอนในมิติใหม่ พร้อมสู่การเป็นคุณครูแห่งยุค digital disruption ต่อยอดทักษะ Coding สู่การเรียนรู้ AI ผ่านซอฟต์แวร์เพื่อการเขียนโค้ดรูปแบบ Block-Base Programming ให้เชื่อมต่อกับ AI เพื่อควบคุม robotics อย่างสร้างสรรค์

✅ร่วมเวิร์คช็อป 2 วันเต็ม
✅พร้อมชุดอุปกรณ์ สมองกลฝังตัว เพื่อการเรียนรู้
✅ครอบคลุม 4 ภูมิภาค
📍21-22 มี.ค 66 กรุงเทพมหานคร
📍23-24 มี.ค. 66 จ.สงขลา
📍26-27 มี.ค. 66 จ. นครศรีธรรมราช
📍29-30 มี.ค. 66 จ. ชลบุรี
📍3-4 เม.ย. 66 จ. นครราชสีมา
📍6-7 เม.ย. 66 จ. ขอนแก่น
📍19-20 เม.ย. 66 จ.พิษณุโลก
📍25-26 เม.ย. 66 จ.เชียงใหม่

📍เปิดรับสมัครคุณครูทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน)
🚩 สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.depaTeacher-Boostcamp.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร: 082-441-4183, 087-662-9393
อีเมล: [email protected]

ที่อยู่

158 Thung Hotle Road , T. Watket, A. Muang
Chiang Mai
50000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+66864302278

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ depa สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง depa สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด