ตำรวจภูธรภาค 5

ตำรวจภูธรภาค 5 ตำรวจภูธรภาค 5 รับใช้ประชาชน
(23)

ก่อนจะเป็น " ตำรวจภูธรภาค ๕" ตั้งอยู่ ณ ริมถนนสายมหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กองบัญชาการแห่งนี้เคยเป็น " กองบัญชาการตำรวจภูธร ๓ " ตั้งอยู่ริมมน้ำวัง อ.เมือง จ.ลำปาง ริมแม่น้ำวัง บริเวณที่ตั้งกองบัญชาการตำรวจภูธร ๓ ดังกล่าวก่อนหน้านี้ เคยเป็นกงสุลอังกฤษประจำจังหวัดลำปางในสมัยที่เมืองลำปางเคยมีเจ้าผู้ครองนครและเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลพายัพ

ต่อมาสมัยรัชกาลที่ ๖ เคยเป็นที่ตั้งของมณฑลมหาราษฎร์ ต่

อมาเมื่อกงสุลอังกฤษยกเลิก ต่อมา ระหว่างในปี พ . ศ . ๒๔๘๔ - ๒๔๘๘ ที่ทำการดังกล่าวใช้เป็นกองบัญชาการทหารมณฑลพายัพสมัยเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ เมื่อสงครามเสร็จสิ้นแล้ว หลังจากนั้นใช้เป็นโรงเรียนแคนเน็ตแมคแคนซี่ เป็นโรงเรียนฝรั่งของนักสอนศาสนา ( เจ้าบุญศรี ณ ลำปาง , สัมภาษณ์ )

ปี พ . ศ . ๒๔๙๓ ทางรัฐบาลได้ติดต่อซื้อที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างของสถานกงสุลอังกฤษ และได้รับโอนกรรมสิทธิ์จากสถานเอกอัครราชฑูตอังกฤษที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๔๙๓ เพื่อเป็นที่ทำการใหม่ของกองบังคับการตำรวจภูธรเขต ๑ ทั้งนี้ก่อนหน้านั้นตั้งแต่ปี พ . ศ . ๒๔๘๑ กองบังคับการ ตั้งอยู่ในคุ้มเจ้าผู้ครองนครลำปาง ปัจจุบันคือบริเวณศาลากลางจังหวัดหลังเก่า โดยได้รับการอนุเคราะห์จาก พล . ต . ต . เจ้าราชวงศ์(เจ้าแก้วปราบเมรุ ณ ลำปาง) อดีตผู้บังคับการ
ปี พ . ศ . ๒๔๙๔ เปลี่ยนแปลงเป็น " กองบังคับการตำรวจภูธรเขต ๕ " โดยย้ายจากคุ้มหลวงมาเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๙๓ เนื่องจากอาคารหลังเก่าที่เคยเป็นกงสุลอังกฤษนั้นเป็นอาคารไม้สภาพทรุดโทรม ระหว่างปี พ . ศ . ๒๕๐๕ กองบังคับการตำรวจภูธรเขต ๕ ได้ทำบันทึกที่ ๑๗ / ๔๓๔๑ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๐๕ ขอสร้างอาคารใหม่เป็นอาคาร คอนกรีต และได้รับอนุมัติทำการก่อสร้าง ผู้รับเหมา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดปรีชาก่อสร้าง ในราคา ๓๒,๓๕๐,๐๐๐ บาท(สามสิบสองล้าน สามแสนห้าหมื่นบาท) โดยรื้ออาคารเดิมและสร้างใหม่ ประกอบด้วยอาคารตึก ๔ ชั้น เป็นกองบังคับการตำรวจภูธรเขต ๕ , ตึก ๓ ชั้นด้านเหนือเป็นที่ทำการกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางและสภ.อ.เมืองลำปาง , ตึก ๒ ชั้นด้านใต้เป็นหอประชุม และมีบ้านพักผู้บังคับการ ๑ หลัง บ้านพักรองผู้บังคับการ ๒ หลัง สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๑๐ พิธีเปิดมีขึ้นเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๑๑ โดย พล.ต.อ.ประเสริฐ รุจิรวงศ์ อธิบดีกรมตำรวจมาเป็นประธานพิธีเปิดแพรคลุมป้ายอาคาร

ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรเขต ๕ เรื่อยมา คือ

1.พล.ต.ต.เจ้าราชวงศ์ ( เจ้าแก้วปราบเมรุ ณ ลำปาง )
2.พ.ต.ท.หลวงอารักษ์ประชากร
3.พ.ต.อ.หลวงนรสุขประเสริฐ
4.พ.ต.อ.หลวงชาติตระการโกศล
5.พ.ต.อ.หลวงพิชิตธุรการ
6.พ.ต.อ.หลวงการุณธุระราษฎร์
7.พ.ต.อ.ทวน จันทรทีประ
8.พ.ต.อ.หลวงสรสิทธิ์เรืองเดช
9.พ.ต.อ.บรรจงศักดิ์ ชีพเป็นสุข
10.พ.ต.ท.หลวงนิสสัย สรการ
11.พ.ต.อ.บรรจงศักดิ์ ชีพเป็นสุข
12.พ.ต.อ.หลวงจันทรบุรานุยุตต
13.พ.ต.อ.จง วีรยุทธิ์
14.พ.ต.อ.มงคล จีรเศรษฐ
15.พ.ต.อ.สุข สกุลพร
16.พล.ต.ต.กว้าง โรหิตรัตน์
17.พ.ต.อ.ปาน ปุณฑริก
18.พ.ต.อ.พร้อม ณ ป้อมเพชร
19.พล.ต.ต.ศิริชัย ไชยคุณา
20.พล.ต.ต.บุญชัย เหราปัตย์
21.พล.ต.ต.เทพ ศุภสมิต
22.พล .ต.ท.พงษ์ศักดิ์ ประนุทนรพาล
23.พล.ต.ต.ชวรวย ปริยานนท์
24.พล.ต.ต.สุภัทร์ วีณีน
25.พล.ต.ท.จิตต์ ลีลายุทธ
26.พล.ต.ท.ประสงค์ ศักดิ์สุภา
27.พล.ต.ท.สุรจิตร์ ปันยารชุน
28.พล.ต.ท.เดช ขัตพันธ์
29.พล.ต.ท.ผ่อน ปลัดรักษา
30.พล.ต.ท.องอาจ ผุดผาด
31.พล.ต.ท.นิยม กาญจวัฒน์
32.พล.ต.ท.สมบูรณ์ สมประเสริฐ
33.พล.ต.ท.วิชัย วิชัยธนพัฒน์
34.พล.ต.ท.นพเก้า ธัญญศิริ
35.พล.ต.ท.โกวิท ภักดีภูมิ
36.พล.ต.ท.ประสาน วงศ์ใหญ่
37.พล.ต.ท.มานิต พรประสิทธิ์
38.พล.ต.ท.อร่าม จันทร์เพ็ญ
39.พล.ต.ท.เจษฎางค์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
40.พล.ต.ท.อินทเดช พรพิรพาน
41.พล.ต.ท.ปรุง บุญผดุง
42.พล.ต.ท.กิตติธัช เรือนทิพย์
43.พล.ต.ท.ธีรศักดิ์ ชูกิจคุณ
44.พล.ต.ท.สถาพร ดวงแก้ว
45.พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม
46.พล.ต.ท.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล
47.พล.ต.ท.สุเทพ เดชรักษา
48.พล.ต.ท.วันชัย ถนัดกิจ
49.พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์
50.พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์
51.พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณานนท์
52.พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข
52.พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย

( จากเอกสารบรรยายสรุปของ กองบังคับการตำรวจภูธร ๗ , ๒๕๒๘ )

6 ธ.ค.2566 เวลา 11.00 น. พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ภูมิปัญญ์ญา นวตระกูลพิสุทธิ์ ผบก.ภ.จว.ลำปาง, พล...
07/12/2023

6 ธ.ค.2566 เวลา 11.00 น.
พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ภูมิปัญญ์ญา นวตระกูลพิสุทธิ์ ผบก.ภ.จว.ลำปาง, พล.ต.ต.วรพงศ์ คำลือ ผบก.สส.ภ.5 ,พ.ต.อ.ชูวิทย์ กองแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง , พ.ต.อ.ณัชพิสิษฐ์ เสียงหวาน ผกก.สภ.แม่พริก และ สำนักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดภาค 5, เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร, ฝ่ายปกครอง ร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ

กรณีเมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2566 ด่านตรวจยาเสพติด สภ.แม่พริก จว.ลำปาง และจับกุมผู้ต้องหา 2 คน พร้อมของกลางยาเสพติด (ยาบ้า) จำนวน ประมาณ 1,300,000 เม็ด โดยมีรถยนต์ใช้บรรทุกซุกซ่อนยาเสพติดและใช้ขับนำสำรวจเส้นทาง 2 คัน เหตุเกิดบริเวณด่านตรวจยาเสพติดแม่พริก สภ.แม่พริก จ.ลำปาง จากการสืบสวนขยายผลผู้ต้องหารับว่า รับยาเสพติดมาจากเขต อ.เมือง จว.เชียงราย จะไปส่งที่เขตพื้นที่ จว.ตาก เครือข่ายนี้ เป็นเครือข่ายของกลุ่มลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่แนวชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ

ตำรวจภูธรภาค 5 จะได้เร่งรัดสืบสวนขยายผลหาเครือข่ายผู้ร่วมกระทำความผิดทุกระดับ ขยายผลยึดทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำลายเครือข่าย ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต่อไป

ในส่วนการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด ในห้วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงปัจจุบัน ตำรวจภูธรภาค 5 ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญได้ จำนวน 24 คดี ผู้ต้องหา 40 คน ยาบ้าจำนวนประมาณ 46 ล้านเม็ด ไอซ์ 200 กก.

วันที่ 7 ธ.ค.2566 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่...
07/12/2023

วันที่ 7 ธ.ค.2566 เวลา 14.00 น.

พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่,
พล.ต.ต.วรพงศ์ คำลือ ผบก.สส.ภ.5
ร่วมกับสำนักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดภาค 5, เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร และฝ่ายปกครอง แถลงข่าวผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ ในพื้นที่ สภ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

กรณีเมื่อวันที่ 6 ธ.ค.2566 เวลา 15.00 น. สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่
ตรวจยึดยาเสพติด (ยาบ้า)
จำนวน ประมาณ 4,900,000 เม็ด
ซุกซ่อนปะปนมาในตระกร้าบรรจุผลส้มสด บรรทุกในรถยนต์บรรทุกหกล้อ เหตุเกิดบริเวณริมถนนด้านหน้าโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ต่อเนื่อง สภ.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

7 ธันวาคม 2566ทรงพระเจริญ....ข้าพระพุทธเจ้า..... ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5
07/12/2023

7 ธันวาคม 2566

ทรงพระเจริญ....

ข้าพระพุทธเจ้า..... ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5

ตำรวจภูธรภาค 5 จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบ...
05/12/2023

ตำรวจภูธรภาค 5 จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมจำนวน 31 ราย

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด รวม 31 ราย

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566 เพื่อการเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจผู้สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 รวม 31 นาย โดยมีข้าราชการตำรวจเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 8 ราย และ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 23 ราย
ณ ห้องประชุมพระพุทธประทานยศบารมี ตำรวจภูธรภาค 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ 3 ธ.ค. 2566 เวลา 18.00 น.พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจำหน่ายสินค้า สร้างอาชีพเ...
03/12/2023

วันอาทิตย์ที่ 3 ธ.ค. 2566
เวลา 18.00 น.

พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจำหน่ายสินค้า สร้างอาชีพเสริม ครอบครัวตำรวจภูธรภาค 5

ดำเนินงานโดยชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5
ณ ลานหน้าอาคารที่ทำการ สภ.เมืองเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ บริเวณถนนคนเดินท่าแพเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อให้ครอบครัวข้าราชการตำรวจ มีอาชีพเสริม สร้างรายได้เพิ่ม โดยมีครอบครัวตำรวจนำสินค้าต่างๆ มาจำหน่ายประมาณ 30 ร้านค้า และมีกิจกรรมการแสดงโชว์ของบุตรหลานตำรวจ มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และคนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

วันศุกร์ ที่ 1 ธ.ค. 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็น...
03/12/2023

วันศุกร์ ที่ 1 ธ.ค. 2566
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
เปิดงานโครงการหลวง 2566

ในโอกาสนี้
พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5
เข้าร่วมพิธีเปิด “งานโครงการหลวง 2566”
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนาธิเบศรดำริ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

30 พ.ย.2566 เวลา 09.30 น.พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 ปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัย นายกรัฐมนตรีและคณะ ในโอกาสเสร็จสิ้...
03/12/2023

30 พ.ย.2566 เวลา 09.30 น.
พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5
ปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัย นายกรัฐมนตรีและคณะ ในโอกาสเสร็จสิ้นภารกิจตรวจราชการ
ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และเดินทางกลับ
ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41

28 พ.ย.2566 เวลา 20.30-22.30 น.พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 รักษาความปลอดภัย นายกรัฐมนตรีและคณะ ในโอกาสเดินทางมาร่วมพิ...
03/12/2023

28 พ.ย.2566 เวลา 20.30-22.30 น.
พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5
รักษาความปลอดภัย นายกรัฐมนตรีและคณะ
ในโอกาสเดินทางมาร่วมพิธีลอยกระทงและชมการประกวดขบวนกระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานฯ
ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2566
ณ สำนักเทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

29 พ.ย. 2566พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 ปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัย และร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ ในโอกาสเดินทาง...
03/12/2023

29 พ.ย. 2566
พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 ปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัย และร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ
ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีที่หมายดังนี้

10.00 – 13.00 น. ร่วมประชุมและปล่อยขบวนคาราวานการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นขนาดเล็ก (pm2.5) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

13.30 - 15.00 น. พบปะ ประชาชนและหารือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย Soft Power ณ ข่วงสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

15.15 – 16.30 น. ร่วมประชุมหารือประเด็นการพัฒนาและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start Up ณ ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

19.00 20.30 น. เดินทางไปวัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พบปะผู้แทนภาคเอกชน เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมกับประชาชนชมการแสดง “ต่อยอดแสงหลวง บวงสรวงมหาเจดีย์ ป๋าเวณียี่เป็ง ประจำปี 2566”

ผบช.ภ.5 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรตามโครงการ Police Hero ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดในการประชุมบริหารตำรวจภูธรภาค 5...
28/11/2023

ผบช.ภ.5 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรตามโครงการ Police Hero ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดในการประชุมบริหารตำรวจภูธรภาค 5 ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค 5 อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.
พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรตามโครงการ Police Hero ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดในการประชุมบริหารตำรวจภูธรภาค 5 ครั้งที่ 2/2567 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ไพศาล ลือสมบูรณ์ รอง ผบช.ภ.5 , พล.ต.ต.
พิเชษฐ จีระนันตสิน รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.นพดล กรึงไกร รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.พรพิทักษ์ รู้ยืนยง รอง ผบช.ภ.5 , พล.ต.ต.ดุลเดชา อาชวะสมิตระกูล รอง ผบช.ภ.5 โดยมี ผบก.,รอง ผบก.,ผกก.และ หน.สภ.ในสังกัด ภ.5 และ หน.หน่วยในสังกัด ตร.ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ภ.5 ร่วมในพิธีดังกล่าว ในการประชุมบริหารตำรวจภูธรภาค 5 ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค 5 อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีรายนามข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.5 เข้ารับมอบเกียรติบัตรตามโครงการ Police Hero ของตำรวจภูธรภาค 5 ประจำเดือน พ.ย.66 ได้แก่

1. ร.ต.ต.สุธรรม ทองเทพ รอง สวป.สภ.เมืองเชียงใหม่
2. ส.ต.อ.เอกรินทร์ อินทะยศ ผบ.หมู่งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองเชียงใหม่

ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ "ตำรวจมืออาชีพ ดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว" ตามนโยบาย ผบ.ตร. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นต้นแบบที่ดีในการสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นศรัทธาแก่ประชาชน ด้วยการเป็น Police Hero ต้นกล้าแห่งความดีให้กับองค์กรต่อไป

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคิกออฟประชุมบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สัญจรครั้งแรก ตำรวจภูธรภาค 5 และจะเวียนไปในพื้นที่ตำรวจภ...
24/11/2023

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคิกออฟประชุมบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สัญจรครั้งแรก ตำรวจภูธรภาค 5 และจะเวียนไปในพื้นที่ตำรวจภูธรภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อตรวจเยี่ยม กำชับนโยบาย และสร้างขวัญกำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชาโดยทั่วถึง

23 พ.ย.66 เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สัญจร) ครั้งที่ 8/2566 โดยมี พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร รอง ผบ.ตร. , พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. , พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. , พล.ต.ท.อัครเดช พิมลศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร. , พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 , รอง ผบช.ภ.5 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระพุทธประทานยศบารมี ตำรวจภูธรภาค 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พร้อมกับมีการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์ ไปยังห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. โดยมี รอง ผบ.ตร. , ผู้ช่วย ผบ.ตร. และผู้บัญชาการหน่วยต่างๆ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

การประชุมบริหาร ตร. ครั้งนี้ เป็นการประชุมบริหารสัญจรครั้งแรก ซึ่ง พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. ได้มีดำริที่จะประชุมบริหารเวียนไปในพื้นที่ตำรวจภูธรภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยนอกจากจะเป็นการประชุมบริหารแล้ว ยังจะได้ตรวจเยี่ยม กำชับนโยบาย และสร้างขวัญกำลังใจกับข้าราชการตำรวจในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอีกด้วย

โดยเมื่อ ผบ.ตร.เดินทางมาถึงตำรวจภูธรภาค 5 ได้ขึ้นแท่นรับความเคารพจากตำรวจกองเกียรติยศ ภ.5 จากนั้นได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน ภ.5 ได้แก่ พระพุทธประทานยศบารมี ณ ซุ้มโขงพระเจ้า (ซุ้มหอพระ) ซึ่งเป็นพระประจำตำรวจภูธรภาค 5 , สักการะศาลพระพรหม และวางพวงมาลา ณ อนุสรณ์สถานตำรวจผู้กล้าแห่งล้านนา ซึ่งเป็นแหล่งจารึกชื่อและวีรกรรมของข้าราชการตำรวจ ภ.5 ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

จากนั้น ผบ.ตร.ได้เป็นประธานการประชุมบริหาร ตร.(สัญจร) ครั้งที่ 8/2566 โดยก่อนการประชุมได้เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่หน่วยศึกษาอบรมในสังกัด ตร. ที่มีผลงานยอดเยี่ยมดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ และไม่มีกรณีต้องจัดทำแผนการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข จนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับคุณภาพ “ดีมาก” ที่มีคะแนนสูงสุด ณ ห้องประชุมพระพุทธประทานยศบารมี ตำรวจภูธรภาค 5 โดยมีหน่วยที่ได้รับมอบโล่รางวัล แบ่งเป็น หน่วยศึกษาอบรมที่มีการฝึกอบรมหลักสูตรประจำ ระดับกองบังคับการ ได้แก่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 , ระดับกองกำกับการ ได้แก่ กองกำกับการ 2 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน / หน่วยศึกษาอบรมที่มีการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหาร หลังสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค ระดับกองบังคับการ ได้แก่ ศูนย์ฝึกอบรมตรวคนเข้าเมือง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง , ระดับกองกำกับการ ได้แก่ กองกำกับการ 2 และกองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจน้ำ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ในการประชุมบริหาร ตร.ครั้งนี้ ได้มีการรายงานผลการสำรวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชน ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยทำการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ พบว่าความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนลดลง พบว่าจุดแข็งในการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือ ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น ตลอดจนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจบนสถานีตำรวจและนอกสถานีตำรวจ

ที่ประชุมยังได้ติดตามความคืบหน้าคำสั่ง ตร. 635/66 เร่งรัดพัฒนางานสอบสวนเพื่อปรับปรุง ความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพพนักงานสอบสวน และการแก้ไขคำสั่ง ตร. 419/56 เพื่อลดขั้นตอนการทำงานของพนักงานสอบสวน และมีเครื่องมือให้สามารถปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพนักงานสอบสวน

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการจัดสรรบ้านพักสวัสดิการให้กับข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ ,การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 , การเปลี่ยนโทษอาญา 200 ฉบับ เป็นโทษปรับทางพินัย ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ.2565 , แนวทางการส่งอาวุธปืนปลดประจำการ และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการข้าราชการตำรวจและครอบครัว ของโรงพยาบาลตำรวจ และรายงานการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของตำรวจภูธรภาค 5

ทั้งนี้ โรงพยาบาลตำรวจได้จัดหน่วยแพทย์มาให้บริการตรวจรักษาแก่ข้าราชการตำรวจ ภ.5 ตามแนวทางของ ผบ.ตร. ให้จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการข้าราชการตำรวจและครอบครัว เวียนไปตามหน่วยต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งในวันนี้มีข้าราชการตำรวจมาใช้บริการตรวจรักษารวมทั้งสิ้น 133 ราย เป็นการตรวจร่างกายทั่วไป 11 ราย , ตรวจหัวใจ 48 ราย , ตรวจช่องท้อง 34 ราย , อบรมจิตเวช 40 ราย , ส่งต่อโรงพยาบาลดารารัศมี เจาะเลือด 4 ราย และส่งต่อโรงพยาบาลตำรวจ 3 ราย

รมว.ยธ. ผนึกกำลังฝ่ายตำรวจ ทหาร ปกครอง และ ป.ป.ส. แถลงข่าวการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ต้องห...
06/11/2023

รมว.ยธ. ผนึกกำลังฝ่ายตำรวจ ทหาร ปกครอง และ ป.ป.ส. แถลงข่าวการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ต้องหา 3 คนพร้อมของกลางยาบ้า 5 ล้านเม็ด ณ อาคารกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5 จ.เชียงใหม่

6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น.
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พล.อ.วิชาญ สุขสง ที่ปรึกษา รมว.ยธ.,นายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล ที่ปรึกษา รมว.ยธ., นายนิยม เติมศรีสุข ผู้ช่วย รมว.ยธ. ,นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.เชียงใหม่, พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วย ผบ.ตร.รรท.
เลขาธิการ ป.ป.ส., นายอภิกิต ฉ.โรจน์ประเสริฐ ผอ.ป.ป.ส., พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รรท.ผบช.ภ.5 , พล.ท.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ มทน.3/ผอ.ศอ.ปส.ชน., พล.ท.เสนีย์ ศรีหิรัญ ผทค.พิเศษ ทบ.,พล.ต.ต.ไพศาล ลือสมบูรณ์ รรท.รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน รอง ผบช.ภ.5 ,พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.นพดล กรึงไกร รอง ผบช.ภ.5 , พล.ต.ต.พรพิทักษ์ รู้ยืนยง รรท.รอง ผบช.ภ.5 ,
พล.ต.ต.ดุลเดชา อาชวะสมิตระกูล รรท.รอง ผบช.ภ.5 ,พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่, พล.ต.ต.วรพงศ์ คำลือ ผบก.สส.ภ.5 , พ.อ.อัศพงษ์ นิลพันธ์ เสธ.ศอ.ปส.ชน., พ.อ.กิดากร จันทรา รอง ผบ.กกล.
ผาเมือง ,พ.อ.เกียรติอุดม นาดี รอง เสธ.กกล.ผาเมือง และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหา 2 คนพร้อมของกลางยาบ้า 5 ล้านเม็ด ณ อาคารกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5 จ.เชียงใหม่ โดยมีพฤติการณ์ของคดีดังนี้ ก่อนเกิดเหตุ พล.ต.ต.วรพงศ์ คำลือ ผบก.สส.ภ.5 ได้บูรณาการประสานการปฏิบัติด้านข้อมูลข่าวสารยาเสพติดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จนทราบว่าจะมีกลุ่มขบวนการลับลอบค้ายาเสพติดทำการลักลอบขนลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่แนวชายแดนไปส่งให้กับกลุ่มขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดในพื้นที่ตอนในของประเทศ จึงสั่งการให้ประสานกำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนออกทำการสืบสวนติดตามจับกุม ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ตรวจกลุ่มขบวนดังกล่าว ใช้รถยนต์กระบะ ทะเบียน ยค 8*** เชียงใหม่ ในการขนลำเลียงยาเสพติด และใช้รถยนต์กระบะทะเบียน ผอ 4*** เชียงใหม่ ในการนำทางตรวจสอบความปลอดภัยในเส้นทางลำเลียงยาเสพติด จึงได้ประสานกับศูนย์ควบคุมและสั่งการการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด ตำรวจภูธรภาค 5 ตรวจสอบและวิเคราะห์เส้นทาง พร้อมทั้งดำเนินการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง จนกระทั่งวันที่ 31 ตุลาคม 2566 พบรถยนต์กระบะ ทะเบียน ยค 8*** เชียงใหม่ ขับผ่านในพื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวง - อ.แม่จัน จว.เชียงราย - อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น ต่อมาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 พบว่ารถยนต์คันดังกล่าว ขับผ่านพื้นที่ อ.ไชยปราการ, อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ โดยมีรถยนต์กระบะ ทะเบียน ผอ 4*** เชียงใหม่ ขับขี่ในลักษณะนำหน้ามาโดยตลอด โดยรถยนต์ทั้ง 2 คัน มุ่งหน้าเข้าสู่ อ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ออกทำการตรวจสอบตามเส้นทางที่คาดว่ารถยนต์ทั้ง 2 คันจะขับผ่าน จนกระทั่งเวลา 04.30 น. ของวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมพบรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน ยค 8*** เชียงใหม่ จอดอยู่บริเวณถนนเลียบลำน้ำปิง ใต้สะพานเฉลิมพระเกียรติ ถนนป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ โดยในกระบะหลังมีลักษณะเป็นโครงเหล็กเสริมและใช้ผ้าใบคลุม ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ได้รับแจ้งว่ามีการลำเลียงยาเสพติด เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้เรียกให้หยุดรถและได้แสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ และได้ทำการตรวจสอบรถยนต์กระบะคันดังกล่าว พบนายณัฐพล สงวนนามสกุล ภูมิลำเนา อ.ฝาง จว.เชียงใหม่ เป็นผู้ขับขี่ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้สอบถาม นายณัฐพลฯ โดย นายณัฐพลฯ ได้ให้การยอมรับว่า ตนได้ลำเลียงยาเสพติดจริง จากนั้นจึงได้ขอทำการตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบ ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) รวมจำนวนประมาณ 5,000,000 เม็ด ซุกซ่อนอยู่บริเวณหลัง รถยนต์กระบะ และในเวลาต่อมาไม่นาน ได้พบรถยนต์กระบะ ทะเบียน ผอ 4*** เชียงใหม่ ขับเข้ามายังจุดเกิดเหตุ ซึ่งเป็นรถนำสำรวจเส้นทางในการลำเลียงยาเสพติด จึงได้เรียกให้หยุดรถ และได้แสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอทำการตรวจค้น พบในรถยนต์กระบะคันดังกล่าวมี นายธนภัทร สงวนนามสกุล ภูมิลำเนา อ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ เป็นผู้ขับขี่ และนายประสิทธิ์ สงวนนามสกุล ภูมิลำเนา อ.ฝาง จว.เชียงใหม่ เป็นผู้โดยสารมาด้วย เจ้าหน้าที่จึงได้ขอทำการตรวจค้นตัว ผลปรากฏไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างใด โดยทั้งสองได้ให้การยอมรับสารภาพว่า ทั้งสองเป็นผู้ขับขี่รถยนต์นำทางให้กับนายณัฐพลฯ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในเส้นทาง จากนั้นจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมด นำส่ง พงส.สภ.ช้างเผือก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในวันออกพรรษา 2566 วันที่ 29 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 00.01...
28/10/2023

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในวันออกพรรษา 2566 วันที่ 29 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 00.01 - 24.00 น.

รรท.ผบช.ภ.5 มอบโล่และเกียรติบัตรตามโครงการสุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย, โครงการทำดีมีรางวัลและรางวัลประชาสัมพันธ...
28/10/2023

รรท.ผบช.ภ.5 มอบโล่และเกียรติบัตรตามโครงการสุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย, โครงการทำดีมีรางวัลและรางวัลประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อออนไลน์ดีเด่นให้กับหน่วยงานและข้าราชการตำรวจในสังกัดในการประชุมบริหาร ภ.5 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาว ภ.5 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น.
พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รรท.ผบช.ภ.5 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี รอง ผบช.ภ.5 และ พล.ต.ต.นพดล กรึงไกร รอง ผบช.ภ.5 ร่วมในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรตามโครงการสุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย โครงการทำดีมีรางวัล และรางวัลประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ดีเด่นให้กับหน่วยงานและข้าราชการตำรวจในสังกัดในการประชุมบริหาร ภ.5 ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ผบก., รอง ผบก.,ผกก.และ หน.สภ.ในสังกัดร่วมในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค 5 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมีรายนามหน่วยงานและข้าราชการตำรวจเข้ารับมอบโล่และเกียรติบัตรดังนี้
- รางวัลตามโครงการทำดีมีรางวัลประจำเดือน ส.ค.66 ได้แก่
1. ร.ต.อ.นพรัตน์ ยะปะนัน
รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.5

2. นายคณาวุฒิ กสิกรรุ่งเรือง

- รางวัลตามโครงการทำดีมีรางวัล
ประจำเดือน ก.ย.66 ได้แก่ ส.ต.อ.พลากร อิ่นแก้ว ผบ.หมู่ (ธร.)
กตค.บก.กค.ภ.5

- รางวัลหน่วยงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ดีเด่น ได้แก่ ภ.จว.น่าน และ ภ.จว.ลำปาง

- โครงการสุภาพบุรุษจราจรประชาชนสัญจรปลอดภัย รางวัลประเภทหน่วยงาน รางวัลชนะเลิศได้แก่ภ.จว.ลำพูน
รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้แก่
1. ภ.จว.เชียงใหม่
2. ภ.จว.น่าน
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่
1. ภ.จว.พะเยา
2. ภ.จว.แพร่

รางวัลประเภทบุคคล
-ภ.จว.เชียงใหม่ ได้แก่
1. พ.ต.ท.ศักดา โชติพัฒนโภคิน
สว.จร.กลุ่มงานจราจรภ.จว.เชียงใหม่
2. ด.ต.พิเชษฐ์ แก้วตะพาน
ผบ.หมู่ (จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่

- ภ.จว.ลำพูน ได้แก่
1. ร.ต.ต.ปรัชญา มงคลเกิด
รอง สว.จร.สภ.เมืองลำพูน
2. ส.ต.ต.จักรพงษ์ โกมลธง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองลำพูน

- ภ.จว.เชียงราย
1. ร.ต.อ.นรภัทร ทองดี
รอง สวป.สภ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
2. จ.ส.ต.นำทรัพย์ สุวรรณ
ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่จัน จ.เชียงราย

- ภ.จว.ลำปาง ได้แก่
1. ร.ต.ท.ศิวณัฐ พงศ์พุฒิ
รอง สว.(จร.) สภ.เมืองลำปาง
2. ส.ต.อ.ปฏิพันธ์ พรินทรากูล
ผบ.หมู่(จร.) สภ.เมืองลำปาง

- ภ.จว.น่าน ได้แก่
1. พ.ต.ต.ธีระพงษ์ วงศ์ทาฝั้น
สว.จร.สภ.เมืองน่าน จ.น่าน
2. ส.ต.ท.ชุติพงษ์ ธรรมศิริ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองน่าน จ.น่าน

- ภ.จว.พะเยา ได้แก่
1. ร.ต.ต.ปัญญา ทองเรือง
รอง สว.(จร.) สภ.เมืองพะเยา
2. ด.ต.รุ่งโรจน์ พรหมเผ่า
ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองพะเยา

- ภ.จว.แพร่
1. พ.ต.ท.อมรเทพ ถิ่นทิพย์
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่
2. ส.ต.อ.อนุชา รินสาร
ผบ.หมู่.(จร) สภ.เมืองแพร่

- ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
1. ร.ต.อ.รัฐวิทย์ บุญลี
รอง สว.จร.สภ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
2. ส.ต.ท.ชาติชาคร อดีตโต
ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

รรท.ผบช.ภ.5 เป็นประธานการแถลงข่าวสรุปคดีหญิงอายุ 63 ปี เสียชีวิตถูกไฟไหม้ภายในบ้านพักในพื้นที่ สภ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ณ ห...
25/10/2023

รรท.ผบช.ภ.5 เป็นประธานการแถลงข่าวสรุปคดีหญิงอายุ 63 ปี เสียชีวิตถูกไฟไหม้ภายในบ้านพักในพื้นที่ สภ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

24 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น.
พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รรท.ผบช.ภ.5 เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี รอง ผบช.ภ.5 ,พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ ,ผกก.สภ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว
การสรุปคดีในพื้นที่ สภ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ตามที่เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2566 เวลาประมาณ 13.00 น. ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจาก สถานีตำรวจภูธรแม่ริม ว่าพบศพผู้เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ ทราบภายหลังคือ นางยุพิน พงศ์จำรัส อายุ 63 ปี ลักษณะศพถูกไฟไหม้เกรียมบริเวณร่างกายและพบศพอยู่บริเวณติดกับกำแพงหลังบ้านพักของตนในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรแม่ริม ภายหลังการสืบสวนสอบสวนพบร่องรอยและพยานหลักฐานปรากฏในโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตว่าผู้เสียชีวิตได้ถูกหลอกลวงจากกลุ่มคอลเซ็นเตอร์ให้โอนเงินเพื่อร่วมลงทุนและทำภารกิจโดยได้รับผลตอบแทนเป็นเงินจำนวนมากผิดปกติ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ "MJINTONG" แต่ไม่ได้รับเงินตามที่ถูกหลอกลวง จนเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวนกว่า 5.2 ล้านบาท

ตามนโยบายของรัฐบาลมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการปราบปรามกลุ่มองค์กรอาชญากรรมที่กระทำความผิดส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งเกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีพฤติการณ์ในการใช้เทคโนโลยีหรือระบบอินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงประชาชนทั่วไป รรท.ผบช.ภ.5 เป็นประธานการแถลงข่าวสรุปคดีหญิงอายุ 63 ปีเสียชีวิตถูกไฟไหม้ภายในบ้านพักในพื้นที่ สภ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

24 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น.
พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รรท.ผบช.ภ.5 เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี รอง ผบช.ภ.5 ,พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ , ผกก.สภ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว
การสรุปคดีในพื้นที่ สภ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ตามที่เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2566 เวลาประมาณ 13.00 น. ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจาก สถานีตำรวจภูธรแม่ริม ว่าพบศพผู้เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ ทราบภายหลังคือ นางยุพิน พงศ์จำรัส อายุ 63 ปี ลักษณะศพถูกไฟไหม้เกรียมบริเวณร่างกายและพบศพอยู่บริเวณติดกับกำแพงหลังบ้านพักของตนในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรแม่ริม ภายหลังการสืบสวนสอบสวนพบร่องรอยและพยานหลักฐานปรากฏในโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตว่าผู้เสียชีวิตได้ถูกหลอกลวงจากกลุ่มคอลเซ็นเตอร์ให้โอนเงินเพื่อร่วมลงทุนและทำภารกิจโดยได้รับผลตอบแทนเป็นเงินจำนวนมากผิดปกติ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ "MJINTONG" แต่ไม่ได้รับเงินตามที่ถูกหลอกลวง จนเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวนกว่า 5.2 ล้านบาท

ตามนโยบายของรัฐบาลมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการปราบปรามกลุ่มองค์กรอาชญากรรมที่กระทำความผิดส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งเกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีพฤติการณ์ในการใช้เทคโนโลยีหรือระบบอินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงประชาชนทั่วไป พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. และ พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รรท.ผบช.ภ.5
จึงได้สั่งการให้เร่งรัดทำการสืบสวนสอบสวนและปราบปรามกลุ่มองค์กรอาชญากรรมที่กระทำความผิดส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนพร้อมกับให้นำตัวผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนทำการสืบสวนขยายผลและกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ริมให้ดำเนินคดีกับกลุ่มเครือข่ายผู้ร่วมกระทำความผิด ซึ่งเมื่อทำการสืบสวนสอบสวนพบว่า คดีดังกล่าวเป็นการหลอกลวงให้ผู้เสียหาย (ผู้เสียชีวิต โอนเงินร่วมลงทุน, โอนเงินทำภารกิจเพื่อรับผลตอบแทนและโอนเงินเพื่อหารายได้พิเศษจากแพลตฟอร์มออนไลน์"MIJINTONG" (อาทิเช่น เติมเงินครั้งแรก 30,000 บาท รับรางวัล 899 บาท) และเป็นการหลอกลวงผู้เสียหายลักษณะอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยังมีการหลอกลวงและจูงใจให้ผู้เสียหายทำการชักชวนบุคคลอื่นให้มาร่วมลงทุน CYBER ในลักษณะแชร์ลูกโซ่เพื่อเลื่อนระดับชั้นของรหัสสมาชิก และได้รับค่าคอมมิชชั่นในจำนวนที่สูงขึ้น (ซึ่งไม่มีอยู่จริง) รวมถึงมีการโน้มน้าวใจให้ผู้เสียหายโอนเงินเพิ่มมากขึ้นเพื่อต่อรหัสสมาชิก และรับเงินกำไรที่ได้จากการลงทุนซึ่งถ้าหากไม่ทำการโอนเงินรหัสสมาชิกจะหมดอายุ โดยผู้เสียหายได้ถูกหลอกลวงในลักษณะเช่นนี้เรื่อยมา และหลงเชื่อจนต้องโอนเงินให้แก่กลุ่มคนร้าย จนกระทั่งมารู้ภายหลังว่าถูกหลอกลวง ซึ่งการหลอกลวงในลักษณะดังกล่าวนี้เป็นการหลอกลวงในรูปแบบผสมผสานไม่ว่าจะทั้งการหลอกให้ร่วมลงทุน, หลอกให้ทำภารกิจ, หลอกให้หารายได้พิเศษ หรือแม้กระทั่งการหลอกลวงในลักษณะแชร์ลูกโซ่ซึ่งหากผู้เสียหายทำการชักชวนผู้อื่นมาลงทุนด้วยก็อาจเป็นเหตุให้ถูกหลอกลวงให้ตกเป็นผู้ต้องหาได้เช่นกัน และจากการสืบสวนพบว่าผู้เสียหายได้ถูกหลอกให้โอนเงินไปยังบัญชีคนร้ายในชั้นที่ 1 และเงินถูกโอนต่อไปยังบัญชีชั้นที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 21 บัญชี มีผู้ต้องหา 21 ราย โดยแบ่งเป็นบัญชีชั้นที่ 1 จำนวน 10 บัญชี และเงินถูกโอนต่อไปยังบัญชีชั้นที่ 2 จำนวน 11 บัญชี อีกทั้งยังมีเงินของผู้เสียหายบางส่วนถูกโอนไปยังบัญชีชั้นที่ 3 ด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลเพิ่มเติม พนักงานสอบสวนจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานและยื่นคำร้องต่อศาล
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขออนุมัติหมายจับผู้กระทำความผิดที่ปรากฎทั้งหมด จำนวน 20 ราย ผู้ต้องหาถึงแก่ความตาย 1 ราย) ต่อมาวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ศาลจังหวัดเขียงใหม่ได้อนุมัติหมายจับผู้ร่วมกระทำความผิดในคดีทั้งหมด ในความผิดฐาน "ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันฟอกเงินและความผิดตามพระราชกำหนด มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี" โดยผู้ต้องหาแบ่งเป็นกลุ่มบัญชีชั้นที่ 1 ประกอบไปด้วยคนไทย จำนวน 10 ราย, กลุ่มบัญชีชั้นที่ 2 ประกอบไปด้วยคนไทย จำนวน 7 ราย และคนต่างชาติ จำนวน 3 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 20 ราย

และในวันนี้ (24 ตุลาคม 2566) เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีมาทำ
การสืบสวนขยายผลและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 6
ราย โดยแบ่งเป็น กลุ่มบัญชีชั้นที่ 1 ซึ่งเป็นคนไทย จำนวน 3 ราย และกลุ่มบัญชีชั้นที่ 2 จำนวน 3 ราย (แบ่งเป็นคนไทย 2 ราย, คนต่างชาติ 1 ราย) ทั้งนี้ในส่วนของผู้ต้องหาตามหมายจับที่อยู่ระหว่างหลบหนีอีก 14 รายนั้น จะได้ดำเนินการระดมกำลังและติดตามจับกุมผู้ต้องหามาสืบสวนขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. และ พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รรท.ผบช.ภ.5 จึงได้สั่งการให้เร่งรัดทำการสืบสวนสอบสวนและปราบปรามกลุ่มองค์กรอาชญากรรมที่กระทำความผิดส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนพร้อมกับให้นำตัวผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนทำการสืบสวนขยายผลและกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ริมให้ดำเนินคดีกับกลุ่มเครือข่ายผู้ร่วมกระทำความผิด ซึ่งเมื่อทำการสืบสวนสอบสวนพบว่า คดีดังกล่าวเป็นการหลอกลวงให้ผู้เสียหาย (ผู้เสียชีวิต โอนเงินร่วมลงทุน, โอนเงินทำภารกิจเพื่อรับผลตอบแทนและโอนเงินเพื่อหารายได้พิเศษจากแพลตฟอร์มออนไลน์"MIJINTONG" (อาทิเช่น เติมเงินครั้งแรก 30,000 บาท รับรางวัล 899 บาท) และเป็นการหลอกลวงผู้เสียหายลักษณะอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยังมีการหลอกลวงและจูงใจให้ผู้เสียหายทำการชักชวนบุคคลอื่นให้มาร่วมลงทุน CYBER ในลักษณะแชร์ลูกโซ่เพื่อเลื่อนระดับชั้นของรหัสสมาชิก และได้รับค่าคอมมิชชั่นในจำนวนที่สูงขึ้น (ซึ่งไม่มีอยู่จริง) รวมถึงมีการโน้มน้าวใจให้ผู้เสียหายโอนเงินเพิ่มมากขึ้นเพื่อต่อรหัสสมาชิก และรับเงินกำไรที่ได้จากการลงทุนซึ่งถ้าหากไม่ทำการโอนเงินรหัสสมาชิกจะหมดอายุ โดยผู้เสียหายได้ถูกหลอกลวงในลักษณะเช่นนี้เรื่อยมา และหลงเชื่อจนต้องโอนเงินให้แก่กลุ่มคนร้าย จนกระทั่งมารู้ภายหลังว่าถูกหลอกลวง ซึ่งการหลอกลวงในลักษณะดังกล่าวนี้เป็นการหลอกลวงในรูปแบบผสมผสานไม่ว่าจะทั้งการหลอกให้ร่วมลงทุน, หลอกให้ทำภารกิจ, หลอกให้หารายได้พิเศษ หรือแม้กระทั่งการหลอกลวงในลักษณะแชร์ลูกโซ่ซึ่งหากผู้เสียหายทำการชักชวนผู้อื่นมาลงทุนด้วยก็อาจเป็นเหตุให้ถูกหลอกลวงให้ตกเป็นผู้ต้องหาได้เช่นกัน และจากการสืบสวนพบว่าผู้เสียหายได้ถูกหลอกให้โอนเงินไปยังบัญชีคนร้ายในชั้นที่ 1 และเงินถูกโอนต่อไปยังบัญชีชั้นที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 21 บัญชี มีผู้ต้องหา 21 ราย โดยแบ่งเป็นบัญชีชั้นที่ 1 จำนวน 10 บัญชี และเงินถูกโอนต่อไปยังบัญชีชั้นที่ 2 จำนวน 11 บัญชี อีกทั้งยังมีเงินของผู้เสียหายบางส่วนถูกโอนไปยังบัญชีชั้นที่ 3 ด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลเพิ่มเติม พนักงานสอบสวนจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานและยื่นคำร้องต่อศาล
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขออนุมัติหมายจับผู้กระทำความผิดที่ปรากฎทั้งหมด จำนวน 20 ราย ผู้ต้องหาถึงแก่ความตาย 1 ราย) ต่อมาวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ศาลจังหวัดเขียงใหม่ได้อนุมัติหมายจับผู้ร่วมกระทำความผิดในคดีทั้งหมด ในความผิดฐาน "ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันฟอกเงินและความผิดตามพระราชกำหนด มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี" โดยผู้ต้องหาแบ่งเป็นกลุ่มบัญชีชั้นที่ 1 ประกอบไปด้วยคนไทย จำนวน 10 ราย, กลุ่มบัญชีชั้นที่ 2 ประกอบไปด้วยคนไทย จำนวน 7 ราย และคนต่างชาติ จำนวน 3 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 20 ราย

โดยในวันที่ 24 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีมาทำ
การสืบสวนขยายผลและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 6
ราย โดยแบ่งเป็น กลุ่มบัญชีชั้นที่ 1 ซึ่งเป็นคนไทย จำนวน 3 ราย และกลุ่มบัญชีชั้นที่ 2 จำนวน 3 ราย (แบ่งเป็นคนไทย 2 ราย, คนต่างชาติ 1 ราย) ทั้งนี้ในส่วนของผู้ต้องหาตามหมายจับที่อยู่ระหว่างหลบหนีอีก 14 รายนั้น จะได้ดำเนินการระดมกำลังและติดตามจับกุมผู้ต้องหามาสืบสวนขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ตำรวจภูธรภาค 5      น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ           ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖             วันปิ...
23/10/2023

ตำรวจภูธรภาค 5
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
วันปิยมหาราช
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ตำรวจภูธรภาค 5 แถลงผลการจับกุมผู้ต้องหา 1 คน พร้อมของกลางยาบ้า 6 ล้านเม็ด ไอซ์ 30 กก. ณ สภ.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่2 ต.ค...
22/10/2023

ตำรวจภูธรภาค 5 แถลงผลการจับกุมผู้ต้องหา 1 คน พร้อมของกลางยาบ้า 6 ล้านเม็ด ไอซ์ 30 กก. ณ สภ.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่

2 ต.ค.66 เวลา 10.00 น.
พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช.ฯ รรท.ผบช.ภ.5 และ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวพร้อมด้วย พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่, พ.ต.อ.พิทักษ์ นาสมวาส รอง ผบก.สส.ภ.5, พ.ต.อ.ทรงกริช ออนตะไคร้ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ ,พ.อ.มีชัย นิลศาสตร์ รอง ผบ.กกล.ผาเมือง , นายอภิกิต ฉ.โรจน์ประเสริฐ ผอ.ปปส.ภ.5, นายดนัย สุขสกุล ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ และข้าราชการตำรวจ สภ.ช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ สภ.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่ จับกุมผู้ต้องหา 1 ราย ยาบ้า 6 ล้านเม็ด, ไอซ์ 30 กก. พร้อมขยายผลตรวจยึดอายัดทรัพย์สินมูลค่า ประมาณ 5 ล้านบาท พื้นที่ จ.เชียงใหม่ ณ สภ.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่

โดยมีพฤติการณ์ทางคดีดังนี้
ก่อนเกิดเหตุในคดีนี้ สภ.ช้างเผือก ได้ทำการสืบสวนขยายผลการจับกุมผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่ จากการซักถามขยายผลพบว่ามีนายบอล หรือนายบุญก่อ ฯ ผู้ต้องหาในคดีนี้ มีพฤติการณ์ใช้รถยนต์ลักลอบลำเลียงยาเสพติดในปริมาณมากอำพรางไปกับพืชผลทางการเกษตร จากพื้นที่ ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ นำไปส่งให้ลูกค้าที่พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยเกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายตำรวจ ฝ่ายทหาร ฝ่ายปกครอง และสำนักงาน ป.ป.ส. สืบสวนจับกุม
จนกระทั่งคืนวันที่ 30 กันยายน 2566 พบรถยนต์กระบะ ยี่ห้อ อีซูซุ สีเทา เลขทะเบียนเชียงใหม่ บรรทุกผักกระหล่ำเต็มกระบะท้าย ขับมาจากเส้นทาง อ.เชียงดาว มุ่งหน้าเข้าอำเภอเมืองเชียงใหม่ จึงสกัดเรียกให้หยุดบริเวณถนนโชตนา ใกล้แยกข่วงสิงห์ พบนายบุญก่อ หรือบอล เป็นคนขับ จึงนำมาตรวจค้นละเอียดที่ สภ.ช้างเผือก พบยาบ้า 30 กระสอบ ประมาณ 6 ล้านเม็ด และไอซ์ 30 กิโลกรัม บรรทุกกระบะท้ายรถอำพรางมากับกระหล่ำปลี โดยผู้ต้องหารับว่าเคยรับจ้างลำเลียงยาเสพติดมาแล้ว รวม 4 ครั้ง ต้นทาง ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ปลายทาง จ.พระนครศรีอยุธยา ได้ค่าจ้างครั้งละ 1 ล้านบาท ได้ขยายผลออกหมายจับผู้ร่วมกระทำความผิดแล้ว 1 ราย ตรวจยึดอายัดทรัพย์สิน เป็นรถยนต์ 2 คัน บ้านพร้อมที่ดิน 1 หลัง ทองรูปพรรณและทรัพย์สินอื่น รวมมูลค่าประมาณ 5 ล้านบาท เครือข่ายนี้ เป็นเครือข่ายของกลุ่มลำเลียงยาเสพติดช่องทางนำเข้าทาง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ จะได้เร่งรัดสืบสวนขยายผลหาเครือข่ายผู้ร่วมกระทำความผิดทุกระดับ ขยายผลยึดทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำลายเครือข่าย ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ต่อไป

6 ต.ค.66 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช.ฯ รรท.ผบช.ภ.5 เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนภารกิจ ตามนโยบายและม...
22/10/2023

6 ต.ค.66 เวลา 13.30 น.
พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช.ฯ รรท.ผบช.ภ.5 เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนภารกิจ ตามนโยบายและมาตรการการป้องกัน สกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบ ลําเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือ
พร้อมด้วย พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.วรพงศ์ คําลือ ผบก.สส.ภ.5, พ.ต.อ.พิทักษ์ นาสมวาส รอง ผบก.สส.ภ.5, พ.ต.อ.จิตร์พิสุทธิ์ อิ่มสงวน รอง ผบก.สส.ภ.5, พ.ต.อ.อดุลย์ ศรีจันทร์ต๊ะ รอง ผบก.อก.ภ.5, พ.ต.อ.ทรงกริช ออนตะไคร้ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่, พ.ต.อ.ดําเนิน กันอ่อง รอง ผบก.ฯ ปรท.ภ.จว.เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ
ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.5 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ตำรวจภูธรภาค 5 จัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจดีเด่นในสายงานต่างๆ เนื่องในวันตำรวจป...
22/10/2023

ตำรวจภูธรภาค 5 จัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจดีเด่นในสายงานต่างๆ เนื่องในวันตำรวจประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่

17 ตุลาคม 2566 เวลา 09.19 น.
พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช.
ฯ รรท.ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ รอง ผบช.ภ.5 , พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี รอง ผบช.ภ.5 , พล.ต.ต.วรพงศ์ คำลือ ผบก.สส.ภ.5 , พล.ต.ต.มานพ เสนากูล ผบก.อก.ภ.5 และ พ.ต.อ.ภาณุวัฒน์ บัวชาติ รอง ผบก.ฯ รรท.ผบก.กค.ภ.5 ได้ร่วมสักการะพระพุทธประทานยศบารมี ณ ซุ้มหอพระ สักการะพระพรหม ไหว้พระภูมิเจ้าที่ และวางพวงมาลา ณ อนุสรณ์สถานตำรวจผู้กล้าแห่งล้านนา และ
ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.5 (ส่วนกลาง) ร่วมพิธีทางศาสนา และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจดีเด่นในสายงานต่างๆ เนื่องในวันตำรวจประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่

พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับพลเมืองดีและข้าราชการตำรวจในสังกัด เนื่องใน “วันตำรวจ” ประจำปี 2566 ของตำรวจภูธรภาค 5 มีดังนั้

1. พลเมืองดีที่ช่วยเหลืองานราชการตำรวจ ประจำปี 2566
1. นาย จรัส ขันคำตั้ง ผู้นำชุมชน จ.ลำปาง
2. นาย อุเทน ม้าอุตส่าห์ อาสาสมัคร ตำรวจ จ.แพร่
3. นาย มานิตย์ มหายศนันท์ อาสาสมัครตำรวจ จ.น่าน
4. นายเทพ ตาแก้ว อาสาสมัคร ตำรวจ จ.แม่ฮ่องสอน

2. สถานีตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล เพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม ตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (Stronger Together) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สถานีตำรวจรูปแบบที่ 1
1. สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่
2. สภ.เมืองลำพูน จว.ลำพูน
3. สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย
สถานีตำรวจรูปแบบที่ 2
1. สภ.วังเหนือ จว.ลำปาง
2. สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน
3. สภ.เชียงคำ จว.พะเยา

3. ข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่สอบสวนดีเด่น ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ในวันตำรวจ ประจำปี 2566
1. พ.ต.ท. นที สุทธน้อย สว.(สอบสวน) สภ.สันติสุข จว.น่าน
2. พ.ต.ท. วรพจน์ แสงเมือง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่ลาหลวง จว.แม่ฮ่องสอน
3. ร.ต.อ. อินทัศน์ สุขเกษม รอง สว.(สอบสวน)กลุ่มงานตรวจสอบสำนวนคดี บก.กค.ภ.5

4. ข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่จราจรดีเด่น ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ในวันตำรวจ ประจำปี 2566
1. พ.ต.ท. ศักดา โชติพัฒนโภคิน สว.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่
2. ร.ต.อ. สุรสิทธิ์ มณีจันทร์สุข รอง สว.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่
3. ร.ต.อ. นรภัทร ทองดี รอง สวป.สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย
4. ส.ต.ท. ชุติพนธ์ ธรรมศิริ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน
5. ส.ต.ท. ศราวุธ เหมืองจา ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน

5. ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันยาเสพติดดีเด่น ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในวันตำรวจ ประจำปี 2566
1. พ.ต.ท. สหพร เอียการนา รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.5
2. พ.ต.ท. สุทธินันท์ อัญญประเสริฐ์ สวป.สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่
3. ร.ต.อ. รัตติกร เขียวดอกน้อย รอง สวป.สภ.เชียงของ จว.เชียงราย
4. ร.ต.อ.หญิง ธัญพร ณ ลำพูน รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.5
5. ร.ต.ต. ชาติฉกรรณ์ ถาแดง รอง สว.(ป.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
6. ด.ต. วิมาน ถาวร ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย
7. ด.ต. มนัส พุ่มจันทร์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน
8. ส.ต.ท. ณัฐพงค์ วิชิตาภา ผบ.หมู่(สส.) กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.5

6. ข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดดีเด่น ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในวันตำรวจ ประจำปี 2566
1. พ.ต.อ. พัสกร ธวัชเชียงกุล ผกก.สส.ภ.จว.เชียงราย
2. พ.ต.ต. วีระชน กัญญาโภค สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
3. ร.ต.อ. บัญชา ศรีกันชัย รอง สว.สส.ภ.จว.เชียงราย
4. ร.ต.อ. อัษฎกร ใจหงอก รอง สว.สส.สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่
5. ร.ต.อ. ฐาปนพงศ์ จันทนานนท์กิจ รอง สว.สส.สภ.ลอง จว.แพร่
6. ส.ต.อ. นัฐพงษ์ ปงสนิทย์ ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย
7. ส.ต.ท. ธนพร ธนะศาล ผบ.หมู่(นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
8. ส.ต.ท. ประภาวัฒน์ เทพจันทร์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่

7. ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานในสายงานป้องกันปราบปรามดีเด่น ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในวันตำรวจ ประจำปี 2566
1. พ.ต.ท. คทาวุฒิ หงษ์หนึ่ง รอง ผกก.ป.สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่
2. พ.ต.ต. อมรเทพ สุขันธ์ สวป.สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่
3. ร.ต.ท. สุภาพ สุภากุล รอง สวป.สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน
4. ด.ต. อุดม โทพล ผบ.หมู่(ป.) สภ.วังเหนือ จว.ลำปาง

8. ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานในสายงานสืบสวนดีเด่น ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในวันตำรวจ ประจำปี 2566
1. พ.ต.ท. นิติพันธ์ สังขกร รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.5
2. พ.ต.ท. เอกสิทธิ์ แก้วนันตา สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.5
3. ร.ต.อ. อรรถพล บุญทวี รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
4. ด.ต. เทวา ปินตาเครือ ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.ภ.จว.ลำปาง

9. สถานีตำรวจที่ชนะเลิศการฝึก ประจำปี 2566 ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในวันตำรวจ ประจำปี 2566 ระดับ สวญ. หรือ สว. เป็นหัวหน้าหน่วย ได้แก่ สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่

ทั้งนี้ พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รองผบช.ฯ รรท.ผบช.ภ.5 ได้อ่านสาร ผบ.ตร.และมอบชุดเครื่องแบบให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5 จำนวน 200 นาย และนำข้าราชการตำรวจทุกนายร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ลานจอดรถใต้อาคารกองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่

Chiang Mai
50000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6653140000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ตำรวจภูธรภาค 5ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ตำรวจภูธรภาค 5:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด
#}