Clicky

เทศบาลตำบลสันปูเลย

เทศบาลตำบลสันปูเลย เลขที่ 198 หมู่ 5 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์ 053-011640 หรือ 053-011641 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

เปิดเหมือนปกติ

ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เพื่อบริจาคให้กับห้องสมุดต่างๆ ที่ยังขา...
18/02/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เพื่อบริจาคให้กับห้องสมุดต่างๆ ที่ยังขาดแคลนหนังสือ

ด้วยเทศบาลตำบลสันปูเลย ได้รับแจ้งจากจังหวัดเชียงใหม่ โดยกระทรวงมหาดไทยในการดำเนินการสร้างความตื่นรู้เกี่ยวกับพระราชดำริ พระราชดำรัส ความเป็นมา ตลอดจนคุณค่าของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อเป็นการสืบสานพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และเพื่อขยายผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ของสารานุกรมไทยสำหรับประชาชน เยาวชนและผู้ที่สนใจนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม และประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เพื่อบริจาคให้กับห้องสมุดต่างๆ ที่ยังขาดแคลนหนังสือ หรือร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทุบทุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทย บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ชื่อบัญชีมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หมายเลขบัญชี 401-181991-4 โดยสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปหักลดหย่อยภาษีได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-2806502, 02-2806507 หรือเข้าไปเยี่ยมชมข้อมูลที่เว็บไซต์ https://www.saranukromthai.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์: จังหวัดเชียงใหม่ประกาศ เรื่องห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด ด้วยประกาศจากจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องห้ามเผาในที่...
18/02/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์: จังหวัดเชียงใหม่ประกาศ เรื่องห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด

ด้วยประกาศจากจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ในเขตพื้นที่ชุมชนห้ามมิให้เผา วัชพืช ขยะ หรือสิ่งอื่นใด โดยเด็ดขาด ส่วนในพื้นที่ทางการเกษตร หากมีความจำเป็นต้องเผาวัชพืชให้ขออนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อลงทะเบียนในระบบการจัดการเชื้อเพลิง ในเขตปกครองท้องที่นั้นๆ เพื่อให้ศูนย์บัญชาการระดับอำเภอพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจะดำเนินการเผาทุกครั้ง พร้อมกับต้องจัดทำแนวกันไฟและควบคุมไฟมิให้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆ โดยให้ประสานงานกับหน่วยงานควบคุมไฟป่าที่ใกล้ที่สุดในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดเจ้าหน้าที่คอยควบคุมในการดำเนินการ ในเขตป่าไม้ที่มิใช่พื้นที่การบริหารจัดการเชื้อเพลิง ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่าในกรณีที่รางราชการร้องขอ และหากพบเห็นไฟไหม้ป่าบริเวณใดที่มิใช่การบริหารจัดการให้ช่วยกันดับเสียแต่ต้น เพื่อไม่ให้ไฟป่าขยายออกเป็นวงกว้าง หากไฟป่ารุนแรงให้แจ้งหน่วยควบคุมไฟป่า เพื่อสั่งเจ้าหน้าที่เข้าระงับดับไฟป่าทันที ทั้งนี้หากผู้ใดไม่แจ้งขออนุญาตต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือขออนุญาตแล้วแต่ไม่จัดทำแนวกันไฟ และมิได้ควบคุมไฟให้อยู่ในพื้นที่ที่ตนถือครอง จนเป็นเหตุให้ไฟลุกลามออกจากพื้นที่ของตน ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งต่อนายอำเภอท้องที่ เพื่อดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งโดยเฉียบขาดทุกราย ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

เกร็ดความรู้: การจัดการกับภาวะความเครียดในสภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง ภาวะความเครียด มีสาเหตุทั้งจากความคิดของตนเอง และจากสิ่ง...
18/02/2022

เกร็ดความรู้: การจัดการกับภาวะความเครียดในสภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง

ภาวะความเครียด มีสาเหตุทั้งจากความคิดของตนเอง และจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง โดยสามารถแบ่งได้เป็นประเภทต่างๆ เช่น ความกดดันจากสิ่งแวดล้อมทั่วไป เช่น มลภาวะ เสียงดังเกินไป อากาศที่ร้อนจัด สถานที่ที่วุ่นวายสับสน อยู่ท่ามกลางความรุนแรงหรือสถานที่ที่ไม่ปลอดภัย ความขาดจากสภาพเศรษฐกิจที่ไม่น่าพอใจ เช่น รายได้น้อยกว่ารายจ่าย กดดันหรือเครียดเรื่องเงินที่จำเป็นต้องใช้ด่วน ทำให้รู้สึกไม่มั่นคง ความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ที่ไม่ราบรื่น ขัดแย้ง ทะเลาะเบาะแว้ง หรือถูกเอาเปรียบ ความรู้สึกตนเองต่ำต้อย มองโลกอย่างเปรียบเทียบ ต้องพยายามพิสูจน์คุณค่า ไม่มีทางเลือกที่ลงตัวในชีวิต เช่น ต้องรับผิดชอบเรื่องที่ไม่ได้อยากทำ ทำไปก็ไม่มีความสุข ไม่ทำก็ผิด มีปัญหาสุขภาพรุมเร้า มีโรคเรื้อรัง สร้างความทรมานและจำกัดการใช้ชีวิต ผลของความเครียดต่อชีวิต อาการไม่สบายทางกาย เช่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เป็นปัจจัยกระตุ้นต่อโรคอื่นๆ เช่น ความผิดปกติของหัวใจ ความดันโลหิตสูง แผลในกระเพาะ อาการท้องผูกท้องเสียบ่อยๆ การนอนหรือทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ผลต่อสุขภาพจิต นำไปสู่ความวิตกกังวล ซึมเศร้า อารมณ์ไม่มั่นคง เปลี่ยนแปลงง่ายหรือโรคประสาทบางอย่าง วิธีจัดการกับความเครียด หมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกายจิตใจและพฤติกรรมที่เกิดจากความเครียด รู้ทันเวลาตัวเองเครียด หาเวลาว่างให้กับตนเอง ลดการเบียดเบียนตัวเอง เปิดโอกาสให้มีเวลาเพื่อตัวเอง ดูแลตัวเอง ผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีที่คุ้นเคย เช่น การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การฝึกการหายใจ การทำสมาธิ จัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัวทั้งที่บ้านและที่ทำงานที่พึงประสงค์ เพื่อลดสิ่งกระตุ้น นึกถึงกิจกรรมที่ให้ความสุขและลงมือทำ เช่น ออกกำลังกาย เล่นกีฬา ท่องเที่ยว สังสรรค์กับเพื่อน ปรึกษาผู้อื่นที่วางใจได้ ให้ระบายความทุกข์ในใจ มีคนร่วมรับรู้และได้รับความเห็นอกเห็นใจ ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นและสังคม เช่น กิจกรรมจิตอาสา หรือลงเรียนสิ่งใหม่ๆ ต่างๆ เพี่มเติม เพื่อเพิ่มความรู้สึกมีคุณค่า (ข้อมูลข่าว: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)

ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศภาคเหนือ ประจำวัน...
18/02/2022

ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศภาคเหนือ ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 พยากรณ์อากาศ คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศเมียนมา และภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อน ส่งผลให้มีฝนฟ้าคะนองกับมีลมแรง ภาคเหนือ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีบมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8 – 15 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.
ข้อมูลข่าว : กรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวสดรายวัน: เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอขอบพระคุณ "ร้านสวนผักโอ้กะจู่" ในการสนับสนุนผักสดปลอดสารพิษ ตามโครงการบริโภคผักสดปลอด...
17/02/2022

ข่าวสดรายวัน: เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอขอบพระคุณ "ร้านสวนผักโอ้กะจู่" ในการสนับสนุนผักสดปลอดสารพิษ ตามโครงการบริโภคผักสดปลอดสารสู้โควิด

เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้รับการสนับสนุนผักสดจาก “สวนผักโอ้กะจู๋” ผักออร์แกนิคปลอดสารพิษ ที่ส่งเสริมให้ผู้นำชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่ และหน่วยงาน บริโภคผักสด ตามโครงการผักสดปลอดสารพิษสู้โควิด เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ผักปลอดสารพิษจากร้านโอ้กะจู๋ในครั้งนี้เป็นอย่างสูง ขอให้กิจการของทางร้านเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป
ภาพข่าว: งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว ทต.สันปูเลย

สันปูเลยแบรนด์ดี: ร้านบ่อตกกุ้งเบญจวรรณ ฉลองเปิดร้านปีที่ 4 ย่างเข้าสู่ปีที่ 5 จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2...
17/02/2022

สันปูเลยแบรนด์ดี: ร้านบ่อตกกุ้งเบญจวรรณ ฉลองเปิดร้านปีที่ 4 ย่างเข้าสู่ปีที่ 5 จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565

วันนี้แอดมินเพ็จ “สันปูเลยแบรนด์ดี” ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร “ร้านบ่อตกกุ้งเบญจวรรณ” ฉลองครบรอบการเปิดร้าน ปีที่ 4 ย่างเข้าสู่ปีที่ 5 จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับผู้นิยมอาหารทะเลซีฟู๊ด พร้อมน้ำจิ้มสูตรเด็ด ชั่วโมงแรก 100 บาท ชั่วโมงต่อไป 50 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ (ใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้) ตกกุ้งสนุกในราคาประหยัดอาหารอร่อยบริการยอดเยี่ยม ต้องบ่อตกกุ้งเบญจวรรณ เมนูปูไข่ลดราคา 10% จากราคา 800 บาท เหลือเพียง 720 บาท และอีกหลากหลายเมนู หากค่ำคืนนี้ท่านกำลังมองหาร้านอาหารบรรยากาศดี อาหารอร่อย แนะนำร้าน “เบญจวรรณบ่อตกกุ้ง” นะครับ พิกัด สี่แยกท่ารั้ว

สันปูเลยแบรนด์ดี: ขอแนะนำร้าน "เจ้รัตน์เป็ดพะโล้เยาวราชสาขาเชียงใหม่" แอดมินเพจ “สันปูเลยแบรนด์ดี” ขอแนะนำ “ร้านเจ้รัตน์...
17/02/2022

สันปูเลยแบรนด์ดี: ขอแนะนำร้าน "เจ้รัตน์เป็ดพะโล้เยาวราชสาขาเชียงใหม่"

แอดมินเพจ “สันปูเลยแบรนด์ดี” ขอแนะนำ “ร้านเจ้รัตน์เป็ดพะโล้เยาวราชสาขาเชียงใหม่” จำหน่ายเมนูเป็ดพะโล้ รสชาติอร่อย ถูกหลักอนามัย เปิดบริการทุกวัน พิกัดหอพักศรสรัตน์ เลขที่ 82/3 หมู่ที่ 1 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (ทางเข้าวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว แยกสันต้นดู่) โทรศัพท์ 098-7593128 จำหน่ายเป็ดพะโล้สูตรเยาวราชสาขาเชียงใหม่ ตัวละ 390.- บาท ครึ่งตัว 210.- บาท คอเป็ด 190.- บาท ปีกเป็ด 190.- บาท สำหรับท่านใดที่สนใจเมนูเป็ดพะโล้ แนะนำร้านนี้เลยครับ อาหารดี รสชาติอร่อยต้องบอกต่อ

ข่าวสดรายวัน: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.สันปูเลย นำทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บริการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายพาหะนำโรคไข...
17/02/2022

ข่าวสดรายวัน: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.สันปูเลย นำทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บริการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออกพื้นที่หมู่บ้านกุลพันธ์วิลล์ 15 (ท่ารั้ว)

เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.สันปูเลย นำทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออกหน่วยให้บริการประชาชน ในการฉีดสารเคมีแบบละอองฝอยเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายพื้นที่หมู่บ้านกุลพันธ์วิลล์ 15 (ท่ารั้ว) ทั้งนี้เพื่อมุ่งกำจัดยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออก ตามแผนการลงพื้นที่เพื่อกำจัดยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตำบลสันปูเลย
ภาพข่าว: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.สันปูเลย

ข่าวสดรายวัน: ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.สันปูเลย นำทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ พิกัดบริเวณทุ่งหญ...
17/02/2022

ข่าวสดรายวัน: ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.สันปูเลย นำทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ พิกัดบริเวณทุ่งหญ้าหมู่บ้านเชียงใหม่คันทรีโฮม

เมื่อวันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 21.00 น. ที่ผ่านมา ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.สันปูเลย นำทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ทุ่งหญ้าและพื้นที่รกร้าง พิกัดหมู่บ้านเชียงใหม่คันทรีโฮม เขตติดต่อตำบลสันปูเลย และตำบลสำราญราษฎร์ ซึ่งพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ว่างเปล่าและมีหญ้ารกปกคลุม อีกทั้งอยู่ใกล้เขตชุมชน เสี่ยงต่อการเกิดการลุกลามไหม้ทำลายทรัพย์สินและบ้านเรือน เบื้องต้นได้เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอแจ้งเตือนภัยและให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายห้ามเผาเศษวัสดุในที่โล่งทุกชนิด หากฝ่าฝืนมีโทษปรับตามกฎหมาย
ภาพข่าว: ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.สันปูเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์: คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่สำรว...
17/02/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์: คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาของหมู่ที่ 11 บ้านยางพระธาตุ

เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายสาธิต คำหน่อแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาของชุมชนหมู่ที่ 11 บ้านยางพระธาตุ เพื่อสำรวจความต้องการของชุมชน ความต้องการแก้ไขปัญหาของชุมชน เช่น ลำเหมืองสาธารณะ ที่มีสภาพน้ำท่วมขังและตื้นเขิน โดยพิจารณาเป็นภารกิจเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาต่อไป
ภาพข่าว: งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว ทต.สันปูเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์: สภาทนายความจังหวัดเชียงใหม่ อนุเคราะห์ทนายความอาสา บริการให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย ฟรี ทุกวันพฤหัสบดี ด้วย...
17/02/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์: สภาทนายความจังหวัดเชียงใหม่ อนุเคราะห์ทนายความอาสา บริการให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย ฟรี ทุกวันพฤหัสบดี

ด้วยเทศบาลตำบลสันปูเลย ได้รับการประสานงานจาก สภาทนายความจังหวัดเชียงใหม่ ในความอนุเคราะห์ ทนายความอาสา มาประจำจุดบริการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลสันปูเลย เพื่อรับปรึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายชุมชน ข้อพิพาทในคดีต่างๆ การยื่นฟ้อง ทั้งด้านโจทน์และจำเลย รวมถึงบริการให้คำปรึกษาในเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ต่างๆ (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย) โดยประจำจุดบริการ ทุกวันพฤหัสบดี (สัปดาห์ละ 1 วัน) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ทั้งนี้ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจาก คุณกร กาญจน์กนกพร ทนายความอาสา ซึ่งให้เกียรติประจำจุดบริการวันแรก มีประชาชนและผู้สนใจเข้ารับบัตรคิวเพื่อขอรับคำปรึกษาในด้านต่างๆ เป็นจำนวนมาก เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจทราบ สามารถเข้ารับการปรึกษาได้ตามวันและเวลาดังกล่าว
ภาพข่าว: งานนิติการ เทศบาลตำบลสันปูเลย

เกร็ดความรู้: ปัญหาภัยแล้ง วิธีการป้องกันแก้ไข กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะนำการปฏิบัติตนเพื่อรับมือผลกระทบจาก...
17/02/2022

เกร็ดความรู้: ปัญหาภัยแล้ง วิธีการป้องกันแก้ไข

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะนำการปฏิบัติตนเพื่อรับมือผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง จัดหาแหล่งสำรองและกักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้ง วางแผนการเพาะปลูกสอดคล้องกับปริมาณน้ำ ปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อย ภัยแล้งเกิดจาการขาดแคลนน้ำ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและสร้างความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง กระทรวงมหาดไทย ข้อแนะนำ ควรจัดหาและซ่อมแซมภาชนะกักเก็บน้ำ เพื่อสำรองน้ำไว้อุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง ใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำในปริมาณมาก นำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่น ทำความสะอาดบ้าน รดน้ำต้นไม้ ติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศที่ก๊อกน้ำ ฝักบัว หรือชักโครก เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำ ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำ หมั่นตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำ หากพบจุดน้ำรั่วให้ซ่อมแซม ไม่ทิ้งเศษอาหารหรือกระดาษทิชชูลงชักโครก เพราะทำให้สูญเสียน้ำในปริมาณมาก การจัดหาแหล่งน้ำสำรองและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง จะได้วางแผนการผลิตได้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ ตรวจสอบระบบจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทั้งท่อส่งน้ำ ระบบกระจายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย เลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำ ซึ่งสามารถนำน้ำที่ใช้แล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (ข้อมูลข่าว: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ที่อยู่

อ.ดอยสะเก็ด
Chiang Mai
50220

เว็บไซต์

www.splmu.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลสันปูเลยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Chiang Mai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เทศบาลตำบลสันปูเลย เชียงใหม่ ร่วมลงนามเอ็มโอยูเครือข่าย 4 องค์กร เพื่อสนับสนุนชาวบ้าน ปลูกปูเลยหรือไพล ให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ในการแปรรูป สู่ตลาดโลก สร้างเงินสร้างรายได้ เชียงใหม่@สนามข่าวภาคเหนือ
ร่วมงาน ปูเลย ไพล เทศบาลตำบลสันปูเลย เด่น นภา:สาวสองพัน:โอเด็ต
ใช้เวลานั่งตัดต่อ 3 วัน
วันนี้รถยังไม่มาเก็บขยะ ทั้งที่บอกจะเก็บวันจันทร์ ครั้งที่แล้วมาวันศุกร์แต่บอกรถเต็มจะมาเก็บวันจันทร์
เรียนนายกฯ ผมอยู่หมู่บ้านเจซีการ์เด้นท์วิลล์ซอยอยู่เจริญ 6 มีความเดือดร้อนเรื่องขยะขอแนะนำดังนี้ 1.รถขยะไม่มาเก็บร่วม 2 อาทิตย์กว่าแล้ว 2.วันนี้มีรถขยะมาเก็บแต่ไม่ได้เก็บในซอยอยู่เจริญ 6 มี4 บ้านหลังสุดท้ายไม่ได้เก็บไปเขาอ้างว่ารถขยะเต็มจะมาเก็บในทุกวันจันทร์และทุกวันศุกร์ 3.การไม่เก็บขยะในวันนี้ไปเป็นเรื่องไม่ถูกต้องถ้าหากว่าวันจันทร์รถขยะบอกว่ารถเต็มจะมาเก็บวันศุกร์อีกจะว่าอย่างไร 4.การเก็บขยะถ้าจะเก็บทุกวันจันทร์และศุกร์(ตามที่รถขยะอ้าง)ต้องขจัดขยะทุกซอยทุกหน้าบ้านให้แล้วเสร็จไม่ใช่สะสมขยะและจะไปเก็บวันจันทร์หรือศุกร์ถัดไปเป็นเรื่องไม่ถูกต้องครับ โปรดทราบในความเดือดร้อนและโปรดแก้ปัญหาครับ
รบกวนสอบถามครับ ตอนนี้ไม่มีรถมาเก็บขยะ 3 อาทิตย์แล้ว ไม่ทราบว่าทาง ทต. ทราบเรื่องไหมครับ รบกวนดำเนินการให้ด้วยนะครับ ปี้นี้มีปัญหาเรื่องไม่มาเก็บขยะครั้งนี้ครั้งที่ 2 แล้วครับ
มีปัญหาเรื่องขยะตลอดเวลา ถึงจะอ้างว่าเป็นช่วงเวลาเปลี่ยน บ.เก็บขยะใหม่ก็เถอะ แต่ในฐานะที่คุณเป็นเทศบาลควรวางแผนกะระยะเวลาหา บ.ใหม่ดีดี นี่ทิ้งช่วงนานเกิน ขยะก็ล้นออกมาทุกวัน วางแผนโคตรแย่เลย
สอบถามหน่อยครับ รถรางที่เทศบาลจะนำเข้ามาใช้ในตำบลสันปูเลยไม่ทราบว่าผ่านสภาหรือเปล่าคับเพรสะเห็นมีประโยชน์มากมาย
เสียงตามสายหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ใกล้เทศบาลเป็นสลิ่ม .... ประสาทจะแดก กูต้องมาทนฟังด้วยหรอวะ ...
ก่ายเสียงตามสายเวลานี้1627เสียงดังมาก ฟังบ่าฮู้เรื่อง
กิจกรรมพิเศษ “U2T ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด” ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลสันปูเลย
หมู่บ้านพรนภา หมู่4 ขยะเต็มเลยค่ะ ตั้งแต่ก่อนปีใหม่ ยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาเก็บเลย แล้วชาวบ้านก็ต้องกินต้องทิ้งทุกวันขยะก็เต็มหน้าบ้านทุกบ้าน หมาแมวมาคุ้ย โทรเเจ้งแล้วก็บอกขยะล้นบ่อไม่มีที่เก็บ ปัญหานี่คือปัญหาของคนเก็บไม่ใช่ปัญหาของคนทิ้ง เร่งให้มาเก็บด้วยนะคะ มันเหม็นอยู่แทบไม่ได้เลย #ตำบลนี้แก้ไม่ได้สักทีกับการมาเก็บขยะ