หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเ

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

เปิด : วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น.

ปิด : วันอาทิตย์ ถึง วันจันทร์ และหยุดตามประกาศของราชการ

ที่ตั้ง : 20/1 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

เปิดเหมือนปกติ

Photos from หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่'s post
04/09/2021

Photos from หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่'s post

ลัดเลาะถิ่นไทในรัฐฉานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2548 ผู้เขียนได้ถูกเอ่ยชวนไปเที่ยวพม่าจาก หอมนวล สาวชาวไทเขินซึ่งนับถือ...
04/09/2021

ลัดเลาะถิ่นไทในรัฐฉาน

ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2548 ผู้เขียนได้ถูกเอ่ยชวนไปเที่ยวพม่าจาก หอมนวล สาวชาวไทเขินซึ่งนับถือผู้เขียนเป็นเสมือนญาติ หอมนวล นอกจากเป็นครูสอนภาษาที่มีลูกศิษย์อยู่ครึ่งค่อนเมืองแล้วเธอยังเรียบร้อย น่ารัก มากด้วยความสามารถพูดภาษาถิ่นไท พม่า จีน อังกฤษ ได้อย่างคล่องแคล่ว สามสัปดาห์กับการเที่ยวเมืองไทย(ไต) ม่าน(พม่า)และมอญมีอะไรหลายอย่างน่าสนใจเป็นอย่างมาก ลัดเลาะถิ่นไทในรัฐฉาน เป็นบันทึกประสบการณ์การเรียนรู้วิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของคนไท(ไต) ในรัฐฉานไว้อย่างละเอียด วิถีชีวิตที่เรียบง่ายอิงธรรมชาติ การผูกพันกับสายน้ำของชาวอินเลในหนองอินเล ประเพณี ความเชื่อมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนา สายน้ำมาวอันกว้างใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชาวเมืองมาว ความงามของเมืองเหม่เมี้ยว ฯลฯ นั่นทำให้หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าในเชิงศิลปะวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และคติชนวิทยายิ่งนัก

อ่านได้ที่ห้องหนังสือท้องถิ่น หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
แนะนำโดย จารุภา อินยะบุตร

ลัดเลาะถิ่นไทในรัฐฉาน

ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2548 ผู้เขียนได้ถูกเอ่ยชวนไปเที่ยวพม่าจาก หอมนวล สาวชาวไทเขินซึ่งนับถือผู้เขียนเป็นเสมือนญาติ หอมนวล นอกจากเป็นครูสอนภาษาที่มีลูกศิษย์อยู่ครึ่งค่อนเมืองแล้วเธอยังเรียบร้อย น่ารัก มากด้วยความสามารถพูดภาษาถิ่นไท พม่า จีน อังกฤษ ได้อย่างคล่องแคล่ว สามสัปดาห์กับการเที่ยวเมืองไทย(ไต) ม่าน(พม่า)และมอญมีอะไรหลายอย่างน่าสนใจเป็นอย่างมาก ลัดเลาะถิ่นไทในรัฐฉาน เป็นบันทึกประสบการณ์การเรียนรู้วิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของคนไท(ไต) ในรัฐฉานไว้อย่างละเอียด วิถีชีวิตที่เรียบง่ายอิงธรรมชาติ การผูกพันกับสายน้ำของชาวอินเลในหนองอินเล ประเพณี ความเชื่อมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนา สายน้ำมาวอันกว้างใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชาวเมืองมาว ความงามของเมืองเหม่เมี้ยว ฯลฯ นั่นทำให้หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าในเชิงศิลปะวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และคติชนวิทยายิ่งนัก

อ่านได้ที่ห้องหนังสือท้องถิ่น หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
แนะนำโดย จารุภา อินยะบุตร

ศิลปวัตถุที่พบในเมืองพะเยาความมีอัตลักษณ์ของเมืองพะเยาที่โดดเด่นที่สุดนั้นคือ การมีวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื...
03/09/2021

ศิลปวัตถุที่พบในเมืองพะเยา

ความมีอัตลักษณ์ของเมืองพะเยาที่โดดเด่นที่สุดนั้นคือ การมีวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องยาวนาน และมีหลักฐานอ้างอิงมากที่สุด ยุคที่เมืองพะเยามีความเจริญสูงสุด น่าจะอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 20-21 ซึ่งความเจริญดังกล่าวมีหลักฐานชัดเจนว่ามีความเจริญด้านพระพุทธศาสนา โดยมีหลักฐานทั้งที่เป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ ประติมากรรมหินทราย จารึกหินทราย พระพุทธรูปหินทราย ซึ่งปรากฎให้เห็นมากมาย ศิลปโบราณทั้งหลาย ย่อมเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของวิถีชีวิตภูมิปัญญา ความเพียร และศรัทธาของคนในแต่ละยุคสมัย โดยเฉพาะเมืองพะเยามีพัฒนาการด้านศิลปวัตถุมาแต่โบราณสืบทอดกันมาอย่างช้านาน

สนใจหนังสือเล่มนี้หาอ่านได้ที่ห้องบริการหนังสือท้องถิ่น
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
แนะนำโดย มนัสชยา ศักดิ์ชัชวาล

ศิลปวัตถุที่พบในเมืองพะเยา

ความมีอัตลักษณ์ของเมืองพะเยาที่โดดเด่นที่สุดนั้นคือ การมีวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องยาวนาน และมีหลักฐานอ้างอิงมากที่สุด ยุคที่เมืองพะเยามีความเจริญสูงสุด น่าจะอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 20-21 ซึ่งความเจริญดังกล่าวมีหลักฐานชัดเจนว่ามีความเจริญด้านพระพุทธศาสนา โดยมีหลักฐานทั้งที่เป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ ประติมากรรมหินทราย จารึกหินทราย พระพุทธรูปหินทราย ซึ่งปรากฎให้เห็นมากมาย ศิลปโบราณทั้งหลาย ย่อมเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของวิถีชีวิตภูมิปัญญา ความเพียร และศรัทธาของคนในแต่ละยุคสมัย โดยเฉพาะเมืองพะเยามีพัฒนาการด้านศิลปวัตถุมาแต่โบราณสืบทอดกันมาอย่างช้านาน

สนใจหนังสือเล่มนี้หาอ่านได้ที่ห้องบริการหนังสือท้องถิ่น
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
แนะนำโดย มนัสชยา ศักดิ์ชัชวาล

📚แนะนำ E-book หนังสือหายากผ้าและการแต่งกายในสมัยโบราณจากจิตรกรรมฝาผนังบนพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พระราชวังบวรสถานมงคล (วังห...
03/09/2021

📚แนะนำ E-book หนังสือหายาก

ผ้าและการแต่งกายในสมัยโบราณจากจิตรกรรมฝาผนังบนพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)

โครงการศึกษาเรื่องผ้าและการแต่งกายในสมัยโบราณจากจิตรกรรมฝาผนังบนพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พระราชวังบวรสถานมงคล เป็นโครงการศึกษา ค้นคว้า พัฒนาการขององค์ประกอบของลายผ้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทย โดยในเล่มให้ข้อมูลของผ้าในสมัยต่างๆ ทั้ง สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยประวัติศาสตร์ ก่อนพุทธศตวรรษที่ 18 และสมัยประวัติศาสตร์ หลังพุทธศตวรรษที่ 18 คติความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ผ้า ลักษณะผ้าโบราณ รวมทั้งความเป็นมา ลักษณะทางสถาปัตยกรรม และจิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ด้วย

สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่ออ่านในรูปแบบ e-book ได้ค่ะ

📚แนะนำ E-book หนังสือหายาก

ผ้าและการแต่งกายในสมัยโบราณจากจิตรกรรมฝาผนังบนพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)

โครงการศึกษาเรื่องผ้าและการแต่งกายในสมัยโบราณจากจิตรกรรมฝาผนังบนพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พระราชวังบวรสถานมงคล เป็นโครงการศึกษา ค้นคว้า พัฒนาการขององค์ประกอบของลายผ้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทย โดยในเล่มให้ข้อมูลของผ้าในสมัยต่างๆ ทั้ง สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยประวัติศาสตร์ ก่อนพุทธศตวรรษที่ 18 และสมัยประวัติศาสตร์ หลังพุทธศตวรรษที่ 18 คติความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ผ้า ลักษณะผ้าโบราณ รวมทั้งความเป็นมา ลักษณะทางสถาปัตยกรรม และจิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ด้วย

สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่ออ่านในรูปแบบ e-book ได้ค่ะ

Photos from หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่'s post
28/08/2021

Photos from หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่'s post

อีกสักครู่ จะเริ่มการเสวนาเรื่อง "การระบาดของโรคในอดีตของดินแดนล้านนา" โครงการรวบรวมและอนุรักษ์หนังสือท้องถิ่นภาคเหนือ ภ...
28/08/2021

อีกสักครู่ จะเริ่มการเสวนาเรื่อง "การระบาดของโรคในอดีตของดินแดนล้านนา" โครงการรวบรวมและอนุรักษ์หนังสือท้องถิ่นภาคเหนือ ภายใต้โครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ค่ะ

อีกสักครู่ จะเริ่มการเสวนาเรื่อง "การระบาดของโรคในอดีตของดินแดนล้านนา" โครงการรวบรวมและอนุรักษ์หนังสือท้องถิ่นภาคเหนือ ภายใต้โครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ค่ะ

เตรียมพร้อมสถานที่สำหรับจัดงานเสวนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง การระบาดของโรคในอดีตของดินแดนล้านนา ณ ห้องหนังสือท้องถิ่นภาคเหน...
27/08/2021

เตรียมพร้อมสถานที่สำหรับจัดงานเสวนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง การระบาดของโรคในอดีตของดินแดนล้านนา ณ ห้องหนังสือท้องถิ่นภาคเหนือ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

ปริศนาวงศาคณาญาติ "ลัวะ"เป็นงานการศึกษาค้นคว้าเพื่อทำความชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุ ที่เรียกว่า "ลัวะ...
27/08/2021

ปริศนาวงศาคณาญาติ "ลัวะ"

เป็นงานการศึกษาค้นคว้าเพื่อทำความชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุ ที่เรียกว่า "ลัวะ" ซึ่งเป็นชื่อที่มีความสับสนมากที่สุดชื่อหนึ่ง โดยคำว่า "ลัวะ" บุคคลภายนอกใช้เรียกเหมารวมกลุ่มชาติพันธ์ุหลายกลุ่มที่เรียกตนเองแตกต่างกันไป คำปรากฎในเอกสารวิจัย ที่มีความหลากหลายในวิธีเขียน สะกดชื่อ ในเอกสารราชการ และในการเรียกของคนในพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ ซึ่งเป็นความสับสนทั้งกับคนทั่วไป และในการรับรู้ของกลุ่มชาติพันธ์ุเอง โดยใช้ตัวแบบการจำแนกกลุ่มชาติพันธ์ุที่เกี่ยวกับ ลัวะ ตามเกณฑ์ทางภาษา เพื่อความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ ในเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน และโลกทัศน์ชาติพันธ์ุ รวมทั้งจัดเสวนาเรื่อง การเรียกชื่อชาติพันธ์ุ และลงพื้นที่สำรวจความคิดของชุมชน พร้อมสำรวจแนวคิด การจำแนกชาติพันธ์ุ ด้วยวิธีการทางชาติพันธ์ุวิทยา และ วิธีการทางภาษาศาสตร์ จากการศึกษาทำให้เห็นแนวทางชาติพันธ์ุที่หากมีการทำองค์ความรู้ทางภาษาศาสตร์ ที่นักภาษาศาสตร์ด้านต่างๆ ทั้งเชิงประวัติ เชิงสังคม และเชิงชาติพันธ์ุ ที่ได้มีการศึกษาไว้รวมไปกับการศึกษาสมุนไพร และการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และอื่นๆ จะทำให้การศึกษาทางด้านนี้มีความน่าสนใจ มีชีวิตชีวา น่าค้นคว้า และจะทำให้เกิดความรู้เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ บนดินแดนสุวรรณภูมิได้ชัดเจนมากขึ้น

อ่านได้ที่ห้องหนังสือท้องถิ่นภาคเหนือ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
แนะนำโดย จารุภา อินยะบุตร

ปริศนาวงศาคณาญาติ "ลัวะ"

เป็นงานการศึกษาค้นคว้าเพื่อทำความชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุ ที่เรียกว่า "ลัวะ" ซึ่งเป็นชื่อที่มีความสับสนมากที่สุดชื่อหนึ่ง โดยคำว่า "ลัวะ" บุคคลภายนอกใช้เรียกเหมารวมกลุ่มชาติพันธ์ุหลายกลุ่มที่เรียกตนเองแตกต่างกันไป คำปรากฎในเอกสารวิจัย ที่มีความหลากหลายในวิธีเขียน สะกดชื่อ ในเอกสารราชการ และในการเรียกของคนในพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ ซึ่งเป็นความสับสนทั้งกับคนทั่วไป และในการรับรู้ของกลุ่มชาติพันธ์ุเอง โดยใช้ตัวแบบการจำแนกกลุ่มชาติพันธ์ุที่เกี่ยวกับ ลัวะ ตามเกณฑ์ทางภาษา เพื่อความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ ในเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน และโลกทัศน์ชาติพันธ์ุ รวมทั้งจัดเสวนาเรื่อง การเรียกชื่อชาติพันธ์ุ และลงพื้นที่สำรวจความคิดของชุมชน พร้อมสำรวจแนวคิด การจำแนกชาติพันธ์ุ ด้วยวิธีการทางชาติพันธ์ุวิทยา และ วิธีการทางภาษาศาสตร์ จากการศึกษาทำให้เห็นแนวทางชาติพันธ์ุที่หากมีการทำองค์ความรู้ทางภาษาศาสตร์ ที่นักภาษาศาสตร์ด้านต่างๆ ทั้งเชิงประวัติ เชิงสังคม และเชิงชาติพันธ์ุ ที่ได้มีการศึกษาไว้รวมไปกับการศึกษาสมุนไพร และการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และอื่นๆ จะทำให้การศึกษาทางด้านนี้มีความน่าสนใจ มีชีวิตชีวา น่าค้นคว้า และจะทำให้เกิดความรู้เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ บนดินแดนสุวรรณภูมิได้ชัดเจนมากขึ้น

อ่านได้ที่ห้องหนังสือท้องถิ่นภาคเหนือ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
แนะนำโดย จารุภา อินยะบุตร

📌องค์ความรู้เรื่อง เสื้อยันต์ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1159758761170611&id=100014094946114📌องค์ความรู...
27/08/2021

📌องค์ความรู้เรื่อง เสื้อยันต์
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1159758761170611&id=100014094946114
📌องค์ความรู้ เรื่อง "ช่างล้านนา" หลักฐานจากเอกสารโบราณ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1180780759068411&id=100014094946114
📌องค์ความรู้ : วัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาวล้านนาไทย เรื่อง ฟ้อนเจิง
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1173133969833090&id=100014094946114
📌องค์ความรู้ : วัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาวล้านนาไทย เรื่อง ตุงล้านนา
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1180818182398002&id=100014094946114
📌องค์ความรู้ เรื่อง น้ำถุ้ง
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1173003659846121&id=100014094946114

📌องค์ความรู้เรื่อง เสื้อยันต์
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1159758761170611&id=100014094946114
📌องค์ความรู้ เรื่อง "ช่างล้านนา" หลักฐานจากเอกสารโบราณ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1180780759068411&id=100014094946114
📌องค์ความรู้ : วัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาวล้านนาไทย เรื่อง ฟ้อนเจิง
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1173133969833090&id=100014094946114
📌องค์ความรู้ : วัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาวล้านนาไทย เรื่อง ตุงล้านนา
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1180818182398002&id=100014094946114
📌องค์ความรู้ เรื่อง น้ำถุ้ง
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1173003659846121&id=100014094946114

ก่อนที่จะไปฟังการเสวนาออนไลน์ เรื่อง "การระบาดของโรค..ในอดีตของดินแดนล้านนา" ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 ผ่...
26/08/2021

ก่อนที่จะไปฟังการเสวนาออนไลน์
เรื่อง "การระบาดของโรค..ในอดีตของดินแดนล้านนา" ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 ผ่านทาง facebook live เพจหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

วันนี้ขอมาแนะนำประวัติวิทยากรทั้งสองท่านโดยสังเขปให้ได้ทราบกันก่อนค่ะ

26/08/2021

📌องค์ความรู้ เรื่อง ราชรถบุษบกในล้านนา
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1138327549980399&id=100014094946114

📌องค์ความรู้ เรื่องวรรณกรรมประเภทค่าว (คร่าว)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1141586342987853&id=100014094946114

📌องค์ความรู้ เรื่อง ตาแหลว ภูมิปัญญาพื้นบ้านและความเชื่อ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1142648479548306&id=100014094946114

📌องค์ความรู้ : มรดกภาพยนตร์กับการบันทึกเหตุการณ์ที่สำคัญของชาติไทย
เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ เลียบมณฑลฝ่ายเหนือ”
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1142693239543830&id=100014094946114

📌องค์ความรู้ เรื่อง ความเชื่อของชาวล้านนาเกี่ยวกับเทียนบูชาในวันปากปี๋
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1143201512826336&id=100014094946114

📌องค์ความรู้เรื่องแก้วอังวะ หรือแก้วจืน
https://www.facebook.com/100014094946114/posts/1146843819128772/

25/08/2021

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 21 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1- 29 กันยายน 2564 รายละเอียด >>> https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/prd-detail.php?prd_id=57

📚แนะนำ E-book หนังสือหายากสมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรธรรมล้านนาและอักษรขอม เป็นผลงานจิตรกรรมแบบประเพณีที่เขียนบนเอกสารโบราณป...
25/08/2021

📚แนะนำ E-book หนังสือหายาก
สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรธรรมล้านนาและอักษรขอม

เป็นผลงานจิตรกรรมแบบประเพณีที่เขียนบนเอกสารโบราณประเภทหนังสือสมุดไทย ภาพจิตรกรรมในหนังสือสมุดภาพไตรภูมิ 2 ฉบับนี้ นับเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของบรรพชนในแต่ละท้องถิ่นที่ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจออกมาเป็นภาพ ที่มีทั้งความงดงามในเชิงศิลปะและมีความหมายในทางปรัชญาและศาสนา

การจัดพิมพ์สมุดภาพไตรภูมิครั้งนี้ เป็นการนำข้อมูลจากสมุดภาพไตรภูมิ จำนวน 2 ฉบับ คือ สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรธรรมล้านนา เลขที่ 9 ชื่อ แผนที่ไตรภูมิ อักษรลาว และสมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอม เลขที่ 1 ชื่อ ไตรภูมิภาษาเขมร มาจัดพิมพ์ในเล่มเดียวกัน โดยจัดเรียงลำดับให้สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรธรรมล้านเป็นตอนแรก และต่อด้วยสมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอม จำนวน 168 ภาพ พร้อมคำอธิบายภาพอย่างกว้าง ๆ ไว้ใต้ภาพ

สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่ออ่านในรูปแบบ e-book ได้ค่ะ

📚แนะนำ E-book หนังสือหายาก
สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรธรรมล้านนาและอักษรขอม

เป็นผลงานจิตรกรรมแบบประเพณีที่เขียนบนเอกสารโบราณประเภทหนังสือสมุดไทย ภาพจิตรกรรมในหนังสือสมุดภาพไตรภูมิ 2 ฉบับนี้ นับเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของบรรพชนในแต่ละท้องถิ่นที่ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจออกมาเป็นภาพ ที่มีทั้งความงดงามในเชิงศิลปะและมีความหมายในทางปรัชญาและศาสนา

การจัดพิมพ์สมุดภาพไตรภูมิครั้งนี้ เป็นการนำข้อมูลจากสมุดภาพไตรภูมิ จำนวน 2 ฉบับ คือ สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรธรรมล้านนา เลขที่ 9 ชื่อ แผนที่ไตรภูมิ อักษรลาว และสมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอม เลขที่ 1 ชื่อ ไตรภูมิภาษาเขมร มาจัดพิมพ์ในเล่มเดียวกัน โดยจัดเรียงลำดับให้สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรธรรมล้านเป็นตอนแรก และต่อด้วยสมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอม จำนวน 168 ภาพ พร้อมคำอธิบายภาพอย่างกว้าง ๆ ไว้ใต้ภาพ

สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่ออ่านในรูปแบบ e-book ได้ค่ะ

ยุคทองล้านนา ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ และสามัญชน     เนื้อหาของหนังสือ ผู้เขียนต้องการเน้นภาพที่เด่นชัดของประวัติศาสตร์ล้าน...
21/08/2021

ยุคทองล้านนา
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ และสามัญชน

เนื้อหาของหนังสือ ผู้เขียนต้องการเน้นภาพที่เด่นชัดของประวัติศาสตร์ล้านนาขึ้นมาในยุคสมัยใดสมัยหนึ่ง เพื่อขับรายละเอียดที่สะท้อนถึงสามัญชนในช่วงเวลาดังกล่าวออกมาให้ชัดเจน ถือเป็นก้าวแรกที่จะแสดงหาตัวตนและบทบาทของสามัญชนในประวัติศาสตร์ล้านนา ผ่านมุมมองทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันก็พยายามแสดงว่าล้านนาเชื่อมโยงกับโลกเศรษฐกิจภายนอกเช่นไร โดยหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเขียนประวัติศาสตร์ล้านนาด้วยพล็อตใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม สามัญชนมีบทบาทในประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก ในยุคทองของล้านนา ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14-16 เนื่องจากเศรษฐกิจสะท้อนวิถีชีวิตของชนชั้นในสังคม โดยเฉพาะชนชั้นสามัญ

สนใจหนังสือเล่มนี้หาอ่านได้ที่ห้องบริการหนังสือท้องถิ่น
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่
แนะนำโดย มนัสชยา ศักดิ์ชัชวาล

ยุคทองล้านนา
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ และสามัญชน

เนื้อหาของหนังสือ ผู้เขียนต้องการเน้นภาพที่เด่นชัดของประวัติศาสตร์ล้านนาขึ้นมาในยุคสมัยใดสมัยหนึ่ง เพื่อขับรายละเอียดที่สะท้อนถึงสามัญชนในช่วงเวลาดังกล่าวออกมาให้ชัดเจน ถือเป็นก้าวแรกที่จะแสดงหาตัวตนและบทบาทของสามัญชนในประวัติศาสตร์ล้านนา ผ่านมุมมองทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันก็พยายามแสดงว่าล้านนาเชื่อมโยงกับโลกเศรษฐกิจภายนอกเช่นไร โดยหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเขียนประวัติศาสตร์ล้านนาด้วยพล็อตใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม สามัญชนมีบทบาทในประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก ในยุคทองของล้านนา ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14-16 เนื่องจากเศรษฐกิจสะท้อนวิถีชีวิตของชนชั้นในสังคม โดยเฉพาะชนชั้นสามัญ

สนใจหนังสือเล่มนี้หาอ่านได้ที่ห้องบริการหนังสือท้องถิ่น
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่
แนะนำโดย มนัสชยา ศักดิ์ชัชวาล

== โบราณคดีสำหรับเยาวชน เล่ม 3 เครื่องประดับสมัยแรกเริ่มในประเทศไทย ==กรมศิลปากรจัดทำหนังสือเล่มนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้...
20/08/2021

== โบราณคดีสำหรับเยาวชน เล่ม 3
เครื่องประดับสมัยแรกเริ่มในประเทศไทย ==

กรมศิลปากรจัดทำหนังสือเล่มนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้หนังสือเล่มนี้ เป็นสื่อการเรียนรู้ทางโบราณคดีสำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป ให้ได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องประดับของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ จากแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ ในประเทศไทย และแหล่งโบราณคดีอื่น ๆ ในโลกที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ภายในเล่ม อธิบายถึงความหมายของเครื่องประดับ เครื่องประดับสมัยแรกเริ่มของโลก และการพัฒนาของเครื่องประดับในช่วงระยะเวลาต่อมา หลักฐานเครื่องประดับสมัยแรกเริ่มของประเทศไทยที่ค้นพบในแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ พร้อมภาพประกอบที่น่าสนใจ

== โบราณคดีสำหรับเยาวชน เล่ม 3
เครื่องประดับสมัยแรกเริ่มในประเทศไทย ==

กรมศิลปากรจัดทำหนังสือเล่มนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้หนังสือเล่มนี้ เป็นสื่อการเรียนรู้ทางโบราณคดีสำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป ให้ได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องประดับของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ จากแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ ในประเทศไทย และแหล่งโบราณคดีอื่น ๆ ในโลกที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ภายในเล่ม อธิบายถึงความหมายของเครื่องประดับ เครื่องประดับสมัยแรกเริ่มของโลก และการพัฒนาของเครื่องประดับในช่วงระยะเวลาต่อมา หลักฐานเครื่องประดับสมัยแรกเริ่มของประเทศไทยที่ค้นพบในแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ พร้อมภาพประกอบที่น่าสนใจ

📌ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากรร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดให้บริการเข้าชมอาคารประติมากรรมขุนหลวงพะงั่วและประวัติศาสตร์สุ...
20/08/2021
อาคารประติมากรรมขุนหลวงพะงั่วและประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี

📌ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมศิลปากรร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดให้บริการเข้าชมอาคารประติมากรรมขุนหลวงพะงั่วและประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของจังหวัดสุพรรณบุรี ในรูปแบบออนไลน์ สามารถชมภาพประติมากรรมสำริดอันตระการตาที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทย โดยบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองสุพรรณบุรีตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

https://youtu.be/ziM5SK_j8BQ

อาคารประติมากรรมขุนหลวงพะงั่วและประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี จัดตั้งขึ้นตามดำริของ ฯพณฯ ท่านบรรหาร ศิลปอาชา ....

19/08/2021
บรรยาย : มาตรฐานการกำหนดเลข ISBN ในประเทศไทย

การบรรยาย "มาตรฐานการกำหนดเลข ISBN ในประเทศไทย"
โดย คุณปุณณภา สุขสาคร บรรณารักษ์ชำนาญการ หัวหน้ากลุมงานบริการพิเศษ ISBN ISSN และจดแจ้งการพิมพ์
📍วันที่ 19 สิงหาคม 2564 | 10.00 - 12.00 น.
จัดโดย สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย และหอสมุดแห่งชาติ

Photos from หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่'s post
19/08/2021

Photos from หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่'s post

📚แนะนำหนังสือห้องท้องถิ่นภาคเหนือ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่📚โครงการเก็บข้อมูลด้านศิลปะการแสดง จังหวัดพะเยา:...
18/08/2021

📚แนะนำหนังสือห้องท้องถิ่นภาคเหนือ
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

📚โครงการเก็บข้อมูลด้านศิลปะการแสดง จังหวัดพะเยา: ซอ
📚ซอพื้นบ้าน ศิลปะการขับขานล้านนา

สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่ออ่านในรูปแบบ E-Book ได้เลยค่ะ

ตามรอยช่างซอ ล้านนาในอดีตรวบรวมประวัติและผลงานของบรมครูช่างซอล้านนาซอเป็นศิลปะการแสดงที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมล้านนามานาน แล...
17/08/2021

ตามรอยช่างซอ ล้านนาในอดีต
รวบรวมประวัติและผลงานของบรมครูช่างซอล้านนา

ซอเป็นศิลปะการแสดงที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมล้านนามานาน และได้รับการพัฒนารูปแบบให้ทันยุคทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันการแสดงซอยังคงแพร่หลายในภาคเหนือ ซอเป็นเพลงพื้นบ้านใช้ภาษาพื้นเมืองในการขับร้อง ตามรูปแบบทำนอง ฉันทลักษณ์แต่ละทำนอง เป็นวรรณกรรมทางภาษาที่งดงาม เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษที่สืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นถึงปัจจุบัน เนื้อหาได้เผยแพร่เกียรติประวัติคุณงามความดีนานัปการของศิลปินช่างซอในครั้งอดีต ที่มีให้แก่การขับซอพื้นบ้านล้านนา ให้เป็นที่ประจักษ์สืบไป

สนใจหนังสือเล่มนี้หาอ่านได้ที่ห้องบริการหนังสือท้องถิ่น
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ แนะนำโดย มนัสชยา ศักดิ์ชัชวาล

ตามรอยช่างซอ ล้านนาในอดีต
รวบรวมประวัติและผลงานของบรมครูช่างซอล้านนา

ซอเป็นศิลปะการแสดงที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมล้านนามานาน และได้รับการพัฒนารูปแบบให้ทันยุคทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันการแสดงซอยังคงแพร่หลายในภาคเหนือ ซอเป็นเพลงพื้นบ้านใช้ภาษาพื้นเมืองในการขับร้อง ตามรูปแบบทำนอง ฉันทลักษณ์แต่ละทำนอง เป็นวรรณกรรมทางภาษาที่งดงาม เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษที่สืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นถึงปัจจุบัน เนื้อหาได้เผยแพร่เกียรติประวัติคุณงามความดีนานัปการของศิลปินช่างซอในครั้งอดีต ที่มีให้แก่การขับซอพื้นบ้านล้านนา ให้เป็นที่ประจักษ์สืบไป

สนใจหนังสือเล่มนี้หาอ่านได้ที่ห้องบริการหนังสือท้องถิ่น
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ แนะนำโดย มนัสชยา ศักดิ์ชัชวาล

ที่อยู่

20/1 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.หายยา อ.เมือง
Chiang Mai
50100

เวลาทำการ

อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6653278322

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด