Clicky

International Affairs, CMRU

International Affairs, CMRU International Affairs, CMRU

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี พร้อมบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย...
27/04/2022

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี พร้อมบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (UN SDGs) และนโยบาย Re-Inventing มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมซีแอนด์ซี บ้านดู่ จังหวัดเชียงราย

📢 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมบรรยายเชิงวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ "GAFSU Lecture Series on Disciplinary Development and In...
27/04/2022

📢 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมบรรยายเชิงวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ "GAFSU Lecture Series on Disciplinary Development and Innovation" ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในระหว่างวันที่ 13 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยGlobal Alliance of Foreign Studies Universities (GAFSU) ร่วมกับ Beijing Foreign Studies University และ Zhejiang Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดกำหนดการและหัวข้อการบรรยายตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

📢 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "2022 Online Information Sessions for International Master's and Doctoral Programs in Applied Sci...
26/04/2022

📢 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "2022 Online Information Sessions for
International Master's and Doctoral Programs in Applied Science of College of Science" ซึ่งจัดขึ้นโดย National Pingtung University (NPTU) ไต้หวัน ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. (เวลาประเทศไทย) ผ่านโปรแกรม Google Meet link: https://meet.google.com/nqo-rfhu-fdo
หรือสามารถสแกน QR code ตามไฟล์แนบ

Photos from 國立屏東大學 National Pingtung University - NPTU's post
26/04/2022

Photos from 國立屏東大學 National Pingtung University - NPTU's post

📢 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564...
22/04/2022

📢 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564) และ ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565)

21/04/2022

#直播預告 #20220423Sat
2022 NPTU “Training the Trainer” Online Program
(For NPTU partner Universities in the South East Asia region)
https://youtu.be/Zog3xWRY55g

The objective of this “Training the Trainer” program is to expand the global education vision of university faculty members of NPTU partner universities in the South East Asia region by sharing experiences and exchanging knowledge.

Topics for this program include Experimental Education in Taiwan, Curriculum Reform in Taiwan, Critical Thinking and Narrative Inquiry in Teacher Education, Board Game Learning Theory and Practice, Practical Chinese Learning, and Online Teaching Techniques.

This is a great opportunity to empower ourselves as educators to re-equip and upgrade for the new century. Join us to make teaching and learning beyond the nations, languages, and borders.

The #lifestream for the opening will be conducted on April 23rd, 2022 at 9 O’clock Taiwan time. The opening includes a special seminar on the topic of the Impacts of the COVID-19 pandemic on Taiwan Higher Education, by Dr. Arthur Tseng, the Dean of International Affairs. See you online!

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ให้กับนักศึกษาทุนโครงการช่วยเหลือแก่ราช...
30/03/2022

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ให้กับนักศึกษาทุนโครงการช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรภูฏาน ด้านการศึกษา นักศึกษาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Chengdu Institute of Sichuan International Studies University สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักศึกษาทุกคนใช้ในการป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการรับผิดชอบต่อตนเองและรับผิดชอบต่อสังคม

ผู้บริหาร มร.ชม. แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษาทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพ...
23/03/2022

ผู้บริหาร มร.ชม. แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษาทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปีการศึกษา 2564 ในโอกาสสำเร็จการศึกษา

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาทุนพระราชทาน ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 คน เข้าพบ รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อรับโอวาทและอำลาก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศกัมพูชา
ในการนี้ รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาเพื่อแนะแนวทางด้านการ ประกอบวิชาชีพในอนาคต โดยในปีการศึกษา 2564 นักศึกษาทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ได้สำเร็จการศึกษาจาก สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 คน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 คน และ สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 คน

ภาพ – ข้อมูลข่าว : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรียบเรียงและเผยแพร่ : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ศูนย์สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี)

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือ 2 สถาบันการศึกษา ขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างประ
22/03/2022
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือ 2 สถาบันการศึกษา ขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างประ

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือ 2 สถาบันการศึกษา ขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างประ

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือ 2 สถาบันการศึกษา ขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างประเทศไทยและสาธารณร.....

22/03/2022

Only 5 Days left for Early-bird pricing 🔥🔥🔥

Research and Development Institute & Graduate School, Suratthani Rajabhat University. It is great pleasure to extend to you an invitation to attend the “SRU International and Graduate Research Conference 2022 (SRUCon 2022)”, to be held on 6 – 8 June 2022 with a fully Online Conference via Cisco WebEx Meeting.
📝Call for paper
📌Research Article
📌Academic Article
📃Area of Paper
📌Business Administration and Economics
📌Art, Humanities and Social Sciences
📌Teaching and Education
📌Science and Technology
📌Graduate Research Conference

** Online Oral Presentation via Cisco WebEx Meeting **

Registration and Submission: Scan QR Code or https://forms.gle/ajZX7YTd52py2xuM6

More information about the conference: Scan QR Code or https://drive.google.com/drive/folders/1btN_H9E25DWw9_REA-vzMOQ54FxuCW7R?usp=sharing

We look forward to hearing from you.

Yours sincerely,

SRUCon2022 Conference Team
E-mail: [email protected]

ผู้บริหาร มร.ชม. แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษาทุนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ในโ
18/03/2022
ผู้บริหาร มร.ชม. แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษาทุนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ในโ

ผู้บริหาร มร.ชม. แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษาทุนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ในโ

ผู้บริหาร มร.ชม. แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษาทุนพระราชทาน ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพ...

📌Chiang Mai Rajabhat University Announcementon Guidelines for Conducting Teaching and Learning in the Summer Semester of...
15/03/2022

📌Chiang Mai Rajabhat University Announcement
on Guidelines for Conducting Teaching and Learning in the Summer Semester of Academic Year 2021 During Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak Situation📌

07/03/2022

📣📣เปิดแล้ว!!!! ทุน Fulbright Foreign Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) สำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมและมหาวิทยาลัยไปสอนภาษาไทย และลงเรียนวิชาในหลักสูตร graduate program ที่มหาวิทยาลัยอเมริกา 9 เดือน

หมดเขตรับสมัคร 30 พฤษภาคม 2565

ดูรายละเอียดที่เว็บไซด์ Fulbright Thailand
https://www.fulbrightthai.org/thai-active-scholarship-program/2023-fulbright-foreign-language-teaching-assistant-program

04/03/2022

อัปเดททุนการศึกษาที่เปิดรับสมัครในขณะนี้! เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการล่าฝันเรียนต่อในต่างประเทศ!! ⭐️ ⭐️ ⭐️

โดยทุนที่เราคัดเลือกมาแนะนำทุกคนในวันนี้ มาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ถือเป็นทุนที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี โท หรือเอกเลยทีเดียว 🎓🎓🎓

มาดูรายละเอียดกันค่ะ :>

🇺🇸 ทุน Freshman Merit เรียนต่อปริญญาตรีที่ USA มูลค่าสูงสุด 196,000 บาทต่อปี ⏩ https://www.scholarship.in.th/freshman-merit-scholarships-2022/

.

🇺🇸 ทุน Business and Professional Women of Sterling เรียนต่อปริญญาตรีที่ USA ปี 2022 ⏩ https://www.scholarship.in.th/business-and-professional-women-of-sterling-scholarships-2022/

.

🇨🇦 ทุน International Entrance สนับสนุนค่าธรรมเนียมเรียนต่อปริญญาตรีที่แคนาดา ปี 2022 ⏩ https://www.scholarship.in.th/langara-college-international-entrance-awards-2022/

.

🇬🇧 ทุน Dean’s International เรียนต่อวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ที่ UK สูงสุด 70 ทุน ⏩ https://www.scholarship.in.th/deans-international-scholarships-2022/

.

🇫🇷 ทุน President’s Tuition Awards เรียนต่อสูงกว่าปริญญาตรีที่ฝรั่งเศส มูลค่า 184,000 บาท ⏩ https://www.scholarship.in.th/presidents-tuition-awards-2022/

.

🇨🇳 ทุนรัฐบาลจีน Zhejiang University เรียนต่อปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศจีน ปี 2022 ⏩ https://www.scholarship.in.th/zhejiang-university-chinese-government-scholarships-2022/

.

🇨🇳 ทุนรัฐบาลจีนเต็มจำนวน เรียนต่อปริญญาโท – เอก ที่ Southwestern University of Finance and Economics ⏩ https://www.scholarship.in.th/chinese-government-scholarships-2022/

.
.

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันหมดเขตรับสมัครที่ระบุไว้ในบทความ *โปรดอ่านรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการสมัคร*

ใครสนใจอย่ารอช้า รีบกดเข้าไปดูกันได้เลยค่า :D

#เรียนต่อต่างประเทศ #ทุนเรียนต่อต่างประเทศ #ทุนปริญญาตรี #ทุนปริญญาโท #ทุนปริญญาเอก #ทุนบัณฑิตศึกษา #ทุนสูงกว่าปริญญาตรี #ทุนฝรั่งเศส #ทุนแคนาดา #ทุนจีน #ทุนUK #ทุนสหราชอาณาจักร #ทุนUSA #ทุนสหรัฐอเมริกา #scholarships #ทุน2022

Photos from กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand's post
27/02/2022

Photos from กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand's post

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในโอกาสเยือนจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันอังคารที่ 22 กุม...
24/02/2022

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในโอกาสเยือนจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและคณะจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 702 กิโลวัตต์ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ในโอกาสที่อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศพร้อมคณะได้มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมพบปะหารือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินความร่วมมือภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชุมชน OGOP ของราชอาณาจักรภูฏาน และศึกษาดูงานชุมชนสีเขียวจำลอง ภายใต้ชื่อ “Chiang Mai World Green City and Smart Community” ตลอดจนหารือแนวทางในการดำเนินงานความร่วมมือด้านอื่น ๆ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

โอกาสเดียวกันนี้ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและคณะได้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ นิทรรศการ OGOP เกมส์การจัดการเรียนรู้ Smart Doi และผลิตภัณฑ์ศูนย์ ECOA เทคโนโลยี Smart Energy-Agriculture Learning Module และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

ข้อมูล / ข่าว : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในโอกาสเยือนจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและคณะจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 702 กิโลวัตต์ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ในโอกาสที่อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศพร้อมคณะได้มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมพบปะหารือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินความร่วมมือภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชุมชน OGOP ของราชอาณาจักรภูฏาน และศึกษาดูงานชุมชนสีเขียวจำลอง ภายใต้ชื่อ “Chiang Mai World Green City and Smart Community” ตลอดจนหารือแนวทางในการดำเนินงานความร่วมมือด้านอื่น ๆ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

โอกาสเดียวกันนี้ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและคณะได้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ นิทรรศการ OGOP เกมส์การจัดการเรียนรู้ Smart Doi และผลิตภัณฑ์ศูนย์ ECOA เทคโนโลยี Smart Energy-Agriculture Learning Module และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

ข้อมูล / ข่าว : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

23/02/2022

ใครๆก็เรียนได้ ไม่จำกัดอายุ และการศึกษา
#โครงการเรียนล่วงหน้า #มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- สมัครฟรี...!!!!! ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2565 👉https://bit.ly/34SckOv
- ค้นหารายวิชาที่เปิดสอน (มีเปิดทุกคณะ/วิทยาลัย) 👉https://www.acad.cmru.ac.th/organization/search_predegreecourse
- จัดการเรียนการสอนวันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มเรียนวันที่ 19 มี.ค. - 15 พ.ค. 65
- ผู้เรียนสามารถเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนในรายวิชาที่สอบผ่าน เมื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ป.ตรี มรภ.ชม ได้!!!!!

15/02/2022

*** ข่าวประชาสัมพันธ์ ***
นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ที่กิจกรรมบังคับไม่ผ่าน หรือกิจกรรมไม่ครบ ให้ทำตามวิธีตามที่แจ้งนี้
โดยสามารถเข้าสู่ระบบที่ >> http://www.sdd.cmru.ac.th/cmru_act/login.php

📌โปรดศึกษาทำความเข้าใจวิธีและขั้ตตอนก่อนเข้าสู่ระบบ📌

📌ติดต่อสอบถาม 053-885438/053-558443/053-885699📌

07/02/2022

🚩🚩 น้อง ๆ ที่ #ผ่านการคัดเลือก ในรอบพิเศษ CMRU Expo 2022 และ รอบที่ 1 Portfolio #มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อย่าลืมเข้าไป #ยืนยันสิทธิ์ ตามระบบของ ทปอ. นะคะ
✅ Link เข้าระบบยืนยันสิทธิ์ 👉 https://student.mytcas.com
✅ Link คู่มือการยืนยันสิทธิ์ 👉 https://tinyurl.com/2p863x56
✅ Link ดาวน์โหลดคู่มือการยืนยันสิทธิ์ และสละสิทธิ์ 👉 https://tinyurl.com/32d9fr52
💥สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัย 👉 https://www.facebook.com/CUPTmytcas 💥

ทุนจากรัฐบาลออสเตรเลียให้แก่ประเทศในกลุ่มอาเซียน (บรูไนฯ มาเลเซีย สิงคโปร์และไทย) เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของออสเตรเลี...
02/02/2022

ทุนจากรัฐบาลออสเตรเลียให้แก่ประเทศในกลุ่มอาเซียน (บรูไนฯ มาเลเซีย สิงคโปร์และไทย) เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย (ระดับปริญญาโท) สำหรับปีการศึกษา ค.ศ. ๒๐๒๓

Australian Award 2023: เป็นทุนเต็มจำนวนจากรัฐบาลออสเตรเลีย Australia for ASEAN Scholarships (Brunei Darussalam, Malaysia, Singapore and Thailand)

🇦🇺 For study commencing in Australia in 2023:

รับสมัคร
Opening date: 1 February 2022

ปิดรับสมัคร
Closing date: 29 April 2022 (11.59PM AEST)

สาขาวิชา:
Priority fields of study
The priority areas of study are:
• Maritime
• Connectivity
• Economic
• Sustainable Development Cooperation

เงื่อนไขการรับสมัคร
General eligibility :
- Thai citizen (รวมถึง Brunei , Malaysia , Singapore)
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
- คะแนนภาษา IELTS ๖.๕ (๖.๐) หรือเทียบเท่า เช่น PTE Academic ๖๑ คะแนน*

ทั้งนี้ *IELTS testing result is not a requirement for applicants if:
• English was the language of instruction for your undergraduate degree, or
• you studied in Australia within the last two-years, or
• you completed over five years of study in one of the following English speaking countries: Australia, UK, USA, Canada, New Zealand, South Africa, or the Republic of Ireland

ผู้ได้รับทุนจะได้รับ:
return air travel
• a one-off establishment allowance on arrival
• full tuition fees
• contribution to living expenses
• introductory academic program
• overseas student health cover for the duration of the scholarship
• supplementary academic support
• fieldwork allowance for research students and masters by coursework which has a compulsory fieldwork component
• a place in the Indo-Pacific Emerging Leaders Program.

ข้อมูลอ้างอิง

https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/australia-awards-asean-information-for-intake.pdf

https://www.facebook.com/857821347628750/posts/4799910110086501/?d=n

Chiang Mai Rajabhat University Announcement on Guidelines for Working and Guidelines for Teaching and Examination in the...
01/02/2022

Chiang Mai Rajabhat University Announcement on Guidelines for Working and Guidelines for Teaching and Examination in the 2nd Semester of Academic Year 2021 During Coronavirus Disease (COVID-19) Outbreak Situation

2022 Huayu Enrichment Scholarship (HES)For Thai Students is calling for application.Amount of Scholarship :The monthly s...
01/02/2022

2022 Huayu Enrichment Scholarship (HES)
For Thai Students is calling for application.
Amount of Scholarship :
The monthly stipend is NTD25,000 (approximately US$800). Recipients are responsible for their own expenses. Eleven scholarships (total 132 months) for Thailand students have
been allocated for 2022.
For further information : https://www.roc-taiwan.org/uploads/sites/90/2022/01/2022-Huayu-Enrichment-Scholarship-HES-Directions-For-Thai-Students.pdf?fbclid=IwAR13TAhl4AkDAMFXUwsMhre6PY08Xx4NKyA-DRFtZ5C8Co81SMneXb0muYA

ที่อยู่

202 Chang Puek.
Chiang Mai
50300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653885865

เว็บไซต์

http://www.iao.cmru.ac.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ International Affairs, CMRUผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง International Affairs, CMRU:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Chiang Mai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด