Clicky

สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเส

สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเส คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม ประเทศไทยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดในการพัฒนากระบวนการยุติธรรม คือ การสร้างความสบงสุขให้เกิดขึ้นในสังคม โดยการป้องกันแก้ไขปัญาหาอาชญากรรมการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตละทรัย์สิน การป้องกันแก้ไขข้อพิพาทขัดแย้งการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสิทธิมนุษยชน ที่มุ่งถึงความสัมฤทธิ์ผลของความยุติธรรมบนพื้นฐานของมนุษยธรรม แต่เนื่องจากยังมีสภาพปัญหาหลายประการที่ขัดขวางมิให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงความยุติธรรม เช่น

๑.การไม่มีความรู้ ความเข้าใจบทบัญญัติของกฏหมาย และสิทธิเสรีภาพที่พึงมีพึงได้โดยชอบธรรม ทำให้ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบและล่วงละเมิลสิทธิจากบุคคลที่อยู่ในภาวะที่เหนือกว่า ดังนั้น ความยุตอธรรมที่เกิดขึ้นนั้นมิได้หมายถึงการหยิบยื่นให้จากรัฐแต่เพียงภายเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับความสามารถในการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพด้วยตัวเองของประชาชนเอง
๒.ความยากจนของประชาชนที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงความยุติธรรมเนื่องจากกระบวนการดำเนินคดีนั้น คู่ความจำเป็นที่จะต้องจัดจ้างทนายเพื่อต่อสู้คดีทำให้ประชาชนยากจนไม่สามารถดำเนินการได้
๓.ประชาชนผู้เสียหายจากอาชญากรรม และจากกระบวนการยุติธรรมเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามหลักสิทธิมนุษยชนหรือละเลยต่อผู้เสียหายชึ่งประชาชนผู้เสียหายเล่านี้ต้องสูญเสียอิสรภาพในชิวิตร่างกายเกิดความพิการหรือสูญเสียชีวิต สร้างความเสียหายต่อสิทธิประโยชน์ที่พึงมีพึงได้
๔.กระบวนการยุติธรรม ขาดศักยภาพในการพัฒนาทางเลือกความยุติธรรมให้กับประชาชน กล่าวคือ แนวคิดดั้งเดิมความยุติธรรมเป็นสิ่งที่รัฐหยิบยื่นให้ประชาชนจากกระบวนการพิจารณาคดีเท่านั้น ส่งผลให้ประชาชนต้องสูญเสียโอกาสต่างๆ มากมาย สิ้นเปลืองเวลา ค่าใช้จ่าย สูญเสียอิสรภาพโดยมิควรและปิดกั้นโอกาสของผู้ยากจนไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรม
จากสถานการณ์ดังกล่าวจะพบว่า กระบวนการยุติธรรมยังไม่มีหน่วยงานกลางในการประสานงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมหรือถูกล่วงละเมิดสิทธิ ด้วยการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือช่วยบรรเทาปัญหาในเบื้องต้นทั้งในเชิงรุกและรับ จึงทำให้ประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิขาดที่พึ่งในการเข้าถึงความยุติธรรม ประกอบกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ต้องการให้มีการส่งเสริม คุ้มครองและสร้างหลักประกันให้กับประชาชนซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ ปรกอบกับมีการปฏิรูประบบราชการใหม่จึงได้มีการจัดตั้งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขึ้น ภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และใช้ชื่อภาษาอังกฤษของหน่วยงานว่าRIGHTS AND LIBERTIES PROTECTION DEPARTMENT มีชื่อย่อว่า RLPD ภายใต้วิสัยทัศน์ " เป็นองค์กรในการส่งเสริมคุ้มครองละสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนอย่างบูรณาการ และมี นวัตกรรมสูความเป็นสากล "

เปิดเหมือนปกติ

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562ณ โรงแรมเอ็มเพรส พรีเมียร์ จังหวัดเชียงใหม่#นายสมณ์ พรมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ...
22/08/2019

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรมเอ็มเพรส พรีเมียร์ จังหวัดเชียงใหม่
#นายสมณ์ พรมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ประตูสู่ความสมานฉันท์ ร่วมใจกันไกล่เกลี่ย" (ส่วนภูมิภาค)
#โดยมีนายภูชิชญ์ จารุวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคเหนือ กล่าวรายงาน
ซึ่งมีผู้แทนจากภาครัฐ องค์กรอิสระ และภาคประชาชน จำนวน 150 คน
~การจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดตัวพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท พ.ศ.2562 พร้อมเผยแพร่หลักการและสาระสำคัญของ พ.ร.บ.ดังกล่าว เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ความรู้ สาระสำคัญของกฎหมาย สามารถดำเนินการให้คู่กรณีมีโอกาสเจรจาตกลงการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี
~ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก #พลตำรวจเอกชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวปาฐกถาพิเศษ พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอกอุทัย อาทิเวช ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด และ #นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมเสวนาหัวข้อ "พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ประตูสู่ความสมานฉันท์ ร่วมใจกันไกล่เกลี่ย" โดยมี #นายธปภัค บูรณสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท เป็นผู้ดำเนินรายการ

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม...
15/08/2019

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่
นายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ
นำโดย...นางสาวกวิพันธ์ รอดคมศัลย์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคเหนือ ร่วมกิจกรรมการจัดแสดงผลงานเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ (ภาคเหนือ) ซึ่งมีโรงเรียนจำนวน 20 โรงเรียน ร่วมจัดบูธและแสดงผลงาน
เกี่ยวกับประเด็นสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนในรูปแบบของภาพวาด ภาพถ่าย หนังสั้น เพ้นท์ผ้า และบทเพลง รวมทั้งการเสวนาหัวข้อ
"ปัญหาการคุ้มครองสิทธิเด็กในพื้นที่ภาคเหนือ" โดยผูํ้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และผู้แทนมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น จำนวน 120 คน

👍🏻 เมื่อเวลา 07.00 น. (7 ส.ค. 62) ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคเหนือ รวมทั้งหน...
07/08/2019

👍🏻 เมื่อเวลา 07.00 น. (7 ส.ค. 62)
ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคเหนือ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระรูป พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ บิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในวันรพี 🌹

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่มีความสนใจเสนอผลงานเป็นสตรีดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม ประเภทกระบวนการยุติธรรมทั่วไป ปีงบประมา...
05/08/2019

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่มีความสนใจเสนอผลงานเป็นสตรีดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม ประเภทกระบวนการยุติธรรมทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

05/08/2019
02/08/2019
😍 วันที่​ 31 กรกฎาคม​ 2562​ 😍ณ​ ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบลริมปิง​ อำเภอเมือง​ จังหวัดลำพูนนางนุชจณี นนทผล นักวิชา...
01/08/2019

😍 วันที่​ 31 กรกฎาคม​ 2562​ 😍
ณ​ ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบลริมปิง​ อำเภอเมือง​ จังหวัดลำพูน

นางนุชจณี นนทผล นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการเป็นวิทยากรการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท​ พ.ศ.2562​ กิจกรรมที่ 2​ และเวทีสรุปและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน(นำร่อง)​ กิจกรรมที่​ 3

นายภูชิชญ์ จารุวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคเหนือ วางพวงรีดเคารพศพคุณพ่อประเสริฐ คำดวงดาว บิดานา...
26/07/2019

นายภูชิชญ์ จารุวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคเหนือ วางพวงรีดเคารพศพคุณพ่อประเสริฐ คำดวงดาว บิดานายประกฤต คำดวงดาว. อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ณ วัดป่าแพ่ง อำเภอเมือง เชียงใหม่

24/07/2019
จัดเวทีสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 3

✍ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคเหนือ จัดเวทีสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน (กิจกรรมที่ 3) โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (นำร่อง) จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (นำร่อง) อำเภอเชียงดาว และ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (นำร่อง) อำเภอพร้าว 👉🏻 เพื่อถอดบทเรียนผลการดำเนินงานของศูนย์ฯและจัดทำแผนงานเป็นตัวอย่างในอนาคตให้กับศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนอื่น ๆ รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นต่อกรมคุ้มครองสิทธิฯ เพื่อเป็นแนวทางการยกระดับและพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ฯในอนาคตต่อไป 🌅

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=pUFWXgZCcgs

สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคเหนือ จัดเวทีสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน (กิจกรรมที่ 3) โดยมีการรายงา.....

ติดตาม....#โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ#โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย22 ก.ค.62
23/07/2019

ติดตาม....
#โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ
#โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
22 ก.ค.62

ติดตาม..#โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ#โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยเชียงใหม่22 ก.ค.62
23/07/2019

ติดตาม..
#โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ
#โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยเชียงใหม่
22 ก.ค.62

#สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคเหนือร่วมงานเฉลิมฉลองความสำเร็จ "โครงการช่วยเหลือเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ" (Child S...
22/07/2019

#สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคเหนือ
ร่วมงานเฉลิมฉลองความสำเร็จ "โครงการช่วยเหลือเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ"
(Child Sexual Assault Project)
----------------------------------------------------------------------------
จัดโดย..องค์การยุติธรรมนานาชาติ
(International Justice Mission)
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
ณ โรงแรมฮอไรซั่นวิลเลจ แอนด์รีสอร์ท
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

#สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคเหนือ   #กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ#และสถาบันปวงผญา พยาว จัดประชุมสัมมนา   ให้ควา...
22/07/2019

#สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคเหนือ #กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
#และสถาบันปวงผญา พยาว จัดประชุมสัมมนา ให้ความรู้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชนปี 2562 โดยมีกลุ่มภาคประชาชนเข้าร่วมระดมความคิด เช่น กลุ่มเครือข่ายแม่หญิงพะเยา กลุ่มสภาประชาชนลุ่มน้ำอิง / กลุ่มรักเชียงของ กลุ่มภาคประชาชนนักวิชาการสื่อท้องถิ่น กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา นำเสนอภายใต้หัวข้อ “ ปัญหาและความต้องการของนักปกป้องสิทธิ “ ณ อาคารปริยัติ -กิตติคุณประชาสามัคคี วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
#Cr. พะเยาทีวี

22/07/2019
ตรวจประเมินศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนตำบลสันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่19 ก.ค.62
19/07/2019

ตรวจประเมินศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนตำบลสันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
19 ก.ค.62

ตรวจประเมินศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนตำบลแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่19 ก.ค.62
19/07/2019

ตรวจประเมินศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนตำบลแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
19 ก.ค.62

ตรวจประเมินศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่19 ก.ค.62
19/07/2019

ตรวจประเมินศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
19 ก.ค.62

ตรวจประเมินศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่19 ก.ค.62
19/07/2019

ตรวจประเมินศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
19 ก.ค.62

การติดตาม...#โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ#โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่18 ก.ค.62
18/07/2019

การติดตาม...
#โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ
#โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
18 ก.ค.62

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562คณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนอำเภอเชียงดาว จังหวัดเ...
18/07/2019

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
คณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562คณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนตำบลแม่สูน อำเภอไชยปร...
18/07/2019

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
คณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนตำบลแม่สูน อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562คณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนตำบลมะขามหลวง อำเภอสัน...
18/07/2019

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
คณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562คณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนตำบลยุหว่าอำเภอสันป่าต...
18/07/2019

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
คณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนตำบลยุหว่า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562คณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนอำเภอแม่วาง ตำบลทุ่งร...
18/07/2019

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
คณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน
อำเภอแม่วาง ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562คณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนตำบลทุ่งปี๊อำเภอแม่วาง...
18/07/2019

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
คณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนตำบลทุ่งปี๊
อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562คณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้...
18/07/2019

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
คณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562คณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนอำเภอพร้าวจังหวัดเชียง...
18/07/2019

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
คณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนอำเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 12/7/2562 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่12/2562. ณ ส...
12/07/2019

วันที่ 12/7/2562 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่12/2562. ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จังหวัดเชียงใหม่กิจกรรม : เวทีสรุปและประเมิ...
12/07/2019

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม : เวทีสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 (เวลา 08.30-16.30 น.)
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพร้าว
อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. >>นางจิรพร เพิ่มพูล ยุติธรรมจังหวัดแพร่      ให้เกียรติเป็นประธ...
11/07/2019

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. >>นางจิรพร เพิ่มพูล ยุติธรรมจังหวัดแพร่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทภาคประชาชน กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่คณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจังหวัดแพร่ และได้รับเกียรติจาก ดร.สุรศักดิ์ ศรีสาร นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
>>ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคเหนือ มอบหมายให้
นางนุชจณี นนทผล นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสร้างหลักประกัน บรรยายหัวข้อ พระราชบัญญัติการ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

🏛 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมล้านนา ชั้น 3 สำนักอัยภารภาค 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่🎯 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจา...
11/07/2019

🏛 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุมล้านนา ชั้น 3 สำนักอัยภารภาค 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

🎯 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนฯ ครั้งที่ 10/2562

30/06/2019

#โครงการสิ้นสุด
#มิตรภาพยังคงอยู่♥
#เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิภาคเหนือ

#เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ #ภาคเหนือ29 มิถุนายน 2562#เกมคุ้มครองสิทธิช่วง 13.00 - 15.00 น.ฐานที่1 : เกมการ์ดพลังสื่อ...
30/06/2019

#เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ #ภาคเหนือ
29 มิถุนายน 2562
#เกมคุ้มครองสิทธิ
ช่วง 13.00 - 15.00 น.
ฐานที่1 : เกมการ์ดพลังสื่อ
ฐานที่2 : เกม Peace So Cracy
ฐานที่3 : เกมการ์ดพลังสิทธิ
ฐานที่4 : เกม The Choice
👉โดย..คณะวิทยากรตัวคูณเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ

30/06/2019

#โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ #ภาคเหนือ

#งานเพลง
งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ /ร้อยเรื่องราวดนตรี/กวี

👉โดย..อ.เรืองยศ ใจวัง
อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ ม.นอร์ท-เชียงใหม่

#โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ#ภาคเหนือ#สื่อสิทธิ์ศิลป์โดย..คุณวรรวิสาข์ อินทรครรชิตกระบวนกร/นักออกแบบ/ผช.ผจก.ฝ่า...
30/06/2019

#โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ
#ภาคเหนือ

#สื่อสิทธิ์ศิลป์

โดย..คุณวรรวิสาข์ อินทรครรชิต
กระบวนกร/นักออกแบบ/ผช.ผจก.ฝ่ายประถมศึกษาโรงเรียนเทพประทานพร จังหวัดนนทบุรี

ที่อยู่

98/1 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง
Chiang Mai
50300

รถส่วนตัว

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิและเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนอย่างบูรณาการ และมีนวัตกรรมสู่ความเป็นสากล”

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

053217104

เว็บไซต์

http://www.rlpd.moj.go.th/

ผลิตภัณฑ์

คลินิกยุติธรรม
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้จัดตั้ง คลินิกยุติธรรม เพื่อเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในการอำนวยประโยชน์แก่ประชาชน ให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม
กองทุนยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม ได้จัดตั้งกองทุนยุติธรรมขึ้น ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นไปด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายขึ้น ปัจจุบันมีระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง การดำเนินคดีหรือการบังคับคดี การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมถึงผู้ที่กระทำการใด ๆ เพื่อปกป้อง คุ้มครอง หรือรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม
การสนับสนุนเงิน หรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรม รวม ๘ กรณี ดังนี้
๑.การประกันการปล่อยตัวชั่วคราว
๒.การจ้างทนายความว่าความในคดีอาญา คดีเพ่ง คดีปกครอง หรือการบังคับคดี
๓.การวางค่าธรรมเนียมขึ้นศาลและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในคดีแพ่ง และคดีปกครอง
๔.การดำเนินคดีเกี่ยวกับการพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน
๕.เงินหรือค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์กองทุน
๖.การคุ้มครองช่วยเหลือให้ได้รับความปลอดภัยจากการก่ออาชญากรรม
๗.เงินหรือค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดจากการกระทำความผิดทางอาญา การกระทำโดยมิชอบทางปกครองหรือการกระทำละเมิดในลักษณะที่มีผลกระทบต่อประชาชน
๘.สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 ตราขึ้นตามบทบัญญัติ มาตรา 245,246 และ247 แห่งรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 เพื่อรับรองสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐของบุคคล ซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่นโดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้น และไม่มีโอกาสได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่น รวมทั้ง การรับรองสิทธิในการรับค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย ในกรณีของบุคคลซึ่งตกเป็นจำเลยในคดีอาญาและถูกดำเนินคดีโดยพนักงานอัยการและถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดี หากปรากฏตามคำพิพากษาอันถึงที่สุด ในคดีนั้น ว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่าจำเลยมิได้เป็นผู้กระทำความผิดหรือการกระทำของจำเลย ไม่เป็นความผิด ดังนั้น เพื่อให้การรับรองสิทธิดังกล่าวเป็นไปตามบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ สาระสำคัญของพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติฉบับนี้คุ้มครองบุคคล 2 ประเภท คือ

1.ผู้เสียหาย หมายถึงบุคคล ซึ่งได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิต หรือร่างกายหรือจิตใจ เนื่องจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่น และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้น เช่น
- ถูกข่มขืนกระทำชำเรา อนาจาร
- ถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บ หรือ ถึงแก่ความตาย
- ถูกลูกหลง ได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ความตาย
- การกระทำโดยประมาทของบุคคลอื่น โดยพิสูจน์แล้วมีข้อยุติว่าผู้เสียหายไม่ได้มีส่วนประมาทด้วย
2.จำเลย หมายถึง บุคคลซึ่งถูกฟ้องต่อศาลว่าได้กระทำความผิดอาญาซึ่งถูกดำเนินคดีโดยพนักงานอัยการและถูกคุมขังในระหว่างพิจารณาคดีและปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าจำเลยไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิด และมีการถอนฟ้องในระหว่างดำเนินคดีหรือปรากฏตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจำเลยมิได้เป็นผู้กระทำความผิด หรือการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิด
สิทธิได้รับเงินช่วยเหลือของผู้เสียหาย
กรณีทั่วไป
1.ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท
2.ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาท
3.ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ อัตราวันละไม่เกิน 200 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
4.ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรไม่เกิน 30,000 บาท
กรณีเสียชีวิต
1.ค่าตอบแทนกรณีผู้เสียหายถึงแก่ความตาย ตั้งแต่ 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
2.ค่าจัดการศพ จำนวน 20,000 บาท
3.ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู ไม่เกิน 30,000 บาท
4.ค่าเสียหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 30,000 บาท
สิทธิการได้รับเงินช่วยเหลือของจำเลย
กรณีทั่วไป
1.ค่าทดแทนการถูกคุมขังตามจำนวนวันที่ถูกคุมขัง ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล อัตราวันละ 200 บาท
2.ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 30,000 บาท ความเจ็บป่วยต้องเป็นผลโดยตรงจากการถูกดำเนินคดี
3.ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 50,000 บาท ความเจ็บป่วยต้องเป็นผลโดยตรงจากการถูกดำเนินคดี
4.ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างถูกดำเนินคดี อัตราวันละไม่เกิน 200 บาท นับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ
5.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี
-ค่าทนายความเท่าที่จ่ายจริงในอัตราไม่เกินกฎกระทรวงกำหนด
-ค่าใช้จ่ายอื่นเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 30,000 บาท
กรณีเสียชีวิต
1.ค่าทดแทน จำนวน 100,000 บาท
2.ค่าจัดการศพ จำนวน 20,000 บาท
3.ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู จำนวนไม่เกิน 30,000 บาท
4.ค่าความเสียหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ไม่เกิน 30,000 บาท
ดุลพินิจของกรรมการ
คณะกรรมการจะกำหนดให้ผู้เสียหายหรือจำเลยได้รับค่าตอบแทน ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายเพียงใด หรือไม่ จะคำนึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระทำความผิด สภาพความเสียหาย พฤติการณ์ของคดี ความเดือดร้อนที่ได้รับ และให้พิจารณาถึงโอกาสที่ผู้เสียหายและจำเลยจะได้รับการชดเชยจากทางอื่นด้วย
ท่านสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเส:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางชมนารถ ดิสสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบออนไลน์ (zoom) เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 โดยมี นายฐิติพันธุ์ มนูจันทรัถ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุม
ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00น. นางชมนารถ ดิสสงค์ ยุติธรรมจังหวัดสุโขทัยและผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัยได้ดำเนินการลงพื้นที่แจ้งสิทธิในการขอรับความช่วยเหลือตามบทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมฯ ด้านการยื่นขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 แก่นางสาวยุพิน มะโนบุตร ทายาทผู้เสียชีวิต และนายหอม อินต๊ะใจ (ผู้เสียหาย) ได้ทราบถึงสิทธิการให้ความช่วยเหลือตามกฎหมายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561
"ครอบครัวคนคุ้มครองสิทธิ" จัดทำโดย : สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคเหนือ
เปิดรับที่ปรึกษากฎหมาย คลินิกยุติธรรม
เป็ดศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ตำบลแม่ศูนย์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
รายการ "วิถีคนคุ้มครองสิทธิ" EP.2 มาติดตามชีวิตใน 1 วัน ของคนคุ้มครองสิทธิฯ "ประสิทธิ อนุวรรัตน์" ไปกับเรา สื่อเผยแพร่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2561 ของสำนักงานคุ้มครองสิทธิฯ พื้นที่ 3
***ฝากติดตามผลงานน้อง ๆ สนง.สคส.พื้นที่ 3 ถ่ายทำจากกล้องถ่ายรูป และกล้องมือถือ ฝากให้กำลังใจ กดไล้กดแชร์ ด้วยค่ะ****** รายการ "วิถีคนคุ้มครองสิทธิ" EP.1 มาติดตามชีวิตใน 1 วัน ของคนคุ้มครองสิทธิฯ "มนัส ตันสุภายน" ไปกับเรา สื่อเผยแพร่ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ของสำนักงานคุ้มครองสิทธิฯ พื้นที่ 3