สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เปิดเหมือนปกติ

สตส.เชียงใหม่ เข้าติดตามการตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงขุนวาง จำกัด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่…………...
26/10/2021

สตส.เชียงใหม่ เข้าติดตามการตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงขุนวาง จำกัด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
……………………………………………
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสายฝน กิติบุตร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ มอบหมายให้ นางรชรินทร์ จักรฤทธิพงศ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมคณะ เข้าติดตามการตรวจแนะนำการจัดทำบัญชีขั้นต้นและบัญชีขั้นปลาย แก่ผู้ทำบัญชีของสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงขุนวาง จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ และ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ดี และติดตามแนวทางการแก้ไขข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์สามารถจัดส่งงบการเงินได้ต่อไป ณ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงขุนวาง จำกัด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์.......................................................
25/10/2021

สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
....................................................
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสายฝน กิติบุตร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาการชำระหนี้สินของสหกรณ์ และพิจารณาอนุมัติเงินให้กู้แก่สหกรณ์ โดยมี นายสุริยะ คำปวง สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สตส.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงใหม่ จำกัด……………………………………………วันที่ ๒...
25/10/2021

สตส.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงใหม่ จำกัด
……………………………………………
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสายฝน กิติบุตร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ มอบหมายให้ นางธัญวลัย ศรีคำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงใหม่ จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงใหม่ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ROAD MAP ๖๕).......................................
24/10/2021

สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ROAD MAP ๖๕)
.............................................................
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสายฝน กิติบุตร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ROAD MAP ๖๕) เพื่อร่วมกันพิจารณาการวางแผนการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะสำหรับใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ให้เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน โดยมี นายสุบรรณ จำปา รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สตท.๗ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔.......................................
23/10/2021

สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สตท.๗ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔
.............................................................
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสายฝน กิติบุตร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สตท.๗ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และวางแผนการขับเคลื่อนงานสอบบัญชี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจหน้าที่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายสุบรรณ จำปา รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจิตต์บัวคำ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สตส.เชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะทำงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานโครงการกระจายผลผลิต มะม่วง ลำไย จังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔/๒๕...
21/10/2021

สตส.เชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะทำงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานโครงการกระจายผลผลิต มะม่วง ลำไย จังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
……………………………………………
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสายฝน กิติบุตร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอัมไพวรรณ หมื่นแสน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และ นางสาวกาญจนา ไอถิน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เข้าร่วมเป็นคณะทำงานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ (มะม่วง ลำไย) จังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๖๔ ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๖ ราย ณ ห้องประชุม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สตส.เชียงใหม่ เข้าตรวจสอบบัญชีโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่ฯ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่……………………………………………...
21/10/2021

สตส.เชียงใหม่ เข้าตรวจสอบบัญชีโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่ฯ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
……………………………………………
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสายฝน กิติบุตร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวจันทนา บัวคลื่น นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมคณะ เข้าตรวจสอบเอกสารการดำเนินการ และเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีของ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาดภายใต้แผนงาน/โครงการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้าย พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้คณะกรรมการกลุ่มฯ สามารถจัดทำบัญชีและสามารถบันทึกบัญชี เป็นไปตามแนวทางการจัดทำเอกสารและบันทึกบัญชีโครงการฯ ได้อย่างถูกต้อง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

สตส.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ สหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด……………………………………………วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาย...
21/10/2021

สตส.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ สหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด
……………………………………………
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสายฝน กิติบุตร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ มอบหมายให้ นางประภาพรรณ น้อยทะนะ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ สหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ ณ ตลาดกลางสหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

สตส.เชียงใหม่ เข้าตรวจแนะนำ ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด…………………………………………วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสายฝน  กิติบุตร...
21/10/2021

สตส.เชียงใหม่ เข้าตรวจแนะนำ ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด
…………………………………………
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสายฝน กิติบุตร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าตรวจแนะนำ ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้ข้อเสนอแนะการจัดทำบัญชีรายละเอียดสินค้าคงเหลือตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีประจำปี และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ ณ สำนักงานร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สตส.เชียงใหม่ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโร...
20/10/2021

สตส.เชียงใหม่ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
……………………………………………………………………..
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) สร้างความมั่นใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ และผู้มาติดต่อราชการ ณ อาคารสำนักงาน และบริเวณโดยรอบสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สตส.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๒๐ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหิรัญญาวาสพัฒนา จำกัด…………………………………………วันที...
20/10/2021

สตส.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๒๐ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหิรัญญาวาสพัฒนา จำกัด
…………………………………………
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสายฝน กิติบุตร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ มอบหมายให้ นางผ่องภัณณ์ บุญบันดาร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๒๐ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหิรัญญาวาสพัฒนา จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อเสนอรายการปรับปรุง และแจ้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีประจำปี พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหิรัญญาวาสพัฒนา จำกัด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

สตส.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลลานนา จำกัด……………………………………………วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒...
20/10/2021

สตส.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลลานนา จำกัด
……………………………………………
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสายฝน กิติบุตร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ มอบหมายให้ นายศตายุ ปันต๊ะ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลลานนา จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลลานนา จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สตส.เชียงใหม่ ร่วมอบรมหลักสูตร การเสริมทักษะการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ระ...
20/10/2021

สตส.เชียงใหม่ ร่วมอบรมหลักสูตร การเสริมทักษะการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ระบบ GIN Conference และระบบศูนย์ให้บริการข้อมูลเรื่องน่ารู้ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ (Smart Auditor)
……………………………………………..
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสายฝน กิติบุตร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมอบรมหลักสูตร การเสริมทักษะการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ระบบ GIN Conference และระบบศูนย์ให้บริการข้อมูลเรื่องน่ารู้ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ (Smart Auditor) โดยมีหัวข้อการอบรม ได้แก่ การใช้งานโปรแกรมระบบจัดการกระดาษทำการ (Management System for CAD) การใช้งานโปรแกรมเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (CFSAWS:ss) Version ๒ และการใช้งานระบบศูนย์ให้บริการ ข้อมูลเรื่องน่ารู้ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Smart Auditor) เพื่อเป็นองค์ความรู้ และเป็นประโยชน์ให้แก่บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สตส.เชียงใหม่ เข้าตรวจแนะนำ ให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่……………………………………………นางสายฝ...
20/10/2021

สตส.เชียงใหม่ เข้าตรวจแนะนำ ให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่
……………………………………………
นางสายฝน กิติบุตร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอัมไพวรรณ หมื่นแสน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมคณะ เข้าตรวจแนะนำ การจัดทำบัญชีขั้นต้น ขั้นปลาย รวมถึงรายละเอียดและทะเบียนคุมต่าง ๆ แก่ผู้ทำบัญชีของกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดังนี้
- กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดหนองบัว อำเภอไชยปราการ
- กลุ่มเกษตรกรทำนาหางดง อำเภอหางดง
- กลุ่มเกษตรกรทำนายางคราม อำเภอดอยหล่อ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนดเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอและสนับสนุนว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ไม่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ

สตส.เชียงใหม่ เข้าตรวจบัญชีประจำปี สอบทานหนี้ และร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ไฟฟ้าโครงการหลวงแม่กำปอง จำกัด……………...
19/10/2021

สตส.เชียงใหม่ เข้าตรวจบัญชีประจำปี สอบทานหนี้ และร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ไฟฟ้าโครงการหลวงแม่กำปอง จำกัด
……………………………………………
นางสายฝน กิติบุตร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวจุติณัฏฐ์ โพธิ์สุต นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ และคณะ เข้าตรวจบัญชีประจำปี พร้อมทั้งสอบทานหนี้สิน เงินรับฝาก และทุนเรือนหุ้น ของสมาชิก สหกรณ์ไฟฟ้าโครงการหลวงแม่กำปอง จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานในรอบปี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอและสนับสนุนว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ไม่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ และร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ เพื่อให้คำแนะนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของสหกรณ์ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมของสหกรณ์ไฟฟ้าโครงการหลวงแม่กำปอง จำกัด อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

สตส.เชียงใหม่ เข้าตรวจบัญชีประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์กองกำกับการ ๕ กองบังคับการฝึกพิเศษ จำกัด……………………………………………วันที่ ๑๙ ตุล...
19/10/2021

สตส.เชียงใหม่ เข้าตรวจบัญชีประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์กองกำกับการ ๕ กองบังคับการฝึกพิเศษ จำกัด
……………………………………………
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสายฝน กิติบุตร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาววนิดา หินหอม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และคณะ เข้าตรวจบัญชีประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์กองกำกับการ ๕ กองบังคับการฝึกพิเศษ จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานในรอบปี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ ณ กองกับการ ๕ กองบังคับการฝึกพิเศษ ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

18/10/2021

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting เรื่อง "Disruptive Change" เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม" โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ "นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" พร้อมด้วยการบรรยายพิเศษ "การปรับตัวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" โดยดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00-13.00 น.

สตส.เชียงใหม่ เข้าตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี สหกรณ์ผู้ปลูกและผลิตกาแฟบ้านปางบง จำกัด……………………………………………วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ น...
15/10/2021

สตส.เชียงใหม่ เข้าตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี สหกรณ์ผู้ปลูกและผลิตกาแฟบ้านปางบง จำกัด
……………………………………………
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสายฝน กิติบุตร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ มอบหมายให้ นางจิราภรณ์ ทองแต้ม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมคณะ เข้าตรวจแนะนำ การจัดทำบัญชีขั้นปลาย แก่ผู้ทำบัญชีของ สหกรณ์ผู้ปลูกและผลิตกาแฟบ้านปางบง จำกัด ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนดเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอและสนับสนุนว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ไม่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ณ สหกรณ์ผู้ปลูกและผลิตกาแฟบ้านปางบง จำกัด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

สตส.เชียงใหม่ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโร...
15/10/2021

สตส.เชียงใหม่ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
……………………………………………………………………..
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) สร้างความมั่นใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ และผู้มาติดต่อราชการ ณ อาคารสำนักงาน และบริเวณโดยรอบสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สตส.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓……………...
15/10/2021

สตส.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
……………………………………………
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสายฝน กิติบุตร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ มอบหมายให้ นางรจนา ชิตทะวงค์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมทีมงานเพื่อทำการสรุปผลประเมินความเสี่ยงของ สหกรณ์นิคมนาคอเรือ จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓...
14/10/2021

สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมทีมงานเพื่อทำการสรุปผลประเมินความเสี่ยงของ สหกรณ์นิคมนาคอเรือ จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
…………………………………………………………………
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสายฝน กิติบุตร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ร่วมกับ นางสาวแสงสูรย์ สายใจ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมคณะ ร่วมประชุมทีมงานเพื่อทำการสรุปผลประเมินความเสี่ยงของ สหกรณ์นิคมนาคอเรือ จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อนำไปประกอบการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ต่อไป ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สตส.เชียงใหม่ จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต...
13/10/2021

สตส.เชียงใหม่ จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
............................................
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสายฝน กิติบุตร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด จัดพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา ๘๙ วินาที เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สตส.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์โคนมแม่โจ้ จำกัด……………………………………………วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสายฝน กิติบ...
12/10/2021

สตส.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์โคนมแม่โจ้ จำกัด
……………………………………………
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสายฝน กิติบุตร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวแสงเดือน อวดสี นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วย นางสาวสกาวเดือน อำเล็ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์โคนมแม่โจ้ จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ ณ สหกรณ์โคนมแม่โจ้ จำกัด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสายฝน กิติบุตร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือน ครั้งที่ ๑...
12/10/2021

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสายฝน กิติบุตร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
โดยได้รับเกียรติจาก นายสุบรรณ จำปา รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗ เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานสอบบัญชี
วางแผนงานสอบบัญชี งานบริหารทั่วไป งานโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และติดตามผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะสำหรับใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลตามเป้าหมายที่วางไว้
ผ่านระบบ Google Meet โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่

349 หมู่ 3 ตำบอลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม
Chiang Mai
50180

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0 5312 1236

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Chiang Mai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์ ของฟรี ครับ แจกกันฟรีๆ ครับ ใครอยากได้แจ้งได้เลยครับ บุคคลทั่วไปใช้โปรแกรมบัญชีฟรี 1 ปีครับ ไม่มีข้อผูกมัด และ******สำนักงานบัญชี เอาไปใช้ ฟรี ๆ เลย 5 ปี ครับ***** ไม่ต้องจ่ายอะไรใดๆทั้งสิ้น ครับ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจ นักเรียน นักศึกษา ครับ
ผมพยายามติดต่อสำนังานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ไม่สามารถติดต่อได้ รบกวนติดต่อกลับด้วยครับ 0866730245 บุญสม ธัญญานิธิวัฒน์