โรงพยาบาลค่ายกาวิละ

โรงพยาบาลค่ายกาวิละ โรงพยาบาลที่ให้บริการสุขภาพอย่างเ?
(42)

พ.ศ. 2501 โรงพยาบาลค่ายกาวิละเดิมถูกจัดตั้งเป็นหมวดพยาบาล ตั้งอยู่ภายในค่ายกาวิละ ต.วัดเกต อ.เมืองจ.เชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ โดยฝากสายบังคับบัญชากับกองร้อยเสนารักษ์ กรมผสมที่ 7
พ.ศ. 2509 ได้เปลี่ยนเป็นกองพยาบาล จังหวัดทหารบกเชียงใหม่ โดยมีสายบังคับบัญชาอยู่กับกองร้อยเสนารักษ์ เช่นเดิม
พ.ศ. 2516 พ.อ.วงศ์. บุญเกล้า ผู้บังคับการ จังหวัดทหารบกเชียงใหม่ และบังคับการกรมผสมที่ 7 ได้ราย

งานขออนุมัติเพื่อสร้างเป็นโรงพยาบาล ขนาด 100 เตียง
พ.ศ. 2518 ได้รับอนุมัติจากกองทัพบก ให้สร้างโรงพยาบาล เป็นลักษณะอาคารตึก ๓ ชั้น เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. 2518 – 10 มิ.ย. 2519 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 450 วัน พลตรี จวน วรรณรัตน์ ผู้บังคับการทหารบกเชียงใหม่ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน ชื่อเป็นโรงพยาบาลค่ายกาวิละ และในวันที่ 17 ต.ค. 2518 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานชื่อว่า ” โรงพยาบาลค่ายกาวิละ ” จึงได้ยึดถือเอาวันที่ 17 ค.ต. ของทุกปีเป็นวันสถาปนาหน่วย เป็นต้นมา

วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระอ...
23/10/2023

วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน"

#วันปิยมหาราช
#รัชกาลที่5

22/10/2023
ตามข่าวที่ อย. เรียกเก็บคืนยาลดความดันโลหิต “Ibesartan” ทางโรงบาลค่ายกาวิละขอเรียนให้ผู้รับบริการทราบว่า ยารายการดังกล่า...
22/10/2023

ตามข่าวที่ อย. เรียกเก็บคืนยาลดความดันโลหิต “Ibesartan” ทางโรงบาลค่ายกาวิละขอเรียนให้ผู้รับบริการทราบว่า ยารายการดังกล่าวไม่มีใช้ในโรงพยาบาลค่ายกาวิละ
ดังนั้นผู้รับบริการจึงสามารถใช้ยาลดความดันโลหิตประจำที่แพทย์สั่งจ่ายให้ได้อย่างต่อเนื่องปลอดภัยโดยไม่ต้องหยุดยา

อย. เรียกเก็บคืนยาลดความดันโลหิตเออบีซาแทน (Irbesartan) เฉพาะบางรุ่นการผลิตที่ใช้วัตถุดิบที่ปนเปื้อนสารที่อาจก.....

22/10/2023
✨ขอเชิญประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป...
20/10/2023

✨ขอเชิญประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด สนามกีฬาลานน้ำแข็ง Thailand International Ice Hockey Arena Chiangmai ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
✨ ในวันศุกร์ ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๔๐ น. ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ อ.เมืองเชียงใหม่ และสนามกีฬาลานน้ำแข็ง Thailand International Ice Hockey Arena Chiangmai ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

21 ตุลาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ “สมเด็จย่า”---------------------------------------------พระราโชวาทของสมเด็จย่า คือการสอน...
20/10/2023

21 ตุลาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ “สมเด็จย่า”
---------------------------------------------
พระราโชวาทของสมเด็จย่า คือการสอนคนให้เป็นคนดี เป็นคนซื่อสัตย์ เน้นปฏิบัติบนความถูกต้อง และความรับผิดชอบอยู่เสมอ
พระราโชวาทดังกล่าว กลายเป็นแบบอย่างให้แก่ชนรุ่นหลังนำไปประพฤติปฏิบัติชอบ เตือนสติเตือนใจ ให้คิดดี ทำดี เพื่อตัวเองและประเทศชาติ โดยสิ่งสำคัญประการหนึ่งซึ่งจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นจนสำเร็จเป็นคนดี คือการปลูกฝังสอนให้ “เด็กพูดความจริงเท่านั้น”
สมเด็จย่าทรงตรัสไว้ว่า “...เราจะทำอะไรก็พยายามที่จะทำในทางซื่อสัตย์สุจริต เพราะว่าถ้าคนเราคนหนึ่งทำโดยความซื่อสัตย์สุจริต และคนอื่น ๆ ทำด้วย ก็เลยเป็นประโยชน์ส่วนรวม นั่นก็จะเป็นความเจริญของประเทศ..."
"...เมื่อตระหนักถึงความซื่อสัตย์ การแยกแยะความดี ความชั่ว มีความรับผิดชอบ และรู้จักพอ ก็สามารถลดความอยาก ความโลภ ที่นำไปสู่การคอร์รัปชันได้...”

#สมเด็จย่า
#แม่ฟ้าหลวง

ธ สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไป โรงพยาบาลค...
13/10/2023

ธ สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไป โรงพยาบาลค่ายกาวิละ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” ๑๓ ตุลาคม

ธ สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไป โรงพยาบาลค...
11/10/2023

ธ สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไป โรงพยาบาลค่ายกาวิละ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” ๑๓ ตุลาคม

#รัชกาลที่9
#คนบนฟ้า

ที่มา: หนังสือพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันเกี่ยวเนื่องกับการแพทย์ กองทัพบก ตีพิมพ์เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมแพทย์ทหารบกปีที่ ๑๑๗ ๗ มกราคม ๒๕๖๐

11/10/2023
10/10/2023

😷 รู้หรือไม่ ❓ ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก อาการเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

📌สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ link ด้านล่างนี้ ...
https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH

@กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
#ไข้หวัดใหญ่ #ไข้หวัดนก
#กรมควบคุมโรค

ธ สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์"...การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรง เป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดีและสังคมที่มั่นคง เพราะร่างกายที่แข็งแ...
10/10/2023

ธ สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์

"...การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรง เป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดีและสังคมที่มั่นคง เพราะร่างกายที่แข็งแรงจะอำนวยผล ให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์ และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์ ดีพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว ย่อมมีกำลังทำประโยชน์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่..."

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๒๒

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” ๑๓ ตุลาคม

#รัชกาลที่9 #คนบนฟ้า

13 ตุลาคม 2566 เป็นวันแห่งการสวรรคตครบ 7 ปี หรือเรียกว่า “สัตตมวรรษ” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเ...
10/10/2023

13 ตุลาคม 2566 เป็นวันแห่งการสวรรคตครบ 7 ปี หรือเรียกว่า “สัตตมวรรษ” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้
13 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันนวมินทรมหาราช” ซึ่งแปลว่า วันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่ 9 ผู้ยิ่งใหญ่

#รัชกาลที่9
#วันนวมินทรมหาราช
#คนบนฟ้า

❤🇹🇭❤     พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงออกแบบธงไตรรงค์ และได้ให้ความหมายของสีที่อยู่ในธงชาติ สีแดง...
24/09/2023

❤🇹🇭❤

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงออกแบบธงไตรรงค์ และได้ให้ความหมายของสีที่อยู่ในธงชาติ

สีแดง หมายถึง เลือดอันยอมพลีเพื่อธํารงรักษาชาติและศาสนา สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์แห่งศาสนา สีน้ำเงิน หมายถึง สีส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์

ธงไตรรงค์ เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย ที่แสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นชาติ มีความหมายถึงความเป็นเอกราช สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ เพื่อจะได้ดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไป

#28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทย
#106ปีธงชาติไทย
#บ้านเกิดเมืองนอน
#สืบสานรักษาต่อยอด

กว่าจะเป็นธงไตรรงค์ 🇹🇭เพราะอดีตเป็นรากฐานของปัจจุบันเรามาดูวิวัฒนาการของธงชาติไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกันครับเริ่มต้...
22/09/2023

กว่าจะเป็นธงไตรรงค์ 🇹🇭
เพราะอดีตเป็นรากฐานของปัจจุบัน
เรามาดูวิวัฒนาการของธงชาติไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกันครับ
เริ่มต้นด้วย
• ธงพื้นแดงเกลี้ยง ไม่มีที่มาแน่นอน ใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณ
ประเทศไทยใช้ธงสีแดงมาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่ไม่มีใครทราบข้อมูลแน่นอน สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้เขียนบันทึกเกี่ยวกับธงพื้นแดงเกลี้ยง ไว้ในเชิงอรรถของหนังสือพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๒ ว่าพบหลักฐานในหนังสือจดหมายเหตุทูตไทยที่ลังกาทวีป เมื่อคราวพระอุบาลีออกไปให้อุปสมบทแก่ชาวสิงหล ในแผ่นดินสมเด็จพระบรมโกศ ว่าใช้ธงพื้นแดงสีเดียว
• ธงวงจักรสีขาวบนพื้นแดง เริ่มใช้ในรัชกาลที่ 1 ใช้สำหรับเรือหลวงเท่านั้น
ธงวงจักรสีขาวบนพื้นแดง
รัชกาลที่ 1 ทรงกำหนดให้เพิ่มรูปวงจักรสีขาว อันเป็นเครื่องหมายแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ลงไว้กลางธงผ้าพื้นแดง สำหรับประดับเรือหลวง เพื่อแสดงความแตกต่างจากเรือราษฎรชาวสยามทั่วไปที่ใช้ธงแดงเกลี้ยง
• ธงช้างเผือกในวงจักรสีขาวบนพื้นแดง เริ่มใช้ในรัชกาลที่ 2 ใช้สำหรับเรือหลวงเท่านั้น
ธงช้างเผือกในวงจักรสีขาวบนพื้นแดง
ในช่วงรัชกาลที่ 2 แผ่นดินสยามได้ช้างเผือกเข้ามาถึง 3 ช้าง ได้แก่ พระยาเศวตกุญชร พระยาเศวตไอยรา และพระยาเศวตคชลักษณ์ ซึ่งในประเพณีไทยถือว่าเป็นพระเกียรติยศอย่างสูง จึงโปรดเกล้าฯ ให้เพิ่มรูปช้างสีขาวไว้ในวงจักรสีขาว กลางธงสีแดง ใช้สำหรับเรือหลวง ส่วนเรือราษฎรยังคงใช้ธงแดงเกลี้ยงเช่นเดิม
• ธงช้างเผือกเปล่าบนพื้นแดง เริ่มใช้ในรัชกาลที่ 3 ใช้สำหรับเรือสินค้าของราษฎรทั่วไป
ธงช้างเผือกเปล่าบนพื้นแดง
เริ่มใช้ในรัชกาลที่ 3 - รัชกาลที่ 6 เป็นธงสำหรับเรือสินค้าของราษฎรทั่วไป
• ธงช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่น เริ่มใช้ในรัชกาลที่ 6 เมื่อปี พ.ศ. 2459 เป็นธงสำหรับหน่วยงานราชการ
ธงช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่น
เริ่มใช้เป็นธงชาติเมื่อ พ.ศ. 2459 รัชกาลที่ 6 ทรงมีพระราชดำริว่า เมื่อมองธงชาติซึ่งใช้อยู่ในขณะนั้นแต่ไกล จะมีลักษณะไม่ต่างจากธงราชการเท่าไร และรูปช้างที่อยู่กลางธงยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน จึงโปรดเกล้าฯ ให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธง รัตนโกสินทรศก 129 มาตรา 4 ข้อ 19 กำหนดให้ธงชาติเป็นพื้นสีแดง ตรงกลางเป็นรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นหน้าหันเข้าเสาธง สำหรับเป็นธงราชการ
• ธงแดงขาวห้าริ้ว เริ่มใช้ในรัชกาลที่ 6 เมื่อปี พ.ศ. 2459 เป็นธงสำหรับประชาชน
ธงแดงขาวห้าริ้ว
เริ่มใช้ในรัชกาลที่ 6 เมื่อ พ.ศ. 2459 ถือเป็นต้นแบบธงไตรรงค์ ใช้เป็นธงค้าขายสำหรับประชาชน
• ธงไตรรงค์ เริ่มใช้ในรัชกาลที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. 2460 - ปัจจุบัน
ธงไตรรงค์
ประกาศใช้เป็นธงชาติ เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2460 ในสมัยรัชกาลที่ 6 ธงชาติสยามถูกเปลี่ยนรูปแบบ เนื่องมาจากการเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยกำหนดให้มีสามสี (Tricolor) คือ แดง ขาว และน้ำเงินแก่ ตามลักษณะธงชาติของประเทศผู้นำฝ่ายพันธมิตร
#ธงชาติไทย
#106ปีธงชาติไทย
#บ้านเกิดเมืองนอน
#สืบสานรักษาต่อยอด
ที่มา: หนังสือคู่มือธงไตรรงค์ ธำรงไทย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชน ระวัง 6 โรค ที่มากับหน้าฝนนั่นก็คือ 1. โรคจากไวรัส ทำให้เป็นหวัดคัดจมูกและเกิ...
19/09/2023

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชน ระวัง 6 โรค ที่มากับหน้าฝนนั่นก็คือ
1. โรคจากไวรัส ทำให้เป็นหวัดคัดจมูกและเกิดอาการไข้ได้ โดยเฉพาะกลุ่มทารก ต้องระวังการถูกฝนให้มาก เพราะอาจเจ็บป่วยไม่สบาย จนถึงขั้นหลอดลมฝอยอักเสบ รวมทั้งโรคไข้หวัดใหญ่
2. คอติดเชื้อ สังเกตได้จากจะเริ่มมีอาการเจ็บคอเป็นหลัก จากนั้นจะมีไข้ ปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวตามมา บางรายมีน้ำมูกร่วมด้วยเกิดจากการเผลอกลืนน้ำฝนปนเปื้อนลงคอไปจนทำให้คออักเสบ
3. ท้องเสีย อาหารเป็นพิษ เนื่องจากอาหารสดตามตลาดอาจได้รับเชื้ออีโคไลจากน้ำฝนที่ปนเปื้อน ซึ่งเชื้ออีโคไลนี้เป็นเชื้อที่ทำให้ ลำไส้อักเสบติดเชื้อ จึงทำให้เกิดความผิดปกติในระบบย่อยอาหารตามมา
4. ผิวหนังอักเสบ น้ำฝนที่ขังตามพื้นถนนนาน ๆ เข้าจะกลายเป็นน้ำเน่าเหม็น เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค หากกระเซ็นมาโดนตัว เราก็มีโอกาสเสี่ยงต่อผิวหนังอักเสบได้ ยิ่งไปกว่านั้น น้ำสกปรกยังอาจทำให้แผลติดเชื้อ เกิดเชื้อรา คัน เกิดตุ่มหนองและฝีได้ ดังนั้น แนะนำให้ล้างมือล้างเท้าบ่อย ๆ หลังจากกลับเข้าบ้าน
5. โรคฉี่หนู เป็นอีกโรคหนึ่งที่ระบาดในช่วงฤดูฝนนี้ แพร่ระบาดได้ในพื้นที่ที่มีน้ำขัง เช่น ทุ่งนา ส่วนในเมือง หากฝนตกทำให้น้ำขัง บนถนนออกมาผสมกับท่อระบายน้ำก็มีโอกาสติดเชื้อโรคดังกล่าวได้ แม้ในรายที่รื้อบ้านแล้วมีมูลหนูปนออกมาจนเผลอไปเหยียบเข้าผ่านจากผิวหนังที่เป็นแผลก็จะทำให้ป่วยด้วยโรคนี้ได้ โดยผู้ป่วยจะมีไข้สูง ปวดตามตัวโดยเฉพาะน่อง และเบื่ออาหาร
6. ไข้เลือดออก โรคร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งยุงลายจะเพาะพันธุ์ได้ดีในหน้าฝนที่มีฝนตกลงมาท่วมขัง หากใครมีไข้สูงมาก ไข้ไม่ยอมลด เบื่ออาหาร รู้สึกอ่อนเพลีย เซื่องซึม ขอให้รีบไปพบแพทย์โดยสันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจเป็นโรคไข้เลือดออกก็ได้

เปิดรับสมัครทหารออนไลน์แล้ววันนี้ รับสมัคร​ท​หารกองเกิน​เข้ารับร​าชการทหารก​องประจำการ​โดยวิธีร้องขอ​ (กรณี​พิเศษ) ด้วยร...
19/09/2023

เปิดรับสมัครทหารออนไลน์แล้ววันนี้ รับสมัคร​ท​หารกองเกิน​เข้ารับร​าชการทหารก​องประจำการ​โดยวิธีร้องขอ​ (กรณี​พิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี​ 2567 ได้เปิดให้ทำการสมัครแล้วผ่านทางเว็บไซต์ https://rcm.rta.mi.th
สนใจ​ติดต่อ​สอบถามได้ที่ สำนักงานสัสดีจังหวัดลำปาง หรือหน่วยสัสดีอำเภอใกล้บ้าน
#สมัครทหารออนไลน์
#กองทัพบก
#ทหารออนไลน์

ความเป็นมาของธงชาติไทย❤🇹🇭❤..พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงออกแบบธงไตรรงค์ และได้ให้ความหมายของสีที...
19/09/2023

ความเป็นมาของธงชาติไทย
❤🇹🇭❤
..พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงออกแบบธงไตรรงค์ และได้ให้ความหมายของสีที่อยู่ในธงชาติ ดังนี้ �สีแดง หมายถึง เลือดอันยอมพลีเพื่อธํารงรักษาชาติและศาสนา �สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์แห่งศาสนา�สีน้ำเงิน หมายถึง สีส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์...

ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์ เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย แสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทย มีความหมายถึงความเป็นเอกราช สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ เพื่อจะได้ดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไป

ข้อมูลจาก พิพิธภัณฑ์รัฐสภา และ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนครคีรี https://www.finearts.go.th/pranakornkeereemuseum/view/

#28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทย
#106ปีธงชาติไทย
#บ้านเกิดเมืองนอน
#สืบสานรักษาต่อยอด

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี
07/09/2023

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี

ดูวิดีโอของ Kawila Nakhon

ที่อยู่

285 ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง
Chiang Mai
50000

เบอร์โทรศัพท์

053245784

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงพยาบาลค่ายกาวิละผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงพยาบาลค่ายกาวิละ:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มีจักษุแพทย์ไหมครับ
ขออนุญาติใช้พื้นที่โพสเกี่ยวกับสิทธิพิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ค่ะ✨สิทธิพิเศษ...📍
แทนคำขอบคุณ..จากใจ❤️
🏩โรงแรมสยามไทรแองเกิ้ลและโรงแรมในเครือ เอ โฮเทล
ขอมอบสิทธิพิเศษ.....
#บุคลากรทางแพทย์
เข้าใช้บริการทุกสาขา
ลดค่าห้อง 50%
จองวันนี้เข้าใช้บริการได้ถึงตุลาปีหน้า
#ราคาโปรโมชั่น ลด50%
triangle hotel Superior Mountain view 600บาท/คืน Deluxe River view 750บาท/คืน
A Hotel Simply 450บาท/คืน
A Hotel Budget 300บาท/คืน
Work den Hotel 390บาท/คืน

**ระยะเวลาซื้อ วันนี้-31/10/2020
**ระยะเวลาใช้สิทธิ วันนี้-31/10/2021
**ผู้ใช้สิทธิแสดงบัตรประจำตัวบุคลากรทางการแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ
**เปลี่ยนแปลงวันเข้าพักโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนวันเข้าพัก
ชำระเงินมัดจำล่วงหน้า งดสิทธิ์ในการยกเลิกหรือคืนเงิน
ขายที่ดินน่าลงทุนจังหวัดพะเยา จำนวน 50 ไร่ เอกสารโฉนด ติดถนนพหลโยธินขาเข้า เหมาะสำหรับลงทุนทำโครงการ ห้างสรรพสินค้า บ้านจัดสรร โรงแรม โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล ฯลฯ อยู่แหล่งชุมชนเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา ขายเพียงไร่ละ 3 ล้านบาทถ้วน (รวมทั้งค่าโอน+ค่าภาษี )ราคานี้หาไม่ได้แล้ว พื้นที่ข้างเคียงขายไร่ละ 5-6 ล้านบาท สนใจทำโครงการโทร 0804702760 ไลน์ 0937635411
สอบถามครับ ขอใบสำคัญความเห็นของแพทย์ทหารยังไงคับ
เดินทางครั้งใด นึกถึงนครชัยแอร์เชียงใหม่ อาเขต3 นะครับ ติดต่อสอบถามเส้นทาง และจองตั๋วล่วงหน้าได้ที่ 092 581 2000 นะครับ
ขอถามหน่อยคับผมเป็นโรคแพนิคจะขอใบรับรองแพทเพื่อเกณได้ไหมคับ และต้องใช้อะไรบ้างคับ
สอบถามหน่อยคับผมเป็นโรคแพนึคจะออกใบรับรองแพทเกณทหารได้ไม่คับ
#}