อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ : Northern Science Park

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ : Northern Science Park นิยามสั้น ๆ ได้ว่า “นิคมวิจัย”
(7)

ที่อยู่

Suthep, Village No. 4, Chiang Mai Province
Chiang Mai
50200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ : Northern Science Parkผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ : Northern Science Park:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

Our Story

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (Northern Science Park : NSP) เกิดขึ้นภายใต้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ที่เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศ พร้อมทั้งมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแม่ข่ายในการบริหารจัดการและดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนืออีก 6 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.)สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เป็นหน่วยงานดำเนินการและประสานงาน ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือทำหน้าที่เป็นตัวกลางและกลไกในการพัฒนาพื้นที่ภูมิภาคด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสนับสนุนการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ นอกจากนั้นอุทยานฯ ยังเป็นหน่วยงานในพื้นที่ที่ปฏิบัติภารกิจสนองต่อนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ งานวิจัย วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วย

1) การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ รวมหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการผนึกกำลังกันนำไปสู่การตอบโจทย์ประเทศ สร้างระบบนิเวศของการสร้างนักวิจัย

2) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด