หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้

หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้ โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดเหมือนปกติ

หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ใ...
28/10/2021

หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ในโครงการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T

ได้คัดเลือกตำบล สองแคว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าโครงการ
คือ ผศ.ดร. พจนา พิชิตปัจจา จากคณะรัฐศาสตร์ฯ ได้นำเสนอผู้ถูกว่าจ้างงาน ได้แก่ บัณฑิตจบใหม่ ชาวบ้าน และนักศึกษา ร่วมนำเสนอผลงานและกิจกรรม เพื่อนำไปเป็นวีดีโอนำเสนอผลงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สัมมนาวิชาการ การขับเคลื่อนงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 เป็นต้น...
28/10/2021

สัมมนาวิชาการ การขับเคลื่อนงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 เป็นต้นไป

โดย คุณสราวุธ ชีวประเสริฐ ที่ปรึกษาของ สทนช. ดำเนินการผู้บรรยาย

ผู้ที่สนใจสามารถสแกน QR Code เข้าร่วมฟังบรรยาได้

สัมมนาวิชาการ การขับเคลื่อนงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 เป็นต้นไป

โดย คุณสราวุธ ชีวประเสริฐ ที่ปรึกษาของ สทนช. ดำเนินการผู้บรรยาย

ผู้ที่สนใจสามารถสแกน QR Code เข้าร่วมฟังบรรยาได้

การประชุมแลกเปลี่ยนและติดตามความคืบหน้าโครงการ U2T ตำบลห้วยแก้ว โดยมี รศ.ดร. จิราพร กุลสาริน (ที่ปรึกษาหน่วยสนับสนุนวิชา...
26/10/2021

การประชุมแลกเปลี่ยนและติดตามความคืบหน้าโครงการ U2T ตำบลห้วยแก้ว
โดยมี รศ.ดร. จิราพร กุลสาริน (ที่ปรึกษาหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม) ดร.กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ (สำนักบริการวิชาการ มช. และอาจารย์หัวหน้าโครงการ) นางปาณิศา พรนิมิตร (ปลัด อบต.ห้วยแก้ว) และทีมงานภายใต้โครงการจ้างงาน อว.
ร่วมแลกเปลี่ยนหารือและกำหนดเป้าหมายการดำเนินโครงการร่วมกัน
ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564

25/10/2021
อาสาCare U

1 ในพื้นที่ 50 ตำบล ภายใต้โครงการ U2T มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“โครงการรับ-ส่ง ผู้สูงวัยไปโรงพยาบาลตามหมอนัด”
โครงการดีๆที่ช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนวัวลาย ตำบลหายยา ของกลุ่มหมื่นสารฮักงัวลาย

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 7th  University-Community Engagement Conference , Hosted by: San Pedro College,Davao City,Philippin...
12/10/2021

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 7th University-Community Engagement Conference , Hosted by: San Pedro College,Davao City,Philippines Novermber 8-9,2021 จัดโดย APUCEN โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วม หัวข้อ “Reinvigorating University-Community Engagement Emerging from Covid-19 Pandemic” ผ่านระบบ zoom meeting
รายละเอียดกิจกรรม ดังแนบ
https://drive.google.com/drive/folders/1WgPoOt6odltw1prgNfhgfARwmDQPGd79?usp=sharing

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 7th University-Community Engagement Conference , Hosted by: San Pedro College,Davao City,Philippines Novermber 8-9,2021 จัดโดย APUCEN โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วม หัวข้อ “Reinvigorating University-Community Engagement Emerging from Covid-19 Pandemic” ผ่านระบบ zoom meeting
รายละเอียดกิจกรรม ดังแนบ
https://drive.google.com/drive/folders/1WgPoOt6odltw1prgNfhgfARwmDQPGd79?usp=sharing

ประชาสัมพันธ์ การบรรยายพิเศษ "Developmentel Evaluation"โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช รูปแบบ Online (ZOOM Meetin...
06/10/2021

ประชาสัมพันธ์ การบรรยายพิเศษ "Developmentel Evaluation"
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช
รูปแบบ Online (ZOOM Meeting) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.

ประชาสัมพันธ์ การบรรยายพิเศษ "Developmentel Evaluation"
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช
รูปแบบ Online (ZOOM Meeting) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ อัตราเพิ่มเติม ได้ที่ตามหนังสือแนบ ที่เดียวเท่านั้นshorturl.asia/IN1b3สำหรับผู้ที่ผ่า...
29/09/2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ อัตราเพิ่มเติม ได้ที่ตามหนังสือแนบ ที่เดียวเท่านั้น

shorturl.asia/IN1b3

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก "รอบอัตราเพิ่มเติม" ต้องทำการเข้าสู่ระบบการรับสมัครเพื่อยืนยันรายงานตัว ในวันที่ 30 ก.ย. ภายใน เวลา23.59 น. เท่านั้น
ที่ https://1t1u.se.cmu.ac.th/

ท่านสามารถ ศึกษารายละเอียดวิธีการยืนยันเข้าร่วมโครงการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดังภาพ
***หมายเหตุ***
1.ตำบลที่ยังไม่มีการคัดเลือก ยังคงอยู่ในขั้นตอนของการคัดเลือกอีกครั้ง
2.บางตำบลไม่มีผู้เกณฑ์การคัดเลือกของหัวหน้าโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ อัตราเพิ่มเติม ได้ที่ตามหนังสือแนบ ที่เดียวเท่านั้น

shorturl.asia/IN1b3

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก "รอบอัตราเพิ่มเติม" ต้องทำการเข้าสู่ระบบการรับสมัครเพื่อยืนยันรายงานตัว ในวันที่ 30 ก.ย. ภายใน เวลา23.59 น. เท่านั้น
ที่ https://1t1u.se.cmu.ac.th/

ท่านสามารถ ศึกษารายละเอียดวิธีการยืนยันเข้าร่วมโครงการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดังภาพ
***หมายเหตุ***
1.ตำบลที่ยังไม่มีการคัดเลือก ยังคงอยู่ในขั้นตอนของการคัดเลือกอีกครั้ง
2.บางตำบลไม่มีผู้เกณฑ์การคัดเลือกของหัวหน้าโครงการ

**ประกาศรับสมัครอัตราเพิ่มเติม**โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเ...
23/09/2021

**ประกาศรับสมัครอัตราเพิ่มเติม**

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) U2T

ผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่ถึงวันที่ 24 - 28 กันายายน 2564 ผ่านทาง https://1t1u.se.cmu.ac.th

โดยสามารถดูผลการคัดเลือกได้ในวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 16:00 น.
ได้ที่ https://1t1u.se.cmu.ac.th หรือที่ เพจ หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยจะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

สามารถตรวจตำบลที่จะเปิดรับทั้งหมด ได้ที่ shorturl.asia/pNKeR
ซึ่งมีตำบลที่เปิดรับ ดังนี้

หนองบัว
ปงตำ
ห้วยทราย
เชิงดอย
เมืองคอง
ป่าเมี่ยง
หายยา
ท่าศาลา
ใหม่พัฒนา
โปงทุ่ง
มืดกา
บ้านเเอ่น
เมืองนะ
สันมหาพน
ทุ่งสะโตก
แม่คะ
บ้านธิ
เมืองนะ
แม่แรง
หนองควาย
ลวงเหนือ
แม่สาว
เวียง
ผาบ่อง
ห้วยห้อม
ป่าลาน
เทพเสด็จ
แม่ข่า
ดอยหล่อ
ยางคราม

รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร
1. คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
มีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่
1.1 ประชาชน
- เป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง
- เป็นบุคคลว่างงาน ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้างจากหน่วยงานอื่นของภาครัฐ และภาคเอกชน
-ไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
1.2 บัณฑิตจบใหม่
- เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี
- มีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน
- เป็นบุคคลว่างงาน ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง
1.3 นักศึกษา
- เป็นนักศึกษา หรือผู้ที่ อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จาก
สถาบันการศึกษาต่างๆ
- มีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน
- เป็นบุคคลว่างงาน ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง

ผู้ที่ผ่านการเลือกต้องทำการยืนยันต้องทำการ Log-in เพื่อทำการยืนยันผลการคัดเลือกภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 วันเดียวเท่านั้น
กรณีประชาชน และ บัณฑิตจบใหม่ ที่มีทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตพื้นที่ จังหวัด ปฏิบัติงาน ต้องใช้หนังสือรับรองพร้อมปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยลงนามเฉพาะผู้สมัครเท่านั้น และผู้รับรองจะลงนามหลักจากที่ผู้สมัครได้เริ่มงาน
สามารถดาวน์โหลด หนังสือรับรองพร้อมปฏิบัติงานในพื้นที่ (การรับรองโดยพื้นที่ที่จะปฏิบัติงาน) ได้ที่ shorturl.asia/xV08W

**ประกาศรับสมัครอัตราเพิ่มเติม**

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) U2T

ผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่ถึงวันที่ 24 - 28 กันายายน 2564 ผ่านทาง https://1t1u.se.cmu.ac.th

โดยสามารถดูผลการคัดเลือกได้ในวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 16:00 น.
ได้ที่ https://1t1u.se.cmu.ac.th หรือที่ เพจ หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยจะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

สามารถตรวจตำบลที่จะเปิดรับทั้งหมด ได้ที่ shorturl.asia/pNKeR
ซึ่งมีตำบลที่เปิดรับ ดังนี้

หนองบัว
ปงตำ
ห้วยทราย
เชิงดอย
เมืองคอง
ป่าเมี่ยง
หายยา
ท่าศาลา
ใหม่พัฒนา
โปงทุ่ง
มืดกา
บ้านเเอ่น
เมืองนะ
สันมหาพน
ทุ่งสะโตก
แม่คะ
บ้านธิ
เมืองนะ
แม่แรง
หนองควาย
ลวงเหนือ
แม่สาว
เวียง
ผาบ่อง
ห้วยห้อม
ป่าลาน
เทพเสด็จ
แม่ข่า
ดอยหล่อ
ยางคราม

รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร
1. คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
มีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่
1.1 ประชาชน
- เป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง
- เป็นบุคคลว่างงาน ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้างจากหน่วยงานอื่นของภาครัฐ และภาคเอกชน
-ไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
1.2 บัณฑิตจบใหม่
- เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี
- มีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน
- เป็นบุคคลว่างงาน ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง
1.3 นักศึกษา
- เป็นนักศึกษา หรือผู้ที่ อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จาก
สถาบันการศึกษาต่างๆ
- มีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน
- เป็นบุคคลว่างงาน ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง

ผู้ที่ผ่านการเลือกต้องทำการยืนยันต้องทำการ Log-in เพื่อทำการยืนยันผลการคัดเลือกภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 วันเดียวเท่านั้น
กรณีประชาชน และ บัณฑิตจบใหม่ ที่มีทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตพื้นที่ จังหวัด ปฏิบัติงาน ต้องใช้หนังสือรับรองพร้อมปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยลงนามเฉพาะผู้สมัครเท่านั้น และผู้รับรองจะลงนามหลักจากที่ผู้สมัครได้เริ่มงาน
สามารถดาวน์โหลด หนังสือรับรองพร้อมปฏิบัติงานในพื้นที่ (การรับรองโดยพื้นที่ที่จะปฏิบัติงาน) ได้ที่ shorturl.asia/xV08W

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ผู้มีความสนใจในการถ่ายภาพ เข้าร่วมประกวดถ่ายภาพหัวข้อ “ธรรมชาติงามตา วัฒนธรรม...
16/09/2021

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ผู้มีความสนใจในการถ่ายภาพ เข้าร่วมประกวดถ่ายภาพหัวข้อ “ธรรมชาติงามตา วัฒนธรรมงามใจ สันทราย เมืองพร้าว”

โดยมีเนื้อหาที่ถ่ายทอดแนวคิด อารมณ์ และการสื่อความหมายภายใต้แนวคิด “เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน” และแสดงออกถึงสุนทรียะ ความสวยงาม และการจัดวางองค์ประกอบตามหลักทัศนศิลป์ รวมทั้งเทคนิคการถ่ายภาพ
💰 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท 💰

เพิ่มเติม... https://www.facebook.com/1430177057234199/posts/2963446663907223/?d=n

📢📢ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ผู้มีความสนใจในการถ่ายภาพ เข้าร่วมประกวดถ่ายภาพหัวข้อ “ธรรมชาติงามตา วัฒนธรรมงามใจ สันทราย เมืองพร้าว”
โดยมีเนื้อหาที่ถ่ายทอดแนวคิด อารมณ์ และการสื่อความหมายภายใต้แนวคิด “เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน” และแสดงออกถึงสุนทรียะ ความสวยงาม และการจัดวางองค์ประกอบตามหลักทัศนศิลป์ รวมทั้งเทคนิคการถ่ายภาพ
💰 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท 💰
.
.
📷เปิดรับสมัครผลงานภาพถ่าย 2 ประเภท
1) ประเภท นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
2) ประเภท บุคคลทั่วไป ที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
👉ช่องทางการส่งผลงาน👈
https://forms.gle/JF2W7ZmWAaraK4E48
หรือทาง email [email protected]
สามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 20 ตุลาคม 2564
Download เอกสารการประกวดได้ที่ https://cmu.to/xtDhN
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
🔴โทรศัพท์ 0810215704 (อาจารย์ศักรินทร์ สุทธิสาร)
🔴 เว็บไซต์ phraotrip.com
🔴page: “ฮักเมืองป้าว” ฮักเมืองป้าว
.
.
โครงการนี้จัดขึ้นภายใต้การดูแลและสนับสนุน ของโครงการพัฒนาชุดภาพถ่ายเพื่อสร้างฐานข้อมูลภาพถ่ายสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอพร้าว และ เพจเฟสบุ๊ค “ฮักเมืองป้าว”

รวมลิงก์ Facebook Liveการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7The 7th Engagement Thailand Annual Confere...
09/09/2021

รวมลิงก์ Facebook Live
การประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7
The 7th Engagement Thailand Annual Conference
(สังคมผูกพัน สร้างสรรค์นวัตกรรม: Innovation - Engaged Society)
ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2564
พิธีเปิด ปาฐกถา และการบรรยายพิเศษ
👉 Link (เช้า) : https://www.facebook.com/EngagementTH7/videos/1021982171895611
👉 Link (บ่าย) : https://www.facebook.com/EngagementTH7/videos/824703051523142
.
.
:: ห้อง Zoom No. 1 ::
เข้าร่วมรับฟัง “การนำเสนอผลงานวิชาการด้านรับใช้สังคม (กรณีศึกษา)”
ประเด็นที่ 1 : University Engagement by U2T
👉 Link : https://www.facebook.com/EngagementTH7/videos/560196908457883
.
.
:: ห้อง Zoom No. 2 ::
ประเด็นที่ 2 : Community Engagement
👉 Link (เช้า) : https://www.facebook.com/EngagementTH7/videos/376486054125682
👉 Link (บ่าย) : https://www.facebook.com/EngagementTH7/videos/2702811290019363
.
.
:: ห้อง Zoom No. 3 ::
ประเด็นที่ 3 : Industrial Engagement
👉 Link (เช้า) : https://www.facebook.com/EngagementTH7/videos/182944600574025
👉 Link (บ่าย) : https://www.facebook.com/EngagementTH7/videos/867414597499907
.
.
:: ห้อง Zoom No. 4 ::
ประเด็นที่ 4 : Innovation for Society
👉 Link (เช้า) : https://www.facebook.com/TNSUT/videos/873690113545107
👉 Link (บ่าย) : https://www.facebook.com/TNSUT/videos/1012063846295075
.
.
:: ห้อง Zoom No. 5 ::
ประเด็นที่ 3 - 4 Industrial Engagement and Innovation for Society
👉 Link (เช้า) : https://www.facebook.com/TNSUT/videos/543874980235710
👉 Link (บ่าย) : https://www.facebook.com/TNSUT/videos/224524179626916
.
.
:: ห้อง Zoom No. 6 ::
"Co-operative and Work-Integrated Education (CWIE)"
👉 Link (เช้า) : https://www.facebook.com/EngagementTH7/videos/377231020462861
👉 Link (บ่าย) : https://www.facebook.com/EngagementTH7/videos/1497971843898946
.
.
:: ห้อง Zoom No. 7 ::
การเสวนา "ผลงานวิชาการรับใช้สังคมกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ"
👉 Link :https://www.facebook.com/EngagementTH7/videos/2429409107193044
.
.
:: ห้อง Zoom No. 8 ::
การเสวนา
หัวข้อที่ 1 : กลไกทางวิชาการกับการปฏิรูปองค์ความรู้และกรอบมาตรฐานสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
หัวข้อที่ 2 : EDGE TOOL ในบริบทอุดมศึกษาไทย
หัวข้อที่ 3 : ระดมสมองเพื่อออกแบบกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จโครงการ U2T
👉 Link (1-2) : https://www.facebook.com/EngagementTH7/videos/429284741858227
👉 Link (3) : https://www.facebook.com/EngagementTH7/videos/828630134478461
.
.
:: ห้อง Zoom No. 9 ::
การนำเสนอผลงานโดยตัวแทนทีมจากการแข่งขัน U2T Hackatron
สุดยอดแนวคิดนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้โจทย์ “แนวทางแก้ปัญหา (Solution) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก”
👉 Link : https://www.facebook.com/TNSUT/videos/362223782044101

รวมลิงก์ Facebook Live
การประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7
The 7th Engagement Thailand Annual Conference
(สังคมผูกพัน สร้างสรรค์นวัตกรรม: Innovation - Engaged Society)
ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2564
พิธีเปิด ปาฐกถา และการบรรยายพิเศษ
👉 Link (เช้า) : https://www.facebook.com/EngagementTH7/videos/1021982171895611
👉 Link (บ่าย) : https://www.facebook.com/EngagementTH7/videos/824703051523142
.
.
:: ห้อง Zoom No. 1 ::
เข้าร่วมรับฟัง “การนำเสนอผลงานวิชาการด้านรับใช้สังคม (กรณีศึกษา)”
ประเด็นที่ 1 : University Engagement by U2T
👉 Link : https://www.facebook.com/EngagementTH7/videos/560196908457883
.
.
:: ห้อง Zoom No. 2 ::
ประเด็นที่ 2 : Community Engagement
👉 Link (เช้า) : https://www.facebook.com/EngagementTH7/videos/376486054125682
👉 Link (บ่าย) : https://www.facebook.com/EngagementTH7/videos/2702811290019363
.
.
:: ห้อง Zoom No. 3 ::
ประเด็นที่ 3 : Industrial Engagement
👉 Link (เช้า) : https://www.facebook.com/EngagementTH7/videos/182944600574025
👉 Link (บ่าย) : https://www.facebook.com/EngagementTH7/videos/867414597499907
.
.
:: ห้อง Zoom No. 4 ::
ประเด็นที่ 4 : Innovation for Society
👉 Link (เช้า) : https://www.facebook.com/TNSUT/videos/873690113545107
👉 Link (บ่าย) : https://www.facebook.com/TNSUT/videos/1012063846295075
.
.
:: ห้อง Zoom No. 5 ::
ประเด็นที่ 3 - 4 Industrial Engagement and Innovation for Society
👉 Link (เช้า) : https://www.facebook.com/TNSUT/videos/543874980235710
👉 Link (บ่าย) : https://www.facebook.com/TNSUT/videos/224524179626916
.
.
:: ห้อง Zoom No. 6 ::
"Co-operative and Work-Integrated Education (CWIE)"
👉 Link (เช้า) : https://www.facebook.com/EngagementTH7/videos/377231020462861
👉 Link (บ่าย) : https://www.facebook.com/EngagementTH7/videos/1497971843898946
.
.
:: ห้อง Zoom No. 7 ::
การเสวนา "ผลงานวิชาการรับใช้สังคมกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ"
👉 Link :https://www.facebook.com/EngagementTH7/videos/2429409107193044
.
.
:: ห้อง Zoom No. 8 ::
การเสวนา
หัวข้อที่ 1 : กลไกทางวิชาการกับการปฏิรูปองค์ความรู้และกรอบมาตรฐานสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
หัวข้อที่ 2 : EDGE TOOL ในบริบทอุดมศึกษาไทย
หัวข้อที่ 3 : ระดมสมองเพื่อออกแบบกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จโครงการ U2T
👉 Link (1-2) : https://www.facebook.com/EngagementTH7/videos/429284741858227
👉 Link (3) : https://www.facebook.com/EngagementTH7/videos/828630134478461
.
.
:: ห้อง Zoom No. 9 ::
การนำเสนอผลงานโดยตัวแทนทีมจากการแข่งขัน U2T Hackatron
สุดยอดแนวคิดนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้โจทย์ “แนวทางแก้ปัญหา (Solution) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก”
👉 Link : https://www.facebook.com/TNSUT/videos/362223782044101

👋👋สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการอบรมเรื่อง "การเขียนบทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์"  ...
01/09/2021

👋👋สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการอบรมเรื่อง "การเขียนบทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์"
โดย 2 วิทยากร : รศ.ดร. อัมพร จิรัฐติกร และ ผศ.ดร. พศุตม์ ลาศุขะ
📌ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00-15.30 น.
🎥รับชมการถ่ายทอดสดผ่าน
YouTube : Chiang Mai University Press
Facebook : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Chiang Mai University Press
#CMUPRESSCMU

👋👋สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการอบรมเรื่อง "การเขียนบทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์"
โดย 2 วิทยากร : รศ.ดร. อัมพร จิรัฐติกร และ ผศ.ดร. พศุตม์ ลาศุขะ

📌ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00-15.30 น.

🎥รับชมการถ่ายทอดสดผ่าน
YouTube : Chiang Mai University Press
Facebook : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Chiang Mai University Press

#CMUPRESSCMU

📣📣สำนักงานบริหารงานวิจัย ขอเชิญร่วมงานเสวนา “จริยธรรมการวิจัย: องค์ประกอบที่สำคัญในการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (Research Int...
31/08/2021

📣📣สำนักงานบริหารงานวิจัย ขอเชิญร่วมงานเสวนา “จริยธรรมการวิจัย: องค์ประกอบที่สำคัญในการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (Research Integrity: A Key Element of Good Research Practice)”

📌ในวันพุธที่ 8 กันยายน เวลา 09.30-12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom และถ่ายทอดสดทาง Facebook สำนักงานบริหารงานวิจัย.

🗣โดย 2 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ดำเนินรายการโดย คุณธรรมนูญ น่วมอนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย.

📲สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาได้ที่ https://forms.office.com/r/rZwp610c25 หรือ ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ (ภายในวันที่ 6 กันยายน 2564)

🎥และสามารถเข้าร่วมการเสวนาผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ได้ที่
ID: 923 2163 6451

#ResearchIntegrity
#ResearchCMU

📣📣สำนักงานบริหารงานวิจัย ขอเชิญร่วมงานเสวนา “จริยธรรมการวิจัย: องค์ประกอบที่สำคัญในการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (Research Integrity: A Key Element of Good Research Practice)”

📌ในวันพุธที่ 8 กันยายน เวลา 09.30-12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom และถ่ายทอดสดทาง Facebook สำนักงานบริหารงานวิจัย.

🗣โดย 2 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ดำเนินรายการโดย คุณธรรมนูญ น่วมอนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย.

📲สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาได้ที่ https://forms.office.com/r/rZwp610c25 หรือ ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ (ภายในวันที่ 6 กันยายน 2564)

🎥และสามารถเข้าร่วมการเสวนาผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ได้ที่
ID: 923 2163 6451

#ResearchIntegrity
#ResearchCMU

ที่อยู่

Chiang Mai
50200

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันนี้ทำไม login เข้าเรียนออนไลน์ ของ ThaiMooc ไม่ได้คะ
สอบถามหน่ยครับ รอบ1/4 เปิดระบบให้รายงานตัวยังครับ
อีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรโครงการ “การเตรียมเอกสารวิชาการรับใช้สังคมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”ของ มช. ครั้งที่ 1 นี้คะ 💬 Line :
ประชาสัมพันธ์เรื่องการเขียนบทความคะ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลทางด้านวิจัยรับใช้สังคม ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คะ ที่เป็นบทความวิชาการรับใช้สังคม เป็นเนื้อหากึ่งทางการ ไม่เกิน 2 หน้า A4 (รวมรูป) โดยหากคณาจารย์และนักวิจัยท่านใดสนใจติดต่อส่งบทความได้ที่ น้ำ ตวงทิพย์ มงคลดี Email : [email protected] โทร 0-5394-3614 ลิ้งค์ตัวอย่างบทความคะ : http://researchcommunity.cmu.ac.th/ci/reform