Clicky

หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้

หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้ โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนวิชากา? โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดเหมือนปกติ

🌱🌿☘🌾 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมหารือโครงการ “สามหมื่นโมเดล” นำโดยผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ไพสิฐ พา...
26/10/2022

🌱🌿☘🌾 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมหารือโครงการ “สามหมื่นโมเดล” นำโดยผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ร่วมถึงคณะผู้บริหารคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารงานวิจัย ร่วมสังเกตการณ์ หาแนวทางความร่วมมือ แนวโน้มการขยายผลโครงการในพื้นที่จังหวัดลำปาง และ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2565
โครงการ “สามหมื่นโมเดล” ดำเนินการโดย “มูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์” (ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ประธานมูลนิธิกฤษณา)ได้มีการดำเนินโครงการ กิจกรรมนำร่องปลูกพืชสมุนไพรสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร “สามหมื่นโมเดล” เป็นการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายสภาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรสร้างสรรค์ รักษ์ ดิน น้ำ ป่า หมู่ที่ 5 ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค (ภาคเอกชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย:กฟผ. (ภาครัฐวิสาหกิจ) ร่วมกัน กำหนดแผนดำเนินงานติดตาม ขยายผลและแลกเปลี่ยนข้อมูลพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพด้านการตลาดในพื้นที่ตำบลสามหมื่น ตลอดจนวางแผนการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรร่วมกับโรงพยาบาลบ้านตาก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ให้ความสำคัญการดำเนินงานขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ด้วยการส่งเสริมการปลูกและการแปรรูปสมุนไพรที่มีศักยภาพด้านการตลาดสูงยิ่งขึ้น

🌿วีดีโอประมวลภาพกิจกรรม “U2T Market กาดเตาอิฐ ภราดรกรีน”🌿     โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐก...
26/10/2022
U2T Market กาดเตาอิฐ

🌿วีดีโอประมวลภาพกิจกรรม “U2T Market กาดเตาอิฐ ภราดรกรีน”🌿

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัทภราดรอินโนซิส อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหนองควาย สภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่ และเครือข่ายจะจัดให้มีการจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการ U2T for BCG รวมถึงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอหางดง และ อำเภอใกล้เคียงที่สนใจ ภายใต้แนวคิดการนำเสนอภูมิปัญญา และนวัตกรรมชุมชนในวันที่ 24- 25 กันยายน 2565 ณ บริเวณลานเตาอิฐโบราณ ที่ผ่านมา

🎥รับชมได้ที่...

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท....

📢 สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญท่านร่วมตอบแบบสอบถาม “ความพร้อมด้าน Digital ...
26/10/2022

📢 สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญท่านร่วมตอบแบบสอบถาม “ความพร้อมด้าน Digital Transformation และความต้องการพัฒนาศักยภาพหน่วยงาน” 📲

📎 สามารถ Scan QR Code หรือตอบผ่านเว็บไซต์ https://cmu.to/BVZfP

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1️⃣ ส่วนที่ 1 รายละเอียดผู้ให้ข้อมูล
2️⃣ ส่วนที่ 2 ความพร้อมด้านแผน Digital Transformation ของหน่วยงาน
3️⃣ ส่วนที่ 3 ความสนใจในการอบรมหลักสูตรด้าน Digital Transformation: e-Document โดย ADTE (Academy for Digital Transformation ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์)

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ มาร่วมเรียนรู้จากประสบการณ์ของการออกแบบเมือง ใน 6 เมือง คือ น่าน สกลนคร ร้อยเอ็ด ระยอง ยะลา และ กรุง...
26/10/2022

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ มาร่วมเรียนรู้จากประสบการณ์ของการออกแบบเมือง ใน 6 เมือง คือ น่าน สกลนคร ร้อยเอ็ด ระยอง ยะลา และ กรุงเทพมหานคร ในโครงการ Hackable City ใครๆก็ออกแบบเมืองได้
---------------------------------------
❤️ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565
📌Hackable city
ep01 ถอดบทเรียน "มาออกแบบเมืองช่วยกันเถอะ" (online) วันพฤหัสบดีที่ 27 -28 ต.ค. 2565
🎯เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง
เมืองแฮคได้: แพลตฟอร์มการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับการออกแบบสภาพแวดล้อมเมือง
ซึ่งคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจำปี พ.ศ. 2565
เป้าหมายในการเชิญชวนผู้คนที่หลากหลายในแต่ละเมืองจำนวน 6 พื้นที่เป้าหมายคือ
(1) เทศบาลเมืองน่าน
(2) เทศบาลนครสกลนคร
(3) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
(4) เทศบาลนครระยอง
(5) เทศบาลนครยะลา
(6) กรุงเทพมหานคร
ประเด็นในการค้นหารูปแบบ กิจกรรม และพื้นที่ ร่วม...
https://zoom.us/j/93183785173#success

‘โครงการเตรียมเครือข่ายถ่ายทอดองค์ความรู้การเฝ้าระวังป้องกันการบาดเจ็บจากแมงกะพรุนพิษในพื้นที่ต้นแบบ’ โดย ศ.ดร. พญ.ลักขณ...
21/10/2022

‘โครงการเตรียมเครือข่ายถ่ายทอดองค์ความรู้การเฝ้าระวังป้องกันการบาดเจ็บจากแมงกะพรุนพิษในพื้นที่ต้นแบบ’ โดย ศ.ดร. พญ.ลักขณา ไทยเครือ เป็นหัวหน้าโครงการ และ คุณสินีนาถ สันติธีรากุล หัวหน้างานบริหารงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้ร่วมดำเนินการ

หน่วยงานสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม สำนักงานบริหารงานวิจัย ได้สนับสนุนทุนโครงการในปีงบประมาณ 2564 โครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง นับได้ว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สร้างทีมและให้ความรู้ ถ่ายทอดไปยังเครือข่ายวิจัย และสามารถช่วยชีวิตเด็กหญิงชาวอิสราเอล ถูกพิษแมงกะพรุนกล่อง จ.สุราษฎร์ธานี ได้

📣บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local ...
20/10/2022

📣บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal)
กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ประจำปี 2566

สนใจหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11605

📢📢📢ประชาสัมพันธ์ คณาจารย์ และนักวิจัย ร่วมกิจกรรม การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 12เรื่อง ร่างเอกสารผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังค...
19/10/2022

📢📢📢ประชาสัมพันธ์ คณาจารย์ และนักวิจัย ร่วมกิจกรรม การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 12เรื่อง ร่างเอกสารผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม และการบรรยายพิเศษ จากผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง "ประกาศ ก.พ.อ ปี 2564 "
ในวันที่ 29 ตุลาคม 2565
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Could Meeting
โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVq9OIh6xGn68YJZUzRiGo4Rk1Iql9Qw34BVC4ltFCo6hd4g/viewform?pli=1

🔸วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการ U2T For BCG ณ วัดศรีสุพรรณ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงให...
19/10/2022

🔸วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการ U2T For BCG ณ วัดศรีสุพรรณ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้มอบหมายให้ทีมท่องเที่ยวในฐานะหัวหน้าโครงการ U2T ตำบลหายยา ให้การต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, คุณเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการกลุ่มประสานเครือข่าย อว.ในภูมิภาค, ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานคณะทำงานถอดบทเรียน U2T for BCG ภาคเหนือตอนบน, คุณกร จันทรวิโรจน์ คณะทำงานถอดบทเรียน U2T for BCG ภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วย รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน ที่ปรึกษาหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ให้เกียรติเลือกพื้นที่ U2T ตำบลหายยา ในการแลกเปลี่ยนถอดบทเรียนผลการดำเนินงานของตำบลหายยา และตำบลวัดเกต ที่วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เป็นผู้รับผิดชอบ โดยพระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ ได้กรุณาให้มุมมองถึงความสำเร็จในการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยในโครงการ ทั้งในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นกำไลข้อมือมงคลให้กับวิสาหกิจชุมชนวัดศรีสุพรรณ และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนหายยาได้อย่างรอบด้าน ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของ U2T for BCG ทั้งการพัฒนาสินค้า บริการ และการเรียนรู้ร่วมกัน

เพิ่มเติมจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่..
https://www.cmu.ac.th/th/article/15b02918-fc1e-4198-928e-fff2702995e7

🔔โค้งสุดท้ายของปี 🔔 กับโอกาสพิเศษสุดกับ 5 IMPACT Sessions ที่บรรดาผู้ประเมิน Impact Assessor ไม่อยากพลาด !!! พบกับหลักสู...
18/10/2022

🔔โค้งสุดท้ายของปี 🔔 กับโอกาสพิเศษสุดกับ 5 IMPACT Sessions ที่บรรดาผู้ประเมิน Impact Assessor ไม่อยากพลาด !!! พบกับหลักสูตรที่ต่อยอด วิชาชีพและการปฏิบัติจริง เชิญชวนเครือข่าย Social Value Thailand มา Refresh ความรู้และเทคนิคการประเมิน ไปสู่การขยาย Impact กับมืออาชีพ

✨5 IMPACT SESSIONS✨
📌Impact Management Program (1Day) วันที่ 6.12.65
📌Social Value Professional Program (1Day) วันที่ 7.12.65
📌SROI Assurance Standard Training (1Day) วันที่ 8.12.65
📌SROI in Practice (1Day) วันที่ 9.12.65
📌Accredited SROI Practitioner Program (3 Day) วันที่ 13-15.12.65

📍ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
https://socialvaluethailand.org/december-all-sessions/

เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30.10.2022
📍ลงทะเบียนได้เลยที่ shorturl.at/chjmv
🔑สมัครสมาชิก SVTH ได้ที่ https://forms.gle/9MubhXnduEaZXyFv9

สอบถามเพิ่มเติม
🎉 มีโปรโมชั่นสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก SVTH
ปัทมพร คล้ายแจ้ง (ป๊อป)
☎️089-680-1233, 090-669-3961
📱https://socialvaluethailand.org/
✉️[email protected]

📣📣เปิดรับสมัคร!! ผู้ประกอบการชุมชน กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัท ที่ขึ้นทะเบียนผู้ผลิต หรือผู้ปร...
12/10/2022

📣📣เปิดรับสมัคร!!
ผู้ประกอบการชุมชน กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัท ที่ขึ้นทะเบียนผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการโอทอป กับกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI for OTOP Upgrade)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2565
ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

แจ้งความประสงค์เข้าร่วม
คลิก https://forms.gle/NZKrwEB8KyZsPD5b7

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
บิลลี่ 053-943614
โบว์ลิ่ง 085-8691112

หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการ ของ ดร.ปฐมพงษ์ ขาวอ่อน และ รศ.ดร.จุฑามาศ โชติบาง จากคณะพยาบาลศ...
07/10/2022

หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการ ของ ดร.ปฐมพงษ์ ขาวอ่อน และ รศ.ดร.จุฑามาศ โชติบาง จากคณะพยาบาลศาสตร์

ซึ่งได้จัดกิจกรรมกำหนดการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร 🌳🪴🍃

🔸วันที่ 5-6 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

เชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย ร่วม เสวนาวิชาการอนนไลน์ EnT and Network "รวมพลคนสร้าผลงานวิชาการรับใช้สังคม /ผลงานรับใช้ท้องถ...
07/10/2022

เชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย
ร่วม เสวนาวิชาการอนนไลน์ EnT and Network "รวมพลคนสร้าผลงานวิชาการรับใช้สังคม /ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม" ครั้งที่ 11 ในวันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม เวลา 09.00-12.00 น. พบกับ ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยผลงานรับใช้สังคม และร่วมไขข้อสงสัย แนวทางระเบียบ ก.พ.อ ปี 2564

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/dLEBrirea7ooRFBb6

ลิงค์ zoom https://g-swu-ac-th.zoom.us/j/97616592567
Meeting ID: 976 1659 2567

หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคมได้คัดเลือก โครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง ของปี 2564-2565🎥🎞การจัดทำวีดีโอในครั้งนี้...
07/10/2022

หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคมได้คัดเลือก โครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง ของปี 2564-2565

🎥🎞การจัดทำวีดีโอในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั้งภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และภายนอกมหาวิทยาลัย ได้เห็นถึงศักยภาพของนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคีเครือข่าย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

🔸โดยได้มีการถ่ายทำวีดีโอ ทั้ง 5 โครงการ โดยให้เห็นถึงมิติการทำงานที่หลากหลาย และต้องขอขอบพระคุณผู้รับผิดชอบโครงการทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือ และดำเนินการเรียบร้อยเป็นอย่างดี ได้แก่

1.รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณะศึกษาศาสตร์
2.ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์
3.ดร.อนุรักษ์ วงตา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
4.ผศ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ คณะเกษตรศาสตร์
5.ผศ.นสพ. ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด คณะสัตวแพทย์
6.ผศ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์ คณะเกษตรศาสตร์
7.อ.ดร.ณัฐวุฒิ สารีอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์
8.อ.ดร.สมยศ โอ่งเคลือบ คณะมนุษยศาสตร์

🔘ทีมถ่ายทำวีดีโอ 239Studio 📸📽️✨

❣️ติดตามรับชมวีดีโอ ของทั้ง 5โครงการ ได้เร็วๆ นี้

☀️☀️ไป ชิม ชม ช้อป สินค้าและผลิตภัณฑ์จากโครงการ u2t for BCG ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่กาดโก้งโค้ง คณะเกษตร  มช. วันพ...
06/10/2022

☀️☀️ไป ชิม ชม ช้อป สินค้าและผลิตภัณฑ์จากโครงการ u2t for BCG ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่กาดโก้งโค้ง คณะเกษตร มช. วันพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะคะ 🪴

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. และ วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. กลไกประสานงานวิจัยเพื่อท้...
05/10/2022

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. และ วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. กลไกประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ภาคเหนือ ปี 2565 ได้กำหนดจัดอบรมการทำสื่อวิดิทัศน์โครงการ (ครั้งที่ 2 และ 3) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) และ ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องประชุม 203 โดย วิทยากร นายษญาพัฒณ์ ภู่เกตประธานกรรมการบริษัท 239 มีเดียกรุ๊ป จำกัด
ทีมงานกลไกประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ภาคเหนือ ปี 2565 ต้องขอขอบพระคุณผู้หัวหน้าโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมที่มาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณวิทยากร โดยนายษญาพัฒณ์ ภู่เกตประธานกรรมการบริษัท 239 มีเดียกรุ๊ป จำกัด และทีมงานที่ได้ให้ความรู้การทำสื่อวีดิทัศน์โครงการ และการตัดต่อวิดีโอผ่านทางมือถือ เพื่อสามารถทราบกระบวนการการผลิตแบบภาพรวมเพื่อใช้ในการสร้างวิดิทัศน์โครงการ และสามารถทราบหลักการการถ่ายทำวิดีโอเบื้องต้น เพื่อให้รู้หลักการและพื้นฐานเบื้องต้นก่อนนำไปสู่การปฏิบัติจริง

🌤️🌈ONE DAY TRIP IN SRIBUABAN🌾🍃เชิญชวนผู้ที่ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนำร่องเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนศรีบัวบาล🔸ในวันเสาร์ที่8 ต...
04/10/2022

🌤️🌈ONE DAY TRIP IN SRIBUABAN🌾🍃
เชิญชวนผู้ที่ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนำร่องเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนศรีบัวบาล

🔸ในวันเสาร์ที่8 ตุลาคม 2565🔸

🔘สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ขอเชิญชวนศรัทธาประชาชนผู้ใจบุญ ร่วมบุญบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม พืชผัก ไข่ไก่ น้ำพืช เนื้อ น้ำ...
04/10/2022

ขอเชิญชวนศรัทธาประชาชนผู้ใจบุญ
ร่วมบุญบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม พืชผัก ไข่ไก่ น้ำพืช เนื้อ น้ำปลา ตลอดถึงเครื่องปรุงรสต่างๆ สำหรับตั้งครัว โรงทาน ช่วยผู้ประสบอุทกภัยชุมชน สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ร่วมบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม พืชผัก ไข่ไก่ น้ำพืช เนื้อ น้ำปลา ตลอดถึงเครื่องปรุงรสต่างๆ สำหรับตั้งครัว โรงทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในชุมชน

👉 ร่วมสมทบทุนตามจิต

สามารถนำสิ่งของมาร่วมสมทบได้หน้าวัดศรีนวรัฐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตามช่องทางที่สะดวกมาที่

👉 ณ วัดศรีนวรัฐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

🙏ทำบุญออนไลน์ ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 661-2 20659-3

👉 ส่งสลิปหลักฐานการโอนทางอินบ๊อกเพจ วัดศรีนวรัฐ / เอราวัณสามเศียร
และแจ้งรายชื่อ นามสกุล

👉 พระครูถาวรนพรัฐ
วัดศรีนวรัฐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
☎️0818832862

หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม ผลักดันคณาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมนำเสนอร่างเอกสารผลงานรับใช้ท้องถิ่นและ...
30/09/2022

หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม ผลักดันคณาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมนำเสนอร่างเอกสารผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ร่วมด้วยสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ในเวทีเสวนาครั้งที่ 10 เรื่อง “ร่างเอกสารผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม” เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ผ่านระบบ zoom meeting ที่ผ่านมา

หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล อาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอ...
29/09/2022

หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล อาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือพื้นที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุมชน ภายใต้โครงการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับผู้จัดการสาขา และทีมงานบิ๊กซีหางดง โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานขอฃผลิตภัณฑ์ชุมชน จนนำไปสู่การจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ ในวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ บิ๊กซี หางดง แม่เหียะ เชียงใหม่

Photos from มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University's post
29/09/2022

Photos from มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University's post

📣📣ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม "CMU U2T at กาดโก้งโค้ง".ร่วมช๊อปผลิตภัณฑ์ชุมชน ชิมอาหารท้องถิ่น จากนวัตกรรม ภายใต้โครงการ CM...
29/09/2022

📣📣ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม "CMU U2T at กาดโก้งโค้ง"
.
ร่วมช๊อปผลิตภัณฑ์ชุมชน ชิมอาหารท้องถิ่น จากนวัตกรรม ภายใต้โครงการ CMU U2T for BCG 🍎🍊🥦🥞🍘🍰🍯🍶
.
🔸ในวันที่ 6 -7 ตุลาคม 2565 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

📢📢📢 ประชาสัมพันธ์ คณาจารย์ และนักวิจัย ร่วมกิจกรรม การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 10 เรื่อง ร่างเอกสารผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสั...
26/09/2022

📢📢📢 ประชาสัมพันธ์ คณาจารย์ และนักวิจัย ร่วมกิจกรรม การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 10
เรื่อง ร่างเอกสารผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Could Meeting

โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่

https://form.jotform.com/222680669752062

กิจกรรม “U2T Market กาดเตาอิฐ ภราดรกรีน” กาดภูมิปัญญาและนวัตกรรมชุมชน เป็นกิจกรรมดีๆ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและส...
26/09/2022

กิจกรรม “U2T Market กาดเตาอิฐ ภราดรกรีน”

กาดภูมิปัญญาและนวัตกรรมชุมชน เป็นกิจกรรมดีๆ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือตอนบน (U2T โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล )

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 25 กันยายน 2565 เวลา 08.00 - 14.00 น. ณ กาดเตาอิฐ ลานเตาอิฐโบราณ ภราดร กรีน (สี่แยกพืชสวนโลก) ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

พิธีเปิดงานมี อาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดี ในพิธีเปิดงาน U2T โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล โดยมีนายประพัฒน์ วงค์ชมภู ปลัดอาวุโส อ.หางดงเป็นประธานเปิด นายวิเชียร เชิดชูตะกูลทอง บริษัทภราดรอินโนซิส กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลหนองควาย ภายใต้ความร่วมมือของ สภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ บริษัทภราดรอินโนซิส สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรภาคีเครือข่ายเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนร่วมพิธีเปิด
.
“U2T Market กาดเตาอิฐ ภราดรกรีน” มีวัตถุประสงค์โดยหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม ผู้ดำเนินโครงการและขับเคลื่อนโครงการ U2T for BCG ได้เล็งเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดี ในความร่วมมือกับองค์กรภายนอก และเครือข่ายมหาวิทยาลัย ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ การออกร้านแสดง จำหน่าย สินค้า ผลงาน และผลิตภัณฑ์ ที่เข้าร่วม ภายใต้แนวคิดการนำเสนอภูมิปัญญา และนวัตกรรมชุมชน โดยมีบูธนำเสนอผลงานกว่า 50 บูธ จึงได้ร่วมดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

Photos from มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University's post
24/09/2022

Photos from มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University's post

วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 17.40 น.  กลไกประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ภาคเหนือ ปี 256...
23/09/2022

วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 17.40 น. กลไกประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ภาคเหนือ ปี 2565 ได้กำหนดจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานรายโครงการ เพื่อรับฟังความคืบหน้า บทเรียนประสบการณ์ รวมถึงรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ เนื่องจากหัวหน้าโครงการวิจัยและทีมวิจัยได้ดำเนินการโครงการเป็นระยะเวลา 5 เดือน ในรูปแบบการประชุม Online ผ่าน Zoom cloud meeting ทั้งหมด 12 โครงการ
กลไกประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ภาคเหนือ ปี 2565ต้องขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่หัวหน้าโครงการวิจัยและทีมวิจัย สามารถนำไปพัฒนา เพิ่มเติมแก้ไข ในโครงการได้ และเพื่อให้โครงการมีความสมบูรณ์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และขอขอบพระคุณหัวหน้าโครงการและทีมวิจัยทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมนำเสนอโครงการ

วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 o น. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล และ อ.ดร.ไ...
22/09/2022

วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 o น. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล และ อ.ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้ประชุมหารือร่วมกับเครือข่ายภาคเอกชนได้แก่ สภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่ หอการค้า บริษัทภราดรอินโนซิส และสื่อมวลชน เพื่อนำเสนอข้อมูลและรับฟังข้อเสนอแนะต่อ ผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) และเน้นการนำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ ที่จะเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่าย ใน “กาดเตาอิฐ” ภายใต้แนวคิดการนำเสนอภูมิปัญญา และนวัตกรรมชุมชน โดยมีบูธนำเสนอผลงานกว่า 40 บูธ ในวันที่ 24 -25 กันยายน 2565 ณ บริเวณลานเตาอิฐโบราณ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ในเวลา 09.00 – 14.00 น.

📢📢📢ประชาสัมพันธ์ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอใน การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ...
20/09/2022

📢📢📢ประชาสัมพันธ์ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา
ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอใน การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ BCG" ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2565 รูปแบบ Hybrid Conference

On-Site : ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
On-Line : นำเสนอผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานนำเสนอสามารถลงทะเบียน ส่งผลงานวิจัยได้ที่https://rd.surin.rmuti.ac.th/rsnc2022/ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2565

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://rd.surin.rmuti.ac.th/rsnc2022/
หรือสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์: 044-513236 ต่อ 1300 มือถือ 08 7778 1901 (จักรินทร์ สนุกแสน)
อีเมล์/LINE Official : [email protected]
LINE Official ID: 📢📢📢

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ร่วมกับ- บริษัทภร...
19/09/2022

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
ร่วมกับ
- บริษัทภราดรอินโนซิส อำเภอหางดง
- เทศบาลตำบลหนองควาย
- สภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่
- หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
- สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่าย
ได้ร่วมกันจัดงานแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้แนวคิดการนำเสนอภูมิปัญญา และนวัตกรรมชุมชน

จัดขึ้นในวันที่ 24 - 25 กันยายน 2565 เวลา 08.00 - 14.00 น.
ณ ลานเตาอิฐโบราณ ภราดร กรีน https://goo.gl/maps/3VuD9tZhZxFhHqbM7

https://www.facebook.com/KadTaoEit/

เตรียม พบกับ "กาดภูมิปัญญา และนวัตกรรมชุมชน" ผลิตภัณฑ์จากชุมชน  ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้...
14/09/2022

เตรียม พบกับ "กาดภูมิปัญญา และนวัตกรรมชุมชน"
ผลิตภัณฑ์จากชุมชน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2565 ณ กาดเตาอิฐ #สี่แยกราชพฤกษ์ #แยกทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคำ



ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลบทความดีเด่น ในการประชุมวิชาการวิ...
13/09/2022

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลบทความดีเด่น ในการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ "..สู่วิจัยรับใช้สังคม ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 8
-
Proceeding กลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ :https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2022/09/20220905100612_79919.pdf

#วิชาการรับใช้สังคม

📢📢📢ประชาสัมพันธ์ คณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมการเสวนา "ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ตามประกาศ ก.พ.อ.ปี 2564 และประสบการณ์แล...
12/09/2022

📢📢📢ประชาสัมพันธ์ คณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมการเสวนา "ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ตามประกาศ ก.พ.อ.ปี 2564 และประสบการณ์และบทเรียนการสร้างผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม" ครั้งที่ 9/2565 ในวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบ zoom cloud meeting

09/09/2022

📢📢📢
9 เดือน 9 • 9 โมง 9 นาที
จุดเริ่มต้นของการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่

“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน มช ไปด้วยกัน”
🧑👧🙋‍♂️🙋‍♀️👩‍🎓👩‍⚖️👩‍🌾👨‍🔧👩‍🔬👨‍💻👩‍🎨👵
ได้ที่... https://policy13.cmu.ac.th/

#นโยบายแผน13 #มช #9เดือน9 #ตี้เดียวฮู้เรื่อง #อมช #มชมีอะไร #ละอ่อนมช #คนมช

📌Summer School 'Water Governance in the Mekong Region 2022'✍️ เปิดรับสมัครผู้สนใจพัฒนาทักษะด้านการวิจัยเกี่ยวกับการจัดกา...
09/09/2022

📌Summer School 'Water Governance in the Mekong Region 2022'

✍️ เปิดรับสมัครผู้สนใจพัฒนาทักษะด้านการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการน้ำในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จํานวนจํากัด 15 คน โดยหลังการอบรมจะมีการคัดเลือกผู้เข้าอบรมเพื่อให้ทุนขนาดเล็กในการสนับสนุนการวิจัยจำนวน 3 โครงการ
.
#คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักวิชาการ นักวิจัย และนักพัฒนาที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการน้ำ (โดยเฉพาะแม่น้ำโขงและแม่น้ำยวม-สาละวิน) อย่างน้อย 2 ปี
2. อายุไม่เกิน 45 ปี
3. ต้องเข้าร่วมการอบรมได้ตลอดทั้งโครงการ
.
🗓 #ระยะเวลาการอบรม วันที่ 6-9 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรม)
.
📍 ผู้ที่สนใจสามารถกรอกเอกสารเพื่อสมัครได้ที่ 👉https://docs.google.com/.../1FAIpQLScsnxAvkcP.../viewform... หรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่แนบในภาพ
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 23 กันยายน 2565
.
📞 #สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 099-3822904 อีเมล์ [email protected]
ติดตามข่าวสารที่ เพจ: ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์มช. https://www.facebook.com/cesdcmu.2009
#ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา

📢📢📢ประชาสัมพันธ์ คณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมการเสวนา "ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ตามประกาศ ก.พ.อ.ปี 2564 และประสบการณ์แล...
06/09/2022

📢📢📢ประชาสัมพันธ์ คณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมการเสวนา "ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ตามประกาศ ก.พ.อ.ปี 2564 และประสบการณ์และบทเรียนการสร้างผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม" ในวันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบ zoom cloud meeting

📢📢📢ประชาสัมพันธ์ ในฐานะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาชิกประเภทองค์ เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมประชุมด้านวิชาการมหาวิทยาล...
06/09/2022

📢📢📢ประชาสัมพันธ์ ในฐานะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาชิกประเภทองค์ เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมประชุมด้านวิชาการมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม และพัฒนาความร่วมมือ ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเตรเลีย ระหว่างวันที่ 19-26 พฤศจิกายน 2565
สามารถลงทะเบียนและละเอียดเพิ่มเติม
http://engagementthailand.org/?p=6955

วันที่ 1 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ -หน่วยสนับสนุนวิชาการนับใช้สังคม ได้ร...
01/09/2022

วันที่ 1 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
-
หน่วยสนับสนุนวิชาการนับใช้สังคม ได้ร่วมจัดประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการ ร่วมกับ อาจารย์ ดร.ศุภรดา ประภาวงศ์ เพื่อระดมความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้านตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน และตัวแทนกลุ่ม U2T ในประเด็นการท่องเที่ยวตำบลสันทราย ผ่านการใช้เกมโลกเสมือนจริง และการนำสถานที่ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบลเข้าไปสู่เกม เพื่อสร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จากการดำเนินโครงการครั้งนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพิ่มเติม “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG(U2T for BCG)"...
30/08/2022

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพิ่มเติม “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG(U2T for BCG)" จำนวน 5 ตำบล 6 อัตรา ระยะปฏิบัติงาน 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งการเริมปฏิบัติงานอีกครั้ง

ที่อยู่

Chiang Mai
50200

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันนี้ทำไม login เข้าเรียนออนไลน์ ของ ThaiMooc ไม่ได้คะ
สอบถามหน่ยครับ รอบ1/4 เปิดระบบให้รายงานตัวยังครับ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักงานบริหารงานวิจัย ม.เชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานบริหารและจัดการทรั HealthyCMU อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พร Department of Sociology and Anthropology, Chiangmai University ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัย BEU หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริห HHU Region5 Chiangmai Office For Rent at Siriphanich Building หลักสูตรอบรมการพัฒนาอสังหา สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจัง LAND for LIFEs 50 ปี ทันตแพทย์ มช. Research Administration Section Med CMU