หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(6)

💜📌 File แบบนำเสนอ เวทีเสวนา การสร้างผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม สู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 💜📝ช่วงบรรยาย ระเบียบ ข้อบ...
24/10/2023

💜📌 File แบบนำเสนอ เวทีเสวนา การสร้างผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม สู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 💜
📝ช่วงบรรยาย ระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม https://cmu.to/Rs9eA
📝ช่วงเสวนา การสร้างผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม สู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ https://cmu.to/q1h0a
📝คู่มือ สำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ ด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมhttps://hr.oop.cmu.ac.th/data/myfiles/academic/files100.pdf

*****ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมรับฟัง ร่วมประเมินความพึงพอใจ ความเข้าใจ และการนำไปใช้ประโยชน์ การเสวนา เพื่อนำสู่การพัฒนาการจัดกระบวนการเสวนาในครั้งถัดไป https://forms.gle/cMnLo5nowaab8BVP9

📢 สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected topic ภายใต้แผนงานวิจัยพัฒนาสมุนไพรตลอดห่วงโซ่การผลิตประจำปีงบประมาณ 2567🔬ร...
24/10/2023

📢 สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected topic ภายใต้แผนงานวิจัยพัฒนาสมุนไพรตลอดห่วงโซ่การผลิต
ประจำปีงบประมาณ 2567

🔬รายละเอียดกรอบวิจัย ดังนี้

🔸 กรอบการวิจัยที่ 1 พัฒนาสายพันธุ์ที่มีปริมาณสารสำคัญสูง พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการปลูกและเก็บพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพตามแนวทางการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) หรือเกษตรอินทรีย์ วัตถุดิบสมุนไพรที่ได้มีคุณภาพมาตรฐานและสามารถแข่งขันได้ ตามแนวทาง WHO guidelines on good agricultural and collection practices (GACP) for medicinal plants และ Good Agricultural and Collection Practice for Starting Materials of Herbal Origin ของ The European Agency for Evaluation of Medicinal Products (EMEA)

🔸 กรอบการวิจัยที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความงามที่สามารถกล่าวอ้างสรรพคุณได้ เช่น อาหารฟังก์ชันและเวชสำอาง ทั้งนี้ “ผลิตภัณฑ์สมุนไพร” ให้เป็นไปตามความหมายในพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562

🔸 กรอบการวิจัยที่ 3 พัฒนาสมุนไพรสำหรับการป้องกันและรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

🔸 กรอบการวิจัยที่ 4 ศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของสมุนไพรสำหรับใช้เป็นสารทดแทนยาปฏิชีวนะต่อสุขภาพและประสิทธิภาพการผลิตของสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ

📝 สามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่าน

ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งขาติ

(National Research and Innovation Information System : NRIIS) เท่านั้น

ในเว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th/Login.aspx

📅 ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2566 (ระบบ NRIIS เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ระหว่างระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 23.59 น. เท่านั้น หากพ้นกําหนด สวก. จะไม่รับพิจารณา)

รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม https://arda.or.th/

☎️สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ม ได้ที่
สำนักสนับสนุนงานวิจัย (กลุ่มงาน สมุนไพรไทย)
โทร. 02-579-7435 ต่อ 1306

------------------------------------
#สวก #สวกงานวิจัยใช้ได้จริง #สวกติดปีกเกษตรไทย #สวกติดปีกเกษตรไทยงานวิจัยใช้ได้จริง

24/10/2023

เวทีเสวนาการสร้างผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม สู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเด็น
•จุดเริ่มต้นการดำเนินงาน “รับใช้ท้องถิ่นและสังคม”
•ข้อท้าทาย ปัญหาอุปสรรค สู่พลังการขับเคลื่อนงาน
•หลักการเขียนเอกสาร 7 ข้อ
•แลกเปลี่ยน ถาม-ตอบ ไขข้อสงสัย ระเบียบ วิธีการ กับ วิทยากรผู้มีประสบการณ์ และกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งแนวทางการหนุนเสริม ผลักดัน โดยหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม (CMU-SE)

19/10/2023

📣📻ร่วมรับฟัง ห้องข่าว FM100 ช่วงวิชาการเพื่อสังคม
ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 - 13.30 น.
ประเด็น การดำเนินงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม กับ รศ.ดร.ธงชัย ภูวนาถวิจิตร รองคณบดีวิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบ้านและชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
💜สามารถรับฟังได้ที่สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 MHz
ฟังออนไลน์ได้ที่ทาง WWW.FM100CMU.COM หรือ ที่เพจ FM100เสียงสื่อสารมวลชน https://www.facebook.com/FM100MCCMU

📢📢📢ประชาสัมพันธ์ 💜สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 🐘💜ร่วมรับฟัง และแลกเปลี่ยน เวทีเสวนาการสร้างผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสั...
16/10/2023

📢📢📢ประชาสัมพันธ์ 💜สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 🐘💜
ร่วมรับฟัง และแลกเปลี่ยน เวทีเสวนาการสร้างผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม สู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเด็น
•จุดเริ่มต้นการดำเนินงาน “รับใช้ท้องถิ่นและสังคม”
•ข้อท้าทาย ปัญหาอุปสรรค สู่พลังการขับเคลื่อนงาน
•หลักการเขียนเอกสาร 7 ข้อ
•แลกเปลี่ยน ถาม-ตอบ ไขข้อสงสัย ระเบียบ วิธีการ กับ วิทยากรผู้มีประสบการณ์ และกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งแนวทางการหนุนเสริม ผลักดัน โดยหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม (CMU-SE)
****ผู้สนใจสามารถร่วมลงทะเบียนได้ที่📌 https://forms.gle/ysppsXCy9SYgs791A ตั้งแต่ วันนี้ – 20 ตุลาคม 2566

12/10/2023

📣📻ร่วมรับฟัง ห้องข่าว FM100 ช่วงวิชาการเพื่อสังคม
ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 - 13.30 น.
ประเด็น "งานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม" โครงการ การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Change Agents for Sustainability) กับ ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
💜สามารถรับฟังได้ที่สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 MHz
ฟังออนไลน์ได้ที่ทาง WWW.FM100CMU.COM หรือ ที่เพจ FM100เสียงสื่อสารมวลชน https://www.facebook.com/FM100MCCMU

📣กิจกรรม "ปั้นร้านค้าออนไลน์ (Online Marketing) ร้านค้าวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดลำปางและลำพูน"💰✨มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิด...
11/10/2023

📣กิจกรรม "ปั้นร้านค้าออนไลน์ (Online Marketing) ร้านค้าวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดลำปางและลำพูน"💰✨

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มอาชีพ

เข้าร่วมนำผลิตภัณฑ์ชุมชนจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำ ได้แก่ Shopee Lazada TikTok ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สนใจ สามารถ สแกน QR Code รับเพียง 100 ท่านเท่านั้น ‼️
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.อัญธิชา รุ่งแสง 081-0313277, 061-2659123

📣เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยอธิการบดี และทีมหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังค...
09/10/2023

📣เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยอธิการบดี และทีมหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม ได้เข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำแก่นักศึกษา ร่วมกับเจ้าของกิจการ ในกระบวนวิชา 703303 การจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านสังคมในการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน สร้างวิธีการแก้ปัญหาสังคมได้อย่างเหมาะสม ส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ของกระบวนวิชานี้ คือ การให้นักศึกษา
ดำเนินการวางแผนและดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของธุรกิจ โดยดำเนินการร่วมกับผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่

05/10/2023

📣📻ร่วมรับฟัง ห้องข่าว FM100 ช่วงวิถีวิจัย
ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม กันยายน 2566 เวลา 13.00 - 13.30 น.
ประเด็น "งานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม" และการนำผลงานสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลภัทร เหมวรรณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
💜สามารถรับฟังได้ที่สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 MHz
ฟังออนไลน์ได้ที่ทาง WWW.FM100CMU.COM หรือ ที่เพจ FM100เสียงสื่อสารมวลชน https://www.facebook.com/FM100MCCMU

มาร่วม 🎁ช้อป ช่วย ชุมชน "โครงการส่งเสริมธุรกรรมออนไลน์เพื่อชุมชน" ภายใต้ภารกิจการฟื้นฟูอาชีพช่วยชุมชนในพื้นที่เสี่ยงและพ...
02/10/2023

มาร่วม 🎁ช้อป ช่วย ชุมชน "โครงการส่งเสริมธุรกรรมออนไลน์เพื่อชุมชน" ภายใต้ภารกิจการฟื้นฟูอาชีพช่วยชุมชนในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่เคยประสบอุทกภัย ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
🧡 เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ภายใต้การบูรณาการร่วมกันกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA มหาวิทยาลัยทั่วทุกภูมิภาค ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ) Shopee และกรมการพัฒนาชุมชน
📌พบกันได้ที่งาน OTOP Midyear ชาเลนด์เจอร์ 2-3 เมืองทองธานี
(โครงการฯ ตั้งอยู่ บริเวณหน้าเวที) ตั้งแต่วันนี้ - 1 ตุลาคม นี้
#ช้อปช่วยชุมชน
#ร้านพึ่งพา
#มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯยามยาก

ขอขอบพระคุณ เพจ ร้านเพื่อนพึ่งภาฯ

💜🧡มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมโดย อาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้เข้าร่วมเยี่ยมชมบูท และชมสินค้าภาย...
02/10/2023

💜🧡มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมโดย อาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้เข้าร่วมเยี่ยมชมบูท และชมสินค้าภายในงาน OTOP MIDYEAR 2023 “ที่สุดแห่งภูมิปัญญารังสรรค์จากการพัฒนา เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย” ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 – 3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ที่ผ่านมา

🛒โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นำสินค้าเข้าร่วมงาน ดังต่อไปนี้
🌱 Ahpa Tea ชาจากวิสาหกิจชุมชนรักต้นน้ำดอยปู่หมื่น
☕️ ย่าทา คอฟฟี่ บ้านละอูบ ต.ห้วยห้อม จ.แม่ฮ่องสอน
☕️ เมล็ดกาแฟ Saenchai estate จาก อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่
🧅 มันกัลยา วิสาหกิจชุมชนห้วยม่วง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
👕 เสื้อ กะเป๋า จากชุมชนบ้านแม่แดดน้อย อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
🍑 ชา และไซรัปบ๊วย จาก Phatcha Healthy farm

🛒ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ในเพจได้เลยครับ

#ร้านพึ่งพา
#งานโอทอป
#ช้อปช่วยชุมชน
#ร้านพึ่งพา
#มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯยามยาก

28/09/2023
📣📻ร่วมรับฟังสด ห้องข่าว FM100 ช่วงวิถีวิจัยในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 13.00 - 13.30 น.ประเด็น "งานวิชาการรับ...
28/09/2023

📣📻ร่วมรับฟังสด ห้องข่าว FM100 ช่วงวิถีวิจัย
ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 13.00 - 13.30 น.
ประเด็น "งานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม" และการนำผลงานสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิชา ตรีโรจนานนท์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
💜สามารถรับฟังได้ที่สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 MHz
ฟังออนไลน์ได้ที่ทาง WWW.FM100CMU.COM หรือ ที่เพจ FM100เสียงสื่อสารมวลชน https://www.facebook.com/FM100MCCMU

ติดตามรายการห้องข่าว FM100 ช่วง วิชาการเพื่อสังคม
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 13.00-13.30 น.
ติดตามประเด็นดำเนินงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม
กับผศ.ดร.อลิชา ตรีโรจนานนท์
อาจารย์ประจำคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ู้สู่ชุมชนเมือง
Line: FM100CMU

😊 ขอเชิญพบกับบูธร้านพึ่งพา และ "โครงการส่งเสริมธุรกรรมออนไลน์เพื่อชุมชน" โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไ...
26/09/2023

😊 ขอเชิญพบกับบูธร้านพึ่งพา และ "โครงการส่งเสริมธุรกรรมออนไลน์เพื่อชุมชน" โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ที่งาน "OTOP Midyear 2023 ที่สุดแห่งภูมิปัญญา : รังสรรค์จากการพัฒนา เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย" ระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี

🛒 เชิญช้อปสินค้าที่ระลึกจากร้านพึ่งพา และสินค้าคุณภาพจากชุมชนในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ประสบอุทกภัยจากทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งได้รับการพัฒนาศักยภาพจนสามารถเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับงานนี้

✅️ พวงกุญแจนักษัตร ซื้อ 1 ชุด รับฟรีอีก 1 ชุด
✅️ รับฟรี หน้ากากผ้าทอจากชุมชน เมื่อซื้อสินค้าครบ 500 บาท
✅️ รับฟรี หนังสือตำรับอาหาร เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท
✅️ รับส่วนลด 15% เมื่อซื้อสินค้าในโครงการฯ ผ่านช่องทาง Shopee ที่ https://shopee.co.th/m/friendsofpa ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566 (ซื้อขั้นต่ำ 100 บาท ส่วนลดสูงสุดไม่เกิน 50 บาท)

📌 ทั้งนี้ โครงการฯ จัดตั้งขึ้นโดย มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA และสถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและชุมชนที่เคยประสบอุทกภัยให้มีความรู้ในการขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มอีมาร์เก็ตเพลส (Shopee) เพื่อสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ตลอดจนได้มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในโครงการฯ ในงาน OTOP ประจำปี

#ร้านพึ่งพา
#แบ่งปันพอเพียงยั่งยืน
#โครงการส่งเสริมธุรกรรมออนไลน์เพื่อชุมชน
#งานโอทอป

#ที่สุดแห่งภูมิปัญญา
#ช้อปช่วยชุมชน

เชิฺญร่วมรับฟัง และเตรียมยื่นข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2567 “Content Creator Empowermentเตรียมความพร้อมนักสร้างสื่อ”...
25/09/2023

เชิฺญร่วมรับฟัง และเตรียมยื่นข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2567
“Content Creator Empowerment
เตรียมความพร้อมนักสร้างสื่อ”
กองทุนสื่อ ติวเข้มเตรียมความพร้อมให้กับผู้สนใจ
ยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2567

อังคารที่ 26 กันยายน 2566
เวลา 09.00 – 16.00 น.
ผ่านระบบ Zoom Meeting

ลงทะเบียนได้ที่
https://forms.office.com/r/p5syxCByjH

#กองทุนสื่อ

#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : https://www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial/
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 💜🧡เชิญชวนเข้าร่วมงาน OTOP MIDYEAR 2023ระหว่า...
23/09/2023

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 💜🧡

เชิญชวนเข้าร่วมงาน OTOP MIDYEAR 2023
ระหว่างวันที่ 23 กย.-1 ตค. 2566
ณ อิมแพคเมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 2-3

พบกับสินค้าจากชุมชนภาคเหนือ อาทิ
🍶 Ahpa Tea ชาจากวิสาหกิจชุมชนรักต้นน้ำดอยปู่หมื่น
☕️ ย่าทา คอฟฟี่ บ้านละอูบ ต.ห้วยห้อม จ.แม่ฮ่องสอน
☕️ เมล็ดกาแฟจาก อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่
🧅 มันกัลยา วิสาหกิจชุมชนห้วยม่วง อ.ไชยปราการ
👕 เสื้อ กะเป๋า จากชุมชนบ้านแม่แดดน้อย
🍑 ชา และไซรัปบ๊วย จาก Phatcha Healthy farm
และสินค้าที่น่าสนใจ

📣📻ร่วมรับฟัง ห้องข่าว FM100 ช่วงวิถีวิจัยในวันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 13.00 - 13.30 น.ประเด็น "งานวิชาการรับใช...
21/09/2023

📣📻ร่วมรับฟัง ห้องข่าว FM100 ช่วงวิถีวิจัย
ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 13.00 - 13.30 น.
ประเด็น "งานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม" และการนำผลงานสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัณฐ์ หลวงสุข คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
💜สามารถรับฟังได้ที่สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 MHz
ฟังออนไลน์ได้ที่ทาง WWW.FM100CMU.COM หรือ ที่เพจ FM100เสียงสื่อสารมวลชน https://www.facebook.com/FM100MCCMU

📣📻ห้องข่าว FM100 ช่วงวิถีวิจัยในวันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 13.00 - 13.30 น.ประเด็น "งานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นแล...
13/09/2023

📣📻ห้องข่าว FM100 ช่วงวิถีวิจัย
ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 13.00 - 13.30 น.

ประเด็น "งานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม"

💜สามารถรับฟังได้ที่สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 MHz
ฟังออนไลน์ได้ที่ทาง WWW.FM100CMU.COM หรือ ที่เพจ FM100เสียงสื่อสารมวลชน

🟢OPEN CALL 🌟ประกาศรับข้อเสนอโครงการ กองทุนพัฒนาสุขภาวะจังหวัดเชียงใหม่ที่ยั่งยืน(Chiang Mai Health Fund) เปิดรับข้อเสนอโ...
13/09/2023

🟢OPEN CALL 🌟ประกาศรับข้อเสนอโครงการ

กองทุนพัฒนาสุขภาวะจังหวัดเชียงใหม่ที่ยั่งยืน
(Chiang Mai Health Fund)

เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาที่สร้างการเปลี่ยนแปลงสู่เชียงใหม่สุขภาวะ

[ภายใต้ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานใน 3 ยุทธศาสตร์ ]
💨1. ยุทธศาสตร์ที่ 1
ลดมลพิษทางอากาศและภาวะโลก (เดือด) ร้อน

👵🏻2. ยุทธศาสตร์ที่ 2
การเตรียมสังคมเพื่อรองรับผู้สูงวัยจากปัจจุบันสู่อนาคต : สร้างความมั่นคงให้กับผู้สูงอายุทั้งในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ โดยมีจุดเน้นดังนี้ (1) ออกแบบกองทุนสำหรับคนวัยกลางคนจนถึงผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานนอกระบบและคนที่มีรายได้น้อย เพื่อเตรียมตัวเกษียณในอนาคต (2) คิดค้น สร้างสรรค์ ออกแบบ ระบบที่รองรับการจ้างงานผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี มีความมั่นคงทางรายได้ และมีคุณค่าในตนเอง

👶🏻ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเปราะบางในภาวะวิกฤต : ความมั่นคงทางอาหาร ทั้งในภาวะวิกฤตและภาวะปกติ โดยมีจุดเน้นดังนี้ (1) คิดค้น สร้างสรรค์ ออกแบบการรวบรวม และการกระจายอาหารในยามฉุกเฉิน ให้กับกลุ่มคนที่ได้รับความเดือดร้อน และ (2) การสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับผู้มีรายได้น้อย สามารถผลิตอาหารเองได้ หรือเข้าถึงอาหารที่ดีในราคาที่เป็นธรรม
__

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ
1. บุคคลธรรมดา กลุ่มคน องค์กร คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ที่มีความสนใจ มีฐานการทำงานใน 3 ยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ
2. บุคคล กลุ่มคน องค์กร เครือข่าย หรือคนรุ่นใหม่ มีความสนใจ ต้องการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
__

ขัอเสนอโครงการ (concept paper )
ประกอบด้วย
1. หลักการและเหตุผล
(สถานการณ์ปัญหา แนวคิดในการแก้ไขปัญหา)
2. กลุ่มเป้าหมาย
3. วัตถุประสงค์
4. ต้นทุนที่มีแบะการขยายผล (ภาคีสนับสนุน)
5. แผนการดำเนินงาน และงบประมาณ
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไร ระดับชุมชน สังคม ระดับนโยบาย)
7. แนวทางการพึ่งตนเองและความยั่งยืนในอนาคต ( เช่น การลงทุนเป็นผู้ประกอบการ การเชื่อมต่อกับแหล่งทุน อื่นๆ ภาครัฐ ภาคเอกชน CSR )
___

🧩รูปแบบการสนับสนุน และระยะเวลา
- โครงการขนาดเล็ก งบประมาณสนับสนุน 100,000 บาท เป็นโครงการที่สร้างสรรค์นวัตกรรม คิดค้น ทดลอง ออกแบบ สร้างโมเดลใหม่ๆ ที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหา
ระยะเวลา ไม่เกิน 10 เดือน
- โครงการขนาดกลาง งบประมาณสนับสนุน 150,000 บาท เป็นโครงการที่คิดค้น สร้างนวัตกรรม สานเครือข่าย สร้างความร่วมมือที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในระยะยาว มีกลไกสนับสนุนให้ดำเนินงานได้ในระยะยาว
ระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี
- โครงการขนาดใหญ่ (ระดับยุทธศาสตร์)
งบประมาณสนับสนุน 300,000 บาท
เป็นโครงการที่ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เชื่อมร้อยเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาและผลักดันให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบาย มีภาคีและกลไกสนับสนุนงานให้เกิดความยั่งยืน
ระยะเวลา 1 ปี
___

🔴 ส่งข้อเสนอมาทาง E-mail เท่านั้น
[email protected]

🔴ปิดรับข้อเสนอวันที่ 26 กันยายน 2566 🔴

06/09/2023

📣📣📣เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ จ.เชียงใหม่ ประกาศรับนักศึกษาที่สนใจร่วมฝึกงานเป็นระยะ เวลา 3 เดือน สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ครูก้อ 064-9545663

โครงการ “การพัฒนาเมืองเชียงใหม่ในแนวทางเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ” นำโดย ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล หัวหน้าโครงการ ร่วมกับ หน่วยบ...
26/08/2023

โครงการ “การพัฒนาเมืองเชียงใหม่ในแนวทางเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ”
นำโดย ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล หัวหน้าโครงการ ร่วมกับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และเทศบาลนครเชียงใหม่
ได้จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง " การจัดทำแผนความเสี่ยงของชุมชนคลองแม่ข่าแบบมีส่วนร่วมของชุมชน " ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ (URC)

🌿💜 หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม ได้เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนความร่วมมือระหว่าง 4 มหาวิทยาลัย ในการวางแผนสร้างความร่วมมือ...
22/08/2023

🌿💜 หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม ได้เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนความร่วมมือระหว่าง 4 มหาวิทยาลัย ในการวางแผนสร้างความร่วมมือการดำเนินงานการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้แก่
1.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
4..มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางในการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อมูลนิธิโครงการหลวง โครงการพระราชดำริ และกิจกรรมวิชาการ ในพื้นที่เป้าหมายระดับประเทศ โดยมีการกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนั้นการสนับสนุนเกื้อกูลกันบนฐานความร่วมมือของทั้ง 4 มหาวิทยาลัย ในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านการพัฒนาเกษตร ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านสาธารณสุข ด้านการพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน และงานด้านอื่นๆ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง จะร่วมกันสนับสนุนด้านวิชาการด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อร่วมกันดำเนินงานและบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ชุมชน สังคม อย่างยั่งยืน

ที่มา...

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานโครงการหลวงและโครงการพระราชดำริ บนฐานการขับเคลื่อนงานวิชาการที่ยั่งยืน สำห....

💜🌱🐘 ติดตามแปลงปลูกสมุนไพร “โครงการช้างเผือกโมเดล” พื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มช. ร่วมกับ มูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ...
17/08/2023

💜🌱🐘 ติดตามแปลงปลูกสมุนไพร “โครงการช้างเผือกโมเดล” พื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
มช. ร่วมกับ มูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ กฟผ. นำโดย รองศาสตราจารย์. ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามแปลงปลูกสมุนไพรพื้นที่แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 แปลง ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2566
แปลงที่ 1 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา (ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร มะแว้ง)
แปลงที่ 2 คุณพาดี กระจ่างกิตคงเชื้อ บ้านแม่ยางส้าน ตำบลท่าผา (ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร พริกกระเหรี่ยง)
แปลงที่ 3 คุณอุทิศ สมบัติ บ้านแม่วาก ตำบลแม่นาจร (ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร พริกกระเหรี่ยง มะแว้ง)

💜 🎬 🎥 ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมถ...
17/08/2023

💜 🎬 🎥 ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมถ่ายทำสื่อวีดิทัศน์ “พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ” ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.กฤษณา ไกรสินธุ์ ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่นผู้ได้รับรางวัลแมกไซไซ และ เภสัชกรยิปซี ผู้คิดค้นยาต้านไวรัสเอดส์ ช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยและต่างประเทศ เพื่อการเผยแพร่ในวาระครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วันที่ 14 สิงหาคม 2566

🧡💜ขอเชิญร่วมงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี” ปี 2566 ระหว่างวันที่ 12-20 สิงหาคม 2566 ณ อาคารชาเลนเจอร...
16/08/2023

🧡💜ขอเชิญร่วมงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี” ปี 2566 ระหว่างวันที่ 12-20 สิงหาคม 2566 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ภายใต้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

โดยมีสินค้าผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้
☕1.ผลิตภัณฑ์กาแฟ จากต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
🎨2.ผลิตภัณฑ์จากทีมทัศศา จาก ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
🥔3.ผลิตภัณฑ์จากทีมม่วงม่วน จาก ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
🍵4.ผลิตภัณฑ์ชาอาปาที จากดอยปู่หมื่น อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

#ร้านพึ่งพา
#แบ่งปันพอเพียงยั่งยืน
#โครงการส่งเสริมธุรกรรมออนไลน์เพื่อชุมชน
#งานโอทอป
#ศิลปาชีพประทีปไทยOTOPหลอมดวงใจด้วยพระบารมี
#ช้อปช่วยชุมชน

💜มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมโดย อาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้เข้าร่วมเยี่ยมชมบูท และสินค้าภายในง...
16/08/2023

💜มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมโดย อาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้เข้าร่วมเยี่ยมชมบูท และสินค้าภายในงาน "โครงการส่งเสริมธุรกรรมออนไลน์เพื่อชุมชน" โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้ที่งาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี” ปี 2566 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2566 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ที่ผ่านมา

🛒☕🌱 รายชื่อชุมชนที่ได้เข้าร่วมงานมีดังต่อไปนี้
1.ผลิตภัณฑ์กาแฟ จากต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
2.ผลิตภัณฑ์จากทีมทัศศา จาก ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
3.ผลิตภัณฑ์จากทีมม่วงม่วน จาก ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
4.ผลิตภัณฑ์ชาอาปาที จากดอยปู่หมื่น อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

🛒ผู้สนใจสามารถเข้าช้อปสินค้าจากชุมชนภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นพื้นที่ที่ได้สร้างความร่วมมือร่วมกัน และร่วมพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน

#ร้านพึ่งพา
#แบ่งปันพอเพียงยั่งยืน
#โครงการส่งเสริมธุรกรรมออนไลน์เพื่อชุมชน
#งานโอทอป
#ศิลปาชีพประทีปไทยOTOPหลอมดวงใจด้วยพระบารมี
#ช้อปช่วยชุมชน

💜ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำทีมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศ...
03/08/2023

💜ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำทีมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ระเบียบวาระการประชุม
๑. การจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การออกแบบแสงสว่างสำหรับ “เมืองเชียงใหม่” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมในเวลากลางคืน ในวันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์สร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาเมืองเชียงใหม่และหอพื้นถิ่นล้านนา
- โดย คุณปราการ ชุณหพงษ์ ประธานกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา
๒. แนวทางและช่องทางการสื่อสารของศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเมืองเชียงใหม่
- โดย คุณสุทธิพงศ์ สุทธินราพรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การสื่อสารและData & Digital Transformation

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเมือง (URC) เทศบาลนครเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี ร่วมลงนามใน...
26/07/2023

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม
นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เรื่อง การเป็นเครือข่ายเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์และการนำงานวิจัย นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2566 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส

แหล่งข้อมูลจาก เพจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

✨✨🙏🏻 “โคมมงคล ๕๕๕ วัดดอนจั่น” 🙏🏻✨✨📌 ๕ = เป้าหมายของการจำหน่ายโคม 500,000 ดวง📌 ๕ = เป้าหมายการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน 5 ...
21/07/2023

✨✨🙏🏻 “โคมมงคล ๕๕๕ วัดดอนจั่น” 🙏🏻✨✨
📌 ๕ = เป้าหมายของการจำหน่ายโคม 500,000 ดวง
📌 ๕ = เป้าหมายการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน 5 ปี
📌 ๕ = ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกัน
🏮๕.๑) เด็กด้อยโอกาส
🏮๕.๒) วัด
🏮๕.๓) ชุมชน
🏮 ๕.๔) การสืบทอดภูมิปัญญา
🏮 ๕.๕) ธุรกิจปันกันของชุมชน
✨💖————————————————✨💖
ท่านใดที่สนใจทำบุญแขวนโคม เสริมโชค เสริมดวง หนุนดวง
สามารถส่งข้อความทักเข้ามาได้เลยนะคะ เรามีบริการเขียนชื่อ และนำไปแขวนที่วัดดอนจั่นให้ฟรีค่ะ
✨💖————————————————✨💖
สนใจบูชา สอบถามรายละเอียดส่งข้อความมาในเพจ : https://m.me/TassaBrand
หรือ โทรเบอร์โทรศัพท์
096-697-5578
061-1172-6573 (ป้าไก่)
093-5765-066 (แจ๊ค)
#โคมมงคล555วัดดอนจั่น #สายบุญ #สายมู #เสริมโชค #เสริมดวง #สายมูเตลู #โคมล้านนา #วัดดอนจั่น #เชียงใหม่

✨✨🙏🏻 “โคมมงคล ๕๕๕ วัดดอนจั่น” 🙏🏻✨✨

📌 ๕ = เป้าหมายของการจำหน่ายโคม 500,000 ดวง
📌 ๕ = เป้าหมายการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน 5 ปี
📌 ๕ = ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกัน
🏮๕.๑) เด็กด้อยโอกาส
🏮๕.๒) วัด
🏮๕.๓) ชุมชน
🏮 ๕.๔) การสืบทอดภูมิปัญญา
🏮 ๕.๕) ธุรกิจปันกันของชุมชน

✨💖————————————————✨💖

ท่านใดที่สนใจทำบุญแขวนโคม เสริมโชค เสริมดวง หนุนดวง
สามารถส่งข้อความทักเข้ามาได้เลยนะคะ เรามีบริการเขียนชื่อ และนำไปแขวนที่วัดดอนจั่นให้ฟรีค่ะ

✨💖————————————————✨💖

สนใจบูชา สอบถามรายละเอียดส่งข้อความมาในเพจ : https://m.me/TassaBrand
หรือ โทรเบอร์โทรศัพท์
096-697-5578
061-1172-6573 (ป้าไก่)
093-5765-066 (แจ๊ค)

#โคมมงคล555วัดดอนจั่น #สายบุญ #สายมู #เสริมโชค #เสริมดวง #สายมูเตลู #โคมล้านนา #วัดดอนจั่น #เชียงใหม่

🔎✨ กิจกรรม " PROPOSAL CLINIC" ภายใต้ของโครงการ CMU CHANGE AGENTSนำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล และ อาจ...
06/07/2023

🔎✨ กิจกรรม " PROPOSAL CLINIC"
ภายใต้ของโครงการ CMU CHANGE AGENTS

นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล และ อาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ และทีมหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม

โดยต้องขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 4 ท่าน ดังต่อไปนี้
1.ผศ.ดร.สุบัน พรเวียง จากคณะศึกษาศาสตร์
2.ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล จากคณะเกษตรศาสตร์
3.ผศ.ประพัณฐ์ หลวงสุข จากคณะเทคนิคการแพทย์
4.รศ.ดร.ธงชัย ภูวนาถวิจิตร จากคณะมนุษยศาสตร์

ที่ได้เข้าร่วมให้ความรู้ ให้เทคนิค และให้ข้อเสนอแนะในการเริ่มโครงการ พร้อมวิธีการดำเนินโครงการเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของแต่ละโครงการ

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ เรือนรับรองอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#หน่วยสนับสนุนวิชาการับใช้สังคม
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

🌱🌿🐘 💜 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยอธิการบดี และ อาจารย์วรงค์ วงศ์ลังกา  พร...
06/07/2023

🌱🌿🐘 💜 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยอธิการบดี และ อาจารย์วรงค์ วงศ์ลังกา พร้อม นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 ชั้นปี

ร่วมลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่มโครงการ "ช้างเผือกโมเดล" มูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ ระหว่างวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2566 เพื่อสำรวจข้อมูลปรับภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (โรงพยาบาลแม่แจ่ม) และติดตาม การเจริญเติบโต การปลูกสมุนไพร อีก 2 พื้นที่ บ้านแม่ยางส้าน และ บ้านแม่นาจร

💜มหาวิทยาลัย และสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัล CMU Social Value Recognition Award 202...
03/07/2023

💜มหาวิทยาลัย และสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัล CMU Social Value Recognition Award 2023 สำหรับโครงการที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินประเมินฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีจำนวน 3 รางวัล ใน"ด้านบริการวิชาการเพื่อสังคม"
หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม จึงขอแสดงความยินดีอาจารย์นักวิจัยดังต่อไปนี้💐✨

📌 รางวัลดีเด่น
ผศ.วิเชียร สุนิธรรม จากคณะมนุษยศาสตร์
โครงการกระบวนการเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษอย่างมีส่วนร่วมโดยการบูรณาการภูมิปัญญาชาวบ้าน กรณีศึกษาครูและผู้นำชุมชนตำบลแม่ตื่น อ-เภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

📌รางวัลชมเชย
1.ผศ.ดร.ปฐมาวดี จงรักษ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนในตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
2.รศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณะนิติศาสตร์ โครงการวิเคราะห์ผลกระทบของกฏหมายกับการลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ

🔸ซึ่งได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล CMU Social Value Recognition Award 2023 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมธาราทอง โรงแรม เซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่


#บริการวิชาการเพื่อสังคม #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุม AVPN Global Conference 2023 🌏🍃ณ Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC) กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในวันที...
27/06/2023

การประชุม AVPN Global Conference 2023 🌏🍃
ณ Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC) กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 20-23 มิถุนายน 2566
ในหัวข้อ "Global Challenges: Asian Solutions"

โดยมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมดังกล่าวดังนี้
1. อาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายงานบริการวิชาการ และ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายงานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ

การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างความไว้วางใจระหว่างนักลงทุนทางสังคมและผู้นําด้านผลกระทบต่อชุมชนซึ่งจะเป็นส่วนประกอบสําคัญสําหรับความสําเร็จของการแก้ปัญหาทางสังคมของเอเชีย โดยมีผู้เข้าร่วมจากองค์กรหรือบริษัทที่ระดมทุนนอกตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity Firm) ธนาคารพาณิชย์ สถาบันที่ให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าที่มีความมั่งคั่งสูง (Wealth management Institutions) องค์กรที่ให้บริการทางการเงินอื่นๆ องค์กรบริการวิชาชีพ (Professional Service Firms) ธุรกิจครอบครัว บริษัท มูลนิธิ มหาวิทยาลัย องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ


#หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม
#บริการวิชาการ

เชิญชวนเข้าร่วม การจัดนิทรรศการผลงานการขับเคลื่อนล้านนาอย่างสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจฐาน BCG “MHESI ...
27/06/2023

เชิญชวนเข้าร่วม การจัดนิทรรศการผลงานการขับเคลื่อนล้านนาอย่างสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจฐาน BCG “MHESI Innovation Fair for BCG Creative LANNA” ระหว่างวันที่ 3 - 9 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมที่น่าสนใจ
1. ผลงานนิทรรศการการขับเคลื่อนล้านนาอย่างสร้างสรรค์ฯ ขับเคลื่อนแนวคิด BCG Model
2. ผลงานผ่านสื่อมัลติมีเดียนำเสนอเทคโนโลยีที่พัฒนาภายใต้โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ในภาคเหนือ
3. การจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้าน อววน. ของหน่วยงานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือและหน่วยงานในสังกัด
4. การจำหน่ายสินค้าที่พัฒนาและยกระดับภายใต้โครงการของกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม
5. กิจกรรมพิเศษ Fashion Show Creative LANNA INNOVATION for TEXTILE
6. กิจกรรมสาธิตการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ

🍃✨เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2566   นำทีมโดย ผศ.ดร.รังสิยา นารินทร์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ และทีมหน่วยสนับสนุนวิชาการรั...
26/06/2023

🍃✨เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2566
นำทีมโดย ผศ.ดร.รังสิยา นารินทร์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ และทีมหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม ได้เข้าร่วมสังเกตการและเพิ่มเติมข้อเสนอแนะในการสนทนากลุ่ม (Focus group) ของ "อาหารปลอดภัย ตามหลักโภชนาการ จากอาหารพื้นถิ่นชุมชนบ้านหนองเลา หมู่ที่ 8 และ บ้านธาตุภูซาง หมู่ที่ 10 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา" อยู่ภายใต้ "โครงการคนรุ่นใหม่กับการลดปัจจัยเสี่ยงเพื่อความเป็นธรรมด้านสุขภาพ และลดความเหลื่อมล้ำบนฐานชุมชน” ของมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีมาก จากกลุ่มเป้าหมายที่มาเข้าร่วมให้ข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะ และได้ร่วมพูดคุยกิจกรรมที่จะดำเนินการในอนาคตเพื่อให้เกิดผลดี และประโยชน์แก่ชุมชนต่อไป.

🔸เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน 2566 🔸   นำทีมโดย ผศ.ดร.รังสิยา นารินทร์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ และทีมหน่วยสนับสนุนวิชาการร...
26/06/2023

🔸เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน 2566 🔸
นำทีมโดย ผศ.ดร.รังสิยา นารินทร์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ และทีมหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม ได้เข้าร่วมสังเกตการและเพิ่มเติมข้อเสนอแนะในการสนทนากลุ่ม (Focus group) ของ "การสร้างพื้นที่เพื่อการฟื้นฟูความเสี่ยงเหล้าและบุหรี่ ผ่านกิจกรรมด้านการเกษตร สุขภาพและจิตวิทยาบนฐานของชุมชนตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่" อยู่ภายใต้ "โครงการคนรุ่นใหม่กับการลดปัจจัยเสี่ยงเพื่อความเป็นธรรมด้านสุขภาพ และลดความเหลื่อมล้ำบนฐานชุมชน” ของมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีมาก จากกลุ่มเป้าหมายที่มาเข้าร่วมให้ข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะ และได้ร่วมพูดคุยกิจกรรมที่จะดำเนินการในอนาคตเพื่อให้เกิดผลดี และประโยชน์แก่ชุมชนต่อไป.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายงานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการได้เข้าร่วมการประชุม ของมู...
26/06/2023

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายงานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ

ได้เข้าร่วมการประชุม ของมูลนิธิโครงการหลวง และ สวพส. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนการวิจัยพื้นที่สูง ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2567-2570) มุ่งหวังพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนบนพื้นที่สูง โดยผู้เข้าร่วมทุกภาคส่วนได้ช่วยกันระดมความคิดเห็น เติมเต็มข้อมูล หรือปัญหาความตระหนัก เพื่อให้ได้ข้อสรุป และได้มองเห็นเป้าหมายร่วมกัน

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 -15.30 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ท่าน ศ. (พิเศษ) ดร.ภญ.กฤษณา ไกรสิทธุิ์ คว้ารางวั...
20/06/2023

หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ท่าน ศ. (พิเศษ) ดร.ภญ.กฤษณา ไกรสิทธุิ์ คว้ารางวัลนักวิทย์แพทย์เกียรติยศปี 66 ผู้พัฒนายาต้านเอดส์-มาลาเรีย

กรมวิทย์ประกาศมอบรางวัล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 66 ให้ ภญ.กฤษณา ไกรสินธุ์ ผู้พัฒนายาต้านเอ.....

🎉🎉🎉หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำร...
15/06/2023

🎉🎉🎉หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม
ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาสังคมวิทยา อนุสาขาวิชา การพัฒนาชุมชน โดยใช้ผลงานรับท้องถิ่นและสังคม เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

🎉 คณะมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์ สังกัดภาควิชาการท่องเที่ยว ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาสังคมวิทยา อนุสาขาวิชา การพัฒนาชุมชน

ที่อยู่

Chiang Mai
50200

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันนี้ทำไม login เข้าเรียนออนไลน์ ของ ThaiMooc ไม่ได้คะ
สอบถามหน่ยครับ รอบ1/4 เปิดระบบให้รายงานตัวยังครับ