RSPG MFU เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการ อพ.สธ.

เปิดเหมือนปกติ

ชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมใจใส่ปุ๋ยบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 25 กันยายน
23/09/2021

ชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมใจใส่ปุ๋ยบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 25 กันยายน

📢 ประชาสัมพันธ์ 📢โครงการอพ.สธ.-มฟล. จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาพนักงานจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา กำหนดการรับสมั...
22/09/2021

📢 ประชาสัมพันธ์ 📢
โครงการอพ.สธ.-มฟล. จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาพนักงานจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
กำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 22 กันยายน - 15 ตุลาคม 2564
รายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งเจ้าหน้าธุรการ โครงการอพ.สธ.-มฟล. ประจำปีงบประมาณ 2565 สัญญาจ้าง 1 ปี
สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วุฒิการศึกษา : ปริญาตรี (ทุกสาขาวิชา)
ลักษณะงาน : งานเอกสาร การเงินและบัญชี งานประสานงานทั่วไป จัดประชุม/นิทรรศการ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ส่งเอกสารแนบดังนี้
1. ประวัติส่วนตัวฉบับภาษาไทยเท่านั้น (CV) พร้อมแนบรูปถ่ายชัดเจน
2. สำเนาใบปริญญาบัตร
3. ใบแสดงผลการศึกษา
📧 ส่งมาที่ Email : [email protected] เท่านั้น
☎ สามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-917742 (ศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มฟล.)

📢 ประชาสัมพันธ์ 📢
โครงการอพ.สธ.-มฟล. จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาพนักงานจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
กำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 22 กันยายน - 15 ตุลาคม 2564
รายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งเจ้าหน้าธุรการ โครงการอพ.สธ.-มฟล. ประจำปีงบประมาณ 2565 สัญญาจ้าง 1 ปี
สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วุฒิการศึกษา : ปริญาตรี (ทุกสาขาวิชา)
ลักษณะงาน : งานเอกสาร การเงินและบัญชี งานประสานงานทั่วไป จัดประชุม/นิทรรศการ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ส่งเอกสารแนบดังนี้
1. ประวัติส่วนตัวฉบับภาษาไทยเท่านั้น (CV) พร้อมแนบรูปถ่ายชัดเจน
2. สำเนาใบปริญญาบัตร
3. ใบแสดงผลการศึกษา
📧 ส่งมาที่ Email : [email protected] เท่านั้น
☎ สามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-917742 (ศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มฟล.)

🌍 Word Ozone Dat 2021 🌍วันที่ 16 กันยายน ของทุกปี เป็นวันที่โลกของเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับบรรยากาศโลกชั้นโอโซนซึ่งมันมีบ...
16/09/2021

🌍 Word Ozone Dat 2021 🌍
วันที่ 16 กันยายน ของทุกปี เป็นวันที่โลกของเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับบรรยากาศโลกชั้นโอโซนซึ่งมันมีบทบาทสำคัญในสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก วันนี้แอดมินจึงได้นำเกร็ดความรู้เล็กๆเกี่ยวกับความเป็นมาของวันโอโซนโลกให้ทุกๆคนได้อ่านกัน

🌍 Word Ozone Dat 2021 🌍
วันที่ 16 กันยายน ของทุกปี เป็นวันที่โลกของเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับบรรยากาศโลกชั้นโอโซนซึ่งมันมีบทบาทสำคัญในสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก วันนี้แอดมินจึงได้นำเกร็ดความรู้เล็กๆเกี่ยวกับความเป็นมาของวันโอโซนโลกให้ทุกๆคนได้อ่านกัน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อพ.สธ.-มฟล.) ได้จัดการฝึกอบรมการวาดภาพทางพฤก...
05/09/2021

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อพ.สธ.-มฟล.) ได้จัดการฝึกอบรมการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ในวันที่ 4 - 5 กันยายน 2564 ณ อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา (S1-101) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดยผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้ความรู้เกี่ยวกับการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Photoshop ในการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ และการใช้เครื่องมือพื้นฐานต่าง ๆในโปรแกรม
ทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อพ.สธ.-มฟล.) ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทุกท่านที่สละเวลามาฝึกอบรมและเรียนรู้การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ในครั้งนี้เป็นอย่างสูงค่ะ

🌳 รำลึก 31 ปี การจากไปของ สืบ นาคะเสถียร 🍀วันที่ 1 กันยายน ของทุกปี ถือว่าเป็นวันรำลึกถึงวันจากไปของ สืบ นาคะเสถียร นักอ...
01/09/2021

🌳 รำลึก 31 ปี การจากไปของ สืบ นาคะเสถียร 🍀
วันที่ 1 กันยายน ของทุกปี ถือว่าเป็นวันรำลึกถึงวันจากไปของ สืบ นาคะเสถียร นักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่ได้ทุ่มเททั้งชีวิต และจิตวิญญาณในการอนุรักษ์ป่าและสรรพชีวิตในผืนป่า นอกจากนี้ยังปลุกจิตสำนึกให้คนไทยอนุรักษ์ผืนป่าและเห็นความสำคัญของป่าไม้ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จนส่งผลให้ "ป่าห้วยขาแข้ง" และ "ทุ่งใหญ่นเรศวร" ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก เมื่อปี 2534 ในที่สุด
ที่มาข้อมูล : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

🌳 รำลึก 31 ปี การจากไปของ สืบ นาคะเสถียร 🍀
วันที่ 1 กันยายน ของทุกปี ถือว่าเป็นวันรำลึกถึงวันจากไปของ สืบ นาคะเสถียร นักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่ได้ทุ่มเททั้งชีวิต และจิตวิญญาณในการอนุรักษ์ป่าและสรรพชีวิตในผืนป่า นอกจากนี้ยังปลุกจิตสำนึกให้คนไทยอนุรักษ์ผืนป่าและเห็นความสำคัญของป่าไม้ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จนส่งผลให้ "ป่าห้วยขาแข้ง" และ "ทุ่งใหญ่นเรศวร" ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก เมื่อปี 2534 ในที่สุด
ที่มาข้อมูล : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

📌📌 ประชาสัมพันธ์ 📌📌สำหรับหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจโปสเตอร์พรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ ชุดที่ 1สามารถลงทะเบีย...
30/08/2021

📌📌 ประชาสัมพันธ์ 📌📌
สำหรับหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจโปสเตอร์พรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ ชุดที่ 1
สามารถลงทะเบียนขอรับโปสเตอร์ขนาด A0 ได้ที่
📍 Link สำหรับลงทะเบียน :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRf9L7y_P7aJbycALA6tKuUjtk9kPKFGwv_gzvSO0jIqe4Ow/viewform?usp=sf_link
ทางโครงการจะจัดส่งให้ฟรีหรือสามารถมารับได้ด้วยตนเองที่สำนักงานสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่
📍 Link ดาวน์โหลดไฟล์ :
https://drive.google.com/file/d/1Ciord9g0lYiHsS4qXCocPriGEo8pMl6X/view?usp=sharing
📞 ติดต่อสอบถามเพิ่มตามทาง inbox หรือ 053-917-742 ค่ะ

📌📌 ประชาสัมพันธ์ 📌📌
สำหรับหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจโปสเตอร์พรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ ชุดที่ 1
สามารถลงทะเบียนขอรับโปสเตอร์ขนาด A0 ได้ที่
📍 Link สำหรับลงทะเบียน :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRf9L7y_P7aJbycALA6tKuUjtk9kPKFGwv_gzvSO0jIqe4Ow/viewform?usp=sf_link
ทางโครงการจะจัดส่งให้ฟรีหรือสามารถมารับได้ด้วยตนเองที่สำนักงานสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่
📍 Link ดาวน์โหลดไฟล์ :
https://drive.google.com/file/d/1Ciord9g0lYiHsS4qXCocPriGEo8pMl6X/view?usp=sharing
📞 ติดต่อสอบถามเพิ่มตามทาง inbox หรือ 053-917-742 ค่ะ

การอบรมการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 4-5 กันยายน 2564***ฟรีค่าลงทะเบียน***โดยศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ม...
30/08/2021

การอบรมการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 4-5 กันยายน 2564
***ฟรีค่าลงทะเบียน***
โดยศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ณ อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา (S1-101) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
หากมีข้อสงสัย ติดต่อ
: คุณปณนัญ สมใจอ้าย โทร 095-451-6362 หรือ 053-917-742
: คุณนพพิชชญ์ จันดี โทร 095-167-5354
***รับจำนวน 15 คน เท่านั้น***

การอบรมการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 4-5 กันยายน 2564
***ฟรีค่าลงทะเบียน***
โดยศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ณ อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา (S1-101) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
หากมีข้อสงสัย ติดต่อ
: คุณปณนัญ สมใจอ้าย โทร 095-451-6362 หรือ 053-917-742
: คุณนพพิชชญ์ จันดี โทร 095-167-5354
***รับจำนวน 15 คน เท่านั้น***

19/08/2021

ภาพวาดพฤกษศาสตร์ธรรมชาติ (Botanical Art Illustration) คืองานศิลปะที่มีการจำเพาะลงไป เฉพาะพืชพรรณ ต้นไม้ต่างๆ โดยนำวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์สองแขนงนี้มารวมกัน หรือที่เราเรียกว่า "วิทย์สานศิลป์"

** คลิปตัวอย่างสั้นๆในการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ **
มาดูกัน !

ทรงพระเจริญ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี...
12/08/2021

ทรงพระเจริญ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทรงพระเจริญ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

🖼🍁ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการจัดทำตัวอย่างพรรณไม้ 🖼🍁ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...
06/08/2021

🖼🍁ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการจัดทำตัวอย่างพรรณไม้ 🖼🍁
ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อพ.สธ.-มฟล.) จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการจัดทำตัวอย่างพรรณไม้ ผ่านระบบ Google meet ระหว่าง ห้องพวงชมพู อาคาร E-Park (M-Square) และอาคารสำนักงานสวนพฤกษศาสต์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อบรมในหัวข้อประวัติการศึกษาตัวอย่างพรรณไม้ บทบาทของหอพรรณไม้ แหล่งที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ การเก็บตัวอย่างพรรณไม้ การจัดทำตัวอย่างพรรณไม้ และการฝึกปฏิบัติการในพื้นที่ศึกษาจริง
ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และดำเนินงานด้านการอนุรักษ์กันในวันนี้ด้วยนะครับ
**ฝากกดติดตามเพจด้วยนะครับ**

ภาพบรรยากาศในกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28/07/2021

ภาพบรรยากาศในกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการเเจกกล้าไม้
21/07/2021

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการเเจกกล้าไม้

ขยายเวลารับกล้าไม้นะคะ
21/07/2021

ขยายเวลารับกล้าไม้นะคะ

📣 ขยายเวลารับกล้าไม้กิจกรรมแจกกล้าไม้เนื่องในวันทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2564

สำหรับท่านที่ได้รับกล้าไม้ โดยมีกำหนดรับกล้าไม้ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ค. 64 และยังไม่ได้รับกล้าไม้ตามวันเวลาดังกล่าว สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ ขยายระยะเวลาการรับกล้าไม้ โดยสามารถมารับกล้าไม้ได้ตามวันเวลาดังนี้ค่ะ

⏰ 22-23 ก.ค. 64 (09.00-16.00 น.)
⏰ 24 ก.ค. 64 (09.00-12.00 น.)

📍 เตรียมสำเนาบัตรประชาชนและภาชนะสำหรับใส่กล้าไม้มาด้วยนะคะ

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสวนพฤกษศาส...
16/07/2021

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ และศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อพ.สธ.-มฟล.)
ขอรับอาสาสมัครจำนวน 100 ท่าน 👩‍🌾👨‍🌾
🌿ร่วมทำกิจกรรมดีๆ ปลูกต้นกล้วยและพรรณไม้ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่และอนุรักษ์ธรรมชาติ
📆กิจกรรมจัดขึ้นในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-14.00 น.

✍️ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Google Form ตามลิงค์
Link ลงทะเบียน
shorturl.asia/7XG6i
หรือสแกน QR CODE (ในรูปภาพ)

สถานที่: บริเวณอ่างเก็บมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (แผนที่อยู่ในคอมเมนต์)
ป.ล.เตรียมตัวให้พร้อม ชุดกันแดด กันฝน หน้ากากอนามัย แล้วพบกันนะเจ้า 😎

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ และศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อพ.สธ.-มฟล.)
ขอรับอาสาสมัครจำนวน 100 ท่าน 👩‍🌾👨‍🌾
🌿ร่วมทำกิจกรรมดีๆ ปลูกต้นกล้วยและพรรณไม้ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่และอนุรักษ์ธรรมชาติ
📆กิจกรรมจัดขึ้นในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-14.00 น.

✍️ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Google Form ตามลิงค์
Link ลงทะเบียน
shorturl.asia/7XG6i
หรือสแกน QR CODE (ในรูปภาพ)

สถานที่: บริเวณอ่างเก็บมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (แผนที่อยู่ในคอมเมนต์)
ป.ล.เตรียมตัวให้พร้อม ชุดกันแดด กันฝน หน้ากากอนามัย แล้วพบกันนะเจ้า 😎

📌ขอเชิญเข้าร่วม การฝึกอบรมปฏิบัติการจัดทำตัวอย่างพรรณไม้ 📌📅 ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564โดยศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทย...
14/07/2021

📌ขอเชิญเข้าร่วม การฝึกอบรมปฏิบัติการจัดทำตัวอย่างพรรณไม้ 📌
📅 ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564
โดยศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ณ สำนักงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย
♦♦ รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน เท่านั้น ♦♦
📌📌ฟรีค่าลงทะเบียน📌📌
📍 ขอผู้ที่อยู่ภายในจังหวัดเชียงรายนะคะ เนื่องจากสถานการณ์โควิค-19 📍
ลิงค์สำหรับลงทะเบียน : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftsPb9-sDNMn1f_jlu199KPkIP6DDeJoIh5exRukP_UK6zeA/viewform
(หรือสแกน QR CODE ตามภาพประชาสัมพันธ์)

📧 หนังสือเชิญจะส่งตามไปยังอีเมลล์ที่ท่านกรอก ในภายหลัง 📧
☎ หากมีข้อสงสัย ติดต่อ :
คุณวิภาวรรณ พรหมจันทร์ โทร 090-290-1962 หรือ 053-917-742
คุณนพพิชชญ์ จันดี โทร 095-167-535

📌ขอเชิญเข้าร่วม การฝึกอบรมปฏิบัติการจัดทำตัวอย่างพรรณไม้ 📌
📅 ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564
โดยศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ณ สำนักงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย
♦♦ รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน เท่านั้น ♦♦
📌📌ฟรีค่าลงทะเบียน📌📌
📍 ขอผู้ที่อยู่ภายในจังหวัดเชียงรายนะคะ เนื่องจากสถานการณ์โควิค-19 📍
ลิงค์สำหรับลงทะเบียน : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftsPb9-sDNMn1f_jlu199KPkIP6DDeJoIh5exRukP_UK6zeA/viewform
(หรือสแกน QR CODE ตามภาพประชาสัมพันธ์)

📧 หนังสือเชิญจะส่งตามไปยังอีเมลล์ที่ท่านกรอก ในภายหลัง 📧
☎ หากมีข้อสงสัย ติดต่อ :
คุณวิภาวรรณ พรหมจันทร์ โทร 090-290-1962 หรือ 053-917-742
คุณนพพิชชญ์ จันดี โทร 095-167-535

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับกล้าไม้ ผู้ที่ได้รับกล้าไม้สามารถมารับกล้าไม้ได้ในวันที่ 19-20 ก.ค. 64 (สำหรับบุคคลทั่วไป) และวันท...
12/07/2021

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับกล้าไม้
ผู้ที่ได้รับกล้าไม้สามารถมารับกล้าไม้ได้ในวันที่ 19-20 ก.ค. 64 (สำหรับบุคคลทั่วไป) และวันที่ 22-23 ก.ค. 64 (สำหรับหน่วยงาน) ตามวันและเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้
📍 สถานที่รับกล้าไม้ : โรงเรือนขยายพันธุ์ สวนพฤกษศาสตร์มาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ
📍 เอกสารที่ต้องใช้ : **สำเนาบัตรประชาชน และถุงรับกล้าไม้
📞 ติดต่อสอบถามเพิ่มตามทาง inbox หรือ 0-5391-6470 ค่ะ 😃

สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ โดย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สนองพระราชดำริ โดยมหาวิทยาล...
05/07/2021

สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ โดย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สนองพระราชดำริ โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อพ.สธ. - มฟล.) ได้จัดโครงการ รักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดเชียงรายและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้งนี้เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธาน “ปลูกป่า สร้างคน” ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดกิจกรรม 🌱 แจกกล้าไม้เนื่องในวันทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2564 🌱 โดยแจกกล้าไม้ยืนต้นให้แก่ผู้ที่สนใจตลอดจนหน่วยงานต่างๆ โดยสามารถลงทะเบียนขอรับกล้าไม้ผ่าน Google Form ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 ก.ค. 64
Link สำหรับบุคคล (ขอในนามบุคคล) : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfdAhp5ygc.../viewform
Link สำหรับหน่วยงาน (ขอในนามหน่วยงาน) : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSd.../viewform
(หรือสแกน QR CODE ในคอมเม้นต์ใต้ภาพ)
📍 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับกล้าไม้ ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 64 เป็นต้นไป ทาง fb.com/mfubotanicalgarden และ fb.com/rspg.mfu
📍 ผู้ที่ได้รับกล้าไม้สามารถมารับกล้าไม้ได้ในวันที่ 19-20 ก.ค. 64 (สำหรับบุคคลทั่วไป) และวันที่ 22-23 ก.ค. 64 (สำหรับหน่วยงาน) ตามวันและเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้
📍 สถานที่รับกล้าไม้ : โรงเรือนขยายพันธุ์ สวนพฤกษศาสตร์มาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ
📍 เอกสารที่ต้องใช้ : **สำเนาบัตรประชาชน และถุงรับกล้าไม้
📞 ติดต่อสอบถามเพิ่มตามทาง inbox หรือ 0-5391-6470 ค่ะ 😃

สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ โดย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สนองพระราชดำริ โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อพ.สธ. - มฟล.) ได้จัดโครงการ รักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดเชียงรายและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้งนี้เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธาน “ปลูกป่า สร้างคน” ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดกิจกรรม 🌱 แจกกล้าไม้เนื่องในวันทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2564 🌱 โดยแจกกล้าไม้ยืนต้นให้แก่ผู้ที่สนใจตลอดจนหน่วยงานต่างๆ โดยสามารถลงทะเบียนขอรับกล้าไม้ผ่าน Google Form ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 ก.ค. 64
Link สำหรับบุคคล (ขอในนามบุคคล) : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfdAhp5ygc.../viewform
Link สำหรับหน่วยงาน (ขอในนามหน่วยงาน) : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSd.../viewform
(หรือสแกน QR CODE ในคอมเม้นต์ใต้ภาพ)
📍 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับกล้าไม้ ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 64 เป็นต้นไป ทาง fb.com/mfubotanicalgarden และ fb.com/rspg.mfu
📍 ผู้ที่ได้รับกล้าไม้สามารถมารับกล้าไม้ได้ในวันที่ 19-20 ก.ค. 64 (สำหรับบุคคลทั่วไป) และวันที่ 22-23 ก.ค. 64 (สำหรับหน่วยงาน) ตามวันและเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้
📍 สถานที่รับกล้าไม้ : โรงเรือนขยายพันธุ์ สวนพฤกษศาสตร์มาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ
📍 เอกสารที่ต้องใช้ : **สำเนาบัตรประชาชน และถุงรับกล้าไม้
📞 ติดต่อสอบถามเพิ่มตามทาง inbox หรือ 0-5391-6470 ค่ะ 😃

สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ จัดกิจกรรมอบรมการเพาะชำกล้วยไม้ให้กับแก่นักเรียนและครูโรงเรียนบ้านร่องเผียว เครือข่า...
05/07/2021

สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ จัดกิจกรรมอบรมการเพาะชำกล้วยไม้ให้กับแก่นักเรียนและครูโรงเรียนบ้านร่องเผียว เครือข่ายโรงเรียนสืบศิลป์แผ่นดินล้านนา มหาวิทยาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย ในวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564
โดย อาจารย์ ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์ กล่าวนำการอบรมการนำกล้วยไม้ออกปลูก การอนุบาลกล้วยไม้ในระยะแรก ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกล้วยไม้ เป็นการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยน้องๆ ได้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดค่ะ 🙂

5 มิถุนายน 2564 : วันสิ่งแวดล้อมโลก 🌳🍃🌏🌄วันสิ่งแวดล้อมโลก มีที่มาจาก วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นทั่ว...
05/06/2021

5 มิถุนายน 2564 : วันสิ่งแวดล้อมโลก 🌳🍃🌏🌄
วันสิ่งแวดล้อมโลก มีที่มาจาก วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้ในวันที่ 5 -16 มิถุนายน พ.ศ.2515 องค์การสหประชาชาติ ได้จัดการประชุมใหญ่ระดับโลกขึ้นที่ กรุงสตอกโฮลม์ ประเทศสวีเดน โดยมีชื่อการประชุมในครั้งนี้ว่า “การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์” หรือ UN Conference on The Human Environment โดยใช้เวลาเตรียมการประชุมครั้งนี้ถึง 3 ปีด้วยกัน
ในการประชุมครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมประชุมถึง 1,200 คน จาก 113 ประเทศ และมีผู้สังเกตการณ์มากกว่า 1,500 คน จากหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน และเพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือกันของประเทศทั่วโลก จึงได้มีการกำหนดให้วันแรกของการประชุม คือ วันที่ 5 มิถุนายน เป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก” หรือ World Environment Day และได้จัดตั้ง โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ หรือ “ยูเนป” UNEP : United Nation Environment Programme ขึ้นอีกด้วย โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา หลังจากนั้น รัฐบาลต่างๆ จัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตนเองเพื่อให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นสื่อมวลชน และกลุ่มนักศึกษาจากทั่วโลก เพื่อร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดปัญหาในประเทศต่างๆ มีการจัดทำร่างข้อเสนอต่างๆ แผนดำเนินการ และปฏิญญาว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้มาร่วมขจัดอันตรายด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
โดยใน ปี 2021 UNEP ได้กำหนดแนวคิดรณรงค์ภายใต้หัวข้อเรื่อง Ecosystem Restoration หรือ การฟื้นฟูระบบนิเวศ

แหล่งที่มาข้อมูล : travel.trueid

5 มิถุนายน 2564 : วันสิ่งแวดล้อมโลก 🌳🍃🌏🌄
วันสิ่งแวดล้อมโลก มีที่มาจาก วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้ในวันที่ 5 -16 มิถุนายน พ.ศ.2515 องค์การสหประชาชาติ ได้จัดการประชุมใหญ่ระดับโลกขึ้นที่ กรุงสตอกโฮลม์ ประเทศสวีเดน โดยมีชื่อการประชุมในครั้งนี้ว่า “การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์” หรือ UN Conference on The Human Environment โดยใช้เวลาเตรียมการประชุมครั้งนี้ถึง 3 ปีด้วยกัน
ในการประชุมครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมประชุมถึง 1,200 คน จาก 113 ประเทศ และมีผู้สังเกตการณ์มากกว่า 1,500 คน จากหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน และเพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือกันของประเทศทั่วโลก จึงได้มีการกำหนดให้วันแรกของการประชุม คือ วันที่ 5 มิถุนายน เป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก” หรือ World Environment Day และได้จัดตั้ง โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ หรือ “ยูเนป” UNEP : United Nation Environment Programme ขึ้นอีกด้วย โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา หลังจากนั้น รัฐบาลต่างๆ จัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตนเองเพื่อให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นสื่อมวลชน และกลุ่มนักศึกษาจากทั่วโลก เพื่อร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดปัญหาในประเทศต่างๆ มีการจัดทำร่างข้อเสนอต่างๆ แผนดำเนินการ และปฏิญญาว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้มาร่วมขจัดอันตรายด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
โดยใน ปี 2021 UNEP ได้กำหนดแนวคิดรณรงค์ภายใต้หัวข้อเรื่อง Ecosystem Restoration หรือ การฟื้นฟูระบบนิเวศ

แหล่งที่มาข้อมูล : travel.trueid

ที่อยู่

Chiang Rai
57100

เบอร์โทรศัพท์

+6653916471

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ RSPG MFUผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง RSPG MFU:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Rai

แสดงผลทั้งหมด