กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬ

กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬ กองการกีฬา เป็นหน่วยงานราชการสังกัด สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร กองการกีฬาเป็นหน่วยงานราชการสังกัด กรุงเทพมหานคร

เปิดเหมือนปกติ

#ประกาศสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครลานกีฬา ประจำปีงบ...
11/10/2021
ประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว.pdf

#ประกาศสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครลานกีฬา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)

ด้วยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครช่วยปฏิบัติราชการเกี่ยวกับกิจกรรมลานกีฬา จำนวน ๕ อัตรา ช่วยปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
โดยจะต้องมีคุณสมบัติจบระดับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการออกกำลังกาย พลศึกษา พลศึกษาและสุขศึกษา

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานวิชาการและพัฒนาเทคนิค กองการกีฬา อาคารกีฬาเวสน์ 3 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

ด้วยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กำหนดจัดกิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิคระดับต้นและระดับกลางของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ...
11/10/2021

ด้วยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กำหนดจัดกิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิคระดับต้นและระดับกลางของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รุ่นๆละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกีฬาเวสน์ 3 กองการกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาให้มีความรู้ทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติในการเป็นผู้นำแอโรบิค ที่มีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ โดยนำหลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ในการออกกำลังกายแบบแอโรบิค สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับเพศ วัย และกลุ่มอายุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการผลิตผู้ฝึกสอนแอโรบิคที่มีคุณภาพดังนี้
#รุ่นที่ 1 อบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิคระดับต้น ระหว่างวันที่ 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2565
#รุ่นที่ 2 อบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิคระดับกลาง ระหว่างวันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยผู้สมัครอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิคระดับกลางต้องผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิคระดับต้นของกรุงเทพมหานครและปฏิบัติงานผ่านมาอย่างน้อย 1 ปี

#ที่สนใจสามารถสมัครได้ 3 ช่องทางดังนี้
1. #ส่งด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานวิชาการและพัฒนาเทคนิค ชั้น 3 อาคารกีฬาเวสน์ 3 กองการกีฬา
2. #ส่งทางไปรษณีย์ กองการกีฬา อาคารกีฬาเวสน์ 3 (กลุ่มงานวิชาการและพัฒนาเทคนิค) ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม 10400 โทร 02-2484024 – 5
3. #ส่งทางจดหมายจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) technical.sport[email protected]

ด้วยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กำหนดจัดกิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิคระดับต้นและระดับกลางของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รุ่นๆละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกีฬาเวสน์ 3 กองการกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาให้มีความรู้ทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติในการเป็นผู้นำแอโรบิค ที่มีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ โดยนำหลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ในการออกกำลังกายแบบแอโรบิค สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับเพศ วัย และกลุ่มอายุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการผลิตผู้ฝึกสอนแอโรบิคที่มีคุณภาพดังนี้
#รุ่นที่ 1 อบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิคระดับต้น ระหว่างวันที่ 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2565
#รุ่นที่ 2 อบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิคระดับกลาง ระหว่างวันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยผู้สมัครอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิคระดับกลางต้องผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิคระดับต้นของกรุงเทพมหานครและปฏิบัติงานผ่านมาอย่างน้อย 1 ปี

#ที่สนใจสามารถสมัครได้ 3 ช่องทางดังนี้
1. #ส่งด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานวิชาการและพัฒนาเทคนิค ชั้น 3 อาคารกีฬาเวสน์ 3 กองการกีฬา
2. #ส่งทางไปรษณีย์ กองการกีฬา อาคารกีฬาเวสน์ 3 (กลุ่มงานวิชาการและพัฒนาเทคนิค) ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม 10400 โทร 02-2484024 – 5
3. #ส่งทางจดหมายจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) [email protected]

เรียนเชิญข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัด สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ตอบแบบสอบถามเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
15/09/2021

เรียนเชิญข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัด สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ตอบแบบสอบถามเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เรียนเชิญข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัด สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ตอบแบบสอบถามเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครช...
13/09/2021

ประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานของศูนย์บริการ (ศูนย์กีฬา)

ประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานของศูนย์บริการ (ศูนย์กีฬา)

#ประกาศ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแต่งดั้งเป็นผู้นำกิจ...
13/09/2021

#ประกาศ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแต่งดั้งเป็นผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

#ประกาศ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแต่งดั้งเป็นผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานศูนย์กี...
10/09/2021

นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานศูนย์กีฬา 3 แห่ง และศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนกรุงเทพแห่งที่ 2 (มีนบุรี)

วันศุกร์, 10 สิงหาคม 2564 นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เดินทางไปยังศูนย์กีฬา 3 แห่ง ดังนี้ ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์, ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนกรุงเทพฯแห่งที่ 2, ศูนย์กีฬา 72 พรรษา (เขตมีนบุรี) และศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา (โรงพยาบาลเอราวัณ 2) เพื่อตรวจเยี่ยมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานการก่อสร้างปรับปรุงของศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนกรุงเทพแห่งที่ 2 (มีนบุรี) โดยมีนายดำรงค์ รื่นสุข ผู้อำนวยการกองการกีฬา พร้อมด้วยผู้บริหารกองการกีฬา และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กล่าวว่า ศูนย์กีฬา 72 พรรษา (เขตมีนบุรี)ที่ได้ปรับปรุงเป็นโรงพยาบาลสนาม และศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา ปรับเป็นโรงพยาบาลเอราวัณ 2 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขอขอบคุณข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ที่แรงร่วมใจให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 อย่างเต็มความสามารถ สิ่งสำคัญคือ ต้องร่วมกันป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในวงกว้างและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอเน้นย้ำการทำงานเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ ในการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย

ประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครลานกีฬา ประจ...
07/09/2021

ประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครลานกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2565

สามารถตรวจสอบรายชื่อโดยดาวน์โหลดประกาศที่ http://www.bangkok.go.th/cstdprakard หรือ สเกนภาพด้านล่างนี้

ประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครลานกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2565

สามารถตรวจสอบรายชื่อโดยดาวน์โหลดประกาศที่ http://www.bangkok.go.th/cstdprakard หรือ สเกนภาพด้านล่างนี้

#ประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยกองการกีฬามีความประสงค์จะรับสมัครอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานศูนย์บริการ (ศูนย์...
27/08/2021

#ประกาศ
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยกองการกีฬา
มีความประสงค์จะรับสมัครอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานศูนย์บริการ (ศูนย์กีฬา) จำนวน ๒๖ อัตรา และผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จำนวน ๘ อัตรา เพื่อช่วยปฏิบัติงานศูนย์กีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

ผู้ที่สนใจ สามารถสแกน QR Code เพื่ออ่านประกาศรับสมัครและระเบียบการสมัคร พร้อมทำการสมัครและยื่นหลักฐานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 กันยายน 2564 ระบบจะปิดรับสมัครในเวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบการรับสมัคร โทรสอบถาม 02-246-8079 หรือ 092-269-4335 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ มาที่ [email protected] จึงเรียนมาเพื่อทราบ

#ประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยกองการกีฬามีความประสงค์จะรับสมัคร #อาสาสมัครลานกีฬา เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้า...
25/08/2021

#ประกาศ
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยกองการกีฬา
มีความประสงค์จะรับสมัคร #อาสาสมัครลานกีฬา เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานกีฬา และวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

#ผู้ที่สนใจ สามารถสแกน QR Code เพื่อรับระเบียบการและพร้อมยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานวิชาการและพัฒนาเทคนิค กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ชั้น 3 อาคารกีฬาเวสน์ 3 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-248 4024-5 หรือทางเว็ปไซด์ http://mww.bangkok.ge.th/cstd หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail):[email protected] จึงเรียนมาเพื่อทราบ

#ประกาศ
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยกองการกีฬา
มีความประสงค์จะรับสมัคร #อาสาสมัครลานกีฬา เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานกีฬา และวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

#ผู้ที่สนใจ สามารถสแกน QR Code เพื่อรับระเบียบการและพร้อมยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานวิชาการและพัฒนาเทคนิค กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ชั้น 3 อาคารกีฬาเวสน์ 3 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-248 4024-5 หรือทางเว็ปไซด์ http://mww.bangkok.ge.th/cstd หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail):[email protected] จึงเรียนมาเพื่อทราบ

19/08/2021
#ตรวจมาตรการเข้มศูนย์พักคอยฯวันอังคารที่27 ก.ค.64 เวลา 10.00น. นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้ว...
27/07/2021

#ตรวจมาตรการเข้มศูนย์พักคอยฯ

วันอังคารที่27 ก.ค.64 เวลา 10.00น. นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เดินทางไปยังศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี เพื่อเข้าตรวจความพร้อมต่างๆ ตามมาตรการความปลอดภัย ก่อนที่จะเปิดให้บริการเป็นศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิช 19 โดยทั้งนี้นายดำรงค์ รื่นสุข ผู้อำนวยการกองการกีฬาเป็นเจ้าหน้าที่นำในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้

ทั้งนี้นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวกำชับกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ยึดถือหลักการทำงานตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และรับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆ พร้อมพร้อมชี้แนะแนวต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานต่อไป

ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี ที่จะใช้เป็นศูนย์พักคอยฯ แห่งนี้ เป็นอาคารกีฬาในร่มชั้นเดียว แยกชายหญิง ตั้งอยู่ไกลจากบ้านเรือนประชาชน ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 178 เตียง และพร้อมที่จะเปิดให้บริการในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

#ตรวจความพร้อมศูนย์พักคอย(25 ก.ค.64) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เดินทางศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรร...
26/07/2021

#ตรวจความพร้อมศูนย์พักคอย
(25 ก.ค.64) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เดินทางศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา(มีนบุรี) เพื่อเข้าตรวจความพร้อมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อรองรับผู้ป่วยสีเขียว โดยมีนายชลธี อุสมาณี ปฎิบัติหน้าหัวหน้าศูนย์กีฬา ฯ 72 พรรษาเป็นผู้ผสานงานเพื่อรายงานข้อมูล

วันจันทร์ที่ 26 ก.ค.64 เวลา 13.30 น. นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว พร้อมผู้อำนวยการกอง...
26/07/2021

วันจันทร์ที่ 26 ก.ค.64 เวลา 13.30 น. นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว พร้อมผู้อำนวยการกองการกีฬานายดำรงค์ รื่นสุข และหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกีฬาว่าที่ร.ต.วิโรจน์ อ่อนโก๊ก ได้เดินทางศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา(มีนบุรี) เพื่อเข้าตรวจสอบในการเตรียมความพร้อม เปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ รองรับผู้ป่วยสีเขียว โดยมีนายชลธี อุสมาณี ปฎิบัติหน้าหัวหน้าศูนย์กีฬาฯ 72 พรรษาเป็นผู้ผสานงานเพื่อรายงานข้อมูล

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.50 น. พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางไปโรงพยาบาลเอราวัณ...
23/07/2021

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.50 น. พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางไปโรงพยาบาลเอราวัณ 2 (ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา) เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของทีมแพทย์และพยาบาลรวมไปถึงบุคคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ฯ โดยนายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และนายดำรงค์ รื่นสุข ผู้อำนวยการกองการกีฬาเป็นเจ้าหน้าที่นำในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้

ทั้งนี้ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมืองได้รับฟังถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงานพร้อมได้ชี้แนะแนวทางในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ของการระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบัน ซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้ได้มอบสิ่งของที่จำเป็นแก่ทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป..

รายงานการประชุม การจัดตั้งศูนย์พักคอยประธานการประชุม นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี     1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพ...
23/07/2021

รายงานการประชุม การจัดตั้งศูนย์พักคอย
ประธานการประชุม นายไพโรจน์ จันทรอด
ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี
1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับนโยบายจากรัฐบาลใ ห้จัดตั้งศูนย์พักคอยโซนล่ะ 1 แห่ง กลุ่มกรุงเทพตะวันออกใช้ที่ศูนย์กีฬา ฯ 72 พรรษา มีนบุรี
2 กำหนดเปิดศูนย์พักคอยโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร วันพฤหัสที่ 29 ก.ค.64 เวลายังไม่แน่นอน
3. โรงพยาบาลที่ดูแลรักษาคือโรงพยาบาลนวมินทร์ 9
4. จำนวนเตียงผู้ป่วยเฉพาะสีเขียว หญิง 115 ชาย 85 รวม 200 เตียง รับเฉพาะคนป่วยในเขตมีนบุรีก่อน

รองผู้ว่า สกลธี  ภัททิยกุล มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน พร้อม มอบเครื่องช่วยหายใจให้แก่ศูนย์พักคอย ศู...
23/07/2021

รองผู้ว่า สกลธี ภัททิยกุล มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน พร้อม มอบเครื่องช่วยหายใจให้แก่ศูนย์พักคอย ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์

รองผู้ว่า สกลธี  ภัททิยกุล มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน พร้อม มอบเครื่องช่วยหายใจให้แก่ศูนย์พักคอย ศู...
22/07/2021

รองผู้ว่า สกลธี ภัททิยกุล มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน พร้อม มอบเครื่องช่วยหายใจให้แก่ศูนย์พักคอย ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์

ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (มีนบุรี)วันพุธที่ 21ก.ค.64 เวลา 10.00 น. หัวหน้าศูนย์กีฬาฯ 72 พรรษา ปฏิบัติงานเพื่ออำ...
22/07/2021

ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (มีนบุรี)
วันพุธที่ 21ก.ค.64 เวลา 10.00 น. หัวหน้าศูนย์กีฬาฯ 72 พรรษา ปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวก โดยมีผู้อำนวยการเขตมีนบุรี (นายไพโรจน์ จันทรอด) พร้อมผู้บริหารเขต และคณะแพทย์เข้าตรวจสอบความพร้อมของศูนย์พักคอยรอการส่งต่อผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72พรรษา (มีนบุรี)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.45 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ศูนย์พักคอยรอการส่งต่อ ศูน...
16/07/2021

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.45 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ศูนย์พักคอยรอการส่งต่อ ศูนย์กีฬารามอินทรา เขตบางเขน โดยให้กำลังใจบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการปฏิบัติภารกิจ พร้อมสนับสนุนเครื่องดื่ม ชา กาแฟ และวิตามินซีให้กับผู้ป่วยและบุคลากร

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.45 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ศูนย์พักคอยรอการส่งต่อ ศูน...
16/07/2021

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.45 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ศูนย์พักคอยรอการส่งต่อ ศูนย์กีฬารามอินทรา เขตบางเขน โดยให้กำลังใจบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการปฏิบัติภารกิจ พร้อมสนับสนุนเครื่องดื่ม ชา กาแฟ และวิตามินซีให้กับผู้ป่วยและบุคลากร

21/06/2021

เดือนมิถุนายน 🗓️ มีวันสำคัญสากล คือ
"วันสิ่งแวดล้อมโลก" 🌍💚🌿
World Environment Day
ซึ่งตรงกับ 5️⃣ มิถุนายน ของทุกปี

และในปีนี้กรุงเทพมหานครได้จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ในแบบที่พิเศษกว่าทุกครั้ง ☝️☺️👍

ในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์ ภายใต้แนวคิด
"GREEN MISSION ปฏิบัติการสีเขียว"​ 💚🦸🦸‍♂️ ปรับตัวรับ New Normal ห่างไกลจาก COVID- 19

ตื่นตากับ Green City นิทรรศการออนไลน์ (E-Exhibition) แบบ 3 มิติ 🤗
ราวกับทะลุหน้าจอ เข้าไปสัมผัสใกล้ชิดนิทรรศการที่ตั้งอยู่กลางเมืองสีเขียว 🏞️และสนุกไปกับกิจกรรมออนไลน์ พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ 🎁👍 เริ่มวันที่ 5-30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น แค่เพียงคลิกไปที่🖱️💻📲

เว็บไซต์ www.worldenvironment2021.bangkok.go.th หรือสแกน QR Code ตามภาพด้านล่างได้เลย👇👇👇

พบกับ...นิทรรศการ ที่รวบรวมสาระ ความรู้ด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครไว้ครบจบในที่เดียว 🌿🌍👍💚

“ทศวรรษแห่งการฟื้นฟู สู่มหานครสีเขียวที่ยั่งยืน”

Join #GenerationRestoration

⛳ทางกองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลจากทุกท่าน เพื่อศึกษาจุดเด่น จุดด้อย โอกาส แ...
25/05/2021
แบบสอบถามการรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ ภารกิจ ผลงานด้านกีฬาและนันทนาการของสำนั

⛳ทางกองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลจากทุกท่าน เพื่อศึกษาจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครเมืองแห่งกีฬา 📍จึงขอความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ ช่วยตอบแบบสอบถามออนไลน์ ดังนี้🙂
👉🏻ลิงค์แบบสอบถาม https://forms.gle/DNXsPcjRFsQVqTWNA
ขอบคุณค่ะ 🙏🏻

** ขอความกรุณาทำแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ เพื่อใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขของหน่วยงานต่อไป

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 12 ท่านค่ะใครที่รู้ตัวว่าเป็นผู้โชคดีติดต่อรับของรางวัลจากแอดมินทาง inbox ได้เลยจ้า
23/04/2021

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 12 ท่านค่ะ
ใครที่รู้ตัวว่าเป็นผู้โชคดี
ติดต่อรับของรางวัลจากแอดมินทาง inbox ได้เลยจ้า

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 12 ท่านค่ะ
ใครที่รู้ตัวว่าเป็นผู้โชคดี
ติดต่อรับของรางวัลจากแอดมินทาง inbox ได้เลยจ้า

22/04/2021

😁ศูนย์กีฬาแห่งนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าไทย-ญี่ปุ่น⛳ วันนี้เราจึงได้เห็นกลิ่นอายของกิจกรรมของที่นี่ที่มาในธีม Japanese Festival ที่พิเศษไปกว่านั้นวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจาก "ท่านไชยา โชติวรรธกวณิช" ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) บรรยากาศน่าตื่นตาตื่นใจมากค่ะ ไปชมกันเลยจ้าาา 🍀☘️

20/04/2021

🏆อีก 1 สถานที่ออกกำลังกาย ที่มีเครื่องเล่นหลากหลาย และประชาชนมากมายมาออกกำลังกายทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็น ⚽️🏀 เมจิยกให้ ศูนย์กีฬาบางขุนเทียนเลยค่ะ 🧗‍♀️🚴 อยากรู้กันแล้วใช่มั่ยค่ะว่า ที่นี่มีอะไรบ้าง งั้นวันนี้เมจิขอพาทัวร์เองค่ะ 😁🤸

18/04/2021

💃🕺การเต้นลีลาศเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วนไปตามจังหวะเสียงเพลง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ศีรษะ ลำตัว แขนและขา อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีรูปร่างและบุคลิกที่ดี 😁
👍👌ใครที่สนใจ อยากฝึก อยากลองเต้น นุ่นแนะนำที่นี่เลยค่ะ ศูนย์เยาวชนลุมพินี หรือสำหรับใครที่อยากเล่นกีฬาอื่นๆ ที่นี่ก็มีหลากหลายด้วยนะคะ⛹️‍♀️⛹️🤺

17/04/2021

😁ศูนย์เยาวชนที่ครอบคลุมแทบทุกเขตก็เพื่อให้ประชาชนคนกรุงเทพมหานครได้มีความสุขกับกิจกรรมนันทนาการที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 🧘‍♀️🏊‍♂️
👉ที่นี่ศูนย์เยาวชนดอนเมืองค่ะ มาที่ศูนย์เยาวชนดอนเมืองทั้งทีต้องเต้นแอโรบิคในน้ำค่ะ มาลองดูกันว่าจะแตกต่างจากเต้นบนบกอย่างไรค่ะ🤽‍♀️🤸‍♂️

16/04/2021

🏸กีฬายอดฮิตของที่นี่ที่ประชาชนนิยมเล่นกันก็คือกีฬาแบดมินตัน🏸
💚ซึ่งสามารถเล่นได้ทุกเพศที่วัย 💚 เเม้จะดูเหมือนเล่นง่าย เเต่จริง ๆ เเล้วต้องใช้พละกำลัง ความคล่องเเคล่ว เเละการหวดลูกที่เเรงกว่ากีฬาประเภทอื่น 😍😍 วันนี้อยู่กันที่ศูนย์เยาวชนคลองสามวา นุ่นจะพาทุกท่านมาฟินไปพร้อมๆกันค่ะ🏸🎾

กองการกีฬาชวนเพื่อนๆ มาเล่นเกม “สุขภาพแข็งแรงกับครอบครัวสุขสันต์”  กติกามีดังนี้จ้า1. กดไลค์เพจกองการกีฬา พร้อมแชร์โพสต์...
09/04/2021

กองการกีฬาชวนเพื่อนๆ มาเล่นเกม “สุขภาพแข็งแรงกับครอบครัวสุขสันต์”
กติกามีดังนี้จ้า
1. กดไลค์เพจกองการกีฬา พร้อมแชร์โพสต์นี้
และแท็คชื่อเพื่อนชวนมาร่วมสนุกเพิ่ม 1 คน
2. โพสต์ภาพการออกกำลังกับคนในครอบครัว
(2 คนขึ้นไปรวมตัวเราด้วยนะจ๊ะ) พร้อมใส่แคปชั่นแสดงความคิดเห็น "อยากให้ศูนย์กีฬาที่พวกเราไปออกกำลังกายมีการพัฒนาด้านไหนเพิ่มเติมบ้าง" ไว้ตรงหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว
3 เปิดโพสต์เป็นสาธารณะ
4. ติดแฮซแท็ก #ออกกำลังกาย #สวนสาธารณะ #กองการกีฬา #ครอบครัว
5.เมื่อทำครบทุกข้อแล้ว แคปภาพหน้าจอมาแปะไว้ใต้คอมเม้นของโพสต์นี้ได้เลย
เมื่อทำครบตามกติกาหมดทุกข้อแล้ว กรรมการจะคัดเลือกผู้โชคดีที่แสดงความคิดเห็น พร้อมรูปถ่ายโดนใจกรรมการที่สุด
รับไปเลยนะคะ หูฟัง Wireless Earphone มูลค่า 699 บาท
มีทั้งหมด 12 รางวัล
**ปิดรับคำตอบในวันที่ 22 เมษายน 2564
***ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจำนวน 12 ท่าน ในวันที่ 23 เมษายน 2564
หมายเหตุ
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กองการกีฬาชวนเพื่อนๆ มาเล่นเกม “สุขภาพแข็งแรงกับครอบครัวสุขสันต์”
กติกามีดังนี้จ้า
1. กดไลค์เพจกองการกีฬา พร้อมแชร์โพสต์นี้
และแท็คชื่อเพื่อนชวนมาร่วมสนุกเพิ่ม 1 คน
2. โพสต์ภาพการออกกำลังกับคนในครอบครัว
(2 คนขึ้นไปรวมตัวเราด้วยนะจ๊ะ) พร้อมใส่แคปชั่นแสดงความคิดเห็น "อยากให้ศูนย์กีฬาที่พวกเราไปออกกำลังกายมีการพัฒนาด้านไหนเพิ่มเติมบ้าง" ไว้ตรงหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว
3 เปิดโพสต์เป็นสาธารณะ
4. ติดแฮซแท็ก #ออกกำลังกาย #สวนสาธารณะ #กองการกีฬา #ครอบครัว
5.เมื่อทำครบทุกข้อแล้ว แคปภาพหน้าจอมาแปะไว้ใต้คอมเม้นของโพสต์นี้ได้เลย
เมื่อทำครบตามกติกาหมดทุกข้อแล้ว กรรมการจะคัดเลือกผู้โชคดีที่แสดงความคิดเห็น พร้อมรูปถ่ายโดนใจกรรมการที่สุด
รับไปเลยนะคะ หูฟัง Wireless Earphone มูลค่า 699 บาท
มีทั้งหมด 12 รางวัล
**ปิดรับคำตอบในวันที่ 22 เมษายน 2564
***ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจำนวน 12 ท่าน ในวันที่ 23 เมษายน 2564
หมายเหตุ
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ที่อยู่

ถนน มิตรไมตรี
Din Daeng
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 17:00
อาทิตย์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

2-2460328

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Din Daeng บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

โทดคับ ชมเวลาทำงาน ทุกคนมีหน้าทำงานแต่ คนของกองการกฬา หยุดนอนดูทีวี แล้ว ทำไม่ไม่ มีสามัญ สำนึก ว่าบุคคลอื่นทำงาน อยู่ มีบอกนอนดูทีวี แบบก็ได้หรอ
ขอบคุณกระเป๋าใส่รองเท้าวิ่ง