ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 ก

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 ก ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กอ.รมน. (ศปป.๑ กอ.รมน.)
(7)

เปิดเหมือนปกติ

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์
05/06/2020

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์

เมื่อ 4 มิ.ย.63 เวลา 0830 กอ.รมน.จังหวัด ส.ร. โดย พ.อ. กิตติพงษ์ พุทธิมณี รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ร.(ท.) ให้การต้อนรับ พล.ท.พิชัย เข็มทอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. และคณะทำการตรวจแนะนำและชี้แจงเรื่องการดำเนินการตามโครงการที่ได้รับ และการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปจาก กอ.รมน.จังหวัด ส.ร. ณ ห้องประชุมหอมนิล ม.เทคโนโลยีราชมงคลฯ จ.สุรินทร์ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กอ.รมน.จังหวัดอุบลราชธานี
02/06/2020

กอ.รมน.จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 นาฬิกา พันเอก จักรพงศ์ จันทน์สุทธิประภา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี (ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วย นายกองเอก วิรุจ วิชัยบุญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี , ผู้แทน กศน.จังหวัดอุลลราชธานี, ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี และ ปราชญ์เพื่อความมั่นคง กอ.รมน.จังหวัด อ.บ. ร่วมให้การต้อนรับ พลโท พิชัย เข็มทอง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เนื่องในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการและกำกับติดตามงานด้านความมั่นคงและรับทราบผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย ณ ห้องติดตามสถานการณ์ กองอำนวยการักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี ภายหลังการประชุม ได้ออกตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจำตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี การตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

02/06/2020

สานเสวนา
กลุ่มอาชีพประมงชายฝั่ง

พลโท พิชัย เข็มทองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน. เยี่ยมชมโรงเรียนคลองขวาง จ.ตราด ในโครงการอาหารกลางวัน ปี...
23/02/2020

พลโท พิชัย เข็มทอง
ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน. เยี่ยมชมโรงเรียนคลองขวาง จ.ตราด ในโครงการอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ 2563 โดยมี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด และผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ให้การต้อนรับ

พลโท พิชัย เข็มทองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน. เยี่ยมชมโรงเรียนคลองขวาง จ.ตราด ในโครงการอาหารกลางวัน ปี...
23/02/2020

พลโท พิชัย เข็มทอง
ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน. เยี่ยมชมโรงเรียนคลองขวาง จ.ตราด ในโครงการอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ 2563 โดยมี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด และผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ให้การต้อนรับ

พลโท พิชัย เข็มทองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน. เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์เขาสมิง จ.ตราด โดยมี ก...
23/02/2020

พลโท พิชัย เข็มทอง
ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน. เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์เขาสมิง จ.ตราด โดยมี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดให้การต้อนรับ

23/02/2020

การเลี้ยงชันโรง (ผึ้งจิ๋ว) เพื่อช่วยในการผสมพันธุ์พืช

พลโท พิชัย เข็มทอง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กอ.รมน. รับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการของศูนย์ประสานกา...
24/01/2020

พลโท พิชัย เข็มทอง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กอ.รมน. รับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓

พลโท พิชัย เข็มทอง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กอ.รมน. และคณะฯ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรับฟัง...
24/01/2020

พลโท พิชัย เข็มทอง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กอ.รมน. และคณะฯ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓

พลโท พิชัย เข็มทอง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กอ.รมน. ได้เดินทางตรวจติดตามประเมินผล รับฟังปัญหาข้อขัดข้อง และ...
17/12/2019

พลโท พิชัย เข็มทอง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กอ.รมน. ได้เดินทางตรวจติดตามประเมินผล รับฟังปัญหาข้อขัดข้อง และชี้แนวทางการปฏิบัติในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี พันเอก คณธัช ขนะกาญจน์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น (ฝ่ายทหาร) ให้การต้อนรับ วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๖๒ ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น

พลโท พิชัย เข็มทอง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ และคณะ เข้าพบ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/...
17/12/2019

พลโท พิชัย เข็มทอง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ และคณะ เข้าพบ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๖๒

พลโท พิชัย เข็มทอง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กอ.รมน. ได้เดินทางตรวจติดตามประเมินผล รับฟังปัญหาข้อขัดข้อง และ...
16/12/2019

พลโท พิชัย เข็มทอง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กอ.รมน. ได้เดินทางตรวจติดตามประเมินผล รับฟังปัญหาข้อขัดข้อง และชี้แนวทางการปฏิบัติในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี พันเอก สมศักดิ์ แจ่มพันธ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี (ฝ่ายทหาร) ให้การต้อนรับ

30/11/2019
คนไทยหัวใจเดียวกัน

การประชุมเชิงปฎิบัติการบูรณาการบริหารจัดการความมั่นคงทางสังคมและการเมือง
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กอ.รมน. ในรายการ คนไทยหัวใจเดียวกัน
ออกอากาศ
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562
เวลา 08.30-09.00 น.
ทาง ททบ.5
https://www.youtube.com/watch?v=NhhPZwSt5xo

ตอน การประชุมเชิงปฎิบัติการบูรณาการบริหารจัดการความมั่นคงทางสังคมและการเมือง ศปป.๑ กอ.รมน. ออกอากาศ วันเส....

พลโท พิชัย  เข็มทอง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กอ.รมน. เข้าพบเพื่อหารือกับ พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ เกี่ยวกับการ...
29/11/2019

พลโท พิชัย เข็มทอง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กอ.รมน. เข้าพบเพื่อหารือกับ พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ เกี่ยวกับการสัมมนาหลักสูตรการพัฒนาการเมือง ของ ศปป.๑ กอ.รมน. ณ สถาบันพระปกเกล้า กรุงเทพฯ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

28/11/2019
เลี้ยงปลาในนาข้าว ภาษาพื้นบ้าน

ตัวอย่าง ภูมิปัญญาชาวบ้าน แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านขยายผลทุนชุมชนตามโครงการพระราชดำริ บ้านแม่ลานเหนือ อ.ลอง จ.แพร่ เมื่อ 30 ต.ค. 62

28/11/2019
น้ำส้มควันไม้ ภาษากลาง

ตัวอย่างการเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านขยายผลทุนชุมชนตามโครงการพระราชดำริ บ้านแม่ลานเหนือ อ.ลอง จ.แพร่ เมื่อ 30 ต.ค. 62

28/11/2019
ผลิตภัณฑ์ทอผ้าพืั้นเมือง ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ตัวอย่างการเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทอผ้าพื้นเมือง และนำมาประยุกต์ให้เป็นสินค้า OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านขยายผลทุนชุมชนตามโครงการพระราชดำริ บ้านแม่ลานเหนือ อ.ลอง จ.แพร่ เมื่อ 30 ต.ค. 62

28/11/2019
เตาเผาขยะ แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน

ตัวอย่างการลดโลกร้อน ด้วยเตาเผาขยะ แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน ของ ลุงมังกร มหาชู ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาที่ดิน ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

18/11/2019

พล.ท.พิชัย เข็มทอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. และคณะฯ พร้อมด้วย กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ การพัฒนาที่ดิน ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อ ๒๙ ต.ค. ๖๒

ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก(นายมังกร  มหาชู)๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
18/11/2019

ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
(นายมังกร มหาชู)
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
(นายมังกร มหาชู)
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

29 ต.ค. 2562
18/11/2019

29 ต.ค. 2562

29 ต.ค. 2562

พลโท พิชัย เข็มทอง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน. และคณะ เดินทางเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน และติดตามป...
30/10/2019

พลโท พิชัย เข็มทอง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน. และคณะ เดินทางเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติ พร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เมื่อ 29 ต.ค. 62 ณ กอ.รมน.ภาค 3 จ.พิษณุโลก

พลโท พิชัย เข็มทอง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน. และคณะ เดินทางเข้าพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3 และเข้าพบแม่ทัพภ...
30/10/2019

พลโท พิชัย เข็มทอง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน. และคณะ เดินทางเข้าพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3 และเข้าพบแม่ทัพภาคที่ 3 เมื่อ 29 ต.ค. 62 ณ กอ.รมน.ภาค 3 จ.พิษณุโลก

25/10/2019

พล.ท.พิชัย เข็มทอง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน. และคณะ เข้าร่วมงานครบรอบ 60 ปี สำนักการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อ 25 ตุลาคม 2562

26 ตุลาคม 2562กอ.รมน. โดย พล.ท.พิชัย เข็มทอง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน. และคณะ เข้าร่วมงานครบรอบ 60 ป...
25/10/2019

26 ตุลาคม 2562
กอ.รมน. โดย พล.ท.พิชัย เข็มทอง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน. และคณะ เข้าร่วมงานครบรอบ 60 ปี สำนักการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

24/10/2019

24 ต.ค.62 พล.ท. พิชัย เข็มทอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. รับมอบเอกสารการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ฯ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ในการนี้ ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. ได้มอบต้นไม้ของโครงการ ฯ ให้กับคุณชุติกาญจน์ มะลิจันทร์ เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ต่อไป

พล.ท.พิชัย เข็มทอง ผู้อำนวยการศูนย์การปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน. ร่วมงานกับสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี...
23/10/2019

พล.ท.พิชัย เข็มทอง ผู้อำนวยการศูนย์การปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน. ร่วมงานกับสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ 23 ตุลาคม 2562

พล.ท.พิชัย เข็มทอง ผู้อำนวยการศูนย์การปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน. พร้อมคณะ เข้าพบ ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานแผนปฏิบัติการด้านพ...
23/10/2019

พล.ท.พิชัย เข็มทอง ผู้อำนวยการศูนย์การปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน. พร้อมคณะ เข้าพบ ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาการเมือง ณ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อ 17 ตุลาคม 2562

มวลชน กอ.รมน. ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ท.พิชัย เข็มทอง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน.
23/10/2019

มวลชน กอ.รมน. ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ท.พิชัย เข็มทอง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน.

ข้าราชการ ศปป.1 กอ.รมน. ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ เมื่อ 13 ต.ค. 62 ณ บริเวณหน้าอาคารรื่นฤดี กอ.รมน.
21/10/2019

ข้าราชการ ศปป.1 กอ.รมน. ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ เมื่อ 13 ต.ค. 62 ณ บริเวณหน้าอาคารรื่นฤดี กอ.รมน.

DGA Thailand
19/06/2019

DGA Thailand

⚖ ประกาศใช้บังคับแล้ว‼พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ที่จะทำให้การติดต่อราชการคุณจะเปลี่ยนไป

👩‍👩‍👧‍👦 ประโยชน์ที่ประชาชนและส่วนรวมจะได้รับ

🔍 ได้รับบริการภาครัฐที่สะดวก รวดเร็ว ไม่สร้างภาระแก่ประชาชน ลดการใช้สําเนาเอกสารในการติดต่อราชการ

🔍 ติดต่อภาครัฐใช้บัตรประชาชน ใบเดียวทําได้ทุกเรื่อง หรือติดต่อออนไลน์ได้แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

🔍 ใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐ สําหรับการติดตามและตรวจสอบการดําเนินการของรัฐ

🔍 สามารถนําข้อมูลเปิดของ หน่วยงานของรัฐไปพัฒนานวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม

📍 อัปเดตสาระสำคัญพ.ร.บ. เพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.dga.or.th/th/content/2136/13427/

#พรบการบริหารงานและการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ #รัฐบาลดิจิทัล #สพร #DGA

ที่อยู่

ถนนนครราชสีมา สวนรื่นฤดี
Dusit
10300

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น