สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง ส

สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง ส ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง ส, หน่วยงานราชการ, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล, Dusit.

เปิดเหมือนปกติ

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน- การรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค- การให้ควา...
04/08/2021

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
- การรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค
- การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติที่กระทำโดยเอกชน

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
- การรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค
- การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติที่กระทำโดยเอกชน

การประชุมคณะกรรมการธง ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
22/07/2021

การประชุมคณะกรรมการธง ครั้งที่ 4/2564
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

การประชุมคณะกรรมการธง ครั้งที่ 4/2564
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

การประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 2/2564
08/07/2021

การประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะกรรมการธง ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
28/05/2021

การประชุมคณะกรรมการธง ครั้งที่ 3/2564
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

การประชุมคณะกรรมการธง ครั้งที่ 3/2564
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

11/05/2021
การชี้แจ้งต่อคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบเครือข่ายการประชุมทาง...
05/05/2021

การชี้แจ้งต่อคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
คณะรัฐมนตรีครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ผ่านระบบเครือข่ายการประชุมทางไกล (VDO Conference)

การชี้แจ้งต่อคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
คณะรัฐมนตรีครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ผ่านระบบเครือข่ายการประชุมทางไกล (VDO Conference)

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ต.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
05/05/2021

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ต.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ต.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ประเมินความพึงพอใจของการให้บริการของ สปน. ตามคู่มือบริการประชาชน- การรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค- การให้ความเ...
27/04/2021

ประเมินความพึงพอใจของการให้บริการของ สปน. ตามคู่มือบริการประชาชน
- การรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค
- การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติที่กระทำโดยเอกชน

ประเมินความพึงพอใจของการให้บริการของ สปน. ตามคู่มือบริการประชาชน
- การรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค
- การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติที่กระทำโดยเอกชน

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
01/04/2021

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (กคร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
25/03/2021

การประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (กคร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (กคร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบด้านการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
25/03/2021

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบด้านการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบด้านการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการธง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔
24/03/2021

การประชุมคณะกรรมการธง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการธง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

การประชุมหารือเกี่ยวกับร่างระเบียบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกาจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ....
30/01/2021

การประชุมหารือเกี่ยวกับร่างระเบียบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกาจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ....

การประชุมหารือเกี่ยวกับร่างระเบียบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกาจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ....

การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒
29/01/2021

การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒

การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการธง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
20/01/2021

การประชุมคณะกรรมการธง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการธง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

การประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. .... ครั้...
25/12/2020

การประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

การประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

การเสาวนา " ประสบการณ์ บทเรียน ข้อเสนอแนะในการทำDigital Transformation ภาครัฐ"
25/12/2020

การเสาวนา " ประสบการณ์ บทเรียน ข้อเสนอแนะในการทำDigital Transformation ภาครัฐ"

การเสาวนา " ประสบการณ์ บทเรียน ข้อเสนอแนะในการทำDigital Transformation ภาครัฐ"

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
25/12/2020

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

Photos from สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี's post
24/12/2020

Photos from สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี's post

Photos from สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี's post
24/12/2020

Photos from สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี's post

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง ๗ หน่ว...
24/12/2020

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง ๗ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ณ ห้อง Ballroom ab ชั้น ๖ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

24/12/2020
24/12/2020

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 24 ธันวาคม 2563

24/12/2020

พิธีลงนามบันทึกข้อตดลงความร่วมมือการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง Ballroom ab ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

Photos from สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี's post
24/12/2020

Photos from สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี's post

การเสวนา"ประสบการณ์ บทเรียน ข้อเสนอแนะ ในการทำ Digital Transformation ภาครัฐ " จากผู้ทรงคุณวุฒิ - สำนักงานคณะกรรมการพัฒน...
24/12/2020

การเสวนา"ประสบการณ์ บทเรียน ข้อเสนอแนะ ในการทำ Digital Transformation ภาครัฐ " จากผู้ทรงคุณวุฒิ
- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
- สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
- สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
ณ ห้อง Ballroom ab ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

การประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
27/11/2020

การประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

การประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

การประชุมคณะกรรมการธง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
26/11/2020

การประชุมคณะกรรมการธง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

การประชุมคณะกรรมการธง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบด้านบำเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงิน หรืออาจคำนวณเป็นเงินได้ (อบชง.)ครั้งที่ 3/25...
17/11/2020

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบด้านบำเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงิน หรืออาจคำนวณเป็นเงินได้ (อบชง.)
ครั้งที่ 3/2563 วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบด้านบำเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงิน หรืออาจคำนวณเป็นเงินได้ (อบชง.)
ครั้งที่ 3/2563 วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563

การประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
26/10/2020

การประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

การประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

การยื่นขอเป็นผู้เริ่มก่อการในการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ ม...
09/10/2020

การยื่นขอเป็นผู้เริ่มก่อการในการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง

การยื่นขอเป็นผู้เริ่มก่อการในการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง

การประชุมคณะกรรมการธง ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
25/09/2020

การประชุมคณะกรรมการธง ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563

การประชุมคณะกรรมการธง ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563

โครงการฝึกอบรมงานสารบรรณ และการเขียนหนังสือราชการ วันที่ 25 กันยายน 2563
25/09/2020

โครงการฝึกอบรมงานสารบรรณ และการเขียนหนังสือราชการ วันที่ 25 กันยายน 2563

โครงการฝึกอบรมงานสารบรรณ และการเขียนหนังสือราชการ วันที่ 25 กันยายน 2563

โครงการฝึกอบรมงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ วันที่ 24 กันยายน 2563
24/09/2020

โครงการฝึกอบรมงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ วันที่ 24 กันยายน 2563

โครงการฝึกอบรมงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ วันที่ 24 กันยายน 2563

ที่อยู่

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
Dusit
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

02 283 4581

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

ช่วยที่ครับเดือดร้อนมากเพราะผู้มีอิธิพลจากเจ้าหน้าที่ตัดอนาคตผมและร้านอาผม49สุเหร่าปากนำอ.เมืองครับคนแก่จะตายไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ครับ
จะสามารถติดต่อสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง ที่เบอร์โทรอะไรคะ รบกวนค่ะ โทรไปที่ 02 283 4588 ไม่มีผู้รับสาย เกรงว่าโทรศัพท์จะเสียอะค่ะ
เรื่องข่าวปลอมทั้งหลาย สมควรรัฐต้องสามารถเข้าตรวจสอบ ทั้งเฟสบุ้คและยุทุป ยูทุปมีถูกผิดแต่เป็นหลักฐานในตัวเองเพราะเป็นวิดีโอ แต่บนเฟสบุ้คทำได้ทุกอย่าง แม้แต่ข้อความเดี่ยวๆ ไม่มีทีมา-ไป = เสนอให้ บช.อีเมล์เพื่อสมัครใช้บริการต้องรับรอง เช่นจากอีเมล์ @khonthai.com หรือที่ตรวจสอบตัวตนได้แล้วเท่านั้น = ปัญหาทีี่ใครโพสอะไรได้สบายๆทุกวันนี้เพราะมันไม่ต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวจริงๆนี่แหละครับ
อนุญาตเรียนปรึกษานะครับ ขณะนี้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้เตรียมการนำลายเซ็นต์ดิจิทัล (Digital Signature) มาใช้งานภายในองค์กร ซึ่ง Digital Signature ดังกล่าวมีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จาก CAT Telecom หรือเรียกว่า CAT CA แต่การใช้งานภายในยังติดปัญหาระเบียบงานสารบรรณเรื่องเกี่ยวกับการที่จะต้องมีคู่ฉบับสำเนาของเอกสาร ทำให้ไม่สามารถใช้งานบันทึกข้อความแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ลงนามด้วย Digital Signature ได้ ไม่ทราบว่าสำนักนายกรัฐมนตรีมีการปรับปรุงก้ไขระเบียบงานสารบรรณให้รองรับการใช้งาน Digital Signature แล้วหรือไม่ครับ
เว็บไซต์ธุรกิจและเศรษฐกิจ ตารามีฆลเมืองพุทธ หน่วยงานราชการ สำนักกฏหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สกร.สปน.) http://www.opm.go.th/opmportal/index.asp?pageid=1554&parent=1232
ข้าพเจ้าเอกรินทร์ ชัยกิจพัฒนากุล ข้าพเจ้าติดตามข่าวสารการปฏิรูปร่างกฏหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกว่าสี่ปีของคณะคสช.(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)จนถึงวันที่30มีนาคม2562 ข้าพเจ้ามีความรู้สึกเสียใจต่อระบบข้าราชการไทยที่มีนายทหารร่างกฏหมายคอรัปชั่นงบประมาณแทนพวกพรรคนักการเมือง ข้าพเจ้าประชาชนคนจนผ่านการรับบรรจุข้าราชการรัฐวิสาหกิจ(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)ปี2551ถึงปี2554 ข้าพเจ้ารู้ซึ้งถึงระบบนักการเมืองลงโทษต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอให้เยาวชนเป็นเด็กดี
แจ้งร้องเรื่องร้องทุกข์ชาวบ้านและนักศึกษา สวัสดีครับ ผมเป็นชาวบ้านบาก หมู่ 6 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เนื่องจากว่าชาวบ้านบากและหมู่บ้านใกล้เคียง ได้รับความเดือนร้อน จากถนนลูกรัง ถนนเละ สัญจรลำบาก ในช่วงหน้าฝน เป็นถนนจากบ้านบาก หมู่ 6 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ไปบ้านโนนสูง หมู่ 5 ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นเส้นทางจากบ้านบากไปวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ มีนักศึกษาจากหลายหมู่บ้านทั้งตำบลหนองผือและตำบลอื่น ใช้เส้นทางนี้เพื่อเดินทางไปเรียน แต่ช่วงหน้าฝนจะเป็นช่างที่ลำบากมากครับ ถนนเละรถจักรยานยนต์สัญจรลำบาก รถยนต์ก็มีติดหล่มบ้าง ซึ่งระยะทางที่เป็นถนนลูกรังแค่ 2 กิโลเมตรแต่ไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาทำเลยครับ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.2539 หรือตั้งมาแล้ว 23 ปี แต่ถนนเส้นนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับ ขอความกรุณาช่วยลงพื้นที่ด้วยครับ.....ขอขอบพระคุณครับ กรณีลงพื้นที่ รบกวนติดต่อ นายบุญเต็ม ชมพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านบาก หมู่ 6 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทร. 061-0711395 นายจรูญ พุทธรักษา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 14 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทร.089-2828721 ลิงค์วิดีโอ https://web.facebook.com/100002572596850/videos/1789986417763761/ https://web.facebook.com/100014613281359/videos/439195759910863/ https://web.facebook.com/100014613281359/videos/439203643243408/
กระผมนายศุภสันต์ นักเขียน มีความคิดเห็นขัดแย้งกับกฎหมายการจราจรขนส่งทางบก ว่าให้รถฉุกเฉินทางการแพทย์ ไม่ว่ากรณีไดๆก็ตาม ให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 90 กม.ต่อ ชม. ผู้บังคับบัญชา ของกระผมให้ปฎิบัติตามนี้ ท่านผู้บังคับบัญชา ได้ให้เหตุผลว่า เพื่อรดความเสียงการเกิดอุบัติเหตุทางบก ของบุคลากรทางการแพทย์นะขอรับ แต่โรงพยาบาลไม่ใช้ว่าจะมีแต่รถฉุกเฉินเท่านั้นที่บุคลากรทางการแพทย์ ต้องใช้บริการใช้ไหมขอรับ ไม่ว่าจะเป็นรถตู้ รถกระบะ ก็ตาม แต่ก็ไม่เห็นมีใครเขียนความเสียงร้องเรียนเลยครับ เพราะรถพวกนี้วิ่งกันอย่างต่ำ ก็น่าจะ120กม. ต่อ ชม. กระผมคือ พนักงานที่ถูกเขียนรายงานคาวมเสียงคนนั้นครับ และผมก็ถูกประเมินประจำปี อยู่บนขีดแดงครับ จากการประเมินของผู้บังคับบัญชา และกระผมขอตั้งคำถาม ถามผู้บังคับบัญชาว่า แล้วท่านละใช้ความเร็วเท่าไหร? ขอขอบพระคุณครับ สวัสดีครับ
จัดให้หน่อยครับเทศกิจอยากดัง ดูให้จบแล้วช่วยแชร์ให้ถึงทีนะครับ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2835366553155569&id=100000467550494
ฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกกฏหมาย พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำหมันสัตว์ .....ตามที่ท่านได้ออกกฎหมายคุ้มครองการทารุณกรรมสัตว์นั้น เป็นเรื่องที่ดี เพราะไม่ต้องเห็นภาพหมาถูกบรรทุกรถแลกกับคุถังอีกต่อไป แต่ขอร้องเรื่องกฎหมายเก็บเงินเจ้าของสุนัข ตัวละ 450 บาทนั้นขอค้านหัวชนฝา เพราะสุนัขทั้วไปไม่ใช่สัตว์เศรษฐกิจที่ทำรายได้ หรือขายได้ คนเลี้ยงสุนัขมีแต่เสียกับให้ ไหนจะค่าอาหาร ค่าจิปาถะ ให้ความรักให้ความเมตตา ให้ที่อยู่ แถมโดนชาวบ้านเกลียดอีกต่างหาก และคนที่เลี้ยงสุนัขไทยๆ ไม่ใช่คนรวย หลายคนหาเช้ากินอีก 2 วันต่างหาก แต่เป็นคนใจบุญเฉยๆ บางคนต้องเลี้ยงหมาที่เขาเอามาทิ้ง หลายสิบ หลายร้อยตัว ขอความกรุณาเถอะ อย่า "รีดเลือดกับปู" เลย ควรลงมาให้ความช่วยเหลือเขาด้วยซ้ำที่ช่วยรัฐบาลดูแลหมา เพราะหมาไม่ใช่สัตว์ป่า ที่ปล่อยเข้าป่า เลี้ยงเหมือนช้าง หรือเก้งกวาง หมามันเป็นสัตว์ที่อยู่กับคน อาศัยคน ขอให้ยกเลิกความคิดเก็บภาษีหมาเถอะ มองแล้วเหมือนไม่รู้จะหาเงินภาษีที่ไหนได้แล้ว ต้องมาเก็บกับหมากับแมวที่คนเลี้ยงก็แทบจะไม่มีกินอยู่แล้ว ขนาดไม่ต้องเสียภาษีคนยังเอามันไปปล่อยตามวัดตามโรงเรียน ตามสถานศึกษาที่สุ่มเสี่ยงกับนักเรียนนักศึกษาเป็นจำนวนมากอยู่แล้ว แล้วยิ่งมีเรื่องกฎหมายนี้ออกมา ลองคิดดูสิว่าท่านทำร้ายประชาชนผู้ใจบุญ พระตามวัด นักเรียน แม่ค้าตามตลาด ผู้คนตามที่สาธารณะขนาดไหน ......ถ้าเป็นไปได้ ขอให้ท่านผู้มีอำนาจได้โปรดยกเลิกความคิดเรื่องภาษีหมาแมว แล้วสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นปศุสัตว์จังหวัด, อำเภอ หรือเจ้าหน้าที่ตำบล ทำการทำหมันหมาจรจัดตัวเมียทุกตัว หมาชาวบ้านทุกบ้านที่เลี้ยงแบบไม่ต้องการขยายพันธ์ุ ในช่วงเดือนมิถุนายน และมกราคม เป็นช่วงที่หมาไม่น่าท้องและไม่น่าผสมพันธุ์ เพราะลำพังชาวบ้านถ้าต้องทำหมันเอง ตัวละอย่างตำ่ 1,500 บาท ถ้าคูร 3 ตัวขึ้นไป คิดสิ ว่าชาวบ้านที่มีรายได้น้อยชักหน้าไม่ถึงหลังลำพังเลี้ยงตัวเองก็แทบจะไม่รอด(เช่นข้าพเจ้า) เขาจะยอมเสียมั้ย เอามันไปทิ้ง ไปปล่อย ให้เป็นภาระกับผู้อื่น หรือเป็นปัญหาให้กับรัฐบาลตามแก้ต่อไปไม่ดีกว่ารึ ขอร้องให้ยกเลิกภาษี และให้ปศุสัตว์ทำหมันไปเรื่อยๆ ทุกปี เมื่อไม่มีการเกิด สักปีหมาต้องขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของคนแน่นอน ...ขอบคุณครับ
เอกรินทร์ ชัยกิจพัฒนากุล
เอกรินทร์ ชัยกิจพัฒนากุล