ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยรา

ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยรา ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดเหมือนปกติ

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 10-2564.www.ssru.ac.th
28/10/2021

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 10-2564
.
www.ssru.ac.th

ประกาศสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาหน่วยงานจัดการศึกษาสามารถเสนอชื่อคณะกรรมการสภาวิชาการ (กรรมการ...
26/10/2021

ประกาศสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หน่วยงานจัดการศึกษาสามารถเสนอชื่อ
คณะกรรมการสภาวิชาการ
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการประจำคณะ)
ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2564
ในเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ส่งเอกสารที่ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4
โทรศัพท์ 02-160-1129 , 02-160-1414
.
www.ssru.ac.th

ประกาศสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หน่วยงานจัดการศึกษาสามารถเสนอชื่อ
คณะกรรมการสภาวิชาการ
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการประจำคณะ)
ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2564
ในเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ส่งเอกสารที่ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4
โทรศัพท์ 02-160-1129 , 02-160-1414
.
www.ssru.ac.th

ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ .//ช่วงเช้าของวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจ...
20/10/2021

ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
.
//ช่วงเช้าของวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมบรรณาศรม อาคาร ๓๒ ชั้น ๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
.
โดยในวันนี้เป็นการประชุมกำหนดปฏิทินขั้นตอนการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิเรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ๑

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ www.ssru.ac.th
19/10/2021

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

www.ssru.ac.th

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ .//ช่วงบ่ายของวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เ...
18/10/2021

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔
.
//ช่วงบ่ายของวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมบรรณาศรม อาคาร ๓๒ ชั้น ๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พร้อมระบบประชุมออนไลน์ (Google Meet)
.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ๑

ประชุมติดตามและตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔.//ช่วงเช้าของวันนี้ (๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔) นางสาวพรพิมล รัตนพิทัก...
18/10/2021

ประชุมติดตามและตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
.
//ช่วงเช้าของวันนี้ (๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔) นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ และประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)
.
//เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
.
โดยในวันนี้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทาลัยได้ดำเนินการเยี่ยมชมการทำงานของศูนย์การศึกษา/คณะ/วิทยาลัย จำนวน ๘ หน่วยงาน ได้แก่ ๑.ศูนย์การศึกษา จังหวัดระนอง ๒.คณะครุศาสตร์ ๓.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔.คณะวิทยาการจัดการ ๕.วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ๖.วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ๗.วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และ ๘.วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมและบริการ ซึ่งในปีนี้คณะกรรมการติดตามฯได้ปรับรูปแบบการเยี่ยมชมผ่านทางออนไลน์ (Google Meet) และได้เรียนเชิญผู้อำนวยการ/คณบดี เข้าตอบข้อซักถามผ่านระบบออนไลน์เช่นกัน
.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ๑

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔.ช่วงเช้าของวันนี้ (ศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธ...
15/10/2021

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔
.
ช่วงเช้าของวันนี้ (ศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ พร้อมด้วยการประชุมระบบออนไลน์ (Google Meet)
.
โดยมีเบียบวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้
๑.เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลักสูตร ๔ ปี)
๒.เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๓.เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ (นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
๔.เห็นชอบ การพิจารณาให้ความเห็นการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒
๕.เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการคุณภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕
๖.เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕
๗.เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการกีฬา (ระบบการศึกษาทางไกล) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔
๘.เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕
๙.เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๐.เห็นชอบ การให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา รอบ ๒๔/๒๕๖๓ และรอบ ๑/๒๕๖๔ (จำนวน ๙๘ ราย)
.
//เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา ๑๒.๑๐ น.
https://uc.ssru.ac.th/home , https://ssru.ac.th/home
.
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาราชภัฏอันดับ๑

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๗ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔.ในช่วงบ่ายของวันนี้ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชต...
14/10/2021

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๗ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔
.
ในช่วงบ่ายของวันนี้ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์ เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๗ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ และระบบประชุมออนไลน์ (Google Meet)
.
//โดยการประชุมในครั้งนี้มีระเบียบวาระเสนอผ่านการพิจารณา ๓ วาระ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๑. รับทราบ รายรับ-รายจ่ายเงินกองทุนฯ สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
๒. รับทราบ การเข้าร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๗
๓. รับทราบ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในสภาคณาจารย์ฯ และคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
๔. อนุมัติ โครงการการรับฟังปัญหาความต้องการของประชาคม ยุค Next Normal
.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ๑

แจ้งกำหนดส่งวาระการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ ภายในวันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔www.ssru.ac.th
11/10/2021

แจ้งกำหนดส่งวาระการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ ภายในวันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

www.ssru.ac.th

แจ้งกำหนดส่งวาระการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ ภายในวันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

www.ssru.ac.th

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔.*ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน...
11/10/2021

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔
.
*ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ และระบบออนไลน์ (Google Meet)
.
**เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
.
***โดยการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวันนี้ ซึ่งมีวาระที่สำคัญ ดังนี้
๑.รับทราบ ผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด ๑.๙.๑ เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจํา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
๒.รับทราบ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
๓.รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานโครงการวาระสําคัญประจําปี (Agenda) ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
๔.รับทราบ รายงานการเงิน ประจําเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
๕.เห็นชอบ การพิจารณาอนุมัติผลการสําเร็จการศึกษา รอบ ๑/๒๕๖๔
๖.เห็นชอบ การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน) ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน
.
//เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา ๑๒.๑๐ น.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #มรภ.สวนสุนันทาอันดับ๑

ฝ่ายกิจการสภาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่ง ผอ. ใหม่ทั้ง ๒ ท่าน.นางสาววรรณวิภา บำรงพงศ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายกิจการสภามหาวิ...
04/10/2021

ฝ่ายกิจการสภาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่ง ผอ. ใหม่ทั้ง ๒ ท่าน
.
นางสาววรรณวิภา บำรงพงศ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยสมาชิกฝ่ายกิจการสภาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายชำนิ นิลอรุณ เข้ารับตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และ นางสาวบุศรา ศรีกระหนก เข้ารับตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล นางสาววรรณวิภา บำรงพงศ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยสมาชิกในฝ่ายกิจการสภาฯ
.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #มรภ.สวนสุนันทาอันดับ๑

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม(เลขานุการสภา) เข้ารับฟังและแนะแนวทางปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ.ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ ๔ ตุ...
04/10/2021

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม(เลขานุการสภา) เข้ารับฟังและแนะแนวทางปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ
.
ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม(เลขานุการสภามหาวิทยาลัย) เป็นประธานการประชุมพนักงานฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เพื่อรับฟังปัญหาในการจัดประชุมและแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ ณ ห้องประชุมบรรณาศรม อาคาร ๓๒ ชั้น ๔
.
//เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา ๑๑.๓๐ น.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #มรภ.สวนสุนันทาอันดับ๑

แจ้งรับระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔www....
04/10/2021

แจ้งรับระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

www.ssru.ac.th

แจ้งรับระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

www.ssru.ac.th

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔.//ช่วงบ่ายของวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิท...
29/09/2021

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔
.
//ช่วงบ่ายของวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ พร้อมกับประชุมออนไลน์ (Google Meet)
.
//โดยการประชุมในครั้งนี้มีระเบียบวาระเสนอผ่านการพิจารณา มีทั้งหมด ๒๐ เรื่องด้วยกัน โดยมีวาระที่สำคัญ คือ ๑.อนุมัติให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา รอบ ๒๓/๒๕๖๓ (จำนวน ๗๒๔ ราย) ๒. เห็นชอบผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ๓.แต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๙ ราย ได้แก่ ๑.อ.อนันตชัย เอกะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ อนุสาขาวิชาภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ๒.อ.ดร.วิภาวรรณ เอกวรรณัง คณะครุศาสตร์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา ๓.อ.เรวดี ไวยวาสนา คณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ๔.อ.กานต์ชนา สิทธิ์เหล่าถาวร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ๕.อ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ๖.ว่าที่ร้อยตรีหญิง เพ็ญนภา ปาละปิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสังคมวิทยา ๗.อ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาอุตสาหกรรมศึกษา ๘.พลโท ดร.ทวี แจ่มจำรัส บัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อนุสาขาการบริหารการพัฒนา และ๙.ผศ.ดร.สุชีรา มะหิเมือง คณะครุศาสตร์เป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติจัดงาน Museum Thailand Awards 2021 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัล จำนวน ๒ รางวัล ได้แก่ ๑.พิพิธภัณฑ์ดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน ๒.รางวัลดีเด่นด้านการสื่อความหมายและสร้างประสบการณ์

.
//เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา ๑๗.๒๕ น.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ๑

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 9-2564www.ssru.ac.th
29/09/2021

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 9-2564
www.ssru.ac.th

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ .//ช่วงบ่ายของวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ดร.เอนก เพิ่มวงศ์...
17/09/2021

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
.
//ช่วงบ่ายของวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมบรรณาศรม อาคาร ๓๒ ชั้น ๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พร้อมระบบประชุมออนไลน์ (Google Meet)
.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ๑

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔.ช่วงเช้าของวันนี้ (พุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิก...
15/09/2021

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔
.
ช่วงเช้าของวันนี้ (พุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ พร้อมด้วยการประชุมระบบออนไลน์ (Google Meet)
.
โดยมีเบียบวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้
๑.เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕
๒.เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕
๓.เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕
๔.เห็นชอบ ศักยภาพอาจารย์พิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง จานวน ๒๑ ราย
๕.เห็นชอบ การให้ปริญญาของผู้สาเร็จการศึกษา รอบ ๒๒/๒๕๖๓ (จานวน ๕๗๙ ราย)
๖.เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒
๗.เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๘.เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
.
//เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา ๑๒.๓๐ น.
https://uc.ssru.ac.th/home , https://ssru.ac.th/home
.
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาราชภัฏอันดับ๑

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ www.ssru.ac.th
15/09/2021

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔

www.ssru.ac.th

📌 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำhttps://personnel.ssru.ac.th/.../anno.../view/ne...
14/09/2021

📌 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
https://personnel.ssru.ac.th/.../anno.../view/news0609643001

📌 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
https://personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/news0609643001

แจ้งกำหนดส่งวาระการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ภายในวันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔www.ssru.ac.th
14/09/2021

แจ้งกำหนดส่งวาระการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ภายในวันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

www.ssru.ac.th

แจ้งกำหนดส่งวาระการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ภายในวันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

www.ssru.ac.th

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔.*ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน...
13/09/2021

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔
.
*ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ และระบบออนไลน์ (Google Meet)
.
**เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
.
***โดยการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวันนี้ ซึ่งมีวาระที่สำคัญ ดังนี้
๑.รับทราบ ผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด ๑.๙.๑ เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๑ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)
๒.รับทราบ การเงิน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
๓.รับทราบ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๔.รับทราบ การเรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
๕.เห็นชอบ แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๖.เห็นชอบ ยกเว้นค่าเล่าเรียนของนักศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๒
๗.เห็นชอบ ทบทวนองค์ประกอบคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
๘.เห็นชอบ จุดเน้นที่สาคัญของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙
๙.เห็นชอบ การดำเนินการตามประเด็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
๑๐.เห็นชอบ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
.
//เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา ๑๒.๓๐ น.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #มรภ.สวนสุนันทาอันดับ๑

Photos from ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post
09/09/2021

Photos from ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post

“รับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ” ตั้งแต่วันที่ 7 - 16 กันยายน 2564http://www.personnel.ssru.ac.th/announ...
06/09/2021

“รับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ” ตั้งแต่วันที่ 7 - 16 กันยายน 2564
http://www.personnel.ssru.ac.th/announcement/view/news0609643001
#ssru #สวนสุนันทา

“รับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ” ตั้งแต่วันที่ 7 - 16 กันยายน 2564
http://www.personnel.ssru.ac.th/announcement/view/news0609643001
#ssru #สวนสุนันทา

แจ้งรับระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔www....
06/09/2021

แจ้งรับระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔

www.ssru.ac.th

แจ้งรับระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔

www.ssru.ac.th

ที่อยู่

1 ถนนอู่ทองนอก
Dusit
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6621601129

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยรา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Dusit

แสดงผลทั้งหมด