ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยรา

ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยรา ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(1)

เปิดเหมือนปกติ

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔.ในช่วงบ่ายของวันนี้ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรม...
08/04/2021

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
.
ในช่วงบ่ายของวันนี้ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์ เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕
.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ๑

ประชุมติดตามและตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓.//ช่วงบ่ายของวันนี้ (๘ เมษายน ๒๕๖๔) นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ...
08/04/2021

ประชุมติดตามและตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓
.
//ช่วงบ่ายของวันนี้ (๘ เมษายน ๒๕๖๔) นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ณ อาคาร ๓๒ ชั้น ๔ ณ ห้องประบรรณาศรม ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet
.
//เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ๑

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ www.ssru.ac.th
08/04/2021

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

www.ssru.ac.th

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔.ช่วงเช้าของวันนี้ (พุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการ...
07/04/2021

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
.
ช่วงเช้าของวันนี้ (พุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ พร้อมด้วยการประชุมระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕
.
โดยมีเบียบวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้
๑.เห็นชอบ ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๒.เห็นชอบ เปลี่ยนแปลงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรระดับปริญญาตรี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๓.เห็นชอบ แผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๔.เห็นชอบ การให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา รอบ ๑๕-๑๖/๒๕๖๓ (จำนวน ๔๗๕ ราย)
๕.เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
.
//เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา ๑๒.๐๐ น.
https://uc.ssru.ac.th/home , https://ssru.ac.th/home
.
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาราชภัฏอันดับ๑

แจ้งกำหนดส่งวาระการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ภายในวันอังคารที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔www.ssru.ac.th
07/04/2021

แจ้งกำหนดส่งวาระการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ภายในวันอังคารที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔
www.ssru.ac.th

แจ้งกำหนดส่งวาระการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ภายในวันอังคารที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔
www.ssru.ac.th

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔.*ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ...
05/04/2021

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
.
*ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕
.
**เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
.
***โดยการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวันนี้ มีระเบียบวาระเสนอผ่านพิจารณา ๖ วาระสำคัญ ดังนี้
๑.เห็นชอบ ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน
๒.เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔
๓.เห็นชอบ แผนรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
๔.รับทราบ ผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด ๑.๙.๑ เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔)
๕.รับทราบ สรุปจำนวนผู้สมัครและรายงานตัวเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบที่ ๑ Portfolio)
๖.รับทราบ สรุปจำนวนผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบที่ ๒ Quota)
.
//เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา ๑๒.๔๕ น.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #มรภ.สวนสุนันทาอันดับ๑

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔.//ช่วงบ่ายของวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทย...
31/03/2021

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
.
//ช่วงบ่ายของวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕
.
//โดยการประชุมในครั้งนี้มีระเบียบวาระเสนอผ่านการพิจารณา มีทั้งหมด ๑๘ วาระ โดยมีวาระที่สำคัญเรื่องแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ได้แก่ ๑.ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณะวิทยาการจัดการ เป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ๒.อาจารย์ชุติมา คล้ายสังข์ คณะวิทยาการจัดการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ๓.อาจารย์ปวิตร มงคลประสิทธิ์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ๔.อาจารย์นารีนาถ ปานบุญ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ๕.อาจารย์ธณวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาปรสิตวิทยา และสภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
.
//เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา ๑๖.๔๐ น.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ๑

แจ้งรับระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔www.ssru.ac....
25/03/2021

แจ้งรับระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔
www.ssru.ac.th

ประชุมติดตามและตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓.//ช่วงเช้าของวันนี้ (๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔) นางสาวพรพิมล รัตนพิทัก...
18/03/2021

ประชุมติดตามและตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
.
//ช่วงเช้าของวันนี้ (๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔) นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ณ อาคาร ๓๒ ชั้น ๔ ณ ห้องประบรรณาศรม ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
.
//เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ๑

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔.ในช่วงบ่ายของวันนี้ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติ...
11/03/2021

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
.
ในช่วงบ่ายของวันนี้ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์ เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕
.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ๑

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ .//ช่วงเช้าของวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เ...
11/03/2021

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
.
//ช่วงเช้าของวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมบรรณาศรม อาคาร ๓๒ ชั้น ๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.
.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ๑

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔.ช่วงเช้าของวันนี้ (พุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิกา...
10/03/2021

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
.
ช่วงเช้าของวันนี้ (พุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ พร้อมด้วยการประชุมระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕
.
โดยมีเบียบวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้
๑.เห็นชอบ ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๒.เห็นชอบ ปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๓.เห็นชอบ ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๔.เห็นชอบ แผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริหาร ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
๕.เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ (ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี)
๖.เห็นชอบ การให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา รอบ ๑๓-๑๔/๒๕๖๓ (จำนวน ๘๙ ราย)
.
//เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา ๑๒.๐๐ น.
https://uc.ssru.ac.th/home , https://ssru.ac.th/home
.
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาราชภัฏอันดับ๑

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ www.ssru.ac.th
09/03/2021

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

www.ssru.ac.th

แจ้งกำหนดส่งวาระการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ภายในวันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔www.ssru.ac.th
08/03/2021

แจ้งกำหนดส่งวาระการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ภายในวันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔
www.ssru.ac.th

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔.*ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ...
08/03/2021

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
.
*ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕
.
**เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
.
***โดยการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวันนี้ มีระเบียบวาระเสนอผ่านพิจารณา ๕ วาระสำคัญ ดังนี้
๑.เห็นชอบ แผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ ภาคพิเศษ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔
๒.เห็นชอบ ผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับมหาวิทยาลัย ประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓
๓.เห็นชอบ กิจกรรมและเกณฑ์การปันส่วน เพื่อการจัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๔.เห็นชอบ หน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๕.อนุมัติ ผลการสําเร็จการศึกษา รอบ ๑๔/๒๕๖๓
.
//เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา ๑๑.๓๐ น.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #มรภ.สวนสุนันทาอันดับ๑

www.ssru.ac.th
05/03/2021

www.ssru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ และความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564
เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - วันที่ 20 เมษายน 2564

คุยกับแอดมินสวนสุนันทา : โทร/ID Line 0890088772
หรือโทรฝ่ายรับสมัคร 021601380
สมัครเรียน : http://admission.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th

https://www.webometrics.info/en/asia/thailand
คลิกเลยลำดับที่19

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เบอร์โทรศัพท์ 021601380 , 021601261

#Dek64 #TCAS #TCAS2564 #เรียนที่ไหนดี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #แชมป์ราชภัฏ12สมัยต่อเนื่อง #มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม

แจ้งรับระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔www.ssru.ac....
25/02/2021

แจ้งรับระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

www.ssru.ac.th

Photos from ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post
24/02/2021

Photos from ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post

ในวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิด รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งทีมงานฝ่ายกิจการสภา...
22/02/2021

ในวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิด รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งทีมงานฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้เข้าพบและมอบของขวัญ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประชุมติดตามและตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓.//ช่วงบ่ายของวันนี้ (๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) นางสาวพรพิมล รัตนพ...
18/02/2021

ประชุมติดตามและตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
.
//ช่วงบ่ายของวันนี้ (๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ณ อาคาร ๓๒ ชั้น ๔ ณ ห้องประบรรณาศรม ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
.
//เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ๑

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔.ในช่วงบ่ายของวันนี้ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ ...
11/02/2021

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
.
ในช่วงบ่ายของวันนี้ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์ เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕
.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ๑

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ .//ช่วงเช้าของวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดร.เอนก เพิ่มว...
11/02/2021

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
.
//ช่วงเช้าของวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมบรรณาศรม อาคาร ๓๒ ชั้น ๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.
.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ๑

ที่อยู่

1 ถนนอู่ทองนอก
Dusit
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6621601129

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยรา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Dusit

แสดงผลทั้งหมด