กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักง

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักง เพจกลุ่มพัฒนาระบบบริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(1)

เปิดเหมือนปกติ

ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       ...
06/02/2021

ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรม บียอนด์ สวีท ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โดยมีนายสมภพ อุณหชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุม และคณะทำงานผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ในการนี้ได้ร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการกำกับดูแลองค์การที่ดีใน 4 ด้าน คือ ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่มีแนวทางในการดำเนินงานสอดรับกับนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติ นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ เพื่อสร้างความมั่นใจและความศรัทธาต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ทั้งสังคม ชุมชน ประชาชน ผู้รับบริการ ว่าการบริหารงานภาครัฐจะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ดังนี้

นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย โครงการพัฒนาระบบการสะสมหน่วยการเรียนเพื่อการเทียบโอนและยกระดับคุณวุฒิการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (Credit bank) (กศน.) โครงการส่งเสริมภาคีเครือข่ายในการจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (กศน.) โครงการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ เพื่อการอยู่รอดร่วมกันหลังยุควิกฤตโควิด – 19 (กศน.) โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร์ของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G (สบศ.) โครงการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา 2546 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ศธภ.7) โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (สกก.) โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (สกก.) โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคง (ศปบ.จชต.) โครงการเงินอุดหนุนการศึกษาต่อเนื่องทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) โครงการพัฒนาเยาวชนด้วยกิจกรรมลูกเสือ (ศปบ.จชต.) โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สนย.) และโครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) (สช.)

นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน (กศน.) โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน (กศน.) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน. ออนไลน์ (กศน.) โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ (กศน.) โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 11 (สคบศ.) และโครงการพัฒนาทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติและภัยต่าง ๆ (สกก.)

นโยบายด้านองค์การ ประกอบด้วย โครงการพัฒนากฎหมาย พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต (กศน.) โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน. (กศน.) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและบัญชีข้อมูล (Data Catalog) (ศทก.) กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparence Assessment: ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ศปท.) กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาวินัยและการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สน.) กิจกรรมการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ สป. (สอ.) กิจกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP)) (สอ.) และโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ (สคบศ.)

นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต บุคลากร กศน. (กศน.) โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สคบศ.) โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 (สคบศ.) กิจกรรมสร้างความผูกพัน (สอ.) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น“คนดีศักดิ์ศรีแห่งสป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ศปท.) โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร สำนักงาน ก.ค.ศ. (ก.ค.ศ.) และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร สำนักงาน ก.ค.ศ. (กิจกรรมส่งเสริมการมีสุขภาพดี) (ก.ค.ศ.)

เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รก.ผตร.ศธ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำกรอบข้อเสน...
27/01/2021

เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.
ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รก.ผตร.ศธ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำกรอบข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมสวง กาญจนากร อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการโดยมีนายสมภพ อุณหชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. และทีมงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งมอบหมายให้ ดร.สมนึก เพชรช่วย นักวิชาการอิสระและนางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค นักวิชาการอิสระ ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (หมอองค์กร) ร่วมให้คำปรึกษาในการจัดทำคำชี้แจงข้อเสนอการแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้บรรลุเป้าหมาย ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.พ.ร. ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น ความคล่องตัว ลดภารกิจที่ซ้ำซ้อนเอื้อต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มขีดสมรรถนะขององค์กร

Cr.ข่าว/รูป จากเพจ ดร.เกศทิพย์...

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งหน่วยงานภายใน สป.ศธ ครั้งที่ 1/2564        เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 0...
20/01/2021

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งหน่วยงานภายใน สป.ศธ ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งหน่วยงานภายใน สป.ศธ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมกิจสุวัฒน์ ชั้น 3 อาคารเสมารักษ์ และการ Conference ณ สำนักงานปฏิบัติงาน กรณีการแก้ไขหน้าที่และอำนาจสำนักบูรณาการกิจการศึกษา

กพร.สป. เข้าขอพรปีใหม่จากคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ       เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายสมภพ อุณห...
28/12/2020

กพร.สป. เข้าขอพรปีใหม่จากคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายสมภพ อุณหชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นำข้าราชการในสังกัดเข้ามอบพวงมาลัยเพื่อกราบขอพรปีใหม่จากคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...
25/12/2020

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้แทน
จากหน่วยงานในสังกัด
การประชุมครั้งนี้ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและดำเนินการตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน และการประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นกรอบการประเมินที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ที่สนับสนุนและส่งผลให้การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์
(สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมในการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด)

ประชุมคณะกรรมการกำหนดกรอบและแนวทางการประเมินผลฯ คำรับรองฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 สำนักงานป...
15/12/2020

ประชุมคณะกรรมการกำหนดกรอบและแนวทางการประเมินผลฯ คำรับรองฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการฯ จำนวน 19 คน
ในการนี้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณากรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ประกอบด้วย2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) น้ำหนักร้อยละ 60 และองค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) น้ำหนักร้อยละ 40 ทั้งนี้ กรอบการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นกรอบการประเมินที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการซึ่งจะสนับสนุนและส่งผลให้การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์

ประชุมปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสป. ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2564         สำนักงานปลั...
09/12/2020

ประชุมปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ของสป. ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม บียอนด์ สวีท ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โดยมีนายสมภพ อุณหชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุม และคณะทำงานทบทวนและจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทบทวนนโยบายหลัก 4 ด้าน คือ ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และกำหนดแนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อุทัยรัตน์/ข่าว
ปิยาภรณ์/ภาพ
สุวัฒนา/จัดทำและเผยแพร่

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโสภณประชานาถ 2 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกา...
27/11/2020

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโสภณประชานาถ 2 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายวราวิช กําภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย การจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ✅ที่มาของ Matrix Org. จังหวัดนำร่อง ✅ศูนย์ HCEC ✅การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ✅การศึกษายกกำลัง2และติดตามการดำเนินงานการจัดองค์กร แบบแมทริกซ์ ( Matrix Organization) พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (นำร่อง)
โดยมีนายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานฯ นางสาวแสงอรุณ ประสพกาญจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตพื้นที่ประถมศึกษา เข้าร่วมการประชุมiายงานผลการดำเนินงานแบบMatrix Org.
1. ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง-กระบวนการ Active Lerning 2. ร.ร.บ้านสามยอ-นวัตกรรม LSC:Lesson Study Cycle) 3. ร.ร.อุดมสิทธิศึกษา-นวัตกรรม-อุดมศึกษาสิทธิ Model 4 ร.ร.อนุบาลศรีสวัสดิ์-นวัตกรรม-STAP Model 5 ร.ร.ทองผาภูมิ-นวัตกรรม-บวรx2:ศึกษาบริบทกำหนดทิศทาง และ ผสานการเรียนรู้ 6. ร.ร.บ้านห้วยน้ำขาว HTA Model
ข่าว/ภาพ
-PSDG.2Team
-กลุ่มงานโครงสร้างและระบบงาน
-กพร.สป.

ประชุมหารือการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ        เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 – 16.30 น. สำ...
28/10/2020

ประชุมหารือการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 – 16.30 น. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประชุมหารือการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
ในการประชุมดังกล่าวสำนักงาน ก.พ.ร. ชี้แจงการดำเนินงานตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในองค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน.(Potential.Base).เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงให้คำแนะนำกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อจัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

ยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 นายสมภพ อุณหชาติ นำข้าราชการ...
01/10/2020

ยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 นายสมภพ อุณหชาติ นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด กพร.สป. เข้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่นายสุภัทร จำปาทอง ได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค 10 นายวีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายวรัท พฤกษาทวีกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ...
01/10/2020

โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
**********************
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 28-30 กันยายน 2563 ณ เซ็นทารา ชานทะเล รีสอร์ท แอนด์ สปา ตราด ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีนายสมภพ อุณหชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะทำงาน และมีบุคลากรในสังกัดเป็นคณะทำงานเข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน โดยคณะทำงานได้ร่วมกันทบทวน/ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสถานการณ์ปัจจุบัน จัดทำแผนงาน/ โครงการ เป้าหมายผลสำเร็จของแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วัดและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นเครื่องมือในการกำกับ เร่งรัด ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการและงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สป. ประจำปีงบฯพ.ศ. 2563       สำนักงานปลัดกระทรวงศึ...
17/09/2020

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สป. ประจำปีงบฯพ.ศ. 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 15 - 16 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเบลล่า บี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยนายสมภพ อุณหชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมต่อคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 50 คน
เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 และเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประกอบด้วย หมวด 1 การนำองค์การ หมวด 2 ยุทธศาสตร์ หมวด 3 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวด 5 บุคลากร หมวด 6 การปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะได้มีรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่จะนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้เกิดการยกระดับตามมาตรฐานและคุณภาพการบริหารจัดการทั่วทั้งองค์การ และมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง และเป็นหน่วยงานระบบราชการ 4.0 ต่อไป

ประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินงาน ตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ ๓ ปี ละ(พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ตามแผนปฏิรูปองค์การ สำนักงานปล...
11/09/2020

ประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินงาน ตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ ๓ ปี ละ(พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ตามแผนปฏิรูปองค์การ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
ประชุมรายงานติดตามการดำเนินงาน ตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ตามแผนปฏิรูปองค์การ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

วิทยากรบรรยาย ข้าราชการบรรจุใหม่หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓     เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหา...
20/08/2020

วิทยากรบรรยาย ข้าราชการบรรจุใหม่หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. นายสมภพ อุณหชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ โครงสร้างองค์กรและระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่เข้าใจโครงสร้าง ของส่วนราชการ หน่วยงาน และระบบบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถขับเคลื่อนภารกิจ ระบบงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถมองภาพองค์รวมของหน่วยงานได้ โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมบางกอกชฎา

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่ 2/2563          เมื่อวันที่ ...
19/08/2020

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ อาคารเสมารักษ์ ชั้น 3 โดยผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางเกศทิพย์ ศุภวานิช) ในฐานะประธานคณะกรรมการ ได้มอบหมายให้ นายสมภพ อุณหชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทำหน้าที่ประธานการประชุม
ในการประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาเพื่อแก้ไขร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดตั้งสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ มีความเห็นให้มีการพิจารณาแก้ไขหน้าที่และอำนาจให้เป็นไปตามภารกิจของสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคและบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวกับการบูรณาการการศึกษาในระดับกระทรวง ระดับภาค และระดับจังหวัดในทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งหน่วยงานและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะได้นำเรียนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับทราบและเสนอประกาศฯ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาลงนามต่อไป

ที่อยู่

กระทรวงศึกษาธิการ
Dusit
10300

รถเมล์ 23 ,16,509,505

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักง:


ความคิดเห็น

ขอให้ฟังสักนิดhttps://youtu.be/YIZ7spHjH0M
ขอให้ท่านฟังสักนิดค่ะhttps://youtu.be/YIZ7spHjH0M
ขอเบอร์ติดต่อ กพร. ได้มั้ยคะ จะติดต่อเรื่องตัวชี้วัดที่ 1.2 ค่ะ